Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

מדיניות תקשוב לאומית

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

מדיניות תקשוב לאומית

  1. 1. ד " ר חגית מישר טל
  2. 2. <ul><li>רציונל : מהן מטרות העל שעומדות מאחורי המהלך ? מהם היעדים שהוא אמור להשיג ? למה זה טוב ? </li></ul><ul><ul><li>מרכיבים אינסטרומנטאליים : מטרות חברתיות , פוליטיות , כלכליות </li></ul></ul><ul><ul><li>מרכיבים פדגוגיים : שמרניים / חדשניים </li></ul></ul><ul><li>תוכנית אופרטיבית ( הטמעה ): </li></ul><ul><ul><li>מרכיב טכנולוגי : באיזה ציוד ובאילו סביבות טכנולוגיות משתמשים ? </li></ul></ul><ul><ul><li>מרכיב תוכני : מה מלמדים ? </li></ul></ul><ul><ul><li>מרכיב פדגוגי ודידקטי : איך מלמדים ? </li></ul></ul><ul><ul><li>הכשרה ותמיכה במורים </li></ul></ul><ul><ul><li>ניהול ופיקוח על התהליך </li></ul></ul><ul><ul><li>הערכה : לאומית / בינלאומית </li></ul></ul>
  3. 3. <ul><li>הטכנולוגיה כמיומנות יסוד בעולם העבודה : הצורך להכשיר את הדור הצעיר לשוק העבודה ולחיי היומיום </li></ul><ul><ul><li>מיומנויות מחשב ( הקלדה , יצירת קובץ , שמירה וכד ') </li></ul></ul><ul><ul><li>מיומנויות מידע ( אחזור , הערכה , מיון , סינון , עיבוד , הפצת מידע ) </li></ul></ul><ul><ul><li>מיומנויות חשיבה גבוהות , חשיבה יצירתית , חשיבה ביקורתית </li></ul></ul><ul><li>פיתוח מיומנויות מחשב בקרב כח העבודה כיעד לאומי / חברתי : </li></ul><ul><ul><li>כלי לצמצום פערים דיגיטליים ( עניים / עשירים , מרכז / פריפריה וכד ') </li></ul></ul><ul><ul><li>בסיס ליצירת מקומות עבודה וחדירה לשווקים גלובליים </li></ul></ul><ul><li>הטכנולוגיה כחלק מתהליך הכשרת אזרח העתיד : </li></ul><ul><ul><li>נטיקה ( כללי התנהגות בסביבת מידע : זכויות יוצרים , שמירה על פרטיות , כללי כתיבה - מניעת אלימות ברשת ) </li></ul></ul><ul><ul><li>אקטיביזם חברתי , דמוקרטיה השתתפותית </li></ul></ul>Youtube Video
  4. 4. <ul><ul><li>יעול תהליכי עיבוד נתונים - ממידע לידע </li></ul></ul><ul><ul><li>למידה מתואמת אישית </li></ul></ul><ul><ul><li>שיפור אמצעי הערכת הלומד </li></ul></ul><ul><ul><li>שימוש בטכנולוגיות מרחוק במקומות שבהם לא ניתן ללמד פנים אל פנים </li></ul></ul><ul><ul><li>שיפור האדמיניסטרציה הקשורה בביה &quot; ס - ניהול תיק תלמיד , מבחנים , היעדרויות וכד ' </li></ul></ul><ul><ul><li>שיפור הקשר עם ההורים / קהילה </li></ul></ul>
  5. 5. <ul><ul><li>מעבר מלמידה ממוקדת מורה ללמידה ממוקדת תלמיד </li></ul></ul><ul><ul><li>שינוי קוריקולרי </li></ul></ul><ul><ul><li>הטכנולוגיה כמנוף לאימוץ גישות קונסטרוקטיביסטיות בלמידה , ופיתוח דרכים חליפיות להערכה . </li></ul></ul>
  6. 6. <ul><li>מרכיב טכנולוגי : חומרה , תוכנה ותשתיות תקשורת - &quot; מחשב לכל ילד &quot;, &quot; מחשב לכל מורה &quot;, &quot; הכיתה החכמה &quot;, &quot; אתר בית ספרי &quot;, מערכות תקשורת ומערכות ניהול למידה </li></ul><ul><li>מרכיב תוכני : מיומנויות , פיתוח והתאמת תכנים ( דיגיטציה ) </li></ul><ul><li>מרכיב פדגוגי : אסטרטגיות הוראה ולמידה מותאמות ותוכניות לימודים . </li></ul><ul><li>הכשרה מקצועית : השתלמויות מורים </li></ul><ul><li>ניטור ופיקוח על תהליכי הישום בשטח </li></ul><ul><li>הערכה ומחקר של תהליך ההטמעה מהי השפעת התוכנית ? האם עמדה ביעדים ? </li></ul>

×