Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
BELBIN                 ®
                   Informasjonsteknologiløsninger
      ...
BELBIN®                                                None of us is as sma...
BELBIN®              Informasjonsteknologiløsningerbrilliant minds,
                    ...
BELBIN                 ®
                          UTVIKLER MENNESKER
PL – I...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Belbins Teamroller

3,486 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Belbins Teamroller

 1. 1. BELBIN ® Informasjonsteknologiløsninger STYRKER SAMSPILLET Gjennom BELBIN® oppnår du at teamet: Tenker nytt, snur sannheter på hodet og Dr. MER EDITH BELBIN får frem ideer. CO  RI  TW  Bruker nettverk, slik at de vet hva som skjer ellers i organisasjonen og ute i markedet Slipper hverandre til og bruker Koordinator  Ressursinnhenter  Lagspiller hverandre, men samtidig aldri glemmer Dr. Belbin fikk sin doktorgrad  målet ved Cambridge og har bl.a   forsket og undervist ved  IMP  CF  SH  Stiller tydelige krav til hverandre og holder farta oppe Henley og Cambridge  universitet. Tenker skikkelig gjennom alternativer og valgmuligheter før dere bestemmer dere B ELBINs TEAMR OLL ER Iverksetter  Avslutter Pådriver  Tar vare på hverandre Belbins teamroller er et  PL  SP  ME  Omsetter beslutninger til praktisk resultat av omfattende  handling og får orden på ting forskning over et tiår utført av  et forskerteam ledet av Dr.  Jobber nøyaktig, gjøre seg helt ferdig med ting og alltid er litt urolig for om Belbin. Disse studiene viste  kvaliteten er god nok ikke bare at forskjellige  Ideskaper  Spesialist Analytiker mennesker har ulike  Verdsetter solid fagkompetanse og kvaliteter å tilføre et team,  ivaretar faglig profesjonalitet men også hva disse  kvalitetene består i, og  HVORFOR LYKKES NOEN TEAM, hvordan vi kan måle dem.  MEN IKKE ANDRE? Resultatene gir med det en  forklaring på hvorfor så  Et team som lykkes er komplementært, mange team ikke lykkes.  de har gjensidig utfyllende   kompetanser. Det vil si en bevisst En teamrolle i Belbins  sammensetning av ulikheter og god terminologi er et sett av  evne til å bruke dem. Ulikhet er en måter å bidra på i et samspill  forretningskritisk ressurs hvor man med andre mennesker. Det vil  utnytter hverandres styrker og lever med hverandres svakheter. si at beslektede væremåter,  er slått sammen og gitt et  rollenavn.  Krevende oppgaver fordrer et bredt sett av egenskaper. En person har ikke alle kvaliteter, men et team kan ha det. 1
 2. 2. BELBIN® None of us is as smart as all of us. bruksområder Ken Blanchard  Bli kjent med egen rolle - talentutvikling Ingen  av  oss  behersker  alle  teamrollene,  men som oftest viser vi at vi kan flere enn vi  tror.  Gjennom  systematisk  tilbakemelding  KARTLEGGIN G A V fra kolleger og god veiledning kan vi øke vårt  TEA MROLLER repertoar og dermed bli dyktigere i samspill  med andre.   Kartleggingen skjer via internett. Vi  øker  forståelsen  for  når  vi  bruker  våre  Deltakerne får en e-post. Logger naturlige  teamroller  på  en  effektiv  måte  og  seg inn, besvarer eget skjema og hva  vi  må  gjøre  for  å  kunne  ta  roller  som  inviterer sine observatører. ikke er fullt så naturlige for oss.  Deltakerne kan se om Hele  tiden  for  å  optimalisere  samspillet  i  observatørene svarer, men ikke forhold til de oppgaver som skal løses. hva de svarer. All datatrafikk Trening  med  Belbin®  gir  et  reflektert  forhold  til:  Hva  er  konsekvenser  i  forhold  til  skjer over sikre linjer (kryptert). arbeidssituasjonen? Hvilke roller bør velges i ulike situasjoner? Hvordan være mer tydelig  for å ta ut det beste av egne ressurser i arbeid og fritid? Hvilke situasjoner er det viktig å  RA PPORTER unngå og hvordan formidle dette til de en arbeider sammen med, slik at de kan skjøte på. Administrator kjører ut de rapporter det er behov for fra egen PC etter å ha lastet ned Forventninger i stilling - prestasjonsledelse dataene. Det er et stort utvalg rapporter for: De som er avhengige av en annen stilling har  Individuelle profiler forventninger  til  hvordan  den  som  sitter  i  stillingen  skal  opptre  i  bestemte  situasjoner.  Team og grupper Ofte  er  dette  uklart  og  en  mangler  et  felles  Stillinger språk  når  slike  forventinger  skal  beskrives.  Er  det  tempo  og  krav  som  er  viktigst,  eller  Data på administrators PC er diplomatiske evner?   sikret med en datalås. Teamrollene beskriver ulike måter å opptre på  i  møte  med  underordnede,  leder,  kolleger  eller  kunder.  Ved  å  beskrive  ønsket  teamrollefordeling  i  en  stilling  kan  den  som  har stillingen bli bevisst bruk av egne  Teamroller,  eventuelt  sikre  seg  viktig  bistand  på  teamroller  som  en  selv  ikke  behersker.  Leder får med dette et unikt grunnlag for å veilede til prestasjon.     Leder for stillingen og et antall personer som samhandler mye med stillingen besvarer  et skjema.  Deres vurdering sammenholdes med teamprofilen til den som sitter i stillingen  Resultatet danner grunnlag for en veiledning av stillingsinnehaver  2
 3. 3. BELBIN® Informasjonsteknologiløsningerbrilliant minds, Do you want a collection of or a brilliant collection of minds. bruksområder M. Belbin  Teamutvikling – styrket resultatevne For å lykkes er det en viktig forutsetning  at  alle  kjenner  teamets  rollefordeling.  Ulike utfordringer må møtes med at hver  NOR M ERING og en vet hvordan en kan spille de andre  Normering vil si at eget  gode gjennom bruk av hverandres sterke  resultat sammenholdes med  teamroller.  På  denne  måten  får  teamet  relevante andre. Belbin® er  en balansert teamrollefordeling i forhold  til det som skal gjøres.  normert for norske forhold.  Samtidig  erkjennes  de  svakhetene  som  følger  med  når  vi  bruker  sterke  teamrolle. Det er tillatt å ha svakheter for  VALID IT ET O G å kunne bruke sine styrker fullt ut.  R ELIAB ILITET   Teamvikling vil innebære   Dette er faguttrykk som  At alle gjennomfører en egenvurdering og en tilbakemelding til hver av de andre  handler om kvaliteten på  En  analyse  av  balansen  i  teamet,  dominerende  og  manglende  roller  sett  i  lys  av  de  målingen. Reliabilitet er mål  oppgaver man er satt til å løse  på indre logiske sammenheng  Trening på atferd som gjør de andre gode og jobbing med aksept for tillatte svakheter  (konsistens) i en test. Måler vi  det vi måler på en god og  nøyaktig måte?   Rekruttering – rett person på rett plass Validitet er målet på om  testen måler det den skal  Gjennom bruk av Belbin® avklares krav og  måle.  forventninger  til  stillingen,  før  en  skal  Belbins modell er et resultat  skrive  annonsen  og  starte  intervjuene.  av mange års forskning og har  Gjennom  rollemodellen  benyttes  et  felles  vært etterprøvd av mange  språk  som  gir  større  presisjon  i  forhold  til  andre som har vist god  hva  som  egentlig  kreves.  Det  gir  bedre  kvalitet i målingen.  annonser og målretter intervjuet i forhold  til hva det er avgjørende å få vite.    Under prosessen inviteres referansene til å  gi  sin  vurdering  på  et  enkelt  skjema  –  før  referanseintervjuet.   Prosessen  Leder for stillingen beskriver kravene, disse suppleres med forventinger fra andre som  har mye med stillingen å gjøre. God skjematikk gjør prosessen enkel  Kandidaten  fyller  ut  sin  egenvurdering  og  inviterer  oppgitte  referanser  til  en  tilbakemeling.  Resultatet forenkler kandidatintervju og referanseintervju  3 1
 4. 4. BELBIN ® UTVIKLER MENNESKER PL – Ides kaper Det er forskjell på teamroller og personlighet Kreativ, fantasirik og ukonvensjonell Mange  spør  om  man  alltid  har  de  ME – Ana lytiker samme  rollene.  Svaret  er  at  det  er  Sindig, strategisk og vurderende sjelden.  Grunnen  er  at  vi  oppfører  oss  SP – Spes ial ist ulikt avhengig av hva vi skal gjøre, hvor  Fagorientert, egenmotivert og vi  er  og  hvem  vi  er  sammen  med.  opptatt av arbeidet Derfor  bruker  Belbin®  360  graders  CO – Ko ordi nat or kartlegging  som  retter  seg  mot  en  Moden, trygg og en god møteleder bestemt  sammenheng  eller  situasjon.  Personlighet  betyr  mye  for  vår  atferd,  RI – Ress ursi nnhe nter Utadvendt, entusiastisk og men  omgivelser  påvirker  oss  også.  Det  kommuniserende er  forskjell  på  å  være  veteran  og  T W – Lagspi ller nytilsatt  når  man  møter  i  Samarbeidsvillig, mild og prosjektgruppen om morgenen. diplomatisk Samtidig som vi selv endrer oss avhengig av situasjonen, er det også slik at ulike folk vil  SH – Pådr iver oppleve  oss  forskjellig.  Vi  legger  merke  til  ulike  trekk  ved  hverandre.  Derfor  er  det  Utfordrende, dynamisk og trives med press avgjørende  å  få  tilbakemelding  fra  hver  og  en  i  teamet,  slik  at  vi  forstår  hvordan  vi  I MP – Iverkse tte r oppleves. Først da kan vi trimme og utvikle våre styrker i samspillet med de andre.  Disiplinert, pålitelig og effektiv CF – Avsl utter Samvittighetsfull, nøyaktig og holder avtaler 4

×