Literasi dan numerasi asgmt

20,493 views

Published on

Published in: Education
4 Comments
14 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
20,493
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
11
Actions
Shares
0
Downloads
1,239
Comments
4
Likes
14
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Literasi dan numerasi asgmt

 1. 1. STRATEGI LITERASI DAN NUMERASI<br />OLEH:<br />RUSMIZA BINTI RUSLE<br />M20102000759<br />NORAINI BINTI MOHD SOHAIMI<br />M20102000761<br />
 2. 2. LITERASI DAN NUMERASIDI LUAR NEGARA<br />
 3. 3. PENGENALAN STRATEGI<br />Dilakukandisemuanegara. <br />Australia merancangstrategiLiterasidanNumerasisecarastrategik<br />Kebebasandiberikankepadapihaksekolahuntukmerancangstrategipelaksanaanmerekasendiri.<br />
 4. 4. DEFINISI<br />
 5. 5. STRATEGI PELAKSANAAN SECARA UMUM<br />
 6. 6. OBJEKTIF LITERASI DAN NUMERASI<br />
 7. 7. FUNGSI PIHAK YANG TERLIBAT<br />
 8. 8. BAGAIMANA MELAKSANAKAN STRATEGI<br />
 9. 9. LITERASI DAN NUMERASIDI MALAYSIA<br />
 10. 10. RASIONAL<br />10<br />Masalahmuridyang tidak mempunyai masalah pembelajaran yang masihbelummenguasaikemahiranasas 3M denganbaikbelumdapatdiatasisepenuhnyawalaupun KPM telahmelaksanakanpelbagai program pemulihan. Antaranya:<br />Program KIA2M untukmuridTahun I yang muladilaksanakanpadatahun 2006. <br />Program pemulihanuntukmuridTahun 2 dan 3 yang dikendalikanoleh guru pemulihankhasdisekolahmasing-masing.<br />Program PemulihanAsasKemahiranMembaca, MenulisdanMengira (PROTIM) untukmuridTahap II.<br />PROTIM selepas UPSR.<br />Program-program yang dilaksanakantidakgagaltetapitidakdapatmemenuhikehendak NKRA. <br />
 11. 11. OBJEKTIF<br />Sub-NKRA – Literasi dan Numerasi<br />Setiap kanak-kanak* menguasai kemahiran asas literasi dan numerasi selepas 3 tahun mengikuti pendidikan rendah pada akhir tahun 2012<br />* Kanak-kanakberkeperluankhas – <br />didefinisikansebagaimuridbermasalahpembelajaran, masalahpendengaran, masalahpertuturan, masalahpenglihatan, terencatakal, mempunyaipelbagaikecacatan, dankurangupaya secara fizikal. Kurikulum khas literasi dan numerasi dibentuk untuk kanak-kanak berkeperluankhas<br />
 12. 12. APA ITU PROGRAM LINUS?<br />LINUS adalah singkatan bagi Ujian Saringan Literasi dan Numerasi<br />LINUS adalah program pemulihan yang direka untuk memastikan pelajar menguasai kemahiran asas literasi (Bahasa Malaysia) dan kemahiran numerasi (Matematik) di akhir tahun 3 sekolah rendah<br />LINUS disasarkan kepada pelajar yang mempunyai kesukaran dalam kemahiran 3M (Membaca, menulis dan mengira)<br />
 13. 13. MATLAMAT & DEFINISI<br />LITERASI?<br />Celikhuruf.<br />Kebolehanuntukmembaca, menulisdanmemahamiperkataan, ayattunggaldanayatmajmuk yang mudahdenganmenggunakankatahubung 'dan' sertamengaplikasikanpengetahuantersebutdalampembelajaransertakomunikasiharian.<br />NUMERASI?<br />Celiknombor.<br />Kebolehanuntukmelakukanoperasiasasmatematikdanmemahamiidea matematik yang mudahsertamengaplikasikanpengetahuandankemahiranmatematikdalamkehidupanharian.<br />
 14. 14. FAKTOR KEJAYAAN LINUS<br />Guru Pemulihan (1:15 pelajar)<br />Pelantikan FasiLINUS (1:20 sekolah)<br />Jururawat di sekolah (1:700 pelajar)<br />Peningkatan Kemahiran Pedagogi Guru melalui latihan dalam perkhidmatan dan latihan pra-perkhidmatan.<br />Semua sekolah mesti mengambil bahagian tanpa gagal dalam Program LINUS.<br />
 15. 15. 6 strategipelaksanaan Program LINUS untukmencapaisasaran 90% pada 2010<br />
 16. 16. Strategi1: SaringanMurid(Tahun 1, Tahun 2 dan Tahun 3)<br />Saringan untuk pelajar-pelajar di Tahun 1 (2010) akan dijalankan pada bulan Mac, Jun dan September <br />Pemeriksaan kesihatan untuk mengenal pasti kanak-kanak dengan keperluan khas <br />Pelajar yang tidak mencapai sasaran saringan akan diletakkan di dalam Program LINUS<br />Pelajar yang dikenal pasti dengan masalah pembelajaran disalurkan kepada kelas pendidikan khas <br />
 17. 17. Strategi2:Pembangunan Bahan<br />Pembangunan Modul Pembelajaran<br />Pembangunan Panduan Guru<br />
 18. 18. Strategi3:PengukuhanKemahiranPedagogi Guru<br />Latihan dalam perkhidmatan untuk Guru<br />Program LINUS<br />Peningkatan Kemahiran Pedagogi<br />Latihan Insitu di Sekolah dan Peringkat Daerah<br />Perkhidmatan Latihan Pra<br />Semak semula kurikulum memasukkan p & p literasidan numerasi<br />Bengkel Kerja Modul "Add On"<br />
 19. 19. Strategi 4:Program KesedaranSekolah& Komuniti<br />Penyebaran Maklumat program LINUS kepada Sekolah dan Masyarakat<br />Penyebaran Brosur Program LINUS pada orang ramai<br />Promosi Program LINUS kepada orang awam<br />Pameran <br />Media massa (contohnya: Surat khabar, Radio& Televisyen, Eduweb) <br />Hari literasi & numerasi di Sekolah<br />
 20. 20. Strategi 5:Pemantauan, Penyeliaan & Penilaian<br />Pembangunan Instrumen Pemantauan<br />Metodologi Pengajaran dan Pembelajaran<br />Penilaian Pelajar<br />Pengurusan LINUS di Sekolah<br />Pemantauan dan Penyeliaan<br />Sekolah<br />Institut Latihan Guru<br />Penilaian Program LINUS<br />Kajian Penilaian<br />
 21. 21. Strategi 6:PembentukanFasiLINUS (Fasilitator LINUS)<br />Pelantikan guru mengikut opsyen<br />Pembangunan FasiLINUS<br />Penyebaran LINUS kepada Guru Besar dan guru-guru<br />Latihan dan bimbingan oleh FasiLINUS<br />Pelan Tindakan Sokongan Profesional<br />
 22. 22. Tahun 1<br />Saringan 1<br />(Mac)<br />Arus Perdana<br />Tidak<br />Ya<br />Tidak<br />LINUS<br />Saringan 2<br />(Jun)<br />Murid <br />Berkeperluan <br />Khas<br />Ya<br />Tidak<br />Pemeriksaan Perubatan<br />Ya<br />Tidak<br />Tidak<br />Tidak<br />LINUS<br />Saringan 3<br />(September)<br />Tidak<br />Ya<br />Tidak<br />LINUS<br />Tahun 2<br />
 23. 23. 23<br />ProsesCadanganPenempatanKe<br />Program PendidikanKhas<br />Tahun 1<br />Saringan 1/2/3<br />(Mac/Jun/Sept)<br />Mencapai 2 atau kurang <br />konstruk Saringan<br />PerluMelaluiProses:<br /> IPP: InstrumenPenentuPenempatan<br />BorangCadanganPenenpatanPelajar<br />BerkeperluanKhas.<br />(DiperolehidaripadaPegawaiKhas, PendidikanKhas, PPD)<br />Tidak<br />Murid<br />Berkeperluan<br />Khas<br />Pemeriksaan <br />Perubatan<br />LINUS<br />Tidak<br />Ya<br />
 24. 24. KANDUNGAN MODUL LITERASI<br />
 25. 25. KONSTRUK YANG DIUJI DALAM LITERASI<br />
 26. 26. KANDUNGAN MODUL NUMERASI<br />
 27. 27. KONSTRUK YANG DIUJI DALAM NUMERASI<br />

×