Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Infection control in dentistry

1,569 views

Published on

کنترل عفونت در دندانپزشکی

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

Infection control in dentistry

 1. 1. IN THE NAME OF GOD
 2. 2. ‫دندانپزشکی‬ ‫در‬ ‫عفونت‬ ‫کنترل‬ ‫حسینی‬ ‫سیدهادی‬ ‫دکتر‬ ‫صورت‬ ‫و‬ ‫فک‬ ‫جراحی‬ ‫متخصص‬ ‫از‬ ‫اسالیدها‬ ‫دانلود‬: http://www.slideshare.net/hadidezyan/
 3. 3. ‫استاندارد‬ ‫احتیاطهای‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫موارد‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫تماس‬ ‫شامل‬ ‫استاندارد‬ ‫احتیاطهای‬: 1-‫خون‬ 2-‫شوند‬ ‫می‬ ‫دفع‬ ‫بدن‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫موادی‬ ‫و‬ ‫ترشحات‬ ، ‫مایعات‬ ‫تمام‬(‫غ‬ ‫به‬‫یر‬ ‫عرق‬ ‫از‬)‫یا‬ ‫باشند‬ ‫خون‬ ‫حاوی‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫صرفنظر‬ ،‫نه‬ 3-‫دیده‬ ‫آسیب‬ ‫پوست‬ 4-‫غشاهای‬‫مخاطی‬ ‫بزاق‬‫به‬ ‫دندانپزشکی‬ ‫در‬ ‫عفونت‬ ‫کنترل‬ ‫در‬ ‫همیشه‬ ،‫عنوان‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫آلوده‬ ‫بالقوه‬ ‫ماده‬ ‫یک‬.
 4. 4. ‫هستند‬ ‫موارد‬ ‫این‬ ‫شامل‬ ‫استاندارد‬ ‫های‬ ‫احتیاط‬ •‫دقت‬‫تیز‬ ‫وسایل‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫هنگام‬ ‫در‬. •€‫در‬ ‫واکسیناسیون‬ ‫انجام‬‫براب‬‫ر‬‫هپاتیت‬B. •€‫از‬ ‫استفاده‬‫رابردم‬ •€‫شستن‬‫ها‬ ‫دست‬. •€‫محافظت‬ ‫وسایل‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫شخصی‬PPE : Personal protective Equipment ‫روپوش‬ ، ‫گان‬ ‫و‬ ‫دستکش‬ ، ‫محافظ‬ ‫عینک‬ ، ‫ماسک‬ ‫مانند‬ •€‫استریل‬ ‫و‬ ‫تمیز‬‫کردن‬‫وسایل‬‫و‬‫تجهیزات‬ •€‫استفاده‬‫های‬ ‫پوشش‬ ‫از‬‫محافظ‬ •€‫تمیز‬‫کردن‬‫فوری‬‫خون‬ •€‫زباله‬ ‫صحیح‬ ‫دفع‬‫ها‬
 5. 5. ‫س‬ ‫در‬ ‫عفونتشان‬ ‫انتقال‬ ‫بالقوه‬ ‫خطر‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫نوع‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫دندانپزشکی‬ ‫لوازم‬‫گروه‬ ‫ه‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬: 1-‫بحرانی‬ ‫وسایل‬(Critical:) 2-‫بحرانی‬ ‫نیمه‬ ‫وسایل‬(Semi critical:) 3-‫غیر‬ ‫وسایل‬‫بحرانی‬(Non critical):
 6. 6. ‫بحرانی‬ ‫وسایل‬ ‫تماس‬ ‫استخوان‬ ‫با‬ ‫یا‬ ‫کرده‬ ‫نفوذ‬ ‫نرم‬ ‫بافت‬ ‫در‬ ‫وسایل‬ ‫این‬‫می‬ ‫پیدا‬ ‫کنند‬. ‫مانند‬:‫سوزن‬ ‫سر‬ ، ‫جراحی‬ ‫وسایل‬ ‫ا‬ ‫حرارتی‬ ‫استریلیزاسیون‬ ‫روش‬ ‫با‬ ‫باید‬ ‫بحرانی‬ ‫وسایل‬‫ستریل‬ ‫شوند‬ ‫انداخته‬ ‫دور‬ ‫مصرف‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫شوند‬
 7. 7. ‫وسایل‬‫نیمه‬‫بحرانی‬ ‫این‬‫تماس‬ ‫استخوان‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫نکرده‬ ‫نفوذ‬ ‫نرم‬ ‫بافت‬ ‫در‬ ‫وسایل‬‫پیدا‬ ‫نمی‬‫کنند‬ ‫با‬‫تماس‬ ‫ناسالم‬ ‫پوست‬ ‫یا‬ ‫مخاط‬‫دارند‬ ‫مانند‬:‫های‬ ‫آینه‬‫دندانپزشکی‬ ‫وسایل‬‫نیمه‬‫حرا‬ ‫استریلیزاسیون‬ ‫روش‬ ‫با‬ ‫باید‬ ‫بحرانی‬‫رتی‬ ‫توس‬ ‫حرارت‬ ‫به‬ ‫بودن‬ ‫حساس‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫استریل‬‫ط‬ ‫شوند‬ ‫عفونی‬ ‫ضد‬ ، ‫قوی‬ ‫کننده‬ ‫عفونی‬ ‫ضد‬ ‫مواد‬.
 8. 8. ‫وسایل‬‫غیر‬‫بحرانی‬ ‫این‬‫بیمار‬ ‫سالم‬ ‫پوست‬ ‫با‬ ‫فقط‬ ‫وسایل‬‫ک‬ ‫می‬ ‫پیدا‬ ‫تماس‬‫نند‬ ‫مانند‬:‫سر‬/‫تیوپ‬‫ها‬ ‫کابینت‬ ، ‫گرافی‬ ‫رادیو‬ ‫دستگاه‬ ‫وسایل‬‫توسط‬ ‫باید‬ ، ‫شدن‬ ‫آلوده‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ، ‫بحرانی‬ ‫غیر‬‫مواد‬ ‫عفونی‬ ‫ضد‬‫کننده‬‫عفونی‬ ‫ضد‬ ‫متوسط‬‫شوند‬
 9. 9. ‫کننده‬ ‫عفونی‬ ‫ضد‬ ‫مواد‬ ‫انواع‬ ‫مواد‬‫قوی‬ ‫کننده‬ ‫عفونی‬ ‫ضد‬( High Level) ‫برای‬‫میکروارگانیسم‬ ‫کلیه‬ ‫بردن‬ ‫بین‬ ‫از‬‫ها‬ ‫ولی‬‫کشد‬ ‫نمی‬ ‫را‬ ‫باکتلایر‬ ‫اسپورهای‬ ‫از‬ ‫زیادی‬ ‫تعداد‬ ‫ضد‬‫قوی‬ ‫های‬ ‫کننده‬ ‫عفونی‬‫عبارتند‬‫از‬: ‫الف‬-‫هیدروژن‬ ‫اکسید‬ ‫پر‬ ‫ب‬-‫استیک‬ ‫پر‬‫اسید‬ ‫ج‬-‫گلوتارآلدئید‬ ‫د‬-‫فرمالدئید‬
 10. 10. ‫کننده‬ ‫عفونی‬ ‫ضد‬ ‫مواد‬ ‫انواع‬ ‫الف‬-‫پر‬‫هیدروژن‬ ‫اکسید‬ ‫از‬ ‫وسیعی‬ ‫طیف‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫مواد‬ ‫این‬‫ار‬‫گ‬‫می‬ ‫هاموثر‬ ‫انیسم‬‫باشند‬ ‫شامل‬ ‫باکتریها‬‫و‬ ‫ها‬ ‫ویروس‬ ، ‫مخمرها‬ ، ‫قارچ‬ ،‫اسپورها‬
 11. 11. ‫کننده‬ ‫عفونی‬ ‫ضد‬ ‫مواد‬ ‫انواع‬ ‫ب‬-‫اسید‬ ‫استیک‬ ‫پر‬ ‫زدای‬ ‫گند‬ ‫های‬ ‫دسته‬ ‫در‬High Level‫قرار‬ ‫شیمیایی‬ ‫های‬ ‫کننده‬ ‫استریل‬ ‫و‬‫دارد‬ ‫در‬‫است‬ ‫کننده‬ ‫استریل‬ ‫و‬ ‫زدا‬ ‫گند‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫غلظت‬
 12. 12. ‫کننده‬ ‫عفونی‬ ‫ضد‬ ‫مواد‬ ‫انواع‬ ‫ج‬-‫گلوتارآلدئید‬ ‫زدای‬ ‫گند‬ ‫دسته‬ ‫در‬High Level‫قرار‬‫دارد‬. ‫در‬‫گاز‬ ‫شکل‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫کننده‬ ‫استریل‬ ‫یا‬ ‫زدا‬ ‫گند‬ ‫بعنوان‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫غلظت‬‫یا‬‫مایع‬ ‫گلوتارآلدئید‬‫نش‬ ‫خوبی‬ ‫اسپوریسیدال‬ ‫فعالیت‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آلدئیدی‬ ‫تنها‬‫ان‬‫میدهد‬ ‫فرمالدئید‬8%‫گلوتارآلدئید‬ ‫از‬ ‫کمتری‬ ‫اسپوروسید‬ ‫اثر‬2%‫دارد‬ ‫محلول‬‫محلول‬ ‫و‬ ‫الکل‬ ‫و‬ ‫هیپوکلریت‬ ‫های‬‫های‬ ‫بافره‬‫اسپوریسیدال‬ ‫فعالیت‬ ‫کلریت‬ ‫هیپو‬‫بیشتری‬ ‫دارند‬ ‫ازگلوتارآلدئید‬
 13. 13. ‫کننده‬ ‫عفونی‬ ‫ضد‬ ‫مواد‬ ‫انواع‬ ‫د‬-‫فرمالدئید‬ •‫زدای‬ ‫گند‬ ‫یک‬High Level‫کننده‬ ‫استریل‬ ‫و‬ •‫مایع‬ ‫و‬ ‫گاز‬ ‫شکل‬ ‫دو‬ •‫فرمالین‬ ‫آن‬ ‫محلول‬:‫حاوی‬37%‫فرمالدئید‬‫است‬ –‫اثرات‬‫فرمالدئید‬ ‫محلول‬: ‫اسپوریسید‬ ‫و‬ ‫ویروسیدال‬ ، ‫فونگیسیدال‬ ، ‫توبرکلوسیدال‬ ، ‫یسیدال‬ ‫باکتر‬‫ال‬ –‫است‬ ‫سینوژن‬ ‫کار‬ ‫محلول‬ ‫این‬ –‫داشت‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫مستقیم‬ ‫تماس‬ ‫نباید‬ ‫استفاده‬ ‫هنگام‬ •‫فرمالدئید‬ ‫مخلوط‬–‫است‬ ‫کننده‬ ‫استریل‬ ‫الکل‬ •‫یه‬ ‫تایید‬ ‫دارای‬ ‫فرمالدئید‬ ‫حاوی‬ ‫زدای‬ ‫گند‬ ‫یا‬ ‫کننده‬ ‫استریل‬ ‫هیچ‬FDA‫نیست‬
 14. 14. ‫کننده‬ ‫عفونی‬ ‫ضد‬ ‫مواد‬ ‫انواع‬ ‫متوسط‬ ‫کننده‬ ‫عفونی‬ ‫ضد‬ ‫مواد‬(Intermediate Level) ‫مناسب‬‫کشتن‬ ‫برای‬: ‫مایکوباکتریوم‬‫ها‬ ‫قارچ‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫ویروس‬ ‫اغلب‬ ، ‫وژتاتیو‬ ‫باکتریهای‬ ، ‫ها‬ ‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫متوسط‬ ‫های‬ ‫کننده‬ ‫عفونی‬ ‫ضد‬ ‫از‬ ‫برخی‬: ‫الف‬-‫دار‬ ‫کلر‬ ‫محصوالت‬ ‫ب‬-‫ایزوپروپیل‬ ‫الکل‬70‫درجه‬ ‫ج‬-‫یدوفورها‬ ‫مواد‬‫ضعیف‬ ‫کننده‬ ‫عفونی‬ ‫ضد‬(low Level) ‫باکتری‬‫بین‬ ‫از‬ ‫زمانی‬ ‫دوره‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫ویروس‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫قارچ‬ ‫بعضی‬ ، ‫وژتاتیو‬ ‫های‬‫برند‬ ‫می‬ ‫مانند‬‫الکل‬
 15. 15. ‫استریلیزاسیون‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫روش‬‫مختلفی‬ ‫شیمیایی‬ ‫و‬ ‫فیزیکی‬ ‫های‬‫وجود‬ ‫پزشکی‬ ‫وسایل‬ ‫استریلیزاسیون‬ ‫برای‬‫دارد‬ ‫هر‬‫خود‬ ‫خاص‬ ‫مزایای‬ ‫و‬ ‫معایب‬ ‫دارای‬ ‫روشها‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫یک‬‫هستند‬ ‫از‬‫کرد‬ ‫اشاره‬ ‫زیر‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫جمله‬ ‫آن‬: 1-‫بخار‬(‫مرطوب‬ ‫گرمای‬) 2-‫داغ‬ ‫هوای‬(‫خشک‬ ‫گرمای‬) 3-‫گاز‬‫فرمالدئید‬ ‫محلول‬ ‫و‬ 4-‫اتیلن‬ ‫گاز‬‫اکساید‬ 5-‫ها‬ ‫روش‬ ‫سایر‬
 16. 16. ‫استریلیزاسیون‬ ‫های‬ ‫روش‬ 1-‫بخار‬(‫مرطوب‬ ‫گرمای‬) •‫بخار‬‫ترین‬ ‫متداول‬ ‫و‬ ‫ترین‬ ‫قدیمی‬ ‫از‬‫روش‬‫های‬‫استریلیزاسیون‬ •‫نسبت‬، ‫روشها‬ ‫سایر‬ ‫به‬‫ایمن‬‫ارزان‬ ‫و‬ ‫تر‬ ‫سریع‬ ، ‫تر‬‫تر‬ •‫کاربرد‬: ‫کردن‬ ‫استریل‬‫نیمه‬ ‫و‬ ‫بحرانی‬ ‫وسایل‬ ‫کلیه‬‫بحرانی‬‫که‬‫رطوبت‬ ‫یا‬ ‫حرارت‬ ‫به‬‫نیست‬ ‫حساس‬‫ند‬ •‫در‬‫مدت‬ ‫برای‬ ‫وسایل‬ ‫سطح‬ ‫بایست‬ ‫می‬ ‫روش‬ ‫این‬‫دارای‬ ‫بخار‬ ‫با‬ ‫خاصی‬ ‫زمان‬ ‫ب‬ ‫موجود‬ ‫ها‬ ‫ارگانیسم‬ ‫میکرو‬ ‫تا‬ ‫گیرد‬ ‫قرار‬ ‫تماس‬ ‫در‬ ‫مناسب‬ ‫فشار‬ ‫و‬ ‫حرارت‬‫ر‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫آنها‬ ‫روی‬‫بروند‬
 17. 17. ‫استریلیزاسیون‬ ‫های‬ ‫روش‬ 2-‫داغ‬ ‫هوای‬(‫خشک‬ ‫گرمای‬) •‫کاربرد‬: ‫برای‬‫استریلیزاسیون‬‫وسایلی‬‫که‬‫می‬ ‫حساس‬ ‫رطوبت‬ ‫به‬ ‫نسبت‬‫باشند‬ •‫مانند‬:‫وسایل‬ ‫برخی‬ ‫و‬ ‫فرزها‬‫ارتودنسی‬ •‫زمان‬:‫چرخه‬‫طوالنی‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫استریلیزاسیون‬‫بوده‬ •‫معایب‬:‫بعلت‬‫وجود‬ ‫وسایل‬ ‫به‬ ‫آسیب‬ ‫احتمال‬ ، ‫باال‬ ‫دمای‬‫دارد‬ ‫مورد‬ ‫انواع‬‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫دندانپزشکی‬ ‫استفاده‬: .1‫هوای‬ ‫دارای‬ ‫های‬ ‫کننده‬ ‫استریل‬‫استاتیک‬ ‫این‬‫فور‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫عموما‬ ‫ها‬ ‫کننده‬ ‫استریل‬‫معروفند‬ .2‫استریل‬‫فشار‬ ‫تحت‬ ‫هوای‬ ‫دارای‬ ‫های‬ ‫کننده‬
 18. 18. ‫استریلیزاسیون‬ ‫های‬ ‫روش‬ 3-‫گاز‬‫محلول‬ ‫و‬‫فرمالدئید‬ •‫کاربرد‬: ‫معموالبرای‬‫استریلیزاسیون‬‫بحرانی‬ ‫نیمه‬ ‫وسایل‬‫به‬ ‫حساس‬‫حرارت‬ •‫مانند‬:‫برخی‬‫فرزها‬ •‫در‬‫هممراه‬ ‫بمه‬ ‫الکمل‬ ‫آن‬ ‫عممده‬ ‫قسممت‬ ‫که‬ ‫شیمیایی‬ ‫محلول‬ ‫یک‬ ‫روش‬ ‫این‬‫فرمالدئ‬‫یمد‬ ‫مه‬‫م‬‫ب‬ ‫مله‬‫م‬‫حاص‬ ‫مار‬‫م‬‫بخ‬ ‫و‬ ‫مود‬‫م‬‫ش‬ ‫می‬‫م‬‫م‬ ‫داده‬ ‫مرارت‬‫م‬‫ح‬ ‫مار‬‫م‬‫فش‬ ‫مت‬‫م‬‫تح‬ ‫مک‬‫م‬‫اتاق‬ ‫مک‬‫م‬‫ی‬ ‫در‬ ، ‫مت‬‫م‬‫اس‬ ‫می‬ ‫عمل‬ ‫کننده‬ ‫استریل‬ ‫عنوان‬‫نماید‬
 19. 19. ‫استریلیزاسیون‬ ‫های‬ ‫روش‬ 4-‫اتیلن‬ ‫گاز‬‫اکساید‬ •‫کاربرد‬: ‫برای‬‫استریلیزاسیون‬‫وسایل‬‫و‬ ‫گرما‬ ‫به‬ ‫حساس‬‫رطوبت‬ •‫پالستیکی‬ ‫مانندمواد‬ •‫در‬‫ماز‬‫م‬‫گ‬ ‫از‬ ‫روش‬ ‫من‬‫م‬‫ای‬‫ای‬ ‫مه‬‫م‬‫محفظ‬ ‫مل‬‫م‬‫داخ‬ ‫در‬ ‫مربن‬‫م‬‫ک‬ ‫مید‬‫م‬‫اکس‬ ‫دی‬ ‫و‬ ‫ماید‬‫م‬‫اکس‬ ‫میلن‬‫م‬‫ات‬‫م‬‫م‬‫ب‬‫ا‬ ‫رطوبت‬‫دمای‬ ‫و‬ ‫خاص‬60-45‫درجه‬‫سانتیگراد‬‫استفاده‬‫می‬‫شود‬ •‫ممب‬‫م‬‫معای‬:‫ممت‬‫م‬‫بعل‬‫ممرات‬‫م‬‫خط‬ ‫و‬ ‫ممیون‬‫م‬‫استریلیزاس‬ ‫ممه‬‫م‬‫چرخ‬ ‫ممودن‬‫م‬‫ب‬ ‫مموالنی‬‫م‬‫ط‬‫ممالقوه‬‫م‬‫ب‬‫ممرا‬‫م‬‫ب‬‫ی‬ ‫و‬ ‫دندانپزشک‬‫بیمار‬‫در‬‫نمی‬ ‫توصیه‬ ‫دندانپزشکی‬ ‫های‬ ‫مطب‬‫شود‬
 20. 20. ‫استریلیزاسیون‬ ‫های‬ ‫روش‬ 5-‫ها‬ ‫روش‬ ‫سایر‬ ‫روش‬‫هستن‬ ‫استریلیزاسیون‬ ‫روشهای‬ ‫سایر‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫نیز‬ ‫زیر‬ ‫های‬‫که‬ ‫د‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫محدود‬ ‫بسیار‬ ‫دندانپزشکی‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫کاربرد‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬: •‫پالسما‬(‫هیدروژن‬ ‫اکسید‬ ‫پر‬) •‫فیلتراسیون‬ •‫و‬ ‫اشعه‬0000
 21. 21. ‫د‬‫ﻛﻮﻧﻜﺲ‬(‫ﺳﻮﻻ‬‫ر‬‫ﺳﭙﺖ‬) •‫ﺑﺎ‬‫ا‬‫ﺑﺼﻮ‬ ‫ﺳﺮﻳﻊ‬ ‫ﺛﺮ‬‫ا‬ ‫رت‬‫ﺳﭙﺮ‬‫و‬ ‫ي‬‫ﭘﺎ‬‫و‬ ‫ك‬‫ﻛﺮ‬ ‫ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ‬‫دن‬‫ﺳﻄﻮ‬‫ح‬ ‫ﻛﻮﭼﻚ‬،‫ﺗﺠﻬﻴ‬‫مممم‬‫م‬‫ـ‬‫ﺰ‬‫ا‬ ‫ات‬‫ﻟﻜﺘﺮ‬‫و‬‫ﻧﻴ‬‫مممم‬‫م‬‫ـ‬‫ﻚ‬،‫ﺗ‬‫مممم‬‫م‬‫ـ‬‫ﻮ‬‫ر‬‫ﺑﻴﻦ‬‫روی‬ ‫و‬‫ﻣﺪ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻫﻨﺪﭘﻴﺲ‬‫ت‬ 2‫د‬‫ﺑﻜﺎ‬ ‫ﻗﻴﻘﻪ‬‫ر‬‫رود‬ ‫می‬ •‫ا‬‫ﻳﻦ‬‫ﻣﺤﻠﻮ‬‫و‬ ‫ل‬‫ﻳﺮ‬‫ا‬ ‫وس‬‫ﻳﺪ‬‫و‬ ‫ز‬‫ﻫﭙﺎﺗﻴﺖ‬‫در‬ ‫را‬‫ﻳﻚ‬‫د‬‫ﻣﻲ‬ ‫ﺧﻨﺜﻲ‬ ‫ﻗﻴﻘﻪ‬‫کند‬ •‫ﻗﺎ‬‫ر‬‫ﭼﻬ‬‫ـ‬‫ﺎ‬‫و‬‫ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ‬‫در‬‫ﻣﺪ‬‫ت‬2‫د‬‫ﻗﻴﻘﻪ‬‫از‬‫ﻣﻲ‬ ‫ﺑﻴﻦ‬‫رو‬‫ﻧﺪ‬ •‫ﺑﺮ‬‫اي‬‫ﺳﻄﻮ‬ ‫ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ‬‫ح‬‫ﺑﻴﺮ‬‫و‬‫ﺗﻮ‬ ‫ﻧﻲ‬‫ر‬‫ﺑﻴﻦ‬‫و‬ ‫ا‬‫ﻣﻨﺎﺳﺐ‬ ‫ﻧﮕﻞ‬‫ا‬‫ﺳﺖ‬ •‫ﻗﺎ‬‫در‬‫ﻛﺮ‬ ‫ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ‬ ‫ﺑﻪ‬‫درون‬ ‫دن‬‫و‬‫ﻧﻴﺴﺖ‬ ‫ﺳﺎﻳﻞ‬
 22. 22. ‫کننده‬ ‫استریل‬‫های‬‫خشک‬ ‫گرمای‬‫فور‬(Oven) ‫براي‬‫قرار‬ ‫بخار‬ ‫نفوذ‬ ‫تحت‬ ‫كامل‬ ‫بطور‬ ‫توانند‬ ‫نمي‬ ‫كه‬ ‫موادي‬ ‫كردن‬ ‫استریل‬‫گ‬‫یرند‬ ‫اما‬‫مثل‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫باالي‬ ‫دماي‬ ‫توانند‬ ‫مي‬˚C180-160‫تحمل‬ ‫را‬‫كنند‬ •‫کاربرد‬: ‫ظروف‬‫ف‬ ‫آالت‬ ‫براي‬ ‫نیز‬ ‫و‬ ‫پت‬ ‫پي‬ ،‫دیش‬ ‫پتري‬ ،‫آزمایش‬ ‫لوله‬ ‫مثل‬ ‫اي‬ ‫شیشه‬‫مثل‬ ‫لزي‬ ‫و‬ ‫اسكالپل‬ ،‫پنس‬‫قیچي‬ ‫فن‬ ‫داراي‬(‫اتاقك‬ ‫سراسر‬ ‫در‬ ‫متراكم‬ ‫هواي‬ ‫چرخش‬ ‫جهت‬)،‫حرارت‬ ‫درجه‬ ‫نشانگر‬ ، ‫ج‬ ‫مناسب‬ ‫بندي‬ ‫عایق‬ ‫و‬ ‫درب‬ ‫داخلي‬ ‫قفل‬ ،‫مشبك‬ ‫طبقات‬ ،‫تایمر‬ ‫و‬ ‫ترموستات‬‫داره‬
 23. 23. ‫کننده‬ ‫استریل‬‫های‬‫خشک‬ ‫گرمای‬‫فور‬(Oven) ‫نحوة‬‫نگهداري‬: ‫تمیز‬ ‫آن‬ ‫داخل‬ ‫ماهانه‬ ‫بطور‬‫و‬‫هر‬6‫بازرسي‬ ،‫تعمیر‬ ‫سرویس‬ ‫نمایندة‬ ‫توسط‬ ‫ماه‬‫شود‬ ‫معایب‬: ‫میشود‬ ‫وسایل‬ ‫به‬ ‫آسیب‬ ‫باعث‬ ‫شود‬ ‫شروع‬ ‫اول‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫وچرخه‬ ‫نشده‬ ‫استریل‬ ‫وسایل‬ ‫چرخه‬ ‫ماندن‬ ‫ناکامل‬ ‫درصورت‬ ‫ندارد‬ ‫کاربرد‬ ‫وسایل‬ ‫همه‬ ‫برای‬ ‫كیفیت‬ ‫كنترل‬: •‫شیمیایي‬ ‫تست‬:‫اي‬ ‫شیشه‬ ‫ویال‬Browne‫به‬ ‫قرمز‬ ‫از‬ ‫مناسب‬ ‫رنگ‬ ‫تغییر‬ ‫مشاهدة‬ ‫و‬‫سبز‬ •‫بیولوژیك‬ ‫تست‬:‫باسیلوس‬ ‫اسپور‬ ‫حاوي‬ ‫كاغذي‬ ‫نوار‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫سوبتیلیس‬ ‫ایمني‬: ‫محافظ‬ ‫و‬ ‫حرارت‬ ‫به‬ ‫مقاوم‬ ‫دستكش‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫چشم‬
 24. 24. ‫استریلیزاسیون‬‫با‬‫بخار‬(‫اتوکالو‬) •‫اتوكالو‬‫استریلیزاسیون‬ ‫براي‬ ‫وسیله‬ ‫بهترین‬‫است‬ •‫ولی‬‫كاهش‬ ‫سبب‬ ،‫گرمایي‬ ‫مرحلة‬ ‫شدن‬ ‫طوالني‬‫شود‬ ‫می‬ ‫وسایل‬ ‫كیفیت‬
 25. 25. ‫استریلیزاسیون‬‫با‬‫بخار‬(‫اتوکالو‬) ‫استریلیزاسیون‬ ‫چرخة‬ ‫مرحلة‬1:‫اتوكالو‬ ‫محفظة‬ ‫در‬ ‫دما‬ ‫رفتن‬ ‫باال‬ ‫زمان‬(˚C121-˚C20) ‫مرحلة‬2:‫گرما‬ ‫نفوذ‬ ‫زمان‬(˚C121-˚C100<) ‫مرحلة‬3:‫مقرر‬ ‫دماي‬ ‫در‬ ‫نگهداري‬ ‫زمان‬(˚C121) ‫مرحلة‬4:‫محفظه‬ ‫دماي‬ ‫آمدن‬ ‫پایین‬ ‫زمان‬(˚C121-˚C80) ‫استریلیزاسیون‬ ‫انواع‬ •‫ها‬ ‫محلول‬ ‫و‬ ‫كشت‬ ‫هاي‬ ‫محیط‬ ‫استریلیزاسیون‬ •‫آلوده‬ ‫مصرفي‬ ‫مواد‬ ‫استریلیزاسیون‬ •‫شده‬ ‫بندي‬ ‫بسته‬ ‫خشك‬ ‫مواد‬ ‫استریلیزاسیون‬
 26. 26. ‫استریلیزاسیون‬‫با‬‫بخار‬(‫اتوکالو‬) ‫نگهداري‬ ‫نحوة‬ ‫روزانه‬:‫تمیز‬ ،‫كرده‬ ‫جدا‬ ‫اتاقك‬ ‫آبگذر‬ ‫سوراخ‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫اتوكالو‬ ‫كف‬ ‫صفحة‬‫كنید‬ ‫لوازم‬‫صابون‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫سیني‬ ‫و‬ ‫طبقات‬ ‫مثل‬ ‫فرعي‬‫بشویید‬ ‫سطح‬‫كنید‬ ‫كنترل‬ ‫را‬ ‫ژنراتور‬ ‫آب‬. ‫هفتگي‬:‫كنید‬ ‫تمیز‬ ‫را‬ ‫درزها‬ ‫و‬ ‫آبگذر‬.‫كنید‬ ‫بررسي‬ ‫را‬ ‫اطمینان‬ ‫سوپاپ‬. ‫ماهانه‬:‫نمایید‬ ‫تعویض‬ ‫را‬ ‫دستگاه‬ ‫آب‬. ‫هر‬3‫ماه‬:‫كنید‬ ‫تمیز‬ ‫را‬ ‫آبگذر‬ ‫بیروني‬ ‫قسمت‬ ‫و‬ ‫دستگاه‬ ‫خارج‬ ‫و‬ ‫داخل‬. ‫هر‬6‫ماه‬:‫شود‬ ‫بازرسي‬ ،‫تعمیر‬ ‫سرویس‬ ‫نمایندة‬ ‫توسط‬ ‫دستگاه‬.
 27. 27. ‫استریلیزاسیون‬‫با‬‫بخار‬(‫اتوکالو‬) ‫كنترل‬‫كیفیت‬ ‫شیمیایي‬ ‫تست‬: •‫كاغذي‬ ‫نوار‬TST:‫رن‬ ‫تغییر‬ ‫بنفش‬ ‫به‬ ‫زرد‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫كند‬ ‫مي‬ ‫كنترل‬ ‫را‬ ‫دما‬ ‫و‬ ‫بخار‬ ،‫زمان‬ ‫عامل‬ ‫سه‬‫گ‬ ‫مي‬‫دهد‬ •‫برچسب‬:Sterility-Record‫استریلیزا‬ ‫تاریخ‬ ‫ثبت‬ ‫امكان‬ ،‫استریلیتي‬ ‫سنجش‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬‫نام‬ ،‫سیون‬ ‫وجود‬ ‫برچسب‬ ‫این‬ ‫روي‬ ‫بر‬ ‫كشت‬ ‫محیط‬ ‫نام‬ ‫و‬ ‫كننده‬ ‫استریل‬ ‫فرد‬‫دارد‬ ‫تست‬‫بیولوژیك‬: •‫باسیلوس‬ ‫اسپور‬ ‫حاوي‬ ‫ویال‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫استئاروترموفیلوس‬ •‫بطور‬‫مي‬ ‫توصیه‬ ‫هفتگي‬‫شود‬
 28. 28. ‫استریلیزاسیون‬‫با‬‫بخار‬(‫اتوکالو‬) ‫ایمني‬ •‫استفاده‬ ‫چشم‬ ‫محافظ‬ ‫و‬ ‫حرارت‬ ‫به‬ ‫مقاوم‬ ‫دستكش‬ ‫از‬‫كنید‬ •‫بعد‬‫اتوكالو‬ ‫فشار‬ ‫رسیدن‬ ‫از‬‫و‬ ‫صفر‬ ‫به‬‫به‬ ‫دما‬˚C60‫كنار‬ ‫رسید‬‫بایستید‬‫و‬‫را‬ ‫درب‬‫باز‬‫كنید‬ •‫منتظر‬‫حمل‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫سپس‬ ،‫شوند‬ ‫خنك‬ ‫كمي‬ ‫ظروف‬ ‫تا‬ ‫بمانید‬‫كنید‬ •‫نمودن‬ ‫خارج‬ ‫یا‬ ‫بارگذاري‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ‫دستگاه‬ ‫بودن‬ ‫روشن‬ ‫هنگام‬ ‫در‬ ‫هرگز‬‫ننمایید‬ ‫وسایل‬ •‫آن‬ ‫نمودن‬ ‫تمیز‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ‫پریز‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫اتصال‬ ‫و‬ ‫دستگاه‬ ‫بودن‬ ‫روشن‬ ‫هنگام‬ ‫در‬ ‫هرگز‬‫نكنید‬ •‫سفت‬ ‫و‬ ‫شل‬ ‫دستگاه‬ ‫كار‬ ‫هنگام‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫درب‬ ‫كنندة‬ ‫محكم‬ ‫هاي‬ ‫پیچ‬ ‫هرگز‬‫نكنید‬
 29. 29. ‫بخار‬ ‫با‬ ‫استریلیزاسیون‬ ‫مراحل‬(Steps of steam sterilization) .1‫تمیز‬‫زدایی‬ ‫آلودگی‬ ‫و‬ ‫کردن‬(Cleaning & Decontamination) .2‫آماده‬‫سازی‬(Prepaeatio) .3‫بسته‬‫بندی‬(Packaging) .4‫فر‬‫استریلیزاسیون‬ ‫آیند‬(Sterilization Process) .5‫اتمام‬‫استریلیزاسیون‬ ‫فرآیند‬End of the Process Sterilization )) .6‫نگهداری‬‫شده‬ ‫استریل‬ ‫اقالم‬(Storage of sterile items)
 30. 30. ‫بخار‬ ‫با‬ ‫استریلیزاسیون‬ ‫مراحل‬(Steps of steam sterilization) °‫زدایی‬ ‫آلودگی‬ ‫و‬ ‫کردن‬ ‫تمیز‬(Cleaning & Decontamination) •‫تمیز‬‫سطح‬ ‫از‬ ‫آلودگی‬ ‫رفع‬ ‫و‬ ‫کردن‬‫وسایل‬: ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫فاصله‬ ‫بال‬‫آنها‬ ‫قب‬‫ل‬‫آلو‬ ‫شدن‬ ‫خشک‬ ‫از‬‫دگی‬ •‫کردن‬ ‫خشک‬ ‫و‬ ‫شستشو‬‫کامل‬: ‫از‬‫گیری‬ ‫جلو‬ ‫ابزار‬ ‫خوردگی‬ ‫و‬ ‫دگی‬ ‫آلو‬ ‫تثبیت‬‫کرده‬ ‫موانع‬‫را‬ ‫ها‬ ‫میکروارگانیسم‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬‫در‬‫استریلیزاسیون‬‫می‬ ‫طرف‬ ‫بر‬‫سازد‬
 31. 31. ‫بخار‬ ‫با‬ ‫استریلیزاسیون‬ ‫مراحل‬(Steps of steam sterilization) °‫سازی‬ ‫آماده‬(Prepaeatio) •‫استریلیزاسیون‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫تمیز‬ ‫اقالم‬ ‫کردن‬ ‫آماده‬ ‫جهت‬‫باید‬: ‫جدا‬ ‫را‬ ‫بهم‬ ‫متصل‬ ‫قسمتهای‬ ‫کلیه‬ ‫امکان‬ ‫حد‬ ‫تا‬‫ساخته‬ ‫ا‬‫ز‬‫داری‬ ‫خود‬ ‫فشرده‬ ‫بصورت‬ ‫دادن‬ ‫قرار‬ ‫هم‬ ‫کنار‬‫شود‬
 32. 32. ‫بخار‬ ‫با‬ ‫استریلیزاسیون‬ ‫مراحل‬(Steps of steam sterilization) °‫بندی‬ ‫بسته‬(Packaging) ‫برای‬ ‫بندی‬ ‫بسته‬ ‫خصوصیت‬‫استریلیزاسیون‬: •‫نسبت‬‫نفوذ‬ ‫کننده‬ ‫استریل‬ ‫عامل‬ ‫به‬‫پذیر‬‫باشند‬ •‫نسبت‬‫ناپذیر‬ ‫نفوذ‬ ‫ها‬ ‫آلودگی‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫میکروارگانیسم‬ ‫ورود‬ ‫به‬‫باشند‬ •‫نسبت‬‫مقاوم‬ ‫فیزیکی‬ ‫های‬ ‫آسیب‬ ‫سایر‬ ‫و‬ ‫شدن‬ ‫سوراخ‬ ‫یا‬ ‫پارگی‬ ، ‫گرما‬ ‫به‬‫بوده‬ •‫مقرون‬‫دسترس‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫صرفه‬ ‫به‬‫باشند‬
 33. 33. ‫بخار‬ ‫با‬ ‫استریلیزاسیون‬ ‫مراحل‬(Steps of steam sterilization) °‫استریلیزاسیون‬ ‫آیند‬ ‫فر‬(Sterilization Process) •‫جدول‬‫جهانی‬ ‫بهداشت‬ ‫سازمان‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬WHO‫اتو‬ ‫در‬‫بر‬ ‫کالوها‬‫طبق‬ ‫استاندارد‬EN 13060‫برنامه‬ ‫ذیل‬ ‫شرح‬ ‫به‬‫شود‬ ‫می‬ ‫ریزی‬: ‫دما‬(‫سانتیگراد‬)‫فشار‬(bar)‫زمان‬(‫دقیقه‬) 121 1/0515 126 1/410 134 2/053
 34. 34. ‫کالس‬ ‫سه‬ ‫به‬ ‫کالوها‬ ‫اتو‬ ‫کلی‬ ‫حالت‬ ‫در‬B,S,N‫شود‬ ‫می‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫استریلیزاسیون‬ ‫عملکرد‬ ‫صحت‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫این‬‫گیرد‬ ‫می‬ ‫صورت‬ ‫وسایل‬ ‫نوع‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫نوع‬‫شده‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫استفاده‬ ‫قابل‬ ‫موارد‬ ‫شرح‬ N‫نشده‬ ‫بندی‬ ‫بسته‬ ‫توپر‬ ‫محصوالت‬ ‫کردن‬ ‫استریل‬ S‫شود‬ ‫می‬ ‫تعیین‬ ‫کننده‬ ‫استریل‬ ‫سازنده‬ ‫وسیله‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫محصوالتی‬ ‫کردن‬ ‫استریل‬.‫شامل‬‫محصوالت‬ ‫مقابل‬ ‫موارد‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫حداقل‬ ‫و‬ ‫نشده‬ ‫بندی‬ ‫بسته‬ ‫توپر‬:‫مت‬ ‫قطعات‬ ، ‫متخلخل‬ ‫محصوالت‬‫خلخل‬ ‫دار‬ ‫حفره‬ ‫یا‬ ‫توخالی‬ ‫محصوالت‬ ‫انواع‬ ، ‫کوچک‬(‫سازنده‬ ‫توصیه‬ ‫اساس‬ ‫بر‬)‫ک‬ ‫محصوالتی‬ ،‫به‬ ‫ه‬ ‫بندی‬ ‫بسته‬ ‫الیه‬ ‫چند‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫محصوالتی‬ ، ‫شوند‬ ‫بندی‬ ‫بسته‬ ‫الیه‬ ‫تک‬ ‫صورت‬‫شوند‬ ‫می‬. B‫محصوالت‬ ، ‫جامد‬ ‫نشده‬ ‫بندی‬ ‫بسته‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫بندی‬ ‫بسته‬ ‫محصوالت‬ ‫کلیه‬ ‫کردن‬ ‫استریل‬‫و‬ ‫توخالی‬ ‫متخلخل‬ ‫،محصوالت‬ ‫دار‬ ‫حفره‬(‫منفذ‬ ‫پر‬)‫استاند‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫تست‬ ‫فشارهای‬ ‫وسیله‬ ‫به‬ ‫که‬‫ارد‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫مشخص‬.
 35. 35. ‫بخار‬ ‫با‬ ‫استریلیزاسیون‬ ‫مراحل‬(Steps of steam sterilization) ‫اتمام‬‫استریلیزاسیون‬ ‫فرآیند‬End of the Process Sterilization )) •‫در‬‫کالوهای‬ ‫اتو‬‫اتوماتی‬‫ک‬: ‫و‬ ‫شده‬ ‫قطع‬ ‫خودکار‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫گرما‬ ، ‫استریلیزاسیون‬ ‫سیکل‬ ‫اتمام‬ ‫از‬ ‫پس‬‫می‬ ‫کاهش‬ ‫فشار‬‫ی‬‫ابد‬ •‫در‬‫اتوماتیک‬ ‫غیر‬ ‫کالوهای‬ ‫اتو‬: .1‫باید‬‫از‬ ‫پس‬ ‫کاربر‬30‫بندی‬ ‫بسته‬ ‫اقالم‬ ‫جهت‬ ‫دقیقه‬‫شده‬‫و‬20‫منبع‬ ‫باز‬ ‫اقالم‬ ‫جهت‬ ‫دقیقه‬ ‫قطع‬ ‫دستگاه‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫گرمایی‬‫کند‬ .2‫منتظر‬‫نشان‬ ‫را‬ ‫صفر‬ ‫عدد‬ ‫فشار‬ ‫نمایانگر‬ ‫تا‬ ‫بماند‬‫دهد‬ .3‫بعد‬‫خارج‬ ‫محفظه‬ ‫از‬ ‫باقیمانده‬ ‫بخار‬ ‫تا‬ ‫کند‬ ‫باز‬ ‫را‬ ‫دستگاه‬ ‫درب‬‫شو‬‫د‬ •‫را‬ ‫ابزار‬‫باقی‬ ‫کالو‬ ‫اتو‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫آنها‬ ‫کامل‬ ‫شدن‬ ‫خشک‬ ‫تا‬‫گذاشت‬(‫تا‬30‫دقیقه‬) ‫توجه‬‫به‬ ‫و‬ ‫سرعت‬ ‫به‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫شوند‬ ‫خارج‬ ‫دستگاه‬ ‫از‬ ‫مرطوب‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫اقالم‬ ‫اگر‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫راحتی‬‫دریافت‬ ‫اطراف‬ ‫محیط‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫میکروارگانیسم‬‫آلوده‬ ‫و‬ ‫کرده‬‫شوند‬
 36. 36. ‫بخار‬ ‫با‬ ‫استریلیزاسیون‬ ‫مراحل‬(Steps of steam sterilization) ‫نگهداری‬‫شده‬ ‫استریل‬ ‫اقالم‬(Storage of sterile items) •‫ا‬‫بزار‬‫استریل‬ ‫وسیله‬ ‫توسط‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫خشک‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫استریل‬‫کرده‬ ‫خارج‬ •‫روی‬‫کاغذ‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫سطحی‬‫قرار‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫پوشانده‬ ‫استریل‬ ‫شان‬ ‫یا‬‫داد‬ •‫دمای‬‫محیط‬ ‫دمای‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫یافته‬ ‫کاهش‬ ‫آنها‬‫برسد‬ •‫این‬‫طول‬ ‫به‬ ‫ساعت‬ ‫چند‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫عمل‬‫انجامد‬ •‫این‬‫انجام‬ ‫نگهداری‬ ‫مرحله‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫باید‬ ‫کار‬‫شود‬
 37. 37. ‫بخار‬ ‫با‬ ‫استریلیزاسیون‬ ‫مراحل‬(Steps of steam sterilization) •‫نگهدار‬‫اهمیت‬ ‫استریلیزاسیون‬ ‫فرآیند‬ ‫میزان‬ ‫همان‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫استریل‬ ‫وسایل‬ ‫صحیح‬ ‫ی‬‫دار‬‫د‬. .1‫نگهداری‬ ‫شرایط‬‫جهت‬‫شده‬ ‫بندی‬ ‫بسته‬ ‫اقالم‬: •‫شرایط‬‫دست‬ ‫حداقل‬ ‫با‬ ‫بهینه‬‫خوردگی‬ •‫بسته‬‫باقی‬ ‫خشک‬ ‫و‬ ‫نخورده‬ ‫دست‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫تا‬ ‫ها‬‫بمانند‬‫استریل‬‫هستند‬ •‫ذخیره‬‫ها‬ ‫بسته‬‫درون‬‫و‬ ‫خلوت‬ ‫مکان‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫بسته‬ ‫در‬ ‫ی‬ ‫کابینتها‬‫کم‬‫تردد‬ •‫در‬‫دمای‬‫قرار‬ ‫کم‬ ‫رطوبت‬ ‫دارای‬ ‫یا‬ ‫خشک‬ ‫و‬ ‫مناسب‬‫گیرند‬ ‫توجه‬: ‫در‬‫عدم‬ ‫صورت‬‫اطمینان‬‫نظر‬ ‫در‬ ‫آلوده‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫باید‬ ، ‫ها‬ ‫بسته‬ ‫نبودن‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫بودن‬ ‫استریل‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫استریل‬ ‫مجددا‬ ‫و‬ ‫گرفته‬‫نمود‬ .2‫نگهداری‬ ‫شرایط‬‫اقال‬ ‫جهت‬‫م‬‫نشده‬ ‫بندی‬ ‫بسته‬ ‫یا‬ ‫باز‬: •‫اقالم‬‫استفاده‬ ‫کردن‬ ‫کالو‬ ‫اتو‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫فورا‬ ‫باید‬ ‫را‬‫نمود‬ •‫یا‬‫نگهداری‬ ‫هفته‬ ‫یک‬ ‫تا‬ ‫حداکثر‬ ‫استریل‬ ‫و‬ ‫بسته‬ ‫در‬ ‫مخصوص‬ ‫ظرف‬ ‫یک‬ ‫درون‬ ‫اینکه‬‫ک‬‫رد‬ •‫از‬‫اجتناب‬ ‫تردد‬ ‫پر‬ ‫مکان‬ ‫و‬ ‫استریل‬ ‫غیر‬ ‫انبارهای‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫اری‬ ‫نگهد‬‫ورزید‬
 38. 38. ‫حسینی‬ ‫هادی‬ ‫سید‬‫دکتر‬
 39. 39. ‫پایش‬ ‫های‬ ‫روش‬‫استریلیزاسیون‬ ‫کنترل‬‫کیفی‬(Quality control) ‫کنترل‬‫م‬ ‫مراحل‬ ‫شامل‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫اهمیت‬ ‫حائز‬ ‫بسیار‬ ‫کننده‬ ‫استریل‬ ‫دستگاههای‬ ‫صحت‬ ‫کیفی‬‫به‬ ‫ختلفی‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫ذیل‬ ‫شرح‬. 1-‫دستگاهها‬ ‫مکانیکی‬ ‫های‬ ‫تست‬‫سازنده‬ ‫کارخانه‬ ‫در‬ ‫تولید‬ ‫هنگام‬ 2-‫استاندارد‬ ‫تهویه‬ ‫و‬ ‫مناسب‬ ‫فیزیکی‬ ‫فضای‬ ‫تامین‬ 3-‫ورودی‬ ‫آب‬ ‫و‬ ‫بخار‬ ‫کیفیت‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫نصب‬ ‫الزامات‬ ‫تامین‬ 4-‫کالیبراسیون‬ ‫آزمون‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫پیشگیرانه‬ ‫نگهداری‬ ‫دستورالعملهای‬ ‫اجرای‬ 5-‫و‬ ‫بیولوژیکی‬ ‫اندیکاتورهای‬ ‫توسط‬ ‫کیفی‬ ‫کنترل‬‫شیمیایی‬
 40. 40. ‫پایش‬ ‫های‬ ‫روش‬‫استریلیزاسیون‬ ‫اندیکاتورهای‬‫بیولوژیکی‬(Biological indicators) •‫جهت‬‫اندیکاتور‬ ‫استریلیزاسیون‬ ‫هرنوع‬‫خاص‬‫دارد‬ ‫وجود‬ •‫جهت‬‫استئاروترموف‬ ‫باسیلوس‬ ‫اسپور‬ ‫از‬ ‫بخار‬ ‫کالوهای‬ ‫اتو‬ ‫مانیتورینگ‬‫یلوس‬ ‫می‬ ‫استفاده‬‫شود‬ ‫از‬ ‫پس‬‫استریلیزاسیون‬‫حداقل‬ ‫مدت‬ ‫به‬48‫دمای‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ساعت‬57‫داخل‬ ‫در‬ ‫درجه‬ ‫رشد‬ ‫عدم‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫و‬ ‫انکوباتور‬‫تاثیر‬‫استریلیزاسیون‬‫صحیح‬‫است‬
 41. 41. ‫پایش‬ ‫های‬ ‫روش‬‫استریلیزاسیون‬ ‫اندیکاتورهای‬‫شیمیایی‬(Chemical indicators) ‫اندیکاتورهای‬‫به‬ ‫را‬ ‫شیمیایی‬6‫کنند‬ ‫می‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫کالس‬ ‫کالس‬1-‫فرایندی‬ ‫نشانگرهای‬(Process indicators) ‫کالس‬2-‫تخصصی‬ ‫های‬ ‫آزمایش‬ ‫در‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫نشانگرهای‬((in specific tests indicators for use ‫کالس‬3-‫پارامتری‬ ‫تک‬ ‫های‬ ‫نشانگر‬(indicators Single parameter) ‫کالس‬4-‫پارامتری‬ ‫چند‬ ‫های‬ ‫نشانگر‬(indicatorsMulti parameter) ‫کالس‬5-‫جامع‬ ‫نشانگرهای‬(Integrating indicators) ‫کالس‬6-‫باال‬ ‫حساسیت‬ ‫با‬ ‫نشانگرها‬(Emulating indicators)
 42. 42. ‫پایش‬ ‫های‬ ‫روش‬‫استریلیزاسیون‬ ‫نکـات‬: 1-‫معتبر‬ ‫باید‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫اندیکاتور‬‫بوده‬ 2-‫انجام‬‫تست‬B&D‫صورت‬ ‫به‬‫باید‬ ‫هفتگی‬‫پذیرد‬ ‫صورت‬. 3-‫بیولوژیک‬ ‫اندیکاتورهای‬ ‫از‬ ‫استفاده‬(Spore test)‫صورت‬ ‫به‬‫هفتگی‬‫باشد‬ 4-‫برای‬‫مواد‬‫کاشتنی‬(implants)‫از‬ ‫قبل‬‫بار‬‫انجام‬ ‫اسپور‬ ‫تست‬ ‫باید‬‫شود‬ 5-‫در‬‫های‬ ‫بسته‬‫بزرگ‬‫و‬‫کالس‬ ‫شیمیایی‬ ‫ی‬ ‫اندیکاتورها‬ ‫از‬ ، ‫حساس‬ ‫جراحی‬ ‫اعمال‬ ‫مخصوص‬ ‫های‬ ‫بسته‬6‫استفاده‬‫شود‬ 6-‫کالس‬ ‫شیمیایی‬ ‫اندیکاتورهای‬ ‫از‬ ‫بخار‬ ‫کالوهای‬ ‫اتو‬ ‫کوچک‬ ‫های‬ ‫بسته‬ ‫تمامی‬ ‫در‬4‫شود‬ ‫استفاده‬. 7-‫موجود‬ ‫اندیکاتورهای‬‫پرونده‬ ‫در‬‫بایگانی‬‫شوند‬
 43. 43. ‫پایش‬ ‫های‬ ‫روش‬‫استریلیزاسیون‬ ‫نگهداشت‬(Maintenance) •‫خواب‬ ‫زمان‬ ‫کاهش‬ ، ‫تعمیرات‬ ‫هزینه‬ ‫کاهش‬ ، ‫بخشی‬ ‫اثر‬ ‫تضمین‬ ، ‫عملکرد‬ ‫صحت‬ ‫از‬ ‫اطمینان‬ ‫جهت‬ ‫داش‬ ،‫استریالیزر‬ ‫یک‬ ‫ناگهانی‬ ‫بیهای‬ ‫خرا‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫منتظره‬ ‫غیر‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫و‬ ‫دستگاه‬‫یک‬ ‫تن‬ ‫الزامی‬ ‫منظم‬ ‫نگهداشت‬ ‫برنامه‬‫است‬ •‫برنامه‬، ‫پیشگیرانه‬ ‫نگهداشت‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ، ‫روزمره‬ ‫های‬ ‫بررسی‬ ‫نظیر‬ ‫موارد‬ ‫مل‬ ‫شا‬ ‫نگهداشت‬ ‫کالیبراسیون‬‫و‬00
 44. 44. ‫پایش‬ ‫های‬ ‫روش‬‫استریلیزاسیون‬ ‫برنامه‬‫پیشگیرانه‬ ‫شت‬ ‫نگهدا‬(Preventive maintenance schedules) ‫سازنده‬ ‫کارخانه‬‫موظف‬‫دستورالعمل‬ ‫است‬‫های‬‫و‬ ‫روزانه‬ ‫های‬ ‫مراقبت‬‫نگهداری‬‫فراهم‬ ‫را‬ ‫تجهیزات‬‫آورد‬ ‫برنامه‬‫کرد‬ ‫تقسیم‬ ‫زیر‬ ‫سطح‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫نگهداشت‬: -‫روزانه‬ ‫نگهداشت‬ ‫برنامه‬/‫هفتگی‬/‫ماهانه‬ ‫این‬‫قفسه‬ ، ‫طبقات‬ ، ‫داخلی‬ ‫محفظه‬ ‫کردن‬ ‫تمیز‬ ، ‫خارجی‬ ‫سطح‬ ‫کردن‬ ‫تمیز‬ ‫نظیر‬ ‫مواردی‬ ‫شامل‬ ‫ها‬ ‫برنامه‬‫و‬ ‫ها‬ ‫روغنکاری‬ ، ‫فیلتر‬ ‫تعویض‬ ، ‫درزگیر‬‫و‬00‫باشد‬ ‫می‬ -‫ماهه‬ ‫سه‬ ‫نگهداشت‬ ‫برنامه‬/‫ماهه‬ ‫شش‬/‫ساالنه‬
 45. 45. ‫پایش‬ ‫های‬ ‫روش‬‫استریلیزاسیون‬ ‫کالیبراسیون‬(Calibration) •‫سیون‬ ‫کالیبرا‬:‫شامل‬‫مقادیر‬ ‫با‬ ‫آنها‬ ‫مقایسه‬ ‫و‬ ‫ترمودینامیکی‬ ‫فرایند‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫پارامترهای‬ ‫بررسی‬‫م‬‫رجع‬ •‫سیون‬ ‫کالیبرا‬‫هنگام‬‫ای‬ ‫دوره‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫نصب‬‫صورت‬‫پذیرد‬ •‫در‬‫قطعه‬ ‫تعویض‬ ، ‫خرابی‬ ‫بروز‬ ‫صورت‬‫مجدد‬ ‫کالیبراسیون‬‫شود‬
 46. 46. ‫پایش‬ ‫های‬ ‫روش‬‫استریلیزاسیون‬ ‫مالحظات‬‫پرسنل‬(Personnel consideration) •‫ساز‬ ‫خطر‬ ‫کاربر‬ ‫برای‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫بیمار‬ ‫برای‬ ‫هم‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫استریالیزر‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫آنجا‬ ‫از‬‫باشد‬: ‫استریلیزاسیون‬‫آگاه‬ ‫اشخاص‬ ‫توسط‬ ‫باید‬‫و‬ ‫سیون‬ ‫استریلیزا‬ ‫به‬‫کنترل‬‫عفونت‬‫صورت‬‫پذیرد‬ •‫کاربر‬‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫الزم‬ ‫های‬ ‫آموزش‬ ‫باید‬ ‫کالو‬ ‫اتو‬ ‫دستگاه‬ ‫یک‬‫با‬‫تمیز‬‫مراقبت‬ ، ‫سازی‬ ‫آماده‬ ، ‫کردن‬، ‫و‬ ‫کاربری‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫های‬ ‫العمل‬ ‫دستور‬ ‫کلیه‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫گذرانده‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫استریل‬ ‫اقالم‬ ‫نگهداری‬ ‫و‬ ‫ذخیره‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫کامل‬ ‫تسلط‬ ‫دستگاه‬ ‫نگهداری‬
 47. 47. ‫تیز‬ ‫نوک‬ ‫اجسام‬ ‫با‬ ‫مواجهه‬ ‫هنگام‬ ‫در‬ ‫برخورد‬ ‫نحوه‬ Health Care Associated Infections:‫عفونتهایی‬‫که‬‫مرتبط‬‫با‬‫مراقبتها‬‫و‬‫خدمات‬ ‫بهداشتی‬‫و‬‫درمانی‬‫هستند‬ ‫عوامل‬‫ایجاد‬‫این‬‫عفونتها‬: •HIV •HCV •HBV •M Tuberculosis ‫احتمال‬‫انتقال‬‫عوامل‬‫در‬‫دندانپزشکی‬ •‫ویروس‬‫سیتومگال‬(CMV) •‫ویروس‬‫تبخال‬1‫و‬2(HSV) •‫استافیلوکوکها‬‫و‬‫استرپتوکوکها‬
 48. 48. ‫انتقال‬ ‫راههای‬‫ع‬‫فونت‬ .1‫تماس‬‫آلوده‬ ‫مایعات‬ ‫یا‬ ‫خون‬ ‫با‬ ‫مستقیم‬ .2‫تماس‬‫سطوح‬ ‫یا‬ ‫وسایل‬ ‫بواسطه‬ ‫مستقیم‬ ‫غیر‬‫آلوده‬ .3‫ت‬‫ماس‬‫مخاطی‬‫واستنشاقی‬ •‫این‬‫عفونتها‬‫ممکن‬‫است‬‫بیماران‬‫بستری‬‫و‬‫سرپایی‬،‫کا‬‫رکنان‬‫و‬ ‫حتی‬‫مالقات‬‫کنندگان‬‫را‬‫آلوده‬‫سازند‬ ‫مدلیل‬‫م‬‫ب‬ ‫مکی‬‫م‬‫دندانپزش‬ ‫در‬‫ماس‬‫م‬‫تم‬‫کار‬ ‫و‬ ‫مک‬‫م‬‫دندانپزش‬ ‫مه‬‫م‬‫توج‬ ‫مل‬‫م‬‫قاب‬‫ما‬‫م‬‫ب‬ ‫مان‬‫م‬‫کن‬ ‫بمزاق‬ ، ‫خون‬‫و‬‫ذرات‬‫ابمزار‬ ‫و‬ ‫وسمایل‬ ‫بما‬ ‫نیمز‬ ‫و‬ ‫هموا‬ ‫در‬ ‫معلمق‬‫آالت‬ ‫احتمال‬‫عوامل‬ ‫انتقال‬‫عفونی‬‫زیاد‬‫اسمت‬‫رعایمت‬ ‫عمدم‬ ‫صمورت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫احتیاطات‬‫الز‬‫م‬‫گردد‬ ‫بیماران‬ ‫و‬ ‫کارکنان‬ ‫آلودگی‬ ‫موجب‬
 49. 49. ‫و‬ ‫خون‬ ‫با‬ ‫آلودگی‬ ‫از‬ ‫پیشگیری‬OPIM OPIM: Other Potentially Infectious Materials ‫مدی‬ ‫و‬ ‫رساندن‬ ‫حداقل‬ ‫به‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫فراگیر‬ ‫و‬ ‫کتبی‬ ‫برنامه‬ ‫یک‬‫ریت‬ ‫قرار‬‫گ‬‫یری‬DHCP(dental health care personnel)‫معرض‬ ‫در‬ ‫آورید‬ ‫در‬ ‫اجرا‬ ‫به‬ ، ‫کرده‬ ‫تهیه‬ ‫بدنی‬ ‫مایعات‬ ‫و‬ ‫خون‬
 50. 50. ‫عملی‬ ‫و‬ ‫مهندسی‬ ‫های‬ ‫کنترل‬–‫کاربردی‬ •€‫وسایلی‬‫را‬‫که‬‫دارای‬‫خصوصیات‬‫ایمن‬‫برای‬‫استفاده‬‫هستند‬‫ارزیابی‬‫و‬‫انتخ‬‫اب‬ ‫کرده‬ ‫مانند‬‫نگهدارنده‬ ‫یا‬ ‫گارد‬ ‫نیدل‬ ‫کاربرد‬ ، ‫تر‬ ‫ایمن‬ ‫های‬ ‫سرنگ‬‫هایی‬ ‫سرنگ‬ ، ‫سوزن‬ ‫سر‬retractable sheaf •€‫سرنگ‬‫ها‬‫و‬‫سوزن‬‫های‬‫استفاده‬‫شده‬‫یکبار‬‫مصرف‬،‫تیغ‬‫ها‬‫و‬‫وسایل‬‫تیز‬‫ر‬‫ا‬‫در‬ ‫مخازن‬‫مقاوم‬‫بریزید‬ ‫حین‬‫خم‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫یا‬ ‫داده‬ ‫قرار‬ ً‫ا‬‫مجدد‬ ‫را‬ ‫درپوش‬ ‫نیست‬ ‫الزم‬ ‫سوزن‬ ‫سر‬ ‫انداختن‬ ‫دور‬‫کنید‬ •€‫در‬‫سر‬‫سوزن‬‫های‬‫استفاده‬‫شده‬‫را‬‫هرگز‬‫با‬‫کمک‬‫هر‬‫دو‬‫دست‬‫یا‬‫هر‬‫روش‬ ‫دیگری‬‫که‬‫سر‬‫سوزن‬‫به‬‫سوی‬‫هر‬‫نقطه‬‫از‬‫بدن‬‫گرفته‬‫می‬‫شود‬،ً‫ا‬‫مجدد‬‫روی‬‫آن‬‫ق‬‫رار‬ ‫ندهید‬. •€‫از‬‫روش‬‫اسکوپ‬‫یک‬‫دستی‬‫یا‬‫از‬‫وسایل‬‫مکانیکال‬‫خاص‬‫که‬‫برای‬‫این‬‫کار‬ ‫طراحی‬‫شده‬‫اند‬‫استفاده‬‫کنید‬.
 51. 51. ‫سر‬ ‫درپوش‬ ‫مجدد‬ ‫دادن‬ ‫قرار‬ ‫برای‬ ‫دستی‬ ‫یک‬ ‫اسکوپ‬ ‫روش‬ ‫آن‬ ‫روی‬ ‫سوزن‬ ‫پ‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫گرفته‬ ‫دست‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫سرنگ‬ ‫بدنه‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫برای‬‫وش‬ ‫نوک‬ ‫و‬ ‫دهید‬ ‫قرار‬ ‫محکم‬ ‫صاف‬ ‫سطح‬ ‫یک‬ ‫روی‬ ‫را‬ ‫سوزن‬ ‫سر‬ ‫بلغزانید‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫درون‬ ‫به‬ ‫آرامی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫سوزن‬.‫پوش‬ ‫در‬ ‫وقتی‬ ‫کنید‬ ‫محکم‬ ‫دست‬ ‫با‬ ، ‫گرفت‬ ‫قرار‬ ‫آن‬ ‫روی‬ ‫سوزن‬ ‫سر‬.
 52. 52. ‫آلوده‬ ‫تیز‬ ‫وسایل‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫های‬ ‫آسیب‬ €‫چنین‬‫آسیب‬‫هایی‬ً‫ا‬‫تقریب‬‫نادرند‬‫و‬‫اغلب‬‫باعث‬‫آسیب‬‫های‬‫جزئی‬‫پوست‬‫می‬‫شون‬‫د‬ €‫اهمیت‬‫آسیب‬‫های‬‫ناشی‬‫از‬‫وسایل‬‫تیز‬‫آلوده‬: ‫انتقال‬‫مانند‬ ‫خونی‬ ‫منشاء‬ ‫با‬ ‫های‬ ‫ویروس‬HBV , HCV , HIV €‫این‬‫انتقال‬‫می‬‫تواند‬‫از‬‫بیمار‬‫به‬DHCP‫یا‬‫از‬DHCP‫به‬‫بیمار‬‫انجام‬‫شود‬ €‫تیم‬‫دندانپزشکی‬‫ممکن‬‫است‬‫حدود‬4-1‫بار‬‫در‬‫سال‬،‫دچار‬‫آسیب‬‫وسایل‬‫تیز‬‫گردند‬ €‫این‬‫افراد‬‫اصوال‬ً‫تمایلی‬‫به‬‫گزارش‬‫کردن‬‫این‬‫حوادث‬‫ندارند‬ €‫آمارهای‬‫موجود‬‫از‬‫میزان‬‫واقعی‬‫چنین‬‫وقایعی‬‫کمتر‬‫هستند‬
 53. 53. ‫آلوده‬ ‫تیز‬ ‫وسایل‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫های‬ ‫آسیب‬ ‫دهانی‬ ‫داخل‬ ‫های‬ ‫آسیب‬ ً‫ال‬‫معمو‬(‫مانند‬Needle stick‫شدن‬)‫که‬ ‫افتند‬ ‫می‬ ‫اتفاق‬ ‫دلیل‬ ‫این‬ ‫به‬ ،: €‫می‬ ‫را‬ ‫دهانش‬ ‫درمان‬ ‫حین‬ ‫در‬ ‫یا‬ ‫داده‬ ‫حرکت‬ ‫ناگهانی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سر‬ ‫بیمار‬‫بندد‬ €‫می‬ ‫رخ‬ ‫عمل‬ ‫ناحیه‬ ‫به‬ ‫کامل‬ ‫دسترسی‬ ‫و‬ ‫دید‬ ‫عدم‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫گاهی‬‫دهند‬. €40%‫می‬ ‫اتفاق‬ ‫ها‬ ‫سوند‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫فرز‬ ‫علت‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫آسیب‬ ‫این‬‫افتند‬ (‫شوند‬ ‫می‬ ‫عفونت‬ ‫انتقال‬ ‫باعث‬ ‫تزریق‬ ‫های‬ ‫سوزن‬ ‫از‬ ‫کمتر‬ ‫بسیار‬ ‫و‬ ‫توپرند‬ ‫سوزن‬ ‫که‬)
 54. 54. ‫آلوده‬ ‫تیز‬ ‫وسایل‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫های‬ ‫آسیب‬ ‫عمده‬‫از‬ ‫خارج‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫آسیب‬ ‫این‬ ‫ترین‬‫دهان‬‫خواهیم‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫افتند‬ ‫می‬ ‫اتفاق‬ ‫زمانی‬ ً‫ال‬‫معمو‬ ‫و‬: €‫دهیم‬ ‫قرار‬ ‫آن‬ ‫روی‬ ً‫ا‬‫مجدد‬ ‫را‬ ‫آلوده‬ ‫سوزن‬ ‫سر‬ ‫پوش‬ ‫در‬. €‫کنیم‬ ‫جدا‬ ‫سرنگ‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫سوزن‬. €‫بیاندازیم‬ ‫دور‬ ‫را‬ ‫سوزن‬. €‫ب‬ ‫دو‬ ‫بین‬ ‫زمانی‬ ‫فاصله‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫کردن‬ ‫تمیز‬ ‫یا‬ ‫کار‬ ‫پایان‬ ‫در‬ ‫آلوده‬ ‫تیز‬ ‫وسایل‬ ‫دستی‬ ‫شستن‬‫یمار‬
 55. 55. ‫با‬‫مانند‬ ‫غالف‬ ‫بدون‬ ‫سوزن‬((‫رفتار‬ ‫پر‬ ‫تفنگ‬))‫ک‬‫نید‬
 56. 56. ‫پروفیالکسی‬ ‫و‬ ‫آلودگی‬ ‫ایجاد‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫مدیریت‬ ‫آسیب‬‫هایی‬‫که‬‫حین‬‫ارائه‬‫خدمات‬‫دندانپزشکی‬‫فرد‬‫را‬‫در‬‫تماس‬‫با‬‫عو‬‫امل‬ ‫بیماری‬‫زا‬‫و‬‫بالقوه‬‫در‬‫معرض‬‫انتقال‬‫عفونت‬‫قرار‬‫می‬‫دهند‬‫اکسپوژر‬، ‫مواجهه‬‫یا‬‫تماس‬‫شغلی‬‫نامیده‬‫می‬‫شوند‬ ‫به‬‫اشکال‬‫زیر‬‫واقع‬‫می‬‫گردند‬: ‫وسایل‬ ‫از‬ ‫ناشی‬‫تیز‬ ‫شدگی‬ ‫سوراخ‬ ‫یا‬ ‫زخمی‬ ، ‫بریدگی‬ ، ‫مخاطی‬ ‫یا‬ ‫پوستی‬ ‫زیر‬ ‫آسیب‬‫پوست‬ ‫سطوح‬ ‫به‬ ‫آلوده‬ ‫مایعات‬ ‫مالحظه‬ ‫قابل‬ ‫مقادیر‬ ‫پاشیدن‬‫مخاطی‬ ‫چشم‬، ‫بینی‬ ،‫دهان‬ ‫پوستی‬ ‫سائیدگیهای‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫زخم‬ ‫با‬ ‫آلوده‬ ‫ماده‬ ‫تماس‬. ‫توجه‬‫ویروس‬ ‫به‬ ‫آلوده‬ ‫خون‬ ‫تماس‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬HIV‫نمی‬ ‫آلودگی‬ ‫انتقال‬ ‫باعث‬ ‫سالم‬ ‫پوست‬ ‫با‬ ‫گردد‬(‫خاص‬ ‫بسیار‬ ‫موارد‬ ‫در‬ ‫مگر‬)
 57. 57. ‫دسته‬ ‫دو‬ ‫آلوده‬ ‫تیز‬ ‫وسایل‬‫اند‬ .1€‫خالی‬ ‫تو‬ ‫سوزن‬ (‫تزریق‬ ‫سوزن‬) .2€‫توپر‬ ‫سوزن‬ (‫وس‬ ‫هر‬ ‫یا‬ ‫سوند‬ ، ‫بیستوری‬ ‫تیغ‬ ، ‫بخیه‬ ‫سوزن‬ ، ‫دندانپزشکی‬ ‫فرزهای‬‫تیز‬ ‫یله‬ ‫غیره‬ ‫و‬ ‫شکسته‬ ‫آکریل‬ ‫حتی‬ ‫دیگری‬) ‫خطر‬‫پر‬ ‫تو‬ ‫های‬ ‫سوزن‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫خالی‬ ‫تو‬ ‫های‬ ‫سوزن‬ ‫با‬ ‫تماس‬ ‫در‬ ‫انتقال‬‫است‬
 58. 58. ‫از‬ ‫پس‬ ‫فوری‬ ‫اولیه‬ ‫های‬ ‫اقدام‬‫اکسپو‬‫ز‬ ‫رسیدگی‬‫دیده‬ ‫آسیب‬ ‫ناحیه‬ ‫به‬: 1-‫صابون‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫روان‬ ‫آب‬ ‫زیر‬ ‫دقیقه‬ ‫چند‬ ‫مدت‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫پوستی‬ ‫آسیب‬ ‫محل‬‫بشوئید‬ ‫سطوح‬‫شسته‬ ‫فراوان‬ ‫آب‬ ‫با‬ ‫مخاطی‬‫شود‬ ‫در‬‫تلقیح‬ ‫زخم‬ ‫درون‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫زا‬ ‫عفونت‬ ‫عوامل‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫زیرا‬ ، ‫نمالید‬ ‫را‬ ‫زخم‬ ، ‫شستشو‬ ‫هنگام‬‫کند‬ ‫مصرف‬ ‫عدم‬‫استفاده‬‫آسیب‬ ‫محل‬ ‫به‬ ‫بخشیدن‬ ‫وسعت‬ ‫علت‬ ‫به‬ ‫سوزاننده‬ ‫و‬ ‫قوی‬ ‫کننده‬ ‫عفونی‬ ‫ضد‬ ‫مواد‬ ‫از‬‫دیده‬ 2-‫خونریزی‬ ‫تا‬ ‫دهید‬ ‫فشار‬ ‫را‬ ‫دیدگی‬ ‫آسیب‬ ‫محل‬ ‫از‬ ‫باالتر‬ ، ‫آسیب‬ ‫محل‬ ‫خونروی‬ ‫به‬ ‫کمک‬ ‫برای‬‫کند‬ (‫نیست‬ ‫صحیحی‬ ‫عمل‬ ‫زخم‬ ‫محل‬ ‫مکیدن‬) 3-‫بخوبی‬ ‫چشم‬ ‫شستشوی‬ ‫محلول‬ ‫یا‬ ‫فراوان‬ ‫آب‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫آلوده‬ ‫های‬ ‫چشم‬‫بشویید‬ ‫اگر‬‫خارج‬ ‫چشم‬ ‫از‬ ‫شستشو‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫آنرا‬ ، ‫دارید‬ ‫لنز‬‫کنید‬ 4-‫بیرون‬ ‫دهان‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫آب‬ ‫و‬ ‫شسته‬ ‫آب‬ ‫فراوان‬ ‫مقادیر‬ ‫با‬ ‫دهان‬ ، ‫اند‬ ‫شده‬ ‫آلوده‬ ‫دهان‬ ‫مخاط‬ ‫اگر‬‫بریزید‬ 5-‫و‬ ‫کرده‬ ‫خارج‬ ‫کار‬ ‫محل‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫آسیب‬ ‫ایجاد‬ ‫باعث‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫تیزی‬ ‫وسیله‬‫آنرا‬‫مخزن‬ ‫درون‬‫ب‬‫ی‬‫اندازید‬
 59. 59. ‫با‬ ‫مشاوره‬‫پروفیالکسی‬ ‫رژیم‬ ‫آغاز‬ ‫و‬ ‫عفونی‬ ‫متخصص‬ ‫به‬‫منظور‬‫اطمینان‬‫از‬‫تامین‬‫سریع‬‫و‬‫مناسب‬‫اقدامات‬‫پیشگیری‬‫و‬‫درمان‬‫های‬‫ال‬‫زم‬ ‫بعد‬‫از‬‫اکسپوژر‬‫و‬‫تشخیص‬‫و‬‫درمان‬‫عوارض‬‫شغلی‬‫و‬‫پیگیری‬‫های‬‫بعدی‬‫ب‬‫هتر‬ ‫است‬‫با‬‫مرکز‬‫درمانی‬‫و‬‫تشخیصی‬‫که‬‫دسترسی‬‫آسان‬‫به‬‫آن‬‫برای‬‫افراد‬‫شاغ‬‫ل‬‫در‬ ‫مراکز‬‫دندانپزشکی‬‫میسر‬‫است‬‫در‬‫ارتباط‬‫بوده‬‫و‬‫قرار‬‫های‬‫ارجاع‬‫و‬‫مالقات‬‫ب‬‫ا‬‫آنان‬ ‫تنظیم‬‫گردد‬.
 60. 60. ‫موثرترین‬‫س‬ ‫دو‬ ‫تا‬ ‫یک‬ ‫دارویی‬ ‫پروفیالکسی‬ ‫شروع‬ ‫زمان‬‫اعت‬ ‫است‬ ‫اکسپوژر‬ ‫از‬ ‫پس‬
 61. 61. o‫استفاده‬‫آل‬ ‫وضعیت‬ ‫که‬ ‫وقتی‬ ‫ویرال‬ ‫رترو‬ ‫آنتی‬ ‫دارویی‬ ‫های‬ ‫رژیم‬ ‫از‬‫ودگی‬ ‫نمی‬ ‫توصیه‬ ، ‫نیست‬ ‫معلوم‬ ‫دهنده‬ ‫فرد‬‫شود‬ o‫و‬ ‫اورژانس‬ ‫پزشک‬ ‫عهده‬ ‫بر‬ ‫ها‬ ‫درمان‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬‫به‬ ‫می‬ ‫شده‬ ‫آلوده‬ ‫فرد‬ ‫درخواست‬‫باشد‬ ‫در‬‫دهنده‬ ‫فرد‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬HIV‫را‬ ‫آلودگی‬ ‫احتمال‬ ، ‫خطر‬ ‫ارزیابی‬ ‫یا‬ ‫بوده‬ ‫منفی‬ ‫نمی‬ ‫انجام‬ ‫هایی‬ ‫درمان‬ ‫چنین‬ ، ‫بداند‬ ‫بعید‬‫شوند‬
 62. 62. ‫با‬ ‫تماس‬ ‫از‬ ‫پس‬HIV‫حداقل‬3‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫حالت‬: 1-‫عفونت‬ ‫دچار‬ ‫شده‬ ‫مثبت‬ ‫دیده‬ ‫آسیب‬ ‫فرد‬ ‫سرولوژیک‬ ‫تست‬ ‫خواهد‬ ‫مدت‬ ‫دراز‬ ‫سیستمیک‬‫شد‬ 2-‫ب‬ ‫شده‬ ‫ایجاد‬ ‫سلولی‬ ‫ایمنی‬ ‫محدود‬ ‫پاسخ‬ ‫با‬ ‫گذرا‬ ‫عفونت‬ ‫یک‬‫نحوی‬ ‫ه‬ ‫سیستمیک‬ ‫عفونت‬ ‫نشده‬ ‫سرولوژیک‬ ‫تست‬ ‫تغییر‬ ‫باعث‬ ‫که‬‫مدت‬ ‫دراز‬ ‫نخواهد‬ ‫بروز‬ ‫نیز‬‫کرد‬ 3-‫نخواهد‬ ‫ایجاد‬ ‫هم‬ ‫ایمونولوژیک‬ ‫پاسخ‬ ، ‫نکرده‬ ‫بروز‬ ‫عفونتی‬‫ش‬‫د‬
 63. 63. ‫تیز‬ ‫وسایل‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫های‬ ‫آسیب‬ ‫از‬ ‫پیشگیری‬ ‫برای‬ ‫ایمنی‬ ‫نکات‬ €‫گونه‬ ‫زدن‬ ‫کنار‬ ‫برای‬ ‫انگشتان‬ ‫بجای‬ ‫رتراکتور‬ ‫یا‬ ‫آینه‬ ‫مانند‬ ‫وسایلی‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫مواردی‬ ‫در‬ ‫هستیم‬ ‫دهان‬ ‫در‬ ‫تیز‬ ‫وسایل‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫که‬.‫د‬ ‫می‬ ‫افزایش‬ ‫هم‬ ‫را‬ ‫دید‬ ‫میزان‬ ‫کار‬ ‫این‬‫هد‬. €‫درست‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫سوزن‬ ‫سر‬ ‫در‬ ‫نتوانیم‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫باعث‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫زیرا‬ ، ‫سوزن‬ ‫نکردن‬ ‫خم‬‫ی‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫افزایش‬ ‫را‬ ‫صدماتی‬ ‫چنین‬ ‫بروز‬ ‫احتمال‬ ‫امر‬ ‫همین‬ ‫و‬ ‫دهیم‬ ‫قرار‬ ‫آن‬ ‫روی‬. €‫فواص‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ، ‫دهید‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫تزریق‬ ‫بار‬ ‫چند‬ ‫سوزن‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫بیمار‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫اگر‬‫ل‬ ‫قرار‬ ‫آن‬ ‫روی‬ ‫را‬ ‫سوزن‬ ‫سر‬ ‫درپوش‬ ، ‫تزریق‬ ‫بین‬‫دهید‬ ‫این‬ ‫برای‬‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫دستی‬ ‫یک‬ ‫اسکوپ‬ ‫روش‬ ‫از‬‫یا‬‫انجام‬‫نیدل‬ ‫کمک‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫عمل‬ ‫این‬‫گار‬‫د‬ ‫استفاده‬‫که‬ ‫هایی‬ ‫سوزن‬ ‫از‬Retractable sheaf‫است‬ ‫مفید‬ ‫بسیار‬ ‫نیز‬ ‫دارند‬ €‫کنید‬ ‫پرهیز‬ ‫درمان‬ ‫حین‬ ‫در‬ ‫تیز‬ ‫وسایل‬ ‫دادن‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫دست‬ ‫از‬
 64. 64. ‫تیز‬ ‫وسایل‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫های‬ ‫آسیب‬ ‫از‬ ‫پیشگیری‬ ‫برای‬ ‫ایمنی‬ ‫نکات‬ €‫شود‬ ‫لمس‬ ‫نفر‬ ‫دو‬ ‫توسط‬ ‫همزمان‬ ‫نباید‬ ‫شده‬ ‫استفاده‬ ‫تیز‬ ‫وسیله‬ ‫یک‬ €‫دندانپزشک‬ ‫وظیفه‬ ‫شده‬ ‫استفاده‬ ‫بخیه‬ ‫های‬ ‫سوزن‬ ‫و‬ ‫بیستوری‬ ‫تیغ‬ ، ‫سوزن‬ ‫انداختن‬ ‫دور‬‫اس‬‫ت‬ €‫سوزن‬‫ها‬‫یا‬‫باقی‬ ‫وسایل‬ ‫سینی‬ ‫در‬ ، ‫ندارید‬ ‫نیاز‬ ‫دیگر‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫هایی‬ ‫بیستوری‬ ‫تیغ‬‫نگذاری‬‫د‬ ‫بهتر‬‫استفاده‬ ‫مصرف‬ ‫یکبار‬ ‫های‬ ‫اسکالپل‬ ‫از‬ ‫است‬‫کنید‬ €‫جدا‬ ‫هندپیس‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫فرزها‬ ، ‫درمان‬ ‫پایان‬ ‫در‬‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫مقاوم‬ ‫های‬ ‫دستکش‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫وسایل‬ ‫کردن‬ ‫تمیز‬ ‫و‬ ‫شستن‬ ‫هنگام‬ ‫در‬‫کرد‬
 65. 65. ‫ها‬ ‫ماند‬ ‫پس‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫ها‬ ‫بیماری‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫پیشگیری‬ ‫مرکز‬(CDC)‫مراکز‬ ‫در‬ ‫شــده‬ ‫تولید‬ ‫های‬ ‫زباله‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫دندانپزشـــکی‬ ‫خدمات‬ ‫ارائه‬‫دســـــته‬‫کرده‬ ‫تقسیم‬: .1‫زباله‬‫قانون‬ ‫مشمول‬ ‫های‬(Regulated) .2‫زبا‬‫معمولی‬ ‫های‬ ‫له‬(Non- regulated)
 66. 66. ‫ها‬ ‫مانده‬ ‫پس‬ ‫انواع‬ •‫زباله‬‫های‬Non-regulated‫زباله‬‫های‬‫معمولی‬‫دفع‬ ‫معمول‬ ‫روش‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫هستند‬‫میشوند‬ ‫در‬‫های‬ ‫زباله‬ ‫گروه‬ ‫از‬ ‫دندانپزشکی‬ ‫درمانی‬ ‫مراکز‬ ‫در‬ ‫آمده‬ ‫بوجود‬ ‫های‬ ‫زباله‬ ‫اکثر‬ ، ‫دیدگاه‬ ‫این‬ ‫پزشکی‬ ‫عمومی‬‫هستند‬ •‫زباله‬‫پزشکی‬ ‫های‬Regulated(‫قانون‬ ‫مشمول‬)‫هستند‬ ‫هایی‬ ‫زباله‬‫عفونی‬ ‫زباله‬‫های‬Regulated‫دفع‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫خاصی‬ ‫روش‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫را‬‫نموده‬
 67. 67. ADA‫آن‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫توده‬ ‫جیوه‬ ‫از‬ ‫دندانپزشکی‬ ‫های‬ ‫مطب‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫توصیه‬ ‫استفاده‬ ، ‫گویند‬ ‫می‬ ‫هم‬ ‫خالص‬ ‫جیوه‬ ‫یا‬ ‫مایع‬ ‫جیوه‬ ، ‫خام‬ ‫جیوه‬‫نشود‬ ADA‫سال‬ ‫از‬1984‫می‬ ‫توصیه‬ ‫را‬ ‫کپسولی‬ ‫های‬ ‫آمالگام‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫کند‬ ‫اگر‬‫کنید‬ ‫ارسال‬ ‫بازیافت‬ ‫برای‬ ‫آنرا‬ ، ‫دارید‬ ‫مایع‬ ‫جیوه‬ ‫تان‬ ‫مطب‬ ‫در‬ ‫هنوز‬
 68. 68. ‫پسماندها‬ ‫سازی‬ ‫مشخص‬
 69. 69. ‫وسایل‬ ‫انداختن‬ ‫دور‬‫تیز‬ •‫وسایل‬‫انداخته‬ ‫دور‬ ‫استفاده‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫بالفاصله‬ ‫باید‬ ‫آلوده‬ ‫تیز‬‫شوند‬ •‫زب‬ ‫مخصوص‬ ‫ظروف‬ ‫درون‬ ‫دندانپزشک‬ ‫توسط‬ ‫مستقیما‬ ‫باید‬ ‫مصرف‬ ‫بار‬ ‫یک‬ ‫تیز‬ ‫وسایل‬‫های‬ ‫اله‬ ‫انداخته‬ ‫تیز‬‫شوند‬ •‫وقتی‬4/3‫دور‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫وموم‬ ‫مهر‬ ‫کامال‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫در‬ ‫باید‬ ،‫شد‬ ‫پر‬ ‫مخازن‬ ‫این‬‫انداخت‬ •‫هرگز‬‫ظرف‬ ‫این‬ ‫درون‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫چیزی‬‫مخازن‬‫مجددا‬‫خارج‬‫نکنید‬
 70. 70. ‫محیط‬ ‫عفونی‬ ‫ضد‬ ‫محیط‬‫نمایند‬ ‫می‬ ‫تقسیم‬ ‫بخش‬ ‫چند‬ ‫به‬ ‫آلودگی‬ ‫خطر‬ ‫میزان‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫کار‬. ‫کرد‬ ‫تقسیم‬ ‫گروه‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫میتوان‬ ‫را‬ ‫محیطی‬ ‫سطوح‬: 1-‫کلینیکی‬ ‫تماس‬ ‫سطوح‬ 2-‫داری‬ ‫خانه‬ ‫سطوح‬(‫غیر‬‫کلینیکی‬–Housekeeping)
 71. 71. ‫کلینیکی‬ ‫غیر‬ ‫سطوح‬(‫داری‬ ‫خانه‬) ‫باید‬‫شوند‬ ‫عفونی‬ ‫ضد‬ ‫و‬ ‫تمیز‬ ‫روز‬ ‫پایان‬ ‫در‬. ‫برای‬‫کشید‬ ‫دستمال‬ ‫تمیز‬ ‫و‬ ‫مرطوب‬ ‫دستمال‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫نواحی‬ ‫این‬ ‫اول‬ ‫باید‬ ‫کار‬ ‫این‬. ‫مانند‬: ‫قلم‬‫سطوح‬ ، ‫عمومی‬ ‫بهداشتی‬ ‫های‬ ‫سرویس‬ ، ‫کاری‬ ‫اتاق‬ ‫از‬ ‫بیرون‬ ‫های‬ ‫کابینت‬ ‫روی‬ ‫سطح‬ ، ‫ها‬ ‫و‬ ‫منشی‬ ‫کار‬ ‫میز‬ ، ‫تلفن‬ ، ‫کامپیوتر‬ ‫کلید‬ ‫صفحه‬ ، ‫در‬ ‫های‬ ‫دستگیره‬ ، ‫انتظار‬ ‫اتاق‬ ‫سخت‬‫ها‬ ‫صندلی‬
 72. 72. ‫تماس‬ ‫سطوح‬‫کلینیکی‬ •‫شستشو‬(‫کردن‬ ‫تمیز‬)‫قدم‬ ‫اولین‬ ،‫ضروری‬ •‫اگر‬‫با‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫باید‬ ، ‫کرد‬ ‫عفونی‬ ‫ضد‬ ‫و‬ ‫تمیز‬ ‫بخوبی‬ ‫را‬ ‫سطحی‬ ‫توان‬ ‫نمی‬‫پوشش‬ ‫محافظ‬ ‫های‬‫پوشاند‬ ‫م‬‫انند‬: •‫د‬‫ک‬‫مه‬‫پ‬ ‫روی‬ ‫هوا‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫کنترل‬ ‫های‬ ‫دکمه‬ ، ‫دندانپزشکی‬ ‫یونیت‬ ‫صندلی‬ ‫های‬، ‫وآر‬ ‫نگ‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫هندپیس‬ ‫شلنگ‬ ، ‫یونیت‬ ‫چراغ‬ ‫دستگیره‬ ، ‫یونیت‬ ‫کلید‬ ‫صفحه‬‫هدارنده‬ ‫آب‬ ‫پوآر‬ ‫های‬/‫هوا‬ ‫این‬‫شوند‬ ‫تعویض‬ ‫بیمار‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫ها‬ ‫پوشش‬
 73. 73. ‫ها‬ ‫دست‬ ‫شستن‬ €‫دست‬‫ها‬‫باید‬‫بالفاصله‬‫قبل‬‫از‬‫هر‬‫درمان‬‫یا‬‫هر‬ ‫قسمت‬‫از‬‫درمان‬‫دندانپزشکی‬‫و‬‫بعد‬‫از‬‫تماس‬‫با‬‫بزاق‬،‫خو‬‫ن‬‫یا‬ OPIM‫شسته‬‫شوند‬. €‫رعایت‬‫بهداشت‬‫دست‬‫پس‬‫از‬‫پایان‬‫هر‬‫قسمت‬‫از‬ ‫درمان‬‫و‬‫بعد‬‫از‬‫درآوردن‬‫دستکش‬،‫آلودگی‬‫فردی‬‫و‬‫محیطی‬ ‫را‬‫به‬‫حداقل‬‫می‬‫رساند‬
 74. 74. ‫؟‬ ‫شست‬ ‫را‬ ‫دست‬ ‫باید‬ ‫زمانی‬ ‫چه‬ •€‫دندانپزشکی‬ ‫های‬ ‫درمان‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫دستکش‬ ‫پوشیدن‬ ‫از‬ ‫قبل‬ •€‫دستکش‬ ‫درآوردن‬ ‫از‬ ‫پس‬ •€‫یا‬ ‫بزاق‬ ‫یا‬ ‫خون‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫دست‬ ‫اگر‬OPIM‫آلوده‬‫شدهاند‬ •€‫دندانپزشکی‬ ‫آلوده‬ ‫وسایل‬ ‫با‬ ‫دست‬ ‫تماس‬ ‫از‬ ‫پس‬ •€‫یا‬ ‫خون‬ ‫ریختگی‬ ‫کردن‬ ‫تمیز‬ ‫تماس‬ ‫از‬ ‫پس‬OPIM‫سطح‬ ‫روس‬ •€‫ها‬ ‫زباله‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫و‬ ‫جایی‬ ‫جابه‬ ‫از‬ ‫پس‬ •€‫خوردن‬ ‫غذا‬ ‫از‬ ‫قبل‬ •€‫دارو‬ ‫تجویز‬ ‫از‬ ‫قبل‬
 75. 75. ‫ها‬ ‫دست‬ ‫صحیح‬ ‫شستن‬ ‫روش‬ 1-‫هم‬ ‫به‬ ‫محکم‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫دست‬ ‫کف‬‫بمالید‬ 2-‫تمیز‬ ‫دیگر‬ ‫دست‬ ‫کف‬ ‫کمک‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫دست‬ ‫یک‬ ‫انگشتان‬ ‫مابین‬ ‫و‬ ‫پشت‬‫کنید‬ 3-‫بهم‬ ‫اند‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫هم‬ ‫مابین‬ ‫انگشتان‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫دست‬ ‫کف‬‫بمالید‬ 4-‫انگشت‬‫دست‬‫تمیز‬ ‫دیگر‬ ‫دست‬ ‫کف‬ ‫کمک‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫دست‬ ‫یک‬ ‫انگشتان‬ ‫پشت‬ ‫و‬ ‫نموده‬ ‫قفل‬ ‫هم‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ها‬‫ک‬‫نید‬ 5-‫تمیز‬ ً‫ال‬‫کام‬ ‫دیگر‬ ‫دست‬ ‫کف‬ ‫و‬ ‫انگشتان‬ ‫کمک‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫دست‬ ‫یک‬ ‫شست‬‫نمایید‬ 6-‫تمیز‬ ‫تا‬ ‫بمالید‬ ‫دیگر‬ ‫دست‬ ‫کف‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫دست‬ ‫هر‬ ‫انگشتان‬ ‫نوک‬‫شوند‬ 7-‫خشک‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫آبکشی‬ ً‫ال‬‫کام‬ ‫روان‬ ‫آب‬ ‫زیر‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫دست‬‫نمایید‬
 76. 76. ‫ایمن‬ ‫های‬ ‫برنامه‬‫سازی‬ ‫ایمن‬‫ب‬ ‫قرار‬ ‫عفونی‬ ‫عوامل‬ ‫معرض‬ ‫در‬ ‫فردی‬ ‫اینکه‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫پیشگیری‬ ‫و‬ ‫سازی‬‫گیرد‬ ‫عفونت‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫روش‬ ‫موثرترین‬ ،‫است‬ •‫انتق‬ ‫ریسک‬ ‫در‬ ‫دندانپزشکی‬ ‫در‬ ‫شاغل‬ ‫افراد‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫میکروارگانیسم‬ ‫از‬‫یا‬ ‫ال‬ ‫قرار‬ ‫آن‬ ‫اکتساب‬‫دا‬‫رن‬‫د‬‫دارای‬‫م‬ ‫آنها‬ ‫علیه‬ ‫بر‬ ‫واکسیناسیون‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫واکسن‬‫تواند‬ ‫ی‬ ‫گیرد‬ ‫صورت‬ ‫هپاتیت‬B،‫آنفلوان‬‫ز‬‫ا‬‫مرغان‬ ‫آبله‬ ‫و‬ ‫سرخجه‬ ، ‫اوریون‬ ، ‫سرخک‬ ،
 77. 77. ‫واکسیناسیون‬HBV •‫برای‬‫خون‬ ‫با‬ ‫شغلی‬ ‫های‬ ‫آلودگی‬ ‫معرض‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫پرسنلی‬ ‫کلیه‬‫یا‬OPIM،‫هستند‬ ‫دوره‬‫هپاتیت‬ ‫واکسیناسیون‬ ‫کامل‬B‫را‬‫انجام‬‫دهید‬ •‫افرادی‬‫و‬ ‫نداده‬ ‫پاسخ‬ ‫واکسن‬ ‫کامل‬ ‫دوره‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫که‬HBsAg‫باید‬ ، ‫هستند‬ ‫منفی‬ ‫هپاتیت‬ ‫به‬ ‫شان‬ ‫بودن‬ ‫مستعد‬ ‫درباره‬B‫مورد‬ ، ‫الزمه‬ ‫های‬ ‫پیشگیری‬ ‫و‬ ‫بگیرند‬ ‫قرار‬ ‫مشاوره‬
 78. 78. ‫واکسن‬‫واکسیناسی‬ ‫برنامه‬‫ون‬‫تجویز‬ ‫موارد‬‫و‬ ‫احتیاطات‬ ‫عدم‬ ‫موارد‬ ‫عمده‬ ‫تجویز‬ ‫خاص‬ ‫مالحظات‬ ‫هپاتیت‬ ‫واکسن‬ B‫ریکامبینان‬‫ت‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫دوز‬ ‫سه‬ ‫داخل‬ ‫تزریق‬ ‫عضالنی‬( IM )‫دلتوئی‬ ‫عضله‬ ‫در‬‫د‬ 1-0 ‫پرسنل‬ ‫از‬ ‫دسته‬ ‫آن‬ ‫بهداشتی‬ ‫مراکز‬– ‫درمانی‬( HCP )‫که‬ ‫باالی‬ ‫خطر‬ ‫معرض‬ ‫در‬ ‫عفونت‬ ‫واکنش‬ ‫تاریخچه‬ ‫ب‬ ‫آنافیالکتیک‬‫ه‬ ‫نان‬ ‫مخمر‬. ‫از‬ ‫بارداری‬ ‫عدم‬ ‫موارد‬ ‫مصرف‬ ‫درمانی‬ ‫یا‬ ‫بخش‬ ‫زیان‬ ‫اثر‬ ‫ویروس‬ ‫به‬ ‫آلوده‬ ‫فرد‬ ‫بر‬. ‫هپاتیت‬B‫ندارد‬.‫صرفه‬ ‫آزمایش‬ ‫واکسناسیون‬‫شو‬‫ند‬ ‫آنه‬ ‫سرولوژیک‬ ‫پاسخ‬ ‫تا‬‫ا‬ ‫گردد‬ ‫تعیین‬ ‫واکسن‬ ‫به‬. ‫در‬ ‫بادی‬ ‫آنتی‬ ‫میزان‬ ‫اگر‬ ‫نرسید‬ ‫کافی‬ ‫حد‬ ‫به‬ ‫خون‬‫ه‬ ‫باشد‬(‫از‬ ‫کمتر‬MIU / MI 10 )‫دوره‬ ‫باید‬ ‫دوباره‬ ‫واکسیناسیون‬ ‫شود‬ ‫تکرار‬.
 79. 79. ‫و‬ ‫توربین‬ ‫کردن‬ ‫استریل‬ ‫و‬ ‫شستشو‬ ‫نحوه‬ ‫العمل‬ ‫دستور‬‫هندپیس‬‫ها‬ •‫هندپیس‬‫یا‬‫از‬ ‫شدن‬ ‫جدا‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫توربین‬‫شلنگ‬‫یونیت‬‫مدت‬ ‫به‬ ‫باید‬ ،30‫ثانیه‬‫کار‬‫کند‬ •‫فرز‬‫یا‬ ‫توربین‬ ‫سر‬ ‫از‬ ‫را‬‫هندپیس‬‫کنید‬ ‫جدا‬ •‫سطح‬‫دترجنت‬ ‫و‬ ‫برس‬ ‫وسیله‬ ‫به‬ ‫هندپیس‬ ‫یا‬ ‫توربین‬ ‫بیرونی‬‫مایع‬ ‫صابون‬‫دهید‬ ‫شستشو‬ •‫سطح‬‫ظرف‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫خشک‬ ‫دستمال‬ ‫وسیله‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫بیرونی‬‫استوانهاي‬‫مدتی‬ ‫براي‬‫وارونه‬‫نگه‬ ‫دارید‬ •‫توربین‬‫روغن‬ ‫سازنده‬ ‫کارخانه‬ ‫دستورالعمل‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫هندپیس‬ ‫یا‬‫کاري‬‫کنید‬ •‫اجازه‬‫سر‬ ‫از‬ ‫اضافه‬ ‫روغن‬ ‫دهید‬‫هندپیس‬‫و‬‫خارج‬ ‫توربین‬‫شود‬. •‫هندپیس‬‫اتوکالو‬ ‫مرطوب‬ ‫حرارت‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫توربین‬ ‫و‬‫کنید‬ ‫استریل‬ ‫توجه‬: ‫یا‬ ‫التراسونیک‬ ‫شوینده‬ ‫دستگاه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫غوطه‬‫ورسازي‬‫آب‬ ‫در‬ ‫آن‬‫ممنوع‬‫است‬
 80. 80. ‫مصرف‬ ‫چندبار‬ ‫وسایل‬ ‫استریلیزاسیون‬
 81. 81. ‫ﻫﺎ‬ ‫ﺗﻮﺻﻴﻪ‬‫ا‬ ‫ي‬‫ﻓﺮ‬ ‫ﺣﻔﺎﻇﺖ‬ ‫ﻳﻤﻨﻲ‬‫دي‬‫ﻫﺎ‬ ‫ﺗﻮﺻﻴﻪ‬‫ا‬ ‫ي‬‫ﺷﺎﻣﻞ‬ ‫ﻳﻤﻨﻲ‬ •‫وا‬‫ﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮ‬‫ن‬‫د‬‫ﺳﺘﻴﺎ‬‫ران‬‫د‬ ‫و‬‫ﻧﺪ‬‫ا‬‫ﻧﭙﺰﺷﻜﺎ‬‫ن‬ •‫ا‬‫ﺳﺘﻔﺎ‬‫ده‬‫از‬‫ﻫﺎ‬ ‫ﭘﻮﺷﺶ‬‫ي‬‫ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ‬ •‫ﻧﺤﻮ‬‫ه‬‫ﺻﺤﻴﺢ‬‫ﺷﺴﺘﻦ‬‫د‬‫ﺳﺘﻬﺎ‬ •‫ﻧﺤﻮ‬‫ه‬‫ﻛﺎ‬ ‫ﺻﺤﻴﺢ‬‫ر‬‫ﺑﺎ‬‫و‬‫ﺳﺎﻳﻞ‬‫ﻧﻮ‬‫ك‬‫ﺗﻴﺰ‬ ‫ﭘﻮﺷﺶ‬‫ﻫﺎ‬‫ي‬‫ﺑﺮ‬ ‫ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ‬‫اي‬‫ﻧﻮ‬‫ا‬‫ﻣﻮ‬ ‫ﺣﻲ‬‫رد‬‫ﺧﻄﺮ‬،‫ﺷﺎﻣﻞ‬: ‫د‬‫ﺳﺘﻜﺶ‬،‫ﻋﻴﻨﻚ‬،‫ﻣﺎﺳﻚ‬،‫ﮔﺎ‬‫ن‬‫ﻳﺎ‬‫پیشبند‬
 82. 82. ‫حسینی‬ ‫هادی‬ ‫سید‬‫دکتر‬
 83. 83. ‫سواالت‬ ‫نمونه‬ •‫وسایل‬‫ببرید‬ ‫نام‬ ‫را‬ ‫شخصی‬ ‫محافظت‬ •‫بزنید‬ ‫مثال‬ ‫و‬ ‫برده‬ ‫نام‬ ‫را‬ ‫عفونت‬ ‫کنترل‬ ‫لحاظ‬ ‫از‬ ‫دندانپزشکی‬ ‫وسایل‬ ‫بندی‬ ‫تقسیم‬ •‫کنید‬ ‫بیان‬ ‫را‬ ‫کاربد‬ ‫مثال‬ ‫ذکر‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫برده‬ ‫نام‬ ‫را‬ ‫عفونی‬ ‫ضد‬ ‫مواد‬ ‫انواع‬ •‫ببرید‬ ‫نام‬ ‫را‬ ‫استریلیزلسیون‬ ‫روش‬ ‫انواع‬ •‫ندارد‬ ‫کاربرد‬ ‫دندانپزشکی‬ ‫در‬ ‫استریلیزاسیون‬ ‫روش‬ ‫کدام‬ •‫است‬ ‫کدام‬ ‫دندانپزشکی‬ ‫در‬ ‫استریلیزاسیون‬ ‫روش‬ ‫ترین‬ ‫کاربرد‬ ‫پر‬ ‫و‬ ‫بهترین‬ •‫چیست‬ ‫دکونکس‬ •‫کنید‬ ‫ذکر‬ ‫را‬ ‫بخار‬ ‫با‬ ‫استریل‬ ‫مراحل‬ •‫کنید‬ ‫ذکر‬ ‫را‬ ‫اتوکالو‬ ‫چرخه‬ ‫در‬ ‫دما‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫الزم‬ ‫زمان‬ •‫چیست‬ ‫اتوکالو‬ ‫کالیبراسیون‬ •‫ببرید‬ ‫نام‬ ‫را‬ ‫دندانپزشکی‬ ‫در‬ ‫عفونت‬ ‫انتقال‬ ‫عوامل‬ •‫چه‬ ‫یعنی‬ ‫شدن‬ ‫استیک‬ ‫نیدل‬ •‫چه‬ ‫یعنی‬ ‫عفونی‬ ‫اکسپوژر‬ •‫از‬ ‫منظور‬OPIM‫چیست‬ •‫اسکوپ‬ ‫روش‬ ‫نحوه‬ ‫و‬ ‫کاربرد‬ •‫ببرید‬ ‫نام‬ ‫را‬ ‫دندانپزشکی‬ ‫دز‬ ‫عفونت‬ ‫انتقال‬ ‫راههای‬ •‫شود‬ ‫می‬ ‫تقسیم‬ ‫دسته‬ ‫چند‬ ‫به‬ ‫دندانپزشکی‬ ‫در‬ ‫تیز‬ ‫وسایل‬ ‫انواع‬ •‫ببرید‬ ‫نام‬ ‫را‬ ‫اکسپوژر‬ ‫و‬ ‫شدن‬ ‫استیک‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫های‬ ‫اقدام‬ •‫عفونت‬ ‫کنترل‬ ‫در‬ ‫پروفیالکسی‬ ‫از‬ ‫منظور‬ •‫دارویی‬ ‫پروفیالکسی‬ ‫شروع‬ ‫زمان‬ ‫موثرترین‬

×