Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

презентація досвіду вчителябутенко

140 views

Published on

Рашівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, презентація з досвіду роботи вчителя біології

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

презентація досвіду вчителябутенко

 1. 1. Презентація досвіду роботи вчителя біології і хімії Рашівської ЗОШ І-ІІІ ст. Бутенко Валентини Володимирівни с. Рашівка, тел. (05354) 52-3-40 e-mail rashivsjka-shkola@meta.ua
 2. 2. На крутих, мальовничих берегах повноводного Псла здавна розташувалося чарівне село Рашівка. В самому центрі села стоїть старенька, затишна школа. Відома вона своїм дружним, творчим педагогічним колективом, здібними, талановитими учнями.
 3. 3. БУТЕНКО Валентина володимирівна вчитель біології і хімії Рашівської зош І – ІІІ ст. освіта вища, закінчила ПДПІ ім. В.Г. Короленка, 1984 р. стаж роботи – 32 роки кваліфікаційна категорія – вища звання – старший вчитель
 4. 4. До своєї педагогічної діяльності підходжу творчо. Постійно підвищую свій фаховий рівень,опрацьовуючи методичну літературу, фахові газети та журнали. ОСТАННЮ КУРСОВУ ПЕРЕПІДГОТОВКУ ПРОЙШЛА У 2016 РОЦІ.
 5. 5. Мій принцип роботи: НЕ ЗАЛИШАТИ ПОЗА УВАГОЮ ЖОДНОГО УЧНЯ НА УРОЦІ Проблема, над якою працюю: ВПРОВАДЖЕННЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ ДО НАВЧАННЯ . Шляхи розв’язання проблеми: -- працюю за схемою “Скажи – покажи – обгрунтуй - застосуй” -- створюю умови для розвитку логічного мислення, інтелектуальних і творчих здібностей -- зацікавлюю навчальним матеріалом, націлюю на роботу з джерелами інформації; -- допомагаю учням набути навичок ведення дискусії та вміння висловлювати свою думку, формувати власну точку зору, критично мислити, адаптуватися в інформаційному просторі, стати здатними до самореалізаації; -- розвиваю в учнів вміння застосовувати набуті знання в своїй практичній діяльності.
 6. 6. Я. А. Коменський – видатний слов’янський просвітитель і педагог ХVІІ ст., засуджував школу свого часу за те, що вона вчить дітей дивитися на світ чужими очима та мислити чужим розумом, вимагав розвивати здібності, вчити розуміти події і явища, навчати застосовувати набуті знання. Учень сучасної школи повинен володіти певними якостями, зокрема: -- самостійно набувати необхідні знання, вміло застосовувати їх на практиці для розв’язання проблем -- критично мислити, вміти бачити труднощі і шукати шляхи їх подолання -- грамотно працювати з інформацією -- бути комунікабельним, контактним у різних соціальних групах. .
 7. 7. Освтня спільнота сьогодні ставить завдання – розвинути вміння вчитися, сформувати компетентного у всіх сферах професійної освіти та життєдіяльності випускника. •Компетентність - поінформованість, обізнаність, авторитетність. Науковці європейських країн вважають, що набуття молоддю знань, умінь і навичок спрямоване на вдосконалення їхньої компетентності, сприяє інтелектуальному й культурному розвитку особистості, формуванню в неї здатності швидко реагувати на запити часу. • Компетентнісний підхід на перше місце ставить не поінформованість учня, а вміння на основі набутих знань вирішувати проблеми, що виникають у різних ситуаціях. Специфіка даного навчання полягає в тому, щоб засвоювалися не готові знання, кимось запропоновані, а здобуті самими учнями. •Перехід до компетентнісного підходу означає переорієнтацію з процесу на результат освіти в діяльнісному вимірі, на формування й розвиток в учнів здатності практично діяти, застосовувати набуті знання в конкретних ситуаціях
 8. 8. Процес формування у старшокласників предметних компетентностей на уроках біології та хімії передбачає розв’язання таких завдань: - формування світогляду на основі усвідомлення теоретичних законів, моделей, принципів; - уміння здійснювати навчальний експеримент; - навички розв’язування задач. Предметна компетентність– це сукупність знань, умінь і навичок у межах предмета, що дозволяє особистості виконувати певні дії через власне ставлення і закінчується прийняттям обгрунтованих рішень.
 9. 9. В умовах особистісно орієнтованого навчання важливо здійснити відповідний добір задач, який би враховував пізнавальні можливості і нахили учнів, рівень їхньої готовності до життя, розвивав здібності відповідно до освітніх потреб. Між навчальними і життєвими задачами є суттєві відмінності в особливостях постановки умови, способах діяльності, формулюванні відповіді. - Умова навчальної задачі педагогічно адаптована, містить усі необхідні дані для розв’язання, а реальна життєва умова містить багато різних даних, які треба проаналізувати, виділити головне; - навчальна задача абстрактна, її розв’язок не співвідноситься з конкретними практичними проблемами; життєва задача завжди ситуативна, пов’язана з життям;
 10. 10. навчальна задача належить до визначеної навчальним предметом галузі знань, яка визначає типові підходи до її розв’язання; життєві задачі мають міжпредметний характер, що вимагає інтеграції знань і способів діяльності з різних дисциплін; навчальна задача має один, рідше два конкретних способи розв’язання; при розв’язуванні життєвих задач існує певна множина способів дій; ефективність розв’язання визначається обранням найбільш раціонального способу; при розв’язуванні навчальної задачі вимагається конкретна, однозначна відповідь; більшість життєвих задач не мають однозначної відповіді; часто необхідна не конкретна відповідь, а визначення загальних тенденцій.
 11. 11. Планувати діяльність на уроці слід так, щоб він відповідав таким критеріям: • Спонукальний( потреби, мотиви, інтереси, прагнення, які визначають бажання працювати); • Орієнтувальний (вибір засобів і способів навчальної діяльності); • Виконавчий (дії, операції, які надають можливість реалізувати мету); • Контрольно-оцінювальний (коригування та стимулювання активності в навчальній діяльності, перевірка предметних компетентностей).
 12. 12. Учитель створює на уроках атмосферу творчої роботи, яка сприяє активному залученню школярів до процесу навчання. А для цього треба дозволити учням вільно розмірковувати, робити припущення. Коли діти повірять, що їх думки цінні і кожному буде дозволено сказати “Я не згоден”, “Я думаю інакше”, тоді вони зможуть повністю включитися в процес навчання і взяти відповідальність за власну підготовку. При плануванні уроку слід дотримуватись вимог: діяльність учнів має бути самостійною (індивідуальна, парна, групова); застосування творчих методів; розв’язання проблемних задач; наявність рефлексії.
 13. 13. Для ефективного набуття компетентностей вчителю необхідно звернутися до активних методів навчання, зокрема дослідницького, експериментального. Також ефективним для формування компетентностей є використання методу проектів, групових форм роботи, застосування методичних прийомів “Карусель”, “Акваріум”, “Дилема”, “Мозковий штурм”, “Ажурна пилка”, “2+2=4”, де учні приймають рішення по питаннях спочатку в малих групах, а потім обмінюються думками з учнями інших груп. В такому випадку обов’язково з’явиться спірний момент, в учнів виникне потреба довести правильність свого рішення, спрямованого на використання набутих знань в практичній діяльності.
 14. 14. Формування ключових компетентностей учнів шляхом використання практично орієнтованих завдань на уроках хімії і біології • Аналіз впливу хімічних речовин на організм: • Сила м’яза пропорційна площі його поперечного перерізу . Знані бодібілдери дотримуються спеціальної протеїнової дієти. Від чого ж залежить сила та витривалість м’язів? • Дискусія: • Гліцин є попередником багатьох біологічно активних сполук складної будови, необхідний для нормальної роботи ЦНС. Лікарські препарати якої дії можуть містити гліцин? • Від теорії до практики: • На пакуваннях пральних порошків вказують оптимальні температури для їх використання? Якою має бути оптимальна температура прання з використанням порошків з ензимами? • Завдання з використанням міжпредметних зв’язків: • Чомупривимірюваннітемпературивласноготілалюдинаповиннатриматитермометркількахвилин? • Чомутермометрповиненбутималимпорівнянозтілом,температуруякоговимірюють? • Колизнімаютьпоказитермометра,то визначаютьтемпературутілачитемпературу • самоготермометра?
 15. 15. іФ 123у43ч3 Учні, які цікавляться біологією та хімією, приймають участь у різних заходах: 2012-2013н.р.-районна олімпіада з біології, ІІ місце; участь в інтегрованому проекті “Краса і біль рашівської землі”. 2015-2016н.р.- районна олімпіада з біології, ІІІмісце; районна олімпіада з хімії, ІІ місце ( 2 учні); 2016 – 2017 н.р.-районна олімпіада з біології, І місце, ІІІ місце (2 учні), районна олімпіада з хімії, ІІІ місце . Постійно займаюсь самоосвітою, приймаю участь у ШМО вчителів природничого циклу та в РМО вчителів біології і хімії, розвиваю в учнів інтерес до предмета, виховую бережливе ставлення до природи. Зацікавлені явищами в довкіллі, учні залюбки експериментують у природі.
 16. 16. Висновок . Результат процесу вчення і навченості значною мірою залежить від стану процесу викладання, його доцільності, продуманості, від того, як організована навчальна діяльність учнів. А. Ейнштейн: «Вчитель знає свій предмет, але не завжди вміє зробити його цікавим.» Використання компетентності продуктивної творчої діяльності на уроках може розв’язати ряд проблем, які виникають перед викладачем та учнем, зокрема застосування набутих знань в реальному житті. Компетентнісний підхід до навчання – це відповідь на вимоги часу, орієнтир національної системи освіти.

×