Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

остроградський. серба т.п.

106 views

Published on

Краснолуцька ЗОШ І-ІІ ступенів

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

остроградський. серба т.п.

 1. 1. Життєвий шлях МихайлаЖиттєвий шлях Михайла Остроградського – видатногоОстроградського – видатного математика, механіка, педагогаматематика, механіка, педагога учительучитель Краснолуцької загальноосвітньоїКраснолуцької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенівшколи І-ІІ ступенів імені Героя Радянського Союзуімені Героя Радянського Союзу В.В. ОвсянніковаВ.В. Овсяннікова Серба Тетяна ПавлівнаСерба Тетяна Павлівна
 2. 2. М.В.Остроградський (1801-1862)М.В.Остроградський (1801-1862) ““Наука захоплює насНаука захоплює нас тільки тоді, колитільки тоді, коли зацікавившисьзацікавившись життям великихжиттям великих дослідників, мидослідників, ми починаємо стежитипочинаємо стежити за історією їхза історією їх відкриттів”відкриттів” Д.МаксвелД.Максвел
 3. 3. У кожному періоді історії математикиУ кожному періоді історії математики були свої видатні постаті вчених, вбули свої видатні постаті вчених, в яких були різні доліяких були різні долі Серед славетних імен великих українців –Серед славетних імен великих українців – легендарних подвижників духу, золотимлегендарних подвижників духу, золотим німбом осяяне імнімбом осяяне ім’’яя М.В.Остроградського – одного зМ.В.Остроградського – одного з найвидатніших математиків ХІХ століттянайвидатніших математиків ХІХ століття
 4. 4. Із особистого життяІз особистого життя М.В.ОстроградськогоМ.В.Остроградського  Дитячі і юнацькі роки НародивсяНародився М.В.Остроградський в селіМ.В.Остроградський в селі Пашенна Кобеляцького повітуПашенна Кобеляцького повіту на Полтавщині (тепер це селона Полтавщині (тепер це село Пашківка КозельщинськогоПашківка Козельщинського району)району) Походив з родини збіднілихПоходив з родини збіднілих дворян, які мали глибокедворян, які мали глибоке козацьке коріннякозацьке коріння Батьківська хата. Тут пройшли його дитячі та шкільні роки
 5. 5. Із особистого життяІз особистого життя М.В.ОстроградськогоМ.В.Остроградського  З 1809 року у віці 8 років МихайлоЗ 1809 року у віці 8 років Михайло навчається у пансіоні при Полтавськійнавчається у пансіоні при Полтавській гімназії, потім переходить в гімназіюгімназії, потім переходить в гімназію  Мріє статиМріє стати військовимвійськовим
 6. 6. Із особистого життяІз особистого життя М.В.ОстроградськогоМ.В.Остроградського  У 1816 році став студентом відділенняУ 1816 році став студентом відділення фізичних та математичних наукфізичних та математичних наук Харківського університетуХарківського університету
 7. 7. Із особистого життяІз особистого життя М.В.ОстроградськогоМ.В.Остроградського  Спочатку юний Остроградський вчивсяСпочатку юний Остроградський вчився неохоче. Він не одразу відчув своє справжнєнеохоче. Він не одразу відчув своє справжнє покликанняпокликання  Інтерес до науки розбудили викладачІнтерес до науки розбудили викладач математики А.Ф. Павловський та ректорматематики А.Ф. Павловський та ректор університету професор Т.Ф. Осиповськийуніверситету професор Т.Ф. Осиповський  Блискуче закінчив університет у 1818 роціБлискуче закінчив університет у 1818 році
 8. 8. Із особистого життяІз особистого життя М.В.ОстроградськогоМ.В.Остроградського  У 1822-1827 рокахУ 1822-1827 роках вдосконалюєвдосконалює математичну освіту вматематичну освіту в Парижі, де відвідуєПарижі, де відвідує лекції відомихлекції відомих математиків:математиків: П.Лапласа, О.Коші,П.Лапласа, О.Коші, С.Пуассона, А.Ампера,С.Пуассона, А.Ампера, Ж.ФурЖ.Фур’’є та ін.є та ін.
 9. 9. Творчий внесок М.В.ОстроградськогоТворчий внесок М.В.Остроградського у розвиток наукиу розвиток науки  У 1830 році Остроградський (тоді щеУ 1830 році Остроградський (тоді ще молода людина) накреслив грандіознумолода людина) накреслив грандіозну програму майбутніх досліджень:програму майбутніх досліджень: створення теорії розподілустворення теорії розподілу електрики та магнетизму, теоріїелектрики та магнетизму, теорії електродинамічних явищ, рухуелектродинамічних явищ, руху пружних тіл, руху та рівновагипружних тіл, руху та рівноваги рідини, дії капілярності, розподілурідини, дії капілярності, розподілу тепла в рідині, обчисленнятепла в рідині, обчислення ймовірностейймовірностей
 10. 10. Творчий внесок М.В.ОстроградськогоТворчий внесок М.В.Остроградського у розвиток наукиу розвиток науки Праці М.В.Остроградського присвячені  аналітичній механіці,  гідромеханіці,  теорії пружності,  небесній механіці,
 11. 11. Творчий внесок М.В.ОстроградськогоТворчий внесок М.В.Остроградського у розвиток наукиу розвиток науки  математичній фізиці,  математичному аналізу,  теорії диференціальних рівнянь.
 12. 12. Творчий внесок М.В.ОстроградськогоТворчий внесок М.В.Остроградського у розвиток наукиу розвиток науки  Розвинув теорію хвиль на поверхні важкої ідеальноїРозвинув теорію хвиль на поверхні важкої ідеальної рідинирідини  Досліджував коливання пружних тілДосліджував коливання пружних тіл За свою майже 40-річну наукову діяльність Михайло Васильович написав близько 50 наукових творів, присвячених найрізноманітнішим розділам математики і механіки.
 13. 13. Творчий внесок М.В.ОстроградськогоТворчий внесок М.В.Остроградського у розвиток наукиу розвиток науки  Основоположник теорії гідро- таОсновоположник теорії гідро- та аеродинаміки М.Є. Жуковський:аеродинаміки М.Є. Жуковський: ““Роботи Остроградського з самоїРоботи Остроградського з самої тільки механіки охоплюють собоютільки механіки охоплюють собою майже всі питання, на вирішеннямайже всі питання, на вирішення яких зосереджувались у той часяких зосереджувались у той час думки видатних європейськихдумки видатних європейських геометрів”геометрів”
 14. 14. М.В.Остроградський – блискучийМ.В.Остроградський – блискучий лектор і видатний педагоглектор і видатний педагог З 1828 рокуЗ 1828 року М.В.ОстроградськийМ.В.Остроградський викладав у багатьохвикладав у багатьох навчальних закладахнавчальних закладах Петербурга:Петербурга:  у морськомуу морському кадетському корпусі;кадетському корпусі;
 15. 15. М.В.Остроградський – блискучийМ.В.Остроградський – блискучий лектор і видатний педагоглектор і видатний педагог  З 1830 року – в Інституті корпусуЗ 1830 року – в Інституті корпусу інженерів шляхів;інженерів шляхів;  З 1832 року – професор ГоловногоЗ 1832 року – професор Головного артилерійського училища;артилерійського училища;  З 1840 року – професор ГоловногоЗ 1840 року – професор Головного інженерного училищаінженерного училища
 16. 16. М.В.Остроградський – блискучийМ.В.Остроградський – блискучий лектор і видатний педагоглектор і видатний педагог  Головну мету освіти Остроградський вбачав у тому,Головну мету освіти Остроградський вбачав у тому, щоб пробудити здатність до самостійного мислення.щоб пробудити здатність до самостійного мислення.  Він намагався виховати у своїх учнях почуття гідностіВін намагався виховати у своїх учнях почуття гідності та впевненості у своїх силахта впевненості у своїх силах  Його учні – видатні вчені та інженери:Його учні – видатні вчені та інженери:  І.О. ВишнєградськийІ.О. Вишнєградський – основоположник теорії– основоположник теорії автоматичного регулювання;автоматичного регулювання;  Д.І.ЖуравськийД.І.Журавський – основоположник теорії розрахунку в– основоположник теорії розрахунку в мостобудуванні;мостобудуванні;  Ц.А. КюїЦ.А. Кюї – інженер-фортифікатор;– інженер-фортифікатор;  М.П.ПетровМ.П.Петров – творець гідродинамічної теорії тертя– творець гідродинамічної теорії тертя
 17. 17. М.В.Остроградський – блискучийМ.В.Остроградський – блискучий лектор і видатний педагоглектор і видатний педагог  Ряд його праць стосуються питань методикиРяд його праць стосуються питань методики викладання математики і механіки у вищій тавикладання математики і механіки у вищій та середній школах.середній школах. Багато теорем і формул Остроградського ввійшли до різних математичних курсів. Добре відомі математикам усього світу метод інтегрування Остроградського, правило Остроградського, формула Остроградського тощо. На жаль його ім’я не завжди згадується.
 18. 18. М.В.Остроградський – блискучийМ.В.Остроградський – блискучий лектор і видатний педагоглектор і видатний педагог  Відправляючи своїх дітей на навчання,Відправляючи своїх дітей на навчання, батьки бажали своїм дітямбатьки бажали своїм дітям “Ставай Остроградським!”
 19. 19. М.В.Остроградський – блискучийМ.В.Остроградський – блискучий лектор і видатний педагоглектор і видатний педагог  Одним з найважливішихОдним з найважливіших результатів педагогічноїрезультатів педагогічної діяльності Остроградського ставдіяльності Остроградського став його “Підручник з елементарноїйого “Підручник з елементарної геометрії”.геометрії”.  Підручник цінний для нас якПідручник цінний для нас як історико-дидактико-математичнаісторико-дидактико-математична пампам’’ятка.ятка.  Освоївши термінологію цьогоОсвоївши термінологію цього підручника, можнапідручника, можна використовувати на уроках і ввикористовувати на уроках і в наш час.наш час.
 20. 20. М.В.Остроградський – блискучийМ.В.Остроградський – блискучий лектор і видатний педагоглектор і видатний педагог  У 1831 році – обраний академікомУ 1831 році – обраний академіком Петербурзької АН;Петербурзької АН;  З 1834 році - є членом АмериканськоїЗ 1834 році - є членом Американської АН;АН;  З 1841 – член Туринської АН;З 1841 – член Туринської АН;• З 1853 – член Римської АН; • З 1856 – член- кореспондент Паризької АН.
 21. 21. М.В.Остроградський як людинаМ.В.Остроградський як людина  Був людиною широкої натури, дотепним і товариським  Його цінували за щирість, скромність, простоту, повагу до людей праці, за людську гідність і принциповість  Дотримувався демократичних поглядів  Захоплювався українським співом, поезією народних свят, шанував народне слово, знав багато віршів, чудово декламував  Найбільше любив вірші Т. Шевченка, товаришував з ним
 22. 22. Остроградський зробив так багато для математики, як Шевченко для літератури
 23. 23. Останній рік життяОстанній рік життя М.В.ОстроградськогоМ.В.Остроградського  Помер 20.12.1861 (01.01.1862) раптово в Полтаві, їдучиПомер 20.12.1861 (01.01.1862) раптово в Полтаві, їдучи до Харкова на лікуваннядо Харкова на лікування  Поховано в рідному селі ПашеннаПоховано в рідному селі Пашенна  У Полтавському педуніверситеті відкрито музейУ Полтавському педуніверситеті відкрито музей М.В.ОстроградськогоМ.В.Остроградського
 24. 24. Всесвітнє визнанняВсесвітнє визнання Член-кореспондент Паризької академії наук, Російської, Туринської, Римської, Американської академій, почесний доктор Київського, Московського та багатьох інших університетів. ЮНЕСКО в 2001 році внесла М.Остроградського до переліку видатних математиків світу.
 25. 25. Іменем Остроградського названіІменем Остроградського названі Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
 26. 26. Іменем Остроградського названіІменем Остроградського названі Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського
 27. 27. Іменем Остроградського названіІменем Остроградського названі Вулиця Остроградського в Полтаві
 28. 28. Учні про ОстроградськогоУчні про Остроградського Він 40 літ життя віддавВін 40 літ життя віддав Науці точній і складній,Науці точній і складній, Нове шукав і розробляв,Нове шукав і розробляв, Незвідане відкрив у ній.Незвідане відкрив у ній. Він працював багато й хвацько,Він працював багато й хвацько, Відомий вчений – ОстроградськийВідомий вчений – Остроградський Учениця 9 класуУчениця 9 класу Сніжана РясенчукСніжана Рясенчук
 29. 29. В Остроградського ми всі вчилися і ще могли б учитися, якби хотіли. М. Д. Брашман В наших сьогоднішніх досягненнях є і велика частка його праці

×