Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

з досвіду роботи вчителя математики та інформатики березоволуцької

261 views

Published on

Використання ІКТ

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

з досвіду роботи вчителя математики та інформатики березоволуцької

 1. 1. З досвіду роботи вчителя математики та інформатики Березоволуцької ЗОШ І-ІІІ ступенів Гринь Н.В.
 2. 2. Робоче місце вчителя інформатики
 3. 3. В епоху бурхливого розвитку комп'ютерних технологій викладання шкільного курсу математики та інформатики будую таким чином , щоб учні змогли опанувати теоретичні знання , набути практичних навичок , які були б достатніми для самостійного освоєння нових технологій і програмних продуктів. Мета моя полягає не в тому , щоб наздогнати такий мінливий комп'ютерний світ , а в тому , щоб виховати в учнів інформаційну культуру, забезпечити їм той рівень комп'ютерної грамотності , з якою дітям буде легко рухатися вперед , обираючи напрямок відповідно до свого виду діяльності . Працюю над проблемою: „ Особистісно-орієнтоване навчання з використанням комп'ютерів на уроках та під час проведення виховних заходів".
 4. 4. Особистісно- орієнтоване навчання полягає у всебічному розвитку творчих сил кожного учня , розширенні їхніх інтересів , світогляду , в наданні окремим учням можливостей глибше й повніше вивчати матеріал , розвивати пізнавальний інтерес до вивчення предмета , враховуючи індивідуальні відмінності. Воно спрямоване на оптимальний інтелектуальний розвиток кожного учня і передбачає структурування змісту навчального матеріалу , добір форм , методів і прийомів навчання відповідно до типологічних особливостей учнів.
 5. 5. Складаючи завдання теоретичного та практичного змісту , намагаюся надати міждисциплінарної , творчої , випереджаючої , тренувальної спрямованості , тобто , щоб у процесі їхнього опрацювання вирішувався цілий комплекс проблем. Відповіді до тестових завдань містять декілька правильних розв’язків , що дає змогу для народження нових ідей , творчості оригінальності мислення. До всіх уроків, якої б не були вони форми та змісту , складаю опорні конспекти , тобто презентації. Така форма навчання значно економить дорогоцінний час, папір та саму підготовку до уроку.
 6. 6. Не є секретом , що математика складна , серйозна наука , при вивченні якої дитина повинна підключати логічне мислення , пам'ять , обчислювальні навички. Учні швидко втомлюються , тому я впроваджую нетрадиційні уроки , які вносять пожвавлення в буденне життя дітей. Матеріал легко сприймається дітьми , якщо він цікавий , тому урок повинен мати певну родзинку. Залучаю до цього й учнів. Усі творчі надбання дітей – презентації, поезія , цікаві оповідання , пісні , розповіді , творчі задачі , кросворди , ребуси скидаємо на комп’ютері в спеціально створені папки.
 7. 7. Тематичну атестацію проводжу у формі заліку. Кожному учневі дається індивідуальне завдання диференційованого характеру. Протягом відведеного часу виконуються запропоновані завдання як теоретичного так і практичного змісту.Вислуховуємо відповіді кожного учня , виставляючи бали . Протягом всього уроку простежується відкритість результатів знань .
 8. 8. Найефективнішими формами роботи є інтегровані уроки , робота в групах , мікрогрупах , що виробляє в учнів вміння вести дискусію , спілкуватися одне з одним , аналізувати , робити висновки , розвиває творчі здібності. Часто проводжу інтегровані уроки математики та інформатики, математики та географії, інформатики з правом . Для глибшого розуміння учнями навчального матеріалу використовую місцевий краєзнавчий матеріал , схеми , малюнки , таблиці, статистичні дані. Якщо учень може подумки створити цікавий проект чи образ , але не володіє навичками реалізації цього проекту , то на допомогу завжди прийде комп'ютер .
 9. 9. Поряд з математикою викладаю також і інформатику. Порівнюючи ці два предмети , помітила , що надзвичайно більший інтерес в учнів викликає інформатика . Тому , готуючись до уроків інформатики та математики , підбираю такі завдання , які тісно споріднюють ці два предмети. Наприклад , на уроках інформатики в текстовому редакторі набираємо різні відомі вже формули , чи якісь математичні правила , теореми , проводимо диктанти з використанням формул тригонометрії ( так як учні чомусь досить довго засвоюють цей теоретичний матеріал) , будуємо різні об'ємні тіла та малюнки з геометрії . Проводимо сортування тих чи інших даних , будуємо діаграми , як порівняльний аналіз їхніх досягнень при вивченні теми Microsoft Excel. Тому в пригоді часто стає прислів'я „Повторення — мати вчення".
 10. 10. У старшій школі склалася якась стандартна форма проведення уроків , незважаючи який предмет викладається , а тому лише окремим учням цікаво , які повністю розуміють матеріал і не чекають ніяких новацій. При використанні комп'ютера на уроці така ситуація не спостерігається . Навіть ті учні , які програмовий матеріал засвоїли на початковому рівні , стараються виконати тестові завдання на вищий бал. За допомогою комп'ютера легко перевірити знання учнів під час тематичної атестації та в процесі підготовки до неї. На звичайному уроці не можна запропонувати таку велику кількість різноманітних завдань , як з використанням комп'ютера. І вже той факт , що даний урок математики будемо проводити в комп'ютерному класі , викликає в учнів підвищений інтерес до цього предмету. Особливо учні 5-6, 7 класів перед уроком з радістю на очах задають багато запитань , які стосуються їхньої подальшої роботи , як користувача комп'ютера , щоб часом не вплинуло на результат.
 11. 11. Ці школярі дуже полюбляють задачі на рух , де за допомогою програми Microsoft Power Point з ефектами анімації , складаю задачі підвищеної складності , умова та розв'язання яких буде зрозуміла навіть слабому в навчанні учню. Використовую комп'ютери при вивченні тем " Діаграми" , „ Геометричні побудови" , „ Відсотки" , „ Об'ємні тіла", „Дроби", „ Система координат", „Симетрія", „ Функція" (Graph) , „Чотирикутники" та інші. Для всіх класів є спеціальні навчальні програми з математики та інформатики , які можна успішно використовувати при подачі нового матеріалу. До речі для 5-6 класів повністю співпадають завдання з діючим підручником , тому дуже легко учням працювати на уроці. Комп’ютер на уроках використовую як мультимедійну дошку.
 12. 12. Мета застосування комп’ютера на уроках така: розширити межі творчої діяльності вчителя та учнів ; усвідомити можливості ефективного застосування комп’ютерних технологій; привчити учнів до самостійної дослідницької діяльності під час розв’язування практично спрямованих завдань. Комп’ютер також можна використовувати у навчальному процесі для підвищення його ефективності та розвитку в учнів загальнонавчальних навичок , що ефективніше , ніж під час використання традиційних засобів. У своїй роботі намагаюсь оцінювати всі види діяльності учнів, пов’язаних із застосуванням комп’ютерних технологій , розширити можливості навчального процесу, зокрема використовуючи комп’ютер для спілкування , проведення досліджень , пошук додаткової інформації тощо. Це дає змогу реалізувати важливі навчальні цілі, що стоять перед сучасною школою , сформувати в учнів мотивацію до навчання. Починаючи з 5-го класу , привчаю дітей до використання комп’ютера на уроках математики. Спочатку в ігровій формі: використання мультиплікацій, комп’ютерних презентацій Microsoft Power Point , пізніше програм Paint , Test W, Microsoft Word, Microsoft Excel, Graph, Web – сторінки тощо.
 13. 13. Комп’ютерні презентації Microsoft Power Point можна використовувати з різними цілями та на різних етапах навчання : Під час пояснення нової теми : урок проходить у вигляді шкільної лекції , де учні не тільки слухають, продивляються інформацію на екранах, конспектують, а і відповідають на запитання розв’язують задачі за наведеним зразком. Для контролю набутих теоретичних знань: презентація містить запитання з наступною появою правильної відповіді ( спочатку учень відповідає на запитання, а потім усі читають на екрані правильну відповідь). Для індивідуальних завдань сильнішим учням : у позаурочний час учень, за бажанням , може підготувати( сам або з допомогою вчителя) презентацію на дану тему ( наприклад, довідку з історії розвитку математики, про вчених – математиків тощо) , а потім на уроці представити її іншим учням. Це спонукає учнів до пошуку потрібної інформації, а також сприяє розвитку творчого мислення, вміння правильно та стисло формулювати свої думки.
 14. 14. Програму обробки малюнків Paint можна використовувати з такими цілями: • для побудови графіків функцій; • для побудови геометричних фігур та дослідження їх властивостей; • для конструювання комбінацій геометричних фігур: учитель заздалегідь малює просторові фігури, а учням пропонується накласти фігури одна на дну і спробувати сформулювати означення вписаних і описаних просторових фігур; • для самостійної позаурочної роботи: сильнішим учням пропонується завдання –скласти задачі за готовими малюнками (як дидактичний матеріал для подальшого використання на уроках); • для створення та використання на уроках матеріалів для проведення дидактичних ігор; • для побудови у системі координат точок за їх координатами, а також для знаходження координат точок. Програму створення тестів Test W та проведення тестування на уроках доцільно використовувати: • на початку вивчення теми, для самоконтролю: учні шукають у конспектах або підручнику правильні відповіді на тестові запитання; • для проведення самостійної роботи : у тестах запропоновано приклади та задачі, які учні розв’язують у зошитах і вибирають правильну відповідь; • у кінці вивчення теми для контролю теоретичних знань учнів ( при цьому учень не має права підглядати у зошит, книжку чи інший посібник); • для самостійного створення сильними учнями тестів до уроків з контрольних тем у позаурочний час.
 15. 15. Застосування програми Microsoft Word на уроках математики полягає у: • використанні раніше створених учителем вправ з пропусками, які учні заповнюють на уроці; • створенні та використанні математичних диктантів; • створенні та використанні блок-схем для пояснення нового матеріалу; • створенні та використанні таблиць; • створені та використанні діаграм для пояснення залежностей між величинами; • використані ректора формул Microsoft Equation для запису математичних виразів; • використані панелі інструментів Малювання для створення та дослідження властивостей основних фігур; • створенні та використанні на уроках матеріалів для проведення дидактичних ігор; • створенні та використанні текстів з переходами до наступної сторінки з наступним запитанням. Програму Microsoft Excel на уроках математики доцільно використовувати для: • створення, формування та друку таблиць даних; проведення розрахунків різної складності; • побудови та оформлення діаграм і графіків різних типів на основі складних табличних даних; • аналізу даних і побудови зведених таблиць і звітів; • упорядкування даних таблиць за різними ознаками; - створення та використання тестів для самоконтролю учнів(при введенні відповіді з’являється інформація про її правильність); - створення та використання дидактичних ігор на уроках; - створення та використання завдань на відповідність (коли кожному елементу лівого стовпця відповідає один або кілька елементів правого стовпця, а учням необхідно встановити ці залежності); - встановлення правильної послідовності : учню пропонується перелік дій у довільному порядку , а він повинен зліва від кожної дії поставити її порядковий номер.
 16. 16. Робота над проблемою „ Особистісно- орієнтоване навчання з використанням комп'ютерів на уроках та під час проведення виховних заходів" дало можливість добитися певних результатів : нашим учням – старшокласникам та вчителям були видані посвідчення «Користувач персональних комп’ютерів» , вчителі працювали за програмою « Інтел» , протягом 6 років учні займають призові місця у Міжнародному математичному конкурсі « Кенгуру» , в минулому році учень 6 класу Козуб Владислав зайняв призове місце у Всеукраїнському конкурсі « Золотий ключик» , де був запрошений на заочне навчання у Східноукраїнську математичну школу , учениця 11 класу Різник Ірина зайняла 2 місце у конкурсі МАН за роботу «Поезія і математика – два крила творчості».
 17. 17. Учасники Міжнародного математичного конкурсу “ Кенгуру”
 18. 18. Козуб Владислав – учень 6 класу , який зайняв призове місце в конкурсі “ Золотий ключик”
 19. 19. Розкриття дужок
 20. 20. План уроку Задачі на увагу Перевірка домашнього завдання Повторимо правила (кросворд) Самостійна робота Засвоєння нового матеріалу Домашнє завдання
 21. 21. Перевірка домашнього завдання №1073 а) -1+5+12=16 , б)-17-8+25=0 в) 40+76-38=78. №1080 -16ºС №1081 4ºС
 22. 22. Повторимо правила 1.Будь-яке додатне число більше від……. 2.Із двох чисел більше те, яке розміщене на координатній прямій …. 3.…. будь-якого числа є додатне число або число нуль. 4.Щоб додати два від’ємні числа , потрібно додати їхні модулі й поставити перед одержаним числом знак…..
 23. 23. 5.Щоб додати два числа з різними знаками , потрібно від більшого модуля відняти менший і поставити перед одержаним числом знак того доданка , модуль якого…. 6.Щоб від одного числа відняти інше , досить до зменшуваного додати число , ……. від’ємнику
 24. 24. Кросворд 3 2 1 6 5 4
 25. 25. Кросворд 3 М О 2 Д П У 1 6 П Р О Т И Л Е Ж Н Е А Ь У В 5 Б І Л Ь Ш И Й 4 М І Н У С Я Ш Е
 26. 26. Записавши числа у порядку зростання , дізнаєтесь яке озеро в Україні найглибше. 0-----Т 100----З -2----І -6----С 1----Я -4---В 102----Ь
 27. 27. СВІТЯЗЬ
 28. 28. Виконавши дії , дізнаєтесь , який найбільший водоспад в Україні. Відповіді записати в порядку зростання Ч -3+(-5)= А -3+(-4)= У -5-7= Н 1-1= у -1+6= - 1+2= С -2+6=
 29. 29. Учан - Су
 30. 30. Найвища гора в Україні О(-4) В(-2.5) Г(-4.8) Е(-1) А(9) Л(6) Р(0)
 31. 31. Говерла
 32. 32. Самостійна робота 1) 8.9-2.6= 2) –(-5)+4= 3) І -4 І + 12= 4) Порівняти - 4 і -8 5) Порівняти -5 і 6 6) Порівняти 8 і 0 7) Знайти 20% від числа 200 8) Знайти відстань між числами -5 і 1. 9) ( - 0.2+(- 2.4))* 5=
 33. 33. Засвоєння нового матеріалу Режим уроку
 34. 34. Домашнє завдання № 1054 № 1056

×