Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

коршунова

872 views

Published on

Презентація Коршунова

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

коршунова

 1. 1. Науково-методичні засади викладання інформатики у основній школі за новим державним стандартом Коршунова О.В.
 2. 2. Формування змісту навчального предмету «Інформатика» Нормативний документ, що конкретизує для кожного класу визначені Державним стандартом результати навчання відповідно до освітньої галузі або її складової, деталізує навчальний зміст, у результаті засвоєння якого такі результати досягаються, а також містить рекомендації щодо виявлення та оцінювання результатів навчання
 3. 3. Витяг з Держ. стандарту *Формування інформаційно-комунікаційної компетентності учнів, зміст якої є інтегративним, відбувається у результаті застосування під час вивчення всіх предметів навчального плану діяльнісного підходу. Навчальними програмами обов’язково передбачається внесок кожного навчального предмета у формування зазначеної компетентності. *Цей Державний стандарт ґрунтується на засадах особистісно зорієнтованого, компетентнісного і діяльнісного підходів, що реалізовані в освітніх галузях і відображені в результативних складових змісту базової і повної загальної середньої освіти. *При цьому особистісно зорієнтований підхід до навчання забезпечує розвиток академічних, соціокультурних, соціально-психологічних та інших здібностей учнів. *Компетентнісний підхід сприяє формуванню ключових і предметних компетентностей. *До ключових компетентностей належить уміння вчитися, спілкуватися державною, рідною та іноземними мовами, математична і базові компетентності в галузі природознавства і техніки, інформаційно-комунікаційна, соціальна, громадянська, загальнокультурна, підприємницька і здоров’язбережувальна компетентності, а до предметних (галузевих) — комунікативна, літературна, мистецька, міжпредметна естетична, природничо-наукова і математична, проектно-технологічна та інформаційно-комунікаційна, суспільствознавча, історична і здоров’язбережувальна компетентності. *Діяльнісний підхід спрямований на розвиток умінь і навичок учня, застосування здобутих знань у практичних ситуаціях, пошук шляхів інтеграції до соціокультурного та природного середовища. *У цьому Державному стандарті враховано можливості навчального середовища, сприятливого для задоволення фізичних, соціокультурних і пізнавальних потреб учнів.
 4. 4. Витяг з Держ. стандарту VII. Освітня галузь “Технології” Метою освітньої галузі “Технології” є формування і розвиток проектно-технологічної та інформаційно-комунікаційної компетентностей для реалізації творчого потенціалу учнів і їх соціалізації у суспільстві. Освітня галузь складається з інформаційно-комунікаційного та технологічного компонентів. Зміст предметів освітньої галузі має чітко виражену прикладну спрямованість і реалізується переважно шляхом застосування практичних методів і форм організації занять. Інформаційно-комунікаційний компонент: Реалізація інформаційно-комунікаційного компонента спрямована на формування предметної інформаційно-комунікаційної компетентності та ключових компетентностей. Завданнями навчання інформатики в основній школі є формування в учнів навичок і вмінь проводити основні операції з інформаційними об’єктами, зокрема: здійснювати пошук необхідної інформації з використанням пошукових і експертних систем, зокрема Інтернету; створювати інформаційні об’єкти, фіксувати, записувати, спостерігати за ними і вимірювати їх, зокрема, в рамках реалізації індивідуальних і колективних проектів; висувати і перевіряти нескладні гіпотези навчально-пізнавального характеру, створювати, вивчати та використовувати інформаційні об’єкти; використовувати засоби інформаційно-комунікаційних технологій для обміну інформацією, спілкування; планувати, організовувати індивідуальну і колективну діяльність в інформаційному середовищі. У галузі теоретичної інформатики учні: вивчають, аналізують інформаційні процеси, що відбуваються у живій природі, суспільстві та техніці; одержують уявлення про основи управління, прийняття рішень, основні принципи роботи засобів інформаційних технологій; ознайомлюються з інформаційним моделюванням; розвивають алгоритмічне мислення як засіб планування, організації діяльності. У галузі соціальної інформатики учні: одержують уявлення про роль інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій у розвитку сучасної цивілізації, інформаційній інфраструктурі суспільства, про основні види засобів масової інформації та взаємодію людини з такими засобами; засвоюють юридичні та морально-етичні норми роботи з інформаційними даними і програмними продуктами; отримують уявлення про інформаційну безпеку суспільства та особистості.
 5. 5. Розподіл навчальних годин на вивчення розділів програми у 5 та 6 класах формування орієнтувальної основи дій щодо роботи з персональним комп’ютером, середовищем виконання алгоритмів, формування предметної ІКТ-компетентності та ключових компетентностей під час виконання репродуктивних і проблемних завдань, зокрема індивідуальних навчальних проектів та компетентнісних задач, виконання яких передбачає використання однієї з інформаційних технологій або Назва розділу перший рівень (5 – 7 класи) – ознайомлення з базовими поняттями курсу, комп’ютерними мережами, інформаційними технологіями, навчальним програмного середовища; Класи і кількість годин 5 кл. 6 кл. Інформація, інформаційні процеси, системи, технології 4 – Комп’ютер як універсальний пристрій для опрацювання даних 10 6 Створення та опрацювання текстових документів – 8 Створення та опрацювання графічних зображень 9 – Створення та опрацювання об’єктів мультимедіа – 4 Створення та опрацювання мультимедійних презентацій 9 – Комп’ютерні мережі – 8 Основи алгоритмізації та програмування – 7 Резерв 3 2 Всього 35 35
 6. 6. Реалізація змістової лінії «Комп’ютер як універсальний пристрій для опрацювання даних» у 5 та 6 класах Основи роботи з комп’ютером (10 год) Складові комп’ютера (системний блок, пристрої введення (миша, клавіатура), зберігання (жорсткий магнітний диск, оптичний диск, флеш-пам’ять), виведення даних (монітор, принтер), їх призначення Види сучасних персональних комп’ютерів (стаціонарні, портативні, планшети, комунікатори) Підготовка комп’ютера до роботи. Коректне завершення роботи з комп’ютером Об’єкти. Властивості об’єктів, значення властивостей. Об’єкти навколо нас. Класифікація об’єктів Робочий стіл. Меню, їх призначення. Види меню. Поняття про програму. Запуск програми на виконання Вікно програми, основні об‘єкти вікна. Завершення роботи з програмою Операції над вікнами Поняття про файл і каталог (папку), їх імена. Перегляд списків імен файлів і папок Поняття операційної системи (6 год) Поняття операційної системи, її призначення Графічний інтерфейс операційної системи Поняття файлової системи. Об’єкти файлової системи: файл, папка, ярлик. Властивості об’єктів файлової системи: ім’я об’єкта, шлях до об’єкта, повне ім’я об’єкта, розширення імені, розмір файлів та ємність носіїв даних. Поняття типу файлу Операції над об’єктами файлової системи: створення, виділення, копіювання, перейменування, переміщення та вилучення об’єктів. Операції над групами об’єктів: виділення, копіювання, переміщення. Відновлення вилучених об’єктів операційної системи Пошук об’єктів файлової системи
 7. 7. ППооггаанниийй ввччииттеелльь ппооддааєє ііссттииннуу,, ХХоорроошшиийй –– ввччииттьь їїїї ззннааххооддииттии.. АА.. ДДііссттееррввеегг Навчання інформатиці Виконання завдань навчальної програми Виховання дитини Розвиток конвергентного мислення Розвиток дивергентного мислення Розвиток комунікативних навичок
 8. 8. 6 клас
 9. 9. 6 клас
 10. 10. Актуалізація опорних знань
 11. 11. Тема “Форми подання алгоритмів” Перинне введення навчального матеріалу, мотивація учнів
 12. 12. Підсумковий урок з теми “Алгоритми і виконавці” Актуалізація опорних знань
 13. 13. Складання опорних схем на підсумковому уроці
 14. 14. Тема: “Операційна система” Актуалізація опорних знань
 15. 15. Тема «Текстовий процесор» Перинне введення навчального матеріалу, мотивація учнів
 16. 16. Google спільнота “Інформатика в початковій школі”
 17. 17. http://www.air-edu.com.ua/
 18. 18. Нормативна база Академія інноваційного розвитку освіти функціонує відповідно п. 63 “ Програми спільної діяльності МОН України та НАПН України на 2014-2016 роки“, для надання науково-методичної допомоги закладам післядипломної педагогічної освіти та забезпечення її модернізації шляхом створення нової моделі підготовки кадрів та Наказу МОН від 22042014 №632 “Про проведення науково-педагогічного проекту «Підготовка керівних, педагогічних та науково-педагогічних кадрів до роботи за інноваційними .
 19. 19. http://conf2014.iteach.com.ua/ua/
 20. 20. Контакти: Коршунова Ольга Вікторівна – науковий співробітник відділу інформаційних та інноваційних технологій ІІТЗО, автор підручників “Сходинки до інформатики” моб. 050-230-83-82 e-mail: korshunovao@mail. ru Гущина Наталія Іванівна – начальник відділу інформаційних та інноваційних технологій ІІТЗО, один із авторів курсу Інформаційна культура та навчально –методичного забезпечення до нього, викладач Академії інноваційного розвитку моб. 067-707-36-01 e-mail: eduikt@gmail.com

×