Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Algo/Crypto about CTF

8,834 views

Published on

Algo/Crypto about CTF

Published in: Technology
 • Be the first to comment

Algo/Crypto about CTF

 1. 1. %6(#NIQ%T[RVQ EOL
 2. 2. 1WVNKPG ō ↬倚*+6%10蒶┑䥥䇵乸㾶 #NIQ⺧䮝⹙ %T[RVQ䥥⠰欭 ō ℜ茒䥥茭欭テ⑘ 纑ㇰ嵿峡㋾惐脠茭㾶 2
 3. 3. 9JQ#O+ ō 㠜⪯ㄌ ō 㨍⨀%5/CUVGT ō ;GCTテ∽側洸 0;GCT蝜⻰⹊側洸 ō *56蛋䕊藮示⽅
 4. 4. %6( ō %6( %CRVWTG6JG(NCI ō 9CTICOG 窸⇄䥥䨝簖 ō 䧏䥥 ō 㕟ⓛ墰⨉欭䧏ℎ䥥(NCI 傻⃫忞猻 ō 㕫≁䥥(NCI⬿┑䧏㳺䡗ℎ 䛟⬕㽛忞猻
 5. 5. 3WGUVKQP ō 欭䧏欿⩬㉩⯻ ō 6TKXKCN/+5%萅䎛熲熲嵓䫆蓂䥥Ⅼ㎦ ō #NIQ#%/%T[RVQ)COG勤洸㹄屰纑ㇰ聚╼ ō 4GXGTUG'ZRNQKV勤洸虳㹄屰纑ㇰ聚╼ ō 4GEQP↛卪穀倃 ō GVEŎ
 6. 6. 45#*# ET[RVQ
 7. 7. 45#*# ET[RVQ ō 蒋欭欭䧏假≁ ō 欭䧏痓䴒 ō 䧬菈≧惀45#竑梽 ō +2 ō 䛟虁㺖䠉⃮┑ 蒌ㄙ竐祱(NCI茒惀5GTXGT茒 ō ⃡⋬2[VJQP䥥UCORNGEQFG ō 甬㉸䧬⃬⃡珮▁⺧䇵乸㾶⛐聚⨉寂橃
 8. 8. 45#*# ET[RVQ ō 欭䧏假≁ ō 欭䧏痓䴒 ō 䧬菈≧惀45#竑梽 ō +2 ō 䛟虁㺖䠉⃮┑ 蒌ㄙ竐祱(NCI茒惀5GTXGT茒 ō ⃡⋬2[VJQP䥥UCORNGEQFG ō 甬㉸䧬⃬⃡珮▁⺧䇵乸㾶⛐聚⨉寂橃
 9. 9. 45#*# ET[RVQ ō 欭䧏假≁ ō 欭䧏痓䴒 ō 䧬菈≧惀45#竑梽 ō +2 ō 䛟虁㺖䠉⃮┑ 蒌ㄙ竐祱(NCI茒惀5GTXGT茒 ō ⃡⋬2[VJQP䥥UCORNGEQFG ō 甬㉸䧬⃬⃡珮▁⺧䇵乸㾶⛐聚⨉寂橃
 10. 10. 5CORNG%QFGGPET[RV ō 伂⢏≧嶋 ō 虉筸㚱≼⑊⋬忋窛獌RS ō 㣯㡨獌O ō ▁⺧ℬ祱假≁獌 ō PR
 11. 11. S ō O@P ō O @P
 12. 12. 䧬菈≧盪畘㉩伂⢏
 13. 13. $TWVG(QTEG ō 汷␩⦿┑纑ㇰ䮝 ō 竑⃡⋬戙⑆䥥⚤窛獌DKVU ō 欭䧏㧤悲4QWPF獌㺰㸂⭿▁DKVU ō @ſ@ſ䥟␧ ō @ſ@ ℎ㡨⃮盪 ō 苭榽ㆇ獌1 @P
 14. 14. 盯㩽≁竑恦缡槜肭褕⑮≧勤㑏蒋㖼
 15. 15. 3WGUVKQP ō ⦿┑欭䧏褕⠰欭⼒幫㓱茒茭ⓛ≧ ō )( P⃬褕假≁O@惀 O @褕㼣O ō 蒋㤐ℎ㡨⢯ ō 蒋㤐窛⹙⠰欭
 16. 16. 3WGUVKQP ō ⦿┑欭䧏褕⠰欭⼒幫㓱茒茭ⓛ≧ ō )( P⃬褕假≁O@惀 O @褕㼣O ō 蒋㤐ℎ㡨⢯ ō 蒋㤐窛⹙⠰欭
 17. 17. 3WGUVKQP ō ⦿┑欭䧏褕⠰欭⼒幫㓱茒茭ⓛ≧ ō )( P⃬褕假≁O@惀 O @褕㼣O ō 蒋㤐ℎ㡨⢯ ō 蒋㤐窛⹙⠰欭
 18. 18. $CEMITQWPF ō 涹ℎ窛⹙ 聚Ⰱ茭欭褕∧㤐⃮䫆蓂䎛↡袂 ō ⧁ㇰⓧ茭 ō Ⰸ⹙窛⹙ 䫆蓂⃡⹻茭䥥ⓛ≧䛧䠒 ō ⇄窛 莽沍⻰⹻䛧
 19. 19. 7PKXGTUKV[2CTV ō )( R)CNQKU(KGNF ō 伂⢏≧嶋⼒㤐R R㤐忋窛 ō )( ſ=? ō ⑘竑ↅ稰珮ⓧ蔥㉬ ō 莽沍⻰⹻䛧✫荋≁ ō ⨉)( Rℎ褕⸹⨉痍␤倁 ō 假㓲⃡⋬P褕㓲⃡⹻⛐⇆㕟┑O≠㉸P
 20. 20. O϶ OQFR ō 㢚㾶獌戟截䧙楅㾶 .KDTCT[U[OR[KPXGTV ō 窸桴苭榽ㆇ獌1 NQI P
 21. 21. 7PKXGTUKV[2CTV ō 脡⋬≬⸱ ō )( ō
 22. 22. ϶ OQF ō
 23. 23. ϶ OQF ō )( ō
 24. 24. ϶ OQF ō
 25. 25. ϶ OQF
 26. 26. ,WPKQT2CTV ō ㏔抇㾶㕫O@惀 O @幫㓱⃡⫧▁㾶珮瓭㾶 䥥蒺乸
 27. 27. ,WPKQT2CTV ō 汷␩褕涹ℎ窛⹙䥥⧁ㇰⓧ茭⛐⇆㗠┑ ō 稦臂褕䠉O@ Oℓ菈≧⑊⋬ㇰ⸱ ō 竐祱褕⛐⇆⻨O䠉⃡⫧㩒屠孉䰛 !
 28. 28. 4GOKPF;QW ō 盯㩽㓲⋲⛐⇆䠉 ō O @珮O@珮ㄙ窛 ō 䠉▁䃼瓭楅珮痍␤倁 ō 㓲⋲⼒⛐⇆㉸┑O
 29. 29. ⼒蒋㴄 3#4QWPF
 30. 30. )COG
 31. 31. )COG ō ↡袂㤐)COG ō 假≁⦼⋬窛⸸褕㏔抇㾶䠉⃡Ⰸ⫧蒺乸㉸┑ ō ≬盯獌 ō
 32. 32. ō
 33. 33. .KOKVCVKQP ō 竑窸⋺㧤假⃡瓳椱┗ ō ≬盯獌 ō 櫧ㅰ⃮聚㠚幫 ō 蒺乸㢚ㇰ⃮⛋竑▁䃼瓭楅 ō GVEŎ
 34. 34. %JCNNGPIG ō ⑊ⓧ曹⑈茭⹭㔡竑ICOG $CUGF1P2[VJQP ō 椱┗獌 ō 窛⸸㉿`揞竑⛐聚 ō 稦⚸丵竼獌=
 35. 35. ?
 36. 36. ō 2[VJQP⃬䥥㹄屰孉䰛㾶
 37. 37. 1RGTCVKQP ō 㬚㞻㹄屰孉䰛㾶褕楅Ⅷ窛⸸ℬ⯷褕㓲⋲⛐⇆≠䠉 ō 㗍艟獌 ō ▁䃼瓭楅獌
 38. 38. ō 㸂㢚獌
 39. 39. ō 糃笉⇗㙉⚜獌
 40. 40. 2QKPV ō 礵⋬撮袛 ō 㔡竑窛⸸揞㤐(NQCV ō 㔡竑䥥蒺乸揞㤐ↅ假GXCN⫘嬭
 41. 41. (KTUV6T[ ō 㕫⠰欭℀假傻⃫茭欭 ō ⛐㤐 $WVŎ褕撮袛⼒㤐蒋⋬$WV ō 傻⃫茭欭揞㤐` ō 傻⃫茭欭揞⃮㠐㛕㸂㢚
 42. 42. 2TQDNGO#PCNU[U ō ⛐⇆㕫⠰欭稁茭㓱⃬橃䥥㢚纑ㇰ ō sZ 12As[ 12As 12AsY ō 㔡竑⛐聚䥥䖡㾢褕⅀⼒⛋㧤竑 ō
 43. 43. @
 44. 44. @ ō 㦕╼茭⛐嬭
 45. 45. 6QQNU ō ≠䠉テ⑘≧㋌蒑䠃䠀䄍嵇倱㩽 ō R[VJQPKVGTVQQNU ō ⛐⇆䠃䠀稢⓸珮倥⛩
 46. 46. %QFKPI ō ⓸ⓛ㔡竑窛⸸䥥稢⓸⛐聚 ō ⓸ⓛ⛐聚䥥蒺乸㢚ㇰ ō @ 㹄征艟
 47. 47. @ 蒺乸 ō 䠃䠀㦌窸䥥蒺乸ㇰ ō 䮛⹻↷䥥甬㤐✇䎛
 48. 48. 5QWTEG%QFG
 49. 49. $WVŎ ō ⚩≧⃡⋬$WVŎ ō 槡茒⌻㉩⯻椓✧ ō 欭䧏㧤≧⋬獌 ō 盯㩽⃮⻰㊤≁䠃䠀䥥蒺乸㤐 ō
 50. 50. 6JCPMUHQT[QWTCVVGPVKQP 3#

×