Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Splg modul eprofile

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Splg modul eprofile

  1. 1. 1 URL: SPLG https://apps.moe.gov.my/splg Klik pada modul Individu e PROFIL Dibangunkan bertujuan untuk mengumpulkan maklumat kepakaran2 pegawai perkhidmatan pendidikan di Malaysia. Data kepakaran yang diperolehi membolehkan pihak BPG dan KPM khasnya melaksana dan memperkasakan perancangan latihan pada masa akan datang. Masukkan NO Kad Pengenalan tanpa ada tanda ‘-’ Modul eprofile merupakan sebahagian modul utama dalam eSPLG (Sistem Pengurusan Latihan Guru). Data asas e-Profile bagi kum- Sekiranya tidak boleh login. pulan guru diakses terus dari sumber EMIS. Manakala data asas Data asas perlu didaftarkan pegawai-pegawai di bahagian dan dijabatan sehingga kini masih menerusi admin SPLG lagi menggunakan data asas splg. Data asas ini diselenggara oleh pegawai data/ suldp di bahagian dan jabatan masing-masing. Bahagian Pendidikan Guru sedang berusaha untuk menyelaras3 maklumat dan data tersebut dengan pangkalan data data hrmis bagi membolehkan semua data diperolehi dari sumber yang sama. Kerjasama YBhg Datuk/Dato’/Tuan/Puan dalam menjayakan proses pengemaskinian eprofil ini amat diharapkan dan didahului dengan ucapan terim a kasih. Klik pada menu (eProfile)
  2. 2. 3.2 Kemaskini Profil Individu 23.1 Kemaskini Profil Individu 1 Bagi Pegawai/Guru Vokasional dan Teknik 78010113664 3.3 Kemaskini Pengalaman Perkhidmatan Klik—Tambah + untuk tambah maklumat Tekan butang ‘Hantar’ untuk simpan maklumat yang dikemaskini
  3. 3. 3.4 Kemaskini Anugerah/Pengiktirafan 3.6 Kemaskini Sumbangan/ Penglibatan bukan Profesional Klik—Tambah + untuk tambah maklumat Klik—Tambah + untuk tambah maklumat 3.7 Kusus dihadiri Tahun Semasa3.5 Kemaskini Sumbangan/ Penglibatan Profesional Klik—Tambah + untuk tambah maklumat Hanya kursus yang telah dilaksana , di sokong oleh SULDP sahaja yang akan dipaparkan

×