Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lab8 ubuntu terminal

992 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Lab8 ubuntu terminal

 1. 1. Á¿ëýã VIII Terminal-ä àøèãëàãäàõ êîììàíä
 2. 2. <ul><li>pwd Энэ command нь танийг аль директорт байгааг харуулана. Жишээ нь: pwd [enter] дарахад танийг аль директорт байгааг харуулана. ls –[options] (list)Идэвхèтэй байгаа директоðûí äîòîðõèéã харна. options: a уг директорт байгаа бүх файлийг харна. </li></ul>
 3. 3. <ul><li>t уг директорт байгаа хамгийн сүүлд өөрчилсөн файлийг харна. u уг директорт байгаа файлуудаас хамгийн сүүлд хэзээ харсаíûг харуулана. l file-ийг бүтэн үзүүлэлтээр харна. Жишээ нь: ls –a [enter] дарна. Ингэхэд shell- дээр тухайн директорт áайгаа бүх файл гарна. </li></ul>
 4. 4. <ul><li>drwxy - x-y 3 root root 4096 date hello d= Файлын хөл ямар төрлийн файл болохыг энэ зааж өгнө. d – ийн оронд ердийн(-) файл гэсэн үг L- байвал нийтийн файл rwx-x –y Хандах эрхийг зааж өгнө. -x-= home loop -д хандах эрх нь группээр байна. r -= Хэрэглэгч унших эрхтэй. </li></ul>
 5. 5. <ul><li>w-= Хэрэглэгч өөрчилөлт хийх эрхтэй x-= Хэрэглэгч файлаа өөрчилөх эрхтэй Файлд хандах эрхийг өөрчлөх chmod-=хандах эрхийг өөрчлөнө. </li></ul><ul><li>q+w- = бичэх эрхийг нэмэж өгөх ф-x- = хасах эрхийг өгөх 4096 - = Файлын хэмжээ юм. date- =Он сар өдөр юм.cd (cha nge director) Директор хооронд шилжүүлдэг command. </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Жишээ нь: cd .. [enter] дарахад тухайн директорийн Parent директор луу шилжинэ.Харин cd [enter] дарахад тухайн директорийн Child директор луу шилжинэ. mkdir (makedirector) Энэ command нь шинээр folder үүсгэнэ. </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Жишээ нь: mkdir [enter] дарахад тухайн идэвхтэй байгаа директорт myfolder гэсэн folder үүснэ. rmdir (removedirector) Энэ command нь folder ycтгадаг. Жишээ нь: rmdir [enter] дарахад тухайн идэвхтэй байгаа директорт myfolder гэсэн folder-ийг устгана. find Энэ command нь folder болон file –ийг хайна. </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Жишээ нь: find conio.h [enter] дарахад тухайн директороос child директороос хайна. </li></ul><ul><li>man Name –д бичигдсэн command-ийн тайлбарыг гаргана. Жишээ нь: man ls [enter] дарахад ls command-ийн тайлбарыг гаргана. vi Энэ command нь бөгөөд text file үүсгэн, мөн file íээнэ. </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Жишээ нь: vi bat.txt [enter] дарахад тухайн идэвõèтэй байгаа директорт bat.txt нэртэй text файл үүсгэнэ. Энэ editor дотроо олон command-уудтай бөгөөд ESÑ +a [enter] дарахад тухайн file дээр ажиллаж болох бөгөөд мөн ESÑ+shift+; [enter] дарахад тухайн нээсэн file идэвхèгүй болно. </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Ингэхэд нь wq [enter] дарахад file-ийг хадгалаад гарна. Харин q [enter] дарахад хадгалах уу? гэж асууна. q! [enter] дарахад шууд гарна. gcc -[options] Энэ êîììàíä нь source file-д compile хийнэ. Options: o энэ нь binary file үүсгэдэг. Жишээ нь: gcc –o hello hello.c [enter] дарахад hello.c file-ийн hello гэсэн binary file үүсгэдэг. </li></ul>
 11. 11. <ul><li>./ êîììàíä нь compile хийсэн file-ийг ажиллуулана. Жишээ нь: ./ hello [enter] дарахад уг hello гэсэн file ажиллана. who system-д ÿмар хэрэглэгч хандаж байгааг харуулана. Жишээ нь: who [enter] дарна. who am i та өөрийгөө ÿмар эрхээр орсныг харуулана. Жишээ нь: who am i [enter] дарна. where is Уг файлийг хаана байгааг заана. </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Жишээ нь: whereis conio.h [enter] дарахад conio.h энэ файлийг хаана байгааг заана. adduser Шинэ хэрэглэгч нэмж оруулана. Жишээ нь: adduser bat [enter] дарахад bat гэсэн хэрэглэгч үүсэнэ. passwd (password) Хэрэглэгчидэд түлхүүр үг оруулана. Жишээ нь: passwd bat [enter] дарахад password oруул гэсэн үг гарч ирэх бөгөөд хоёр удаа оруулаад bat нэртэй хэрэглэгчид password орно. </li></ul>
 13. 13. <ul><li>ln -[options] filename нэртэй file-д link хийнэ. options: -s soft link хийнэ. Энэ link нь линклэсэн file-ийн зөвхөн нэрийг авсан байх бөгөөд доторх мэдээлэл нь нэг байна. Link хийлгүүлсэн file-ийг устгавал дагаад устана. </li></ul>
 14. 14. <ul><li>Харин options-ийг хоосон орхиод бичвэл hard link болох бөгөөд ÿлгаа нь Link хийлгүүлсэн file-ийг устгавал дагаж устахгүй. Жишээ нь: ln –s bat.txt [enter] дарахад тухайн директорт bat.txt гэсэн (өнгө нь өөр) файл үүсэнэ. rm энэ command нь file –ийг устгана. Жишээ нь: rm bat.txt [enter] дарахад bat.txt file-ийг устгана. </li></ul>
 15. 15. <ul><li>Директор устгах. Шелë ашиглаж хоосон директор устгахдаа rmdir гэсэн команд ашиглана. Хэрвээ хоосон биш бол rm –rf команд ашгилна. Директор хооронд шилжүүлдэг êîìàíä Жишээ нь: cd .. [enter] дарахад тухайн директорийн Parent директор луу шилжинэ.Харин cd [enter] дарахад тухайн директорийн Child директор луу шилжинэ. </li></ul>
 16. 16. <ul><li>rmdir Энэ command нь folder ycтгадаг. Жишээ нь: rmdir [enter] дарахад тухайн идэвхтэй байгаа директорт myfolder гэсэн folder-ийг устгана. ffind Энэ command нь folder болон file –ийг хайна. Жишээ нь: find conio.h [enter] дарахад тухайн директороос child директороос хайна. man Name –д бичигдсэн êîìàíäûí тайлбарыг гаргана. </li></ul>
 17. 17. <ul><li>Жишээ нь: man ls [enter] дарахад ls êîìàíäûн тайлбарыг гаргана. vi Энэ command нь texteditor бөгөөд òåêñò ôàéë үүсгэн,ìөн ôàéë нээнэ. Жишээ нь: vi bat.txt [enter] дарахад тухайн идэвхтэй байгаа директорт bat.txt нэртэй text файл үүсгэнэ. Энэ editor дотроо олон command-уудтай бөгөөä ESC +a [enter] дарахад тухайн file дээр ажиллаж болох бөгөөд мөн ESC shift+; [enter] дарахад тухайн нээсэн ôàéë идэвхгүй болно. </li></ul>
 18. 18. <ul><li>Ингэхэд нь wq [enter] дарахад file-ийг хадгалаад гарна. Харин q [enter] дарахад хадгалах уу? гэж асууна. q! [enter] дарахад шууд гарна. gcc -[options] Энэ command нь source file-д compile хийнэ. Options: o энэ нь binary file үүсгэдэг. Жишээ нь: gcc –o hello.c [enter] дарахад hello.c file-ийн hello гэсэн binary file үүсгэдэг. </li></ul>
 19. 19. <ul><li>passwd Хэрэглэгчидэд түлхүүр үг оруулана. Жишээ нь: passwd bat [enter] дарахад password oруул гэсэн үг гарч ирэх бөгөөд хоёр удаа оруулаад bat нэртэй хэрэглэгчид password орно. cal2 = гэвэл 2-р сарыг харуулна. cal3 = гэвэл 3-р сарыг харуулна. cal4 = гэвэл 4-р сарыг харуулна. cal5 = гэвэл 5-р сарыг харуулна. cal12 = гэвэл 12-р сарыг харуулна. </li></ul>
 20. 20. <ul><li>2011 = гэвэл 2011 оны сарууд дэлгэцээр хурдан гүйгээд kill system-д ажиллаж байгаа ïроöессийг зогсооно. Жишээ нь: kill tcsh [enter] дарахад tcsh shell-ийг зогсооно. </li></ul>
 21. 21. <ul><li>Ubuntu, Netbeans IDE, C/C++ тохируулах </li></ul>. Netbeans IDE нь Windows, Mac, Linux, Solaris үйлдлийн системүүд дээр ажиллах үнэгүй нээлттэй эх бүхий хөгжүүлэлтийн орчин юм.
 22. 22. <ul><li>1. Ubuntu үйлдлийн систем суулгасны дараа системээ UPDATE хийх </li></ul><ul><li>Ubuntu ҮС-ийнхээ шаардлагатай UPDATE-уудыг хийж шинэчлэхийн тулд Applications->Accessories->Terminal үйлдлээр терминал цонх нээгээд дараах 3 командыг ажиллуулна.   </li></ul><ul><li>sudo apt-get update </li></ul><ul><li>sudo apt-get upgrade </li></ul><ul><li>sudo apt-get dist-upgrade </li></ul><ul><li>2. NetBeans IDE суулгах </li></ul><ul><li>Дараа нь Applications->Add/Remove... үйлдлээр програм суурилуулах цонхыг нээнэ. Show сонголтоос All Open Source applications гэдгийг сонгоод доор гарах жагсаалтаас Netbeans IDE-г сонгоод APPLY CHANGES товчийг дарж суулгана.  </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 23. 23. 3. Netbeans IDE-г update хийх Ubuntu 8.10 хувилбарын хувьд дээрх байдлаар суулгахад Netbeans IDE 6.1 хувилбарыг суулгаж байсан. Уг нь Netbeans 6.5 хувилбар одоо ашиглагдаж байгаа, шаардлагатай бол  http://www.netbeans.org  сайтаас шинэ хувилбарыг татан авч суулгаж болно. Netbeans IDE суулгасны дараа IDE-гаа мөн шинэчилье. Tools цэснээс Plugins сонголтыг сонгоно.   
 24. 24. Дараа нь Plugins цонхны Updates хэсгээс Reload Catalog үйлдлээр Update жагсаалтаа шинэчилээд доор нь гарах бүх update-уудыг тэмдэглээд UPDATE үйлдлийг хийнэ.  
 25. 25. <ul><li>4. C/C++ plugin суулгах </li></ul><ul><li>Дараа нь Tools цэсийн Plugins цонхны Available Plugins хэсгээс C/C++ plugin-г тэмдэглээд Install үйлдлийг хийж plugin-аа суулгана. Суулгасны дараа Netbeans IDE-гаа RESTART хийх хэрэг гарах байх. </li></ul>
 26. 26. <ul><li>5. Hello World програм </li></ul><ul><li>  За одоо Hello World гэж хэвлэх програм бичье.  </li></ul><ul><li>Хамгийн эхлээд File цэсээ New Project сонгон шинэ төсөл үүсгэнэ. Ингэхэд шинэ төсөл үүсгэх цонх гарч ирэх ба төслийн ангилалаас C/C++ сонгоод дараа нь C/C++ Application гэж сонгоод NEXT хуудас руу оръё. </li></ul>Дараачийн хуудсанд төслийнхөө нэрийг hello гэж оруулаад FINISH дарж төслөө үүсгэе. 
 27. 27. Одоо төслийнхөө Source Files дээр хулганы баруун товчоо дараад цэсээс Main C File... гэж сонгоод үндсэн C файлаа үүсгэе.   
 28. 28. Үндсэн C файлын нэрийг асуух диалог гарч ирэх ба үндсэн C файлаа бас hello гэж нэрлээд FINISH дарж үүсгэе. 
 29. 29. Үүссэн файл дээрээ засвар хийн Hello World хэмээн хэвлэх функц бичлээ. 
 30. 30. Одоо Run цэсээс Run Main Project командыг сонгох эсвэл F6 товчийг ашиглан бичсэн програмаа ажиллуулъя
 31. 31. Ингээд Ubuntu + Netbeans IDE дээр анхны C програм маань ажиллаа ! Дараах үр дүн гарав.

×