Eclipse

2,554 views

Published on

Test

 • Be the first to comment

Eclipse

 1. 1. 1 Eclipse tool for deverlopment Java Enterpriseเรียบเรียงและสัมมนาโดย นาย ณัฐวัฒน อุดมทรัพยพงศ นาย วิสันต เกียรติบัวใหญอาจารยที่ปรึกษา อ.วชิราวุธ ธรรมวิเศษ บทคัดยอ การศึกษาโปรแกรมที่ชวยพัฒนา software นั้นมีหลายตัว ซึ่งโปรแกรมในการชวยพัฒนาภาษา JAVA ก็มีหลากหลาย ตัวอยางเชน JBuilder, NetBean, SunOne, Eclipse ฯลฯ กรณีนี้ไดเลือกศึกษาเครื่องโปรแกรมที่ชวยพัฒนาภาษา JAVA คือ Eclipse เปนโปรแกรมที่ชวยพัฒนา software โดยมีสถาปตยกรรมแบบเปดทําใหนักพัฒนาโปรแกรมนําสถาปตยกรรมนี้ไปพัฒนาโปรแกรมเสริมสําหรับ Eclipse อยางแพรหลาย ในการศึกษานี้จะใชLomboz เปน open source สําหรับพัฒนาโปรแกรมภาษา JAVA โดยเปนพื้นฐานของ J2EE และสามารถใชติดตอกับ Java Application Servers Abstract Java application Integrated Development Evironment such as JBuilder, NetBean, SunOne, Eclipseand etc . Eclipse is a open Archtitecture platform that has been designed from the ground up for buildingintegrated web and application development tooling. By design, the platform does not provide a great deal ofend user functionality by itself. The value of the platform is what it encourages: rapid development of integratedfeatures based on a plug-in model . Lomboz is plug-in Development on Eclipse Platform for develop J2EE andsupported to integrated with Java Application Server
 2. 2. 2 คํานํา เอกสารฉบับนี้เปนสวนหนึ่งของวิชาสัมมนา 320491 จัดทําขึ้นเพื่อใหมีความรูความเขาใจในเรื่องEclipse Platform เนื่องจากในปจจุบันนี้การพัฒนา software ตางๆ จําเปนตองมีโปรแกรมชวยพัฒนา ซึ่ง EclipsePlatform เปนโปรแกรมหนึ่งที่มีความสามารถอยางยิ่ง โดยโปรแกรม Eclipse Platform จะมี plugin ชวยใหพัฒนาsoftware เร็วขึ้น สามารถพัมนาไดทุกอยางที่มี plugin ในตัวมัน ทางผูจัดทําหวังวาเอกสารฉบับนี้ จะมีประโยชนไมมากก็นอย สําหรับผูที่สนใจจะศึกษาเกี่ยวกับ Eclipse Platform หากผิดพลาดประการใด ทางผูจัดทําตองขออภัยไว ณ ที่นี้ดวย นาย ณัฐวัฒน อุดมทรัพยพงศ นาย วิสันต เกียรติบัวใหญ 23 กรกฎาคม 2546
 3. 3. 3 สารบัญ เรื่อง หนา บทคัดยอ (Abstract) ภาษาไทย 1 บทคัดยอ (Abstract) ภาษาอังกฤษ 1 คํานํา 2 สารบัญ 3 บทนํา 4 วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 4 1. ความหมาย 4 1.1 J2EE 4 1.2 Application Server 5 1.3 Java Application Server 6 1.4 Web Application 8 1.5 Java Servlet / Java Server Pages 8 1.6 Enterprise Java Beans 9วัตถุประสงคและเปาหมาย 10วิธีการศึกษา 10 1. หลักการศึกษา 10 2. ขั้นตอนการศึกษา 10ผลการศึกษาและวิจารณ 10สรุปและขอเสนอแนะ 15บรรณานุกรม 16ประวัติผูเขียน 17
 4. 4. 4 บทนํา ปจจุบันภาษา Java มีบทบาทในการพัฒนา Application ตางๆเนื่องดวยความสามารถที่หลากหลายและสามารถทํางานบนระบบปฏิบัติการณไดหลากหลาย และดวยความตองการในการใชงาน Application ที่มากขึ้นอีกทั้งขอมูลตางๆอยูในลักษณะเครือขายทําให Java ไดพัฒนาชุดคําสั่งขึ้นมาเพื่อรองรับความตองการนี้ซึ่งนั้นก็คือJ2EE ที่มีชุดคําสั่งรองรับการทํางานแบบ Application Server คือ Application ที่ทํางานบนเครือขายไดอยางมีประสิทธิภาพ โปรแกรม Eclipse เปนโปรแกรมที่ใชในการพัฒนา Application-Server ไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมีสถาปตยกรรมที่รองรับการพัฒนาโปรแกรมเสริม( plugin ) ทําใหมีโปรแกรมเสริมใหเลือกใชหลากหลาย และดวยรูปแบบที่งายตอการพัฒนาโปรแกรมวรรณกรรมและผลการศึกษาที่เกี่ยวของ 1. ความหมาย 1.1 J2EE Java เปนภาษาคอมพิวเตอรที่ถูกสรางมาเพื่อใชพัฒนาโปรแกรมแบบ stand alone แตตอมา รูปแบบของโปรแกรมถูกพัฒนาขึ้นใหสามารถใชรวมกันในเครือขายได java จึงไดพัฒนาชุดคําสั่ง โปรแกรมใหมมาเพื่อรองรับความตองการนี้ได J2EE ยอมาจาก Java 2 Enterprise Edition เปน JAVA ที่ถูกพัฒนาเพื่อรองรับความตองการ การพัฒนา Application บนฝง server ซึ่งประกอบดวยเทคโนโลยีตางๆดังนี้ • Enterprise JavaBean (EJB) เปนคอมโพเน็นต และมาตรฐานในการติดตอระหวางคอมโพเน็นตกับตัวคอนเทนเนอร ซึ่ง ผูพัฒนาสามารถนําคอมโพเน็นตตางๆไปประยุกตใชกับงานตางๆที่เหมาะสมได • Remote Method Invocation (RMI-IIOP) เปนมาตรฐานในการติดตอสื่อสารระหวางออบเจ็กตแบบกระจาย (distributed object) ซึ่งสนับ สนุนมาตรฐาน COBRA ที่เปนมาตรฐานในการสื่อสารกับ Application server อื่นที่ไมได พัฒนาดวย Java • Java Naming and Directory Interface (JNDI) ทําหนาที่ระบุตําแหนงของคอมโพเน็นต และทรัพยากรตาง ๆ ในระบบเครือขาย เพื่อหาคอม โพเน็นตตางๆที่กระจายที่อยูบนเครือขาย • Java Servlet และ Java Server Page (JSP) เปนคอมโพเน็นตในระบบเน็ตเวิรตซึ่งทํางานในรูปแบบของ request/response ซึ่งจะจัดการกับ request ที่ถูกสงเขามาจากไคลเอ็นทนั้นๆ และเมื่อทําการประมวลผลเสร็จ จึง response กลับไป ยังไคลเอ็นตนั้นๆ • Java Database Connectivity (JDBC) เปนมาตรฐานของจาวาที่ใชการเขาถึงขอมูล ซึ่งเราจะเขียนโคดในสวนของการติดตอกับ API ของ JDBC ซึ่งเปนมาตรฐานการติดตอกับฐานขอมูลเชิงสัมพันธ
 5. 5. 5 • Java Transaction API (JTA) และ Java Transaction Service (JTS) ใชจัดการกับทรานแซ็กชัน JTA เปนอินเทอรเฟซของทรานแซ็กชันในระดับบนที่แอพพลิเคชัน ใชในการจัดการทรานแซ็กชัน JTS เปนอินเทอรเฟซของทรานแซ็กชันของ EJB สามารถทํา ทรานแซ็กชันแบบกระจายไดภายใตเซิรฟเวอรของผูผลิตตาง ๆ กัน • Java Messaging Service (JMS) ใชในการประสานงานโปรแกรมประยุกตดวยกัน • JavaMail ใชสําหรับการติดตอ mail server ขององคกร • Java IDL เปนภาษากลางเพื่อใชสื่อสารกับโปรแกรมประยุกตระดับองคกรที่พัฒนาดวยเทคโนโลยีอื่น • J2EE Connector Architecture (JCA) ใชสําหรับการติดตอกับระบบอื่นๆที่มีอยูเดิมในเครือขายองคกร • Java Authentication and Authorization Service (JAAS) เปนมาตรฐานที่ใชจัดการกับความปลอดภัยใน J2EE • Java API for XML Parsing (JAXP) ชุดคําสั่งตางๆที่ใชจัดการไฟล XML1.2 Application Server เปนแนวคิดใหมโดยนําการทํางานตางของ Java Application มาไวบน Server ซึ่ง client สามารถเรียกขอ( request ) การใช Application ที่อยูบน Server ได ผานเครือขายทาง Java Web Application หรือ Java Application Client ซึ่งผลการรองขอที่ไดจะเหมือนกัน ( รูปที่ 1 ) ซึ่งมี ประโยชนตอการทํางานในลักษณะองคกร ที่มีความตองการใชโปรแกรมและฐานขอมูลรวมกัน โดยที่ผูใชไมตองติดตั้ง Application หลักเพียงแตติดตั้ง Java Application Client หรือ เรียกใชผาน โปรแกรม Internet Browser ไดทันที Application Server จึงไดรับความนิยมในการพัฒนาโปรแกรมที่มีลักษณะแบบ Electronic Project เนื่องจากมีความสะดวกตอผูใช งายตอการแกไข และฐานขอมูลที่ใชรวมกันทําใหขอมูลถูก update คลอด ตัวอยาง E-Project ที่ใชรูปแบบ Application Server ไดแก compiere เปนตน
 6. 6. 6 รูปภาพที่ 1.1 : การทํางานของ Java Application Server1.3 Java Application Server Java Application Server มีลักษณะคลายกับ Java Virtual Machine (JVM) ที่มีหนาที่ติดตอ ระหวางภาษา Java กับ ระบบปฏิบัติการบนเครื่องคอมพิวเตอร PC แต Java Application Server ถูก พัฒนามาเพื่อใชในการจัดการติดตอระหวางสื่อภายนอก เชน Web Application , Java Application Client เปนตน กับ Application Server ( รูปที่ 2 ) Java Application Server จะมาในรูปของผลิตภัณฑสําเร็จรูปมาตรฐานซึ่งผลิตโดยผูผลิต ซอฟทแวรชั้นนํา ตัวอยางของ Java Application Server ที่แพรหลายในทองตลาดมีดังนี้ ชื่อผลิตภัณฑ ผูผลิต WebLogic BEA System WebSphere IBM Oracle 9i Application Server Oracle Sun ONE Sun Microsystems Jrun Macromedia JEUS Tmax Soft Jboss Application Server Jboss Enterprise Server, AppServer Edition Borland ตารางที่ 2-1 Java Application Server ยอดนิยม
 7. 7. 7 รูปภาพที่ 1.2 : โครงสราง Java Application Serverคุณสมบัติเดนของ Java Application Server • สนับสนุนมาตรฐาน COBRA เปนมาตรฐานที่ใชในการสื่อสารระหวางเครื่องคอมพิวเตอรโดยอาศัย protocal IIOP และ ใชภาษากลางที่เปนมาตรฐานชื่อวา IDL( Interface Definition Language ) • สนับสนุนแนวคิดของ Web Application Java Application Server ไดสนับสนุนแนวคิดนี้โดยมี content สําหรับ Java Servlets และ Java Server Pages (JSP) ดวยทําใหผูใชบริการ( End users ) สามารถเรียกใช Application Server ผาน content เหลานี้ได • ใชหลักการของ Component คือการพัฒนา Application Server ในรูปแบบแยกโปรแกรมเปน component ซึ่งทําใหงาย ในการแกไข เพิ่มเติม และสามารถเรียก component ที่อยูบน server หลายตัวมาใชรวมกัน ได ซึ่ง component ของ Java Application Server มีชื่อเรียกวา EJB( Enterprise Java Bean ) หรือเรียกสั้นๆวา bean • สนับสนุนแนวคิดของบริการผาน web ( Web Service ) เปนแนวคิดใหมที่ใชในการติดตอสื่อสารขามองคกรผานเครือขาย internet โดยอาศัย มาตรฐานเดียวกันนั้นคือ XML( eXtensible Markup Language ) โดยชุดคําสั่งภาษา Java
 8. 8. 8 ที่เกี่ยวกับการจัดการ XML เชน JAXP , JAXM , JAX-RPC ไดถูกนํามารวมไวใน Java Application Server • มีการบริหารหนวยความจําไดอยางมีประสิทธิภาพ Java Application Server ไดมีกลไกในการจัดการใหบริการโปรแกรมโดยโปรแกรมใดที่ ยังไมไดถูกเรียกใช Java Application Server จะนําไปพักไวในหนวยความจําสํารอง เพื่อ ชวยลดการทํางานของ Server • มีระบบรักษาความปลอดภัยและระบบจัดการผูใช Java Application Server ไดมีการจัดระบบรักษาความปลอดภัยและระบบการจัดการผูใช ที่สนับสนุน JAAS ( Java Authentication and Authorization Service ) ในตัวของมันเอง ทําใหโปรแกรมประยุกตที่เขียนขึ้นเพื่อรันบน Java Application Server จะไดระบบจัดการ ผูใชเหลานี้ดวยโดยไมตองพัฒนาเอง1.4 Web Application คือโปรแกรมที่มโครงสรางแบบ Client - Server แตใช Browser ทําหนาที่เปน Client แทนที่จะ ี เขียน Client Application ขึ้นมา เพราะ Browser จะทําหนาที่เรียกใชบริการ web server ผาน protocal HTTP ซึ่งสามารถเรียก web application มาใชงานไดซึ่งความแตกตางระหวาง web server กับ web application นั้นคือ web application มีความสามารถมากกวาในการคํานวณขั้นตอนการ ทํางานตางๆ และเชื่อตอกับ server เพื่อเรียกใชฐานขอมูลรวมทั้งเรียกบริการที่ server เปดใหเรียกใช งานได1.5 Java Servlet / Java Server Page (JSP) 1.5.1 Java Servlet เปนชุดคําสั่งใน J2EE ซึ่งใชในการสรางโปรแกรมบนฝง server ที่ใช browser เปน client นั้นคือเปนภาษาที่ใชในการพัฒนา web application โดยที่ฝง client นั้นไมจําเปนตองติดตั้ง JVM เหมือนกับการเรียก Java Applet ผาน browser เพราะ Java Servlet นั้นมีตัวกลางในการเชื่อมตอ ระหวาง server กับ browser นั้นคือ Servlet Container 1.5.2 Servlet Container Java Servlet ไมไดทํางานอยูบน Java Virtual Machine แบบที่โปรแกรม Java ทั่วไปใช แตจะทํางานอยูบน Java Virtual Machine แบบพิเศษที่เรียกวา Servlet Container ซึ่งจะทําหนาที่ ติดตอสื่อสารกับ browser ตางๆใหกับ Java Servlet ผูพัฒนา Java Servlet ไมตองพัฒนา Servlet Container เองเพราะมี Servlet Container ให เลือกใชตามทองตลาดมากมาย ซึ่ง Servlet container ที่ไดรับความนิยมสูงสุดไดแก Tomcat Server ซึ่งสามารถ download ไดฟรี ซึ่งสามารถติดตั้งบนระบบปฏิบัติการณไดหลากหลาย 1.5.3 Java Server Page เปนชุดคําสั่งที่พัฒนามาจาก Java Servlet โดยเพิ่มความสามารถในการใชคําสั่ง html รวมกันเมื่อ Java Server Page ถูกเรียกใช ก็จะถูกแปลงเปน Java Servlet โดย Web Server เพื่อ นําไปใชงานตอไป
 9. 9. 91.6 Enterprise Java Bean ( EJB ) คือโปรแกรมภาษา Java ขนาดเล็ก ซึ่งจะอยูในรูปแบบ component ฝงตัวอยูบน server โดยการ ทํางานจะขึ้นอยูกับผูพัฒนา EJB มีความเปนอิสระในตัวเองเพราะมันสามารถทํางานอยูอยางโดด เดี่ยวบน server หรือจะทํางานประสานกับ EJB ตัวอื่นทั้งบน server เดียวกันหรือคนละ server ก็ได โดยหนาที่ของ EJB นั้นจะทําหนาที่ใหบริการตางๆโดยจะทํางานอยูบน server ซึ่ง client สามารถติดตอขอใชบริการดังกลาวไดผานทาง JSP/Servlet หรือ Java Application ตางๆได ดวย หนาที่ของ EJB ดังกลาวทําใหเกิดแนวคิดแบบ Thin-client คือการที่ทําให Application บนฝง client ทํางานใหนอยที่สุด กลาวคือ client จะไมมีการทํางานที่ซับซอนนอกจากรับและสงขอมูล ทําให ประหยัดคาใชจายขององคกรไดมาก( รูปที่ 1.6 ) รูปที่ 1.6 การทํางานของ EJB EJB Container คือชุดคําสั่งตางๆที่เกี่ยวกับการทํางานของ EJB ซึ่งจะแบงเปน 3 ประเภทดังนี้ 1. Session Bean เปน EJB ที่ใชในการตรวจสอบการเขามาถึงของ client กลาวคือเมื่อมีผูใช ติดตอเขามาในระบบ Java Application Server จะสราง Instance ของ Session Bean ขึ้นมาเพื่อรองรับผูใชแตละราย และเมื่อผูใชนั้นออกจากระบบ Instance ของ Session Bean ดังกลาวก็จะถูกทําลายไมมีการบันทึกสถานะเพื่อเอาไวอางอิงในภายหลัง 2. Entity Bean เปน EJB ที่มีการเก็บสถานการณมาถึงของผูใชแตละรายโดยสามารถดึง ขอมูลของสถานะนั้นๆมาตรวจสอบในภายหลังได 3. Message-Driven Bean เปน EJB ที่ไมไดใหบริการแก client แตเปนการสื่อสารระหวาง EJB ที่อยู ใน server เดียวกันหรือคนละ server จะไมมีการทํางานถายังไมมีการติดตอเขามาใน component
 10. 10. 10วัตถุประสงคและเปาหมาย วัตถุประสงค 1. เพื่อศึกษาวา Eclipse คืออะไรมีโครงสรางยังไง 2. เพื่อศึกษาการทํางานของ J2EE 3. เพื่อศึกษา plug-ins ของ Eclipse ที่รองรับเทคโนโลยี J2EE เปาหมาย 1. เพื่อทําความเขาใจความหมายและการทํางานของ Eclipse 2. เพื่อติดตั้ง Eclipse tool ใหสามารถใชงานได 3. สามารถใช Eclipse tool ในการพัฒนาโปรแกรมไดวิธีการศึกษา 1. หลักการศึกษา • ศึกษาโครงสราง และความสามารถของ J2EE ในการพัฒนา Application Server • ศึกษาการทํางาน โครงสราง และประโยชนของโปรแกรม Eclipse 2.ขั้นตอนการศึกษา • ศึกษาโครงสรางของ J2EE • ศึกษาการความหมายและการติดตั้งโปรแกรม Eclipse • ศึกษา Plugin ที่จะใชในการพัฒนาโปรแกรมรวมกับ Eclipse เพื่อใชพัฒนา Application Server • รวบรวมเนื้อหาและจัดทําเปนรูปเลม เอกสารรายงานสัมมนา • จัดทํา power point และ web page เพื่อใชในการนําเสนอผลการศึกษาและวิจารณ 1 Eclipse Eclipse เปน Tool ที่อยูในรูปแบบ platform ( รูปที่3.1 ) ที่มีเครื่องมือตางๆที่ใชในการพัฒนาซึ่ง รองรับการนําโปรแกรมเสริม( plugin )มาเชื่อตอกับตัวโปรแกรมโดยไมสงผลกระทบใดๆตอตัว โปรแกรม โดยโปรแกรม Eclipse นั้นสามารถติดตั้งบนระบบปฏิบัติการณไดหลากหลายเพราะ Eclipse นั้นถูกพัฒนาดวย JAVA การทํางานของ Eclipse จะใช Workbench UI เปนตัวหลักในการแสดงขอมูลตางๆ อีกทั้งยัง รองรับการติดตั้ง plug-ins โดยจะทําหนาที่จัดการการแสดงหนาจอตางๆของ plug-ins ซึ่งจะใชชุดคําสั่ง ของ Jface และ SWT ในการแสดงหนาจอ
 11. 11. 11 รูปภาพที่ 3.1 Eclipse platformขอดี • ติดตั้งไดงาย • มีเครื่องมือชวยตางๆ ทําใหสามารถพัฒนา ตรวจสอบ และแกไขโปรแกรมได รวดเร็ว • มีโปรแกรมเสริมใหเลือกใชตามรูปแบบระบบมาก • สามารถนํามาใชไดฟรี เพราะเปนโปรแกรมแบบ opensource • กินทรัพยากรนอย( ในขณะที่รันโปแกรม ) • มี console แบบ built-in ทําใหไมตอง swap ไปที่ DOS prompt (กรณีใช windows os ) หรือ Shell prompt (กรณี UNIX) และ console นี้ support ภาษาไทย • มี class explorer สามารถดูวาในคลาสมีเมทอดอะไร หรือเมมเบอรเปน อะไรบาง รวมทั้งประเภทของมัน • สามารถทํา java document ได ขอเสีย • มีขนาดใหญ หากเทียบกับ netbeans หรือ jcreator • ไมมี GUI generator ตองเขียนเองหมด • การติดตั้ง plugin แตละตัวตอง support version นั้นของ eclipse นั้นดวย เชน Eclipse version 3.0 ถาจะลง lomboz plugin version 3.x เทานั้น
 12. 12. 12 2 Eclipse Architecture Eclipse platform ( รูปที่ 2.2 ) เปนโครงสรางที่รองรับการพัฒนา plug-ins ตางๆ โครงสรางของ Plug-in จะประกอบไปดวยขอมูลรวมทั้งฟงกชันตางๆที่เขากับระบบของ Eclipse ได โดย plug-ins ที่ถูกพัฒนานั้นจะ อยูในรูปของ code libraries ( อยูในรูปของ file Java classes) ซึ่งการเพิ่มการทํางานของ plug-ins ลงไปใน Eclipse นั้น ผูพัฒนา plug-ins สามารถกําหนดตําแนงในการแสดงผลในโปรแกรม Eclipse โดยอาศัย function ยอยที่อยู Eclipse platform Eclipse Standart ToolKit นั้นเปนชุดคําสั่งที่ใชในการพัฒนา plug-ins บน Eclipse platform ซึ่งประกอบ ไปดวย 1. Java Development tooling (JDT) เปนเครื่องมือที่ใชในการพัฒนา Java โดยมีความสมารถในการ edit , viewing, compiling, debugging และ run Java code 2. Plug-in Developer Environment (PDE) เปนเครื่องมือที่ใชในการพัฒนา plug-in โดยมีความสามารถใน การ การสราง, การจัดการ , debugging และ deploy plug-ins. รูปภาพที่ 2.2 Eclipse Architecture 3 Interface Eclipse Eclipse มี Interface ที่ใชงานไดงายโดยแบงหนาที่แตละหนาตางดังนี้ ( รูปที่ 3.1 ) การทํางานตางๆจะอยูบน Workbench window เปนหลัก
 13. 13. 13 รูปที่ 3.1 Eclipse Interface4 Lomboz plugin เปนโปรแกรมเสริมสําหรับ Eclipse ที่มีความสามารถในการพัฒนา Application Server เนื่องจากโปรแกรม Eclipse นั้นรองรับแคการพัฒนา Java Application stand alone เทานั้นแตดวย Eclipse นั้นเปนโปรแกรมแบบ open source จึงทําใหมีผูนํา source code ไปพัฒนาเปนโปรแกรม เสริมมาก นอกจาก lomboz แลวยังมีโปรแกรมเสริมที่ใชพัฒนา Application Server อีกมาก สาเหตุที่ เลือก lomboz plugin มาใชในการพัฒนาเพราะ lomboz มี interface ที่ใชในการพัฒนางายและมีการ พัฒนาเวอรชั่นใหมออกมาเรื่อยๆ เมื่อติดตั้ง plug-in Lomboz บน Eclipse สําเร็จแลวจะเกิด Interface ใหมบน Eclipse ( รูปที่ 4.1 ) เนื่องจากการพัฒนา Application Server นั้นตองมีการติดตอกับ Java Application Server จึงทํา ให Lomboz มีฟงกชั่นในการติดตอ Java Application Server เพื่อความสะดวกในการสราง Application Server ที่สมบรูณแบบ( รูปที่ 4.2 )
 14. 14. 14 รูปที่ 4.1 Lomboz Interface บน Eclispe รูปที่ 4.2 ฟงกชั่นติดตอกับ Java Application Server จากการศึกษาโปรแกรม Eclipse พบวาโปรแกรม Eclispe นั้นถูกพัฒนาขึ้นมาจากภาษา Java และมีplatform ที่รองรับการพัฒนา plug-ins โดยโปรแกรม Eclipse ไมไดมีฟงกชั่นการทํางานที่หลากหลายซึ่งตองอาศัย
 15. 15. 15plug-ins ในการเพิ่มเติมฟงกชั่นการทํางานตามที่ผูใช ( End users ) ตองการ ในการพัฒนา plug-ins นั้นโปรแกรมEclipse ไดมีชุดคําสั่งรองรับในการพัฒนานั้นคือ PDE ( Plug-ins Development Environment ) ซึ่งจะชวยในการจัดการการแสดงผลของ plug-ins จากการศึกษา Lomboz plug-ins พบวาเปนโปรแกรมเสริมที่มีความสามารถทางดานการพัฒนาภาษาJAVA บนพื้นฐานของ J2EE และรองรับการติดตอกับ Java Application Server JBOSS พบวายังมีปญหาในการติดตั้งกับ Eclipse เพราะตองติดตั้งใหตรงกับ version ของ Eclipse เนื่องจาก Eclipse Architecture ของแตละversion นั้นมีการเปลี่ยนแปลง ฉะนั้น Lomboz จึงตองมีการเปลี่ยน version ตาม Eclipseขอสรุปและขอเสนอแนะ • Eclipse นั้นเปน IDE ที่ใชในการพัฒนาโปรแกรมดวยภาษา Java ซึ่งรูปแบบจะเนนในการรองรับการ ติดตั้ง plug-ins อีกทั้งยังมีเครื่องที่ใชในพัฒนา plug-ins • ดวยความเปนโปรแกรม open source อีกทั้งเปนโปรแกรมที่ใชไดงาย มีไฟลขนาดเล็ก ใชทรัพยากรนอย ในการทํางาน สามารถทํางานบน platform ไดหลากหลายเพราะถูกพัฒนาดวย Java และมี plug-ins ที่ใช ติดตั้งไดหลากหลาย จึงทําให Eclipse ไดรับความนิยมในการพัฒนาโปรแกรมดวยภาษา Java อยาง แพรหลายในตางประเทศ • Lomboz plug-ins มีความสามารถในการพัฒนา J2EE ซึ่งเปนรูปแบบที่เหมาะสมแกการพัฒนา Electronic Project แตยังมีขอผิดผลาดในการติดตอ Eclipse Platform และ JBOSS บาง version
 16. 16. 16 บรรณานุกรม• นรินทร โอฬารกิจอนันต . 2521 J2EE & XML จาวาระดับองคกร. กรุงเทพฯ : โรงพิมพจุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย• BANGPAKONG TRAINING CENTER . แนะนํา JSP คนหาเมื่อ 12 กรกฎาคม 2547 จาก http://www.energythai.net/course/Tutorials/jsp/jspLabGuide1.htm• JBOSS . The JBOSS Application Server คนหาเมื่อ 15 กรกฎาคม 2547 จาก http://www.jboss.org/products/jbossas• Java.sun . The J2EE 1.4 Tutorial คนหาเมื่อ 20 กรกฎาคม 2547 จาก http://java.sun.com/j2ee/1.4/docs/tutorial/doc/index.html• Eclipse.org . What is Eclipse คนหาเมื่อ 10 กรกฎาคม 2547จาก www.eclipse.org• ED Roman , Scott Ambler . 2002 Mastering Enterprise JavaBeans , NEW YORK : Wiley Computer Publishing• Narisa . J2EE คืออะไร คนหาเมื่อ 10 กรกฎาคม 2547จาก http://www.narisa.com/forums/index.php?showtopic=1583• Narisa . EJB มีประโยชนอยางไร คนหาเมื่อ 10 กรกฎาคม 2547 จาก http://www.narisa.com/forums/index.php?showtopic=3953• Narisa . การพัฒนา Java Application ดวย Eclipse คนหาเมื่อ 10 กรกฎาคม 2547 จาก http://www.narisa.com/forums/index.php?showtopic=4250&hl=Eclipse• Narisa . อยากรูจังเลยครับวา ide java ตัวไหนนาใชที่สุด คนหาเมื่อ 10 กรกฎาคม 2547 จาก http://www.narisa.com/forums/index.php?showtopic=3001&hl=Eclipse• Narisa . Lomboz Installation Problem คนหาเมื่อ 18 กรกฎาคม 2547 จาก http://www.narisa.com/forums/index.php?showtopic=3262&hl=Eclipse• Narisa . Web tool project ใน Eclipse คนหาเมื่อ 15 กรกฎาคม 2547 จาก http://www.narisa.com/forums/index.php?showtopic=3241&hl=Eclipse• Oracle . Overview Of Java and J2EE คนหาเมื่อ 12 กรกฎาคม 2547 จาก http://otn.oracle.com/sample_code/tech/java/j2ee/javacookbook/overview.html• Programming Tools . PreviewsLab คนหาเมื่อ 10 กรกฎาคม 2547จาก http://se.cp.eng.chula.ac.th/c2110271/previousLab/previousLab.html• Richard Monson-Haefel . 2000 Enterprise JavaBeans, 2nd Edition , 101 Morris Street, Sebastopol, CA 95472 : OReilly & Associates, Inc.
 17. 17. 17 ประวัติผูเขียนชื่อ – สกุล นาย ณัฐวัฒน อุดมทรัพยพงศรหัสประจําตัว 443020014-7วันเกิด 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2526ที่อยูที่สามารถติดตอได 386-387 ถ.ภูเวียง ต.ภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแกน 40150เบอรโทรศัพท 0-1391-3690E-mail violent999@hotmail.comประวัติการศึกษา • ระดับมัธยมตน โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม • ระดับมัธยมปลาย โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม • ระดับอุดมศึกษา คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยขอนแกนการฝกงาน บริษัท เอสซีเอส เอ็นเตอรไพรซ ซิสเต็มส( ประเทศไทย )จํากัดชื่อ – สกุล นาย วิสันต เกียรติบัวใหญรหัสประจําตัว 443020037-5วันเกิด 5 กุมภาพันธ พ.ศ. 2526ที่อยูที่สามารถติดตอได 80-82 ถ.เทศบาล23 อ.เมือง จ.กาฬสินธุ 46000เบอรโทรศัพท 0-9942-8118E-mail wisancom@hotmail.comประวัติการศึกษา • ระดับมัธยมตน โรงเรียนขอนกนวิทยายน • ระดับมัธยมปลาย โรงเรียนขอนแกนวิทยายน • ระดับอุดมศึกษา คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยขอนแกนการฝกงาน บริษัท ชินนี่ดอทคอม จํากัด

×