Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

SharePoint Consulting Decision Matrix for Small Businesses and Nonprofits

If you are a small business or nonprofit who just acquired Office 365 / SharePoint and wondering if you need to hire a SharePoint Consultant - this infographic will help make you the decision :)

  • Login to see the comments

SharePoint Consulting Decision Matrix for Small Businesses and Nonprofits

  1. 1. WWIMMIHMUIHHUHIWHIHUMWHENNHMMHHMHMMHUNUMMUIIUHHMUHIMIWIUHUIMMIIMIIIUIIIHIUIIIII “V IUMIIIMMI HIIUIMIIUNIWMMMMHMMWHMMHUMHUHMIHIIHUUMIUIMIHIHHUIMHIIMIEIIIUIHIUIMIII I IEEIIEEEEEEEEEEEEIEIEEEIEEElIIII'I“IE7-IIIEEEEIEIEIIIIIEIEEEEEIIEEEEERIE? EIEZEEEEIJEEEQTEEEEIEIBEEIEEETJIEEE Wflififl MflfiflfliflflflflfiflflflflflifiififlWflflHWiHIiiflDiififliiflUiififliifliiifiiii AHHEEHHHRHNHEHHfififlflfifififlflfififlfiflflflHHHHHMMHHMMHEHHHMflflfiflflflflflflflflflflflflflflfiflflflfiflflflflflfiflflflfi LL SHAREPOINT CONSULTING DECISION MATRIX FOR SMALL BUSINESSES AND NONPROFITS , , . ._. . II%%%EI%’: %E'I%%= %§I'%F”" V°“ ""“’E %¢ H_gmm—_—m—hhhhawh—__———_mh_HHmaHm—ummhmnhhumwughngmhmhhgam_wu—mmua__m_ _u_u~__ iiIFHFFFHFFFHEFHHFFHHFFFHEHFHFEWEFFHHHHFEFHEEEgEii! iiii! iidgiigiii! Hih_hiii_i! Ii? ‘Wmlfliillflimfliiifliiifliifl iiHiiiIiiII III Q Q IMIIUIIIHIMMIIIMIIIumIuumIm_IIIDII III IEQRI mmlmliIIIIIIIMIIIIIIIMMIIHMIIIIII In[ 2 = gmnm IIHIUHIIIHIIIIHIHMIIMH I I III mmmm IImImmIIImIIIumIunmImgII ifif Immim Iimlniii IDUIMMIIHMII I . I I I I I ‘ EEIE II¥IE%‘%E§§5EE§‘= 5 EEI Y°"“5“"A”°"‘”‘"'ZAT'°" "A5 I1IIEEEI= === I=. IEIE= .I. _m. Ii. ImI. _E= I I win’ ACQUIRED SHAREPOI NT ON Ll NE/ ITIMIIIII Iiwiimii I iimiiiiimiii EFL OFHCE355 MUiiiiWWifiUii i I I JMIMHIIIHIHHII ‘I I ISMWIIIHIIIHIHHII I I _AmdWfihHUHlIl UIIDUI m '- L fldgmflflmmllmmmmlm mlnmml I IMMEEM LS ummmmmmmmlunmm I I muihhu Lmuih‘muIImmmImIummm I I muuuul hmmmmmmnmummmumllmmn ! L HI IlIU! I!! I! L ! !I! !II! I!IlL'I'! Il‘! I-KIUEIEI L. L I MI W mmmmmummmmmnmiummm I I Imulunr Do ‘WHIMHMHUIUHMIIIDUEH _ IIIHIE’ = IIIII III IIIIIII IIMIIIIW" “IJIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIFIIHI IIIHIIF I I II F WiiiiiiWiiiiiiiiiiiflWiifliiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii EI: E.'IE: ::I: I:: :I. I NECESSARY W FfiflIiiEi| iIi§| _ SHAREPOINT 7_ . HIRE A iii -I_I'I-"I--IIIIII-"iL, A 4———————————ia————————q———— Iii- IIIIIHIIIHHIIIMEL. - IJ%IIIUflMlIIDMIIIIIIIIIIIIIIHHE; CONSUUWNT IIHII IMMIIHIIIIIIIIMIWLL , wfimImmmmmImInmmmIIIIIIIIIIIIIIEL JWIII IDDIIIIIIIIIIIMIIIEE. ,rQflUHIMHHHMUHIHUUIMIEIHIUIIHIIEIIE IJIIEI Iuumuuuuuuuunumnnuum J wmmwmummmmmnmnummmmumnInmunmuumwn LI JEMIII IIHIIHIIIHIIIIMMIIDH HIUHMHMIHMHHWIIIUDWHIIEIIIUIIIUIMDI L, I__W_¢EflIIIII = gE: :H: ==I: ::: =II: ::‘= I:: -I EHEIEIEIIIEEIIIEEHIEEEEEEIEIIIEEIEEEEEEIHEEEHEIEEEEEEIEIEIIEEIEEHE: !! !D! !!! dufl! !!MDI! EuI= . V*DDUHDUDUHUHUMDUQDUEQl! !!l! m!! U!! Hl! !Dll! !!1!M!1!l! !! IDDDIDDIIIDIIIDDIDDI IHESIuDmnmDmImUmmmumIummIIDIIIIIIIMI IIMIIUMIIHDIUIWMQHDI ~fi, ' MWHHMUUIUINUMIUIHUHIEUUIIIEIIHI QDQDIHIIUMDII DD! gD! DDHQDUQ! @!U! MDU! D!! QgUE! IIEQDD! IIIDI Inn murmur ummmmwmnmmmmmnmnnmmmnunn UIHHI I IIMDI HEM Mflflflfll MMNHHMHHHMHHMIHIHUUHIDU UIHIUIMII __mEEEgHU, i I_HH! HDllflDlllMI! IHI MWHHHHUHHUWHMDUIHMQIUII IIEIHHHIIUI “ WW%IIHIl IDMDIHIHIMHIIIMHIMHF TmmnmmmnmnmnmumlnmnmmnmnInmnmmnnmn r IMIIII InuDIuIuImmIIImuIIr' ‘mmmwmummmmmnmImmwmm_mIIumnnmmnmnI Ifiuuuu I DIIII flI| III Ifl| I_I ' . |III. fl|"’ ‘IHIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIHIIIHMIIIIIIIIDIIHIIDHHIIIIIIIHIIIIIIIF I '1[II- ‘- : IEI: I== E:: :EE= EEE*' °°V°““""E I - ‘”I‘IEE= . : IEEEI: E:L: :.. *:E= :II "“"“°““““ “I. 'I: ' I I. _ I : EI: EI: E:: :EI-. ::EEL "'““""’°'"" Iafififiiflflifliiiflfliifiiiifliflififil IRE: IDDIIIDIIMIIIEIEEI A UUMUJUMDIQDUHQUDJQDIQQQDEQDIN. C°N5WJWNT IiU! ! IIIIHIIIIMIIIMIIELL HHMHIMMHHMIMIIIHHMIEIMIIIIHUIII 1 III IIIIH_IIKDllIMHlIEh . ‘UHMHMHHHHUMUIIDHHHMIHIIIUIUHII EDD! D!! !ED-! ! MD! !U! JgEUMMUDUD1flMDE! DMU! U!E! D!E! UDE! DD! I I I I I I I I I EIEEEE. .. . ..= EE= EEE ~ EHEEEEEHEEINIEEEIEEEIEIEEEEEIEEEIEHEIEIEIEEIEEMT‘-TEI-I M_hIHIIlHflIIIM_IflMI'I IIMMHHDMHHMUHflflflmlflflflflfllfl-NIH-HUN EI: :I: I:REIEBERBI: B:I: I.IEI: I:II: :I. I:: :I: :E‘: I.I. I - I I ‘ I 3 I I HIMIIIIIHHIIIMUIIDI I _ IUIIUIIIHEIIIMIIIMI HMWUHMUHMUUHMIUIMHIIMII IIHIIHUIDD Wiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiggiiiiii HMIIUIIIHHUI-Mflflflfll MMUIMUHHMMHUMIU-IMHHMIU HHHIHIIIHH IMMIHHI HMHHMHMHHHHHMHIIHHIHMMH L IHMUIMIII IHIIIIIIHE IMHIUMI MHUUMMHMMHUHMIIIUHIUUIH IIIIHH‘UIMIlI IMIIMIIUHHIIIMMIIMI WHMHMMMIMMHHMI IMMHIMIIIIMEIMIII “ DD! !D! !!D! !!! £!! DB' ‘MMDDDDIDEQMD LED! !!! !!! UDE! !!! g7 HHHlDlllflU! I!MM! F' ‘WBHMHMHMMMH HHMEEEMIMEHHHIHEIE I! I”iIIEEI§: EI: EII*‘I'II“o'“*""' °° V°” “AVE IMIIDIIIHIIIE HMETOCONHGURE IIMIMIIIIIIIL A IIIIIIIIIIIIIIIIIIILL SHAREPOINT? IMMIHIIIMIIIIELI __ _____ ___ _________ __ _ HREA MIMIHIIIIMIIIMELL AdHIMUWUMUUlDUlflMIlIIIUiUMiiIiiI CONQATANT MMIIHIIIMMIIIMMEEEL LUMHMIMMIIMIIIIMIIMMHIMIJIHIIIMIEL Ihflflllllhflllihfllflfig . mummmmnmmwmmIunmmmumI mIIImIu DDDID! !lEu! !!MD! DflL , IMIIIMIIMMIQDIIIIIIIMIII DIDIHIIIDUIIIMMIDHI mmmmummummmmwImIuMmmmumI MMMIMIMIHMIIIMMIHHH MMINMHHMMMHHMHUIDHHHHMMI IHIII IMDIIDI VVLV HMUHHMMMMUUUMIIIIUHIIII EIIMDIHDHMHHHUHM EUEJHD . il 7R.1ummmuminmmmflm MIIMD D - mmmmmmmnmmmmm Immnmu IIIDI L MI HMHHIHMUMUUIMU IDUUHUI IIHHWI, L I HI hmmmu IMHHUMH IDHUHUDU IIHHI L . M!! !!MMlHMl Hmflmflmmflmmmmmmmflflmmmmflllmlmlmnmlm . PhfiHFfifiHFfifi HFHFHHMHHREHPPHEMImmmunnmnm-mumnuu MIUIIIII IIIII IIIIIIII‘lIIIIII‘II'l'. /:5’ ® I-r SERIOUSLY DO YOU HAVE TIME TO ‘I“‘""‘“""""""‘“”'”'I"“"‘ EE 0 DEVELOP INFORMATION ARCHITECTURE ‘ I “_ Iii 9 DESIGN SITE STRUCTURE ‘ HIRE A W O SETUP SITES AND SUB-SITES I“. gg O CONFIGURE LISTS AND LIBRARIES 1,I[—: { 1 W 9 DESIGN METADATA {3} DE 0 SETUP VIEWS Ifj EE 0 CONI= IGURE SECURITY GROUPS IIII ‘ ER 9 PERFORM DOCUMENT MIGRATION III‘. fig O CONDUCT USER TRAINING III A Ifl: EL O DEVELOP GOVERNANCE PLAN Ig__I g: ggI: I:gg: _ MEL Ifllfll IIHMEII EL Iflflfi Ilmlmmmil mm L A __ II ,4, A, .__ A#______ “Mann IIIIHMUIIMI IMEEH§bEbhbH§EEfiEFE@EbbB§g@Eb -HaHHWhHgEEEllI IIJIHDJIDH! L L FDIILIIIEIIIIMFIF IMFHMIFUMHH II. .. I, IMMUNE! V HIHDIIUMIIMII IEIEESEEEEIEEEEIEIEE§«EI§I‘I': IEI§EfiIEIEIIIEIE§II. IEEI“I'III1‘I'EIfiEfl§IiEE‘IEH-IEEIEEEEIEEFIWWWEEIEIEIIE HflllfllilflflillmllflllmfllllIlflfiflIIMUHIUMMDIIIUEIIIIIIIEIL EIEDEI ML L MMIIHIIIDHIUIMIIHMINMMMIMFMWHHHUHMMMHMIHIDHWIUIHIII K. ‘ ‘I’ HUI DIIH II "EEEHEEEEIEE. I. IHIII= 'EI”III"'. 'fiIEI'II'I: 'III"E: '-'I“III'. II'IH IHEEIIII'; 'IIHlIII'HEI: I!HE"fiEEI'I': I1'I. I ‘:2 - I. E: lIl'| IFg. ‘=. @_‘Ila‘-+I, l IMIIHIIIMHIIIMIIHIIMHIHIIHMUflIUMHMHHmMDUIHH§E igEi$I IE gfiip IE7} El hJ! I ‘REEEEIFEEIEEEEEEEEEIEEEIEEEEEEIIEEEEEIEEEEIEIEEIEIEEF Fllllii ”"“am"I ‘*-"I: ‘T 4' E-= I iifllfijiififiiiiflflififiiflfiflfiflflflmfifliflflflmfififlflflmiflfijflmtmgmfiLEI" EEEEEEEEEEEEEEEE Ii iiilfiliififiiiifiiififiimfiiiiififlfliififlimfifififiifliflfiflifliiiiiiifiiiifiiiiiifliifiiifliiiiiii IlfllgggggfllflflmfilflflflmgflllEEMMHHHMMMHMHMHHIHMHHIll! llfilflflflflflflifllflllflflggflflHIIIEE]

×