Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2011.06.15 vaizdo konferencijos_ir_paskaitu_transliavimas

7,408 views

Published on

Published in: Business, Real Estate
 • Be the first to comment

2011.06.15 vaizdo konferencijos_ir_paskaitu_transliavimas

 1. 1. Inovatyvių e .mokymo (si) priemonių k ūrimas ir diegimas Gytis Cibulskis KTU E. mokymosi technologijų centras <ul><li>Vaizdo pamokos planavimas ir įrašymas </li></ul><ul><li>Socialinė tinklaveika ir jos taikymas mokyme ir mokymesi </li></ul>
 2. 2. Mokymosi tikslai <ul><li>Įgyti žinias ir gebėjimus apie sinchroninio mokymosi technologijas bei jų taikymo būdus, Vaizdo pamokų planavimą ir įrašymą </li></ul><ul><li>Įgyti žinias ir gebėjimus apie socialinės tinklaveiklos internete įrankius, praktinį jų taikymą, bei bendravimą socialiniame tinkle </li></ul>
 3. 3. Technologijos e. mokymuisi realizuoti <ul><li>Bendru požiūriu technologijas e. mokymuisi realizuoti galima suskirstyti į atskiras kategorijas, kurios idealiu atveju turėtų būti tarpusavyje integruotos: </li></ul><ul><ul><li>turinio kūrimo įrankiai (angl., Content development tools ) </li></ul></ul><ul><ul><li>mokymosi turinio valdymo sistemos (angl., Learning Content Management Systems ) </li></ul></ul><ul><ul><li>mokymosi valdymo sistemos (angl., Leraning Management Systems ) </li></ul></ul><ul><ul><li>mokymosi bendradarbiaujant priemonės (angl., Collaborative learning tools ) </li></ul></ul><ul><ul><li>sinchroninio mokymosi įrankiai (angl., Live e-learning tools ) </li></ul></ul><ul><ul><li>socialinio mokymosi įrankiai (angl., Social learning tools ) </li></ul></ul><ul><ul><li>vertinimo įrankiai (angl., Assessment tools ) </li></ul></ul>
 4. 4. Turinio kūrimo įrankiai <ul><li>Turinio kūrimo įrankiai (angl., Content creation tools ) yra įrankiai, kuriuos kursų dizaineriai ir dėstytojai naudoja mokymosi medžiagai, naudojamai e. mokymosi kursuose parengti </li></ul><ul><li>Yra daugybė mokymosi medžiagos pavyzdžių: </li></ul><ul><ul><li>Paprastas tekstas </li></ul></ul><ul><ul><li>Skaidrės </li></ul></ul><ul><ul><li>Grafikai, paveikslėliai ir animacija </li></ul></ul><ul><ul><li>Simuliacija </li></ul></ul><ul><ul><li>Garsas, vaizdas ir t. t. </li></ul></ul>
 5. 5. Mokymosi valdymo sistemos <ul><li>Mokymosi valdymo sistemos (MVS) yra platus terminas, kuriuo apibūdinamos įvairios sistemos, skirtos studentų, dėstytojų ir administratorių prisijungimo prie tinklinių paslaugų organizavimui ir užtikrinimui </li></ul><ul><li>Šios paslaugos paprastai apima prisijungimo valdymą, mokymosi medžiagos pateikimą, bendravimo ir studentų grupių valdymo įrankius </li></ul><ul><li>Vietoje MVS termino Lietuvoje dažniau naudojamas terminas virtuali mokymosi aplinka (VMA) </li></ul>
 6. 6. Sinchroninio mokymosi įrankiai <ul><li>Sinchroninis mokymasis pasižymi tuo, kad bendravimas tarp mokymosi proceso dalyvių yra sinchronizuotas laike, t.y. vyksta tuo pačiu metu </li></ul><ul><li>Naudojant sinchroninio mokymosi priemones mokytojas gali vesti mokymus besimokantiesiems esantiems skirtinguose, nutolusiuose regionuose ir tokiu būdu sutaupyti kelionės išlaidas </li></ul><ul><li>Besimokantieji turi galimybę “virtualiai pakelti ranką” ir užduoti klausimus </li></ul>
 7. 7. Sinchroninio mokymosi įrankiai <ul><li>Dauguma sinchroninio mokymosi technologijų turi galimybes: </li></ul><ul><ul><li>siųsti vaizdą ir garsą naudojant internetines technologijas </li></ul></ul><ul><ul><li>demonstruoti skaidres ar kitą mokymosi medžiagą </li></ul></ul><ul><ul><li>užduoti klausimus ir į juos atsakyti </li></ul></ul><ul><ul><li>valdyti grupių diskusijas </li></ul></ul><ul><ul><li>apklausti studentus </li></ul></ul><ul><ul><li>atlikti studentų žinių patikrinimą </li></ul></ul>
 8. 8. E. mokymosi realizacija <ul><li>Norint užtikrinti e. mokymąsi reikia naudoti įvairias technologijas ir priemones, skirtas: </li></ul><ul><ul><li>e. mokymosi medžiagai parengti </li></ul></ul><ul><ul><li>e. mokymosi aplinkai sukurti </li></ul></ul><ul><ul><li>mokymosi veikloms realizuoti </li></ul></ul><ul><ul><li>bendrauti ir bendradarbiauti </li></ul></ul><ul><ul><li>mokymams teikti </li></ul></ul>
 9. 9. Nuo ko pradėti? <ul><li>Renkantis priemones e. mokymuisi realizuoti, visada reikia pradėti nuo mokymosi proceso dalyvių, nes: </li></ul><ul><ul><li>būtent jie turės naudoti parinktas technologijas ir priemones </li></ul></ul><ul><ul><li>jiems reikės atitinkamų kompetencijų tomis technologijomis ir priemonėmis pasinaudoti </li></ul></ul><ul><ul><li>parinktos priemonės turės tarnauti jiems, kad efektyviau pasiekti mokymosi tikslus ir įgyti reikiamas žinias bei kompetencijas </li></ul></ul><ul><li>Ne technologijos, o žmonės kuria ir realizuoja e. mokymąsi </li></ul><ul><li>Vis dėl to, technologijos ir priemonės taip pat yra svarbios </li></ul>
 10. 10. Technologijų pasirinkimas <ul><li>Asinchroninio mokymo(si) technologijos pasižymi tuo, kad dėstytojas ir studentas informacija keičiasi ne tuo pačiu metu, jų bendravimas yra ištęstas laikę. </li></ul><ul><li>Sinchroninio mokymo priemonės įgalina interaktyvų dėstytojo ir besimokančiųjų bendravimą bei informacijos perdavimą realiu laiku. </li></ul>
 11. 11. Sinchroninio mokymo(si) technologijos Vaizdo konferencijos, sinchroninio bendravimo internetu priemonės, Vaizdo pamokos planavimas ir įrašymas
 12. 12. Sinchroninis bendravimas <ul><li>Sinchroninio mokymo priemonės išplečia nuotolinio mokymosi galimybes, įgalindamos realizuoti daugelį tradicinėms studijoms įprastų mokymosi veiklų. </li></ul>
 13. 13. V aizd o konferencijos V aizdo konferencij a - tai technologija įgalinanti sinchroninį bendravimą per atstumą vaizdu ir garsu, dažnai jį taip pat leidžia skaitmeninės informacijos mainus tarp konferencijos dalyvių . <ul><li>Privalumai: </li></ul><ul><ul><li>interektyvu; </li></ul></ul><ul><ul><li>leidžia panaudoti tradicines studijų metodikas; </li></ul></ul><ul><ul><li>leidžia naudoti papildomas metodines priemones; </li></ul></ul><ul><li>Trūkumai: </li></ul><ul><ul><li>ribotas laiko, vietos bei spartos pasirinkimas; </li></ul></ul><ul><ul><li>reikalinga sudėtinga techninė įranga. </li></ul></ul>
 14. 14. Vaizdo konferencijų darbo režimai Dalyviai jungiasi prie specialaus serverio, jų vaizdą bei garsą serveris paskirsto visiems. Du pašnekovai bendrauja tarpusavyje susijungę tiesiogiai Serverio funkcijas gali atlikti ir vieno iš dalyvių vaizdo konf. įrenginys/kompiuteris
 15. 15. LieDM vaizdo konferencij ų tinklas Lietuvoje
 16. 16. Galimi VK panaudojimo atvejai <ul><li>paskaitos kelių universitetų studentams vienu metu </li></ul><ul><li>reguliarios studijos </li></ul><ul><li>konsultacijos neakivaizdininkams </li></ul><ul><li>seminarai, konferencijos, pasitarimai, projekto partnerių virtualūs susitikimai, informacijos sklaidos renginiai </li></ul>
 17. 17. Vaizdo konferencijų edukaciniai aspektai <ul><li>VK taikymas studijų procese </li></ul><ul><li>Mokomosios medžiagos pertvarkymas ir pritaikymas VK </li></ul><ul><li>Struktūrizuotos vaizdinės medžiagos parengimas </li></ul><ul><li>Elgesys prieš kamerą </li></ul><ul><ul><li>Kalba, žodinis pranešimas </li></ul></ul><ul><ul><li>Judesiai ir kūno kalba </li></ul></ul><ul><ul><li>Apranga </li></ul></ul><ul><li>Paskaitų transliavimas ViPS sistema </li></ul>
 18. 18. Vaizdo konferencijų (VK) administraciniai aspektai <ul><li>VK vadyba ir komunikacija </li></ul><ul><li>VK dalyviai ir jų atsakomybės </li></ul><ul><ul><li>Dėstytojas, Asistentas, Studentas, Administratorius, Technikas </li></ul></ul><ul><ul><li>Auditorijos (darbo vietos) parengimas </li></ul></ul><ul><ul><li>VK dalyvių parengimas </li></ul></ul><ul><li>VK dalyvių sąveika </li></ul>
 19. 19. VK techniniai-technologiniai aspektai <ul><li>VK tipai </li></ul><ul><li>Vaizdo ir garso perdavimas </li></ul><ul><li>VK naudojami ry šio tipai </li></ul><ul><li>Vaizdo paskaitų transliavimas internetu </li></ul><ul><li>Kaip elgtis iškilus techninėms problemoms </li></ul>
 20. 20. EDUKACINIAI ASPEKTAI <ul><li>Kaip pateikti informaciją vaizdo paskait os metu ? </li></ul>
 21. 21. <ul><li>Įvertinkite tai, pasirinkdami aprangą: </li></ul><ul><li>nepatartina rengtis smulkiai languoto audinio švarku </li></ul><ul><li>geriausiai tinka vienspalvis audinys </li></ul><ul><li>jei filmuojama mėlyname fone reikėtų vengti mėlynų rūbų ir pan. </li></ul>Jūs būsite filmuojami !
 22. 22. <ul><li>pranešimą skaitysite sėdėdami </li></ul><ul><li>kalbėdami žiūrėkite į kamerą </li></ul><ul><li>ruošdamiesi įvertinkite tai, kad pranešimo laikas gali būti griežtai ribojamas, </li></ul><ul><li>kalbėkite aiškiai, neskubėdami, stenkitės nenusisukti nuo mikrofono, neatsilošti kėdėje </li></ul>Jūs būsite filmuojami !
 23. 23. <ul><li>Tekstą turi lydėti vizuali informacija </li></ul><ul><li>Visa tekstinė ir grafinė informacij a paprastai pateikiama naudojant PowerPoint programą, tad jeigu norite naudoti kitas priemones, pasitikslinkite su techniniu personalu ar tai įmanoma </li></ul>Informacijos pateikimas
 24. 24. Skaidrėje informaciją galite pateikti įterpdami grafikus ir diagramas
 25. 25. Nepatartina demonstruoti smulkių grafikų
 26. 26. <ul><li>ar jums patiems nenuobodu ją skaityti . Klausytojui yra įdomiau studijuoti schemas, paveikslus, grafikus, diagramas, nei skaityti nesibaigiantį tekstą. Kita vertus, vienoje skaidrėje neturėtų būti pateikta labai daug informacijos, jį turėtų užimti apie 60 % ekrano ploto. Tad ir grafikų bei schemų skaidrėje neturėtų būti labai daug. </li></ul>Parengę skaidrę, patys kritiškai ją įvertinkite:
 27. 27. <ul><li>Gerai apgalvokite koks šriftas labiausiai tiks norimai informacijai pateikti . </li></ul><ul><li>Reikėtų vengti labai skirtingo dydžio šriftų , stiliaus ar spalvų. Didelė įvairovė </li></ul><ul><li>traukia dėmesį prie parašyto teksto ir apsunkina </li></ul><ul><li>pateikiamų koncepcijų suvokimą bei </li></ul><ul><li>išsiaiškinimą. </li></ul><ul><li>VENKITE TIK DIDŽIŲJŲ RAIDŽIŲ , </li></ul><ul><li>be to, įsitikinkite teksto raidelės nėra per mažos </li></ul>K okį pasirinkti šriftą?
 28. 28. <ul><li>Rekomenduojama naudoti </li></ul><ul><ul><li>Arial šeimos šriftus </li></ul></ul><ul><ul><li>Šrifto dydis nema žesnis kaip 24pt </li></ul></ul>K okį pasirinkti šriftą? 14p t : Hello everybody 18p t : Hello everybody 24p t : Hello everybody 28p t : Hello everybody 32p t : Hello everybody 40p t : Hello everybody
 29. 29. Kaip parinkti spalvas? <ul><li>Rašykite šviesiomis raidėmis tamsiame fone arba tamsiomis raidėmis jei fonas šviesus, pabandykite įvertinti patys šviesios ar tamsios raidės lengviau įskaitomos? </li></ul><ul><li>nenaudokite neryškių, išblukusių spalvų </li></ul><ul><li>kai informacija yra ypatingai svarbi , naudokite ryškesnes spalvas </li></ul><ul><li>teksto fonui nenaudokite tekstūrinės grafikos ar nuotraukų </li></ul>
 30. 30. SINCHRONINIO BENDRAVIMO INTERNETU PRIEMONĖS, VAIZDO PASKAITŲ SISTEMA VIPS <ul><li>Sinchroninio mokymo(si) technologijos </li></ul>
 31. 31. Sinchronio bendravimo internetu priemonės <ul><li>Skype </li></ul><ul><li>Adobe Connect, Flashmeeting.com </li></ul><ul><li>www.DimDim.com </li></ul><ul><li>http://www.elluminate.com </li></ul><ul><li>http://www.livestream.com </li></ul><ul><li>http://vips.liedm.lt </li></ul>
 32. 32. ViPS sistemos sukūrimas ir plėtra <ul><li>http://distance.ktu.lt/vips - ankstesnė ViPS sistemos versija: </li></ul><ul><ul><li>naudojama nuo 2002 metų </li></ul></ul><ul><ul><li>sukaupta per 6000 įrašų </li></ul></ul><ul><ul><li>reikalinga specializuota įranga </li></ul></ul><ul><ul><li>reikalinga techninio personalo pagalba </li></ul></ul><ul><li>http://vips.liedm.lt – naujoji ViPS sistemos versija – DAR TOBULINAMA </li></ul>
 33. 33. http://vips.liedm.lt <ul><li>Paskaitos transliavimas iš savo darbo vietos </li></ul><ul><li>Bendravimas su dalyviais: </li></ul><ul><ul><li>klausimai pranešėjui </li></ul></ul><ul><ul><li>tekstinio pokalbio (angl. chat) langas </li></ul></ul><ul><ul><li>bendravimas balsu </li></ul></ul><ul><li>Automatinis paskaitos įrašymas </li></ul>
 34. 34.
 35. 35.
 36. 36. ViPS sistemos įrašų organizavimas <ul><li>Institucija->Studijų programa->Studijų dalykas->Paskaita </li></ul><ul><li>Institucija->Konferencija->Sesija->Pranešimas </li></ul><ul><ul><li>Kanalas - tai apibendrintas studijų dalyko arba sesijos pavadinamas </li></ul></ul><ul><ul><li>sukurtas kanalas automatiškai įtraukiamas į menių “Mano kanalai” </li></ul></ul><ul><ul><li>kanalas gali turėti įsirašymo raktą skirtą registruotis klausytojams </li></ul></ul><ul><ul><li>kanalas gali būti viešas arba privatus, prieinamas tik į kanalą įsirašiusiems klausytojams </li></ul></ul>
 37. 37.
 38. 38.
 39. 39. Pranešimo transliavimo-įrašymo pradžia
 40. 40. Transliuotojo sąsaja <ul><li>Kameros ir mikrofono nustatymas </li></ul><ul><li>Skaidrių įkėlimas </li></ul><ul><li>Klausimų valdymas </li></ul><ul><li>Dalyvių peržiūra </li></ul>
 41. 41. Pranešėjo sąsaja
 42. 42.
 43. 43. ViPS privalumai ir trūkumai <ul><li>Privalumai: </li></ul><ul><ul><li>Transliacijos internetu leidžia smarkiai išplėsti auditoriją </li></ul></ul><ul><ul><li>Sudaro galimybes įrašyti paskaitos ar renginio eigą bei operatyviai pateikti įrašą </li></ul></ul><ul><ul><li>Leidžia paruošti paskaitų įrašus naudojimui e. mokymosi kursuose </li></ul></ul><ul><li>Trūkumai: </li></ul><ul><ul><li>Nėra galimybės matyti klausytojų vaizdo </li></ul></ul><ul><ul><li>Sistema dar testuojama ir tobulinama, todėl gali pasitaikyti klaidų, o egzistuojančios funkcijos gali keistis </li></ul></ul>
 44. 44. Užduotis <ul><li>Užsiregistruoti ViPS sistemoje </li></ul><ul><li>Prisijunkite prie kanalo pasinaudodami įsirašymo raktu “ozas2011” </li></ul><ul><li>Paruoškite savo dėstomo dalyko pristatymo skaidres </li></ul><ul><li>Sukūrkite ViPS kanale “ViPS bandomieji įrašai (Ozas)” savo dalyko pristatymui skirtą įrašą, įsikelkite paruoštas skaidres ir pamėginkite įrašyti trumpą pranešimą. </li></ul>
 45. 45. Nuorodos praktiniam darbui <ul><li>http://goo.gl/0ufq </li></ul>
 46. 46. Socialinė tinklaveika ir jos taikymas mokyme ir mokymesi
 47. 47. Uždaviniai <ul><li>Suprasti kas tai yra Web 2.0 technologijos ir kaip jas panaudoti mokymo procese </li></ul><ul><li>Susipažinti su socialinės tinklaveikos priemonėmis ir jas išbandyti praktiškai </li></ul><ul><li>Išmokti praktiškai taikyti socialinio tinklo Elgg priemones komunikavimui ir bendradarbiavimui </li></ul>
 48. 48. Technologijos mokymo procese <ul><li>du esminiai teiginiai: </li></ul><ul><li>technologinės priemonės pačios savaime negali užtikrinti efektyvaus mokymosi proceso </li></ul><ul><li>efektyviam mokymuisi reikalinga socialinė aplinka, kuri skatintų mokymosi tikslų siekimą </li></ul>
 49. 49. Kaip tai padaryti įgalina technologijos? <ul><li>Visiems mokymosi dalyviams leidžia pateikti pavyzdžius ir pasirinkti interaktyvaus bendravimo galimybes </li></ul><ul><li>Visi mokymosi dalyviai turi galimybes pasiekti produktą, konstruoti savo pavyzdį ar redaguoti bei vertinti prieš tai bendramokslių ar kurso autorių pateiktą pavyzdį </li></ul><ul><li>Kiekvienas kūrybos procesas gali būti kartojamas keletą kartų </li></ul><ul><li>Vertinimo ir tobulinimo procesas palengvinamas suteikiant galimybes redagavimui, refleksijai (kai taikomos nuoseklaus versijų palyginimo programos ar minčių žemėlapiai) </li></ul>
 50. 50. Kas tai yra Web 2.0 technologijos arba socialinė tinklaveika ? <ul><li>Visa eilė programinės įrangos leidžiančios vartotojams būti interaktyviems ir dalintis su kitais vartotojais informacija bei kitais mokymosi ištekliais </li></ul><ul><li>Įgalina bendradarbiavimą naudojant kompiuterines technologijas </li></ul><ul><li>Tai įranga kuri užtikrina grupių interaktyvumą bei žinių pasidalijimą ar kaupimą </li></ul>
 51. 51. IKT priemonės efektyviam mokymui(si) įgyvendinti institucijose <ul><li>Kokios pagrindinės priemonės išpildo galimybę kurti interaktyvius e-mokymo(si) modulius bei užtikrinti bendradarbiavimą </li></ul><ul><li>Virtuali mokymo aplinka </li></ul><ul><li>Turinio kūrimo sistema </li></ul><ul><li>Testavimo priemonės </li></ul><ul><li>Komunikavimo –bendradarbiavimo įrankiai (socialiniai tinklai ir t.t.) </li></ul>2011 metų birželio mėnesio 15 diena
 52. 52. Virtuali aplinka Moodle <ul><li>Užtikrina komunikavimą/bendradarbiavimą internete, interaktyvumą ir t.t. </li></ul>2011 metų birželio mėnesio 15 diena
 53. 53. E.Mokymosi medžiagos kūrimo priemonė CDK <ul><li>Aplinka užtikrina lengvą ir greitą mokymosi medžiagos parengimą, nereikalauja specialaus pasirengimo ar technologinių resursų </li></ul><ul><li>Įrankis internete adresu http://distance.ktu.lt/cdk </li></ul>
 54. 54. Komunikavimo –bendradarbiavimo priemonės [1]
 55. 55. Tinklaraštis / 1 <ul><li>Tinklaraštis (angl. blog, iš web log) - paslauga, suteikianti galimybę vienam ar keliems autoriams rašyti ir publikuoti savo rašinius, mintis. idėjas. Šie tekstai vadinami jrašais (angl. posts). Jie pateikiami atvirkštine chronologine tvarka, kategorizuojami, jiems priskiriami reikšminiai žodžiai, vadinamosios žymės (angl. tags), be to, tinklarašciij skaitytojai gali rašyti komentarus . </li></ul><ul><li>www.blogas.lt </li></ul>
 56. 56. Tinklaraštis/ 2 Tinklara ščių taikymas <ul><li>Paieška pagal kategorijas ar žymes suteikia galimybę besimokantiesiems sukurti susijusių žinių blokus, lengvai rasti ir dalintis informacija </li></ul><ul><li>Atvirkštinė chronologinė tinklaraščių tvarka skatina besimokantįjį sekti savo mastymo eigą bėgant laikui, dėstytojui suteikia galimybę matyti besimokančiojo darbo procesą </li></ul><ul><li>Galimybė komentuoti leidžia besimokantiesiems skaityti savo draugų, dėstytojų ir kt. kritinius pastebėjimus apie darbą, inicijuojamos diskusijos </li></ul><ul><li>Rašydami tinklaraštį dėstytojai gali pristatyti savo dėstomo dalyko turinį, aptarti sunkesnes vietas, skelbti naujienas besimokantiesiems (pvz., indv. darbų užduotis, semestro atsiskaitymus ir t.t) </li></ul>
 57. 57. Vikis / 1 <ul><li>Vikis (angl. wiki) - tai socialinio rašymo platforma, kurios turinį (informaciją kuria, pildo ir taiso patys naudotojai. Šioje interneto svetainėje kiekvienas gali pateikti tam tikrą turinį neturėdami HTML ar kitų programavimo kalbų pagrindų. </li></ul><ul><li>Naudotojai gali taisyti ne tik savo įrašus, bet ir kitus čia esančius (jei sistema atviroji). Skaitytojai mato galutinę versiją - po visų pataisymų. Kiekvienas pakeitimas išsaugomas kartu su koregavimo data. Yra galimybė komentuoti pakeitimus, teikti siūlymus, diskutuoti. </li></ul><ul><li>http://lt.wikipedia.org/wiki/Pagrindinis_puslapis </li></ul>
 58. 58. Vikis/2 Vikio taikymas <ul><li>Galimybė taisyti turinį drauge daugeliui asmenų - tai labai tinka grupinio darbo užduotims organizuoti </li></ul><ul><li>Diskusijų erdvė suteikia galimybę diskutuoti rūpimu klausimu, tartis dėl pakeitimų, teikti siūlymus, užduoti klausimus. Taip bendradarbiaujama... </li></ul><ul><li>Yra galimybė sukurti susijusių žinių blokus ir saugoti naudingas nuorodas šia tema </li></ul><ul><li>Dėstytojas gali iš anksto parengti šabloną ir skirti besimokantiesiems užduotis. Pavyzdžiui, dėstytojas parengia šabloną „Antrosios kartos technologijos“ su tokiu pradiniu turiniu: apibrėžimas, technologijų sąrašas, jų aprašymai, straipsnis apie vieną kurią nors iš paminėtų technologijų. Kiekvienam besimokančiajam skiriama užduotis - sukurti po straipsnį, kuris aprašytų kurią nors iš modernių technologijų. </li></ul>
 59. 59. Bendros tekstų rengimo priemonės/1 <ul><li>Bendros tekstų rengimo priemonės (angl. collaborative editing tools) suteikia galimybę vienu metu keliems naudotojams taisyti tą patį dokumentą (pvz., tekstą grafiką, ku galima jkelti, sukurti, keisti jo formatą (pavyzdžiui, doc failą pdf). </li></ul><ul><li>Kiekvieno įrašo autorius gali būti identifikuotas. Ši priemonė suteikia galimybę matyti, kokius dokumentus kas taiso, stebėti atliekamus veiksmus, lyginti dokumentus ar taisymo versijas. </li></ul><ul><li>http://ietherpad.com </li></ul>
 60. 60. Bendros tekstų rengimo priemonės/2 Bendrų tekstų rengimo priemonių taikymas <ul><li>Bendro rašymo priemonės gali būti naudojamos atlikti užduotis grupėse. Vienu metu besimokantieji gali taisyti tą patį dokumentą, stebėti taisymus. Visi pakeitimai yra įrašomi, fiksuojama, kuris naudotojas, ką pakeitė ir kada, galima palyginti pradinio ir galutinio dokumento turinius. Tokiu būdu dėstytojas gali įvertinti kiekvieno besimokančiojo atliktą darbą </li></ul><ul><li>Kai kurios priemonės turi komentavimo galimybę, kuri reikalinga diskusijoms. </li></ul><ul><li>Šios priemonės suteikia galimybę kurti ir įrašyti įvairių formatų dokumentus. </li></ul><ul><li>Publikuota medžiaga galima dalintis: tereikia nurodyti, kurį dokumentą su kuriuo naudotoju ketinate dalintis, t. y. bendrai taisyti, pildyti, o gal leidžiate tik skaityti. Dėstytojas gali pateikti pamokos teoriją, užduotis, jas taisyti ir vertinti. </li></ul>
 61. 61. Socialini s žymėjim as/ 1 <ul><li>Socialinio žymėjimo (angl. social bookmarking) paslauga suteikia galimybę interneto naudotojui (arba grupei) fiksuoti, tvarkyti, ieškoti pasirinktus interneto svetainių adresus ir susieti juos su reikšminiais žodžiais (angl. tags), kurie apibūdina fiksuojamą tinklalapį, trumpai aprašyti pasirinktas internetines svetaines. Kadangi naudotojas gali dalintis savo interneto adresų sąrašu su kitais - šis žymėjimas vadinamas socialiniu. </li></ul><ul><li>Tokiu būdu pagal žymėjimus arba temą galima surasti panašių interesų interneto naudotojų pažymėtas interneto svetaines. Naudotojai šiose sistemose gali pridėti ir papildomos informacijos, pavyzdžiui, apie save: įdėti savo nuotrauką bei aprašymo sritis, kuriomis domisi ir pan. </li></ul><ul><li>Taip pat daugelyje tokių sistemų yra galimybe palikti komentarus, reitinguoti nuorodas, importuoti ir eksportuoti internetinių svetainių adresus. Asmuo įtraukęs nuorodą į savo sistemą gali matyti kas dar ją yra įtraukęs ir kokias nuorodas, konkrečia tema, tie asmenys yra sukaupę sistemoje. </li></ul><ul><li>http://en.wikipedia.org/wiki/Social_bookmarking </li></ul>
 62. 62. Socialinis žymėjimas/2 Socialinio žymėjimo taikymas <ul><li>Besimokantieji gali lengvai sudaryti interneto svetainių registrą arba pateikti literatūros šaltinių kuria nors tema sąrašą, susistemintas nuorodas (pavyzdžiui, sudėtas į tematinius katalogus ar priskyrus joms reikšminius žodžius), galima lengvai pateikti kitiems </li></ul><ul><li>Galima stebėti mokinio pažangą vykdant tyrimą, kadangi žymimi tinklalapiai išdėstomi atvirkštine chronologine tvarka </li></ul><ul><li>Dėstytojas gali reitinguoti ar įvertinti pasirinktas interneto svetaines, taip padėdamas besimokančiajam išsirinkti naudingiausius šaltinius. </li></ul><ul><li>Galimybė keistis nuorodomis yra naudinga bendradarbiaujant skirtingų disciplinų dėstytojams. </li></ul>
 63. 63. Medijų dalijimosi paslauga/1 <ul><li>Medijų dalijimosi paslauga (angl. media-sharing services) tarnybos leidžia pateikti įvairią informaciją (tekstinę, grafinę, vaizdinę, garsinę, ieškoti, apžvelgti, komentuoti, priskirti reikšminius žodžius bei keistis vaizdine medžiaga bei nuotraukomis, pateiktimis, dokumentais ir pan . </li></ul>
 64. 64. Medijų dalijimosi paslaugos/2 Medijų dalijimosi paslaugų taikymas <ul><li>Galimybė platinti ir keistis informacija, skirta mokymui(-si), pavyzdžiui, pateikti vaizdinę eksperimento medžiagą prieš laboratorinius darbus, pateikti garso ar vaizdo paskaitas, kurios bus naudingos mokiniams, nedalyvavusiems pamokoje, pateikti medžiagą užsienio kalbų mokymuisi, pamokos pradžioje pateikti paveikslėlį ar vaizdo įrašą </li></ul><ul><li>Dėstytojo publikuotą informaciją ar vaizdines priemones gali komentuoti besimokantieji - vyksta bendravimas ir bendradarbiavimas. </li></ul>
 65. 65. <ul><li>SOCIALINIS TINKLAS (Elgg) PRIEMONĖ KOMUNIKAVIMUI IR BENDRADARBIAVIMUI </li></ul>
 66. 66. Socialiniai tinklai/1 <ul><li>Socialiniai tinklai (angl. social networking) apibrėžiami kaip interneto socialinės erdvės, skirtos palengvinti bendravimą ir bendradarbiavimą bei įvairaus turinio mainus. Juose naudotojai gali susisiekti vieni su kitais, siųsti laiškus ir žinutes, kurti dienoraščius,, publikuoti įvairią medžiagą pateikti informaciją apie save. </li></ul><ul><li>http://www.teachersnetwork.eu/elgglt </li></ul>
 67. 67. 2011 metų birželio mėnesio 15 diena
 68. 68. Socialiniai tinklai/2 Socialinių tinklų taikymas <ul><li>kurti grupes, diskutuoti, įkelti nuotraukas, vaizdo filmukus ar nuorodas, besimokantieji gali kurti tam tikrus žinių blokus, pavyzdžiui, galima sukurti grupes, kur galima dalintis patirtimi, mokytis bendradarbiauti, įgyti naujų žinių. </li></ul><ul><li>galimybė rašyti komentarus, diskutuoti tam tikroje erdvėje, dalykiškai bendrauti, aptarti užduotis, spręsti problemas. </li></ul><ul><li>gali būti naudojama kaip patraukli erdvė, imituojanti virtualiąją klasę. </li></ul>
 69. 69. Socialiniams tinklams b ū dinga virtuali bendruomenė <ul><li>žmonių grupės, turinčios bendrus interesus (problemas), komunikuojančios virtualioje aplinkoje panaudodamos paprasčiausius ir labiausiai paplitusius elektroninio bendravimo būdus, pvz., e. paštą, realaus laiko pokalbių kambarius, forumus ir t.t. </li></ul><ul><li>Mokytojų/dėstytojų bendruomenė Lietuvoje yra tikrai labai didžiulė ir bendravimas socialiniuose tinkluose suteikia jiems galimybę keistis patirtimi kartu sulaukiant paramos iš kitų kolegų. Didelis dėmesys turėtų būti skiriamas mokytojui/dėstytojui, kaip asmenybei, ir jo arba jos asmeniniams ir profesiniams poreikiams </li></ul>2011 metų birželio mėnesio 15 diena
 70. 70. Dalinimasis patirtimi: bendruomenės ryšių palaikymas <ul><li>Būdinga: </li></ul><ul><li>dalyvavimas tam tikruose bendruomenės socialiniuose tinkluose suteikia galimybę dalintis veikla, pavyzdžiais, idėjomis ir patirtimi su visa bendruomene </li></ul><ul><li>priklausydami vienai ar kitai bendruomenei, dėstytojai turi galimybę mokytis visą gyvenimą . </li></ul>
 71. 71. Socialinis mokytojų tinklas www.teachersnetwork.eu 2011 metų birželio mėnesio 15 diena <ul><li>Įrankiai </li></ul><ul><li>Grupės </li></ul><ul><li>Profilis </li></ul><ul><li>Tinklaraščiai </li></ul><ul><li>Nuorodos </li></ul><ul><li>Bylos </li></ul><ul><li>Puslapiai </li></ul>
 72. 72. Socialinės programinės įrangos Elgg naudojimas <ul><li>http://www.teachersnetwork.eu/sites/default/files/NorwayGrants_knyga.pdf </li></ul>
 73. 73. <ul><li>http://www.teachersnetwork.eu/sites/default/files/NorwayGrants_knyga.pdf </li></ul>
 74. 74. Integruota socialinės tinklaveikos aplinka (Elgg) <ul><li>Užtikrina komunikavimo ir bendradarbiavimo internete galimybę. </li></ul>2011 metų birželio mėnesio 15 diena
 75. 75. PRISIJUNGIMAS PRIE TINKLO http://www.teachersnetwork.eu/elgglt Prisijungimas neregistruotiems vartotojams Prisijungimas registruotiems vartotojams
 76. 76. Valdymo skydo konfigūracija, darbo aplinkos susikūrimas <ul><li>Kiekvienas vartotojas turi teisę išsidėlioti komponentus lange taip, kaip jam atrodo patogiausia ir priimtiniausia. Šiems norams realizuoti yra skirta funkcija „Redaguoti puslapį“. Ją galima rasti dešiniame šone virš komponentų. Iškvietus šią funkciją (t.y. paspaudus ant nuorodos „Redaguoti puslapį“), vartotojui bus pateikiama komponentų išdėstymo panelė </li></ul>
 77. 77. Elgg įrankių juosta Jūsų nustatymai
 78. 78. Bylos
 79. 79. Draugai
 80. 80. Grupės
 81. 81. Nariai
 82. 82. Nuorodos
 83. 83. Tiesioginis eteris
 84. 84. Tinklaraštis
 85. 85. Naudota šaltiniai <ul><li>Mokymosi bendruomenė ir antrosios kartos saityno (Web 2.0) technologijos. Konferencijos pranešimų medžiaga </li></ul><ul><li>Mokytoj ų tinklas http://www.teachersnetwork.eu </li></ul><ul><li>Žinių visuomenės iššūkiai e. mokymuisi </li></ul><ul><li>http://www.teachersnetwork.eu/content/tarptautin%C4%97-konferencija </li></ul><ul><li>Dviejų vaizdo konferencijų “Socialinės tinklaveikos panaudojimas studijų procese” vaizdo įrašai http://distance.ktu.lt/vips/index.php?svc=page&sp[]=CourseDescription&id=658&langg=&join=1&paramsback=join.php%3Fsr%3D658 </li></ul><ul><li>http://distance.ktu.lt/vips/index.php?svc=page&sp[]=CourseDescription&id=651&langg=&join=1&paramsback=join.php%3Fsr%3D651 </li></ul>
 86. 86. Praktinės užduotys <ul><li>Sukurkite dokumentą naudojant bendras tekstų rengimo priemones http://ietherpad.com </li></ul><ul><li>Sukurkite blogą www.blogas.lt </li></ul><ul><li>Sukurkite savo sritį socialiniame tinkle (Grupė, profilis, tinklaraščiai, nuorodos, bylos, puslapiai) www.teachersnetwork.eu </li></ul>
 87. 87. Kontakai <ul><li>Gytis Cibulskis </li></ul><ul><li>KTU E.mokymosi technologijų centras </li></ul><ul><li>Tel. 8 37 300612 </li></ul><ul><li>El.paštas: gytis.cibulskis @ktu.lt </li></ul>

×