Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Η ομαδα μαρ
Τμήμα Γ’1
Σφολικό έσορ 2013-2014








Πιενμθμνίεξ-Ιηθνή ηζημνηθή ακαδνμμή
Ρόιμξ θαη ζμοδαηόηεηα ημο ιημακημύ
Φάνμξ (παιηόξ θαη ζογπνμκμξ)
Ιανίκα
Π...


Ε Πάηνα είκαη ε ηνίηε ζε μέγεζμξ πόιε ηεξ Γιιάδαξ, πνςηεύμοζα
ημο Κμμμύ Απαΐαξ, βνίζθεηαη 215 πιμ. δοηηθά ηεξ Αζήκαξ ζη...
Αλημζεμεηςηό εηκαη μηη αθόμα θαη
πςνίξ ιημάκη ε Πάηνα απμηειμύζε
πόλξ άθινηπ εμπμνηθώκ πιμίςκ
από όιμ ημκ θόζμμ. Σα πιμία ...




Ε Πάηνα ήηακ ε πνώηε αιεζηκά Γονςπασθή πόιε
ζηεκ Γιιάδα θαη ζε αοηό βαζηθό νόιμ έπαηλε ημ
ιημάκη ηεξ.
Σμ ιημάκη ηεξ ...


΢ημ πανειζόκ, ήηακ ημ θονηώηενμ ιημάκη ηεξ
πώναξ, ακώηενμ θαη από αοηό ημο Πεηναηά. Από
εδώ λεθίκαγακ μη αθημπιμσθέξ γν...


Δεξιά:
Άποχη σηρ Πάσπαρ απο
σον κτμασοθπαύςση ςσα
1930. Σε ππώσο πλάνο
ςσο βάθορ ο υάπορ.

Απιςσεπά:
Το πέσπινο
απιςσού...




Γηζη ιμηπμκ,με ηεκ θαηαζθεοή ημο θομαημζναύζηε
οπενλε θαπμηα μθειεηα γηα ηεκ πόιε.

Ηάζε θμνά πμο έκα θανάβη λέκεξ ε...
ΠΑΣΡΑ, ΑΠΟΦΕ ΑΠΟ ΘΑΘΑ΢΢Α
ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ ΣΟΤ ΓΣΟ΢ 1913
ΑΠΟ ΜΑΚΡΙΑ ΜΠΟΡΟΤΜΓ ΝΑ ΔΙΑΚΡΙΝΟΤΜΓ
ΣΟΝ ΦΑΡΟ ΣΗΝ ΓΠΟΥΗ ΑΤΣΗ
ΠΡΙΝ 100 ΥΡΟΝ...


΢ηεκ πενημπή Αγ. Ακδνέα
θαηαζθεοάζηεθε ημ 1999 μ
ζύγπνμκμξ θάνμξ μ μπμίμξ
είκαη πηζηό ακηίγναθμ ημο
παιαημύ πμο θαηεδαθ...
Για μα δξρμε ..

..Σημ διαθξοά
Ε Ζζηόνηα ηεξ Ιανίκαξ εηκαη ειαπηζηε ζε ακηίζεζε με
αοηή ημο Φάνμο, ιμγς ημο όηη έπεη θαηζθεοαζηεί ηα
ηειεοηαία 50 πνόκηα ...
΢ημκ ιημέκα Παηνώκ ιεηημονγεί δηαμμνθςμέκε Ιανίκα
πςνεηηθόηεηαξ πεοίπξρ 450 ζκαθώμ (ακάιμγα με ημ
μέγεζμξ αοηώκ) γηα ηεκ ε...






΢ογθεθνημέκα ζηε κόηηα ιημεκμιεθάκε αοηήξ οπάνπμοκ έκα
θνεπίδςμα θαη 3 λύιηκεξ πιςηέξ πνμβιήηεξ, ζηε μεζαία
ιημεκ...










Δίθηομ Ύδνεοζεξ
Ειεθηνηθό Ρεύμα
Ηαύζημα
Απμθμμηδή ιομάηςκ
Γιύζηνα
΢οκηενήζεηξ θαη επηζθεοέξ
ζθαθώκ (από...
Η μαπίνα αποσελεί ενα ειδτλιακό σοπιο ςε
ενα καλοκαιπινό ειημβαζίιεμα
ΚΓΝΣΡΟ ΠΟΛΗ΢: 2 KM
ΝΟ΢ΟΚΟΜΓΙΟ: 7 KM
ΑΓΡΟΔΡΟΜΙΟ: 45 KM
ΛΙΜΑΝΙ: 1 ΚΜ


Σμ Βόοειξ Λιμάμι ηεξ Πάηναξ, γκςζηό θαη ςξ
παλιό λιμάμι,δηαζέηεη ηέζζεοιπ κύοιεπ
ποξβλήηεπ.






βνίζθεηαη ε Μαοίμα θαη ζημ κόηημ άθνμ αοηήξ έπεη
δηαμμνθςζεί πώνμξ ακαροπήξ με ακμηπηό ζέαηνμ,
παηδηθή πανά θαη α...




έπεη δηαμμνθςζεί πάνθμ ακαροπήξ με παηδηθή πανά, εκώ
ιεηημονγεί ακαροθηήνημ ζηε βάζε ημο ακαζθεοαζζέκημξ
θάνμο.
Γπίζ...















Ζζηημπιμσθόξ Όμηιμξ
΢ηαζμόξ Τδνμπιάκςκ
Ιανίκα
΢ηαζμόξ Γπηβαηώκ
Ηαηάζηεμα Αθμνμιόγεηςκ Γηδώκ (Du...




Από ηηξ 11 Ζμοιίμο 2011 λεθίκεζε ε ιεηημονγία ημο Νέξρ
Νόηιξρ Λιμέμα Παηνώκ γηα ηεκ ελοπενέηεζε ηςκ
δνμμμιμγίςκ ηςκ ...










πώνμοξ οπμδμπήξ θαη πιενμθμνηώκ,
αίζμοζεξ ακαμμκήξ,
θαθέ-μπαν, θαηαζηήμαηα,
γναθεία οπενεζηώκ,
γναθείμ ...











Ηηίνημ Τπενεζηώκ Θημέκα ζοκμιηθήξ θάιορεξ
1.764,5 η.μ. όπμο ζηεγάδμκηαη μη οπενεζίεξ
δημίθεζεξ ημο Ο.Θ.Π...
Τπόζηεγμ Πονμζβεζηηθμύ ΢ηαζμμύ
εμβαδμύ 338,46 η.μ.
Ηηίνημ Βόνεηαξ Πύιεξ ζοκμιηθήξ
επηθάκεηαξ 354,52 η.μ. όπμο
ζηεγάδμκηαη ...


Σμκ Βόνεημ Θημέκα
πμο πενηιαμβάκεη ημκ
Ιώιμ θαη ημ παιαηό
ιημάκη.



Σμκ Κόηημ Θημέκα
πμο πενηιαμβάκεη ημ
Κέμ Θημάκη.
Ε ΠΟΘΕ ΙΑ΢,Ε
ΠΑΣΡΑ...ΙΖΑ
ΠΑΡΑΘΑΘΘΑ΢ΖΑ ΠΟΘΕ
μαθαίνω κάτι περισσότερο για την πόλη μου,την Πάτρα
μαθαίνω κάτι περισσότερο για την πόλη μου,την Πάτρα
μαθαίνω κάτι περισσότερο για την πόλη μου,την Πάτρα
μαθαίνω κάτι περισσότερο για την πόλη μου,την Πάτρα
μαθαίνω κάτι περισσότερο για την πόλη μου,την Πάτρα
μαθαίνω κάτι περισσότερο για την πόλη μου,την Πάτρα
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

μαθαίνω κάτι περισσότερο για την πόλη μου,την Πάτρα

272 views

Published on

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πάτρας

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

μαθαίνω κάτι περισσότερο για την πόλη μου,την Πάτρα

 1. 1. Η ομαδα μαρ Τμήμα Γ’1 Σφολικό έσορ 2013-2014
 2. 2.       Πιενμθμνίεξ-Ιηθνή ηζημνηθή ακαδνμμή Ρόιμξ θαη ζμοδαηόηεηα ημο ιημακημύ Φάνμξ (παιηόξ θαη ζογπνμκμξ) Ιανίκα Παιαηό Θημάκη Κέμ Θημάκη
 3. 3.  Ε Πάηνα είκαη ε ηνίηε ζε μέγεζμξ πόιε ηεξ Γιιάδαξ, πνςηεύμοζα ημο Κμμμύ Απαΐαξ, βνίζθεηαη 215 πιμ. δοηηθά ηεξ Αζήκαξ ζηα βμνεημδοηηθά πανάιηα ηεξ Πειμπμκκήζμο. Η πόλη είμαι ςηιζμέμη ζηξρπ ποόπξδεπ ηξρ Παμαςαϊκξύ όοξρπ και βοέςεηαι από ηξμ Παηοαϊκό κόλπξ.  Ιεηά ηεκ ίδνοζε ηεξ Πάηναξ, ημκ 11μ π.Υ. αηώκα, ζε ζέζε πιέμκ πημ θμκηά ζηε ζάιαζζα,ημ Θημάκη ηεξ πόιεξ μνγακώζεθε ζηημ αμαηξλική παοαθαλάζζια πεοιξςή ηεξ. Ε πημ θμηκή ελήγεζε πμο δίδεηαη γηα ημ όκμμα ηεξ πόιεξ είκαη ε μοζμιμγηθή, όηη πνμένπεηαη δειαδή από ημκ Παηνέα, ημκ μοζηθό μηθηζηή ηεξ πόιεξ.
 4. 4. Αλημζεμεηςηό εηκαη μηη αθόμα θαη πςνίξ ιημάκη ε Πάηνα απμηειμύζε πόλξ άθινηπ εμπμνηθώκ πιμίςκ από όιμ ημκ θόζμμ. Σα πιμία αοηά ελήγαγακ θονίςξ ζηαθίδεξ, μεηάλη, δένμα θαη δεμεηνηαθά, εηζήγαγακ μεηαλύ άιιςκ θαθέ θαη δάπανε. Αοηέξ μη εμπμνηθέξ δναζηενηόηεηεξ παγίςζακ ηξ λιμάμι Πάηοαπ ωπ ηξ ζημαμηικόηεοξ εμπξοικό κέμηοξ ηηπ Αμαηξλικήπ Μεζξγείξρ θαη δεμημύνγεζακ ηηξ πνώηεξ αθημπιμσθέξ γναμμέξ με ηεκ Ηένθονα, ηε Δάθοκζμ, ηεκ Αγθώκα, ημκ Πεηναηά, ημ Γηβναιηάν, ηεκ Σενγέζηε θιπ.
 5. 5.   Ε Πάηνα ήηακ ε πνώηε αιεζηκά Γονςπασθή πόιε ζηεκ Γιιάδα θαη ζε αοηό βαζηθό νόιμ έπαηλε ημ ιημάκη ηεξ. Σμ ιημάκη ηεξ Πάηναξ απμηέιεζε ηεκ πύιε ηεξ Γιιάδαξ πνμξ ηε Δύζε. Γμπαηκακ εμπμνεύμαηα θαη ηδέεξ,απμηειμύζε δει. ηεκ είζμδμ οιηθώκ αγαζώκ θαη ηδεμιμγηώκ. Ο παλιόπ θάοξπ Σηπ Πάηοαπ
 6. 6.  ΢ημ πανειζόκ, ήηακ ημ θονηώηενμ ιημάκη ηεξ πώναξ, ακώηενμ θαη από αοηό ημο Πεηναηά. Από εδώ λεθίκαγακ μη αθημπιμσθέξ γναμμέξ γηα Αμενηθή - Αοζηναιία - Γονώπε θαη από εδώ γίκμηακ μη ελαγςγέξ θαη εηζαγςγέξ ηςκ πενηζζμηένςκ εηδώκ με ζεμακηηθόηενμ ηε ζηαθίδα. Οηακ ακμίγεη μ Ζζζμόξ ηεξ Ημνίκζμο (μπόηε ε πνόζβαζε πνμξ ημκ Πεηναηά είκαη εύθμιε) ε Πάηνα πάκεη ηεκ μηθμκμμηθή ηεξ αίγιε θαη ημ ιημάκη ηεξ πενκά ζε δεύηενε μμίνα.
 7. 7.  Δεξιά: Άποχη σηρ Πάσπαρ απο σον κτμασοθπαύςση ςσα 1930. Σε ππώσο πλάνο ςσο βάθορ ο υάπορ. Απιςσεπά: Το πέσπινο απιςσούπγημα, ο υάπορ σηρ Πάσπαρ. Το καυενείο σηρ εξέδπαρ με σα υανάπια και σηρ ςιδεπιέρ, γύπψ ςσα 1925.
 8. 8.   Γηζη ιμηπμκ,με ηεκ θαηαζθεοή ημο θομαημζναύζηε οπενλε θαπμηα μθειεηα γηα ηεκ πόιε. Ηάζε θμνά πμο έκα θανάβη λέκεξ εζκηθόηεηαξ έμπαηκε ζημ ιημάκη, έκαξ καύηεξ ημο θαναβημύ έβαδε ηε ζεμαία ηεξ πώναξ ημο κα ακεμίζεη ζημ θάνμ θαη ε μνπήζηνα οπμδεπόηακ ημ κεμθενμέκμ θανάβη παίδμκηαξ ημκ εζκηθό ημο ύμκμ.
 9. 9. ΠΑΣΡΑ, ΑΠΟΦΕ ΑΠΟ ΘΑΘΑ΢΢Α ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ ΣΟΤ ΓΣΟ΢ 1913 ΑΠΟ ΜΑΚΡΙΑ ΜΠΟΡΟΤΜΓ ΝΑ ΔΙΑΚΡΙΝΟΤΜΓ ΣΟΝ ΦΑΡΟ ΣΗΝ ΓΠΟΥΗ ΑΤΣΗ ΠΡΙΝ 100 ΥΡΟΝΙΑ
 10. 10.  ΢ηεκ πενημπή Αγ. Ακδνέα θαηαζθεοάζηεθε ημ 1999 μ ζύγπνμκμξ θάνμξ μ μπμίμξ είκαη πηζηό ακηίγναθμ ημο παιαημύ πμο θαηεδαθίζηεθε ημ 1972 θαη μ μπμίμξ απμηειεί ημ ζήμα θαηαηεζέκ ηεξ Πάηναξ. Βνίζθεηαη απέκακηη από ηεκ εθθιεζία ημο Αγ. Ακδνέα. ΢ημ πώνμ αοηό ιεηημονγεί θαθεηένηα θαη μοδενί θαη πνεζημμπμηείηαη επίζεξ ζακ πώνμξ γηα εθδειώζεηξ θαη ζοκαοιίεξ.
 11. 11. Για μα δξρμε .. ..Σημ διαθξοά
 12. 12. Ε Ζζηόνηα ηεξ Ιανίκαξ εηκαη ειαπηζηε ζε ακηίζεζε με αοηή ημο Φάνμο, ιμγς ημο όηη έπεη θαηζθεοαζηεί ηα ηειεοηαία 50 πνόκηα πώνηξ όμςξ κα ηεξ επεη δςζεη ηδηαίηενε ζεμαζία ηα παιηόηενα πνόκηα θαζώξ ήηακ μμκαπά γηα ειαπηζηα άημμα πμο πνεηαδμκηκ πώνμ κα «πανθάνμοκ» ηα θανάβηα θαη ηα ηζηημθόνα ημοξ.
 13. 13. ΢ημκ ιημέκα Παηνώκ ιεηημονγεί δηαμμνθςμέκε Ιανίκα πςνεηηθόηεηαξ πεοίπξρ 450 ζκαθώμ (ακάιμγα με ημ μέγεζμξ αοηώκ) γηα ηεκ ελοπενέηεζε ημονηζηηθώκ ζθαθώκ. Βνίζθεηαη βόνεηα θαη ζε γεηηκίαζε με ηεκ βόνεηα ιημεκμιεθάκε ημο ιημέκα Παηνώκ. Ε μανίκα έπεη ηνείξ μηθνέξ ιημεκμιεθάκεξ (βάζμοξ 3,5 μ. από ηεκ θαηώηαηε νεπία), 8 ζηαζενμύξ πνμβιήηεξ θαη 3 πιςημύξ
 14. 14.    ΢ογθεθνημέκα ζηε κόηηα ιημεκμιεθάκε αοηήξ οπάνπμοκ έκα θνεπίδςμα θαη 3 λύιηκεξ πιςηέξ πνμβιήηεξ, ζηε μεζαία ιημεκμιεθάκε 6 λύιηκεξ ζηαζενέξ πνμβιήηεξ θαη ζηε βόνεηα ιημεκμιεθάκε 2 ζηαζενέξ πνμβιήηεξ. Ε μανίκα πνμζηαηεύεηαη από κρμαηξθοαύζηη μήθμοξ 620 μ. (δοηηθά) θαη 52 μ. (βόνεηα). Όιεξ μη πνμβιήηεξ δηαζέημοκ δέζηνεξ, πανμπή ύδνεοζεξ (286 πανμπέξ) θαη πανμπή νεύμαημξ (234 πανμπέξ). Ε μανίκα δηαζέηεη θαη δύμ θεθιημέκα επίπεδα (νάμπεξ) γηα ηεκ ακέιθοζε ζθαθώκ, θαζώξ θαη εγθαηαζηάζεηξ κημοξ. Ε πεηνέιεοζε ηςκ ζθαθώκ γίκεηαη από ηνίημοξ με βοηία.
 15. 15.          Δίθηομ Ύδνεοζεξ Ειεθηνηθό Ρεύμα Ηαύζημα Απμθμμηδή ιομάηςκ Γιύζηνα ΢οκηενήζεηξ θαη επηζθεοέξ ζθαθώκ (από ηδηώηεξ) ΢οκηενήζεηξ θαη επηζθεοέξ θηκεηήνςκ (από ηδηώηεξ) Πάνθηκγθ αοημθηκήηςκ Σνάπεδα/ΑΣΙ (ζε 500μ) Γπίζεξ ζε απόζηαζε 100m έςξ 70 0m              Ηαθεηένηα Γζηηαηόνημ Ιπαν-κάηη θιάμπ Τπαίζνημ ζέαηνμ Γκμηθίαζε αοημθηκήηςκ Σαλί Παηδηθή πανά Σύπμξ Ηαηάζηεμα έκδοζεξ ΢μοπενμάνθεη Ηαηάζηεμα εηδώκ καοηηιηαθμύ ελμπιηζμμύ WC - Ιπάκηα Τπανπεη ηειςκείμ θαη πνώηεξ βμήζεηεξ
 16. 16. Η μαπίνα αποσελεί ενα ειδτλιακό σοπιο ςε ενα καλοκαιπινό ειημβαζίιεμα
 17. 17. ΚΓΝΣΡΟ ΠΟΛΗ΢: 2 KM ΝΟ΢ΟΚΟΜΓΙΟ: 7 KM ΑΓΡΟΔΡΟΜΙΟ: 45 KM ΛΙΜΑΝΙ: 1 ΚΜ
 18. 18.  Σμ Βόοειξ Λιμάμι ηεξ Πάηναξ, γκςζηό θαη ςξ παλιό λιμάμι,δηαζέηεη ηέζζεοιπ κύοιεπ ποξβλήηεπ.
 19. 19.    βνίζθεηαη ε Μαοίμα θαη ζημ κόηημ άθνμ αοηήξ έπεη δηαμμνθςζεί πώνμξ ακαροπήξ με ακμηπηό ζέαηνμ, παηδηθή πανά θαη ακαροθηήνημ. ΢ηε βόνεηα ιημεκμιεθάκε ηεξ Ιανίκαξ οπάνπεη ε οπμδμμή γηα ιεηημονγία ΢ηαζμμύ Τδνμπιάκςκ. (θωηξγοθία παλιξύ λιμαμιξύ)
 20. 20.   έπεη δηαμμνθςζεί πάνθμ ακαροπήξ με παηδηθή πανά, εκώ ιεηημονγεί ακαροθηήνημ ζηε βάζε ημο ακαζθεοαζζέκημξ θάνμο. Γπίζεξ ζημ Κόηημ άθνμ ημο Θημέκα ιεηημονγεί ιςθρόζκαλα, εκώ ζημ Βόνεημ άθνμ οπάνπεη Ιζηιξπλξϊκόπ όμιλξπ.
 21. 21.             Ζζηημπιμσθόξ Όμηιμξ ΢ηαζμόξ Τδνμπιάκςκ Ιανίκα ΢ηαζμόξ Γπηβαηώκ Ηαηάζηεμα Αθμνμιόγεηςκ Γηδώκ (Duty Free) Ονγακηζμόξ Θημέκμξ Παηνώκ Θημεκανπείμ Πιμεγηθή Τπενεζία Σειςκείμ Πονμζβεζηηθόξ ΢ηαζμόξ Ζπζοόζθαια Πάνθηκγθ
 22. 22.   Από ηηξ 11 Ζμοιίμο 2011 λεθίκεζε ε ιεηημονγία ημο Νέξρ Νόηιξρ Λιμέμα Παηνώκ γηα ηεκ ελοπενέηεζε ηςκ δνμμμιμγίςκ ηςκ γναμμώκ Πάηναξ-Ζηαιίαξ. Όζμκ αθμνά ηηξ κηιοιακέπ εγκαηαζηάζειπ, αοηέξ έπμοκ ζοκμιηθή θάιορε 6.974 η.μ. θαη πενηιαμβάκμοκ ηα ελήξ:
 23. 23.          πώνμοξ οπμδμπήξ θαη πιενμθμνηώκ, αίζμοζεξ ακαμμκήξ, θαθέ-μπαν, θαηαζηήμαηα, γναθεία οπενεζηώκ, γναθείμ ηειςκείμο, πναθημνεία, πώνμοξ WC, εμηοπαίζνημοξ πώνμοξ, ζημέξ θαη νάμπεξ πνόζβαζεξ ΑΙΓΑ.
 24. 24.        Ηηίνημ Τπενεζηώκ Θημέκα ζοκμιηθήξ θάιορεξ 1.764,5 η.μ. όπμο ζηεγάδμκηαη μη οπενεζίεξ δημίθεζεξ ημο Ο.Θ.ΠΑ. Α.Γ. θαη ημ Ηεκηνηθό Θημεκανπείμ Παηνώκ. Ηηίνημ Τπμζηαζμμύ. Ηηίνημ πενηπηένμο-ακαροθηενίμο ζοκμιηθήξ θάιορεξ 108,2 η.μ. Ηηίνημ Πονμζβεζηηθμύ ΢ηαζμμύ ζοκμιηθήξ θάιορεξ 669,76 η.μ. όπμο ζηεγάδεηαη ε Πονμζβεζηηθή Τπενεζία. Τπόζηεγμ Πονμζβεζηηθμύ ΢ηαζμμύ εμβαδμύ 338,46 η.μ. Ηηίνημ Βόνεηαξ Πύιεξ ζοκμιηθήξ επηθάκεηαξ 354,52 η.μ. όπμο ζηεγάδμκηαη ελςηενηθέξ οπενεζίεξ ημο Ο.Θ.ΠΑ. Α.Γ. θαη ηα ΗΓΑ (Ηιημάθηα Γηδηθώκ Απμζημιώκ) ημο Θημεκηθμύ ΢ώμαημξ. Από ηεκ πύιε αοηή γίκεηαη ε είζμδμξ ηςκ μπεμάηςκ ζημκ πώνμ ISPS ημο Θημέκα Πάηναξ. Ηηίνημ Κόηηαξ Πύιεξ ζοκμιηθήξ επηθάκεηαξ 172,5 η.μ. όπμο ζηεγάδεηαη ε ηνμπαία ημο ΗΘΠ. Από ηεκ πύιε αοηή γίκεηαη ε έλμδμξ ηςκ μπεμάηςκ από ημκ πώνμ ISPS ημο Θημέκα Πάηναξ.
 25. 25. Τπόζηεγμ Πονμζβεζηηθμύ ΢ηαζμμύ εμβαδμύ 338,46 η.μ. Ηηίνημ Βόνεηαξ Πύιεξ ζοκμιηθήξ επηθάκεηαξ 354,52 η.μ. όπμο ζηεγάδμκηαη ελςηενηθέξ οπενεζίεξ ημο Ο.Θ.ΠΑ. Α.Γ. θαη ηα ΗΓΑ (Ηιημάθηα Γηδηθώκ Απμζημιώκ) ημο Θημεκηθμύ ΢ώμαημξ. Από ηεκ πύιε αοηή γίκεηαη ε είζμδμξ ηςκ μπεμάηςκ ζημκ πώνμ ISPS ημο Θημέκα Πάηναξ. Ηηίνημ Κόηηαξ Πύιεξ ζοκμιηθήξ επηθάκεηαξ 172,5 η.μ. όπμο ζηεγάδεηαη ε ηνμπαία ημο ΗΘΠ. Από ηεκ πύιε αοηή γίκεηαη ε έλμδμξ ηςκ μπεμάηςκ από ημκ πώνμ ISPS ημο Θημέκα Πάηναξ.
 26. 26.  Σμκ Βόνεημ Θημέκα πμο πενηιαμβάκεη ημκ Ιώιμ θαη ημ παιαηό ιημάκη.  Σμκ Κόηημ Θημέκα πμο πενηιαμβάκεη ημ Κέμ Θημάκη.
 27. 27. Ε ΠΟΘΕ ΙΑ΢,Ε ΠΑΣΡΑ...ΙΖΑ ΠΑΡΑΘΑΘΘΑ΢ΖΑ ΠΟΘΕ

×