Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Gymnázium – Gimnázium  Horešská 18, Kráľovský Chlmec            2011 / 2012ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM  UMOM ...
Predkladateļ - Identifikačné údaje školy      Stupeň vzdelania ISCED 3A - Vyššie sekundárne vzdelávanie – gymnázium ...
I. VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY1. Veļkosť školy  Štruktúra školy: Gymnázium poskytujúce úplné vyššie sekundárne vzdela...
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 319/2008 Z. z. o uznávaní náhrady    maturitnej skúšky z cudzieh...
Výnimku z minimálne 33 týţdňového školského roka predstavujú maturitné ročníky,    v ktorých je plánovaná dĺţka školské...
s elektronickými informáciami a pod)  Snaha o premenu tradičnej školy na modernú (aj projekt) predpokladajú a rozvíjajú z...
Odborná učebňa BIO                          1   34         Vybavenie: elektronický mi...
11.        Školská budova pochádza z konca 80. rokov 20. storočia, je umiestnená na okrajiKLÍMA ŠKOLY    mesta K...
sektore a podnikať (kvalifikovane v oblasti cestovného ruchu).14.          Odborná profilácia Gymnázia v Kráľovsk...
II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO  PROGRAMU1.  NÁZOV VZDELÁVACIEHO PROGRAMU:                U...
c) Hľadať a vyuţívať vo vyučovacej práci vhodné formy motivácie ţiakov - pestovať v nich    tak záujem o rôzne oblasti ...
jednotlivcovi umoţňujú poznávať, konať, hodnotiť a dorozumievať sa i porozumieť si. Umoţňujú muúspešné začlenenie sa do pr...
chápe význam a uplatňuje formy takých komunikačných spôsobilostí, ktoré sú základom efektívnej   spolupráce, zaloţenej ...
je schopný pouţívať vedecké poznatky, identifikovať otázky a vyvodzovať dôkazmi   podloţené závery pre pochopenie a tvo...
7. Doceňuje význam odkazu predchádzajúcich generácií, uvedomuje si multikultúrne korene   slovenskej a európskej kultúry...
3.  DĹŢKA ŠTÚDIA A FORMY VÝCHOVY A VZDELÁVANIAGymnázium v Kráľovskom Chlmci ponúka moţnosť štúdia v dvoch študijných odbo...
ISCED 3A: Rámcový učebný plán pre Gymnázium–Gimnázium v Kráļovskom Chlmci                   platný od 1....
ISCED 3A: Rámcový učebný plán pre Gymnázium–Gimnázium v Kráļovskom Chlmci                  platný od 1. ...
POZNÁMKY 1. Počet týţdenných vyučovacích hodín v jednotlivých ročníkoch je presne určený. 2. Vyučovacia hodina v tomto p...
15. V niektorých predmetoch (podľa aktuálneho Plánu práce školy) súčasťou vzdelávacieho    procesu môţe byť bilingválna...
Ďalším dôkazom úspešnej snahy všetkých pedagógov je celoţivotný pozitívny vzťahabsolventov k našej škole. Názov školského ...
8. VÝCHOVNÁ A VZDELÁVACIA     STRATÉGIA ŠKOLYVychádza z nasledujúcich princípov uplatňovaných v práci školy:     ...
K2: KOMPETENCIA RIEŠIŤ PROBLÉMYSTRATEGICKÉ KROKY                ORGANIZAČNÉ FORMYPosilniť metódu problémové...
K5: OBČIANSKE KOMPETENCIESTRATEGICKÉ KROKY                 ORGANIZAČNÉ FORMYUčiť ţiakov stanoviť si persp...
K8: KOMPETENCIA ČITATEĻSKEJ GRAMOTNOSTISTRATEGICKÉ KROKY                ORGANIZAČNÉ FORMYUčiť ţiakov správn...
13. ZAČLENENIE PRIEREZOVÝCH TÉM    Prierezové témy sú zaradené do predmetov a činností, s ktorými sa stretávajú všetci ...
Spôsobilosť pozorovať svoje okolie,                  vyhodnocovať situáciu z hľadiska bezpečnosti a   ...
III. HODNOTENIE ŢIAKOV A AUTOEVALVÁCIA ŠKOLY1. PRAVIDLÁ PRE HODNOTENIE ŢIAKOVa) Všeobecné zásady hodnotenia a klasifikácie...
Na škole sa uplatňuje jednotný systém hodnotenia písomných prác a previerok ţiakov. (viď.    Príloha č.5)    7. Poče...
Skvp 2011
Skvp 2011
Skvp 2011
Skvp 2011
Skvp 2011
Skvp 2011
Skvp 2011
Skvp 2011
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Skvp 2011

1,883 views

Published on

Školský vzdelávací program

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Skvp 2011

 1. 1. Gymnázium – Gimnázium Horešská 18, Kráľovský Chlmec 2011 / 2012ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM UMOM A SRDCOM PRE REGIÓN „Správne chápať, správne sa vyjadrovať, správne jednať.“ Jan Amos Komenský
 2. 2. Predkladateļ - Identifikačné údaje školy Stupeň vzdelania ISCED 3A - Vyššie sekundárne vzdelávanie – gymnázium 79025 – gymnázium 79025 73 – gymnázium so zameraním na cudzie jazyky Dĺţka štúdia: štvorročná a osemročná Vyučovací jazyk: slovenský a maďarský Študijná forma: denná Druh školy: štátna Predkladateļ: Riaditeľstvo Gymnázia - Gimnázia v Kráľovskom Chlmci Názov školy: Gymnázium – Gimnázium Horešská 18 Kráľovský Chlmec Adresa: 077 01 Kráľovský Chlmec, Horešská 18 IČO: 00161012 Riaditeļ školy: RNDr. Mária TénaiováKoordinátor pre tvorbu ŠVP: RNDr. Mária Ténaiová Ďalšie kontakty: Telefónne číslo: 056 63 215 39, 056 63 235 75 Fax: 056 63 215 39 Internetová adresa: www.gymkch.edu.sk Elektronická adresa: gymkch@gymkch.edu.sk Zástupcovia riaditeļa: PaedDr. Valéria Pálová 056 63 235 75 RNDr. Mária Szabóová 056 63 235 75 Mgr. Gabriel Dobos 0915963684 Predseda Rady školy: Mgr. Jolana Daková 056 63 235 75 Zriaďovateļ: Úrad Košického samosprávneho kraja, Odbor školstva Adresa: Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice Telefónne číslo: 055/7268261 Schválené Radou školy 28. júna 2011 Aktualizované a schválené 31. augusta 2011 pedagogickou radou Platnosť dokumentu : od 1. septembra 2011 RNDr. Mária Ténaiová Riaditeľ školy 2
 3. 3. I. VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY1. Veļkosť školy Štruktúra školy: Gymnázium poskytujúce úplné vyššie sekundárne vzdelanie končiace maturitnou skúškou Kapacita ţiakov: 520/ v šk. roku 2011/12 – 447 ţiakov Počet tried: 24 / v školskom roku 2011/1 - 22 Triedy s vyučovacím jazykom slovenským: 11 Osemročné štúdium: 7 Štruktúra tried Štvorročné štúdium: 4podļa vyučovacieho Triedy s vyučovacím jazykom maďarským: 11 Osemročné štúdium: 7 jazyka Štvorročné štúdium: 42. Charakteristika ţiakov Vekové zloţenie: ţiaci vo veku od 11 do 19 rokov Národnostné zloţenie: slovenská: maďarská: Spádová oblasť: Medzibodroţie a Pouţie – 34 obcí a miest stupeň vzdelania, ktorý sa dosiahne absolvovaním ŠVP: úplné stredné vzdelanie3. Charakteristika pedagogického zboru Pedagogická a odborná spôsobilosť: Poţadovaná kvalifikovanosť učiteľov v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 v znení neskorších predpisov Ďalšie vyčlenené funkcie: Výchovní poradcovia Koordinátor pre environmentálnu výchovu Koordinátor pre prevenciu drogových závislostí Koordinátor publicity Vedúci predmetových komisií Správcovia kabinetov Správcovia laboratórií Vedúca ţiackej kniţnice4. Organizácia prijímacieho konania V kaţdom školskom roku škola otvára 2 triedy štvorročného štúdia (jedna s vyučovacím jazykomslovenským, jedna s vyučovacím jazykom maďarským) a 2 triedy osemročného štúdia (jednas vyučovacím jazykom slovenským, jedna s vyučovacím jazykom maďarským) . Prijímanie do prvých ročníkov štvorročného aj osemročného štúdia je realizované v súlade soZákonom o výchove a vzdelávaní č. 245/2008 Z.z. (školský zákon). Kritéria pre prijatie do prvýchročníkov štvorročného a prím osemročného štúdia sa po schválení Radou školy a pedagogickou radouzverejňujú na www.gymkch.edu.sk.5. Spôsob a podmienky ukončovania štúdia a organizácia maturitnej skúšky Štúdium sa ukončuje maturitnou skúškou. Maturitná skúška je organizovaná podľa týchto zákonova vyhlášok: Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) č 245/2008 Z. z. Zákon č. 37/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2008 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.318/2008 o ukončovaní štúdia na stredných školách. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 269/2009 Z. z., ktorou sa mení vyhláška MŠ SR č. 319/2008 Z. z. o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 405/2009 Z. z., ktorou sa dopĺňa 3
 4. 4. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 319/2008 Z. z. o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka v znení vyhlášky č. 269/2009 Z. z., Zástupkyňa školy pre VVČ pripraví a zverejní pre maturantov potrebné informácie , zároveňzabezpečuje koordináciu, potrebnú dokumentáciu a prípravu priebehu celej maturitnej skúšky na škole. Ţiak saprihlasuje na maturitnú skúšku v termíne do 30. Septembra na formulári F_86/2010, platí pre aktuálnymaturitný termín. Vyplnený formulár odovzdáva triednemu učiteľovi a do 15. októbra musí triednemuučiteľovi nahlásiť prípadne zmeny. Ďalšie zmeny vo voľbe maturitných predmetov a úrovne z cudzieho jazykapísomne oznámi riaditeľke školy aj s uvedením dôvodu najneskôr do 30. januára. Údaje sa zaznamenávajú vcentrálnej databáze NÚCEM. Maturitná skúška má písomnú formu, ktorá sa koná podľa centrálne zadanýchtermínov, pre školský rok 2011/2012 sú to: slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra - 13. marca 2012(utorok) povinný cudzí jazyk podļa voļby – 14. marca 2012(streda) matematika - 15. marca 2012 maďarský jazyk a literatúra -16. marca 2012 Ţiakovi sa výsledky písomnej formy oznámia aspoň 10 dní pred konaním ústnej skúšky s vyuţitím EŢK.Ústna forma maturitnej skúšky sa koná spravidla v 3.májovom týţdni. Ak sa ţiak z váţnych dôvodov nemôţezúčastniť termínu skúšky, musí doloţiť lekárske ospravedlnenie do 3 dní. Nový termín bude ţiakovi určenýpodľa platnej legislatívy. Ústnej skúšky sa môţe zúčastniť ţiak, ktorý ukončil 4.ročník gymnaziálneho štúdia.Po ukončení celej maturitnej skúšky ţiakovi bude vydaná predpísaná školská dokumentácia - maturitnévysvedčenie a dodatok k maturitnému vysvedčeniu.6. Spolupráca s rodičmi a inými subjektmiNa škole pracujú dve zdruţenia rodičov školy: Zdruţenie rodičov ţiakov s vyučovacím jazykom slovenskýma Zdruţenie rodičov ţiakov s vyučovacím jazykom maďarským. Spolupráca sa riadi školským poriadkoma stanovami oboch zdruţení.7. Organizačné formy práce školy Najčastejšou organizačnou formou vzdelávacieho procesu je samostatná vyučovacia hodina v dĺţke 45 minút. V prípade seminárov, odborných a voliteľných predmetov sa vyuţíva kumulácia dvoch 45-minútových vyučovacích hodín bez prestávky medzi hodinami. Ojedinele sa môţu vyučovacie hodiny kumulovať do dlhších celkov (telesná a športová výchova, netradičné hodiny literatúry, histórie, projektové vyučovanie, exkurzie, a pod.). V školskom roku 2011/2012 bude táto forma preferovaná pri preklenutí priestorových problémov súvisiacich s komplexnou rekonštrukciou budovy a areálu školy. Najčastejšie realizovanou formou vyučovania je celá trieda na vyučovacej hodine. K deleniu tried na skupiny ţiakov pristupuje vedenie školy s prihliadnutím na finančné moţnosti rozpočtu hlavne v predmetoch MSJ, ANJ (druhý CUJ), a prírodovedné predmety s realizáciou laboratórnych prác a cvičení – FYZ, CHE, BIO, INF, príp. MAT Vytváranie skupín ţiakov z rôznych tried toho istého ročníka vedenie školy umoţňuje pri organizácii vyučovania odborných predmetov a voliteľných predmetov v maturitných triedach 4
 5. 5. Výnimku z minimálne 33 týţdňového školského roka predstavujú maturitné ročníky, v ktorých je plánovaná dĺţka školského roka 27 týţdňov (akademický týţdeň začína 11. mája 2012)ORGANIZÁCIA VZDELÁVACIEHO PROCESU: Organizácia školského roka 2011/2012 Školský rok 2011/2012 sa začína 1. septembra 2011. Školské vyučovanie sa začína 5. septembra2011 (pondelok). Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 6. septembra 2011 (utorok). Školskévyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2012 (pondelok). Klasifikačnáporada za prvý polrok sa uskutoční najskôr 23. januára 2012 (pondelok). Školské vyučovaniev druhom polroku sa začne 1. februára 2012 (streda) a končí sa 29. júna 2012 (piatok). Klasifikačnáporada za druhý polrok sa uskutoční najskôr 21. júna 2012 (štvrtok). Posledný deň Začiatok vyučovania Prázdniny vyučovania pred začiatkom Termín prázdnin po prázdninách prázdnin 27. október 2011 28. október – 31. október 2011 2. november 2011 jesenné (štvrtok) (streda) 22. december 2011 9. január 2012 vianočné (štvrtok 23. december 2011 – 5. január 2012 (pondelok) 2. február 2012 3. február 2012 6. február 2012 polročné (štvrtok) (piatok) (pondelok) 24. február 2012 5. marec 2012 jarné prázdniny (piatok) 27. február – 2. marec 2012 (pondelok) 4. apríl 2012 11. apríl 2012 veľkonočné (streda) 5. apríl – 10. apríl 2012 (streda) 29. jún 2012 3. september 2012 letné (piatok) 2. júl – 31. august 2012 (pondelok) ČASOVÝ ROZVRH VYUČOVANIA VYUČOVACIA ČAS HODINA 1. 07:45 – 08:30 2. 08:40 – 09:25 3. 09:35 – 10:20 4. 10:35 – 11:20 5. 11:30 – 12:15 6. 12:25 – 13:10 7. 13:30 – 14:15 8. 14:15 – 15:00V čase voľna majú študenti k dispozícii študovňu a ostatné priestory určené na samoštúdium.8. Metódy: Najpreferovanejšou metódou práce na vyučovaní je kombinovaná hodina, do ktorej sa implementujú prvky moderných metód vzdelávania (práca s IKT, interaktívna tabuľa, práca 5
 6. 6. s elektronickými informáciami a pod) Snaha o premenu tradičnej školy na modernú (aj projekt) predpokladajú a rozvíjajú znalosti a zručnosti učiteľov aj z iných neţ klasických metód vyučovania. V prílohe č. 3 sú uvedené aktivizujúce metódy vyučovania, s ktorými sa učitelia oboznámili vrámci vzdelávacích aktivít a ktoré priebeţne implementujú do výchovno-vzdelávacieho procesu.(napríklad inovované metódy sprostredkovania nových poznatkov - metódy pozorovania, porovnávania, samostatnej práce ţiakov, metódy bádateľské a výskumné, metódy pedagogického merania a štatistické metódy.9. Priestorové a materiálno-technické podmienky školyOdborné učebne umoţňujú plne realizovať učebné osnovy a zvolené učebné varianty. Vybavenieodborných učební, laboratórií a kabinetov sa neustále rozširuje a modernizuje vďaka realizovanýmrozvojovým projektom ako aj vyuţitím vlastných zdrojov. Moderné učebné pomôcky a didaktickátechnika sú priebeţne inštalované, čím sa zvýšil počet tried s multimediálnym vybavením na 11.Vďaka rekonštrukcii priestorov majú ţiaci k dispozícii 4 kvalitne vybavené učebne informatiky.Vybavenie školy je priebeţne revitalizované a nahrádzané novým, moderným nábytkom, najnovšíminázornými učebnými pomôckami, novou technikou a informačno – komunikačnými technológiami.čo umoţňuje tvorivejšie a efektívnejšie vyučovanie. V záujme toho bola uskutočnená aj plynofikáciachemického laboratória a výmena palubovky v telocvični. Ţiaci a učitelia majú neobmedzený prístupk internetovej sieti vo všetkých učebniach a kabinetoch školy, ako aj v zborovni školy. Najnovšieinformácie a poznatky z rôznych vedných odborov môţu získať aj v čase mimo vyučovaniaz veľkoplošnej obrazovky, ktorá je nainštalovaná vo foajé školy. Škola má k dispozícii átriá, ktoréslúţia ako oddychová zóna aj tvorivý priestor pre vyučovanie. Ţiaľ školské ihrisko je vnevyhovujúcom stave, vyţaduje si väčšiu investíciu. Jeho revitalizácia je výzvou pre nasledujúceobdobie. Škola má zabezpečený bezbariérový prístup, úpravy tried a hygienických zariadení prepotreby ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Celkový počet 35 učební: kapacita 18 počet (ţiakov) Odborné učebne cudzích jazykov 2 2x 18 Odborné učebne: Vybavenie: 9 notebookov pre študentov, notebook pre učiteľa, dataprojektor, televízor, video, DVD prehrávač, 6 CD prehrávačov softvérové vybavenie a knižný fond pre cudzie jazyky. Odborné učebne výpočtovej techniky 4 62 Vybavenie: 62 osobných počítačov, keramické tabule, e-beam, 2 projektory, scanner, vizualizér, softvérové vybavenie, premietacie plátno 6
 7. 7. Odborná učebňa BIO 1 34 Vybavenie: elektronický mikroskop, projektor, notebook, premietacie plátno Odborná učebňa CHE 1 34 Vybavenie: projektor, notebook, interaktívna tabuľa, premietacie plátno Chemické laboratórium 1 20 Vybavenie: štandardné materiálové vybavenie a chemikálie potrebné na demonštračné a žiacke pokusy; potrebné technické vybavenie pre praktické vyučovanie s napojením na propan – butan. Odborná učebňa FYZ 1 30 Vybavenie: projektor, notebook. premietacie plátno, interaktívna tabuľa Fyzikálne laboratórium 1 30 Vybavenie: štandardné materiálové vybavenie, VERNIER – digitálny systém na realizáciu a vyhodnocovanie fyzikálnych pokusov Odborná učebňa GEO 1 30 Vybavenie: projektor, notebook, premietacie plátno Odborné učebne vyučovacieho jazyka 2 60 Vybavenie: keramické tabule, 2 notebooky, 2 projektory, DVD prehrávač, 2 televízne prijímače, videotéka, súbor vzdelávacích CD, e-beam, softvérové vybavenie, premietacie plátno Odborná učebňa MAT 1 34 Vybavenie: interaktívna tabuľa, vizualizér, projektor Odborná učebňa DEJ 1 34 Vybavenie: projektor, notebook, premietacie plátno Odborné učebne pre prácu v malých skupinách 3 3x12 Vybavenie: keramické tabule Telocvičný Veľká telocvičňa 1 844 m2 trakt: Vybavenie: trampolína, kladina, gymnastický pás Gymnastická telocvičňa 1 Vybavenie: bežecký pás Posilňovňa 1 Vybavenie: stepery, stroje na posilňovanie Trávnaté futbalové ihrisko 1 Asfaltové basketbalové ihrisko 1 Šatne 2 Sociálne a hygienické zariadenia 2 Ďalšie Šatne pre ţiakov 11 560 priestory: Kniţnica – 3825 kníh a periodických publikácií, CD, DVD 2 Študovňa 1 22 Jedáleň 1 180 Aula 1 450 Vybavenie: elektricky ovládané premietacie plátno, projektor, statické ozvučenie klubovňa 1 50 átrium 2 komunikačné priestory s voľne prístupnými počítačmi, Wi-FI pripojením na internet a veľkoplošným monitorom 1191 m2 školský areál - park 27 tis. m210. Naše gymnázium má veľmi dobré ţelezničné i autobusové spojenie so všetkýmiDOSTUPNOSŤ spádovými obcami. V spolupráci s SAD bola zriadená mimoriadna autobusováŠKOLY zastávka priamo v areáli školy. 7
 8. 8. 11. Školská budova pochádza z konca 80. rokov 20. storočia, je umiestnená na okrajiKLÍMA ŠKOLY mesta Kráľovský Chlmec v strede veľkého školského areálu. V roku 2011 vrámci projektu podporovaného ESF celá budova školy prešla komplexnou rekonštrukciou, ktorá zahŕňala zateplenie budovy vrátane strechy, výmenu okien a dverí na plastové, revitalizáciu fasády, rekonštrukciu interiéru, elektroinštalácie, časti školskej jedálne aj kuchyne a taktieţ rekonštrukciu telocvične, ktorá zahŕňala aj osadenie novej palubovky. Všetky tieto skutočnosti sa pozitívne odráţajú na celkovej klíme školy, ktorá tak prispieva k vytvoreniu estetického a podnetného pracovného prostredia pre ţiakov aj učiteľov školy. Pre našu školu je charakteristický otvorený a demokratický prístup k ţiakom, vďaka ktorému vládne v škole neformálna a príjemná atmosféra. Vzhľadom na to, ţe školu navštevujú ţiaci slovenskej a maďarskej národnosti, panuje na škole kozmopolitná atmosféra podporujúca multikultúrnu výchovu našich ţiakov.12.CHARAKTERISTIKA Pedagogický zbor školy je tvorený kvalifikovanými, erudovanými, ľudskyPEDAGOGICKÉHO a spoločensky hodnotnými učiteľmi, ktorí sú otvorení novým výzvam a v záujmeZBORU svojho osobnostného a odborného rastu sa ochotne zúčastňujú ďalšieho vzdelávania. Učitelia sú aktívni ako lektori, organizátori regionálnych i zahraničných konferencií a iných spoločenských aktivít Počet členov pedagogického zboru závisí od aktuálnych výkonov školy v danom školskom roku. Pri reálnej kapacite 24 tried sa predpokladá, ţe na škole pôsobí prepočítane zhruba 44 pedagógov. V školskom roku 2011/2012 je 22 tried a 41 pedagógov. (Príloha 2) Učitelia pracujú v liberálnom prostredí, ktoré im umoţňuje vyuţívanie najvhodnejších pedagogických metód, výukových stratégií a vlastného tvorivého prístupu. V rámci výučby cudzích jazykov zamestnáva škola lektorov V záujme podpory aktívnej občianskej participácie a rozvoja komunity vyuţívame inštitút dobrovoľníctva, vďaka ktorému aj vrámci voľnočasových aktivít umoţníme študentom školy zvyšovať svoj ľudský potenciál, kvalitu spoločenského ţivota a multikulturálne myslenie. V školskom roku 2011/2011 bude škola hosťovať dobrovoľníčku zo Španielska.13.CHARAKTERISTIKA Ţiaci dochádzajú z celého regiónu Medzibodroţia a Pouţia a sú pripravovaní na všetky typyŽIAKOV univerzitného štúdia individuálnou profiláciou v sústave voliteľných predmetov. Sú to vzdelaní, rozhľadení mladí ľudia, schopní tvoriť, prezentovať a argumentmi obhájiť svoj názor, schopní plynulo komunikovať aspoň v jednom svetovom jazyku, ovládajú prácu s osobným počítačom v smere uţívateľských programov ako aj prácu s internetom, schopní orientovať sa v spleti vedeckých, spoločenských, kultúrnych a umeleckých poznatkov a udalostí. Majú všetky predpoklady na štúdium na vysokej škole ľubovoľného smeru, a sú schopní sa po krátkom zaškolení kvalifikovane uplatniť v administratívnych činnostiach, pracovať v súkromnom 8
 9. 9. sektore a podnikať (kvalifikovane v oblasti cestovného ruchu).14. Odborná profilácia Gymnázia v Kráľovskom Chlmci – nové horizonty regionálnehoPROJEKTY vzdelávania – OPV-2008/1.1/04-SORO Rekonštrukcia budovy školy vrámci OP ESF Infraštruktúra vzdelávania Projekt na získanie akreditácie vysielajúcej organizácie vrámci európskeho programu Mládeţ v akcii - Dobrovoľníctvo Projekt nadácie INTENDA – SCHOOL TV – znovuoţivenie školskej televízie a kooperácia s mestskou televíziou Škola sa priebeţne zapája do projektov zameraných na študijné výmeny, reaguje na aktuálne projektové výzvy. Organizuje aktivity pre okolité školy regiónu. Kaţdoročne organizuje medzinárodné športové podujatie partnerských škôl Pilotný projekt študijných pobytov – Na základe spolupráce s regionálnymi základnými školami budú môcť ţiaci deviatych ročníkov základných škôl absolvovať týţdenný študijný pobyt a stať sa plnohodnotnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na našej škole15. PARTNERI N.T.E. Languege School Košice, Luminosus, n.o. Veľké Kapušany samosprávy miest a obcí, MPC, PPP Košice, PPP Trebišov16. záujmová voľnočasová činnosťĎALŠIE odborné konzultácieMOŽNOSTIPONÚKANÉ organizácia zahraničných výmenných a jazykových pobytovŽIAKOM MIMO riešenie individuálnych študijných i osobných problémovVYUČOVANIA športové podujatia a medzinárodné akcie vedomostné a talentové súťaţe získanie európskeho certifikátu ECDL (od šk. roka 2010/11) Sprostredkovanie dobrovoľníckej sluţby – vysielanie dobrovoľníkov do zahraničia a prijímanie zahraničných záujemcov o dobrovoľnícku činnosť 9
 10. 10. II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU1. NÁZOV VZDELÁVACIEHO PROGRAMU: UMOM A SRDCOM PRE REGIÓN2. VYMEDZENIE VLASTNÝCH CIEĻOV A POSLANIA VÝCHOVY A VZDELÁVANIA, PROFIL ABSOLVENTA ŠKOLY Špecifikom Gymnázia v Kráľovskom Chlmci je, ţe pôsobí v jazykovo zmiešanom prostredí,čo podmieňuje i základnú štruktúru školy: v školskom roku 2010/2011 je z 22 tried 11 trieds vyučovacím jazykom slovenským a 11 tried s vyučovacím jazykom maďarským. Kľúčovou ideovou úlohou v rozvoji školy je praktické uplatnenie princípovhumanizácie a zdôraznenie motivácie ako hybného prvku nielen pri formovaní vzťahu študentak štúdiu, pri kladení si cieľov, zvyšovaní náročnosti a formovaní osobnosti, ale aj vo vzťahuk spoločnosti, rovesníkom a učiteľom. Cieļavedomý postoj k vlastnému správaniu sa, k vlastnýmnárokom a k ţivotu ako celku by mal eliminovať ţivelnosť, unáhlenosť a slabosť, a viesť k tomu,aby pripravení a rozhodní mladí ľudia nepodľahli vonkajším negatívnym vplyvom. Poţiadavky spoločnosti a trhu práce na jazykové schopnosti absolventov boli podnetom nazriadenie osemročného štúdia so zameraním na výuku cudzích jazykov v roku 1995, popri uţ odroku 1948 existujúcom klasickom gymnaziálnom štúdiu .Vízia a stratégia školy Víziou školy je : „Rozvíjať svoju pozíciu vzdelávacieho, kultúrneho a spoločenskéhocentra mesta Kráļovský Chlmec a celého regiónu“ V záujme napĺňania vízie školy je sformovaná i politika kvality, ktorá vychádzaz koncepcie rozvoja školy a smeruje k naplneniu strategického plánu školy a k vytváraniu profiluabsolventa školy v súlade s koncepciou rozvoja školy. Taktieţ odzrkadľuje snahy a aktivity školyv oblasti implementácie inovačných pedagogických metód a činností do vyučovaceji mimovyučovacej práce, so zreteľom na potreby „vedomostnej spoločnosti“ a potreby trhu práce. a) Snaţiť sa o dôsledné zabezpečovanie odbornosti vyučovania všetkých vyučovaných predmetov – čo je predpokladom vysokej kvality výuky. Cieľom je dosiahnutie 100% kvalifikovanosti vyučovania na škole. b) Podporovať a vhodne motivovať učiteľov školy k implementácii inovačných pedagogických metód s vyuţitím informačných a komunikačných technológií do vyučovacej i mimovyučovacej činnosti. 10
 11. 11. c) Hľadať a vyuţívať vo vyučovacej práci vhodné formy motivácie ţiakov - pestovať v nich tak záujem o rôzne oblasti vedy a kultúry ako aj konkrétne o štúdium jednotlivých predmetov a prispieť tak k rozvoju túţby po vzdelaní a samovzdelávaní sa. d) Vytvárať podmienky na komparáciu vedomostí a postojov ţiakov a vyuţiť ju ako motivačný prvok formujúci sebavedomie a schopnosť sebahodnotenia. Moţné formy realizácie sú napr.: porovnávacie testy konferencie obhajoby študijné pobyty verejné prezentácie a pod. e) Motivovať, podporovať pedagógov školy k celoţivotnému vzdelávaniu sa a vytvárať podmienky pre ich zapojenie sa do jeho rôznych foriem vzdelávania. Motivovať učiteľov k zapájaniu sa do ďalšieho vzdelávania zameraného predovšetkým na : absolvovanie adaptačného vzdelávania začínajúcich pedagógov vykonanie prvej kvalifikačnej skúšky vykonanie druhej kvalifikačnej skúšky získanie kompetencií vedúcich pedagogických pracovníkov získavanie kompetencií na vyuţívanie informačných a komunikačných technológií vo vyučovacom procese skvalitňovanie jazykových spôsobilostí a spôsobilosti komunikácie učiteľov cudzích jazykov získavanie vzdelania potrebného pre zavádzanie nových odborov či predmetov – zameraných na uspokojovanie potrieb trhu práce rozvoj schopností a zručností učiteľov na rozvíjanie kľúčových kompetencií ţiakov v súlade s potrebami vedomostnej spoločnosti f) Zasadiť sa o posilnenie výuky predmetov podporujúcich vzdelávanie študentov v oblasti ekonomiky, manaţmentu, podnikania a informačno-komunikačných technológií. g) Snaţiť sa o vytvorenie vhodných podmienok na zlepšenie komunikácie s rodičmi a informovanosti rodičov a verejnosti o dianí, aktivitách a výsledkoch školy. PROFIL ABSOLVENTA Je zaloţený na kļúčových spôsobilostiach, ktoré sa rozvíjajú a sú rozvíjané v sociokultúrnychobsahoch najmä súčasného vedného a technického vzdelávania. Predstavuje všeobecnú vzdelanosť (akokomplex znalostí a vedomostí, schopností, hodnotových postojov, osobných čŕt a iných dispozícií), ktoré 11
 12. 12. jednotlivcovi umoţňujú poznávať, konať, hodnotiť a dorozumievať sa i porozumieť si. Umoţňujú muúspešné začlenenie sa do pracovných a mimopracovných spoločenských štruktúr. Nadväzujú na spôsobilostizískané v priebehu predchádzajúcich stupňov, najmä niţšieho sekundárneho vzdelávania. Spôsobilosti sa formujú na základe osobnej praktickej činnosti a skúsenosti a zároveň sú uplatniteľnév ţivotnej praxi. Nevyjadrujú trvalý stav, ale menia svoju kvalitu a hodnotu počas celého ţivota.Nezastarávajú ako vedomosti, ale majú potenciálnu vlastnosť neustále sa rozvíjať (a preto môţu byťzákladom celoţivotného učenia sa a osobnej flexibility). Sú výsledkom a dôsledkom nielen formálneho(školského) vzdelávania, semiformálneho (osvetového, zamestnávateľského a iného organizačného)vzdelávania, ako aj neinštitucionálneho vzdelávania.Jednotlivé kľúčové spôsobilosti (kompetencie) sa navzájom prelínajú, prepájajú a majú aj nadpredmetovýprogramový (dokonca i priprogramový a mimoprogramový) charakter. Získavajú sa ako produktcelkového procesu vzdelávania a sebavzdelávania, t. j. kompletného vzdelávacieho programu aprogramových rozvíjacích aktivít, ktoré v rámci školy skutočne prebiehali. Spôsobilosti (kompetencie) súkoncipované ako ideálny plánovaný cieľový výstup dosahovaný procesom ich rozvíjania v tejto vyššejsekundárnej škole. Absolvent gymnaziálneho vzdelávania má na úrovni svojich moţností rozvinuté tietokľúčové spôsobilosti (kompetencie) :K1 : kompetencia učiť sa učiť dokáţe reflektovať proces vlastného učenia sa a myslenia pri získavaní a spracovávaní nových poznatkov a informácií a uplatňuje rôzne stratégie učenia sa, dokáţe kriticky zhodnotiť informácie a ich zdroj, tvorivo ich spracovať a prakticky vyuţívať, uvedomuje si potrebu svojho autonómneho učenia sa ako prostriedku sebarealizácie a osobného rozvoja, kriticky hodnotí svoj pokrok, prijíma spätnú väzbu a uvedomuje si svoje ďalšie rozvojové moţnosti,K2 : kompetencia riešiť problémy uplatňuje pri riešení problémov vhodné metódy zaloţené na analyticko-kritickom a tvorivom myslení, je otvorený (pri riešení problémov) získavaniu a vyuţívaniu rôznych, aj inovatívnych postupov, formuluje argumenty a dôkazy na obhájenie svojich výsledkov, poznáva pri jednotlivých riešeniach ich klady i zápory a uvedomuje si aj potrebu zvaţovať úrovne ich rizika, dokáţe konštruktívne a kooperatívne riešiť konflikty,K3 : komunikatívne kompetencie dokáţe vyuţívať všetky dostupné formy komunikácie pri spracovávaní a vyjadrovaní informácií rôzneho typu, jeho ústny a písomný prejav je adekvátny situácii a účelu uplatnenia, efektívne vyuţíva dostupné informačno-komunikačné technológie, vie prezentovať sám seba a výsledky svojej práce na verejnosti, pouţíva odborný jazyk, dokáţe primerane komunikovať v materinskom a v dvoch cudzích jazykoch, 12
 13. 13. chápe význam a uplatňuje formy takých komunikačných spôsobilostí, ktoré sú základom efektívnej spolupráce, zaloţenej na vzájomnom rešpektovaní práv a povinností a na prevzatí osobnej zodpovednosti,K4 : sociálne a interpersonálne kompetencie reflektuje vlastnú identitu, buduje si vlastnú samostatnosť/nezávislosť ako člen celku, na základe sebareflexie si svoje ciele a priority stanovuje v súlade so svojimi reálnymi schopnosťami, záujmami a potrebami, efektívne spolupracuje v skupine, uvedomuje si svoju zodpovednosť v tíme, kde dokáţe tvorivo prispievať pri dosahovaní spoločných cieľov, dokáţe odhadnúť a korigovať dôsledky vlastného správania a konania a uplatňovať sociálne prospešné zmeny v medziľudských vzťahoch, K5 : občianske kompetencie uvedomuje si základné humanistické hodnoty, zmysel národného kultúrneho dedičstva, uplatňuje a ochraňuje princípy demokracie, vyváţene chápe svoje osobné záujmy v spojení so záujmami širšej skupiny, resp. spoločnosti, uvedomuje si svoje práva v kontexte so zodpovedným prístupom k svojim povinnostiam, prispieva k naplneniu práv iných, - je otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti, zainteresovane sleduje a posudzuje udalosti a vývoj verejného ţivota, zaujíma k nim stanoviská a aktívne podporuje udrţateľnosť kvality ţivotného prostredia, dokáţe si stanoviť ciele s ohľadom na svoje profesijné záujmy, kriticky hodnotí svoje výsledky a aktívne pristupuje k uskutočneniu svojich cieľov, dokáţe získať a vyuţiť informácie o vzdelávacích a pracovných príleţitostiach, pozná pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu), správa sa kultivovane, primerane okolnostiam a situáciám, je tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr., uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom ţivote a v ţivote celej spoločnosti, cení si a rešpektuje umenie a kultúrne historické tradície,K6 : matematická gramotnosť pouţíva matematické myslenie na riešenie praktických problémov v kaţdodenných situáciách, pouţíva matematické modely logického a priestorového myslenia a prezentácie (vzorce, modely, štatistika, diagramy, grafy, tabuľky), ţiak vykonáva a zdôvodňuje štandardné kvantitatívne postupy, vykonáva výpočty formuluje výsledky pozná a pouţíva beţné pomôcky a nástroje preukazuje schopnosť robiť analýzu grafov, diagramov a tabuliekK7 : prírodovedná gramotnosť pouţíva základy prírodovednej gramotnosti, ktorá mu umoţní robiť prírodovedne podloţené úsudky a vie pouţiť získané operačné vedomosti na úspešné riešenie problémov, 13
 14. 14. je schopný pouţívať vedecké poznatky, identifikovať otázky a vyvodzovať dôkazmi podloţené závery pre pochopenie a tvorbu rozhodnutí o svete prírody a zmenách, ktoré v ňom v dôsledku ľudskej aktivity nastali venuje pozornosť tematickému spracovávaniu projektov a prezentácií v oblasti prírodovednej a environmentálnej. uplatňuje vo vlastnom okolí zásady ochrany ţivotného prostredia a environmentálneho vzťahu k prírode (separovanie komunálneho odpadu, ochrana prírody – pôdy, vody, ovzdušia)K8 : čitateļská gramotnosť chceme vybaviť nášho absolventa takými čitateľskými kompetenciami, v rámci ktorých dokáţe porozumieť ţivej spisovnej reči v materinskom i cudzom jazyku na známe aj neznáme témy, v písomnej i ústnej podobe, v diskusii s hovoriacim je schopný obhájiť svoj názor a v danom jazyku bude presvedčivo prezentovať aj zloţité argumentačné línie. dokáţe sa vyjadrovať na vyššom stupni umeleckej gramotnosti prostredníctvom vyjadrovacích prostriedkov,K9 : gramotnosť v informačných a komunikačných technológiách kriticky pouţíva technológie informačnej spoločnosti pri vyučovaní a učení sa, vo voľnom čase a na komunikáciu (pouţíva počítač na získavanie, posudzovanie, ukladanie, tvorbu, prezentáciu a výmenu informácií a na komunikáciu a účasť v spolupracujúcich sieťach prostredníctvom internetu), rozumie a pouţíva primerane zloţité postupy a algoritmy uvedomuje si rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom, rozumie príleţitostiam a moţným rizikám, ktoré sú spojené s vyuţívaním internetu a inej digitálnej komunikáciePROFIL ABSOLVENTA NIŢŠÍCH TRIED OSEMROČNÉHO GYMNÁZIA: 1. Absolvent je optimálne pripravený pre ďalšie štvorročné štúdium na našej škole, a to tak v oblasti vedomostí a zručností, ako aj v oblasti postojov, hodnôt, učebných návykov a spôsobilostí. 2. V obidvoch zvolených cudzích jazykoch komunikuje aspoň na úrovni A2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca 3. Pouţíva informačné technológie, dokáţe ich vyuţívať na získavanie a spracovanie informácií, k nadväzovaniu kontaktov . 4. Pozná svoje práva a dokáţe ich obhajovať a adekvátnym spôsobom presadzovať. Je si vedomý svojich povinností. Vie komunikovať spôsobom zodpovedajúcim svojmu veku a vzdelaniu. 5. Rozumie princípu udrţateľného rozvoja. Zaujíma sa o otázky ochrany ţivotného prostredia. 6. Prebrané učivo dokáţe nielen vyuţiť pri ďalšom vzdelávaní, ale aj uplatniť v kaţdodenných praktických činnostiach. 14
 15. 15. 7. Doceňuje význam odkazu predchádzajúcich generácií, uvedomuje si multikultúrne korene slovenskej a európskej kultúry, slovenského a európskeho hmotného bohatstva. Uvedomelo pracuje s dvojicou pojmov Slovák a Európan. 8. Má záujem o ďalšie štúdium, samostatne vyhľadáva a dopĺňa informácie, dokáţe ich hodnotiť a posudzovať ich uţitočnosť. 9. Rôznosť a konflikt chápe ako zdroj obohatenia a impulz ďalšieho vývoja. 10. V miere odpovedajúcej svojím schopnostiam disponuje kľúčovými spôsobilosťami popísanými vyššie.PROFIL ABSOLVENTA VYŠŠÍCH TRIED OSEMROČNÉHO GYMNÁZIA A ŠTVORROČNÉHOŠTÚDIA: 1. Absolvent je optimálne pripravený pre ďalšie štúdium na ním vybranej vysokej škole, a to tak v oblasti vedomostí a zručností, ako aj v oblasti postojov, hodnôt a študijných návykov. 2. V obidvoch zvolených cudzích jazykoch komunikuje na úrovni B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca. 3. Efektívne a uvedomelo vyuţíva informačné technológie, dokáţe ich vyuţívať na získavanie, spracovanie, vyhodnocovanie a tvorivé dopĺňanie informácií v rámci tvorby projektov, k nadväzovaniu a upevňovaniu potrebných kontaktov s osobami a inštitúciami. 4. Pozná svoje práva a dokáţe ich primeraným spôsobom obhajovať a adekvátnym spôsobom presadzovať. Je si vedomý svojich povinností a je schopný prijať opatrenia na ich efektívne plnenie. Vie primeraným a slušným spôsobom komunikovať so svojimi vrstovníkmi, ale aj učiteľmi a inými autoritami. 5. Rozumie princípu udrţateľného rozvoja, je schopný ho presadzovať vo svojom konaní a správaní. Aktívne sa zaujíma o otázky ochrany ţivotného prostredia. 6. Prebrané učivo dokáţe nielen vyuţiť pri ďalšom vzdelávaní, ale aj uplatniť v kaţdodenných praktických činnostiach. Je schopný svoje vedomosti a zručnosti samostatne rozširovať, upevňovať a obohacovať vyuţitím rôznych informačných zdrojov hlavne v oblastiach svojich záujmov. 7. Plne si uvedomuje význam odkazu predchádzajúcich generácií, pozná multikultúrne korene slovenskej a európskej kultúry, slovenského a európskeho hmotného bohatstva. 8. Má záujem o ďalšie štúdium, samostatne vyhľadáva a dopĺňa informácie, dokáţe ich hodnotiť a posudzovať ich uţitočnosť, spracovať a pomocou nich hľadať riešenia problémov, ktoré sa pred neho postavia. 9. Rôznosť a konflikt chápe ako zdroj obohatenia a impulz ďalšieho vývoja. Pozná techniky zvládania konfliktov a uvedomelo ich vyuţíva. 10. V miere odpovedajúcej svojím schopnostiam a veku disponuje kľúčovými spôsobilosťami popísanými vyššie a snaţí sa o ich uvedomelé rozvíjanie. 15
 16. 16. 3. DĹŢKA ŠTÚDIA A FORMY VÝCHOVY A VZDELÁVANIAGymnázium v Kráľovskom Chlmci ponúka moţnosť štúdia v dvoch študijných odboroch : 79 02 5 .......... 4 - ročné štúdium 79 02 5 73 . ........ 8 - ročné štúdium so zameraním na výuku cudzích jazykov Oba druhy štúdia je moţné študovať v slovenskom aj v maďarskom jazyku.4. ZÁKLADNÉ KURIKULÁRNE ZÁSADY Naši ţiaci zvládnu gymnaziálne štúdium na úrovni poţiadaviek a štandardov pre gymnaziálnevzdelanie, vrátane štúdia odborných profilových predmetov, ktoré sú špecifické pre našu školu.Osemročné štúdium, ktoré je zamerané na výučbu cudzích jazykov je náročnejšie na úroveň vedomostív komunikácii v cudzích jazykoch. Vo voliteľných predmetoch, ktoré tvoria individuálny profil absolventa, sú naši ţiaci pripravovanív súlade s cieľovými poţiadavkami na maturitnú skúšku.5. ZAMERANIE ŠKOLY:Škola poskytuje gymnaziálne štúdium s ohľadom na individuálnu pokročilosť a voľbu predmetovs orientáciou na budúce vysokoškolské (univerzitné) vzdelanie. Na Gymnázium v Kráľovskom Chlmci sa hlásia ţiaci, ktorí túţia po vzdelaní a radi by pokračovaliv štúdiu na vysokých školách. Nie kaţdý tento cieľ dosiahne. Dôvodom je najčastejšie zlá ekonomickásituácia rodiny, keďţe v okolí je málo pracovných príleţitostí a vysoká nezamestnanosť. Po podrobnejanalýze podmienok, v ktorých ţijú a študujú naši ţiaci, v súlade s potrebami regiónu a trhu práce bolvytvorený vzdelávací program školy, ktorý prihliada na všetky špecifiká regiónu.Napriek tomu, ţe úspešnosť prijímania na vysoké školy kaţdoročne presahuje 90% a naši absolventiúspešne študujú na vysokých školách, ponúkame všetkým ţiakom moţnosť zvoliť si predmety, ktoré sú vosvojom zameraní uţitočné tak pre budúcich vysokoškolákov ako aj pre tých, ktorí po ukončení štúdianastupujú do zamestnania, alebo začínajú samostatne podnikať. 16
 17. 17. ISCED 3A: Rámcový učebný plán pre Gymnázium–Gimnázium v Kráļovskom Chlmci platný od 1. 9. 2011 pre 8 a 4 -ročné štúdium s vyučovacím jazykom slovenským - počínajúc primou a kvintouVzdelávacia oblasť Predmet/ročník ∑ ∑ Sp 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. .Jazyk a komunikácia slovenský jazyk 5 5 5 5 18+2 3 3 3 4 12+1 a literatúra prvý cudzí jazyk 5 5 4 4 12+6 4 4 5 5 16+2 druhý cudzí 0 2 3 3 4+4 2 2 2 2 8 jazykČlovek a príroda fyzika 1 1 2 2 3 3 3 0 5+1 5+4 chémia 2 0 0 2 4 2 2 3 0 5+2 biológia 2 1 0 1 4 2 3 2 0 6+1Človek a spoločnosť dejepis 2 2 2 0 2 1 2 1 5+1 6 geografia 2 1 2 1 4+2 1 2 1 0 4 občianska náuka 0 1 1 2 3+1 0 0 2 1 3Človek a hodnoty etická výchova /náboţenská 1 1 0 1 3 1 1 0 0 2 výchovaMatematika a práca matematika 4 4 5 4 4 4 1 5 15+3 11+2s informáciami informatika 1 1 1 1 3+1 2 1 1 0 3+1Človek a svet práce technika /svet práce 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 Spotrebiteľská 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 výchova Mediálna výchova 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0Umenie a kultúra výtvarná výchova 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 hudobná výchova 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 výchova umením 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 umenie a kultúra 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4Zdravie a pohyb Telesná a športová výchova 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8Odborné pred. 2 2 2 2 8Voliteļné hodiny 0 10 10Spolu povinná časť 27 30 31 31 119 31 32 33 28 124 Účelové cvičenia a kurzy Ochrana ţivota a 2x6 2x6 2x6 2x6 2x6 2x6 3x7 zdravia 5dn 5dn Plavecký kurz í í 7dn 7dn Lyţiarsky kurz í í 30 24 Spolu : povinná časť + voliteļné hodiny 29 30 30 31 32 31 30 3 17
 18. 18. ISCED 3A: Rámcový učebný plán pre Gymnázium–Gimnázium v Kráļovskom Chlmci platný od 1. 9. 2011 pre 8 a 4 -ročné štúdium s vyučovacím jazykom maďarským - počínajúc primou a kvintouVzdelávacia oblasť Predmet/ročník 9. 1. 2. 3. 4. ∑ 5. 6. 7. 8. ∑ Sp.Jazyk a komunikácia slovenský jazyk 5 5 4 4 18 3 3 3 4 8+5 a slovenská literatúra jazyk národnosti 4 5 5 4 18 3 3 3 3 8+4 a literatúra prvý cudzí jazyk 4 5 4 4 12+5 4 4 4 4 16 druhý cudzí 0 0 2 2 4 2 2 2 2 8 jazykČlovek a príroda fyzika 1 1 2 2 5+1 2 3 2 0 5+2 chémia 0 0 2 2 4 3 2 1 0 5+1 biológia 0 2 1 1 4 2 3 1 0 6Človek a spoločnosť dejepis 2 1 2 1 5+1 2 2 2 0 6 geografia 2 1 1 1 4+1 1 2 1 0 4 občianska náuka 0 1 1 2 3+1 0 0 2 1 3Človek a hodnoty etická výchova /náboţenská 1 0 1 1 3 1 1 0 0 2 výchovaMatematika a práca matematika 11+s informáciami 4 4 5 5 15+3 4 4 3 1 1 informatika 1 1 1 1 2+2 2 1 1 0 3+1Človek a svet práce technika 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 Spotrebiteľská výchova 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 Mediálna výchova 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0Umenie a kultúra výtvarná 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 výchova hudobná 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 výchova výchova umením 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 umenie a kultúra 0 0 0 0 0 1 0 2 1 4Zdravie a pohyb telesná a športová výchova 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8Odborné predmety 2 2 2 2 8Voliteļné hodiny 10 10Spolu povinná časť 30 32 33 33 128 34 34 31 30 129 Účelové cvičenia a kurzy Ochrana ţivota a 2x6 2x6 2x6 2x6 2x6 2x6 3x7 zdravia Plavecký kurz 5dní 5dn í Lyţiarsky kurz 7dní 7dní 18
 19. 19. POZNÁMKY 1. Počet týţdenných vyučovacích hodín v jednotlivých ročníkoch je presne určený. 2. Vyučovacia hodina v tomto popise učebného plánu trvá 45 minút, ale škola si môţe zaviesť iné organizačné formy vyučovania. 3. Školský rok trvá minimálne 33 týţdňov/maturitné triedy 27 týţdňov, na tento počet týţdňov je plánovaná výučba. 4. Trieda sa môţe deliť na skupiny podľa platnej legislatívy. 5. V predmete cudzie jazyky sa vyučujú dva z jazykov: anglický, nemecký francúzsky, ruský. Podľa potreby a moţnosti školy aj ďalšie cudzie jazyky. 6. Predmety etická výchova a náboţenská výchova sa vyučujú podľa záujmu ţiakov v skupinách najviac 20 ţiakov, v prípade niţšieho počtu (pod 12 ţiakov) moţno spájať ţiakov z rôznych ročníkov. 7. Informatika ako predmet je zaradená vo vybraných ročníkoch, ale v obsahu kaţdého predmetu je zaradená práca s informačno-komunikačnými technológiami a súčasťou vyučovania je aj prierezová téma tvorba projektov a prezentačné zručnosti. 8. Účelové cvičenia Ochrany ţivota a zdravia a Kurz Ochrana človeka a zdravia sú povinnou súčasťou vyučovania. 9. Účelový kurz – plavecký je povinnou súčasťou vyučovania v 2. ročníku, sekunde a sexte - lyţiarsky je nepovinnou súčasťou vyučovania v 1. ročníku, tercii a kvinte Škola organizuje lyţiarsky kurz na základe záujmu ţiakov. V prípade niţšieho záujmu ţiakov 1. ročníkov umoţní účasť na lyţiarskom kurze aj ţiakom z iných ročníkov. 10. Voliteľné hodiny v maturitnom ročníku sa vyuţijú na zavedenie predmetov podľa záujmu ţiakov. Podmienkou na otvorenie daného predmetu je záujem aspoň 10 ţiakov. V prípade predmetov, ktoré majú charakter cvičení – 8 ţiakov. 11. Odborný predmet si ţiak (1.-4. roč.; kvinta – oktáva) volí v súlade s odbornou profiláciou školy. Podmienkou na otvorenie daného odborného predmetu je záujem aspoň 10 ţiakov. 12. Predmety: TEV. ETV, NAB, HUV, VYV sa neklasifikujú. THD sa v prime neklasifikuje, v sekunde a tercii sa klasifikuje. Spotrebiteľská výchova (SVP), mediálna výchova (MDV), UKL a VUM sa klasifikujú. 13. Škola organizuje pre ţiakov prím aţ kvárt vzdelávací pobyt – Škola v prírode podľa ich záujmu, v rozsahu najviac 7 dní. 14. Na vysvedčení a v príslušných dokumentoch sa pri neklasifikovaných predmetoch uvedie „absolvoval(a)“, „neabsolvoval“. 19
 20. 20. 15. V niektorých predmetoch (podľa aktuálneho Plánu práce školy) súčasťou vzdelávacieho procesu môţe byť bilingválna výuka vybraných tematických celkov, alebo istých častí vyučovaného tematického celku.Zváţiac špecifiká regiónu a potreby trhu práce v regióne ponúka škola vrámci svojej odbornejprofilácie ponúka svojim ţiakom moţnosť voľby odborných predmetov podľa nasledovnej ponuky: Odborná profilácia Gymnázia v Kráļovskom Chlmci vrámci školského vzdelávacieho programu počínajúc školským rokom 2008/2009 Odborný Efektívny Aplikovaná blok Človek a zdravie Praktický Európan manaţment informatika Ročník p r e d m e t y Manaţment Podnikanie v 1. ročník osobných Cvičenia Potraviny a výţiva cestovnom ruchu financií z informatiky Databázové Farmaceutická Geografia cestovného 2. ročník Účtovníctvo a grafické systémy botanika ruchu a štatistika Tvorba Audio Technické Hotelový 3. ročník a riadenie a videotechnika aplikácie z chémie a gastronomický projektov I. manaţment Ekonomika Programovanie Technické Spoločenská 4. ročník komunikácia, právna aplikácie z chémie II náuka Hodinová dotácia jednotlivých predmetov: 2 hodiny týţdenne v kaţdom ročníku Ţiak si volí v kaţdom ročníku ako povinne voliteľný predmet jeden z ponúkaných predmetov pre príslušný ročník, nezávisle od voľby v predchádzajúcom ročníku štúdia. Smerovanie školy však bude sledovať zachovanie kontinuity vzdelávania v jednotlivých odborných blokoch. Podmienkou na otvorenie daného predmetu je záujem aspoň 8 ţiakov. Skupiny sa môţu vytvoriť zo ţiakov rôznych tried príslušného ročníka 20
 21. 21. Ďalším dôkazom úspešnej snahy všetkých pedagógov je celoţivotný pozitívny vzťahabsolventov k našej škole. Názov školského vzdelávacieho programu UMOM A SRDCOMPRE REGIÓN vyjadruje smerovanie cieleného pôsobenia našej školy v regióne, ktorý jepoznačený veľkou vzdialenosťou od hospodárskych a kultúrnych centier a veľkounezamestnanosťou. Vychovávame a vzdelávame osobnosti, ktoré budú hýbateľmi spoločenskéhodiania a budúceho rozvoja regiónu, jedincov, ktorí obstoja nielen v procese vzdelávania ale hlavnev ţivote. Chceme dať našim ţiakom také vedomosti a zručnosti, ktoré sa dajú dobre uplatniť v praxi.Činíme tak obsahom vzdelávania, uplatňovaním demokratických princípov, rešpektovaním ţiaka,jeho osobnosti a širokou ponukou aktivít, rovnako ako zapojením školy i jej absolventov doverejného ţivota, ich cieľavedomou profesijnou orientáciou a odbornou profiláciou, rozvíjanímschopnosti slobodne a tvorivo pracovať, samostatne myslieť a zodpovedne rozhodovať. Veľkýdôraz kladieme na otvorenosť školy všetkým deťom, rodičom a verejnosti. Radi by sme dosiahli,aby sa naši absolventi po úspešnom zvládnutí vysokoškolského štúdia vrátili do svojho rodiska, dosvojho regiónu a vlastným úsilím sa pričinili o jeho rozvoj.6. POŢIADAVKY NA ZÁUJEMCOV O ŠTÚDIUM – ORGANIZÁCIA PRIJÍMACIEHO KONANIA:Prijímacie konanie sa riadi zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene adoplnení niektorých zákonov a ďalšou aktuálne platnou legislatívou.Kritériá sú na pedagogickej rade prerokované a upresňované každý rok a zverejňované v súlade s platnoulegislatívou. Pri prijímacom konaní sa vychádza z výsledkov predchádzajúceho vzdelania. Berú sa do úvahy: výsledky predchádzajúceho vzdelávania (klasifikácia a výstupné hodnotenie ţiaka) výsledky Monitoru písomný test základných študijných predpokladov7. UKONČOVANIE ŠTÚDIA – ORGANIZÁCIA MATURITNEJ SKÚŠKYJe riadené platnou legislatívou – Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) ao zmene a doplnení niektorých zákonov; Vyhláška MŠ SR č.318/2008 Z.z. o ukončovaní štúdia nastredných školách; Vyhláška MŠ SR č. 319/2008 Z. z. o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudziehojazyka v znení neskorších predpisov, Vyhláška č. 209/2011 Z.z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláškaMinisterstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách;Vyhláška č. 208/2011 Z.z. ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.319/2008 Z. z. o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka v znení neskorších predpisov 21
 22. 22. 8. VÝCHOVNÁ A VZDELÁVACIA STRATÉGIA ŠKOLYVychádza z nasledujúcich princípov uplatňovaných v práci školy: Kvalifikovanosť výuky Variabilita štúdia Široká ponuka voliteľných predmetov Moţnosť odbornej profilácie ţiakov podľa ponuky povinne voliteľných odborných predmetov Vysoká úroveň výuky cudzích jazykov s vyuţitím moţnosti bilingválnej výuky Kvalitná príprava ţiakov na univerzitné a vysokoškolské štúdium Moţnosť účasti v zahraničných projektoch Liberálny prístup k ţiakom i učiteľom Otvorenosť vo vzťahu k ţiakom Existencia a práca Študentskej rady Neformálna klíma školy Kozmopolitná a multikultúrna atmosféra9. NÁŠ VZDELÁVACÍ PROGRAM UPLATŇUJE NASLEDUJÚCE POSTUPY: Vnútorné členenie výuky do skupín (viď. s. 3) Tímová práca Účasť na projektoch (viď. s. 6) Moţnosť ovplyvňovať chod školy a ponuku vzdelávania prostredníctvom Študentskej rady a Rady rodičov Aktivizačné a motivačné metódy (Príloha č. 3) Moţnosť práce so zahraničnými lektormi Individuálny prístup 11.KĻÚČOVÉ KOMPETENCIE SÚ V NAŠOM PROGRAME ROZVÍJANÉ NASLEDOVNE:K1: KOMPETENCIA UČIŤ SA UČIŤSTRATEGICKÉ KROKY ORGANIZAČNÉ FORMYIndividualizovať vyučovacie metódy a rozšíriť ich Práca v skupináchvariabilitu Individuálne formy práce Výstupy z kurzovPosilniť vnútornú motiváciu ţiakov Zapájanie do projektov Organizácia exkurzií a návštev dní otvorených dverí na vysokých školách Výstupy z kurzovZefektívniť prenos a získavanie informácií Samostatná práca so zdrojmi informácií – Internet Samostatná práca s literatúrou Plnenie úloh v rámci kurzovPosilniť autoevalvačné schopnosti ţiakov Prezentácia ţiackych projektov v rámci školy a iných aktivít Aktívne role ţiakov pri tvorbe a pouţití klasifikačných pravidiel školy 22
 23. 23. K2: KOMPETENCIA RIEŠIŤ PROBLÉMYSTRATEGICKÉ KROKY ORGANIZAČNÉ FORMYPosilniť metódu problémového vyučovania vo Vyuţitie seminárnych foriem výukyvšetkých predmetoch Vytváranie menších študijných skupínVyuţiť schopnosť ţiakov rozpoznať problém Zadávanie projektov, individuálnych a skupinových úlohUmoţniť ţiakom interpretovať získané informácie Školské konferenciea návrhy riešenia problémov Prezentácia na webovej stránke školy Výstupy z kurzovK3: KOMUNIKATÍVNA KOMPETENCIASTRATEGICKÉ KROKY ORGANIZAČNÉ FORMYUmoţniť ţiakom prístup k dostupným Liberalizácia pouţívania IKT prostriedkovprostriedkom komunikácie Webové stránky školy, tried, predmetových komisií apod. Zmena systému vyuţívania ţiackej kniţnice a cudzojazyčnej kniţnice Neobmedzený prístup na internetteoretické a praktické nástroje na komunikáciu Posilnenie príslušných tém vo vhodných predmetoch (náuka o spoločnosti, slovenský jazyk, cudzie jazyky...) Exkurzie Praktické úlohy v rámci kurzovUmoţniť ţiakom prezentovať svoje komunikačné Výstupy z kurzov, Študentská konferenciaschopnosti v škole i na verejnosti Mimoškolská činnosť (záujmové útvary, súťaţe) Činnosť Študentskej rady Stredoškolská odborná činnosťPoskytnúť ţiakom vysokú úroveň výstupných Zahraničné výmenné pobytykomunikačných schopností v cudzích jazykoch Odborné semináre a konferencie na škole – povinnosť prezentovať práce vo zvolenom cudzom jazyku Výstupy z kurzovK4: SOCIÁLNE a INTERPERSONÁLNE KOMPETENCIESTRATEGICKÉ KROKY ORGANIZAČNÉ FORMYPoskytnúť ţiakom moţnosti hodnotiť vlastné Skupinové metódy výuky vo všetkýchreálne moţnosti predmetoch Externé formy evalvácie školy – testy na národnej úrovni Individuálne úlohy v rámci kurzovViesť ţiakov ku schopnosti prijať zodpovednosť Činnosť Študentského parlamentu a triednych samospráv Prenesene organizácie mimoškolských akcií na ţiakovPosilňovať metódy na vytváranie hodnotných Zapojenie ţiakov do humanitárnych akciímedziľudských vzťahov Spoluúčasť ţiakov pri tvorbe vnútorných školských noriem – školského poriadkuViesť ţiakov k pozitívnemu vzťahu k vlastnému Úlohy v rámci kurzovzdraviu a zdravému ţivotnému štýlu Peer programy v rámci preventívneho programu Športové aktivity Aktivity v rámci športových súťaţí 23
 24. 24. K5: OBČIANSKE KOMPETENCIESTRATEGICKÉ KROKY ORGANIZAČNÉ FORMYUčiť ţiakov stanoviť si perspektívne ciele Výstupy z kurzov Výuka všeobecnovzdelávacích predmetov Spolupráca s vysokými školami – semináre, praktické cvičenia Ponuka profilových maturitných skúšokTolerancia a rešpektovanie rôznorodých hodnôt Multikultúrne projekty (vrátane medzinárodných)človeka povýšiť na jednu zo základných noriem Účasť na humanitárnych akciáchţivota školyUčiť ţiakov uvedomelo poskytovať účinnú pomoc Individuálne a skupinové úlohy na triednickýchdruhým hodinách a kurzoch Účasť ţiakov na organizácii mimoškolských aktivítUmoţniť ţiakom postupného zapájanie sa do Práce Študentskej rady a triednych samosprávobčianskeho ţivota regiónu a spoločnosti Aktívna účasť zástupcov ţiakov v pôsobení Rady školy Organizačná pomoc ţiakov pri občianskych aktivitách v mieste sídla školy a v regióneK6: KOMPETENCIA MATEMATICKEJ GRAMOTNOSTISTRATEGICKÉ KROKY ORGANIZAČNÉ FORMYUčiť ţiakov matematickým zručnostiam, ktoré Praktické cvičeniamajú význam pri riešení problémov v reálnom Vyuţívanie poznatkov z oblasti ekonomiky,ţivote; ich vyjadrovaniu v jazyku matematiky financií, štatistikyformou grafov, tabuliek apod. Výučba matematických a prírodovedných predmetovUčiť ţiakov argumentovať a zdôvodňovať Projektové vyučovanie,štandardné kvantitatívne postupy, vykonávať modelové konferencievýpočty a formulovať výsledky Individuálne a skupinové úlohyViesť ţiakov k schopnosti porozumieť Praktické cvičeniajednoduchým matematickým záleţitostiam a ústne Monitori písomne sa k nim vyjadriť, uvedomelo vyuţívať Práca s IKTmatematickú terminológiu Získavanie informácií z internetuNaučiť ţiakov exaktne formulovať problémy Individuálna práca s textoma zásady, matematizovať nematematické situácie, Skupinové formy prácepochopiť písaný text a následne riešiť nastolené Spolupráca s vysokými školami a inýmiproblémy štandardnými postupmi inštitúciami Praktické cvičenia Práca s formulármi Účasť na súťaţiachK7: KOMPETENCIA PRÍRODOVEDNEJ GRAMOTNOSTISTRATEGICKÉ KROKY ORGANIZAČNÉ FORMYUčiť ţiakov rozpoznať problémy a myšlienky, Projektové vyučovaniektoré je moţné zodpovedať prostredníctvom Práca s IKTvedeckého skúmania. Určiť dôkazy nevyhnutné Výuka prírodovedných predmetovpre vyvodenie určitého záveruNaučiť ţiakov vyvodiť závery z predloţených Testovanie – vybrať správny záver z viacerýchpoznatkov a posúdiť ich. Porozumieť uvedených moţnostíprírodovedným pojmom a poznatkomNaučiť ţiakov formulovať závery a zrozumiteľne Skupinové formy práceich vyjadriť. Vyuţívať vedecké princípy pri Účasť na súťaţiachkvantitatívnom riešení problémovUčiť ţiakov robiť rutinné experimentálne Laboratórne práce, protokoly z laboratórnych prácoperácie, interpretovať dáta a formulovať závery výstupy z jednoduchých motivačných pokusovzo získaných dát 24
 25. 25. K8: KOMPETENCIA ČITATEĻSKEJ GRAMOTNOSTISTRATEGICKÉ KROKY ORGANIZAČNÉ FORMYUčiť ţiakov správnej práci s literatúrou, Aktívna práca s literatúrou na vyučovacích hodináchuvedomelému čítaniu Posilnenie postavenia učebnice a odbornej literatúry v príprave na vyučovanie Práca s literárnym textom – znovuoţivenie funkcie čitateľských denníkovPosilniť vyuţívanie literatúry v príprave na Multikultúrne projekty (vrátane medzinárodných)vyučovanie v jednotlivých predmetoch Aktívny pobyt v školskej kniţniciUmoţniť ţiakom prezentovať vlastnú literárnu Posilnenie postavenia ţiackych časopisovtvorivosť v periodikách a pravidelnosť ich vydávania Odborná podpora redaktorskej práceK9: KOMPETENCIA INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHOLÓGIÍSTRATEGICKÉ KROKY ORGANIZAČNÉ FORMYUčiť ţiakov ovládať prácu s osobným počítačom Výstupy z krúţkov IKTa IKT na úrovni skúseného uţívateľa Spolupráca s vysokými školami – semináre, praktické cvičenia Ponuka moţnosti maturitnej skúšky z profilových predmetov Vyuţívanie IKT vo všetkých vyučovaných predmetochUčiť ţiakov vyuţívať moţnosti elektronickej Multikultúrne projekty (vrátane medzinárodných)komunikácie Vyuţívanie tejto moţnosti vo všetkých vyučovacích predmetochUmoţniť ţiakom prezentovať výsledky vlastnej Zapojenie a aktívna účasť ţiakov v stredoškolskejpráce prostredníctvom IKT s vyuţitím všetkých odbornej činnostidostupných prostriedkov (PowerPoint, e-Beam, Vytvorenie priestoru na prezentáciu ţiackych prácelektronická tabuľa apod.) na vyučovacích hodinách všetkých predmetov11. ZABEZPEČENIE VÝUKY ŢIAKOV SO ŠPECIÁLNYMI VZDELÁVACÍMI POTREBAMI Vychádza z priestorových moţností školy, ktoré neumoţňujú bezbariérový prístup. Napriek tomunáš školský vzdelávací program predpokladá moţnosť integrácie ţiakov s ľahším telesným postihnutím.Podľa potrieb a na základe lekárskeho doporučenia vytvára škola v spolupráci s rodičmi ţiakov sošpecifickými poruchami učenia (dislexia, disgrafia...) individuálne vzdelávacie plány, umoţňuje ţiakomponechávať si učebnice v škole, pripravovať sa na vyučovanie v študovni a bez obmedzenia vyuţívaťinternet.12. ZABEZPEČENIE VÝUKY MIMORIADNE NADANÝCH ŢIAKOVMimoriadne nadaní ţiaci nášho gymnázia môţu v záujme svojho rozvoja vyuţiť nasledujúce moţnosti: Individuálny študijný plán Účasť na projektoch – vrátane medzinárodných Olympiády, stredoškolskú odbornú činnosť a odborné súťaţe 25
 26. 26. 13. ZAČLENENIE PRIEREZOVÝCH TÉM Prierezové témy sú zaradené do predmetov a činností, s ktorými sa stretávajú všetci našiţiaci, podľa nasledujúceho prehľadu. Konkrétne zapracovanie do jednotlivých vyučovacíchpredmetov je súčasťou osnov a tematických plánov jednotlivých predmetov. (Príloha č. 4) PRIEREZOVÁ TEMATICKÝ OKRUH REALIZÁCIA TÉMA Kurzy 1. – 4. ročník Poznávanie a rozvoj vlastnej osobnosti SJL, SJSL, CUJ, MAT, BIO,TEV, ETV, PST, Osobnostný a sociálny rozvoj MOF Kurzy 1. – 4. ročník, Kvinta – oktáva Sebaregulácia, organizačné schopnosti SJL, SJSL, CUJ, MAT, FYZ, BIO,TEV, MOF, a efektívne riešenie problémov SPV Kurzy 1. – 4. ročník, Kvinta – oktáva Sociálna komunikácia SJL, SJSL, CUJ, MAT, FYZ, BIO,TEV. Kurzy 1. – 4. ročník, Kvinta – oktáva Morálka všedného dňa SJL, SJSL, CUJ, MAT, FYZ, BIO,TEV, OBN 1. – 3. ročník Spolupráca a súťaţ SJL, SJSL, CUJ, MAT, FYZ, BIO,TEV, OBN, MOF Globalizačné a rozvojové procesy v európskych Globálne problémy, ich príčiny a dôsledky a globálnych súvislostiach k mysleniu Výchova OBN, GEO, DEJ, ESV, ETV, NAB, SJL, MJL, Humanitárna pomoc a medzinárodná rozvojová SJSL, CHE, BIO, UM0K spolupráca 1.-4. ročník, kvinta - oktáva Ţijeme v Európe Vzdelávanie v Európe a vo svete Základné problémy sociokultúrnych rozdielov Multikultúrna v SR a v Európe výchova Psychosociálne aspekty interkulturality VYV, HUV, CUJ, GEO, DEJ, OBN, INF, Vzťah k multilingválnej situácii a ku spolupráci UMK, medzi ľuďmi z rôzneho kultúrneho prostredia (v SR, v Európe) Problematika vzťahov organizmu a prostredia mentálna výchova Environ Kurzy Prima – oktáva, 1.-4.ročník Človek a ţivotné prostredie BIO, CHE, OBN, THD, FYZ, INF Ţivotné prostredie SR Média a mediálna produkcie Mediálna výchova Mediálne produkty a ich význam MDV, OBN, GEO, DEJ, ESV, ETV, UMK, Uţívatelia NAB, SJL, MJL, SJSL , INF 1.-4. ročník, kvinta - oktáva Vplyv médií Úloha médií v moderných dejinách Ţiaci ako účastníci cestnej premávky ako výchova k bezpečnosti Dopravná výchova – chodci, korčuliari, kolobeţkári, cyklisti, cestujúci v cestnej premávke v prostriedkoch hromadnej alebo osobnej dopravy a pod. Funkcie dopravy ako riadeného systému Kurzy, OBN, THD, FYZ, SJL, SJSL, MSJ, INF, vymedzeného všeobecne záväznými ETV, BIO, MAT, CUJ, TEV, Turistický krúţok právnymi predpismi. Zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa všeobecne záväzných právnych predpisov 26
 27. 27. Spôsobilosť pozorovať svoje okolie, vyhodnocovať situáciu z hľadiska bezpečnosti a aplikovať návyky bezpečného správania sa v cestnej premávke v praktickom ţivote Základné taktické prvky chôdze a jazdy v cestnej premávke Význam technického stavu a údrţby vozidiel pre bezpečnú jazdu v cestnej THD,Turistický krúţok premávke, základné úlohy údrţby bicykla. Vzťah k problematike ochrany svojho zdravia a ţivota, tieţ zdravia a ţivota iných ľudí. Ochrana ţivota a zdravia Vedomosti a zručnosti BIO, ETV, NAB, SJL, SJLS, MSJ,OBN, v sebaochrane a poskytovaní pomoci iným v FAB, CHE, CUJ, PST, INF, VYV, HUV, prípade ohrozenia zdravia a ţivota. VUM, UMK Morálne vlastnosti ţiakov, tvoriace základ vlasteneckého a národného cítenia Riešenie mimoriadnych situácií - civilná ochrana, Pohyb a pobyt v prírode. Kurzy, OBN, TEV, Turistický krúţok Zdravotná príprava Pouţívanie informácií, práca s nimi, riešenie problémov Tvorba projektu a prezentačné INF, SJL, SLSL, MSJ, CUJ, FYZ, CHE, zručnosti Postupnosť jednotlivých krokov BIO, DEJ, GEO, OBN, ETV, NAB, PST, a metodológia tvorby projektu Prezentovanie vlastnej práce písomne aj MAT, THD, VYV, HUV, VUM, UMK, verbálne s pouţitím informačných TEV, odborné predmety a komunikačných technológií.Poznámky:Spôsob realizácie je upresnený v tematických plánoch VUM = Výchova umením UKL = Umenie a kultúraPouţité skratky:SJL = Slovenský jazyk a literatúra MOF = Manaţment osobných financiíSJSL = Slovenský jazyk a slovenská literatúra THD = Technika SRB = Spotrebiteľská výchovaCUJ = cudzí jazyky ETV = Etická výchovaMAT = Matematika NBV = Náboţenská výchovaFYZ = Fyzika MDV = Mediálna výchovaBIO = Biológia VYV = Výtvarná výchova HUV = Hudobná výchovaCHE = Chémia PVY = Potraviny a výţivaGEG = Geografia DGS = Databázové a grafické systémyOBN = Občianska náuka AVT = Audio a videotechnikaDEJ = Dejepis PRO = Programovanie FAB = Farmaceutická botanikaINF = Informatika a komunikační technika TAC = Technické aplikácie z chémieTEV = Telesná výchova TRP = Tvorba a riadenie projektuSSJ = Seminár zo slovenského jazyka UCS = Účtovníctvo a štatistikaKAJ = Konverzácia v anglickom jazyku EKO = Ekonomika ZCU = Základy cestovného ruchuSCB = Seminár a cvičenia z biológie GOR = Geografia cestovného ruchuSCC = Seminár a cvičenia z chémie HGM = HotelovýSCF = Seminár a cvičenia z fyziky CVI = Cvičenia z informatiky 27
 28. 28. III. HODNOTENIE ŢIAKOV A AUTOEVALVÁCIA ŠKOLY1. PRAVIDLÁ PRE HODNOTENIE ŢIAKOVa) Všeobecné zásady hodnotenia a klasifikáciePoţiadavky zodpovedajúce jednotlivým prospechovým stupňom upravuje zákon Zákon č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov,Metodické usmernenie č. 15/2006-R zo 7. júna 2006 a Metodický pokyn č. 21/2011 na hodnotenie aklasifikáciu ţiakov stredných škôlb) Postup hodnotenia a klasifikácie ţiakov 1. Hodnotenie ţiakov sa vykonáva: známkou bodovým alebo percentuálnym hodnotením slovným hodnotením 2. Ţiak má právo: vedieť, čo sa bude hodnotiť a akým spôsobom, dozvedieť sa výsledok kaţdého hodnotenia, na objektívne hodnotenie. 3. Vo výchovno-vzdelávacom procese sa uskutočňuje klasifikácia: priebeţná – čiastkové výsledky ţiaka súhrnná – na konci kaţdého polroka 4. Forma skúšky – ústna, písomná, praktická, projekt a pod. – a jej podiel na celkovom hodnotení, je v kompetencii vyučujúceho, ktorý konzultuje tieto záleţitosti vo svojej predmetovej komisii. 5. Ţiak by mal byť v priebehu polroka vyskúšaný z jedného vyučovacieho predmetu: s hodinovou dotáciou 1 hodina týţdenne = minimálne dvakrát /2x/, z toho aspoň raz ústne s hodinovou dotáciou vyššou ako 1 hodina týţdenne = minimálne štyrikrát /4x/, z toho aspoň raz ústne. 6. Učiteľ oznámi ţiakovi výsledok hodnotenia a klasifikácie: pri ústnom vyskúšaní = ihneď, pri písomných prácach = najneskôr do 14 dní 28
 29. 29. Na škole sa uplatňuje jednotný systém hodnotenia písomných prác a previerok ţiakov. (viď. Príloha č.5) 7. Počet kontrolných a písomných prác stanovujú učebné osnovy a vyučujúci príslušného predmetu.(1) Hodnotenie a klasifikácia sú priebeţnou činnosťou celého klasifikačného obdobia. Na jehozačiatku informujú vyučujúci všetkých ţiakov o spôsoboch a kritériách hodnotenia. V priebehuhodnotenia uplatňujú vyučujúci primeranú náročnosť a pedagogický takt a prihliadajú k vekovýma zdravotným zvláštnostiam ţiakov.(2) Učiteľ klasifikuje len učivo dané tematickým plánom. Pred preverovaním vedomostí musia maťţiaci dostatok času na precvičenie a upevnenie učiva. Účelom skúšania je hodnotiť úroveň toho, čoţiak vie, nie vyhľadávať nedostatky v jeho vedomostiach.(3) Okrem povinnej dokumentácie (v súlade s legislatívou a pokynmi riaditeľa školy) vedievyučujúci aj vlastný záznam o klasifikácii ţiakov tak, aby bol schopný podať informácieo frekvencii a štruktúre hodnotenia. Tieto vlastné záznamy uschováva po dobu 6 mesiacov poskončení klasifikačného obdobia.(4) Na konci klasifikačného obdobia sa do celkovej klasifikácie podľa charakteru predmetuv primeranej miere zahŕňa tieţ záujem ţiaka o predmet, úroveň jeho domácej prípravy, mieraaktivity na vyučovacích hodinách a jeho schopnosť samostatného myslenia a práce, poţadovanévýstupy z projektov, kurzov a ďalších foriem samostatnej práce.c) Záverečné hodnotenie výsledkov vzdelávania ţiakov v klasifikačnom období Klasifikácia a slovné hodnotenie ţiaka(1) Prospech ţiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa klasifikuje týmito stupňami: 1 – výborný, 2 – chválitebný, 3 – dobrý, 4 – dostatočný 5 – nedostatočný, ak toto metodické usmernenie neustanovuje inak.(2) Zoznam voliteľných predmetov, ktoré sa klasifikujú a ktoré sa neklasifikujú zverejní riaditeľv deň začiatku príslušného školského roka. 29

×