Priklad dobrej praxe

808 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Priklad dobrej praxe

 1. 1. ODBORNÁ PROFILÁCIA GYMNÁZIA V KRÁĽOVSKOM CHLMCI – NOVÉ HORIZONTY REGIONÁLNEHO VZDELÁVANIA dopytovo – orientovaný projekt Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosťOperačný program vzdelávanieprioritná os 1: reforma systému vzdelávania a odbornej prípravyopatrenie 1.1: premena tradičnej školy na modernú Odborná profilácia Gymnázia v Kráľovskom Chlmci – nové horizonty regionálneho vzdelávania ITMS kód Projektu: 26110130276
 2. 2. Zrodenie nápadu: 11. 3. 2008 Podanie projektu: 19. 5. 2008Odborná profilácia Gymnázia v Kráľovskom Chlmci – nové horizonty regionálneho vzdelávania ITMS kód Projektu: 26110130276
 3. 3. Znovupodanie projektu: 19. 1. 2009 Odborná profilácia Gymnázia v Kráľovskom Chlmci – nové horizonty regionálneho vzdelávania ITMS kód Projektu: 26110130276
 4. 4. ... najväčšie otázniky...manažovanie rozpočet administrovaniemotivácia žiakov implementáciamotivácia učiteľov prínos projektu Odborná profilácia Gymnázia v Kráľovskom Chlmci – nové horizonty regionálneho vzdelávania ITMS kód Projektu: 26110130276
 5. 5. počiatočné obavy zatlačilo do úzadia nadšenie...hoci občas sme sa báli, že „v tom“ zostaneme sami... Odborná profilácia Gymnázia v Kráľovskom Chlmci – nové horizonty regionálneho vzdelávania ITMS kód Projektu: 26110130276
 6. 6. postupne sme zistili, že máme partnerov ......ktorým tiež záleží na úspechu nášho projektu Odborná profilácia Gymnázia v Kráľovskom Chlmci – nové horizonty regionálneho vzdelávania ITMS kód Projektu: 26110130276
 7. 7. manažment projektuOdborná profilácia Gymnázia v Kráľovskom Chlmci – nové horizonty regionálneho vzdelávania ITMS kód Projektu: 26110130276
 8. 8. Fakty o projekte• Celkové výdavky projektu: 142 586,90 – Požadovaná výška: 135 457,56 – Spoluúčasť: 7 129,34 €• Cieľová skupina: – 311 žiakov Gymnázia v Kráľovskom Chlmci – 40 učiteľov• Začiatok realizácie: 10.2009 Odborná profilácia Gymnázia v Kráľovskom Chlmci – nové horizonty regionálneho vzdelávania ITMS kód Projektu: 26110130276
 9. 9. Odborná profilácia Gymnázia v Kráľovskom Chlmci – nové horizonty regionálneho vzdelávania ITMS kód Projektu: 26110130276
 10. 10. Aktivita 1.1 • Vzdelávanie učiteľov ku tvorbe učebných materiálov, k inovácii školského vzdelávacieho programu• Účelom aktivity je: – uskutočniť školiacu činnosť v záujme získania kompetencií na tvorbu školského vzdelávacieho programu v spolupráci s expertmi – školiacou činnosťou pripraviť učiteľov na odborné zvládnutie praktických činností súvisiacich s procesom premeny tradičnej školy na modernú – kvalitnou prípravou a vytvorením kvalitného školského vzdelávacieho programu zabezpečiť inštitucionálnu kvalitu školy s dlhodobou perspektívou• Rozpočet aktivity: 7 167,31€ Odborná profilácia Gymnázia v Kráľovskom Chlmci – nové horizonty regionálneho vzdelávania ITMS kód Projektu: 26110130276
 11. 11. Aktivita 1.1 • Vzdelávanie učiteľov ku tvorbe učebných materiálov, k inovácii školského vzdelávacieho programuučitelia strávili v školských laviciach 120 hodín Odborná profilácia Gymnázia v Kráľovskom Chlmci – nové horizonty regionálneho vzdelávania ITMS kód Projektu: 26110130276
 12. 12. Bez IKT to nejde...30 hodinový kurz - využívanie elearningového portálu, digitalizácia materiálov pre elektronické vzdelávanie, práca v prostredí Moodle Odborná profilácia Gymnázia v Kráľovskom Chlmci – nové horizonty regionálneho vzdelávania ITMS kód Projektu: 26110130276
 13. 13. 30 hodinový kurz - nové učebné metódy, inovované formy vzdelávania30 hodinový kurz - tvorba školského vzdelávacieho programu Odborná profilácia Gymnázia v Kráľovskom Chlmci – nové horizonty regionálneho vzdelávania ITMS kód Projektu: 26110130276
 14. 14. 30 hodinový kurz - Psychohygiena vzdelávacieho procesu - plánovanie, realizácia,riadenie, rozvoj klímy triedy, udržiavanie disciplíny, diagnostika, autodiagnostika Odborná profilácia Gymnázia v Kráľovskom Chlmci – nové horizonty regionálneho vzdelávania ITMS kód Projektu: 26110130276
 15. 15. Prestávky – čas na občerstvenievšetko v súlade so zásadami psychohygieny vzdelávacieho procesu Odborná profilácia Gymnázia v Kráľovskom Chlmci – nové horizonty regionálneho vzdelávania ITMS kód Projektu: 26110130276
 16. 16. Spoločný cieľ – ŠkVP UMOM A SRDCOM PRE REGIÓNOdborná profilácia Gymnázia v Kráľovskom Chlmci – nové horizonty regionálneho vzdelávania ITMS kód Projektu: 26110130276
 17. 17. Aktivita 1.1 • Vzdelávanie učiteľov ku tvorbe učebných materiálov, k inovácii školského vzdelávacieho programuŠkolský vzdelávací program - odborná profiláciaOdborný EFEKTÍVNY APLIKOVANÁ ČLOVEK A PRAKTICKÝ blok MANAŽMENT INFORMATIKA ZDRAVIE EURÓPAN p r e d m e t y Manažment Cvičenia Základy cestovného1. ročník osobných financií z informatiky Potraviny a výživa ruchu Účtovníctvo Databázové Farmaceutická Geografia2. ročník a štatistika a grafické systémy botanika cestovného ruchu Hotelový Tvorba a riadenie Audio Technické aplikácie3. ročník a gastronomický projektov a videotechnika z chémie I. manažment Spoločenská Technické aplikácie4. ročník Ekonomika Programovanie komunikácia, právn z chémie II a náuka Odborná profilácia Gymnázia v Kráľovskom Chlmci – nové horizonty regionálneho vzdelávania ITMS kód Projektu: 26110130276
 18. 18. sme hrdí na naše know-howOdborná profilácia Gymnázia v Kráľovskom Chlmci – nové horizonty regionálneho vzdelávania ITMS kód Projektu: 26110130276
 19. 19. Aktivita 2.1 • Tvorba a inovácia učebných textov a učebných pomôcok. Aplikácia nových foriem vzdelávania• zabezpečiť tvorbu edukačného softvéru a elektronických materiálov• integrovať IKT do vyučovania• formovať u žiakov nové kompetencie v oblasti IKT (získavať, analyzovať, využívať informácie na rozhodovanie a riešenie problémov)• zmeniť vyučovací proces prostredníctvom aktívneho využívania IKT,• podporiť implementáciu inovačných metód vzdelávania s dôrazom na využívanie IKT vo vyučovacom procese• Rozpočet aktivity: 77 059,48€ Odborná profilácia Gymnázia v Kráľovskom Chlmci – nové horizonty regionálneho vzdelávania ITMS kód Projektu: 26110130276
 20. 20. Školský e-learningový portál• cca 500 registrovaných užívateľov• 460 domácich úloh• 300 online testov• 110 inovovaných učebných materiálov Odborná profilácia Gymnázia v Kráľovskom Chlmci – nové horizonty regionálneho vzdelávania ITMS kód Projektu: 26110130276
 21. 21. www.gymkch.sk/moodlevýučba zabezpečovaná Webovými alebo Internetovými technológiami aposkytovaná v komplexnejšom virtuálnom prostredí, ktoré študentom, učiteľomponúka: • Štúdium cez interaktívne študijné materiály, • Komunikácie so spolužiakmi, učiteľmi a tútormi • Hodnotenia študentov • Monitorovania práce študentov • Manažment a administráciu výučby Odborná profilácia Gymnázia v Kráľovskom Chlmci – nové horizonty regionálneho vzdelávania ITMS kód Projektu: 26110130276
 22. 22. 300 online testovOdborná profilácia Gymnázia v Kráľovskom Chlmci – nové horizonty regionálneho vzdelávania ITMS kód Projektu: 26110130276
 23. 23. Inovované e-learningové materiály Odborná profilácia Gymnázia v Kráľovskom Chlmci – nové horizonty regionálneho vzdelávania ITMS kód Projektu: 26110130276
 24. 24. 50 interaktívnych učebných materiálov Odborná profilácia Gymnázia v Kráľovskom Chlmci – nové horizonty regionálneho vzdelávania ITMS kód Projektu: 26110130276
 25. 25. Aktivita 2.1 40 • Tvorba a inovácia učebných textov a učebných pomôcok. Aplikácia nových foriem vzdelávania Zriadenie ECDL miestnostiOdborná profilácia Gymnázia v Kráľovskom Chlmci – nové horizonty regionálneho vzdelávania ITMS kód Projektu: 26110130276
 26. 26. Podpora frekventantov: 40 žiakov získalo certifikát ECDLOdborná profilácia Gymnázia v Kráľovskom Chlmci – nové horizonty regionálneho vzdelávania ITMS kód Projektu: 26110130276
 27. 27. Aktivita 2.1 • Tvorba a inovácia učebných textov a učebných pomôcok. Aplikácia nových foriem vzdelávaniaUsilovná práca bola odmenená novými učebnými pomôckami, mapami,nástennými obrazmi, maketami.... „na želanie“ a 18 notebookmi Odborná profilácia Gymnázia v Kráľovskom Chlmci – nové horizonty regionálneho vzdelávania ITMS kód Projektu: 26110130276
 28. 28. D odovzdávanie učebných pomôcokOdborná profilácia Gymnázia v Kráľovskom Chlmci – nové horizonty regionálneho vzdelávania ITMS kód Projektu: 26110130276
 29. 29. Nabudúce zapíšeme do Aj ja... požiadaviek celý katalóg... Stálo to za námahuOdborná profilácia Gymnázia v Kráľovskom Chlmci – nové horizonty regionálneho vzdelávania ITMS kód Projektu: 26110130276
 30. 30. Pred mojimi očami, vlastnoručne! A pekne označíme Tak ďaleko všetko od Bratislavy...Odborná profilácia Gymnázia v Kráľovskom Chlmci – nové horizonty regionálneho vzdelávania ITMS kód Projektu: 26110130276
 31. 31. Vidíte, robíme všetko podľa manuálu publicityOdborná profilácia Gymnázia v Kráľovskom Chlmci – nové horizonty regionálneho vzdelávania ITMS kód Projektu: 26110130276
 32. 32. • zaviesť nový predmet Tvorba a riadenie projektu• vytvoriť kompletnú dokumentáciu predmetu• implementácia do vyučovacieho procesu• Rozpočet aktivity: 9 060,74€ Odborná profilácia Gymnázia v Kráľovskom Chlmci – nové horizonty regionálneho vzdelávania ITMS kód Projektu: 26110130276
 33. 33. aktívna práca na predmeteOdborná profilácia Gymnázia v Kráľovskom Chlmci – nové horizonty regionálneho vzdelávania ITMS kód Projektu: 26110130276
 34. 34. Prínosy a udržateľnosť aktivity• Vytvorený a implementovaný predmet: Tvorba a riadenie projektu• Podané projekty v rokoch 2010 a 2011 – Dell - SCHOOL TV – Comenius – Nadácia Orange – Letná odborná učebňa• Spolupráca pri tvorbe nového projektu v rámci OP Vzdelávanie Odborná profilácia Gymnázia v Kráľovskom Chlmci – nové horizonty regionálneho vzdelávania ITMS kód Projektu: 26110130276
 35. 35. Podporné aktivityRozpočet aktivít: 21 669,58 € Odborná profilácia Gymnázia v Kráľovskom Chlmci – nové horizonty regionálneho vzdelávania ITMS kód Projektu: 26110130276
 36. 36. ...publicita je dôležitá...Odborná profilácia Gymnázia v Kráľovskom Chlmci – nové horizonty regionálneho vzdelávania ITMS kód Projektu: 26110130276
 37. 37. ...publicita je dôležitá...Odborná profilácia Gymnázia v Kráľovskom Chlmci – nové horizonty regionálneho vzdelávania ITMS kód Projektu: 26110130276
 38. 38. ... propagačné materiály...Odborná profilácia Gymnázia v Kráľovskom Chlmci – nové horizonty regionálneho vzdelávania ITMS kód Projektu: 26110130276
 39. 39. ...propagačné materiály...Odborná profilácia Gymnázia v Kráľovskom Chlmci – nové horizonty regionálneho vzdelávania ITMS kód Projektu: 26110130276
 40. 40. Pri riadení platí :Dôležitý je systém! Odborná profilácia Gymnázia v Kráľovskom Chlmci – nové horizonty regionálneho vzdelávania ITMS kód Projektu: 26110130276
 41. 41. nosné činnosti• Koordinácia činností a aktivít• Sledovanie a dodržiavanie časového harmonogramu• Dodržiavanie rozpočtu, sledovanie účtovných postupov• Zúčtovanie výdavkov• Obstaranie a inventarizovanie tovarov• Kontrola vyplnených pracovných výkazov• Kontrola obsahu a počtu vytvorených materiálov• Implementácia výsledkov projektu• Vytvorenie monitorovacích správ• Neustála komunikácia s Asfeu Odborná profilácia Gymnázia v Kráľovskom Chlmci – nové horizonty regionálneho vzdelávania ITMS kód Projektu: 26110130276
 42. 42. ...čo nie je na papieri...Odborná profilácia Gymnázia v Kráľovskom Chlmci – nové horizonty regionálneho vzdelávania ITMS kód Projektu: 26110130276
 43. 43. Hlavné atribúty úspechu• Motivovanosť, entuziazmus• Kreatívnosť, konštruktívnosť• Precíznosť• Dôslednosť• Tolerancia• Tímová práca• Vytrvalosť Odborná profilácia Gymnázia v Kráľovskom Chlmci – nové horizonty regionálneho vzdelávania ITMS kód Projektu: 26110130276
 44. 44. Ak to všetko máte... ...môžete podať projekt aj Vy!Odborná profilácia Gymnázia v Kráľovskom Chlmci – nové horizonty regionálneho vzdelávania ITMS kód Projektu: 26110130276
 45. 45. ...to be continued (hopefully)... nový projekt našek školy v rámci výzvy: OPV-2011/1.1/07-SORO SYNERGIA VEDOMOSTÍ A PRAXE – GYMNÁZIUM BUDÚCNOSTI Odborná profilácia Gymnázia v Kráľovskom Chlmci – nové horizonty regionálneho vzdelávania ITMS kód Projektu: 26110130276

×