SlideShare a Scribd company logo
1 of 45
Η ΓΤΝΑΙΚΑ ΣΟΤ ΥΘΕ΢
ΚΑΙ ΣΟΤ ΢ΗΜΕΡΑ
΢ΣΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μηα εξγαζία ηεο Α’ Λπθείνπ, ηνπ Γπκλαζίνπ Λ.Σ
Μεγίζηεο από ηελ καζήηξηα Ειέλε Καξαβέιαηδε θαη
ηελ επηηεξήηξηα θαζεγήηξηα Γνύλαξε Υξηζηίλα.
Καζηειιόξηδν, 17.05.2012
[www.ardalion.wordpress.com (15.05.12)]
H αξραία Δξέηξηα ζηελ Αζήλα
www.adonisgeorgiadis.gr (15.05.12)
H ζέζεηο ησλ γπλαηθώλ ζε αξραία Αζήλα θαη ΢πάξηε
www.argolikivivliothiki.gr (15.5.12)
Γακήιηα έζηκα ηεο αξραηόηεηαο θαη ε ζέζε ηεο γπλαίθαο ζηνλ γάκν
www.ektiesthisi.blogspot.com (15.05.12)
Άξσκα γπλαίθαο είραλ ηα καζεκαηηθά ζηελ
αξραία Διιάδα
                     www.santo-rinios.blogspot.com
                     Ζ γπλαηθεία παξνπζία ζηελ Bπδαληηλή
                     θνηλσλία
www.spirit16.blogspot.com (15.05.12) H γπλαίθα ζηελ βπδαληηλή ηέρλεςεθηδσηά
Ραββέλαο (ζενδώξα) θαη ε Παλαγία θεληξηθό πξόζσπν ηεο βπδαληηλήο αγηνγξαθίαο
www.spirit16.blogspot.com (15.05.12) H γπλαίθα ζηελ βπδαληηλή ηέρλε, ςεθηδσηά
Ραββέλαο (ζενδώξα) θαη ε Παλαγία θεληξηθό πξόζσπν ηεο βπδαληηλήο αγηνγξαθίαο
ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ
  6.1 Ο θνηλσληθόο ξόινο ηεο γπλαίθαο ζε δηάθνξεο
  πεξηόδνπο ηεο ειιεληθήο ηζηνξίαο από ηελ
  αξραηόηεηα σο ζήκεξα.  6.2 Ζ γπλαίθα ζήκεξα, ε «πάιε» ησλ δύν θύισλ
  θαη ε ζπλείδεζε ηεο ηζόηεηαο.  6.3 Γπλαίθα θαη δηθαηώκαηα.
ΚΟΗΝΩΝΗΚΟ΢ ΡΟΛΟ΢ ΣΖ΢ ΓΤΝΑΗΚΑ΢ ΢Δ
    ΓΗΑΦΟΡΔ΢ ΠΔΡΗΟΓΟΤ΢ ΣΖ΢ ΔΛΛΖΝΗΚΖ΢
   Η΢ΣΟΡΗΑ΢ ΑΠΟ ΣΖΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΑ Ω΢ ΢ΖΜΔΡΑ
  Α. Αληηκεηώπηζε ηεο γπλαίθαο ζηελ θιαζηθή Αζήλα
  θαη αληίζηνηρα ζηελ ΢πάξηε.
  Β. Ζ γπλαηθεία θηγνύξα όπσο δηακνξθώλεηαη θαη
  «κεγαιώλεη» κέζα ζην Βπδάληην θαη ηελ
  Σνπξθνθξαηνύκελε Διιάδα.
ΑΡΥΑΗΑ ΑΘΖΝΑ
  Οπζηαζηηθά, ε γπλαίθα ζηελ Αξραία Αζήλα δελ είρε
  λνκηθή ππόζηαζε, δελ είρε θαλ ην δηθαίσκα ηνπ
  πνιίηε θαη είρε ηελ ίδηα αμία κε έλαλ δνύιν. Γερόηαλ
  ηελ πεξηθξόλεζε ηνπ «πξώηνπ» θύινπ, αιιά
  πξόζθεξε ηελ βνήζεηα ηεο όηαλ ρξεηαδόηαλ.
  ΢ύκθσλα κε ηνλ ΢όισλα, ρσξίδνληαλ ζε: ζπδύγνπο,
  παιιαθίδεο, εηαίξεο θαη πόξλεο, αλάινγα κε ηελ
  γελεηήζηα πξνζθνξά ηνπο.
Ζ ΔΞΟΓΟ΢ ΣΖ΢
  Μηα αμηνπξεπήο λνηθνθπξά δελ γλώξηδε ηελ πόιε «ηεο»,
  κηα Αζήλα πνπ όινο ν θόζκνο ζαύκαδε θαη πκλνύζε. Γελ
  κπνξνύζαλ λα βγνπλ από ηελ απιόπνξηα ηνπ ζπηηηνύ
  ηνπο ρσξίο ιόγν, κηα θαιή δηθαηνινγία εμόδνπ
  ζεσξνύηαλ ε παξαθνινύζεζε ηξαγσδίαο ζην ζέαηξν.
  Μπνξνύζε λα βγεη από ην ζπίηη κόλν κε ηελ ζπλνδεία
  ππεξέηε, επλνύρνπ ή ζπγγελή. ΢ύκθσλα κε ηνλ
  Τπεξείδε, κάιηζηα, όηαλ κηα γπλαίθα έβγαηλε έμσ, ζα
  έπξεπε νη γύξσ ηεο λα αλαξσηηνύληαη πνηνπ ήηαλ
  κεηέξα θαη όρη πνηνπ ήηαλ γπλαίθα. Δπίζεο, ν
  Αξηζηνθάλεο ππνζηήξηδε πσο νη γπλαίθεο αζρέηνπ
  ειηθίαο ζα πξέπεη λα θξαηηνύληαη καθξηά από ηα
  παξάζπξα, κήπσο ηηο δεη θάπνηνο πεξαζηηθόο. Γεληθά, ε
  εκεξήζηα έμνδνο αληηκεησπηδόηαλ κε θαρππνςία, νπόηε
  θαηαιαβαίλνπκε θαη ηηο ζρεηηθέο αληηιήςεηο γηα ηελ
  λπρηεξηλή.
ΔΝΓΤ΢Ζ
  Οη Αζελαίνη έηξεθαλ κηα ηδηαίηεξε αδπλακία πξνο ην
  θάιινο θαη απηό ήηαλ θαη ην ζεκείν ην νπνίν
  επηζηξάηεπαλ λα ζπγθηλήζνπλ νη γπλαίθεο. Πνιιέο
  θνξέο νη γπλαίθεο, ζέινληαο λα κνηάζνπλ ζηα πξόηππα
  νκνξθηάο εθείλεο ηεο επνρήο, έβαδαλ θειινύο ζηηο
  ζόιεο ησλ παπνπηζηώλ ηνπο όηαλ ήηαλ θνληέο, πιηθά
  ζηνπο γινπηνύο ηνπο γηα λα παξνπζηάδνπλ επππγίαλ
  (=σξαηόηεηα ησλ γινπηώλ) αιιά θαη πεξνύθεο γηα λα
  πξνζδώζνπλ νκνξθηά ζην θεθάιη ηνπο. Σν πξόηππν ηεο
  Αζελαίαο ήηαλ ην κειαρξηλό θαη νη θνκκώζεηο ηνπο ήηαλ
  πνηθίιεο, ραξηησκέλεο θαη πνιύ θξνληηζκέλεο.
  Φνξνύζαλ ηνλ εζζή, ρηηώλα όπσο ησλ αλδξώλ πνπ
  έθηαλε κέρξη ηα πόδηα θαη ζηηο εμόδνπο ηνπο θνξνύζαλ
  ην ηκάηηνλ θαη ηνλ ηξαρήιν, δύν καληήιηα πνπ ηύιηγαλ ην
  θεθάιη ηεο θαη έθξπβαλ ην πξόζσπν ηεο.
ΔΡΩΣΑ΢ ΚΑΗ ΓΑΜΟ΢
  Αλ θαη δύζθνια, ν ζεόο Έξσο έθαλε θαη ηόηε ηελ δνπιεηά
  ηνπ, θπξίσο ζηελ γηνξηή ησλ Παλαζελαίσλ, όηαλ
  γπλαίθεο θαη άλδξεο έβγαηλαλ έμσ γηα λα γηνξηάζνπλ.
  Θέινληαο ινηπόλ λα ζπλερίζνπλ ην εηδύιιην πνπ εθείλεο
  ηεο κέξεο άξρηδε έγξαθαλ ζε ηνίρνπο, δέληξα ή ζηελ
  πόξηα ηεο θνπέιαο, ην όλνκα ηεο καδί κε ην επίζεην
  «θαιή» πνπ ζήκαηλε όκνξθε. Καη αλ δελ έβξηζθαλ
  αληαπόθξηζε έβαδαλ ηα κεγάια κέζα, ηα «καγηθά
  θίιηξα». Οη πεξηζζόηεξνη γάκνη γίλνληαλ κε ζπλνηθέζην
  θαη ζπρλά κε ηελ κεζνιάβεζε κηαο πξνκλεζηξίδνο (=
  πξνμελήηξαο) αλάκεζα ζηνπο γνλείο ησλ λέσλ, κε ηνπο
  ίδηνπο λα κελ έρνπλ ηδσζεί πνηέ. Μεηά ηελ ζπκθσλία
  ησλ γνλέσλ ν γακπξόο ζπλαληηόηαλ κε ηνλ πεζεξό ηνπ
  γηα ηελ ιεγόκελε εγγύεζηο, κηα ηειεηή αληίζηνηρε ηνπ
  αξξαβώλα, αιιά ζηεξηδόηαλ ζηα νηθνλνκηθά. Κύξηα
  θαζήθνληα ηεο γπλαίθαο ήηαλ ε επίβιεςε ησλ δνύισλ,
  πεξηπνίεζε ηνπ ζπηηηνύ θαη κεγάισκα ησλ παηδηώλ.
ΑΡΥΑΗΑ ΢ΠΑΡΣΖ
  Οη ΢παξηηάηηζζεο ραξαθηεξίδνληαλ από αξθεηή
  επςπρία, πνπ ηζνδπλακνύζε κε ηελ άξλεζε ηνπ
  αηζζήκαηνο θόβνπ θαη ιεηηνπξγνύζαλ κε βάζε
  θάπνηνλ θώδηθα. Ήηαλ εθπαηδεπκέλεο γηα ηελ
  ζαλάησζε ησλ αζζεληθώλ παηδηώλ ηνπο θαη δελ
  ππήξμαλ ιίγεο νη θνξέο πνπ επέδεημαλ ηελ έιιεηςε
  δεηιίαο ηνπο. Σέηνηα παξαδείγκαηα είλαη κε ηνλ
  ξηςαζπίο θαη ηελ αζάλαηε έθθξαζε «Ή ηαλ ή επη
  ηαο», ε πεξίπησζε ηνπ Παπζαλία, πνπ ήηαλ ήξσαο
  θαη πξνδόηεο θαη ε κεηέξα ηνπ βνήζεζε ζην θηίζηκν
  ηνπ λανύ ζηνλ νπνίν ήηαλ ηθέηεο ώζηε λα πεηλάζεη
  θαη λα βγεη. Πηζηεπόηαλ πσο άμηδε ζεβαζκόο ζηηο
  γπλαίθεο ηεο ΢πάξηεο ιόγσ απηνζπληήξεζεο θαη
  νηθνλνκηθώλ.
 Ο ιόγνο ησλ γπλαηθώλ ζηελ ΢πάξηε είρε πέξαζε
 θαη αθνύγνληαλ νη απόςεηο ηεο, αιιά ηελ ηειηθή
 γλώκε ηελ είραλ πάληα νη άλδξεο. Οη γπλαίθεο
 αζθνύζαλ ηελ εμνπζία κόλν όηαλ νη άλδξεο ηνπο
 έιεηπαλ ζε εθζηξαηείεο.
 Δίλαη ζεκαληηθό λα ζεκεησζεί πσο ζε θακηά άιιε
 πόιε ην γπλαηθείν θύιν δελ ππήξμε ηόζν ζεβαζηό,
 ηηκεκέλν θαη ειεύζεξν, όζν ζηελ ΢πάξηε.
ΔΝΓΤ΢Ζ
  Οη ΢παξηηάηηζζεο θεκίδνληαλ γηα ηελ νκνξθηά, ηελ
  θξεζθάδα θαη ηελ δσληάληα ηνπο. Δπίζεο, γηα ην
  θαινζρεκαηηζκέλν θαη αζιεηηθό ηνπο ζώκα, όπσο
  θαη γηα ηελ πγηή δσή ηνπο. Φνξνύζαλ θνληό ζρηζηό
  ρηηώλα από ηξαρύ καιιί, ζπγθξαηηόηαλ ζηνπο
  ώκνπο, δελ είρε καλίθηα, αλνηρηνύο ζε κεξηά θαη
  θαηλόηαλ γπκλό από πάλσ κέρξη θάησ, γη’ απηό
  θαηαθξίζεθαλ από πνιινύο γηα αλήζηθε παξνπζία.
ΓΑΜΟ΢
  Ωο ξόινο ηεο γπλαίθαο, ινηπόλ, νξηδόηαλ ε γέλλεζε
  αηζαιέλησλ αλδξώλ θαη ζθνπόο ησλ παηδηώλ ήηαλ ε
  αληηθαηάζηαζε ησλ γεξαηόηεξσλ. Καηαιαβαίλνπκε
  ινηπόλ πσο ν γάκνο ήηαλ ε δηαδηθαζία
  ηεθλνπνίεζεο θαη όρη κηα ηδησηηθή ζρέζε, αιιά έλαο
  δεκόζηνο ζεζκόο. ΋ζν γηα ηνπο αλύπαληξνπο, είραλ
  λα ππνζηνύλ πνιιά.
ΒΤΕΑΝΣΗΟ
  ΢ηε βπδαληηλή θνηλσλία ε γπλαίθα ήηαλ λνκνζεηηθά
  πεξηνξηζκέλε από ην δεκόζην βίν θη
  απξνζρεκάηηζηα θπλεγεκέλε από ηελ Δθθιεζία.
  Μόλν νη απηνθξαηόξηζζεο θαη θάπνηεο
  κεγαιναξρόληηζζεο δηαδξακαηίδνπλ έλα ξόιν, απηέο
  όκσο θακηά θνξά ζεκαληηθόηαην, ζηα πνιηηηθά
  πξάγκαηα ηεο απηνθξαηνξίαο. Κη ν ρξηζηηαληζκόο,
  παξόιν πνπ πνιιέο θνξέο ήηαλ κεηαμύ ηεο Δύαο
  θαη ηεο Παλαγίαο, έθιηλε ηειηθά πξνο ηελ πξώηε. ε
  γέλλεζε θνξηηζηνύ δελ ήηαλ θαιό πξάγκα, αθνύ
  δελ δηαησληδόηαλ ην όλνκα ηεο νηθνγέλεηαο θαη ζα
  ρξεηαδόηαλ πνιιή θξνληίδα γηα ηελ ζπιινγή ηεο
  πξνίθαο ηεο. Οπόηε ήηαλ ινγηθό όηη παηδηά ιέγνληαλ
  κόλν ηα αγόξηα.
ΔΝΣΟ΢ ΟΗΚΟΤ…
  Ο ζύδπγνο κπνξεί λα ηελ νξίδεη «βνεζό» ηνπ θαη λα
  ηεο επηηξέπεη λα ζπκκεηέρεη ζηηο απνθάζεηο γηα ην
  κεγάισκα ησλ παηδηώλ θαη ηελ εθπαίδεπζε ηνπο,
  ηελ δηαρείξηζε ησλ πξνηθώσλ ηεο, θαη ε απόθαζε
  ηεο ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ άλδξα ηεο. Έηζη ην
  επλνεκέλν από ηελ θύζε είδνο, πξνζθέξεη βνήζεηα
  ζην πην αδηθεκέλν, δίλνληαο θάπνηεο δηθαηνδνζίεο
  ζηελ γπλαίθα κέζα από ηελ λνκνζεζία. Αιιά
  ζηαδηαθά ν ζεβαζκόο ησλ Βπδαληηλώλ γηα ηελ
  κεηέξα, ιόγσ ηεο πξνζθνξάο ηεο ζηελ ηεθλνπνηία
  θαη ηελ δηαηώληζε ηεο απηνθξαηνξίαο θαίλεηαη λα
  εμηιεώλεη ην ακάξηεκα ηεο λα γελλεζεί γπλαίθα.
ΔΚΣΟ΢ ΟΗΚΟΤ…
  Ζ γπλαίθα αιιάδεη ξηδηθά. Γηα λα βγεη, ζα πξέπεη λα
  έρεη ζαθείο ιόγνπο, απ’ ηνπο νπνίνπο ζεσξνύληαη: ν
  εθθιεζηαζκόο, όπνπ ε γπλαίθεο πεξηνξίδνληαλ ζηνλ
  γπλαηθσλίηε, ε επίζθεςε ζπγγεληθνύ πξνζώπνπ ή
  ε θαζαξηόηεηα ζηα δεκόζηα ινπηξά. Καη ζηηο ηξεηο
  απηέο πεξηπηώζεηο, ε εμεξρόκελε ζα έπξεπε λα έρεη
  καδί ηεο θάπνηνλ δνύια ή επλνύρν, εθόζνλ βέβαηα
  ππήξραλ εληόο ηνπ ζπηηηνύ. Σν θεθάιη θαη ην
  πξόζσπν ηεο ζα έπξεπε λα είλαη θαιπκκέλν θαη
  βέβαηα απαγνξεπόηαλ ε ζπκκεηνρή ηεο ζε δεκόζηεο
  ηειεηέο, ώζηε λα απνθεύγεηαη ε έθζεζε ηεο ζηα
  βιέκκαηα ησλ αλδξώλ.
ΔΡΩΣΑ΢, ΓΑΜΟ΢ ΚΑΗ ΓΗΑΕΤΓΗΟ
  ΋ζνλ αθνξά ηνλ γάκν, ην βπδαληηλό δίθαην όξηδε ηνλ
  ζεζκό απηόλ ππόζεζε ησλ γνλέσλ ηνπ δεύγνπο, νη
  νπνίνη ηνπο αξξαβώληαδαλ, ππέγξαθαλ θαη ζπκβόιαην
  γάκνπ θαη ηειηθά ηνπο πάληξεπαλ. Απηό ήηαλ θαη ην
  ινγηθόηεξν, αθνύ νη γπλαίθεο είραλ ειάρηζηεο επθαηξίεο
  λα μεκπηίζνπλ από ηελ απιόπνξηα ηνπ ζπηηηνύ ηνπο θαη
  ήηαλ πνιύ δύζθνιν λα γίλεη αληηιεπηή ε γνεηεία ηνπο
  κέζα από ηα καληήιηα κε ηα νπνία ήηαλ ζθεπαζκέλεο.
  Σν δηαδύγην ήηαλ έλαο ζεζκόο πνπ γηλόηαλ απνδεθηόο
  κόλν από ην Βπδαληηλό δίθαην, θαη όρη από ηελ Δθθιεζία.
  ρσξίδνληαλ ζε δύν θαηεγνξίεο, ηα θαηά πξόθαζηλ θαη ηα
  θαηά ζπλαίλεζε. Σν πξώην ην εμέδηδε ν δηθαζηήο, όηαλ
  έλαο από ηνπο δύν ζπδύγνπο είρε δηαπξάμεη βαξύ
  αδίθεκα, ελώ ην δεύηεξν ήηαλ ην απιό ζπλαηλεηηθό
  δηαδύγην, γηα ην νπνίν ζπκθσλνύζαλ θαη νη δύν ζύδπγνη.
  Ο κεγαιύηεξνο θαη ζνβαξόηεξνο ιόγνο δηαδπγίνπ
  ζεσξνύηαλ ε κνηρεία.
NTELALIDES8OU.BLOGSPOT.COM
Η ΓΥΝΑΊΚΑ ΣΤΟ  ΒΥΖΆΝΤΘΟ: Η ΖΩΉ ΣΤΟ ΣΠΊΤΘ
ΓΤΝΑΗΚΑ ΔΠΗ ΣΟΤΡΚΟΚΡΑΣΗΑ
ΚΑΗ ΔΠΑΝΑ΢ΣΑ΢Ζ΢
  Έλα ηξαλό παξάδεηγκα ηεο άζιηαο θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηνύζε
  ήηαλ ε ζεκείσζε πνιιώλ απαγσγώλ σξαίσλ Διιελίδσλ, απ’ ηα
  πξώηα ρξόληα θηόιαο ηεο νζσκαληθήο θαηάθηεζεο. Έηζη
  νπνηνδήπνηε θαηαθηεηήο, αθνύ ηνπ άξεζε κηα θνπέια, είρε ηελ
  δπλαηόηεηα λα ηελ πξνζιάβεη σο παιιαθίδα ηνπ. Καη ε
  θαηάζηαζε γηλόηαλ δπζθνιόηεξε αθνύ όινη νη γάκνη εγθξίλνληαλ
  από ηνπο αγάδεο, πνπ αλ έβιεπαλ κηα θνπέια πνπ, επίζεο, ηνπο
  άξεζε, κπνξνύζαλ λα ηελ θάλνπλ δηθή ηνπο, εθ ηνπ λόκνπ. Καη αλ
  ν λεαξόο εξσηεπκέλνο ήζειε λα αληηζηαζεί, ζηελ θαιύηεξε έραλε
  ην βηνο ηνπ θαη ζηελ ρεηξόηεξε θαη ηελ δσή ηνπ.
  Γη’ απηό νη Διιελίδεο γπλαίθεο ήζειαλ λα κέλνπλ όζν ην δπλαηόλ
  αόξαηεο. Γελ έβγαηλαλ ζρεδόλ πνηέ από ην ζπίηη, όζεο
  ηνπιάρηζηνλ δελ ήηαλ ρσξηαλέο, νπόηε δελ ρξεηαδόηαλ λα
  πεγαίλνπλ λα θξνληίδνπλ ηα θηήκαηα. Οη πινπζηόηεξνη,
  πξνθεηκέλνπ λα απνθύγνπλ ηελ έμνδν ηεο γπλαίθαο ηνπο από ηνλ
  νίθν ηνπο, έθηηδαλ ζην πεξίβνιν ηνπ ζπηηηνύ ηνπο έλα εθθιεζάθη,
  ώζηε λα ηεινύληαη εθεί ηα ζξεζθεπηηθά θαζήθνληα ηεο γπλαίθαο.
  Δλώ, νη ιηγόηεξν εύπνξνη, έπαηξλαλ ηηο γπλαίθεο ηνπο ζηελ
  εθθιεζία πξηλ ραξάμεη, όηαλ νη Σνύξθνη θνηκόληνπζαλ, θαη γύξηδαλ
  πίζσ ζηελ αζθάιεηα ηνπ ζπηηηνύ ηνπο, πξηλ μεκεξώζεη.
  Σν κεγαιύηεξν θαθό πνπ έθαλε ε Σνπξθνθξαηία ζηηο
  ειιελίδεο γπλαίθεο ήηαλ ν ζεζκόο ηνπ
  παηδνκαδώκαηνο. Οη κεηέξεο, δώληαο απηέο ηηο
  θξηθηέο ζηηγκέο, πξνζπαζνύζαλ κε θάζε ηξόπν λα
  εμαγνξάζνπλ ηνπο αληηπξνζώπνπο ηεο Υξπζήο
  Πύιεο, κάηαηα όκσο, αθνύ θη εθείλνη έπξεπε λα
  παξαδώζνπλ ζπγθεθξηκέλν αξηζκό παηδηώλ ζηα
  ζηξαηόπεδα. ΢ε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο γνληόο
  δνθίκαδε λα θξύςεη ην παηδί ηνπ, ε πνηλή ήηαλ
  ζάλαηνο. «Ζ Σνπξθνθξαηία είρε βαξύηαηεο
  ζπλέπεηεο γηα ηνπο Έιιελεο θαη ηηο Διιελίδεο.
  Δπεξέαζε ηα ζσκαηηθά, πλεπκαηηθά θαη ςπρηθά
  ραξαθηεξηζηηθά ηνπο.»
Ζ ΩΡΑ ΣΖ΢ ΔΠΑΝΑ΢ΣΑ΢Ζ΢
  Τπήξμαλ πνιιέο κηθξέο επαλαζηάζεηο, πνπ ζηγά-ζηγά
  εμαπιώλνληαλ θαη δηεπξύλνληαλ, κέρξη πνπ θάπνηα
  ζηηγκή επηηεύρζεθε ε απνκάθξπλζε ησλ Σνύξθσλ. Μηα
  απ’ απηέο ηηο αμηέπαηλεο επαλαζηάζεηο, όπνπ γπλαίθεο
  θαη άλδξεο επέδεημαλ ηελ αλδξεία ηνπο, ήηαλ απηή ζην
  ΢νύιη. Δθεί, δνύζαλ 5000 όιεο θη όιεο ςπρέο, ζε έλα
  θαθνηξάραιν κέξνο πνπ ε νηθνλνκία βαζηδόηαλ ζηελ
  θηελνηξνθία θαη ηελ θνξνιόγεζε γεο ζηνπο γύξσ
  ιανύο. Οη ΢νπιηώηεο, όπσο θαη πνιινί άιινη Έιιελεο
  είραλ αξρίζεη ηελ αληάξηηθε δξάζε ηνπο, σο θιέθηεο,
  πάλσ ζηα βνπλά. νη ΢νπιηώηηζζεο θάζε άιιν παξά
  πεξηθξνλεκέλεο ήηαλ θαη νη άλδξεο ηηο ζέβνληαλ θαη
  ζπρλά ηνπο δεηνύζαλ ηελ γλώκε ηνπο γηα δηάθνξα
  δεηήκαηα ή γηα θξίζηκεο απνθάζεηο πνπ έπξεπε λα
  παξζνύλ.
Τ΢ΣΔΡΟ΢ ΥΟΡΟ΢
  ΋ζνλ αθνξά ηνλ αγώλα, νη ΢νπιηώηηζζεο έπαηξλαλ κέξνο ζηηο
  πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο θαη ν ξόινο ηνπο ήηαλ πεξηζζόηεξν
  εθεδξηθόο θαη βνεζεηηθόο. Κνπβαινύζαλ ηξόθηκα θαη λεξό ζηνπο
  ζηξαηηώηεο ηνπο, ηνπο εκςύρσλαλ θαη πεξηπνηνύληαλ ηνπο
  ηξαπκαηίεο ηνπο. Απηά, όκσο, απνηεινύζαλ ηελ πξώηε θάζε,
  αθνύ, αλ νη πεξηζηάζεηο ην δεηνύζαλ, νη γπλαίθεο ήηαλ έηνηκεο λα
  νξκίζνπλ κπξνζηά κε ην ζπαζί ζην ρέξη. Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ
  καθξνρξόληνπ αγώλα ηνπο όκσο, νη ΢νπιηώηεο βξέζεθαλ ζε
  δύζθνιε ζέζε, κέρξη πνπ ηειηθά έπεζαλ ζηα ρέξηα ησλ Σνύξθσλ.
  ΋κσο, αζάλαην ζα κείλεη ην παξάδεηγκα ησλ 60 ΢νπιησηηζζώλ,
  πνπ όηαλ έραζαλ ηνλ δξόκν ηνπο από ηνπο ππόινηπνπο
  παηξηώηεο ηνπο θαη όληαο θπλεγεκέλνη από ηνπο Σνπξθαιβαλνύο,
  πξνηίκεζαλ ηελ απηνθηνλία, από ηνλ άδνμν ζάλαην ζηα ρέξηα
  ηνπο. Βέβαηα, κηιάκε γηα ην θνβεξό ρνξό ηνπ Εαιόγγνπ, όπνπ νη
  γπλαίθεο απηέο, αλέβεθαλ ζηελ θνξθή ηνπ Εαιόγγνπ, ην ΢ηεθάλη.
  Δθεί, ηξαγνπδώληαο, άξρηζαλ λα ρνξεύνπλ ζηελ άθξε ηνπ
  γθξεκνύ θαη ζε θάζε ζηξνθή, απηή πνπ έζεξλε ηνλ ρνξό έπεθηε
  θαη ραλόηαλ ζηα βάζε ηνπ γθξεκνύ. Απηό ζπλερηδόηαλ κε ηελ
  δεύηεξε, ηελ ηξίηε θαη νύησ θαζ’ εμήο. Μάιηζηα, όζεο είραλ ηα
  παηδηά ηνπο καδί ηνπο, ηα έπαηξλαλ θη απηά καδί ηνπο.
6.2 Ζ ΓΤΝΑΗΚΑ ΢ΖΜΔΡΑ, Ζ «ΠΑΛΖ» ΣΩΝ ΓΤΟ
ΦΤΛΩΝ ΚΑΗ Ζ ΢ΤΝΔΗΓΖ΢Ζ ΣΖ΢ Η΢ΟΣΖΣΑ΢  Α. Πνηα ζηεξεόηππα ηξνθνδνηεί ε θνηλσλία ζήκεξα
  γηα ηα δύν θύια.
  Β. Πώο αληηκεησπίδεηαη ε γπλαίθα από ηνλ ίδην ηεο
  ην εαπηό.
ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΑ: ΢ΣΔΡΔΟΣΤΠΑ
                Έλαο άλδξαο/ αγόξη κπνξεί:
                                30
   28      28
                25    25
                                   21  21
             19
                        17  16                17
      14            13          14          14  14
                                           14
                                     11
        8         8 7   9     88            8  8
      6     6                  54
              4    4      34                   43
        2     1                   12 11   2 2
λαη  όρη    κεξηθέο θνξέο
ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΑ: ΢ΣΔΡΔΟΣΤΠΑ
               Έλα θνξίηζη/ γπλαίθα κπνξεί:


                        30
 Ναη    ΋ρη     Μεξηθέο Φνξέο                             22
21
                20

          16                           16
                          15
         14
  11                 11             11      11
 10                                   10
            9                9
                                 8    8
                 77    7
           6                            6
    5
          4 4
 3   3                          3
                        22 22               2
                    1
                                   0
ΓΗΑΓΡΑ΢ΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤ΢ΗΑ΢Ζ ΜΔ ΣΟ
ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ
ΓΗΑΓΡΑ΢ΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤ΢ΗΑ΢Ζ
     ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟΤ
   Πνηα αληηθείκελα ηαηξηάδνπλ ζε πνην θύιν
6
5
4
3
2
1
0
         Κνξίηζη  Αγόξη
ΑΤΣΟΚΊΝΖΣΟ
ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ

       Η γπλαηθεία ηαπηόηεηα θαζνξίδεηαη από:
            Καζόινπ  Λίγν   Πνιύ

                           25


                                17
   14
11      12 12       12 13
           10   9               10
     7                             6
                      4   4ζξεζθεία    ΜΜΔ     θνηλσληθέο   νηθνγέλεηα   άλδξεο
              πξνθαηαιήςεηο
ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ
    Με πνηνλ ηξόπν πηζηεύεηε όηη κπνξείηε λα γίλεηε απνδεθηέο
              από ηνπο άλδξεο

θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά

      δεμηόηεηεο

θαηνρή πιηθώλ αγαζώλ
                                  πνιύ
      επάγγεικα                        ιίγν
                                  θαζόινπ
    ηξόπνο ζθέςεο

  εμσηεξηθή εκθάληζε

             0  5  10  15  20  25  30  35
ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ
          Ση ζα αιιάδαηε ζηελ δωή ζαο
30

25

20

15
                             ΢πκθσλώ
                             Γηαθσλώ
10

5

0
   Γνπιεηά  ΢πνπδέο  Οηθνλνκηθή  Φύιν  Δμσηεξηθή
             Καηάζηαζε      Δκθάληζε
ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ

    Οη γπλαίθεο δελ κπνξνύλ λα αλαδεηρζνύλ θνηλωληθά
              ιόγω:


  ζηάζε αλδξώλ
  πξνθαηαιήςεηο                  Γηαθσλώ
                          ΢πκθσλώ

αξλεηηθή θνηλσληθή
  δηάθξηζε


           0  10   20   30   40
ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ
      Πνηα είλαη ηα ζεκαληηθόηεξα πξνβιήκαηα πνπ
           αληηκεηωπίδνπλ νη γπλαίθεο

   θόβνο θνηλσληθνύ
    ζρνιηαζκνύ
    θαηαπίεζε
  ζπληξόθνπ/ζπδύγνπ
απαηηήζεηο θνηλσλίαο γηα
  "θαζήθνληα" ηεο
                             Γηαθσλώ
        αλεξγία                 ΢πκθσλώ

θαηαπίεζε από θνηλσληθό
   πεξηβάιινλ
  έιιεηςε νηθνλνκηθήο
    αλεμαξηεζίαο

              0  10  20   30   40
6.3 ΓΤΝΑΗΚΑ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ
  Καηάθεξε ε γπλαίθα λα δηεθδηθήζεη θαη λα
  εμαζθαιίζεη ηζόηεηα ζηα εξγαζηαθά ηεο δηθαηώκαηα;
  Πώο ηελ έρεη επεξεάζεη ε νηθνλνκηθή θξίζε;
ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ: ΔΡΓΑ΢ΗΑ
  Πνζνζηό γπλαηθώλ πνπ εξγάδνληαη θαη κε     9%
  23%
                Δξγαδόκελεο γπλαίθεο
           68%    Άλεξγεο γπλαίθεο
                Υσξίο απάληεζε
΢ε ηη δίλεη κηα γπλαίθα πξνηεξαηόηεηα
      θαξηέξα  νηθνγέλεηα  θαη ηα δύν


             3%

                        32%
65%
ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ: ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΑ
    Καηάηαμε επαγγεικάηωλ ζύκθωλα κε ην θύιν από ηηο γπλαίθεο

πσιήηεο θαηαζηήκαηνο
     γξακκαηέαο
      πνιηηηθόο
    επηρεηξεκαηίαο
      γεσξγόο
 θνκκσηήο/θνκκώηξηα
      εηδηθόο ε/π                     Καη νη δύν
                                Άλδξαο
    αξρηηέθηνλαο
                                Γπλαίθα
      κεραληθόο
    ειεθηξνιόγνο
     παηδαγσγόο
     παηδίαηξνο
       πηιόηνο

             0  10    20    30    40
ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ: ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΑ
    Καηάηαμε επαγγεικάηωλ ζύκθωλα κε ην θύιν από ηηο
              γπλαίθεο

      θηελνηξόθνο
        ςαξάο
       αζηπλόκνο
      ζηξαηησηηθόο
        κνληέιν
     παξνπζηαζηήο                   Καη νη δύν
                              Άλδξαο
νδεγόο απνξξηκαηνθόξνπ
                              Γπλαίθα
        λαπηηθόο
        έκπνξνο
      ρεηξνύξγνο
 νδεγόο ηαμί/ιεσθνξείνπ

             0  10  20   30   40
ΓΗΑΓΡΑ΢ΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤ΢ΗΑ΢Ζ
        ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ
   Επαγγέικαηα θαη άζθεζε ηνπο από αγόξηα ή θνξίηζηα
    παιαηζηήο
    κεραληθόο
    αηζζεηηθόο
νδεγόο κόην θξόο
   νδνληίαηξνο
    εζνπνηόο
   θαπεηάληνο                   αγόξηα
  αληηδήκαξρνο                    θνξίηζηα
     πηιόηνο
 πνδνζθαηξηζηήο
      καζέξ
     γηαηξόο

          0%  20%  40%  60%  80% 100%
“ΟΗ ΑΝΘΡΩΠΟΗ ΓΔΝΝΗΟΤΝΣΑΗ ΚΑΗ ΠΑΡΑΜΔΝΟΤΝ
ΔΛΔΤΘΔΡΟΗ, ΜΔ Η΢Α ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ. ΚΟΗΝΩΝΗΚΔ΢
ΓΗΑΚΡΗ΢ΔΗ΢ ΓΗΝΟΝΣΑΗ ΜΟΝΟ ΜΔ ΓΝΩΜΟΝΑ ΣΟ ΚΟΗΝΟ
΢ΤΜΦΔΡΟΝ.”
ΣΟ ΣΔΥΝΖΜΑ ΜΔ ΘΔΜΑ «Ζ ΓΤΝΑΗΚΑ»

More Related Content

What's hot

προσεχώς εμείς μεγαλώνουμE
προσεχώς εμείς μεγαλώνουμEπροσεχώς εμείς μεγαλώνουμE
προσεχώς εμείς μεγαλώνουμEAntonis Stergiou
 
Τα παιχνίδια των χωριών μας
Τα παιχνίδια των χωριών μαςΤα παιχνίδια των χωριών μας
Τα παιχνίδια των χωριών μαςAntonis Stergiou
 
ΚΙΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ
ΚΙΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗΚΙΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ
ΚΙΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗanny1976
 
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ & ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ & ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ & ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ & ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗanny1976
 
Εμπεδοκλής
ΕμπεδοκλήςΕμπεδοκλής
Εμπεδοκλήςkalmaria219
 
7. Οικονομία και κοινωνία στη Δυτική Ευρώπη Το σύστημα της Φεουδαρχίας
7. Οικονομία και κοινωνία στη Δυτική Ευρώπη Το σύστημα της Φεουδαρχίας7. Οικονομία και κοινωνία στη Δυτική Ευρώπη Το σύστημα της Φεουδαρχίας
7. Οικονομία και κοινωνία στη Δυτική Ευρώπη Το σύστημα της ΦεουδαρχίαςKvarnalis75
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥAlexandra Gerakini
 
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ - ΘΕΜΑ 5ο
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ - ΘΕΜΑ 5ο ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ - ΘΕΜΑ 5ο
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ - ΘΕΜΑ 5ο Evangelia Patera
 
μουσικη λαογραφικη παραδοση τησ ηπειρου
μουσικη λαογραφικη παραδοση τησ ηπειρουμουσικη λαογραφικη παραδοση τησ ηπειρου
μουσικη λαογραφικη παραδοση τησ ηπειρουfrosini
 
ειδικη θεματικη ΣΧ έτος 2012-2013 Η γεωργίαχτες και σήμερα
ειδικη θεματικη ΣΧ έτος 2012-2013 Η γεωργίαχτες και σήμερα ειδικη θεματικη ΣΧ έτος 2012-2013 Η γεωργίαχτες και σήμερα
ειδικη θεματικη ΣΧ έτος 2012-2013 Η γεωργίαχτες και σήμερα sintos65
 
γυάλινα γιάννενα
γυάλινα γιάννεναγυάλινα γιάννενα
γυάλινα γιάννεναzazagina
 
ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Α ΛΥΚΕΙΟΥ
ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Α ΛΥΚΕΙΟΥΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Α ΛΥΚΕΙΟΥ
ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Α ΛΥΚΕΙΟΥanny1976
 
Δομή - Τρόποι ανάπτυξης παραγράφου. Θεωρία και Παραδείγματα με ασκήσεις Πανελ...
Δομή - Τρόποι ανάπτυξης παραγράφου. Θεωρία και Παραδείγματα με ασκήσεις Πανελ...Δομή - Τρόποι ανάπτυξης παραγράφου. Θεωρία και Παραδείγματα με ασκήσεις Πανελ...
Δομή - Τρόποι ανάπτυξης παραγράφου. Θεωρία και Παραδείγματα με ασκήσεις Πανελ...Kvarnalis75
 
Κινέζικη Σκέψη: Αλέξης Καρπούζος
Κινέζικη Σκέψη: Αλέξης ΚαρπούζοςΚινέζικη Σκέψη: Αλέξης Καρπούζος
Κινέζικη Σκέψη: Αλέξης Καρπούζοςalexis karpouzos
 
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑsofoklis
 
TΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844
TΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844TΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844
TΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844Evangelia Patera
 
Efklidio montelo ths_ypervolikis_gewmetrias
Efklidio montelo ths_ypervolikis_gewmetriasEfklidio montelo ths_ypervolikis_gewmetrias
Efklidio montelo ths_ypervolikis_gewmetriasChristos Loizos
 
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑanny1976
 
Νομοί της Ελλάδας
Νομοί της ΕλλάδαςΝομοί της Ελλάδας
Νομοί της Ελλάδαςrenablatz
 

What's hot (20)

προσεχώς εμείς μεγαλώνουμE
προσεχώς εμείς μεγαλώνουμEπροσεχώς εμείς μεγαλώνουμE
προσεχώς εμείς μεγαλώνουμE
 
Τα παιχνίδια των χωριών μας
Τα παιχνίδια των χωριών μαςΤα παιχνίδια των χωριών μας
Τα παιχνίδια των χωριών μας
 
ΚΙΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ
ΚΙΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗΚΙΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ
ΚΙΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ
 
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ & ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ & ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ & ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ & ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 
Εμπεδοκλής
ΕμπεδοκλήςΕμπεδοκλής
Εμπεδοκλής
 
7. Οικονομία και κοινωνία στη Δυτική Ευρώπη Το σύστημα της Φεουδαρχίας
7. Οικονομία και κοινωνία στη Δυτική Ευρώπη Το σύστημα της Φεουδαρχίας7. Οικονομία και κοινωνία στη Δυτική Ευρώπη Το σύστημα της Φεουδαρχίας
7. Οικονομία και κοινωνία στη Δυτική Ευρώπη Το σύστημα της Φεουδαρχίας
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
 
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ - ΘΕΜΑ 5ο
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ - ΘΕΜΑ 5ο ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ - ΘΕΜΑ 5ο
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ - ΘΕΜΑ 5ο
 
μουσικη λαογραφικη παραδοση τησ ηπειρου
μουσικη λαογραφικη παραδοση τησ ηπειρουμουσικη λαογραφικη παραδοση τησ ηπειρου
μουσικη λαογραφικη παραδοση τησ ηπειρου
 
ειδικη θεματικη ΣΧ έτος 2012-2013 Η γεωργίαχτες και σήμερα
ειδικη θεματικη ΣΧ έτος 2012-2013 Η γεωργίαχτες και σήμερα ειδικη θεματικη ΣΧ έτος 2012-2013 Η γεωργίαχτες και σήμερα
ειδικη θεματικη ΣΧ έτος 2012-2013 Η γεωργίαχτες και σήμερα
 
γυάλινα γιάννενα
γυάλινα γιάννεναγυάλινα γιάννενα
γυάλινα γιάννενα
 
ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Α ΛΥΚΕΙΟΥ
ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Α ΛΥΚΕΙΟΥΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Α ΛΥΚΕΙΟΥ
ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Α ΛΥΚΕΙΟΥ
 
Δομή - Τρόποι ανάπτυξης παραγράφου. Θεωρία και Παραδείγματα με ασκήσεις Πανελ...
Δομή - Τρόποι ανάπτυξης παραγράφου. Θεωρία και Παραδείγματα με ασκήσεις Πανελ...Δομή - Τρόποι ανάπτυξης παραγράφου. Θεωρία και Παραδείγματα με ασκήσεις Πανελ...
Δομή - Τρόποι ανάπτυξης παραγράφου. Θεωρία και Παραδείγματα με ασκήσεις Πανελ...
 
Κινέζικη Σκέψη: Αλέξης Καρπούζος
Κινέζικη Σκέψη: Αλέξης ΚαρπούζοςΚινέζικη Σκέψη: Αλέξης Καρπούζος
Κινέζικη Σκέψη: Αλέξης Καρπούζος
 
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
 
TΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844
TΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844TΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844
TΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844
 
Efklidio montelo ths_ypervolikis_gewmetrias
Efklidio montelo ths_ypervolikis_gewmetriasEfklidio montelo ths_ypervolikis_gewmetrias
Efklidio montelo ths_ypervolikis_gewmetrias
 
μμε1
μμε1μμε1
μμε1
 
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
 
Νομοί της Ελλάδας
Νομοί της ΕλλάδαςΝομοί της Ελλάδας
Νομοί της Ελλάδας
 

Viewers also liked

Torre de Manila Vacation Resort Condo Front of Luneta Park Great Investment N...
Torre de Manila Vacation Resort Condo Front of Luneta Park Great Investment N...Torre de Manila Vacation Resort Condo Front of Luneta Park Great Investment N...
Torre de Manila Vacation Resort Condo Front of Luneta Park Great Investment N...Alvin Antiquiera
 
Serissa Residences Vacation Resort Condo Great Investment No Spot Downpayment
Serissa Residences Vacation Resort Condo Great Investment No Spot DownpaymentSerissa Residences Vacation Resort Condo Great Investment No Spot Downpayment
Serissa Residences Vacation Resort Condo Great Investment No Spot DownpaymentAlvin Antiquiera
 
Tivoli Garden Residences Vacation Resort Condo No Spot Downpayment Actual Pic...
Tivoli Garden Residences Vacation Resort Condo No Spot Downpayment Actual Pic...Tivoli Garden Residences Vacation Resort Condo No Spot Downpayment Actual Pic...
Tivoli Garden Residences Vacation Resort Condo No Spot Downpayment Actual Pic...Alvin Antiquiera
 
One Castilla Place Vacation Resort Condo Great Investment No Spot Downpayment
One Castilla Place Vacation Resort Condo Great Investment No Spot DownpaymentOne Castilla Place Vacation Resort Condo Great Investment No Spot Downpayment
One Castilla Place Vacation Resort Condo Great Investment No Spot DownpaymentAlvin Antiquiera
 
Sorrel Residences Vacation Resort Condo No Spot Downpayment
Sorrel Residences Vacation Resort Condo No Spot DownpaymentSorrel Residences Vacation Resort Condo No Spot Downpayment
Sorrel Residences Vacation Resort Condo No Spot DownpaymentAlvin Antiquiera
 
Flair Towers Vacation Resort Condo Great Investment No Spot Downpayment
Flair Towers Vacation Resort Condo Great Investment No Spot DownpaymentFlair Towers Vacation Resort Condo Great Investment No Spot Downpayment
Flair Towers Vacation Resort Condo Great Investment No Spot DownpaymentAlvin Antiquiera
 
Zinnia Towers Vacation Resort Condo Great Investment No Spot Downpayment
Zinnia Towers Vacation Resort Condo Great Investment No Spot DownpaymentZinnia Towers Vacation Resort Condo Great Investment No Spot Downpayment
Zinnia Towers Vacation Resort Condo Great Investment No Spot DownpaymentAlvin Antiquiera
 
Businesscase Social Media
Businesscase Social Media Businesscase Social Media
Businesscase Social Media GRPRnl
 

Viewers also liked (8)

Torre de Manila Vacation Resort Condo Front of Luneta Park Great Investment N...
Torre de Manila Vacation Resort Condo Front of Luneta Park Great Investment N...Torre de Manila Vacation Resort Condo Front of Luneta Park Great Investment N...
Torre de Manila Vacation Resort Condo Front of Luneta Park Great Investment N...
 
Serissa Residences Vacation Resort Condo Great Investment No Spot Downpayment
Serissa Residences Vacation Resort Condo Great Investment No Spot DownpaymentSerissa Residences Vacation Resort Condo Great Investment No Spot Downpayment
Serissa Residences Vacation Resort Condo Great Investment No Spot Downpayment
 
Tivoli Garden Residences Vacation Resort Condo No Spot Downpayment Actual Pic...
Tivoli Garden Residences Vacation Resort Condo No Spot Downpayment Actual Pic...Tivoli Garden Residences Vacation Resort Condo No Spot Downpayment Actual Pic...
Tivoli Garden Residences Vacation Resort Condo No Spot Downpayment Actual Pic...
 
One Castilla Place Vacation Resort Condo Great Investment No Spot Downpayment
One Castilla Place Vacation Resort Condo Great Investment No Spot DownpaymentOne Castilla Place Vacation Resort Condo Great Investment No Spot Downpayment
One Castilla Place Vacation Resort Condo Great Investment No Spot Downpayment
 
Sorrel Residences Vacation Resort Condo No Spot Downpayment
Sorrel Residences Vacation Resort Condo No Spot DownpaymentSorrel Residences Vacation Resort Condo No Spot Downpayment
Sorrel Residences Vacation Resort Condo No Spot Downpayment
 
Flair Towers Vacation Resort Condo Great Investment No Spot Downpayment
Flair Towers Vacation Resort Condo Great Investment No Spot DownpaymentFlair Towers Vacation Resort Condo Great Investment No Spot Downpayment
Flair Towers Vacation Resort Condo Great Investment No Spot Downpayment
 
Zinnia Towers Vacation Resort Condo Great Investment No Spot Downpayment
Zinnia Towers Vacation Resort Condo Great Investment No Spot DownpaymentZinnia Towers Vacation Resort Condo Great Investment No Spot Downpayment
Zinnia Towers Vacation Resort Condo Great Investment No Spot Downpayment
 
Businesscase Social Media
Businesscase Social Media Businesscase Social Media
Businesscase Social Media
 

Similar to ε.ε. η γυναικα στην ελλαδα

Bιολογία A’Γυμνασίου(α)
Bιολογία A’Γυμνασίου(α)Bιολογία A’Γυμνασίου(α)
Bιολογία A’Γυμνασίου(α)Markos Kalafatsis
 
σύγχρονη εποχή
σύγχρονη εποχήσύγχρονη εποχή
σύγχρονη εποχήnikosas
 
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ pemptoussia
 
3.tαξίδι στον κόσμο της φύσης
3.tαξίδι στον κόσμο της φύσης3.tαξίδι στον κόσμο της φύσης
3.tαξίδι στον κόσμο της φύσηςloukia Krassa
 
ειμαι το αλλο σου μισο
ειμαι το αλλο σου μισοειμαι το αλλο σου μισο
ειμαι το αλλο σου μισοtaxalia
 
δικηγόρος ειδικότητες-δικαστικός συμβολαιογράφος
δικηγόρος ειδικότητες-δικαστικός συμβολαιογράφοςδικηγόρος ειδικότητες-δικαστικός συμβολαιογράφος
δικηγόρος ειδικότητες-δικαστικός συμβολαιογράφοςΑποστολίνα Λιούσα
 
Τα όπλα των βυζαντινών
Τα όπλα των βυζαντινώνΤα όπλα των βυζαντινών
Τα όπλα των βυζαντινώνSakis Koultzis
 
απόψεις θρησκειών για οικολογικό πρόβλημα
απόψεις θρησκειών για οικολογικό πρόβλημααπόψεις θρησκειών για οικολογικό πρόβλημα
απόψεις θρησκειών για οικολογικό πρόβλημαfilipposh
 
παραδοσιακεσ φορEσιεσ ηπειρου
παραδοσιακεσ φορEσιεσ ηπειρουπαραδοσιακεσ φορEσιεσ ηπειρου
παραδοσιακεσ φορEσιεσ ηπειρουfrosini
 
Eισαγωγή στις πρώτες βοήθειες/ πρώτο τεύχος
 Eισαγωγή στις πρώτες βοήθειες/ πρώτο τεύχος Eισαγωγή στις πρώτες βοήθειες/ πρώτο τεύχος
Eισαγωγή στις πρώτες βοήθειες/ πρώτο τεύχοςteacher88
 
ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ-ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ
ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ-ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΡΑΤΣΙΣΜΟΣ-ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ
ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ-ΞΕΝΟΦΟΒΙΑAreti Karkou
 

Similar to ε.ε. η γυναικα στην ελλαδα (20)

Bιολογία A’Γυμνασίου(α)
Bιολογία A’Γυμνασίου(α)Bιολογία A’Γυμνασίου(α)
Bιολογία A’Γυμνασίου(α)
 
σύγχρονη εποχή
σύγχρονη εποχήσύγχρονη εποχή
σύγχρονη εποχή
 
Nicholas of cusa.
Nicholas of cusa.Nicholas of cusa.
Nicholas of cusa.
 
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
 
Proika
ProikaProika
Proika
 
διαφορετικότητα
διαφορετικότηταδιαφορετικότητα
διαφορετικότητα
 
3.tαξίδι στον κόσμο της φύσης
3.tαξίδι στον κόσμο της φύσης3.tαξίδι στον κόσμο της φύσης
3.tαξίδι στον κόσμο της φύσης
 
ΕΘΙΜΑ ΓΑΜΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
ΕΘΙΜΑ ΓΑΜΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟΕΘΙΜΑ ΓΑΜΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
ΕΘΙΜΑ ΓΑΜΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
 
ειμαι το αλλο σου μισο
ειμαι το αλλο σου μισοειμαι το αλλο σου μισο
ειμαι το αλλο σου μισο
 
δικηγόρος ειδικότητες-δικαστικός συμβολαιογράφος
δικηγόρος ειδικότητες-δικαστικός συμβολαιογράφοςδικηγόρος ειδικότητες-δικαστικός συμβολαιογράφος
δικηγόρος ειδικότητες-δικαστικός συμβολαιογράφος
 
Τα όπλα των βυζαντινών
Τα όπλα των βυζαντινώνΤα όπλα των βυζαντινών
Τα όπλα των βυζαντινών
 
απόψεις θρησκειών για οικολογικό πρόβλημα
απόψεις θρησκειών για οικολογικό πρόβλημααπόψεις θρησκειών για οικολογικό πρόβλημα
απόψεις θρησκειών για οικολογικό πρόβλημα
 
Διαφθορά και Δολοπλοκίες στο Βυζάντιο
Διαφθορά και Δολοπλοκίες στο ΒυζάντιοΔιαφθορά και Δολοπλοκίες στο Βυζάντιο
Διαφθορά και Δολοπλοκίες στο Βυζάντιο
 
παραδοσιακεσ φορEσιεσ ηπειρου
παραδοσιακεσ φορEσιεσ ηπειρουπαραδοσιακεσ φορEσιεσ ηπειρου
παραδοσιακεσ φορEσιεσ ηπειρου
 
Μπρούσκο
ΜπρούσκοΜπρούσκο
Μπρούσκο
 
Giotto παρουσίαση
Giotto παρουσίαση Giotto παρουσίαση
Giotto παρουσίαση
 
η νυφη
η νυφηη νυφη
η νυφη
 
3ο τεύχος
3ο τεύχος3ο τεύχος
3ο τεύχος
 
Eισαγωγή στις πρώτες βοήθειες/ πρώτο τεύχος
 Eισαγωγή στις πρώτες βοήθειες/ πρώτο τεύχος Eισαγωγή στις πρώτες βοήθειες/ πρώτο τεύχος
Eισαγωγή στις πρώτες βοήθειες/ πρώτο τεύχος
 
ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ-ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ
ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ-ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΡΑΤΣΙΣΜΟΣ-ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ
ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ-ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ
 

ε.ε. η γυναικα στην ελλαδα

 • 1. Η ΓΤΝΑΙΚΑ ΣΟΤ ΥΘΕ΢ ΚΑΙ ΣΟΤ ΢ΗΜΕΡΑ ΢ΣΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Μηα εξγαζία ηεο Α’ Λπθείνπ, ηνπ Γπκλαζίνπ Λ.Σ Μεγίζηεο από ηελ καζήηξηα Ειέλε Καξαβέιαηδε θαη ηελ επηηεξήηξηα θαζεγήηξηα Γνύλαξε Υξηζηίλα. Καζηειιόξηδν, 17.05.2012
 • 2. [www.ardalion.wordpress.com (15.05.12)] H αξραία Δξέηξηα ζηελ Αζήλα
 • 3. www.adonisgeorgiadis.gr (15.05.12) H ζέζεηο ησλ γπλαηθώλ ζε αξραία Αζήλα θαη ΢πάξηε
 • 4. www.argolikivivliothiki.gr (15.5.12) Γακήιηα έζηκα ηεο αξραηόηεηαο θαη ε ζέζε ηεο γπλαίθαο ζηνλ γάκν
 • 5. www.ektiesthisi.blogspot.com (15.05.12) Άξσκα γπλαίθαο είραλ ηα καζεκαηηθά ζηελ αξραία Διιάδα www.santo-rinios.blogspot.com Ζ γπλαηθεία παξνπζία ζηελ Bπδαληηλή θνηλσλία
 • 6. www.spirit16.blogspot.com (15.05.12) H γπλαίθα ζηελ βπδαληηλή ηέρλεςεθηδσηά Ραββέλαο (ζενδώξα) θαη ε Παλαγία θεληξηθό πξόζσπν ηεο βπδαληηλήο αγηνγξαθίαο
 • 7. www.spirit16.blogspot.com (15.05.12) H γπλαίθα ζηελ βπδαληηλή ηέρλε, ςεθηδσηά Ραββέλαο (ζενδώξα) θαη ε Παλαγία θεληξηθό πξόζσπν ηεο βπδαληηλήο αγηνγξαθίαο
 • 8. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ  6.1 Ο θνηλσληθόο ξόινο ηεο γπλαίθαο ζε δηάθνξεο πεξηόδνπο ηεο ειιεληθήο ηζηνξίαο από ηελ αξραηόηεηα σο ζήκεξα.  6.2 Ζ γπλαίθα ζήκεξα, ε «πάιε» ησλ δύν θύισλ θαη ε ζπλείδεζε ηεο ηζόηεηαο.  6.3 Γπλαίθα θαη δηθαηώκαηα.
 • 9. ΚΟΗΝΩΝΗΚΟ΢ ΡΟΛΟ΢ ΣΖ΢ ΓΤΝΑΗΚΑ΢ ΢Δ ΓΗΑΦΟΡΔ΢ ΠΔΡΗΟΓΟΤ΢ ΣΖ΢ ΔΛΛΖΝΗΚΖ΢ Η΢ΣΟΡΗΑ΢ ΑΠΟ ΣΖΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΑ Ω΢ ΢ΖΜΔΡΑ  Α. Αληηκεηώπηζε ηεο γπλαίθαο ζηελ θιαζηθή Αζήλα θαη αληίζηνηρα ζηελ ΢πάξηε.  Β. Ζ γπλαηθεία θηγνύξα όπσο δηακνξθώλεηαη θαη «κεγαιώλεη» κέζα ζην Βπδάληην θαη ηελ Σνπξθνθξαηνύκελε Διιάδα.
 • 10. ΑΡΥΑΗΑ ΑΘΖΝΑ  Οπζηαζηηθά, ε γπλαίθα ζηελ Αξραία Αζήλα δελ είρε λνκηθή ππόζηαζε, δελ είρε θαλ ην δηθαίσκα ηνπ πνιίηε θαη είρε ηελ ίδηα αμία κε έλαλ δνύιν. Γερόηαλ ηελ πεξηθξόλεζε ηνπ «πξώηνπ» θύινπ, αιιά πξόζθεξε ηελ βνήζεηα ηεο όηαλ ρξεηαδόηαλ. ΢ύκθσλα κε ηνλ ΢όισλα, ρσξίδνληαλ ζε: ζπδύγνπο, παιιαθίδεο, εηαίξεο θαη πόξλεο, αλάινγα κε ηελ γελεηήζηα πξνζθνξά ηνπο.
 • 11. Ζ ΔΞΟΓΟ΢ ΣΖ΢  Μηα αμηνπξεπήο λνηθνθπξά δελ γλώξηδε ηελ πόιε «ηεο», κηα Αζήλα πνπ όινο ν θόζκνο ζαύκαδε θαη πκλνύζε. Γελ κπνξνύζαλ λα βγνπλ από ηελ απιόπνξηα ηνπ ζπηηηνύ ηνπο ρσξίο ιόγν, κηα θαιή δηθαηνινγία εμόδνπ ζεσξνύηαλ ε παξαθνινύζεζε ηξαγσδίαο ζην ζέαηξν. Μπνξνύζε λα βγεη από ην ζπίηη κόλν κε ηελ ζπλνδεία ππεξέηε, επλνύρνπ ή ζπγγελή. ΢ύκθσλα κε ηνλ Τπεξείδε, κάιηζηα, όηαλ κηα γπλαίθα έβγαηλε έμσ, ζα έπξεπε νη γύξσ ηεο λα αλαξσηηνύληαη πνηνπ ήηαλ κεηέξα θαη όρη πνηνπ ήηαλ γπλαίθα. Δπίζεο, ν Αξηζηνθάλεο ππνζηήξηδε πσο νη γπλαίθεο αζρέηνπ ειηθίαο ζα πξέπεη λα θξαηηνύληαη καθξηά από ηα παξάζπξα, κήπσο ηηο δεη θάπνηνο πεξαζηηθόο. Γεληθά, ε εκεξήζηα έμνδνο αληηκεησπηδόηαλ κε θαρππνςία, νπόηε θαηαιαβαίλνπκε θαη ηηο ζρεηηθέο αληηιήςεηο γηα ηελ λπρηεξηλή.
 • 12. ΔΝΓΤ΢Ζ  Οη Αζελαίνη έηξεθαλ κηα ηδηαίηεξε αδπλακία πξνο ην θάιινο θαη απηό ήηαλ θαη ην ζεκείν ην νπνίν επηζηξάηεπαλ λα ζπγθηλήζνπλ νη γπλαίθεο. Πνιιέο θνξέο νη γπλαίθεο, ζέινληαο λα κνηάζνπλ ζηα πξόηππα νκνξθηάο εθείλεο ηεο επνρήο, έβαδαλ θειινύο ζηηο ζόιεο ησλ παπνπηζηώλ ηνπο όηαλ ήηαλ θνληέο, πιηθά ζηνπο γινπηνύο ηνπο γηα λα παξνπζηάδνπλ επππγίαλ (=σξαηόηεηα ησλ γινπηώλ) αιιά θαη πεξνύθεο γηα λα πξνζδώζνπλ νκνξθηά ζην θεθάιη ηνπο. Σν πξόηππν ηεο Αζελαίαο ήηαλ ην κειαρξηλό θαη νη θνκκώζεηο ηνπο ήηαλ πνηθίιεο, ραξηησκέλεο θαη πνιύ θξνληηζκέλεο. Φνξνύζαλ ηνλ εζζή, ρηηώλα όπσο ησλ αλδξώλ πνπ έθηαλε κέρξη ηα πόδηα θαη ζηηο εμόδνπο ηνπο θνξνύζαλ ην ηκάηηνλ θαη ηνλ ηξαρήιν, δύν καληήιηα πνπ ηύιηγαλ ην θεθάιη ηεο θαη έθξπβαλ ην πξόζσπν ηεο.
 • 13. ΔΡΩΣΑ΢ ΚΑΗ ΓΑΜΟ΢  Αλ θαη δύζθνια, ν ζεόο Έξσο έθαλε θαη ηόηε ηελ δνπιεηά ηνπ, θπξίσο ζηελ γηνξηή ησλ Παλαζελαίσλ, όηαλ γπλαίθεο θαη άλδξεο έβγαηλαλ έμσ γηα λα γηνξηάζνπλ. Θέινληαο ινηπόλ λα ζπλερίζνπλ ην εηδύιιην πνπ εθείλεο ηεο κέξεο άξρηδε έγξαθαλ ζε ηνίρνπο, δέληξα ή ζηελ πόξηα ηεο θνπέιαο, ην όλνκα ηεο καδί κε ην επίζεην «θαιή» πνπ ζήκαηλε όκνξθε. Καη αλ δελ έβξηζθαλ αληαπόθξηζε έβαδαλ ηα κεγάια κέζα, ηα «καγηθά θίιηξα». Οη πεξηζζόηεξνη γάκνη γίλνληαλ κε ζπλνηθέζην θαη ζπρλά κε ηελ κεζνιάβεζε κηαο πξνκλεζηξίδνο (= πξνμελήηξαο) αλάκεζα ζηνπο γνλείο ησλ λέσλ, κε ηνπο ίδηνπο λα κελ έρνπλ ηδσζεί πνηέ. Μεηά ηελ ζπκθσλία ησλ γνλέσλ ν γακπξόο ζπλαληηόηαλ κε ηνλ πεζεξό ηνπ γηα ηελ ιεγόκελε εγγύεζηο, κηα ηειεηή αληίζηνηρε ηνπ αξξαβώλα, αιιά ζηεξηδόηαλ ζηα νηθνλνκηθά. Κύξηα θαζήθνληα ηεο γπλαίθαο ήηαλ ε επίβιεςε ησλ δνύισλ, πεξηπνίεζε ηνπ ζπηηηνύ θαη κεγάισκα ησλ παηδηώλ.
 • 14. ΑΡΥΑΗΑ ΢ΠΑΡΣΖ  Οη ΢παξηηάηηζζεο ραξαθηεξίδνληαλ από αξθεηή επςπρία, πνπ ηζνδπλακνύζε κε ηελ άξλεζε ηνπ αηζζήκαηνο θόβνπ θαη ιεηηνπξγνύζαλ κε βάζε θάπνηνλ θώδηθα. Ήηαλ εθπαηδεπκέλεο γηα ηελ ζαλάησζε ησλ αζζεληθώλ παηδηώλ ηνπο θαη δελ ππήξμαλ ιίγεο νη θνξέο πνπ επέδεημαλ ηελ έιιεηςε δεηιίαο ηνπο. Σέηνηα παξαδείγκαηα είλαη κε ηνλ ξηςαζπίο θαη ηελ αζάλαηε έθθξαζε «Ή ηαλ ή επη ηαο», ε πεξίπησζε ηνπ Παπζαλία, πνπ ήηαλ ήξσαο θαη πξνδόηεο θαη ε κεηέξα ηνπ βνήζεζε ζην θηίζηκν ηνπ λανύ ζηνλ νπνίν ήηαλ ηθέηεο ώζηε λα πεηλάζεη θαη λα βγεη. Πηζηεπόηαλ πσο άμηδε ζεβαζκόο ζηηο γπλαίθεο ηεο ΢πάξηεο ιόγσ απηνζπληήξεζεο θαη νηθνλνκηθώλ.
 • 15.  Ο ιόγνο ησλ γπλαηθώλ ζηελ ΢πάξηε είρε πέξαζε θαη αθνύγνληαλ νη απόςεηο ηεο, αιιά ηελ ηειηθή γλώκε ηελ είραλ πάληα νη άλδξεο. Οη γπλαίθεο αζθνύζαλ ηελ εμνπζία κόλν όηαλ νη άλδξεο ηνπο έιεηπαλ ζε εθζηξαηείεο.  Δίλαη ζεκαληηθό λα ζεκεησζεί πσο ζε θακηά άιιε πόιε ην γπλαηθείν θύιν δελ ππήξμε ηόζν ζεβαζηό, ηηκεκέλν θαη ειεύζεξν, όζν ζηελ ΢πάξηε.
 • 16. ΔΝΓΤ΢Ζ  Οη ΢παξηηάηηζζεο θεκίδνληαλ γηα ηελ νκνξθηά, ηελ θξεζθάδα θαη ηελ δσληάληα ηνπο. Δπίζεο, γηα ην θαινζρεκαηηζκέλν θαη αζιεηηθό ηνπο ζώκα, όπσο θαη γηα ηελ πγηή δσή ηνπο. Φνξνύζαλ θνληό ζρηζηό ρηηώλα από ηξαρύ καιιί, ζπγθξαηηόηαλ ζηνπο ώκνπο, δελ είρε καλίθηα, αλνηρηνύο ζε κεξηά θαη θαηλόηαλ γπκλό από πάλσ κέρξη θάησ, γη’ απηό θαηαθξίζεθαλ από πνιινύο γηα αλήζηθε παξνπζία.
 • 17. ΓΑΜΟ΢  Ωο ξόινο ηεο γπλαίθαο, ινηπόλ, νξηδόηαλ ε γέλλεζε αηζαιέλησλ αλδξώλ θαη ζθνπόο ησλ παηδηώλ ήηαλ ε αληηθαηάζηαζε ησλ γεξαηόηεξσλ. Καηαιαβαίλνπκε ινηπόλ πσο ν γάκνο ήηαλ ε δηαδηθαζία ηεθλνπνίεζεο θαη όρη κηα ηδησηηθή ζρέζε, αιιά έλαο δεκόζηνο ζεζκόο. ΋ζν γηα ηνπο αλύπαληξνπο, είραλ λα ππνζηνύλ πνιιά.
 • 18. ΒΤΕΑΝΣΗΟ  ΢ηε βπδαληηλή θνηλσλία ε γπλαίθα ήηαλ λνκνζεηηθά πεξηνξηζκέλε από ην δεκόζην βίν θη απξνζρεκάηηζηα θπλεγεκέλε από ηελ Δθθιεζία. Μόλν νη απηνθξαηόξηζζεο θαη θάπνηεο κεγαιναξρόληηζζεο δηαδξακαηίδνπλ έλα ξόιν, απηέο όκσο θακηά θνξά ζεκαληηθόηαην, ζηα πνιηηηθά πξάγκαηα ηεο απηνθξαηνξίαο. Κη ν ρξηζηηαληζκόο, παξόιν πνπ πνιιέο θνξέο ήηαλ κεηαμύ ηεο Δύαο θαη ηεο Παλαγίαο, έθιηλε ηειηθά πξνο ηελ πξώηε. ε γέλλεζε θνξηηζηνύ δελ ήηαλ θαιό πξάγκα, αθνύ δελ δηαησληδόηαλ ην όλνκα ηεο νηθνγέλεηαο θαη ζα ρξεηαδόηαλ πνιιή θξνληίδα γηα ηελ ζπιινγή ηεο πξνίθαο ηεο. Οπόηε ήηαλ ινγηθό όηη παηδηά ιέγνληαλ κόλν ηα αγόξηα.
 • 19. ΔΝΣΟ΢ ΟΗΚΟΤ…  Ο ζύδπγνο κπνξεί λα ηελ νξίδεη «βνεζό» ηνπ θαη λα ηεο επηηξέπεη λα ζπκκεηέρεη ζηηο απνθάζεηο γηα ην κεγάισκα ησλ παηδηώλ θαη ηελ εθπαίδεπζε ηνπο, ηελ δηαρείξηζε ησλ πξνηθώσλ ηεο, θαη ε απόθαζε ηεο ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ άλδξα ηεο. Έηζη ην επλνεκέλν από ηελ θύζε είδνο, πξνζθέξεη βνήζεηα ζην πην αδηθεκέλν, δίλνληαο θάπνηεο δηθαηνδνζίεο ζηελ γπλαίθα κέζα από ηελ λνκνζεζία. Αιιά ζηαδηαθά ν ζεβαζκόο ησλ Βπδαληηλώλ γηα ηελ κεηέξα, ιόγσ ηεο πξνζθνξάο ηεο ζηελ ηεθλνπνηία θαη ηελ δηαηώληζε ηεο απηνθξαηνξίαο θαίλεηαη λα εμηιεώλεη ην ακάξηεκα ηεο λα γελλεζεί γπλαίθα.
 • 20. ΔΚΣΟ΢ ΟΗΚΟΤ…  Ζ γπλαίθα αιιάδεη ξηδηθά. Γηα λα βγεη, ζα πξέπεη λα έρεη ζαθείο ιόγνπο, απ’ ηνπο νπνίνπο ζεσξνύληαη: ν εθθιεζηαζκόο, όπνπ ε γπλαίθεο πεξηνξίδνληαλ ζηνλ γπλαηθσλίηε, ε επίζθεςε ζπγγεληθνύ πξνζώπνπ ή ε θαζαξηόηεηα ζηα δεκόζηα ινπηξά. Καη ζηηο ηξεηο απηέο πεξηπηώζεηο, ε εμεξρόκελε ζα έπξεπε λα έρεη καδί ηεο θάπνηνλ δνύια ή επλνύρν, εθόζνλ βέβαηα ππήξραλ εληόο ηνπ ζπηηηνύ. Σν θεθάιη θαη ην πξόζσπν ηεο ζα έπξεπε λα είλαη θαιπκκέλν θαη βέβαηα απαγνξεπόηαλ ε ζπκκεηνρή ηεο ζε δεκόζηεο ηειεηέο, ώζηε λα απνθεύγεηαη ε έθζεζε ηεο ζηα βιέκκαηα ησλ αλδξώλ.
 • 21. ΔΡΩΣΑ΢, ΓΑΜΟ΢ ΚΑΗ ΓΗΑΕΤΓΗΟ  ΋ζνλ αθνξά ηνλ γάκν, ην βπδαληηλό δίθαην όξηδε ηνλ ζεζκό απηόλ ππόζεζε ησλ γνλέσλ ηνπ δεύγνπο, νη νπνίνη ηνπο αξξαβώληαδαλ, ππέγξαθαλ θαη ζπκβόιαην γάκνπ θαη ηειηθά ηνπο πάληξεπαλ. Απηό ήηαλ θαη ην ινγηθόηεξν, αθνύ νη γπλαίθεο είραλ ειάρηζηεο επθαηξίεο λα μεκπηίζνπλ από ηελ απιόπνξηα ηνπ ζπηηηνύ ηνπο θαη ήηαλ πνιύ δύζθνιν λα γίλεη αληηιεπηή ε γνεηεία ηνπο κέζα από ηα καληήιηα κε ηα νπνία ήηαλ ζθεπαζκέλεο. Σν δηαδύγην ήηαλ έλαο ζεζκόο πνπ γηλόηαλ απνδεθηόο κόλν από ην Βπδαληηλό δίθαην, θαη όρη από ηελ Δθθιεζία. ρσξίδνληαλ ζε δύν θαηεγνξίεο, ηα θαηά πξόθαζηλ θαη ηα θαηά ζπλαίλεζε. Σν πξώην ην εμέδηδε ν δηθαζηήο, όηαλ έλαο από ηνπο δύν ζπδύγνπο είρε δηαπξάμεη βαξύ αδίθεκα, ελώ ην δεύηεξν ήηαλ ην απιό ζπλαηλεηηθό δηαδύγην, γηα ην νπνίν ζπκθσλνύζαλ θαη νη δύν ζύδπγνη. Ο κεγαιύηεξνο θαη ζνβαξόηεξνο ιόγνο δηαδπγίνπ ζεσξνύηαλ ε κνηρεία.
 • 22. NTELALIDES8OU.BLOGSPOT.COM Η ΓΥΝΑΊΚΑ ΣΤΟ ΒΥΖΆΝΤΘΟ: Η ΖΩΉ ΣΤΟ ΣΠΊΤΘ
 • 23. ΓΤΝΑΗΚΑ ΔΠΗ ΣΟΤΡΚΟΚΡΑΣΗΑ ΚΑΗ ΔΠΑΝΑ΢ΣΑ΢Ζ΢  Έλα ηξαλό παξάδεηγκα ηεο άζιηαο θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηνύζε ήηαλ ε ζεκείσζε πνιιώλ απαγσγώλ σξαίσλ Διιελίδσλ, απ’ ηα πξώηα ρξόληα θηόιαο ηεο νζσκαληθήο θαηάθηεζεο. Έηζη νπνηνδήπνηε θαηαθηεηήο, αθνύ ηνπ άξεζε κηα θνπέια, είρε ηελ δπλαηόηεηα λα ηελ πξνζιάβεη σο παιιαθίδα ηνπ. Καη ε θαηάζηαζε γηλόηαλ δπζθνιόηεξε αθνύ όινη νη γάκνη εγθξίλνληαλ από ηνπο αγάδεο, πνπ αλ έβιεπαλ κηα θνπέια πνπ, επίζεο, ηνπο άξεζε, κπνξνύζαλ λα ηελ θάλνπλ δηθή ηνπο, εθ ηνπ λόκνπ. Καη αλ ν λεαξόο εξσηεπκέλνο ήζειε λα αληηζηαζεί, ζηελ θαιύηεξε έραλε ην βηνο ηνπ θαη ζηελ ρεηξόηεξε θαη ηελ δσή ηνπ.  Γη’ απηό νη Διιελίδεο γπλαίθεο ήζειαλ λα κέλνπλ όζν ην δπλαηόλ αόξαηεο. Γελ έβγαηλαλ ζρεδόλ πνηέ από ην ζπίηη, όζεο ηνπιάρηζηνλ δελ ήηαλ ρσξηαλέο, νπόηε δελ ρξεηαδόηαλ λα πεγαίλνπλ λα θξνληίδνπλ ηα θηήκαηα. Οη πινπζηόηεξνη, πξνθεηκέλνπ λα απνθύγνπλ ηελ έμνδν ηεο γπλαίθαο ηνπο από ηνλ νίθν ηνπο, έθηηδαλ ζην πεξίβνιν ηνπ ζπηηηνύ ηνπο έλα εθθιεζάθη, ώζηε λα ηεινύληαη εθεί ηα ζξεζθεπηηθά θαζήθνληα ηεο γπλαίθαο. Δλώ, νη ιηγόηεξν εύπνξνη, έπαηξλαλ ηηο γπλαίθεο ηνπο ζηελ εθθιεζία πξηλ ραξάμεη, όηαλ νη Σνύξθνη θνηκόληνπζαλ, θαη γύξηδαλ πίζσ ζηελ αζθάιεηα ηνπ ζπηηηνύ ηνπο, πξηλ μεκεξώζεη.
 • 24. Σν κεγαιύηεξν θαθό πνπ έθαλε ε Σνπξθνθξαηία ζηηο ειιελίδεο γπλαίθεο ήηαλ ν ζεζκόο ηνπ παηδνκαδώκαηνο. Οη κεηέξεο, δώληαο απηέο ηηο θξηθηέο ζηηγκέο, πξνζπαζνύζαλ κε θάζε ηξόπν λα εμαγνξάζνπλ ηνπο αληηπξνζώπνπο ηεο Υξπζήο Πύιεο, κάηαηα όκσο, αθνύ θη εθείλνη έπξεπε λα παξαδώζνπλ ζπγθεθξηκέλν αξηζκό παηδηώλ ζηα ζηξαηόπεδα. ΢ε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο γνληόο δνθίκαδε λα θξύςεη ην παηδί ηνπ, ε πνηλή ήηαλ ζάλαηνο. «Ζ Σνπξθνθξαηία είρε βαξύηαηεο ζπλέπεηεο γηα ηνπο Έιιελεο θαη ηηο Διιελίδεο. Δπεξέαζε ηα ζσκαηηθά, πλεπκαηηθά θαη ςπρηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο.»
 • 25. Ζ ΩΡΑ ΣΖ΢ ΔΠΑΝΑ΢ΣΑ΢Ζ΢  Τπήξμαλ πνιιέο κηθξέο επαλαζηάζεηο, πνπ ζηγά-ζηγά εμαπιώλνληαλ θαη δηεπξύλνληαλ, κέρξη πνπ θάπνηα ζηηγκή επηηεύρζεθε ε απνκάθξπλζε ησλ Σνύξθσλ. Μηα απ’ απηέο ηηο αμηέπαηλεο επαλαζηάζεηο, όπνπ γπλαίθεο θαη άλδξεο επέδεημαλ ηελ αλδξεία ηνπο, ήηαλ απηή ζην ΢νύιη. Δθεί, δνύζαλ 5000 όιεο θη όιεο ςπρέο, ζε έλα θαθνηξάραιν κέξνο πνπ ε νηθνλνκία βαζηδόηαλ ζηελ θηελνηξνθία θαη ηελ θνξνιόγεζε γεο ζηνπο γύξσ ιανύο. Οη ΢νπιηώηεο, όπσο θαη πνιινί άιινη Έιιελεο είραλ αξρίζεη ηελ αληάξηηθε δξάζε ηνπο, σο θιέθηεο, πάλσ ζηα βνπλά. νη ΢νπιηώηηζζεο θάζε άιιν παξά πεξηθξνλεκέλεο ήηαλ θαη νη άλδξεο ηηο ζέβνληαλ θαη ζπρλά ηνπο δεηνύζαλ ηελ γλώκε ηνπο γηα δηάθνξα δεηήκαηα ή γηα θξίζηκεο απνθάζεηο πνπ έπξεπε λα παξζνύλ.
 • 26. Τ΢ΣΔΡΟ΢ ΥΟΡΟ΢  ΋ζνλ αθνξά ηνλ αγώλα, νη ΢νπιηώηηζζεο έπαηξλαλ κέξνο ζηηο πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο θαη ν ξόινο ηνπο ήηαλ πεξηζζόηεξν εθεδξηθόο θαη βνεζεηηθόο. Κνπβαινύζαλ ηξόθηκα θαη λεξό ζηνπο ζηξαηηώηεο ηνπο, ηνπο εκςύρσλαλ θαη πεξηπνηνύληαλ ηνπο ηξαπκαηίεο ηνπο. Απηά, όκσο, απνηεινύζαλ ηελ πξώηε θάζε, αθνύ, αλ νη πεξηζηάζεηο ην δεηνύζαλ, νη γπλαίθεο ήηαλ έηνηκεο λα νξκίζνπλ κπξνζηά κε ην ζπαζί ζην ρέξη. Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ καθξνρξόληνπ αγώλα ηνπο όκσο, νη ΢νπιηώηεο βξέζεθαλ ζε δύζθνιε ζέζε, κέρξη πνπ ηειηθά έπεζαλ ζηα ρέξηα ησλ Σνύξθσλ. ΋κσο, αζάλαην ζα κείλεη ην παξάδεηγκα ησλ 60 ΢νπιησηηζζώλ, πνπ όηαλ έραζαλ ηνλ δξόκν ηνπο από ηνπο ππόινηπνπο παηξηώηεο ηνπο θαη όληαο θπλεγεκέλνη από ηνπο Σνπξθαιβαλνύο, πξνηίκεζαλ ηελ απηνθηνλία, από ηνλ άδνμν ζάλαην ζηα ρέξηα ηνπο. Βέβαηα, κηιάκε γηα ην θνβεξό ρνξό ηνπ Εαιόγγνπ, όπνπ νη γπλαίθεο απηέο, αλέβεθαλ ζηελ θνξθή ηνπ Εαιόγγνπ, ην ΢ηεθάλη. Δθεί, ηξαγνπδώληαο, άξρηζαλ λα ρνξεύνπλ ζηελ άθξε ηνπ γθξεκνύ θαη ζε θάζε ζηξνθή, απηή πνπ έζεξλε ηνλ ρνξό έπεθηε θαη ραλόηαλ ζηα βάζε ηνπ γθξεκνύ. Απηό ζπλερηδόηαλ κε ηελ δεύηεξε, ηελ ηξίηε θαη νύησ θαζ’ εμήο. Μάιηζηα, όζεο είραλ ηα παηδηά ηνπο καδί ηνπο, ηα έπαηξλαλ θη απηά καδί ηνπο.
 • 27. 6.2 Ζ ΓΤΝΑΗΚΑ ΢ΖΜΔΡΑ, Ζ «ΠΑΛΖ» ΣΩΝ ΓΤΟ ΦΤΛΩΝ ΚΑΗ Ζ ΢ΤΝΔΗΓΖ΢Ζ ΣΖ΢ Η΢ΟΣΖΣΑ΢  Α. Πνηα ζηεξεόηππα ηξνθνδνηεί ε θνηλσλία ζήκεξα γηα ηα δύν θύια.  Β. Πώο αληηκεησπίδεηαη ε γπλαίθα από ηνλ ίδην ηεο ην εαπηό.
 • 28. ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΑ: ΢ΣΔΡΔΟΣΤΠΑ Έλαο άλδξαο/ αγόξη κπνξεί: 30 28 28 25 25 21 21 19 17 16 17 14 13 14 14 14 14 11 8 8 7 9 88 8 8 6 6 54 4 4 34 43 2 1 12 11 2 2 λαη όρη κεξηθέο θνξέο
 • 29. ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΑ: ΢ΣΔΡΔΟΣΤΠΑ Έλα θνξίηζη/ γπλαίθα κπνξεί: 30 Ναη ΋ρη Μεξηθέο Φνξέο 22 21 20 16 16 15 14 11 11 11 11 10 10 9 9 8 8 77 7 6 6 5 4 4 3 3 3 22 22 2 1 0
 • 31. ΓΗΑΓΡΑ΢ΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤ΢ΗΑ΢Ζ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟΤ Πνηα αληηθείκελα ηαηξηάδνπλ ζε πνην θύιν 6 5 4 3 2 1 0 Κνξίηζη Αγόξη
 • 33. ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ Η γπλαηθεία ηαπηόηεηα θαζνξίδεηαη από: Καζόινπ Λίγν Πνιύ 25 17 14 11 12 12 12 13 10 9 10 7 6 4 4 ζξεζθεία ΜΜΔ θνηλσληθέο νηθνγέλεηα άλδξεο πξνθαηαιήςεηο
 • 34. ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ Με πνηνλ ηξόπν πηζηεύεηε όηη κπνξείηε λα γίλεηε απνδεθηέο από ηνπο άλδξεο θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά δεμηόηεηεο θαηνρή πιηθώλ αγαζώλ πνιύ επάγγεικα ιίγν θαζόινπ ηξόπνο ζθέςεο εμσηεξηθή εκθάληζε 0 5 10 15 20 25 30 35
 • 35. ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ Ση ζα αιιάδαηε ζηελ δωή ζαο 30 25 20 15 ΢πκθσλώ Γηαθσλώ 10 5 0 Γνπιεηά ΢πνπδέο Οηθνλνκηθή Φύιν Δμσηεξηθή Καηάζηαζε Δκθάληζε
 • 36. ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ Οη γπλαίθεο δελ κπνξνύλ λα αλαδεηρζνύλ θνηλωληθά ιόγω: ζηάζε αλδξώλ πξνθαηαιήςεηο Γηαθσλώ ΢πκθσλώ αξλεηηθή θνηλσληθή δηάθξηζε 0 10 20 30 40
 • 37. ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ Πνηα είλαη ηα ζεκαληηθόηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηωπίδνπλ νη γπλαίθεο θόβνο θνηλσληθνύ ζρνιηαζκνύ θαηαπίεζε ζπληξόθνπ/ζπδύγνπ απαηηήζεηο θνηλσλίαο γηα "θαζήθνληα" ηεο Γηαθσλώ αλεξγία ΢πκθσλώ θαηαπίεζε από θνηλσληθό πεξηβάιινλ έιιεηςε νηθνλνκηθήο αλεμαξηεζίαο 0 10 20 30 40
 • 38. 6.3 ΓΤΝΑΗΚΑ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ  Καηάθεξε ε γπλαίθα λα δηεθδηθήζεη θαη λα εμαζθαιίζεη ηζόηεηα ζηα εξγαζηαθά ηεο δηθαηώκαηα; Πώο ηελ έρεη επεξεάζεη ε νηθνλνκηθή θξίζε;
 • 39. ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ: ΔΡΓΑ΢ΗΑ Πνζνζηό γπλαηθώλ πνπ εξγάδνληαη θαη κε 9% 23% Δξγαδόκελεο γπλαίθεο 68% Άλεξγεο γπλαίθεο Υσξίο απάληεζε
 • 40. ΢ε ηη δίλεη κηα γπλαίθα πξνηεξαηόηεηα θαξηέξα νηθνγέλεηα θαη ηα δύν 3% 32% 65%
 • 41. ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ: ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΑ Καηάηαμε επαγγεικάηωλ ζύκθωλα κε ην θύιν από ηηο γπλαίθεο πσιήηεο θαηαζηήκαηνο γξακκαηέαο πνιηηηθόο επηρεηξεκαηίαο γεσξγόο θνκκσηήο/θνκκώηξηα εηδηθόο ε/π Καη νη δύν Άλδξαο αξρηηέθηνλαο Γπλαίθα κεραληθόο ειεθηξνιόγνο παηδαγσγόο παηδίαηξνο πηιόηνο 0 10 20 30 40
 • 42. ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ: ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΑ Καηάηαμε επαγγεικάηωλ ζύκθωλα κε ην θύιν από ηηο γπλαίθεο θηελνηξόθνο ςαξάο αζηπλόκνο ζηξαηησηηθόο κνληέιν παξνπζηαζηήο Καη νη δύν Άλδξαο νδεγόο απνξξηκαηνθόξνπ Γπλαίθα λαπηηθόο έκπνξνο ρεηξνύξγνο νδεγόο ηαμί/ιεσθνξείνπ 0 10 20 30 40
 • 43. ΓΗΑΓΡΑ΢ΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤ΢ΗΑ΢Ζ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ Επαγγέικαηα θαη άζθεζε ηνπο από αγόξηα ή θνξίηζηα παιαηζηήο κεραληθόο αηζζεηηθόο νδεγόο κόην θξόο νδνληίαηξνο εζνπνηόο θαπεηάληνο αγόξηα αληηδήκαξρνο θνξίηζηα πηιόηνο πνδνζθαηξηζηήο καζέξ γηαηξόο 0% 20% 40% 60% 80% 100%
 • 44. “ΟΗ ΑΝΘΡΩΠΟΗ ΓΔΝΝΗΟΤΝΣΑΗ ΚΑΗ ΠΑΡΑΜΔΝΟΤΝ ΔΛΔΤΘΔΡΟΗ, ΜΔ Η΢Α ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ. ΚΟΗΝΩΝΗΚΔ΢ ΓΗΑΚΡΗ΢ΔΗ΢ ΓΗΝΟΝΣΑΗ ΜΟΝΟ ΜΔ ΓΝΩΜΟΝΑ ΣΟ ΚΟΗΝΟ ΢ΤΜΦΔΡΟΝ.”
 • 45. ΣΟ ΣΔΥΝΖΜΑ ΜΔ ΘΔΜΑ «Ζ ΓΤΝΑΗΚΑ»