Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

An empirically derived classification of adolescent personality disorder

434 views

Published on

An empirically derived classification of adolescent personality disorder

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

An empirically derived classification of adolescent personality disorder

 1. 1. An Empirically Derived Classification of Adolescent Personality Disorder Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry (2014) 53, 5 Csupor Éva 2015. 02. 09.
 2. 2. Bevezetés • személyiségzavar (PD)diagnózisa vitatott a serdülők körében – a személyiség stabilitása kérdéses – állandó változás és fejlődés – bizonyos személyiségjegyek állandóak gyermekkortól- felnőttkorig – stigmatizáló • két évtizeddel ezelőtti kutatás: borderline személyiségzavar diagnosztizálható serdülőkorban • Cohen et al. : DSM-IV szerint PD serdülőkorban előrejelzi a 20-as – 30-as években a kimenetelt
 3. 3. Bevezetés • a felnőtt kritériumok alkalmazhatósága kérdéses: – a DSM-V kritériumait felnőtt minta alapján hozták létre – nem empirikus alapú • empirikus alapú taxonómia létrehozása a serdülőkori személyiségzavarokra – 1. kutatás: 950 fős klinikai minta – 2. kutatás: validitás vizsgálat, megfigyelők közötti egyezés
 4. 4. 1. kutatás • pszichiáterek, pszichológusok felkeresése a nemzeti regiszter alapján • minden klinikus egy páciensről szolgáltat adatot • egy olyan páciens kiválasztása, aki sajátos gondolati, érzelmi, motivációs vagy viselkedés mintázatot mutatnak- személyiségzavarra utal-, mely distresszt okoz (jelenleg kezelésben vagy felmérés alatt áll), de nincs PD diagnózisa • kizáró kritérium: pszichózis és a mentális retardáció • lehetőleg a múlt héten ellátott betegek valamelyikét válasszák • min. 6 ülés, de kevesebb mint 2 éves terápia • életkor: 13- 18 év
 5. 5. 1. kutatás MÓDSZER: • CDF-A (klinikai adatlap – serdülő változat) – demográfiai adatok – diagnózis – adaptív funkció (iskolai teljesítmény, kortárs kapcsolatok, pszichiátriai hospitalizáció, szuicid kísérlet) – fejlődési és családi anamnézis – etiológia • SWAP-II-A (Shelder-Westen Assessment Procedure for Adolescent, Version II) – 200 itemes skála a személyiség patológia felmérésére – klinikusoknak – 8 kategóriába sorolják az állításokat (nem jellemző – nagyon jellemző/ leró)
 6. 6. 1. kutatás MÓDSZER: • Axis II. Criterion Checklist (DSM-IV alapján) • CBCL (klinikus verzió) • Q-faktoranlazís: empirikus csoportosítás, a hasonló személyiségjellemzőkkel rendelkező páciensek csoportosítása, és elkülönítése más csoportoktól
 7. 7. 2. kutatás • SWAP-II-A felvétele független megfigyelők által • a klinikus által 3 hónapja ismert betegek kerülhettek bele • 2 klinikus (pszichoterapeuta vagy szociális munkás + gyermekpszichiáter, 6 év tapasztalattal) • 2 másik klinikus értékelte a serdülőket az osztályon mutatott viselkedés alapján RÉSZTVEVŐK: • 33 páciens, nappali pszichiátriai ellátásban résztvevők (New York City közoktatási intézményeiből, akik problémájuk miatt nem jártak iskolába)
 8. 8. 2. kutatás MÓDSZER: • SWAP-II-A (2 pár klinikus értékelése) • CDF-A (2 klinikus értékelése alapján) • CBCL • CIRCLE (Chart of Interpersonal Reactions in Closed Living Environment) – interperszonális viselkedés leírására (verbális és nonverbális) – 8 kategória: domináns, kényszerítő, hosztilis, visszahúzódó, alárendelődő, panaszkodó, gondoskodó, társas
 9. 9. Eredmények – 1. kutatás: • DSM-IV szerint, Axis II. checklist alapján: 33% antiszociális, 28% elkerülő, 23% borderline • kiválogat: aki legalább egy PD kritériumait teljesíti a DSM-IV szerint, GAF < 70 (a résztvevők 65%-a) • hierarchikus spektrum struktúra alapján 3 személyiség spektrum különíthető el: 1. internalizáló: 1. depresszív 2. szorongó-elkerülő 3. schizoid 2. externalizáló 1. antiszociális-pszichopata 2. nárcisztikus 3. paranoid 3. borderline-diszregulált 1. borderline 2. impulzív 3. függő
 10. 10. Eredmények – 1. kutatás: • második Q-faktoranalízis: GAF > 70 1. kényszeres személyiség 2. egészséges személyiség • SWAP itemek listázása minden diagnosztikus csoportban a fontosság sorrendje szerint • faktorsúly alapján • SWAP externalizáló és internalizáló spektrum korrelált a CBCL hasonló skáláival • SWAP borderline spektrum a CBCL teljes pontszámával
 11. 11. Internalizáló spektrum • szociális szituációkban félénk és zavart • könnyen zavarba jön • passzív és nem elég asszertív • inadekvátnak, alárendeltnek és hibásnak érzi magát • a harag kifejezése nehézséget jelent, ehelyett depresszív, önkritikus és önbüntető lesz (maga ellen fordítja) • bűnösség érzése • túlkontrollált, nehezen fejezi ki kívánságait és impulzusait • szorong • önkritikus (túl magas elvárásokat állít maga elé) • saját szükségleteinek az elérése korlátozott (nem kéri azokat a dolgokat sem, amit megérdemel) • tehetetlennek érzi magát • harag felismerése és kifejezése nehezített • boldogtalannak, depresszívnek és csüggetnek érzi magát • kívülállónak érzi magát
 12. 12. Externalizáló spektrum • autoritással szemben lázadó, opponáló, ellenálló • saját hibáiért másokat/ körülményeket hibáztat, nehézségeit külső faktoroknak tulajdonítja • alacsony empátia, nem képes mások érzéseit vagy szükségleteit megérteni • haragos és hosztilis • túlzott mértékű harag, nem áll arányban a helyzettel • manipulatív • bűntudat hiánya • a tehetetlenség és depresszió helyett, inkább harag • szadista és agresszív viselkedése vagy bullying miatt érzett elégedettség • mások feletti kontrollra való törekvés, erőszak vagy megfélemlítés által • kritikus másokkal szemben • másokból ellensége érzéseket vált ki
 13. 13. Borderline/ diszregulált spektrum • érzelmek kontrollálatlansága: extrém szorongás, szomorúság, düh • az érzelmek gyors és kiszámíthatatlan változása • gyors és intenzív kötődés kialakítása, amit a kapcsolat kontextusa és története nem garantál, indokol • saját érzéseinek csillapítására önállóan nem képes • instabil, kaotikus és gyorsan változó kapcsolatok • túlzó és teátrális érzelemkifejezés • hiányos énérzés (attitűd, értékek, célok, önértékelés) • félelem az egyedülléttől • ha mérges nem képes nem képes mások pozitív és negatív értékeit észlelni • impulzív viselkedés • szűkölködő és függő • üresség fájdalmas érzése • elutasítottságtól vagy az elhagyatottságtól való félelem
 14. 14. Kényszeres spektrum • tökéletességre való törekvés • szabályok, rendszer, szervezés miatti túlzott aggódás • logikus és racionális énkép, független az érzelmektől • túlzott mértékben odaszánja magát az iskolának, munkának és produktivitásnak • absztrakt gondolkodás, intellektualizáció • ragaszkodik a mindennapi rutinokhoz és kényelmetlenül érzi magát ezek megváltozása esetén • kontrollált és gátolt, az impulzusok és kívánságok kifejezése gátolt • önkritikus, irreális elvárások felállítása • álszent és erkölcsös • elveszik a részletekben, a szignifikáns részek kiemelése nem sikeres • szegényes érzelmek • a gondoskodás iránti igény elhanyagolás, elutasítása • másokkal versengő • érzelmileg erősnek látja magát, nyilvánvaló szorongás és bizonytalanság ellenére • fukar és tartalékoló (pénzzel, idővel, érzelmekkel) • kontrolláló
 15. 15. Eredmények- 2. kutatás • a megfigyelők közti jelentős egyezés az értékelésben • korreláció a SWAP és CBCL között, hasonlóan az első kutatáshoz, kivéve a CBCL teljes pontszám és a SWAP borderline spektrum, valamint a SWAP schizoid és a CBCL internalizáló között • korreláció SWAP szorongó/ elkerülő személyiség és CIRCLE visszahúzódó, alárendelődő, és panaszkodó skálája között; SWAP antiszociális és CIRCLE kényszerítő/ hosztilis skálája között
 16. 16. Megvitatás • nagy mintán azonosított 10 személyiségzavar konstelláció (hasonlóan a felnőtt mintán készült tanulmányhoz) • az életkori sajátosságokat figyelembe véve • fő különbség a felnőtt mintához képest, az impulzív/ hisztrionikus személyiség sokkal több agresszív és antiszociális tulajdonsággal rendelkezik, mint a felnőtt hisztrionikus személyiség • egy empirikus alternatíva a DSM-V személyiségzavar csoportjaival szemben (post hoc létrehozott, magas komorbiditás a csoportok között)
 17. 17. DSM-V személyiségzavarok A csoport: – paranoid – szkizoid – szkizotíp B csoport – antiszociális – borderline – hisztrionikus – nárcisztikus C csoport – elkerülő – dependens – kényszeres
 18. 18. Megvitatás • különböző módszerek által kapott eredmények közötti konvergencia azt sugallja, hogy az exteranlizáló és internalizáló személyiségspektrum elkülönítése segít összekapcsolni a korábbi I. tengelyű zavarokat a személyiség zavarokkal – pl. inernalizáló serdülő vulnerábilis a szorongásos és hangulatzavarokra • a kényszeres PD az egyetlen, amely pozitívan korrelál az adaptív funkciónálással • az egészséges személyiség spektrum elkülönítése segít a jól funkcionáló részek megtalálásában • a 10 személyiségcsoport többszintű funkcionálást vesz tekintetbe (kogníció, affektus, interperszonális kapcsolatok, impulzus kontroll, érzelem kontroll), szemben a DSM-V kritériumokkal, melyek egy-két funkciót vesznek figyelembe – pl. antiszociális PD csak a viselkedést veszi figyelembe, kihagyja a központi pszichológiai jellemzőket
 19. 19. Megvitatás • a DSM-V-ben néhány személyiség jellemző több PD központi jellegzetesség, emiatt magas komorbiditás – pl. empátia hiánya a nárcisztikus és az antiszociális PD- ban is; hosztilitás a paranoid és antiszociális PD-ban • a SWAP dimenziók erős konvergens és divergens validitást mutattak • megfigyelők közötti szignifikáns korreláció p< 0,001 • a személyiségzavar diagnózisa empirikusan azonosítható a serdülők körében is • nagy hasonlóságot mutatnak a felnőtt zavarokkal
 20. 20. Limitációk • keresztmetszeti, nem longitudinális vizsgálat • kis minta a második kutatásban, de nagyon magas szignifikáns korreláció • további kutatások, nagyobb mintán és többszörös megfigyelőt használva (kutatási interjú, szülők, tanárok), kiegészítve képalkotó eljárásokkal és molekuláris genetikai vizsgálatokkal • szélesebb kiválasztási stratégia (az elfogultság elkerülése érdekében)
 21. 21. Köszönöm a figyelmet!

×