Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
EΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤ Ν ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣCOMENIUS – ΕΝ ΟΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ1. ∆ραστηριότητες στα πλαίσια του προγ...
∆ευτέρα 17 Ιουνίου: Το πρωί ξεναγηθήκαµε στην ιστορική-παλιά πόλη τουΣαουθάµπτον από ξεναγό και είχαµε την ευκαιρία να µάθ...
Εκεί µου δόθηκε η ευκαιρία να µάθω καλύτερα για τη δοµή του αγγλικούεκπαιδευτικού συστήµατος, το εθνικό πρόγραµµα, τους δι...
Κατόπιν ξεναγήθηκα στα σχολεία και είδα την υποδοµή και τον εξοπλισµότων σχολείων. Σε γενικές γραµµές και σε σύγκριση µε τ...
προηγηθεί η παρουσίαση του αγγλικού εκπαιδευτικού συστήµατος και ηεπίσκεψή µου για 2 µέρες στα αγγλικά δηµοτικά σχολεία, µ...
2. Προϊόντα και αποτελέσµατα της συνάντησηςΠήρα πολλές και χρήσιµες ιδέες για τον τοµέα που µε αφορά και όχι µόνο. Για την...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Report1

2,264 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Report1

  1. 1. EΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤ Ν ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣCOMENIUS – ΕΝ ΟΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ1. ∆ραστηριότητες στα πλαίσια του προγράµµατοςΒλάχος Γεώργιος: εκπαιδευτικός ΠΕ70- ∆/ντής 5ου∆ηµοτικού σχολείου ΑγρινίουΠρόγραµµα: QUALITY AND INNOVATION IN PRIMARY & SECONDARYEDUCATIONΑρ. Σύµβασης µε Ι.Κ.Υ.: 2013-1-GR1-COMO2-13674∆ιάρκεια: Από 15-06-2013 µέχρι 24-06-2013Χώρα: M. Βρετανία Πόλη: SouthamptonΦορέας: http://www.international-study-programmes.org.uk/Εκπ/κοί: 4 Ελλάδα, Ισπανία, Λιθουανία, ΠολωνίαΤο πρόγραµµα και οι δραστηριότητες στις οποίες συµµετείχα ήταν οι εξής:Σάββατο 15 Ιουνίου: Άφιξη στο ΣαουθάµπτονΚυριακή 16 Ιουνίου: Επισκεφτήκαµε µε τον τοπικό διοργανωτή του σεµιναρίουτην πόλη Winchester, η οποία είναι κοντά στο Σαουθάµπτον. Αυτή είναι µιαιστορική πόλη για τη χώρα και είχαµε την ευκαιρία να επισκεφτούµε σηµαντικάιστορικά µέρη και να µάθουµε χρήσιµα πράγµατα για την ιστορία και τον πολιτισµότης πόλης, αλλά και της χώρας. Κύλησε η µέρα µέχρι το απόγευµα µε περιήγηση καιεπισκέψεις στα σηµαντικότερα κτήρια – µνηµεία της πόλης.
  2. 2. ∆ευτέρα 17 Ιουνίου: Το πρωί ξεναγηθήκαµε στην ιστορική-παλιά πόλη τουΣαουθάµπτον από ξεναγό και είχαµε την ευκαιρία να µάθουµε πολλά ιστορικάκαι πολιτιστικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν την πόλη.Κατόπιν (το µεσηµέρι) στα γραφεία του φορέα του σεµιναρίουπαρακολουθήσαµε µια παρουσίαση (στην οποία συµµετείχαµε µε ερωτήσειςπου θέταµε) που αφορούσε το αγγλικό εκπαιδευτικό σύστηµα.A summary of key issuesStandards•Exam results – 23 years of improving results (until 2012!)•Basic skills (literacy and numeracy)•School standards•Teacher quality•International comparisonsThe curriculum•What subjects should be taught?•Content v Skills•Vocational coursesAssessing pupil progress•Testing•Teacher assessment•CourseworkPost 16 participation in education• Vocational coursesΜια από τις διαφάνειες που παρουσιάστηκαν
  3. 3. Εκεί µου δόθηκε η ευκαιρία να µάθω καλύτερα για τη δοµή του αγγλικούεκπαιδευτικού συστήµατος, το εθνικό πρόγραµµα, τους διαφόρους τύπους τωνσχολείων (τόσο για την πρωτοβάθµια, όσο για τη δευτεροβάθµια) πώς ελέγχονταικαι από ποιους τα σχολεία, πώς χρηµατοδοτούνται, πώς λειτουργούν οικονοµικά,που βασίζεται η χρηµατοδότησή τους, πότε και µε ποιους τρόπους αυξάνεται, πώςαξιολογείται ένα σχολείο και τι σηµαίνουν τα αποτελέσµατα των εξετάσεων γιατο σχολείο. Έµαθα για την ανατροφοδότηση του σχολείου µετά τα αποτελέσµατατων εξετάσεων και την κατάταξή του, για την αυτοαξιολόγηση των σχολείων καιγενικά για τους τρόπους που χρησιµοποιούν τα σχολεία και τις λύσεις πουαναζητούν για να πετύχουν καλύτερα αποτελέσµατα (γεγονός που σηµαίνειπερισσότερους µαθητές, µεγαλύτερη χρηµατοδότηση, υψηλότερους στόχους,καλύτερη απόδοση και λειτουργία, καλύτερους µισθούς). Σε γενικές γραµµέςείναι ένα εκπαιδευτικό σύστηµα αποκεντρωτικό µε µεγάλες δαπάνες για τηνπαιδεία, παρέχοντας αυτονοµία στη σχολική µονάδα, η οποία ωστόσο µέσα απόδιαδικασίες αυτοαξιολόγησης και αξιολόγησης (τα αποτελέσµατα των εξετάσεωνσε εθνικό επίπεδο) έχει ως στόχο συνεχώς την βελτίωσή της, µέσα από τηνπαροχή καλύτερης ποιότητας εκπαίδευσης προς την κατεύθυνση και καλύτερωναποτελεσµάτων στις αξιολογικές εξετάσεις.Τρίτη 18 και Τετάρτη 19 Ιουνίου: Τις δυο αυτές µέρες από τις 9:00 µέχρι τις4:00 βρέθηκα σε δύο διαφορετικά δηµοτικά σχολεία. Είχα την ευκαιρία ναµιλήσω µε τους δ/ντές των σχολείων για πολλή ώρα και για πολλά θέµατα.Κάποια θέµατα από την παρουσίαση της προηγούµενης µέρας που αφορούσε τοαγγλικό εκπ/κό σύστηµα τώρα τα είδα στην πράξη. Για παράδειγµα µου έδειξανστοιχεία για την χρηµατοδότηση του σχολείου και τον τρόπο που οι δ/ντέςδιαχειρίζονται τα συνολικά οικονοµικά θέµατα του σχολείου. Μου έδειξαν τοεθνικό αναλυτικό πρόγραµµα στο οποίο βασίζονται και διαµορφώνουν τοειδικότερο για το σχολείο, το οποίο ανάλογα µε τα αποτελέσµατα του σχολείου ήτους εκπαιδευτικούς µπορεί να τροποποιηθεί. Σε αυτό βασίζεται και το υλικό πουπαράγουν οι εκπ/κοί για να οργανώνουν και να υποστηρίζουν την διδασκαλίατους, αφού δεν έχουν εγχειρίδια όπως έχουµε εµείς. Μου µίλησαν πρακτικά γιατους διάφορους τύπους των σχολείων και µου εξήγησαν τις διαφορές. Μουεπέδειξαν τρόπους µε τους οποίους προσπαθούν να ανεβάσουν την ποιοτικήλειτουργία και απόδοση του σχολείου, αφού το γεγονός αυτό αποτελεί βασικόµέληµα του δ/ντή.
  4. 4. Κατόπιν ξεναγήθηκα στα σχολεία και είδα την υποδοµή και τον εξοπλισµότων σχολείων. Σε γενικές γραµµές και σε σύγκριση µε τα δικά µας σχολεία, τααγγλικά σχολεία είναι πάρα πολύ καλά οργανωµένα και πλούσια σε εξοπλισµό.Για παράδειγµα όλες οι αίθουσες και στα δυο σχολεία διέθεταν διαδραστικούςπίνακες, όπου είχα την ευκαιρία να δω και τη χρήση τους αφού υποστηρίζουνµεγάλο κοµµάτι της διδασκαλίας. Άλλο χαρακτηριστικό είναι η χρήση τουproject, αφού όλες οι γωνιές ήταν στολισµένες µε έργα από project των µαθητών.Εντυπωσιάστηκα από τις αθλητικές εγκαταστάσεις, τα µαγειρεία-εστιατόρια καιγενικά από όλες τις ανέσεις που διευκολύνουν τους εκπ/κούς στο έργο τους.Στη συνέχεια µπήκα σε πολλές αίθουσες και παρακολούθησα µαθήµατα, πολλάκαι διαφορετικά µέχρι τη λήξη των µαθηµάτων. Είδα οµοιότητες, αλλά καιδιαφορές που έχει αυτό το εκπαιδευτικό σύστηµα µε το δικό µας, αλλά καιχρήσιµες και ενδιαφέρουσες πρακτικές που εφαρµόζονται εκεί.Πέµπτη 20 Ιουνίου: Συναντηθήκαµε στα γραφεία του φορέα του σεµιναρίου καιπαρακολουθήσαµε µια παρουσίαση από µια σχολική σύµβουλο της πόλης πουαφορούσε στην Σχολική ανάπτυξη όσον αφορά στην ποιότητα και στηναξιολόγηση στην εκπ/ση. Παρουσιάστηκαν θέµατα που αφορούσαν τηναξιολόγηση στην εκπαίδευση (πώς και από ποιους, την αυτοαξιολόγηση και τηναξιολόγηση µε βάση τα αποτελέσµατα των εξετάσεων). Μας έδειξε καταστάσειςκαι αποτελέσµατα αξιολόγησης των σχολείων, καθώς και στόχους που τίθενταιπρος την κατεύθυνση της βελτίωσης της ποιότητας εκπαίδευσης. Επειδή είχε
  5. 5. προηγηθεί η παρουσίαση του αγγλικού εκπαιδευτικού συστήµατος και ηεπίσκεψή µου για 2 µέρες στα αγγλικά δηµοτικά σχολεία, µπόρεσα µέσα απόαυτή την παρουσίαση να κατανοήσω αρκετά πράγµατα.Τέλος την ίδια µέρα παρουσιάσαµε οι 4 εκπ/κοί του σεµιναρίου το εκπ/κόσύστηµα της χώρας προέλευσής µας και τις εµπειρίες µας από το σχολείο µαςκαι την εκπ/ση γενικότερα. Ήταν µια σηµαντική εµπειρία, αφού είχα τηνευκαιρία να ακούσω τι γίνεται στην Ισπανία, στην Λιθουανία και στην Πολωνία,να δω οµοιότητες και διαφορές, αλλά και καλές πρακτικές.Παρασκευή 21 και Σάββατο 22 Ιουνίου: Τις δυο αυτές µέρες µας πήγαν ναπαρακολουθήσουµε το Festival of Education στο Wellington College. Ήτανένα συνέδριο που αφορούσε την εκπ/ση µε περίπου 150 εισηγήσεις σε 10διαφορετικούς-παράλληλους χώρους στο χώρο του Κολλεγίου. Είχε ενδιαφέρονταθέµατα από σηµαντικούς εισηγητές. Παράδειγµα:Η βελτίωση της ποιότητας της εκπ/σης,Οι νέες τάσεις της εκπ/σης του 21ουαιώνα,Οι στόχοι που πρέπει να τίθενται,elearning και η τεχνολογία στην εκπαίδευση,Ποιο είναι το µέλλον των σχολείων και άλλα πολλά.Στην ιστοσελίδα που ακολουθεί είναι το πρόγραµµα και των δυο ηµερών.http://www.festivalofeducation2013.org.uk/programme/Κυριακή 23 Ιουνίου: Η µέρα αυτή ήταν ελεύθερη, αλλά µας έδωσαν από τοφορέα του σεµιναρίου ιδέες και προτάσεις για επισκέψεις-µικρές εκδροµές για νατην αξιοποιήσουµε.∆ευτέρα 24 Ιουνίου: Αναχώρηση από το Σάουθαµπτον και επιστροφή στοΑγρίνιο.
  6. 6. 2. Προϊόντα και αποτελέσµατα της συνάντησηςΠήρα πολλές και χρήσιµες ιδέες για τον τοµέα που µε αφορά και όχι µόνο. Για τηνοργάνωση του σχολείου, για την καλύτερη και ποιοτικότερη λειτουργία του, γιαχρήσιµες πρακτικές και µεθόδους διδασκαλίας που εφαρµόζονται και µπορούν ναενσωµατωθούν και στο δικό µας σχολείο.3. Προγραµµατισµός –αποφάσεις για τη συνέχιση του προγράµµατοςΑυτά που είδα, έµαθα, κατέγραψα και νοµίζω ότι µπορώ να εφαρµόσω όπως είναι ήκαι τροποποιηµένα-προσαρµοσµένα στο δικό µας σχολείο, θα τα παρουσιάσω στουςεκπ/κούς του σχολείου µου για να εφαρµόσουµε ό,τι γίνεται µε σκοπό την καλύτερηλειτουργία του σχολείου µέσα από την παροχή καλύτερης ποιότητας εκπ/σης στουςµαθητές.4. Παρατηρήσεις, καλές εκπαιδευτικές πρακτικές και νέες προτάσειςΚαλές εκπαιδευτικές πρακτικές που είδα είναι: η ευρεία χρήση της τεχνολογίας, οτρόπος ενίσχυσης των αδύναµων µαθητών, η οµαδοσυνεργατική διδασκαλία και οτρόπος οργάνωσης της τάξης, η διαθεµατικότητα και η ευρεία χρήση του project, ηπαραγωγή του εκπαιδευτικού υλικού από τον εκπ/κό προσαρµοσµένο στις ανάγκεςκαι στις δυνατότητες του µαθητή.5. Προβλήµατα / δυσκολίες στην συνάντηση και αν ναι, πώς ξεπεράστηκαν∆εν υπήρξαν προβλήµατα, αφού ο φορέας του σεµιναρίου (www.international-study-programmes.org.uk) διαθέτει αρκετή εµπειρία σε αυτού του είδους τα προγράµµατακαι είχε οργανώσει τα πάντα πολύ καλά.6. Αντίκτυπος της συγκεκριµένης συνάντησης στους µαθητές-καθηγητέςΠρώτα από όλα, όπως έγραψα και παραπάνω, θα παρουσιάσω το προϊόν τουσεµιναρίου στους εκπ/κούς του σχολείο µου για καλές ιδέες και πρακτικές.Επίσης θα ενηµερώσω το σχολικό σύµβουλο και το σύλλογο δασκάλων τηςπόλης µου σχετικά έτσι ώστε µέσα από αυτούς να τεθώ στην διάθεση τουκάθε συναδέλφου µου για σχετική ενηµέρωση και ενθάρρυνση για συµµετοχήσε τέτοια προγράµµατα, πείθοντάς τους για την αξία τους τόσο για τους ίδιουςως άτοµα, όσο και για το σχολείο τους, αλλά και για τη εκπαιδευτικήκοινότητα γενικότερα. Θα κάνω σχετική ανάρτηση στο blog του σχολείου γιακαλύτερη διάδοση των καλών πρακτικών που παρακολούθησα.

×