“ಉಭಯ ೕ ಗಳ              ಸ ಯ ೋಕ” ಾ|| ಗುರು ಾಜ ೆ.   .ಸಂ ೆ ೕಧ ಾ ಾ ಾರ ೕಯ  ಾನ ಮಂ ರ, ೆಂಗಳ ರು - ೫೬೦ ೦೧೨.www.gu...
ಸ ಯ ೋಕ ೆ  ಾ ಗತಈ ಾಷಣದ ಾ ಾಂಶ ಅ) ಉಭಯ ೕ ಗಳ ಪ ಚಯ ಆ) ಅವ ಗಳ  ೇಷ ೆ ಇ) ಸಂ ೆ ೕಧ ೆಗಳ ಈ) ಉಪ ೂೕಗ ಉ)  ಾಶದ ಅಂ ನ ಉಭಯ ೕ ಗಳ ಊ) ಉಭಯ ೕ...
ೕ ೕಪ ಕಂಬಗಳ ೆಳ ೆ ಾಣುವ ಾ ಾನದೃಶ ! ಾ ಾನ  ೆಲಗ ೆ
ೆ ೆ, ಹಳ ೊಳ ಗಳ  ಾಣುವ ದೃಶ !
ಉಭಯ ಾ ಗಳ ಅಥ ಾ ಉಭಯ ೕ ಗಳ ?  ಇವ ಗಳ ಉಭಯ ಾ ಗ ೇ ಅಥ ಾ ಉಭಯ ೕ ಗ ೇ?Photo credit:http://divebarbados.net/Current%20Photos/Pictur...
ಉಭಯ ೕ ಗ ೆಂದ ೆ...  ಎರಡು   ೕವನ ೈ  ಉಳ ಾ ಗಳ  ◦   ೕ  ಾ ೆಯ , Amphi – ಎರಡು , bian – ೕವನ ೈ  ◦   ೂದಲ ೆಯ ಾ , ೊದ ೂ ...
ೇಷ ಗುಣಲ ಣಗಳಾಹ ಪ ವತ  ೆ (Metamorphosis)
ೕತರಕ ಾ ಗಳ        ೕ ನ ಮುಳ  ೆ ಾದ        ಉ ಾಂಶ ಕ         ಾ ೊಳ ರುವ ದುಸೂಯ ಂದ ೇಹಉ ಾಂಶಪ ೆಯು ರುವ ದು
ಚಮ  ಂದ ಉ  ಾಡುವ ಾ ಗಳ
ಭೂ ಣ ಕವಚ ಇಲದ ಾ ಗಳಪ  ೂ ೆ ಗಳ  ಕ ೆ  ೂ ೆ ಗಳ
ೈ ಕ ಪ ಸರದ  ಪ ಮುಖ ಾಯ ಆ ಾರ ಮತು ಭ ಕ ಆ ಾರ ಸರಪ ಮತು ಆ ಾರ ಾಲಗಳ ಪ ಮುಖ ೊಂ
ಉಪಯುಕ ೆ   ಾನವ ಜ ಾಂಗದ  ◦ ಅತು ತಮ ೈ ಕ ೕಟ ಾಶಕ  ◦ ಅ  ೕತ ಶಸ   ೆ     Freezing North American Wood Frogs (3).flv ...
ಇದನೂ ಸುತ ೆಉಭಯ ೕ ಗಳFactors                   Process(es)Climate ch ange    Temperature and precipita...
ಾನವನ ಸಂಸ                   ಯ        ಉಭಯ ೕ ಗಳ  ಕ ೆ ಪ ಾಣ (ಋ ೆ ೕದ, ಮಂಡಲ ೭)  ◦ http://www.ejvs.la...
ೆಲವ  ತ ರ ಪ ಚಯ
ಾ ಾನ  ೆಲಗ ೆ
ೆಗು ಸ  ೆಲಗ ೆ
ಆಭರಣ ೆ ನ ಸಣ ಾ  ಗ ೆ
ೆಂಬಣದ ಸಣ ಾ  ಗ ೆ
ಡ ೆಕ ೆ
ಬುಗುಟು ಕ ೆ
ಉಭಯ ೕ ಗಳ          ಾಸ೩೬೦   ಯ    ವಷ ಗಳಷು  ಂ ೆ, ೆ   ಯ   ಾಲದೂಟ  ೂದಲ ಉಭಯ ೕTriadobatrachus       Be...
ಉಭಯ ೕ ಗಳ ನ ೈ ಧ ೆ  ಪ ಪಂ ಾದ ಂತ ೬೬೩೯ ಪ ೇದಗಳ  ಉಭಯ ೕ ಗ ೆ  ೩ ಉಪ ಾ , ಆನೂರ - ೫೮೫೯,  ಎ ೕಡ - ೧೮೩, ಾ ಾ ಾ – ೫೯೭  ಾರತದ ೩೧೧...
ಕಂ ನ ಕ ೆ
ಬಂ ಾರದ ಕ ೆ
ಸ ಾ  ಸಣ ಕ ೆ
ಾಸ ಾ  ನ ಸುಕು ಚಮ ದ ಕ ೆ
ಕುಷ ೇಹದ ೆಲಗ ೆ
ಸಣ ೊ ೆಗ ೆ
ಾ ಾನ  ಲಗ ೆ
ಕ ಾ ಟಕದ ಸುಕು ಚಮ ದ ಕ ೆ
ಆ ೋ  ನ ಮು ವ ಕ ೆ
ಾ ಾನ  ಮು ವ ಕ ೆ
ಕುದ ೆಮುಖದ  ಡ ೆಕ ೆ
ೆಂಬಣದ  ಡ ೆಕ ೆ
ಾರತದ ಗೂ ಕ ೆ
ಅಂ ೋ  ೆಗ ೆ
ಾ ಾನ ಮರಗ ೆ
ಮಲ ಾ ನ ೇಲುವ ಕ ೆ
ಎರಡು ಬಣದ ಕ ೆ
ಯುವ ಸಣ ಕ ೆ
ಉಭಯ ೕ ಗಳನು ಸಂರಉಭಯ ೕ ಗಳ ಬ ೆ  /ಉಭಯ ೕ ಗಳನು ಮಮ ೆ ಂದ ಾಧನ ಾದಗ ೆ ಂ  ೆ
Ubhayajeevigala vismaya loka
Ubhayajeevigala vismaya loka
Ubhayajeevigala vismaya loka
Ubhayajeevigala vismaya loka
Ubhayajeevigala vismaya loka
Ubhayajeevigala vismaya loka
Ubhayajeevigala vismaya loka
Ubhayajeevigala vismaya loka
Ubhayajeevigala vismaya loka
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ubhayajeevigala vismaya loka

1,371 views

Published on

Presentation is on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,371
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
144
Actions
Shares
0
Downloads
19
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ubhayajeevigala vismaya loka

 1. 1. “ಉಭಯ ೕ ಗಳ ಸ ಯ ೋಕ” ಾ|| ಗುರು ಾಜ ೆ. .ಸಂ ೆ ೕಧ ಾ ಾ ಾರ ೕಯ ಾನ ಮಂ ರ, ೆಂಗಳ ರು - ೫೬೦ ೦೧೨.www.gururajakv.net | gururajakv@gmail.com
 2. 2. ಸ ಯ ೋಕ ೆ ಾ ಗತಈ ಾಷಣದ ಾ ಾಂಶ ಅ) ಉಭಯ ೕ ಗಳ ಪ ಚಯ ಆ) ಅವ ಗಳ ೇಷ ೆ ಇ) ಸಂ ೆ ೕಧ ೆಗಳ ಈ) ಉಪ ೂೕಗ ಉ) ಾಶದ ಅಂ ನ ಉಭಯ ೕ ಗಳ ಊ) ಉಭಯ ೕ ಗಳ ಸಂರ ೆಯ ನ ಲರ ಾತ
 3. 3. ೕ ೕಪ ಕಂಬಗಳ ೆಳ ೆ ಾಣುವ ಾ ಾನದೃಶ ! ಾ ಾನ ೆಲಗ ೆ
 4. 4. ೆ ೆ, ಹಳ ೊಳ ಗಳ ಾಣುವ ದೃಶ !
 5. 5. ಉಭಯ ಾ ಗಳ ಅಥ ಾ ಉಭಯ ೕ ಗಳ ? ಇವ ಗಳ ಉಭಯ ಾ ಗ ೇ ಅಥ ಾ ಉಭಯ ೕ ಗ ೇ?Photo credit:http://divebarbados.net/Current%20Photos/Pictures/Green%20Turtle%201.jpghttp://www.kidcyber.com.au/IMAGES/hippoaggro_s.jpghttp://homepage.mac.com/wildlifeweb/reptile/gharial/gharial03tfk.jpg
 6. 6. ಉಭಯ ೕ ಗ ೆಂದ ೆ... ಎರಡು ೕವನ ೈ ಉಳ ಾ ಗಳ ◦ ೕ ಾ ೆಯ , Amphi – ಎರಡು , bian – ೕವನ ೈ ◦ ೂದಲ ೆಯ ಾ , ೊದ ೂ ೆ ಗಳ ( ೕ ನಂ ೆ ಾಣುವ ಮ ಕ ೆ ಗಳ ), ಎರಡ ೆಯ ಾ , ಕ ೆ ಗಳ ( ೌ ಢ ಕ ೆ ಗಳ ).
 7. 7. ೇಷ ಗುಣಲ ಣಗಳಾಹ ಪ ವತ ೆ (Metamorphosis)
 8. 8. ೕತರಕ ಾ ಗಳ ೕ ನ ಮುಳ ೆ ಾದ ಉ ಾಂಶ ಕ ಾ ೊಳ ರುವ ದುಸೂಯ ಂದ ೇಹಉ ಾಂಶಪ ೆಯು ರುವ ದು
 9. 9. ಚಮ ಂದ ಉ ಾಡುವ ಾ ಗಳ
 10. 10. ಭೂ ಣ ಕವಚ ಇಲದ ಾ ಗಳಪ ೂ ೆ ಗಳ ಕ ೆ ೂ ೆ ಗಳ
 11. 11. ೈ ಕ ಪ ಸರದ ಪ ಮುಖ ಾಯ ಆ ಾರ ಮತು ಭ ಕ ಆ ಾರ ಸರಪ ಮತು ಆ ಾರ ಾಲಗಳ ಪ ಮುಖ ೊಂ
 12. 12. ಉಪಯುಕ ೆ ಾನವ ಜ ಾಂಗದ ◦ ಅತು ತಮ ೈ ಕ ೕಟ ಾಶಕ ◦ ಅ ೕತ ಶಸ ೆ Freezing North American Wood Frogs (3).flv ◦ ಅಂ ಾಂಗಗಳ ಕ ಮತು ಪ ನಃ ೆ ೆಯು ೆ ◦ ಪರಸರದ ಾಗುವ ಬದ ಾವ ೆಯನು ಸುವ ೕವ ಸೂಚ ಂಕ ◦ ಭೂಕಂಪ ಸುವ ಾಧನ ◦ ಚಮ ದ ಸೂ ಾ ಣು ಪ ೋಧಕ ೆಪ
 13. 13. ಇದನೂ ಸುತ ೆಉಭಯ ೕ ಗಳFactors Process(es)Climate ch ange Temperature and precipitation patter ns are altered s o as to cause disruptions in micro or macro-climatic conditionsHabitat Deforestation and agriculture; drained and filled wetlands,modification land fillingHabitat Roads, introduced s pecies, and low pH dissect habitats,fragmentation creating barr iers to dispersal.Introduced species Introduced predators, pr ey on/or compete with native amphibians.UV-B radiation UV-B damag es and/or kills cells, causing egg mort ality, lesions, malformations and increased susceptibility to disease and low pH.Chemical Toxins cause direct mortality of eggs and adults, mimiccontamination endocrine harmones, r educe th e prey base, pesticidal effect; fluoranthene.Acid precipitation Toxins create barrier s to dispersal and cause high egg andand s oil larval mortality.Disease Disease often causes death in amphibians (Chytridiomycosis)
 14. 14. ಾನವನ ಸಂಸ ಯ ಉಭಯ ೕ ಗಳ ಕ ೆ ಪ ಾಣ (ಋ ೆ ೕದ, ಮಂಡಲ ೭) ◦ http://www.ejvs.laurasianacademy.com/ejvs0302/ejvs0302.txt ಜ ಮ ೆ ಮತು ಕ ೆ ಗಳ ಮದು ೆ ಾ ಕ ೆ ೕ ನ ನ ಕ ೆ ೂPhotos: http://i2.photobucket.com/albums/y47/reneesparkes/Newer%20stuff/Jungle_Book_Mowgli_Kaa_657.jpg http://therealrevo.com/blog/wp-content/uploads/2009/05/blog20220boiling_frog.jpg
 15. 15. ೆಲವ ತ ರ ಪ ಚಯ
 16. 16. ಾ ಾನ ೆಲಗ ೆ
 17. 17. ೆಗು ಸ ೆಲಗ ೆ
 18. 18. ಆಭರಣ ೆ ನ ಸಣ ಾ ಗ ೆ
 19. 19. ೆಂಬಣದ ಸಣ ಾ ಗ ೆ
 20. 20. ಡ ೆಕ ೆ
 21. 21. ಬುಗುಟು ಕ ೆ
 22. 22. ಉಭಯ ೕ ಗಳ ಾಸ೩೬೦ ಯ ವಷ ಗಳಷು ಂ ೆ, ೆ ಯ ಾಲದೂಟ ೂದಲ ಉಭಯ ೕTriadobatrachus Beelzebufo ampinga
 23. 23. ಉಭಯ ೕ ಗಳ ನ ೈ ಧ ೆ ಪ ಪಂ ಾದ ಂತ ೬೬೩೯ ಪ ೇದಗಳ ಉಭಯ ೕ ಗ ೆ ೩ ಉಪ ಾ , ಆನೂರ - ೫೮೫೯, ಎ ೕಡ - ೧೮೩, ಾ ಾ ಾ – ೫೯೭ ಾರತದ ೩೧೧ ಪ ೇದಗಳ , caudata ಆನೂರ - ೨೭೫, ಎ ೕಡ - ೩೫, ಾ ಾ ಾ-೧ Gymnophiona Anura
 24. 24. ಕಂ ನ ಕ ೆ
 25. 25. ಬಂ ಾರದ ಕ ೆ
 26. 26. ಸ ಾ ಸಣ ಕ ೆ
 27. 27. ಾಸ ಾ ನ ಸುಕು ಚಮ ದ ಕ ೆ
 28. 28. ಕುಷ ೇಹದ ೆಲಗ ೆ
 29. 29. ಸಣ ೊ ೆಗ ೆ
 30. 30. ಾ ಾನ ಲಗ ೆ
 31. 31. ಕ ಾ ಟಕದ ಸುಕು ಚಮ ದ ಕ ೆ
 32. 32. ಆ ೋ ನ ಮು ವ ಕ ೆ
 33. 33. ಾ ಾನ ಮು ವ ಕ ೆ
 34. 34. ಕುದ ೆಮುಖದ ಡ ೆಕ ೆ
 35. 35. ೆಂಬಣದ ಡ ೆಕ ೆ
 36. 36. ಾರತದ ಗೂ ಕ ೆ
 37. 37. ಅಂ ೋ ೆಗ ೆ
 38. 38. ಾ ಾನ ಮರಗ ೆ
 39. 39. ಮಲ ಾ ನ ೇಲುವ ಕ ೆ
 40. 40. ಎರಡು ಬಣದ ಕ ೆ
 41. 41. ಯುವ ಸಣ ಕ ೆ
 42. 42. ಉಭಯ ೕ ಗಳನು ಸಂರಉಭಯ ೕ ಗಳ ಬ ೆ /ಉಭಯ ೕ ಗಳನು ಮಮ ೆ ಂದ ಾಧನ ಾದಗ ೆ ಂ ೆ

×