Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sane Guruji Award

968 views

Published on

Published in: Education, Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Sane Guruji Award

  1. 1. RESUME VAIDLIP DILIP UMAKANT Name &address Jnana Prabodhini Gurukul, Sec.25,Pradhikaran,Nigdi.Pune -411044 E-mail : ffemission@gmail.com Cellphone : 9422237439Education [ M. Com. ] [ University of Pune ] [ April 1989 ] [ Pratap College, Amalner.(Jalgaon) [ Maharashtra ]Professional experience · [ Teacher of English ] [ for 17years ] Dedicated Teacher at Jnana Probodhini Gurukul,Nigdi. Pune]Publications Author of six books on grammar and composition for high school & junior college level including ‘A Grammar of English’ for all academics & competitiveAdditional activities ‘Fear Free English Mission’ (could reach up to thousands of teachers and students of various places of Maharashtra) Workshop for the teachers Workshop for the students Motivation Lectures & Counseling (tailor made) :For parents & students on education, aim forming, career, personality developmentResearch ‘Formulaic Methodology’ –an easy approach of learning English as a foreign language [How a foreign language can be learnt easily with the help of mother tongue.]Objective To establish ‘Gurukul’ [School to Career] where the inborn skills of the pupils are discovered through their natural channels and developed them with I.Q., E.Q., S.Q. until the aim is achieved.Hobbies Playing Harmonium, Acting , Direction, Reading, In all academics , competitive and co-curricularInterests and activities As a Project Coordinator, I would like to bring focus on development of personality with the tools of I.Q., E.Q., and S.Q.Volunteer experience Life dedicated volunteer at Manshakti,Lonavla for one year. Presently a devoted teacher at Jnana Prabodhini Nigdi, PuneAwards received Sane Guruji Best Teacher Award at Karad (Satara)
  2. 2. kx ahI AiBapa`aya AQyaapakx ,padaiQakx arI ‘‘ ‘ saU~aatmakx AQyayana pawtaImauLo [Mga`jaI sahjataonao Aatmasaata hao[-la.vyaakx rNa iSakx vaNao [takox saaopao banaU Sakx tao kx arNa mauL kx lpanaa spaYT Jaalyaanao AvaGaD Baagaca inaGauna gaolaa,k`x imakx AByaasak`x maalaa paurkx ,parMtaU gaa[-D saMskRx taIpaasaUna dUr naoNaaro AiBayaana’ ............................ saaO.rjanaI saavaMta,kx aya-vaah,rayagaD iSa.pa`.MmaMDL,mahaD ‘ After such a long journey in teaching English for more than 31 years.I experienced a lot,Really it’s a remarkablr day in my life’ K.M.Walwadikar(Retd.H.M.,B’pur)‘‘ ‘ saU~aatmakx AQyayana’ kx aya-SaaLa ivaVaqyaa-naa {payau> Aahoca.iSaXakx aMnaa tar AiQak {payau> Aaho. vaa@yarcanaa ha Baaga AitaSayaca saaopaa kx r]na saaMgaItalyaamauLo ‘ maI sauwa [MglaISa baaolaU Sakx taao’ Asaa ivaSvaasa inamaa-Na haoNyaasa {payau>. ..............................saaO.kux sauma doSapaaMDo,Aacaaya-,(saMcaalakx )yaaogaI Ea`I ArivaMd gaur}kux la,badlaapaUr ‘ Bayamau> [Mga`jaI maI yaa pauvaI-ca AByaasalaI AsataI tar Aaja maaJao ivaVaqaI- caaMgalyaapa`kx aro saMBaaYaNa,laoKana kx r} Sakx lao Asatao,Aaja AatmaivaSvaasa Aalaa Aaho. .................. .Ea`I.gaaOtama ma. [MgaLo.iSaXakx , Ea`I.da.ma.naaTokx r.paMcakx aoSaaQaairta gaur]kux la,icaKalaI,pauNao ‘ ‘ ga`aimaNa BaagaataIla ivaVaqyaa-MsaazI sava- kx aOSalyaasaazI(laoKana,vaacana,saMBaaYaNa [-.)AitaSaya pairNaamakx arkx Aaho. yaa pawtaImauLo ivaVaqyaa-MmaQaIla iBataI jaavaUna ga`aimaNa BaagaataIla ivaVaqaI- [Mga`jaIta yaa pawtaImauLo svayaMAQyayana kx r}na pa`gataI kx rola......... Ea`I.ivakx asa. iBa.ZogaLo.iSaXakx ,mau.paao.laaoharo taa. paaolaadpaUr ivaVaqaI- ‘‘ vaOVsaraMcaI AQyayana pawtaI Kaupa {payau@ta AsaUna taI saQyaacyaa ‘ Qaaokx a AaiNa Aaokx a’ yaa pawtaIlaa Cod doNaarI Aaho.yaa paustakx atUana AQyayana pawta vyavaisqata iSaktaa yaotao va [MMga`jaIcaa saravahI kx rtaa yaotaao. ............................................................................... kux .[ra ya. ilamayao,&aanapa`baaoiQanaI navanagar ivaValaya,inagaDI,pauNao. Karca ASaa pa`kx arcyaa AQyaapanaamauLo maulaaMnaa,[Mga`jaI ha ivaYaya i@laYT na vaaTtaa saaopaa vaaTola Asaa ivaSvaasa vaaTtaao............................................mayaur itakx To.baaSaI-. ‘‘ malaa [MiglaSa yaota x naahI ASaI BaItaI vaaTayacaI, paNa Aataa tao vaaTta naahI.malaa [MiglaSa AavaDayalaa laagalao AaiNa tyaacaa caaMgalyaa irtaInao AByaasa krtaa yaotaao. ho pa]@ta vaOV saraMcyaa AQyaapana pawtaImauLo Jaalao..........................................................................................kOvalya paaTIla ,ku. saayalaI vaanaKaoDo,yavatamaaL. ho paustak [Mga`jaI iSakx Nyaa saazI pa]ar mahttvaacao Aaho.vyaakx rNaacao sava- pa`kx ar ivaivaQa saU~a,KaUbaIMsah maaga-dSa-na Kaupa AavaDlao,qaaoD@yaata hI pawta mhNajao ’ [Mga`jaI vyaakrNaacaI gaur}ikllaIca....................................................................................ku.Ea`wa dvao,jaaotsnaa SaoMDo,caOtaalaI kulakNaI-,caaLIsagaava.
  3. 3. yaa yaaojanaaMcaa laaBa Gaotalaolyaa kx ahI saMsqaaBaartaIya iSaXaNa maMDL,kx aMidvalaI,mauMba[-. pa`taapa k^ alaoja,AmaLnaor, jaLgaava.&aanapa`baaoiQanaI gaur]kux la,inagaDI,pauNao. Amar saMsqaa,caaopaDa,jaLgaava.yaaogaI ArivaMd gaur]kux la,badlaapaUr,zaNao. nyaU [MglaISa skU la,mahaD,rayagaD.ga`amaaodya hayaskU la , isaDk ao ,naaiSak . sava- iSaXaa AiBayaana,maavaL taalaUk a, taLogaava.laaok maanya ejyau.saaosaa,QauLo. gavh-.DI.eD. k^ alaoja,maaNagaava,mahaD. myaunsaIpala skU la ,Ambarnaaqa. iTcar vak- Sa^apa,vaagdovataa maMidr,QauLo. DI.ena.paI.gaur]ku la,icaKalaI,pauNao ivaVa ivak asa maMidr,naorL. ga`ama pa`baaoiQanaI,saaLuMba`o,maavaL. imalTI skU la, sagaraoLI,naaMdoD. / ivavaok anaMd ivaValaya,gaaOrk amaqa. AaT-sa A^nD k^ amasa- ka^laoja,caak Na,KaoD. dIna baMQaU AaEa`ma jamaanaa,naMdUrbaar. saMsk ar Bavana ,caak Na kRYaI hayaskU la,haola iSaMdKaoDa. AaiNa Anaokx ......
  4. 4. Bayamau> [Mga`jaI AiBayaanaaMta-gata {pak`x ma AQyaapakx kx aya-SaaLa : yaa kx aya-SaaLonao [Mga`jaI ivaYayaIcaI iBataI naahISaI kx r]na ivaVaqyaa-Mcaa AatmaivaSvaasa {McaavaNyaasaazI tasaoca pa`BaavaI va hmaKaasa yaSadayaI AQyaapana kx aOSalyaasaazI AByaasa, AnauBava va icaMtanaataUna saakx arlaolyaa AQyaapana paQdtaIvar AaQaarIta kx aya-SaaLa. kx alaavaQaI : ekx idvasa ( 11 tao 5) paazpauravaa maihnyaataUna ekx da. ivaVaqaI- kx aya-SaaLa : [Mga`jaI AaiNa pa`gataI ho Aajacyaa yaugaacao samaIkx rNa Aaho. saMkx aoca AaiNa sarava nasalyaanao marazI ivaVaqaI- maagao paDtaao. saU~aatmakx AQyayana pawtaIvar AaQaairta yaa kx aya-SaaLomauLo [Mga`jaI ivaYayaacaI iBataI naaihSaI haovaUna AatmaivaSvaasa {Mcaavataao. kx alaavaQaI : ekx idvasa ( 11 tao 5) paazpauravaa maihnyaataUna ekx dapaazpauravaa kx aya-SaaLa :saU~aatmakx AQyayana pawtaIvar AaQaairta yaa kx aya-SaaLonaMtar vaYa-Bar paazpauravaa kox lyaasa [Mga`jaI ivaYayaataIla svayaMpaUNa-taosaazI dr maihnyaacyaa AKaorcyaa rivavaarI mauKya kx ayaa-layaata paazpauravaa kx aya-SaaLa Aayaaoijata kx rNyaata yaotao.kx alaavaQaI : ekx idvasa, AKaorcaa rivavaar ( 11 tao 5)

×