saU~aatmak AQyayana paQdtaI kaya-SaaLa va  cacaa-sa~a
Fear Free English Mission
What have we to do ? Listening Speaking Reading Writing  try to speak : use : attempt reading lessons : ourselves st...
 
 
 
 
baraobar kxI caUkx ? ? ? AcaUkx vaa@yarcanaa ? ? ? paopar maQao laala gaaola ? ? ? Fear Free English Bayamau@ta [Mga`ja...
AamhI baaolataao,ilahItaao tao AcaUkx Asalyaasa Bayamau@ta [Mga`jaI …saaoppa [Mga`jaI …! saU~aatmakx AQyayana paQdtaI yaa...
Verbs  Action = ? Come Come Come Come Come Come Come Come Go Play words Go Go Go Go Go Go Go in in the ...
come I We You They Boys He She Ram go play write come s  go es  s/es
Let’s try Everyday What do you do everyday ? Everyday Use of ‘and, then, after, after + ing wake up brush take read tea ...
come came come coming go went gone going eat ate eaten eating sit sat sat sitting write wrote written writing Verbs  ik`x...
maI maI yao Naar I come. I came maI Aa laao . I shall come maI jaaNaar taU KaaNaar taao baaolaNaar taI ilahINaar ra...
mahtvaacao Sabd am/is/are was/were shall be/will be have/has been had been Aaho haotaao, taa,taI,tao Asaola,Asaona (...
vaa@ya ivastaar jaao Sabd marazIta maQao  : taao [Mga`jaIta SaovaTI malaa imaLalao malaa pa~a imaLalao malaa tauJa...
vaa@ya ivastaar maI haotaao maI Kaupa Asvaqa haotaao paNa, Aataa  malaa imaLalaolao Aaho I very upset AamhI Aahaota ...
vaa@ya ivastaar Aataa dOnaMdInaI AamhI {ztaao  AamhI sakxaLI 5vaa .{ztaao AaiNa tayaar haotaao get up AamhI AByaasa k...
 
pairXaocaI 100 %  tayaarI Neg Wh Ques :  1 - 2  I come I come? : 2 - 1 : ( not )  :  0  2 - 1 I shall  come...
Sabd saMga`h down ( AajaarI) , fever (taapa) since (paasaUna) , due to (cyaamauLo)  , extreme (parakxaoTIcaa) , ...
am/is/are+ ing was/were+ ing shall/will be+ ing have/has + v 3 had+ v 3 shall/will have + v 3 maI yaota Aaho , taao i...
RED ALERT   ik`xyaa.cao 1 lao ik`xyaa.cao 2 ro go, eat V 1 went, ate V 2  + kxQaIhI yaota naahI I , I , I , I ,...
Voice : Change the voice and  use the voice active passive dotaao maI dotaata malaa idlao maI doNyaata Aalao malaa do...
3. hI lahana vaa@yao and,but,or,so, saarKyaa ( Cn .) SabdaMnaI jaaoDNao kxqaa laoKana kxaLacao Baana kxqaocaI rcanaa ...
Q. Write a story with the help of the following points . Swapnil—about eighteen years– unable to pay college fees – gets j...
Letter Writing samasyaa <ul><li>maakx-sa KaaNaara pa`Sna </li></ul><ul><li>M matter Aazvata naahI </li></ul><ul><li>Sabd ...
Letter Writing AaOpacaairk AnaaOpacaairk vyaavahairkx, formal KaajagaI, informal SaaLa,saMsqaa ima~a,naataova[-k saurvaa...
Formal Letter Drafting Q. Write a letter to the proprietor,M/s.Swan Book House,Pune requesting him to supply some books. ...
Letter Writing nana robodhini urukul , ec.25 ,  radhikaran , igdi . une . – 411044. ec.25 , 2007. T he P roprietor , ...
Letter Writing Sub : pa`SnaataUna ivaYayaacaa Baaga inavaDNao {da. Q. Write a letter to the proprietor, M/s. Swan Book H...
Letter Writing <ul><li>maI AapaNaasa ivanaMtaI kxrtaao </li></ul>maI AapaNaasa maagaivaNyaasa (Aa^D-r) ivanaMtaI kxrt...
vaa@ya ivastaar jaao Sabd marazIta maQao  : taao [Mga`jaIta SaovaTI malaa imaLalao malaa pa~a imaLalao malaa tauJa...
Dilip U.Vaidya
 
Qyaoya kRxta&a,kxtaR-tvasaMpanna,raYT/inaYz ipaZI inamaa-Na iSaXaNa : koxvaL paazyapaustakxata Asatao taoca AiBapa`ota v...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Fear Free English Mission

921 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
921
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Fear Free English Mission

 1. 1. saU~aatmak AQyayana paQdtaI kaya-SaaLa va cacaa-sa~a
 2. 2. Fear Free English Mission
 3. 3. What have we to do ? Listening Speaking Reading Writing try to speak : use : attempt reading lessons : ourselves students attempting exercises : skills given below Crossing the standards Subject relevancy Mediums What is learning language ? Studying subject & learning language
 4. 8. baraobar kxI caUkx ? ? ? AcaUkx vaa@yarcanaa ? ? ? paopar maQao laala gaaola ? ? ? Fear Free English Bayamau@ta [Mga`jaI Baya
 5. 9. AamhI baaolataao,ilahItaao tao AcaUkx Asalyaasa Bayamau@ta [Mga`jaI …saaoppa [Mga`jaI …! saU~aatmakx AQyayana paQdtaI yaasaazI kxaya kxrayalaa hvao …? daona Sabd….
 6. 10. Verbs Action = ? Come Come Come Come Come Come Come Come Go Play words Go Go Go Go Go Go Go in in the morning to learn back out with me with your uncle out away ahead back slow through after money
 7. 11. come I We You They Boys He She Ram go play write come s go es s/es
 8. 12. Let’s try Everyday What do you do everyday ? Everyday Use of ‘and, then, after, after + ing wake up brush take read tea bath break fast get ready go work come watch do lunch exercise I
 9. 13. come came come coming go went gone going eat ate eaten eating sit sat sat sitting write wrote written writing Verbs ik`xyaapado Action words N01 I We You He She It They Ram Seeta Tiger/fan v 1 v 2 v 3 v 4 Fear Free English Bayamau@ta [Mga`jaI
 10. 14. maI maI yao Naar I come. I came maI Aa laao . I shall come maI jaaNaar taU KaaNaar taao baaolaNaar taI ilahINaar rama yaoNaar vaaGa basaNaar maI jaataao taU Kaataao taao baaolataao taI ilahItao rama yaotaao vaaGa basataao maI gaolaao taU Kaallao taao baaolalaa taInao ilahIlao rama Aalaa vaaGa basalaa yao taao . marazIta SaovaTI [Mga`jaIta V … taao..taI..tao V 1 (s/es) … laa..laI..lao V 2 … Naar / ..[-la shall/will V 1
 11. 15. mahtvaacao Sabd am/is/are was/were shall be/will be have/has been had been Aaho haotaao, taa,taI,tao Asaola,Asaona (AiQakx kxaLapaasaUna) Aaho (AiQakx kxaLapaasaUna) haotaao
 12. 16. vaa@ya ivastaar jaao Sabd marazIta maQao : taao [Mga`jaIta SaovaTI malaa imaLalao malaa pa~a imaLalao malaa tauJao pa~a imaLalao kxala malaa tauJao pa~a imaLalao I letter I received letter I received your letter malaa vaaTlaa malaa Kaupa AanaMd vaaTlaa malaa tao vaacaUna Kaupa AanaMd vaaTlaa felt very happy I felt very happy saurvaataIlaa received I received your Yesterday , I felt to read it In the begining I
 13. 17. vaa@ya ivastaar maI haotaao maI Kaupa Asvaqa haotaao paNa, Aataa malaa imaLalaolao Aaho I very upset AamhI Aahaota AamhI caar ima~a Aahaota AamhI madta kxrtaao are four friends here We was I was but,now I have got We are help We malaa kxahI caaMgalao ima~a imaLalaolao Aaho AamhI ekxmaokxaMsa madta kxrtaao We help one another
 14. 18. vaa@ya ivastaar Aataa dOnaMdInaI AamhI {ztaao AamhI sakxaLI 5vaa .{ztaao AaiNa tayaar haotaao get up AamhI AByaasa kxrtaao AamhI ekx~a AByaasa kxrtaao AamhI daona taasa ekx~a AByaasa kxrtaao study together We study together Now, our daily routine We at 5 in the m and get ready We study for two hours We AaiNa sa.6 vaa.SaI tayaar haotaao jaovaNaanaMtar after lunch We get up and get ready by 6
 15. 20. pairXaocaI 100 % tayaarI Neg Wh Ques : 1 - 2 I come I come? : 2 - 1 : ( not ) : 0 2 - 1 I shall come shall I come? 0 1 2 3 maI yaoNaar maI yaoNaar kxa? maI yaoNaar naahI maI kxa yaoNaar naahI? maI jaaNaar maI jaaNaar kxa? maI jaaNaar naahI maI kxa jaaNaar naahI? shall Shall not Why 3
 16. 21. Sabd saMga`h down ( AajaarI) , fever (taapa) since (paasaUna) , due to (cyaamauLo) , extreme (parakxaoTIcaa) , regain (paunha imaLvaNao) , hence (mhNaUna) , submit (saadr kxrNao) , miss (hrvaNao, Kaupa AazvaNa yaoNao) , assure (Kaa~aI doNao) ,obliged (PNaI ) , make up (Bar]na kxaZNao), need (garja AsaNao) , available ({palabQa) , order (maagaivaNao) , as early as possible (lavakxrata lavakxr) , get (imaLNao) , look for (SaaoQaata AsaNao) , test (parIXaa GaoNao) , put (zovaNao) , find (saapaDNao) , return (parta kxrNao) , become (haoNao) , partner (BaagaIdar) , unable (Asamaqa-) ,
 17. 22. am/is/are+ ing was/were+ ing shall/will be+ ing have/has + v 3 had+ v 3 shall/will have + v 3 maI yaota Aaho , taao ilahIta haotaa, taI baaolata Asaola, rama KaoLta haotaa maI Aalaolaao Aaho . tyaanao ilahIlao haotao, taI baaolalaI Asaola, rama KaoLlaa haotaa … ta Aaho … .ta haotao … ta Asaola … laolao Aaho … laolao haotao … laolao Asaola
 18. 23. RED ALERT   ik`xyaa.cao 1 lao ik`xyaa.cao 2 ro go, eat V 1 went, ate V 2 + kxQaIhI yaota naahI I , I , I , I , I I yaa vaa@ya rcanaa AtyaMta caUkx Am Is Are Was Were Shall be Will be Been Being be am went was go was went am eat am go was eat
 19. 24. Voice : Change the voice and use the voice active passive dotaao maI dotaata malaa idlao maI doNyaata Aalao malaa doNaar maI doNaar malaa I give I am given I gave I was given I shall give I will be given
 20. 25. 3. hI lahana vaa@yao and,but,or,so, saarKyaa ( Cn .) SabdaMnaI jaaoDNao kxqaa laoKana kxaLacao Baana kxqaocaI rcanaa Sa@yataao ekxaca kxaLata (BaUtakxaLata) v 2 , was/were + ing, had+pp, was/were+ pp, would 1.mauVaMvar}na kxqaanakx marazIta laXaata GaoNao 2.AcaUkx [Mga`jaIcyaa saU~aaMnausaar pa`tyaokx mauVacao lahana lahana vaa@yatayaar kxrNao Story Writing x4. kxqaocaa inaYkxYa- dovaUna SaIYa-kx doNao
 21. 26. Q. Write a story with the help of the following points . Swapnil—about eighteen years– unable to pay college fees – gets job with a prominent jeweler-- manager looks for an honest partner—one day the manager leaves a five hundred rupee note on the floor purposely—Swapnil finds it –returns to the manager – the manager pleases-- the boy rises in favour—becomes partner. {da. svaipnala Azra vaYaa-caa ( maulagaa haotaa ). kxa^laojacaI fxI BarNyaasa Asamaqa- ( taao haotaa) . naamaaMikxta jvaolarkxDo naaokxrI imaL tao ( taao ...) maalakx pa`amaaiNakx BaagaIdaracyaa SaaoQaata ( haotaa ) ekox idvaSaI maalakx paacaSao r}payaacaI naaoT jamaInaIvar mau_ama jamaInaIvar Takx taao . svaipnalalaa saapaD tao . maalakxalaa parta.maalakx KauYa haotaao . majaI- saMpaadna AaiNa BaagaIdar bana taao
 22. 27. Letter Writing samasyaa <ul><li>maakx-sa KaaNaara pa`Sna </li></ul><ul><li>M matter Aazvata naahI </li></ul><ul><li>Sabd Aazvata naahI </li></ul>Format vyavaisqata naahI rcanaa vyavaisqata naahI maak-xsa kxaozo jaataata ? Grammar cyaa caukxa Spelling cyaa caukxa pa`saMga rcataa yaota naahI Sabd saUcata naahI
 23. 28. Letter Writing AaOpacaairk AnaaOpacaairk vyaavahairkx, formal KaajagaI, informal SaaLa,saMsqaa ima~a,naataova[-k saurvaata Dear Sir, Respected Sir, } { My dear Papa, My dearest Papa, SaovaT Your s tru ly , Yours only, Yours also, {
 24. 29. Formal Letter Drafting Q. Write a letter to the proprietor,M/s.Swan Book House,Pune requesting him to supply some books. Jnana Probodhini Gurukul, Sec.25, Pradhikaran, Nigdi.Pune – 411044 Dec.25,2007. The Proprietor, M/s.Swan Book House, Pune.411044. {javyaa kxaopa%yaataIla pa<aa : SaaLocaa vaa svata:caa , tyaaKaalaI idnaaMkx Davyaa kxaopa%yaataIla pa<aa : jyaalaa pa~a paazvaayacao tyaacaa Sub : Dear Sir, Yours faithfully, x.y.z.
 25. 30. Letter Writing nana robodhini urukul , ec.25 , radhikaran , igdi . une . – 411044. ec.25 , 2007. T he P roprietor , M /s .S wan B ook House, P une . 411044 Sub : Dear Sir , Yours faithfully , x.y.z. {javyaa kxaopa%yaataIla pa<aa : SaaLocaa vaa svata:caa , tyaaKaalaI idnaaMkx Davyaa kxaopa%yaataIla pa<aa : jyaalaa pa~a paazvaayacao tyaacaa pa~a SaaLotafo- Aqavaa svata:kxrItaa ho inaiScata kxr]na pa<aa ilahINao pa<aa Sub : pa`SnaataUna ivaYayaacaa Baaga inavaDNao AaOpacaairkx pa~aacaa AiBavaadnaacaa Sabd Signature Line , C A P , J J P J P G S P N P D T he P roprietor , M /s. S wan B ook H ouse , P une.411044
 26. 31. Letter Writing Sub : pa`SnaataUna ivaYayaacaa Baaga inavaDNao {da. Q. Write a letter to the proprietor, M/s. Swan Book House, Pune. requesting him to supply some books. Sub : to supply books majakuxr rcanaa <ul><li>Aamhalaa garja Aaho </li></ul>Aamhalaa KaalaIla paustakxaMcaI garja Aaho Aamhalaa KaalaIla paustakxaMcaI SaaLocyaa vaacanaalayaasaazI garja Aaho <ul><li>jar kxahI nasataIla </li></ul>jar tyaapaOkxI kxahI nasataIla jar tyaapaOkxI kxahI {palabQa nasataIla jar tyaapaOkxI kxahI {palabQa nasataIla tar maI ivanaMtaI kxrtaao
 27. 32. Letter Writing <ul><li>maI AapaNaasa ivanaMtaI kxrtaao </li></ul>maI AapaNaasa maagaivaNyaasa (Aa^D-r) ivanaMtaI kxrtaao maI AapaNaasa maagaivaNyaasa (Aa^D-r) va paurivaNyaasa ivanaMtaI kxrtaao maI AapaNaasa taI maagaivaNyaasa (Aa^D-r) va paurivaNyaasa ivanaMtaI kxrtaao maI AapaNaasa Sa@ya itata@yaa lavakxr taI maagaivaNyaasa (Aa^D-r) va paurivaNyaasa ivanaMtaI kxrtaao <ul><li>AamhI Aapalao PNaI AsaU </li></ul>AamhI Aapalao PNaI AsaU jar AapaNa AamhI Aapalao PNaI AsaU jar AapaNa Aamhasa savalata idlyaasa <ul><li>AaBaarI Aahaota </li></ul><ul><li>Aapalaa ivaSvaasaU , </li></ul>
 28. 33. vaa@ya ivastaar jaao Sabd marazIta maQao : taao [Mga`jaIta SaovaTI malaa imaLalao malaa pa~a imaLalao malaa tauJao pa~a imaLalao kxala malaa tauJao pa~a imaLalao I letter I received letter I received your letter malaa vaaTtao malaa du:Ka vaaTtao malaa kxLivaNyaasa du:Ka vaaTtao feel sad I feel sad malaa AapaNaasa kxLivaNyaasa du:Ka vaaTtao I feel sad to inform received I received your Yesterday , I feel to inform you I
 29. 34. Dilip U.Vaidya
 30. 36. Qyaoya kRxta&a,kxtaR-tvasaMpanna,raYT/inaYz ipaZI inamaa-Na iSaXaNa : koxvaL paazyapaustakxata Asatao taoca AiBapa`ota va paurosao Asatao vaa Asaavao kxa ? saMskxarXama iSaXaNa : maataa,ipataa,gaur},yaaMcyaa sahvaasa, AacarNaataUna iSaXaNa kxsao hvao ? : laadlaolao na haotaa svayaMsfUxta-, AanaMdadayaIo,{sfUxta- saMskxarsaMpanna iSaXaNa taqaa saMskRxtaI va iva&aanaacao vyaasapaIz

×