SlideShare a Scribd company logo
1 of 75
Download to read offline
GRUPY SAMOPOMOCOWE
 SPOSÓB NA AKTYWIZACJĘ
 SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ    BORIS
     2009
GRUPY W ŻYCIU CZŁOWIEKA
CZŁOWIEK JAKO ISTOTA SPOŁECZNA ŻYJE WE WSPÓLNOCIE I PRZY
      JEJ POMOCY ZASPAKAJA SWOJE POTRZEBY.
 JEGO ŻYCIE PRZEBIEGA W BARDZO ZŁOŻONEJ RZECZYWISTOŚCI,
   SKŁADAJĄCEJ SIĘ Z NIEZLICZONEJ ILOŚCI KONTEKSTÓW
  SPOŁECZNYCH (kontekst rodzinny, sąsiedzki, edukacyjny, zawodowy,
           religijny, rekreacyjny, itp.).
   KAŻDY Z KONTEKSTÓW ZWIĄZANY JEST Z ISTNIENIEM
   CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA NIEGO GRUP, DO KTÓRYCH
  CZŁOWIEK W CIĄGU SWOJEGO ŻYCIA PRZYSTĘPUJE. ICH ILOŚĆ
  JEST NIEZLICZONA I NIE SPOSÓB ICH WSZYSTKICH WYMIENIĆ.

      NALEŻY JEDNAK ODPOWIEDZIEĆ SOBIE NA PYTANIA:
         CO KIERUJE JEGO POSTĘPOWANIEM?
      DLACZEGO PRZYŁĄCZA SIĘ DO TEJ, CZY INNEJ GRUPY?
MOTYWACJA
TO UKŁAD MOTYWÓW LUDZKIEGO POSTĘPOWANIA, CZYLI

 WEWNĘTRZNY MECHANIZM,
KTÓRY URUCHAMIA I ORGANIZUJE
 ZACHOWANIE CZŁOWIEKA ORAZ
 KIERUJE NA OSIĄGNIECIE CELU.
MOTYWACJA
   CELE MOGĄ BYĆ:
   DODATNIE,
czyli takie do osiągnięcia których zmierzamy

    UJEMNE,
   czyli te których staramy się unikać
PROCESY MOTYWACYJNE
 PROCESY MOTYWACYJNE ZARÓWNO DODATNIE, JAK I
  UJEMNE CHARAKTERYZUJĄ SIĘ TAKIMI SAMYMI
         CECHAMI:
   mają kierunek, co oznacza że pobudzają do osiągania lub
         do unikania określonych stanów,
   posiadają natężenie, czyli ich pobudzenie oznacza przyrost
              lub spadek sił,
    towarzyszą im określone stany emocjonalne, które w
   przypadku spełnienia pragnień lub uniknięcia spełnienia
   obaw są dodatnie, natomiast w przypadku gdy spełniają się
   obawy lub gdy pragnienie nie zostanie spełnione pojawiają
            się emocje negatywne.
MOTYWACJA –
   POTRZEBY
 PODSTAWOWYM ELEMENTEM
WARUNKUJĄCYM POJAWIENIE SIĘ
 MOTYWACJI SĄ POTRZEBY,
 OZNACZAJĄCE ODCZUWANY
PRZEZ CZŁOWIEKA BRAK CZEGOŚ
   – BRAK OKREŚLONEJ
 SUBSTANCJI, PRZEDMIOTU
     LUB OSOBY.
POTRZEBY
  LICZBA LUDZKICH POTRZEB JEST
   NIEOGRANICZONA, STANOWIĄ ONE
 ŹRÓDŁO JEGO AKTYWNOŚCI, W ZWIĄZKU
   Z DĄŻENIEM DO ICH RELATYWNIE
    SZEROKIEGO ZASPOKOJENIA.
NIEZASPOKOJENIE POTRZEB PROWADZI DO
        FRUSTRACJI.
HIERARCHIA POTRZEB
WG ABRAHAMA MASLOWA
    SAMOREALIZACJA

      POTRZEBY
     ESTETYCZNE
      POTRZEBY
     POZNAWCZE

      SZACUNEK

     PRZYNALEŻNOŚĆ

    BEZPIECZEŃSTWO

   POTRZEBY FIZJOLOGICZNE
KORZYŚCI Z PRZYNALEŻNOŚCI
     DO GRUP
WIĄZANIE SIĘ Z GRUPAMI WYJAŚNIANE JEST W KATEGORIACH
 WYMIANY SPOŁECZNEJ – LUDZIE STARAJĄ SIĘ ODWDZIĘCZAĆ
  ZA WYŚWIADCZONE DOBRO, PRZYSŁUGĘ I TEGO SAMEGO
         OCZEKUJĄ OD INNYCH.
 DOKONUJĄC WYBORU GRUPY CZŁOWIEK ROZPATRUJE TO
  NAJCZĘŚCIEJ W KATEGORIACH ZYSKÓW I STRAT, JAKIE
   UCZESTNICTWO W DANEJ GRUPIE MOŻE PRZYNIEŚĆ.

 ZDANIEM FOA I FOA ISTNIEJE 6 RODZAJÓW KORZYŚCI
   PŁYNĄCYCH Z PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY:
           MIŁOŚĆ
           PIENIĄDZE
           STATUS
          INFORMACJE
           DOBRA
           USŁUGI
PRZYSTĘPOWANIE DO
    GRUP
 DECYZJA O PRZYSTĄPIENIU DO DANEJ GRUPY
   PODEJMOWANA JEST PO ANALIZIE JEJ
  ATRAKCYJNOŚCI, BĘDĄCEJ WYPADKOWĄ
 BILANSU ZYSKÓW I KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z
   PRZYSTĄPIENIEM I POZOSTANIEM W JEJ
         STRUKTURACH.
BILANS JEST UZALEŻNIONY OD OCZEKIWANYCH
    ILOŚCI I RODZAJÓW ZYSKÓW ORAZ
 PRZEWIDYWANYCH KOSZTÓW, JAKIE NALEŻY
  PONIEŚĆ PRZYSTĘPUJĄC DO DANEJ GRUPY –
  CZAS, ENERGIA, POŚWIĘCANE NA JEJ RZECZ
          ZASOBY.
GRUPA:
  DAJE MOŻLIWOŚĆ ZMIERZENIA SIĘ ZE
      SWOIMI PROBLEMAMI
   DAJE MOŻLIWOŚĆ PEŁNIEJSZEGO I
    BARDZIEJ WSZECHSTRONNEGO
    SPOJRZENIA NA DANY PROBLEM
     STANOWI ŹRÓDŁO SIŁY DLA
      TWORZĄCYCH JĄ LUDZI
      DOSTARCZA WSPARCIA
       EMOCJONALNEGO
CO TO JEST
    GRUPA?
 GRUPĄ SĄ DWIE LUB WIĘCEJ OSÓB
   MIĘDZY, KTÓRYMI ISTNIEJE
 BEZPOŚREDNIA INTERAKCJA, KTÓRE
  POSIADAJĄ USTALONE WSPÓLNE
NORMY, MAJĄ WSPÓLNY CEL, TWORZĄ
 ROZWINIĘTĄ STRUKTURĘ GRUPOWĄ I
MAJĄ POCZUCIE ODRĘBNOŚCI SWOJEJ
GRUPY W STOSUNKU DO INNYCH GRUP.
WYRÓŻNIAMY:
  GRUPY
 NIESPOŁECZNE
GRUPY SPOŁECZNE
GRUPY SPOŁECZNE
  TO ZBIOROWOŚCI:

 WZGLĘDNIE TRWAŁE, W ODRÓŻNIENIU NP.: OD
     GRUPY PASAŻERÓW POCIĄGU
 ZORGANIZOWANE I USTRUKTURALIZOWANE, W
 KTÓRYCH POSZCZEGÓLNE ROLE CZŁONKÓW SĄ
     WYRAŹNIE ZDEFINIOWANE
  W KTÓRYCH ZACHODZĄ WZGLĘDNIE TRWAŁE
      STOSUNKI I INTERAKCJE
 SKŁADAJĄCE SIĘ Z WYBRANEJ I OGRANICZONEJ
       LICZBY CZŁONKÓW
GRUPY SPOŁECZNE MOŻEMY
     ROZPATRYWAĆ
   W DWÓCH ASPEKTACH:

       ZADANIOWYM
ODNOSZĄCYM SIĘ DO TEGO JAKI CEL, JAKIE ZADANIA GRUPA STAWIA
    SOBIE DO WYKONANIA, WIĄŻE SIĘ ON Z CZYNNIKIEM
         PRODUKTYWNOŚCI GRUPY       SPOŁECZNYM,
 KTÓRY ODNOSI SIĘ DO MIEJSCA W GRUPIE POSZCZEGÓLNYCH
 CZŁONKÓW ORAZ WZAJEMNYCH ZALEŻNOŚCI MIĘDZY NIMI, JEST ON
 ZWIĄZANY Z CZYNNIKIEM SPÓJNOŚCI POMIĘDZY CZŁONKAMI GRUP
WYRÓŻNIAMY TRZY RODZAJE
 ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ
      GRUPY


 ZADANIA PRODUKCYJNE
 ZADANIA DYSKUSYJNE
  ZADANIA
     POLEGAJĄCE NA
ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW
KLASYFIKACJE GRUP
       SPOŁECZNYCH
                ZE WZGLĘDU NA LICZEBNOŚĆ GRUPY:
                       grupy małe i wielkie,
                  ZE WZGLĘDU NA CZAS TRWANIA:
                      grupy krótko i długotrwałe
            ZE WZGLĘDU NA SPOSÓB REKRUTACJI DO GRUPY:
                 członkiem grupy zostaje się przez przypisanie,
               członkiem zostaje się w drodze osobistego wyboru,
           ZE WZGLĘDU NA RODZAJ PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ:
         grupy jednofunkcyjne podejmujące generalnie jeden rodzaj działalności,
  grupy wielofunkcyjne, w których działania dotyczą wielu płaszczyzn, pomagając przy tym w realizacji
                        różnych aspiracji,
              ZE WZGLĘDU NA SPOSÓB ZORGANIZOWANIA:
  grupy formalne, których działanie jest regulowane przez różnego rodzaju przepisy prawne (regulaminy,
           statuty), określające zasady funkcjonowania, odpowiedzialności itp.,
          grupy nieformalne, które nie posiadają oficjalnej i prawnej struktury,
                 ZE WZGLĘDU NA CEL POWOŁANIA:
             grupy ukierunkowane na wykonanie konkretnego zadania,
  grupy ukierunkowane na siebie samą, w których najważniejszą rzeczą jest sprawa bycia z innymi, więzi
   emocjonalne, wykorzystywane jako sposób bycia potrzebnym, zaspokojenie potrzeby przynależności,
                     ucieczki przed samotnością
PIĘĆ PODSTAWOWYCH CECH
MAŁYCH GRUP SPOŁECZNYCH
      CEL, do jakiego zmierza,
    INTERAKCJE, w jakich pozostają jej
 członkowie zmierzając do określonego celu,
  STRUKTURA GRUPOWA – podział ról,
     władzy, hierarchia zależności,
  STOPIEŃ SPÓJNOŚCI, czyli więzi między
          członkami,
 DYNAMIKA ROZWOJOWA – każda grupa w
  trakcie swojego funkcjonowanie przechodzi
      przez różne fazy rozwoju.
GŁÓWNE SPOSOBY
 POWSTAWANIA GRUP
    SPONTANICZNY LUB ZAMIERZONY
 Z INICJATYWY JEDNEJ OSOBY LUB PEWNEGO
        ZGROMADZENIA
     DOBROWOLNIE LUB Z NAKAZU
     DLA ZASPOKOJENIA POTRZEB
 INDYWIDUALNYCH SWOICH UCZESTNIKÓW LUB
      POTRZEBY SPOŁECZNEJ

  NAJCZĘŚCIEJ MAMY DO CZYNIENIA ZE SPLOTEM
     WYMIENIONYCH OKOLICZNOŚCI
RODZAJE GRUP
GRUPY SKUPIAJĄCE LUDZI ZDYSKWALIFIKOWANYCH
   PRZEZ SPOŁECZEŃSTWO JAKO „NORMALNYCH”
 np.: alkoholicy, byli skazani, narkomani, homoseksualiści, psychicznie upośledzeni.


      GRUPY OSÓB ŻYJĄCYCH Z LUDŹMI
  „NAZNACZONYMI” I CIERPIĄCYCH KONSEKWENCJĘ
         TEGO PIĘTNA
    np.: małżonkowie, dzieci alkoholików, chorych psychicznie, więźniów.


 GRUPY LUDZI Z PROBLEMAMI NIEPOWODUJĄCYMI
     „NAZNACZENIA” SPOŁECZNEGO, ALE
  PRZYCZYNIAJĄCYCH SIĘ DO SPOŁECZNEJ IZOLACJI
  np.; wdowy, samotne matki lub ojcowie, rodzice dzieci nieuleczalnie chorych.


    GRUPY ETNICZNE, RELIGIJNE, RASOWE
 jako środek obrony przed dyskryminacją oraz w celu zachowania własnej tożsamości
                   kulturowej.
GRUPY PROMUJĄCE ZMIANY
 WYRÓŻNIAMY TRZY PODSTAWOWE RODZAJE GRUP,
 KTÓRE POWOŁYWANE SĄ PO TO, ŻEBY ZAINICJOWAĆ W
    CZŁOWIEKU JAKĄŚ PRZEMIANĘ I SĄ TO:


  GRUPYTRENINGOWE
GRUPY TERAPEUTYCZNE

GRUPY SAMOPOMOCOWE
GRUPY
     TRENINGOWE
     SŁUŻĄ WYPOSAŻENIU CZŁOWIEKA W WIEDZĘ
 I UMIEJĘTNOŚCI, KTÓRYCH MU BRAKUJE, A KTÓRE CHCIAŁBY
    POSIADAĆ. W GRUPACH TEGO RODZAJU ZDOBYWA SIĘ
   UMIEJĘTNOŚCI ZWIĄZANE Z KOMUNIKACJĄ, SŁUCHANIEM,
  PODEJMOWANIEM DECYZJI, ROZWIĄZYWANIEM KONFLIKTÓW.
   MOGĄ ONE RÓWNIEŻ ZAJMOWAĆ SIĘ ROZWIĄZYWANIEM
 PROBLEMÓW ŻYCIOWYCH np.: jak wychowywać dzieci, gospodarować
             budżetem.

PRACA TAKIEJ GRUPY JEST ZBLIŻONA DO ZAJĘĆ SZKOLNYCH, ZAŚ
 GRUPY SĄ POWOŁYWANE NA OKREŚLONY CZAS NIEZBĘDNY DO
  ZDOBYCIA WIEDZY LUB UMIEJĘTNOŚCI Z DANEGO ZAKRESU.
  LIDER ROŻNI SIĘ OD POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW GRUPY TYLKO
 TYM, ŻE JEST SPECJALISTĄ W DZIEDZINIE (nie musi jednak posiadać
   z tego zakresu dyplomów wyższych uczelni), KTÓRĄ OBEJMUJE
               TRENING.
GRUPY
  TERAPEUTYCZNE
  MAJĄ ZA ZADANIE UŁATWIĆ LUDZIOM
 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW, WOBEC
  KTÓRYCH SĄ BEZRADNI I POTRZEBUJĄ
FACHOWEJ POMOCY, ABY OSIĄGNĄĆ ZMIANĘ.

  GRUPY TEGO RODZAJU MUSZĄ BYĆ
 PROWADZONE PRZEZ WYKWALIFIKOWANYCH
 TERAPEUTÓW (NAJCZĘŚCIEJ TWORZONE W PLACÓWKACH
      LECZNICTWA PSYCHIATRYCZNEGO).


SPOTKANIA GRUP TERAPEUTYCZNYCH WINNY
    ODBYWAĆ SIĘ REGULARNIE.
GRUPY
  SAMOPOMOCOWE
  TO GRUPY ZŁOŻONE Z OSÓB, KTÓRE BORYKAJĄ SIĘ Z
 PODOBNYMI PROBLEMAMI I SĄ NASTAWIONE NA WZAJEMNĄ
 POMOC. KŁADĄ ONE NACISK NA WZAJEMNE ODDZIAŁYWANIE
  TWARZĄ W TWARZ I NA OSOBISTĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ
           CZŁONKÓW.

   NIE SĄ ONE PROWADZONE PRZEZ WYKWALIFIKOWANYCH
  TERAPEUTÓW, CHOCIAŻ CZĘSTO Z TAKIMI OSOBAMI UTRZYMUJE
   SIĘ KONTAKT I KORZYSTA Z ICH POMOCY W SYTUACJACH
             TRUDNYCH.

LIDEREM GRUPY JEST NAJCZĘŚCIEJ OSOBA, KTÓRA JEST DOTKNIĘTA
    TYM SAMYM PROBLEMEM CO POZOSTALI CZŁONKOWIE.
GRUPY WSPARCIA
    PRZYKŁADEM GRUPY SAMOPOMOCOWEJ MOŻE BYĆ GRUPA
     WSPARCIA DOSTARCZAJĄCA POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ,
  WZMACNIAJĄCA W DĄŻENIU DO POKONANIA TRUDNOŚCI, NIOSĄCA POMOC
    W ODZYSKANIU WIARY W SIEBIE I POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI.
SKUPIA ONA LUDZI O PODOBNYCH PROBLEMACH ŻYCIOWYCH DOT. ICH SAMYCH
    LUB ICH BLISKICH, KTÓRYCH CELEM JEST WZAJEMNE ZAPEWNIENIE
   POMOCY I OPARCIA W RADZENIU SOBIE Z WŁASNYMI PROBLEMAMI, W
  DOSKONALENIU SWOJEGO PSYCHOLOGICZNEGO FUNKCJONOWANIA ORAZ
   ZWIĘKSZONEJ SKUTECZNOŚCI WŁASNYCH DZIAŁAŃ – NIE JESTEM SAM,
    RAZEM ŁATWIEJ. ŹRÓDŁEM POMOCY JEST TU WZAJEMNY WYSIŁEK,
           UMIEJĘTNOŚCI I WIEDZA CZŁONKÓW.

GRUPY WSPARCIA MOGĄ BYĆ TWORZONE I PROWADZONE
 WYŁĄCZNIE PRZEZ SAMYCH ZAINTERESOWANYCH, ALE
  TEŻ ICH CZŁONKAMI MOGĄ BYĆ PROFESJONALIŚCI Z
  RÓŻNYCH DZIEDZIN: PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI itp..
 GRUPĘ TAKĄ OKREŚLAMY JAKO PROFESJONALNĄ
        GRUPĘ WSPARCIA.
GRUPY
   SAMOPOMOCOWE
MOGĄ KONCENTROWAĆ SIĘ NA PROBLEMACH,
        KTÓRE:
  GDY RAZ DOTKNĄ CZŁOWIEKA, TRAPIĄ GO DO KOŃCA
  ŻYCIA I SKAZUJĄ OSOBY NIM DOTKNIĘTE NA CIĄGŁĄ
     WALKĘ np.: uzależnienie od alkoholu, hazardu,

   MAJĄ CHARAKTER CZASOWY I ICH CZŁONKOWIE
 SPOTYKAJĄ SIĘ TYLKO DO CHWILI DOPÓKI POTRZEBUJĄ
 WZAJEMNEJ POMOCY I WSPARCIA, np.: osoby, które straciły
 bliskiego członka rodziny, matki samotnie wychowujące dzieci.
IDEA SAMOPOMOCY
  IDEA SAMOPOMOCY TKWI W
  WYZWALANIU UŚPIONYCH SIŁ
 WEWNĘTRZNYCH I MOCNYCH STRON
JEDNOSTKI SAMOPOMOCOWEJ, KTÓRĄ
 MOŻE BYĆ ZARÓWNO POJEDYNCZY
  CZŁOWIEK, JAK I GRUPA ORAZ
 SPOŁECZNOŚCI W ODPOWIEDZI NA
  POJAWIAJĄCE SIĘ POTRZEBY I
      PROBLEMY.
IDEA SAMOPOMOCY
W SAMOPOMOCY NACISK POŁOŻONY
  JEST NA SAMOSTANOWIENIE,
  POLEGANIE NA SAMYM SOBIE,
   PRZEJĘCIE KONTROLI NAD
  WŁASNYM ŻYCIEM, TWÓRCZOŚĆ
   WŁASNĄ I KONIECZNOŚĆ
 WYKORZYSTYWANIA WŁASNYCH
     ZASOBÓW W CELU
    PRZECIWDZIAŁANIA
  NIEKORZYSTNYM SYTUACJOM.
IDEA SAMOPOMOCY
 DOŚWIADCZENIA SAMOPOMOCY SPRZYJAJĄ
 ROZWOJOWI KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI, CO Z
 KOLEI POZWALA NA TWORZENIE NOWYCH, POZA
BIUROKRATYCZNYCH SPOSOBÓW ROZWIĄZYWANIA
   PROBLEMÓW I RADZENIA SOBIE CORAZ
SKUTECZNIEJ Z BIUROKRATYCZNYMI STRUKTURAMI.
  DLA SAMOPOMOCY NIEZWYKLE ISTOTNE JEST
   ZNACZENIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ,
   SĄSIEDZTWA, WARTOŚCI DUCHOWYCH I
      SAMOWYSTARCZALNOŚCI.
POTRZEBA SAMOPOMOCY WE
 WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE
    POCZUCIE BEZRADNOŚCI I
       OSAMOTNIENIA
  BRAK WPŁYWU NA ŻYCIE POLITYCZNE
 ZANIK WIĘZI SĄSIEDZKICH, RODZINNYCH
     (życzliwych kontaktów)
  ZWIĘKSZAJĄCY SIĘ INDYWIDUALIZM
   POCZUCIE IZOLACJI WE WŁASNYM
       ŚRODOWISKU
GŁÓWNE WARTOŚCI
   SAMOPOMOCY
      PARTYCYPACJA

 PARTNERSTWO (każdy jest tak samo ważny)
   PODMIOTOWOŚĆ (empowerment)

      BEZPOŚREDNIOŚĆ

      NIEFORMALNOŚĆ

    WYMIANA (branie-dawanie)
WYMIARY
   SAMOPOMOCY
      INDYWIDUALNY
PRZEZWYCIĘŻENIE PROBLEMU BAZUJĄC NA
       SILNEJ WOLI
        GRUPOWY
WZAJEMNA POMOC CZŁONÓW GRUPY W CELU
    ROZWIĄZANIA PROBLEMU
      WSPÓLNOTOWY
 WYKORZYSTANIE ZASOBÓW WSPÓLNOTY
 LOKALNEJ DLA ROZWIĄZANIA PROBLEMÓW
FORMY SAMOPOMOCY
SAMOPOMOC W ZALEŻNOŚCI OD
 POTRZEB I WARUNKÓW MOŻE
 PRZYBIERAĆ RÓŻNE FORMY
NP.: POMOC WZAJEMNĄ, SAMOOPIEKĘ,
SAMOPOMOC POPRZEZ LEKTURY CZY
 TEŻ PROGRAMY KOMPUTEROWE,
 PROGRAMY WSPOMAGANE PRZEZ
    PROFESJONALISTÓW.
POTENCJAŁ GRUP
SAMOPOMOCOWYCH TKWI W:
  PODSTAWOWYCH ZASADACH, DO KTÓRYCH
ZALICZAMY: SAMOSTANOWIENIE, TERAPEUTYCZNY
WPŁYW POMAGANIA NA POMAGAJĄCEGO, FAKT ŻE
 KONSUMENT JEST JEDNOCZEŚNIE PRODUCENTEM,
       WZROŚCIE ZASOBÓW,

       UPODMIOTOWIENIU,

     RESTRUKTURYZACJI POMOCY,

      POCZUCIU WSPÓLNOTY,

   MECHANIZMACH DECYDUJĄCYCH O ICH
  SKUTECZNOŚCI – WYMIANA I OTWARTOŚĆ,
        NIEZALEŻNOŚCI.
KORZYŚCI Z PRZYNALEŻNOŚCI DO
  GRUPY DLA POJEDYNCZEGO
     CZŁOWIEKA

       SAMODOSKONALENIE
        SAMOAKCEPTACJA
      AKCEPTACJA PRZEZ INNYCH
   POKONANIE NIEŚMIAŁOŚCI I ZAHAMOWAŃ W
       KONTAKTACH Z INNYMI
 ZWIĘKSZENIE LUB WYKSZTAŁCENIE UMIEJĘTNOŚCI
      WYRAŻANIA UCZUĆ I MYŚLI
   PRZEŁAMYWANIE SAMOTNOŚCI I IZOLACJI
    WYDOBYCIE ZE STANU PRZYGNĘBIENIA
  UKSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI POMAGANIA
    ZAINTERESOWANIE SPRAWAMI INNYCH
    ROZWIJANIE ŻYCIOWEJ ZARADNOŚCI
        OBUDZENIE NADZIEI
FUNKCJE GRUP SAMOPOMOCOWYCH
  ZWIĄZANE Z ZASPAKAJANIEM
POTRZEB  I ASPIRACJI CZŁONKÓW
      GRUPY
   FUNKCJA AFILIACJI jest odpowiedzią na potrzebę
   przynależności, jej zaspokojenie warunkuje równowagę
              psychiczną.

   FUNKCJA EKSPRESYJNA umożliwia jednostce
 samorealizację, poprzez rozwijanie zainteresowań, pogłębienie
              wiedzy.

   FUNKCJA POMOCOWA jest związana z niesieniem
 bezpośredniej pomocy swoim członkom w chwili gdy znajdą się
           oni w potrzebie.
FUNKCJE GRUP SAMOPOMOCOWYCH
ZWIĄZANE Z ZASPAKAJANIEM POTRZEB
   SZERSZEJ SPOŁECZNOŚCI

    FUNKCJA INTEGRACYJNA – polega na udziale w
  tworzeniu lub odbudowaniu więzi społecznych, doprowadzenia
   do zbliżanie się do siebie przedstawicieli danej społeczności.

  FUNKCJA WYCHOWAWCZA polega, w szczególności na
   przyczynianiu się do swoistego wychowania społeczeństwa,
  uczenia tolerancji i akceptacji dla osób niepełnosprawnych czy
    upośledzonych, wrażliwości na los drugiego człowieka.

  FUNKCJA REPREZENTACJI – przedstawianie interesów
  grup, negocjacji z sektorem publicznym – jest to funkcja grupy
                nacisku.
ETAPY TWORZENIA GRUPY

ROZPOZNANIE PROBLEMU
  OPRACOWANIE
    PROJEKTU
 REALIZACJA PROJEKTU
ROZPOZNANIE PROBLEMU
ROZPOZNANIE PROBLEMU – DIAGNOZA TO ETAP POLEGAJĄCY NA:
USTALENIU POTRZEB, PROBLEMÓW DANEJ POPULACJI
      ORAZ DOKONANIE ICH OCENY:
  KOGO DOTYCZĄ (ilość osób, ich cechy społeczno – demograficzne),
          JAKIEGO SĄ RODZAJU?
        NA JAKIM TERENIE WYSTĘPUJE?
           JAK SIĘ OBJAWIĄ?
         JAKIE SĄ ICH PRZYCZYNY?
        JAKIE SKUTKI ZA SOBĄ NIOSĄ?
    JAK SĄ ODCZUWANE PRZEZ POSZCZEGÓLNE GRUPY?
(bezpośrednio zainteresowane problemem, czyli ocena sił wewnętrznych – motywacji
     i zainteresowania osób oraz innych osób ze środowiska, czyli presji społecznej).
ANALIZA
PRZYCZYNOWO – SKUTKOWA PROBLEMÓW

      FRUSTRACJE                ESKALACJA     ZANIEDBYWANIE      ODEBRANIE
                ZŁE WZORCE      PROBLEMÓW       DZIECI         DZIECI
                 DLA DZIECI
NIEZASPOKOJONE                            ALKOHOLIZM
          UZALEŻNIENIE                                 DZIECI:
  POTRZEBY     OD POMOCY                               PROBLEMY W NAUCE
                         BRAK OSÓB,
                                     PROBLEMY      UZALEŻNIENIA
                       Z KTÓRYMI MOŻNA
                                    WYCHOWAWCZE       UCIECZKI
     TRUDNA SYTUACJA            POROZMAWIAĆ
      MATERIALNA


                   SAMOTNE MACIERZYŃSTWO

                        ŚMIERĆ PARTNERA
        ROZPAD ZWIĄZKU                      WYBÓR         „PRZYPADEK”

NIEZGODNOŚĆ                       CHOROBA       CHĘĆ POSIADANIA
CHARAKTERÓW       PRZEMOC                         DZIECKA
                       WYPADEK
 ALKOHOLIZM     ZDRADA                   ZŁE WZORCE       BRAK UŚWIADOMIENIA
OPRACOWANIE PROJEKTU
 W PROJEKCIE NALEŻY OKREŚLIĆ:
    CELE TWORZENIA GRUPY
       JEJ SKŁAD
     RODZAJ CZŁONKOSTWA
  SPOSOBY DZIAŁANIA I ŚRODKI DO JEGO
       REALIZACJI
    HARMONOGRAM DZIAŁAŃ
  SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROJEKTU
REALIZACJA PROJEKTU
  ROZMOWY Z POTENCJALNYMI KANDYDATAMI NA CZŁONKÓW
            GRUPY
    (w przypadku osób, które są znane osobie inicjującej grupę – przed spotkaniem, w przypadku
      osób nieznanych taką rozmowę należy przeprowadzić podczas pierwszego spotkania)
                 PRZYGOTOWANIE SYTUACJI
       (określenie miejsca spotkania – kameralna sala, przygotowanie scenariusza)
             ZAPROSZENIE ZAINTERESOWANYCH
(w przypadku grupy samopomocowej najlepsze są zaproszenia imienne, ale dopuszczalne są też
               inne formy: ogłoszenia, ulotki, itp.)
         PRZEPROWADZENIE SPOTKANIA
             
    WSPÓLNE USTALENIE HARMONOGRAMU DZIAŁAŃ GRUPY
         REALIZACJA USTALONYCH ZADAŃ
PODSTAWOWE ZMIENNE MAJĄCE
     WPŁYW
 NA FUNKCJONOWANIE GRUPY CELE ANIMATORA W
  PRACY Z GRUPĄ
   SKŁAD GRUPY
 UDZIAŁ I OBECNOŚĆ
 CZŁONKÓW GRUPY
CELE PRACY Z GRUPĄ
 CELE MOŻNA ROZPATRYWAĆ
 W DWÓCH PŁASZCZYZNACH:

 NIESIENIA
     POMOCY POSZCZEGÓLNYM
 CZŁONKOM GRUPY W ROZWIĄZANIU
     ICH PROBLEMÓW
  NOŚNIKA ZMIAN SPOŁECZNYCH
CELE PRACY Z GRUPĄ
W PRZYPADKU GRUPY MAMY
 DO CZYNIENIA Z TRZEMA
  RODZAJAMI CELÓW:
       ANIMATORA

   INDYWIDUALNYCH KAŻDEGO Z
    UCZESTNIKÓW GRUPY
     GRUPY JAKO CAŁOŚCI
SKŁAD GRUPY
OD SKŁADU GRUPY ZALEŻY CZY ZAINICJOWANA
  GRUPA BĘDZIE MIAŁA WZGLĘDNIE TRWAŁĄ
   STRUKTURĘ ORAZ TO JAK BĘDZIE SIĘ
        ROZWIJAŁA.

 ZASTANAWIAJĄC SIĘ NAD SKŁADEM GRUPY
  NALEŻY UWZGLĘDNIĆ DWA CZYNNIKI:
      WIELKOŚĆ GRUPY
    JEDNORODNOŚĆ GRUPY
WIELKOŚĆ GRUPY
    NIE MA ŚCISŁYCH WYTYCZNYCH,
   JAKA LICZNA POWINNA BYĆ GRUPY,
     NALEŻY JEDNAK PAMIĘTAĆ,
 ŻE WINNA LICZYĆ TYLE OSÓB, ŻEBY MOŻLIWE
  BYŁO WZAJEMNE KOMUNIKOWANIE SIĘ.

W PRZYPADKU GRUPY SAMOPOMOCOWEJ
  LICZBA UCZESTNIKÓW NIE POWINNA
    PRZEKRACZAĆ 15 – 20 OSÓB
JEDNORODNOŚĆ GRUPY
 DLA ZACHOWANIA SPÓJNOŚCI I STABILNOŚCI GRUPY
  GRUPA WINNA BYĆ W MIARĘ JEDNORODNA, CHOĆ
 OCZYWIŚCIE STOPIEŃ TEJ JEDNORODNOŚCI ZALEŻY OD
     CELÓW, JAKIE PRZED SOBĄ STAWIA.
 O JEDNORODNOŚCI DECYDUJE PRZEDE WSZYSTKIM
     WSPÓLNY PROBLEM LUB POTRZEBA.
WŚRÓD INNYCH WSKAŹNIKÓW JEDNORODNOŚCI NALEŻY
 WYMIENIĆ np.: wiek, płeć, wykształcenie, zawód, status
          społeczny, itp.
DO WSKAŹNIKÓW NALEŻY PODCHODZIĆ ZE ZDROWYM ROZSĄDKIEM, NIE UNIKAJĄC TEŻ
  PEWNYCH NIEJEDNORODNOŚCI, KTÓRE MOGĄ CO PRAWDA STAĆ SIĘ PRZYCZYNĄ
  KONFLIKTÓW, ALE TEŻ MOGĄ POZYTYWNIE WPŁYWAĆ NA JEJ ROZWÓJ I DYNAMIKĘ.
    WAŻNE JEDNAK JEST, ŻEBY RÓŻNICE NIE BYŁY ZBYT DUŻE, PONIEWAŻ
      UNIEMOŻLIWIAJĄ INTEGRACJĘ I WZAJEMNE KOMUNIKOWANIE.
UDZIAŁ I OBECNOŚĆ
    CZŁONKÓW GRUPY
    CHODZI O OKREŚLENIE, CZY:
  UCZESTNICTWO W GRUPIE MA BYĆ DOBROWOLNE
         CZY OBOWIĄZKOWE
 GRUPA MA MIEĆ CHARAKTER OTWARTY CZY ZAMKNIĘTY


   OTWARTOŚĆ OZNACZA, ŻE DOPUSZCZALNE SĄ ZMIANY, IŻ
  CZŁONKOWIE GRUPY MOGĄ PRZYCHODZIĆ I ODCHODZIĆ, TAKIE
    MOGĄ BYĆ np.: grupy edukacyjne lub zainteresowań.

GRUPY ZAMKNIĘTE - PO ZAWIĄZANIU SIĘ NIE DOPUSZCZAJĄ DO SIEBIE
  NOWYCH UCZESTNIKÓW. TAKI WŁAŚNIE CHARAKTER WINNY MIEĆ
 GRUPY, KTÓRYCH CELEM JEST WSPOMAGANIE W ROZWIĄZYWANIU
   OSOBISTYCH PROBLEMÓW, STAŁE ZMIANY UCZESTNIKÓW
      UNIEMOŻLIWIĄ REALIZACJĘ TEGO ZADANIA.
PRZYGOTOWANIE
     SPOTKANIA GRUPY
     SAMOPOMOCOWEJ
  DOBÓR MIEJSCA SPOTKANIA I ODPOWIEDNI
        JEGO WYSTRÓJ
       USTALENIE CZASU SPOTKANIA
  PRZYGOTOWANIE SCENARIUSZA SPOTKANIA
    OKREŚLENIE REZULTATU, JAKIM MA SIĘ
       ZAKOŃCZYĆ SPOTKANIE

      ZADBANIE O DOBRĄ ATMOSFERĘ
PIERWSZE SPOTKANIE
 GRUPY SAMOPOMOCOWEJ
 PIERWSZE SPOTKANIE GRUPY SAMOPOMOCOWEJ
    MA CHARAKTER ORGANIZACYJNY.
DAJE ONO UCZESTNIKOM MOŻLIWOŚĆ OTWARTEGO
  WYRAŻENIE SWOICH PROBLEMÓW I OCZEKIWAŃ
  ZWIĄZANYCH Z UCZESTNICTWEM W GRUPIE.
W JEGO TRAKCIE LUDZIE WZAJEMNIE SIĘ POZNAJĄ,
 USTALAJĄ ZASADY, JAKIE BĘDĄ OBOWIĄZYWAŁY
   PODCZAS KOLEJNYCH SPOTKAŃ ORAZ
  OKREŚLAJĄ INNE WAŻNE DLA GRUPY SPRAWY.
PRZEBIEG PIERWSZEGO
        SPOTKANIA
                WZAJEMNE POZNANIE
Osoby biorące udział w spotkaniu przedstawiają się pozostałym uczestnikom oraz mówią, jakie są
         ich problemy i oczekiwania związane z uczestnictwem w grupie.
             SPRAWY ORGANIZACYJNE
    częstotliwość spotkań – ważne, żeby przynajmniej na początku funkcjonowania grupy samopomocowej
    spotkania odbywały się regularnie i często np.: 1 na tydzień lub 2 tygodnie, w określone dni, o stałej porze.
                    Czas trwania spotkania – 1,5 – 2 godziny
    lista uczestników – dobrze jest na 1 lub 2 spotkaniu sporządzić listę uczestników (imię, nazwisko, adres,
                             telefon)
                      grupa otwarta czy zamknięta
     osoba kontaktowa – wybranie jednej lub dwóch osób, które przejmą funkcje osób kontaktowych
   osoba prowadząca spotkanie - aby spotkanie przebiegało sprawnie powinna być osoba, które je prowadzi.
        W przypadku grupy samopomocowej za każdym razem prowadzącym może być inna osoba.
               WYPRACOWANIE ZASAD
  Wypracowanie zasad jest niezwykle istotne, albowiem ułatwia funkcjonowanie grupy, pozwala na
       przełamanie oporów mówienia o trudnych, czasem wstydliwych sprawach.
                   PODSUMOWANIE
Pod koniec spotkania każdy z uczestników winien wyrazić swoją opinię o spotkaniu oraz określić
             czy ma zamiar przyjść na następne spotkanie.
ETAPY ROZWOJU
   GRUPY
  ETAP FORMOWANIA
   ETAP KONFLIKTU

  ETAP NORMATYWNY

   ETAP DZIAŁANIA

ETAP ZAKOŃCZENIA DZIAŁANIA
ETAP
  FORMOWANIA
JEST TO ETAP, NA KTÓRYM ROZPOCZYNA
  SIĘ ŻYCIE GRUPY, KIEDY UCZESTNICY
 WZAJEMNIE SIĘ POZNAJĄ, ZDOBYWAJĄ
 INFORMACJE NA TEMAT CELÓW GRUPY,
 SZUKAJĄ SWOJEGO W NIEJ MIEJSCA, itp.
 ETAPOWI TEMU TOWARZYSZY NIEPOKÓJ
    I NIEPEWNOŚĆ CO DO ZADAŃ I
        SYTUACJI.
ETAP KONFLIKTU
WZAJEMNE POZNAWANIE UCZESTNIKÓW,
  CELÓW; PODZIAŁ ZADAŃ, RÓL, itp.,
PRZYCZYNIA SIĘ DO POJAWIENIA RÓŻNIC,
 CO SPRZYJA POJAWIENIU SIĘ MNIEJ LUB
 BARDZIEJ POWAŻNYCH KONFLIKTÓW,
 KTÓRE JEŚLI NIE ZOSTANĄ ROZWIĄZANE
 MOGĄ STAĆ SIĘ PRZYCZYNĄ ROZPADU
        GRUPY.
ETAP NORMATYWNY

 PODCZAS TEGO ETAPU
DOOKREŚLANE SĄ NORMY,
   KTÓRE BĘDĄ
  OBOWIĄZYWAĆ
WSZYSTKICH CZŁONKÓW.
NORMY GRUPOWE
NORMA GRUPOWA OZNACZA PRZEPIS, ZASADĘ OKREŚLAJĄCĄ,
 W JAKI SPOSÓB POWINIEN LUB NIE POWINIEN ZACHOWAĆ SIĘ
  CZŁONEK DANEJ GRUPY, PEŁNIĄCY OKREŚLONĄ ROLĘ I
    ZAJMUJĄCY OKREŚLONĄ POZYCJĘ SPOŁECZNĄ.

   NORMY REGULUJĄ ZWYCZAJE GRUPY, WPŁYWAJĄ NA
   WYTWORZENIE SIĘ POCZUCIA WIĘZI WŚRÓD CZŁONKÓW
   GRUPY ORAZ WZROSTU ICH IDENTYFIKACJI Z GRUPĄ.

 NORMY GRUPOWE PEŁNIĄ DWIE PODSTAWOWE FUNKCJE:
    PRZYCZYNIAJĄ SIĘ DO OSIĄGNIĘCIA CELÓW GRUPOWYCH
   ZAPEWNIAJĄ TRWANIE GRUPY, CZYLI POZWALAJĄ NA ZACHOWANIE
        TOŻSAMOŚCI, SAMOIDENTYFIKACJI GRUPY
NORMY GRUPOWE
      NORMY NAJCZĘŚCIEJ ODNOSZĄ SIĘ DO:
      działań, czyli wskazują jak pracować, jak się miedzy sobą komunikować,
    wyglądu, czyli określają sposób ubierania w celu zaznaczenia identyfikacji z grupą,
               nieformalnych układów społecznych,
      alokacji dóbr, czyli określenie komu i jakie zyski mają przypaść w udziale.                 ISTNIENIE NORM:
     umożliwia kontrolowanie zachowań członków grup, co może mieć wpływ na przetrwanie
                         grupy,
    sprawia, że kontakty społeczne są bardziej efektywne, a ich przebieg można przewidzieć,
       zmniejsza niepewność i zakłopotanie członków grupy w sytuacjach nietypowych.


      NORMY SĄ MECHANIZMEM KONTROLI, ZA ICH
    NIEPRZESTRZEGANIE MOŻNA ZOSTAĆ WYKLUCZONYM
             Z GRUPY.
PODSTAWOWE NORMY
  GRUPOWE
   NORMA WZAJEMNEGO WSPOMAGANIA
    NORMA SOLIDARNOŚCI GRUPOWEJ
 NORMY ZWIANE Z LOJALNOŚCIĄ WOBEC ZESPOŁU
 ODPOWIEDZIALNOŚĆ I WSPÓŁODPOWIEDZIALNOŚĆ
     RZETELNOŚĆ I TERMINOWOŚĆ
     DĄŻENIE DO PROFESJONALIZMU
    SZACUNEK I WZAJEMNA AKCEPTACJA
      OTWARTA KOMUNIKACJA
 NORMY ZWIĄZANE ZE SPOSOBEM ROZWIĄZYWANIA
         KONFLIKTÓW
ETAP DZIAŁANIA

POLEGA NA REALIZACJI
 ZADAŃ, KTÓRE MAJĄ
  UCZESTNIKÓW
  DOPROWADZIĆ DO
 ZAŁOŻONEGO CELU.
DWA ASPEKTY FUNKCJONOWANIA
     GRUPY
  OSOBA PROWADZĄCA GRUPĘ WINNA ZWRACAĆ UWAGĘ NA DWA
       ASPEKTY JEJ FUNKCJONOWANIA:

                    TREŚCI
   czyli to co się dzieje w grupie: fakty, pomysły, propozycje, opinie odnoszą się do
  podejmowanych przez grupę działań, bieżących zadań, czyli do tego co się dzieje. Są
          to te elementy, na których skupia się uwaga uczestników.

                  PROCESU
czyli jak to się odbywa: czyli odczucia, postawy, relacje, emocje, niezgodności, a zatem to
  co może nam powiedzieć – jak się dzieje. Są to wszystkie elementy odnoszące się do
    tego, co rozgrywa się między uczestnikami podczas wspólnej pracy, czyli takich
     zjawisk jak – próba sił, różnice w stylu pracy, ukryte cele, nie wypowiedziane
           odczucia, „niepisane reguły”, jakimi kieruje się grupa.
UDANA GRUPA
                ROZUMIE SWOJE CELE I ZADANIA.
       ELASTYCZNIE DOSTOSOWUJE SPOSÓB DZIAŁANIA DO PRZYJĘTYCH CELÓW.
    CHARAKTERYZUJE SIĘ WYSOKIM STOPNIEM KOMUNIKACJI I ZROZUMIENIA MIEDZY SWOIMI
   CZŁONKAMI. INDYWIDUALNE ODCZUCIA, STANOWISKA I POGLĄDY WSZYSTKICH JEJ CZŁONKÓW
           SĄ PRZEKAZYWANE W SPOSÓB BEZPOŚREDNI I OTWARTY.
   POTRAFI PODJĄĆ I DOPROWADZIĆ DO KOŃCA PROCES PODEJMOWANIA DECYZJI. ZAPEWNIA
     WSZYSTKIM CZŁONKOM UDZIAŁ W PODEJMOWANIU WSZELKICH WAŻNYCH DECYZJI.
   OSIĄGA RÓWNOWAGĘ POMIĘDZY SKUTECZNOŚCIĄ DZIAŁAŃ ZESPOŁOWYCH A REALIZACJĄ
                  POTRZEB INDYWIDUALNYCH.
  ZAPEWNIA DZIELENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEZ WSZYSTKICH SWOICH CZŁONKÓW. WSZYSCY
    MOGĄ PRZEDSTAWIĆ WŁASNE POMYSŁY, ROZWIJAĆ I OPRACOWYWAĆ PROJEKTY INNYCH,
   OPINIOWAĆ, SPRAWDZAĆ WYKONALNOŚĆ POTENCJALNYCH DECYZJI, A TAKŻE W INNY SPOSÓB
    PRZYCZYNIAĆ SIĘ DO OSIĄGNIĘCIA CELÓW PRZYJĘTYCH PRZEZ GRUPĘ I WŁAŚCIWEGO JEJ
                   FUNKCJONOWANIA.
        JEST ZWARTA, ALE NIE OGRANICZA NIEZALEŻNOŚCI SWOICH CZŁONKÓW.
            WŁAŚCIWIE WYKORZYSTUJE UMIEJĘTNOŚCI CZŁONKÓW.
       NIE JEST ZDOMINOWANA PRZEZ PRZYWÓDCĘ ANI ŻADNEGO Z CZŁONKÓW.
  JEST OBIEKTYWNA W OCENIANIU SAMEJ SIEBIE. NIE UCIEKA OD WŁASNYCH PROBLEMÓW I JEST
              ZDOLNA DO MODYFIKOWANIA SWOICH DZIAŁAŃ.
   UTRZYMUJE RÓWNOWAGĘ MIEDZY EMOCJAMI I ROZSĄDKIEM ORAZ TWÓRCZO WYKORZYSTUJE
             EMOCJE, KTÓRE PRZEŻYWAJĄ JEJ CZŁONKOWIE.
SKUTECZNOŚĆ GRUPY
    SKUTECZNOŚĆ DZIAŁANIA GRUPY ZALEŻY NIE TYLKO OD
      OSIĄGANYCH REZULTATÓW, ALE RÓWNIEŻ OD JEJ
   WEWNĘTRZNEGO FUNKCJONOWANIA, KTÓRE JEST PRAWIDŁOWE
          JEŚLI CZŁONKOWIE GRUPY:
   mają poczucie przynależności do grupy i odczuwają pozytywne nastawienie
             innych członków grupy do siebie,
    wiedzą czego grupa od nich oczekuje i na czym ma polegać ich aktywne
        uczestnictwo oraz czują, że ich wysiłek jest doceniany,
  mają wpływ na ustalanie reguł, celów i planowanie sposobów ich realizacji oraz
                podejmowanie decyzji.

  BUDOWANIU DOBREJ WSPÓŁPRACY I MIŁEJ ATMOSFERY PODCZAS
   SPOTKAŃ SŁUŻY BLIŻSZE POZNANIE SIĘ CZŁONKÓW GRUPY, CO
    POMAGA RÓWNIEŻ W BUDOWANIU ZAUFANIA, KTÓRE JEST
       NIEZBĘDNE DO SKUTECZNEGO DZIAŁANIA.
ROLA FACILITATORA
   W GRUPIE
POZYTYWNY WPŁYW NA FUNKCJONOWANIE GRUPY MA TO, GDY
  WSZYSCY JEJ CZŁONKOWIE CZUJĄ SIĘ ODPOWIEDZIALNI ZA
  KIEROWANIE NIĄ. WSKAZANE JEST ZATEM UMOŻLIWIENIE
   TEGO KAŻDEMU Z NICH. SZANSĘ TAKĄ STWARZA ROLA
 FACILITATORA, KTÓRĄ ZA KAŻDYM RAZEM MOŻE PEŁNIĆ INNA
 OSOBA, CO POZWOLI JEJ SPRAWDZIĆ SIĘ W TEJ ROLI I LEPIEJ
        ZROZUMIEĆ GRUPĘ I JEJ CELE.

FACILITATOR, CZYLI OSOBA USPRAWNIAJĄCA DZIAŁANIE, NIE
  JEST LIDEREM, LECZ KIMŚ, KTO PROWADZI SPOTKANIE,
 MODERUJE DYSKUSJE, UŁATWIA PODEJMOWANIE DECYZJI I
 KONKRETNYCH DZIAŁAŃ. JEGO ZADANIEM JEST ZACHĘCANIE
   WSZYSTKICH DO WYPOWIEDZI NA DANY TEMAT, MOŻE
  RÓWNIEŻ SAM PROPONOWAĆ SPOSOBY ROZWIĄZANIA.
LIDER W GRUPIE
  POJAWIENIE SIĘ W GRUPIE FACILITATORA NIE
PRZESZKADZA, ANI NIE ZAGRAŻA LIDEROWI, JEŚLI TAKI
 W GRUPIE SIĘ POTRZEBNY. JEGO ROLA POWINNA
RACZEJ POLEGAĆ NA REPREZENTOWANIU INTERESÓW
GRUPY NA ZEWNĘTRZ, A NIE PROWADZENIU SPOTKAŃ.
LIDER, PRZYWÓDCA TO OSOBA WYZNACZONA LUB
   WYBRANA PRZEZ CZŁONKÓW GRUPY DO
  KIEROWANIA NIĄ. O LEGALNYM PRZYWÓDZTWIE
 MÓWIMY WÓWCZAS, GDY WŁADZA ZOSTAŁA DANEJ
   OSOBIE PRZEKAZANA PRZEZ GRUPĘ, GDY
 NATOMIAST WŁADZĘ ZDOBYWA ONA SAMA MAMY
     DO CZYNIENIA Z PRZYWÓDZTWEM
        SAMOZWAŃCZYM.
CECHY I UMIEJĘTNOŚCI
    LIDERA
 LIDERA JAKO OSOBĘ ZNACZĄCĄ DLA GRUPY WINNY
 CHARAKTERYZOWAĆ OKREŚLONE CECHY I UMIEJĘTNOŚCI,
     DO KTÓRYCH NALEŻY ZALICZYĆ m.in.:
        umiejętność rozwiązywania problemów,
    łatwość nawiązywania kontaktów i wzbudzania zaufania,
              inicjatywa,
          elastyczność, racjonalność.


PONADTO PONIEWAŻ CELEM PRZYWÓDCY JEST
 WPŁYWANIA NA ZACHOWANIE INNYCH WINIEN
 ON RÓWNIEŻ STANOWIĆ PEWIEN WZÓR DO
       NAŚLADOWANIA.
STYLE PRZYWÓDZTWA
 SUKCES GRUPY JEST UZALEŻNIONY OD WYBORU
 WŁAŚCIWEGO STYLU PRZYWÓDZTWA, WŚRÓD KTÓRYCH
    WYRÓŻNIAMY CZTERY PODSTAWOWE:
           DYREKTYWNY,
       ZORIENTOWANY NA OSIĄGNIĘCIA,
         UDZIELAJĄCY WSPARCIA,
           UCZESTNICZĄCY.


DWA PIERWSZE ZORIENTOWANE SĄ NA ZADANIA I STRUKTURĘ,
     NATOMIAST TRZECI I CZWARTY NA RELACJE
  INTERPERSONALNE. STOSOWANIE POSZCZEGÓLNYCH
  STYLÓW KIEROWANIA WINNO BYĆ DOSTOSOWANE DO
         BIEŻĄCEJ SYTUACJI.
PODEJMOWANIE DECYZJI
 AUTORYTARNE PODEJMOWANIE DECYZJI
polega na arbitralnym podejmowaniu decyzji przez jednostki
   silne, autorytarne, posiadające przewagę w zespole i
        nieliczące się ze zdaniem ogółu.

DEMOKRATYCZNE PODEJMOWANIE DECYZJI
 polega na podejmowaniu decyzji w drodze głosowania.

       METODA CONSENSUSU
wypracowanie wspólnego stanowiska zespołu w oparciu o
  wzajemne przekonywanie się, wymianę argumentów,
   wyrażanie poglądów przez wszystkich członków.
ETAP ZAKOŃCZENIE
   DZIAŁANIA
  TO ETAP, W KTÓRYM
 NASTĘPUJE ROZWIĄZANIE
      GRUPY.
MA TO NAJCZĘŚCIEJ MIEJSCE
  PO OSIĄGNIĘCIU CELU.
PORÓWNANIE MODELU
   PROFESJONALNEGO Z MODELEM
     POMOCY WZAJEMNEJ


 MODEL PROFESJONALNY        MODEL POMOCY WZAJEMNEJ

                   Samopomoc stanowi formę
 Profesjonalista wie najlepiej.       autoterapii.
Diagnoza i rozwiązanie każdego     Skuteczna pomoc płynie z
 problemu wymaga interwencji    wewnątrz, bo tylko sam człowiek,
      eksperta.        którego dany problem dotyczy
  Leczenie samemu jest       wie, czego potrzebuje i co mu
  nieskuteczne, a nawet           pomaga.
    niebezpieczne.        Ktoś z zewnątrz może jedynie
                  pobudzić wewnętrzny mechanizm
                       samoleczenia.
PORÓWNANIE MODELU
    PROFESJONALNEGO Z MODELEM
      POMOCY WZAJEMNEJ

  MODEL PROFESJONALNY        MODEL POMOCY WZAJEMNEJ

Podstawą świadczenia pomocy jest
posiadanie formalnych kwalifikacji i  Nie ma specjalnych warunków
     wykształcenia.        przyjęcia – każdy może przyjść i
   Tylko profesjonalista ma    wnieść swój wkład, bez względu na
wystarczającą wiedzę i wnikliwość, to kim jest i jakie ma wykształcenie.
by zrozumieć i rozwiązać problem.    Nikt nie ma obowiązku słuchać
 Kto nie przeszedł specjalnego   innych, jeśli ich rady wydają mu się
 szkolenia nie może pomagać            nietrafne.
       innym          Biegłym jest ten, kto ma większe
Do świadczenia pomocy powołane      doświadczenie, czy też jest
   są specjalne instytucje       wzorcem do naśladowania.
 zatrudniające profesjonalistów.
PORÓWNANIE MODELU
   PROFESJONALNEGO Z MODELEM
     POMOCY WZAJEMNEJ

 MODEL PROFESJONALNY        MODEL POMOCY WZAJEMNEJ

Władza w relacji profesjonalista –  Każdy ma swój udział we władzy.
klient jest zawsze w rękach tego   Grupą kieruje się zamiennie lub po
      pierwszego.        kolei. Nie ma charyzmatycznych
 Wszystko co się dzieje w tych         przywódców.
   relacjach ma charakter
      hierarchiczny.
                    Pomaganie innym jest aktem
                     dobrowolnym lub środkiem
   Pomoc jest towarem.
                       samorealizacji.
 Profesjonalista za swój czas i
wiedzę otrzymuje wynagrodzenie.   Nie pobierane są żadne opłaty, ani
                     nie wypłacane honoraria.
PORÓWNANIE MODELU
   PROFESJONALNEGO Z MODELEM
     POMOCY WZAJEMNEJ

 MODEL PROFESJONALNY       MODEL POMOCY WZAJEMNEJ
                    Udzielenie pomocy jest
   Udzielanie pomocy jest    traktowane jako służba na rzecz
  postrzegane wyłącznie w      społeczności, dobry uczynek,
 kategoriach pracy lub zawodu.   działanie wyzwalające energię,
                   niekończący się obowiązek.
 Ważna jest forma podejścia do
                  Ważne są relacje subiektywne i
   rozwiązania problemu.
                  spontaniczne. Ceniony jest tu
  Profesjonalista stara się być
                   zdrowy rozsądek, intuicję,
obiektywny. Świadczenie pomocy
                  mądrości ludowe i bezpośrednie
 oparte jest na wynikach badań,
                     doświadczenie.
 obserwacji, uznanych teoriach.
PORÓWNANIE MODELU
   PROFESJONALNEGO Z MODELEM
     POMOCY WZAJEMNEJ

  MODEL PROFESJONALNY          MODEL POMOCY WZAJEMNEJ
                     Uznaje się prawo do wzajemnej
                      krytyki i otwartej konfrontacji.
 Profesjonalista wystrzega się       Konflikty interpersonalne są
   oceny i konfrontacji.       dopuszczalne, a nawet wskazane.
                     Rady są udzielane, nawet gdy nikt
                          o nie nie prosi.
                       Uczestników zachęca się do
Niewskazane jest zaprzyjaźnienie się i
                     utrzymywania kontaktów towarzyskich
utrzymywanie kontaktów towarzyskich
                     i udzielania sobie pomocy także poza
 między profesjonalistą a członkiem
                             grupą.
        grupy.
                     Spotkania odbywają się w dowolnym
 Spotkanie odbywają się w miejscach
                      miejscu prywatnym lub publicznym,
   oficjalnych – ops, szkoła.
                       które odpowiada uczestnikom.
BIBLIOGRAFIA
  Andrzej W. Lipiński - Podstawy socjologii – wybrane teksty socjologiczne” tom 2 –Radom 1996
  Bob Biagi - „Pracując razem” – podręcznik pomagający grupom w efektywniejszej pracy
  Bożena Kowalczyk i Paweł Jordan – „Budowanie zespołu” –BORIS Warszawa 2001
  Carol K. Oyster „Grupy” – Poznań 2002
  Carole Sutton – „Psychologia dla pracowników socjalnych” – Gdańsk 2004
  Cristina de Robertis, Henri Pascal „Postępowanie metodyczne w pracy socjalnej z grupami i ze społecznościami”– Katowice 1999
  Charles D. Garvin, Brett A. Seabury – „Działania interpersonalne w pracy socjalnej” – Katowice 1998
  Danuta Walczak – Duraj – „Podstawy socjologii” – Łódź 1998
  Elliot Aronson, Timothy D. Wilson, Robin M. Alert – „Psychologia społeczna” –Poznań 1997
  Ewa Stanisławek redakcja – „Wybrane problemy psychologii społecznej” – Warszawa 2004
  Hanna Hamer – „Rozwój umiejętności społecznych” – przewodnik dla nauczycieli - Warszawa 1999
  Jan Szczepański – „Elementarne pojęcia socjologii” – Warszawa 1970
  Jan Turowski – „Socjologia. Małe struktury społeczne” – Lublin 2001
  Janusz Reykowski – „Z zagadnień psychologii motywacji” – Warszawa 1970
  Jerzy Szmagalski - „Przewodzenie małym grupom” –Warszawa 1998
  Maria Przetacznik – Gierowska i Grażyna Makiełło – Jarża – Podstawy psychologii ogólnej” – Warszawa 1989
  Marianne Schneider Corey, Gerard Corey – „Grupy. Zasady i techniki grupowej pomocy psychologicznej” - Warszawa 1995
  Michale Doyle, Dawid Straus – „Sposób na dobre zebranie” – Warszawa 1997
  Małgorzata Załuska, Jerzy Boczoń i inni – „Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim” – Katowice 1998
  Paweł Jordan i Bohdan Skrzypaczak - „Centrum Aktywności Lokalnej jako metoda rozwoju społeczności lokalnej” – Warszawa 2002
  Philip G. Zimbardo – „Psychologia i życie” – Warszawa 1999
  Piotr Sztopmka – „Socjologia” – Kraków 2003
  Tadeusz Pilch, Irena Lepalczyk i inni – „Pedagogika społeczna” - Warszawa 1995
  Wilhelmina Wosińska – „Psychologia życia społecznego” – Gdańsk 2004
  „Jak żyć z ludźmi” – program profilaktyczny młodzieży. Ćwiczenia grupowe – MEN, Warszawa 1999
  Materiały Stowarzyszenie BORIS wypracowane podczas szkolenia na temat tworzenie KISS

More Related Content

More from GURT Resource Centre

Пошук майбутнього національної мережі ОГС України: планування дій
Пошук майбутнього національної мережі ОГС України: планування дійПошук майбутнього національної мережі ОГС України: планування дій
Пошук майбутнього національної мережі ОГС України: планування дійGURT Resource Centre
 
Як зробити власнийupgrade у кар'єрі в презентації Каріни Клименко
Як зробити власнийupgrade у кар'єрі в презентації Каріни Клименко Як зробити власнийupgrade у кар'єрі в презентації Каріни Клименко
Як зробити власнийupgrade у кар'єрі в презентації Каріни Клименко GURT Resource Centre
 
OneNote і про те як зробити #твійupgrade вже сьогодні. Історія від учителя іс...
OneNote і про те як зробити #твійupgrade вже сьогодні. Історія від учителя іс...OneNote і про те як зробити #твійupgrade вже сьогодні. Історія від учителя іс...
OneNote і про те як зробити #твійupgrade вже сьогодні. Історія від учителя іс...GURT Resource Centre
 
Як зробити реструктиризацію свого світогляду
Як зробити реструктиризацію свого світоглядуЯк зробити реструктиризацію свого світогляду
Як зробити реструктиризацію свого світоглядуGURT Resource Centre
 
Гвоздецька Наталія Iot лабараторія
Гвоздецька Наталія Iot лабараторіяГвоздецька Наталія Iot лабараторія
Гвоздецька Наталія Iot лабараторіяGURT Resource Centre
 
Ефективний менеджмент волонтерських програм
Ефективний менеджмент волонтерських програмЕфективний менеджмент волонтерських програм
Ефективний менеджмент волонтерських програмGURT Resource Centre
 
Презентація Пролісок-Бердянськ
Презентація Пролісок-БердянськПрезентація Пролісок-Бердянськ
Презентація Пролісок-БердянськGURT Resource Centre
 
Презентація Благодійного Фонду Сантіс
Презентація Благодійного Фонду СантісПрезентація Благодійного Фонду Сантіс
Презентація Благодійного Фонду СантісGURT Resource Centre
 
Презентація антикафе «Час є!» (Бердянськ)
Презентація антикафе «Час є!» (Бердянськ)Презентація антикафе «Час є!» (Бердянськ)
Презентація антикафе «Час є!» (Бердянськ)GURT Resource Centre
 
Презентація туристичног клубу Клубок
Презентація туристичног клубу КлубокПрезентація туристичног клубу Клубок
Презентація туристичног клубу КлубокGURT Resource Centre
 
Презентація БФ Твори добро
Презентація БФ Твори доброПрезентація БФ Твори добро
Презентація БФ Твори доброGURT Resource Centre
 
Презентація ГО Школа волонтерів
Презентація ГО Школа волонтерівПрезентація ГО Школа волонтерів
Презентація ГО Школа волонтерівGURT Resource Centre
 
Інститут громадського розвитку "Ортега і-гасет"
Інститут громадського розвитку "Ортега і-гасет"Інститут громадського розвитку "Ортега і-гасет"
Інститут громадського розвитку "Ортега і-гасет"GURT Resource Centre
 

More from GURT Resource Centre (20)

YMCA
YMCAYMCA
YMCA
 
Open space book, 27.11
Open space book, 27.11Open space book, 27.11
Open space book, 27.11
 
Пошук майбутнього національної мережі ОГС України: планування дій
Пошук майбутнього національної мережі ОГС України: планування дійПошук майбутнього національної мережі ОГС України: планування дій
Пошук майбутнього національної мережі ОГС України: планування дій
 
Як зробити власнийupgrade у кар'єрі в презентації Каріни Клименко
Як зробити власнийupgrade у кар'єрі в презентації Каріни Клименко Як зробити власнийupgrade у кар'єрі в презентації Каріни Клименко
Як зробити власнийupgrade у кар'єрі в презентації Каріни Клименко
 
OneNote і про те як зробити #твійupgrade вже сьогодні. Історія від учителя іс...
OneNote і про те як зробити #твійupgrade вже сьогодні. Історія від учителя іс...OneNote і про те як зробити #твійupgrade вже сьогодні. Історія від учителя іс...
OneNote і про те як зробити #твійupgrade вже сьогодні. Історія від учителя іс...
 
Як зробити реструктиризацію свого світогляду
Як зробити реструктиризацію свого світоглядуЯк зробити реструктиризацію свого світогляду
Як зробити реструктиризацію свого світогляду
 
Гвоздецька Наталія Iot лабараторія
Гвоздецька Наталія Iot лабараторіяГвоздецька Наталія Iot лабараторія
Гвоздецька Наталія Iot лабараторія
 
Севастюк Аліна
Севастюк АлінаСевастюк Аліна
Севастюк Аліна
 
Кондратюк Леся
Кондратюк ЛесяКондратюк Леся
Кондратюк Леся
 
Владимир Галика
Владимир ГаликаВладимир Галика
Владимир Галика
 
Ефективний менеджмент волонтерських програм
Ефективний менеджмент волонтерських програмЕфективний менеджмент волонтерських програм
Ефективний менеджмент волонтерських програм
 
Prolisok berdyansk
Prolisok berdyanskProlisok berdyansk
Prolisok berdyansk
 
Prolisok berdyansk 10sl
Prolisok berdyansk 10slProlisok berdyansk 10sl
Prolisok berdyansk 10sl
 
Презентація Пролісок-Бердянськ
Презентація Пролісок-БердянськПрезентація Пролісок-Бердянськ
Презентація Пролісок-Бердянськ
 
Презентація Благодійного Фонду Сантіс
Презентація Благодійного Фонду СантісПрезентація Благодійного Фонду Сантіс
Презентація Благодійного Фонду Сантіс
 
Презентація антикафе «Час є!» (Бердянськ)
Презентація антикафе «Час є!» (Бердянськ)Презентація антикафе «Час є!» (Бердянськ)
Презентація антикафе «Час є!» (Бердянськ)
 
Презентація туристичног клубу Клубок
Презентація туристичног клубу КлубокПрезентація туристичног клубу Клубок
Презентація туристичног клубу Клубок
 
Презентація БФ Твори добро
Презентація БФ Твори доброПрезентація БФ Твори добро
Презентація БФ Твори добро
 
Презентація ГО Школа волонтерів
Презентація ГО Школа волонтерівПрезентація ГО Школа волонтерів
Презентація ГО Школа волонтерів
 
Інститут громадського розвитку "Ортега і-гасет"
Інститут громадського розвитку "Ортега і-гасет"Інститут громадського розвитку "Ортега і-гасет"
Інститут громадського розвитку "Ортега і-гасет"
 

Grupy

 • 1. GRUPY SAMOPOMOCOWE SPOSÓB NA AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ BORIS 2009
 • 2. GRUPY W ŻYCIU CZŁOWIEKA CZŁOWIEK JAKO ISTOTA SPOŁECZNA ŻYJE WE WSPÓLNOCIE I PRZY JEJ POMOCY ZASPAKAJA SWOJE POTRZEBY. JEGO ŻYCIE PRZEBIEGA W BARDZO ZŁOŻONEJ RZECZYWISTOŚCI, SKŁADAJĄCEJ SIĘ Z NIEZLICZONEJ ILOŚCI KONTEKSTÓW SPOŁECZNYCH (kontekst rodzinny, sąsiedzki, edukacyjny, zawodowy, religijny, rekreacyjny, itp.). KAŻDY Z KONTEKSTÓW ZWIĄZANY JEST Z ISTNIENIEM CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA NIEGO GRUP, DO KTÓRYCH CZŁOWIEK W CIĄGU SWOJEGO ŻYCIA PRZYSTĘPUJE. ICH ILOŚĆ JEST NIEZLICZONA I NIE SPOSÓB ICH WSZYSTKICH WYMIENIĆ. NALEŻY JEDNAK ODPOWIEDZIEĆ SOBIE NA PYTANIA: CO KIERUJE JEGO POSTĘPOWANIEM? DLACZEGO PRZYŁĄCZA SIĘ DO TEJ, CZY INNEJ GRUPY?
 • 3. MOTYWACJA TO UKŁAD MOTYWÓW LUDZKIEGO POSTĘPOWANIA, CZYLI WEWNĘTRZNY MECHANIZM, KTÓRY URUCHAMIA I ORGANIZUJE ZACHOWANIE CZŁOWIEKA ORAZ KIERUJE NA OSIĄGNIECIE CELU.
 • 4. MOTYWACJA CELE MOGĄ BYĆ: DODATNIE, czyli takie do osiągnięcia których zmierzamy UJEMNE, czyli te których staramy się unikać
 • 5. PROCESY MOTYWACYJNE PROCESY MOTYWACYJNE ZARÓWNO DODATNIE, JAK I UJEMNE CHARAKTERYZUJĄ SIĘ TAKIMI SAMYMI CECHAMI:  mają kierunek, co oznacza że pobudzają do osiągania lub do unikania określonych stanów,  posiadają natężenie, czyli ich pobudzenie oznacza przyrost lub spadek sił,  towarzyszą im określone stany emocjonalne, które w przypadku spełnienia pragnień lub uniknięcia spełnienia obaw są dodatnie, natomiast w przypadku gdy spełniają się obawy lub gdy pragnienie nie zostanie spełnione pojawiają się emocje negatywne.
 • 6. MOTYWACJA – POTRZEBY PODSTAWOWYM ELEMENTEM WARUNKUJĄCYM POJAWIENIE SIĘ MOTYWACJI SĄ POTRZEBY, OZNACZAJĄCE ODCZUWANY PRZEZ CZŁOWIEKA BRAK CZEGOŚ – BRAK OKREŚLONEJ SUBSTANCJI, PRZEDMIOTU LUB OSOBY.
 • 7. POTRZEBY LICZBA LUDZKICH POTRZEB JEST NIEOGRANICZONA, STANOWIĄ ONE ŹRÓDŁO JEGO AKTYWNOŚCI, W ZWIĄZKU Z DĄŻENIEM DO ICH RELATYWNIE SZEROKIEGO ZASPOKOJENIA. NIEZASPOKOJENIE POTRZEB PROWADZI DO FRUSTRACJI.
 • 8. HIERARCHIA POTRZEB WG ABRAHAMA MASLOWA SAMOREALIZACJA POTRZEBY ESTETYCZNE POTRZEBY POZNAWCZE SZACUNEK PRZYNALEŻNOŚĆ BEZPIECZEŃSTWO POTRZEBY FIZJOLOGICZNE
 • 9. KORZYŚCI Z PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUP WIĄZANIE SIĘ Z GRUPAMI WYJAŚNIANE JEST W KATEGORIACH WYMIANY SPOŁECZNEJ – LUDZIE STARAJĄ SIĘ ODWDZIĘCZAĆ ZA WYŚWIADCZONE DOBRO, PRZYSŁUGĘ I TEGO SAMEGO OCZEKUJĄ OD INNYCH. DOKONUJĄC WYBORU GRUPY CZŁOWIEK ROZPATRUJE TO NAJCZĘŚCIEJ W KATEGORIACH ZYSKÓW I STRAT, JAKIE UCZESTNICTWO W DANEJ GRUPIE MOŻE PRZYNIEŚĆ. ZDANIEM FOA I FOA ISTNIEJE 6 RODZAJÓW KORZYŚCI PŁYNĄCYCH Z PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY: MIŁOŚĆ  PIENIĄDZE  STATUS  INFORMACJE  DOBRA  USŁUGI
 • 10. PRZYSTĘPOWANIE DO GRUP DECYZJA O PRZYSTĄPIENIU DO DANEJ GRUPY PODEJMOWANA JEST PO ANALIZIE JEJ ATRAKCYJNOŚCI, BĘDĄCEJ WYPADKOWĄ BILANSU ZYSKÓW I KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z PRZYSTĄPIENIEM I POZOSTANIEM W JEJ STRUKTURACH. BILANS JEST UZALEŻNIONY OD OCZEKIWANYCH ILOŚCI I RODZAJÓW ZYSKÓW ORAZ PRZEWIDYWANYCH KOSZTÓW, JAKIE NALEŻY PONIEŚĆ PRZYSTĘPUJĄC DO DANEJ GRUPY – CZAS, ENERGIA, POŚWIĘCANE NA JEJ RZECZ ZASOBY.
 • 11. GRUPA:  DAJE MOŻLIWOŚĆ ZMIERZENIA SIĘ ZE SWOIMI PROBLEMAMI  DAJE MOŻLIWOŚĆ PEŁNIEJSZEGO I BARDZIEJ WSZECHSTRONNEGO SPOJRZENIA NA DANY PROBLEM  STANOWI ŹRÓDŁO SIŁY DLA TWORZĄCYCH JĄ LUDZI  DOSTARCZA WSPARCIA EMOCJONALNEGO
 • 12. CO TO JEST GRUPA? GRUPĄ SĄ DWIE LUB WIĘCEJ OSÓB MIĘDZY, KTÓRYMI ISTNIEJE BEZPOŚREDNIA INTERAKCJA, KTÓRE POSIADAJĄ USTALONE WSPÓLNE NORMY, MAJĄ WSPÓLNY CEL, TWORZĄ ROZWINIĘTĄ STRUKTURĘ GRUPOWĄ I MAJĄ POCZUCIE ODRĘBNOŚCI SWOJEJ GRUPY W STOSUNKU DO INNYCH GRUP.
 • 13. WYRÓŻNIAMY: GRUPY NIESPOŁECZNE GRUPY SPOŁECZNE
 • 14. GRUPY SPOŁECZNE TO ZBIOROWOŚCI:  WZGLĘDNIE TRWAŁE, W ODRÓŻNIENIU NP.: OD GRUPY PASAŻERÓW POCIĄGU  ZORGANIZOWANE I USTRUKTURALIZOWANE, W KTÓRYCH POSZCZEGÓLNE ROLE CZŁONKÓW SĄ WYRAŹNIE ZDEFINIOWANE  W KTÓRYCH ZACHODZĄ WZGLĘDNIE TRWAŁE STOSUNKI I INTERAKCJE  SKŁADAJĄCE SIĘ Z WYBRANEJ I OGRANICZONEJ LICZBY CZŁONKÓW
 • 15. GRUPY SPOŁECZNE MOŻEMY ROZPATRYWAĆ W DWÓCH ASPEKTACH: ZADANIOWYM ODNOSZĄCYM SIĘ DO TEGO JAKI CEL, JAKIE ZADANIA GRUPA STAWIA SOBIE DO WYKONANIA, WIĄŻE SIĘ ON Z CZYNNIKIEM PRODUKTYWNOŚCI GRUPY SPOŁECZNYM, KTÓRY ODNOSI SIĘ DO MIEJSCA W GRUPIE POSZCZEGÓLNYCH CZŁONKÓW ORAZ WZAJEMNYCH ZALEŻNOŚCI MIĘDZY NIMI, JEST ON ZWIĄZANY Z CZYNNIKIEM SPÓJNOŚCI POMIĘDZY CZŁONKAMI GRUP
 • 16. WYRÓŻNIAMY TRZY RODZAJE ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ GRUPY ZADANIA PRODUKCYJNE ZADANIA DYSKUSYJNE  ZADANIA POLEGAJĄCE NA ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW
 • 17. KLASYFIKACJE GRUP SPOŁECZNYCH ZE WZGLĘDU NA LICZEBNOŚĆ GRUPY:  grupy małe i wielkie, ZE WZGLĘDU NA CZAS TRWANIA:  grupy krótko i długotrwałe ZE WZGLĘDU NA SPOSÓB REKRUTACJI DO GRUPY:  członkiem grupy zostaje się przez przypisanie,  członkiem zostaje się w drodze osobistego wyboru, ZE WZGLĘDU NA RODZAJ PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ:  grupy jednofunkcyjne podejmujące generalnie jeden rodzaj działalności,  grupy wielofunkcyjne, w których działania dotyczą wielu płaszczyzn, pomagając przy tym w realizacji różnych aspiracji, ZE WZGLĘDU NA SPOSÓB ZORGANIZOWANIA:  grupy formalne, których działanie jest regulowane przez różnego rodzaju przepisy prawne (regulaminy, statuty), określające zasady funkcjonowania, odpowiedzialności itp.,  grupy nieformalne, które nie posiadają oficjalnej i prawnej struktury, ZE WZGLĘDU NA CEL POWOŁANIA:  grupy ukierunkowane na wykonanie konkretnego zadania,  grupy ukierunkowane na siebie samą, w których najważniejszą rzeczą jest sprawa bycia z innymi, więzi emocjonalne, wykorzystywane jako sposób bycia potrzebnym, zaspokojenie potrzeby przynależności, ucieczki przed samotnością
 • 18. PIĘĆ PODSTAWOWYCH CECH MAŁYCH GRUP SPOŁECZNYCH  CEL, do jakiego zmierza,  INTERAKCJE, w jakich pozostają jej członkowie zmierzając do określonego celu,  STRUKTURA GRUPOWA – podział ról, władzy, hierarchia zależności,  STOPIEŃ SPÓJNOŚCI, czyli więzi między członkami,  DYNAMIKA ROZWOJOWA – każda grupa w trakcie swojego funkcjonowanie przechodzi przez różne fazy rozwoju.
 • 19. GŁÓWNE SPOSOBY POWSTAWANIA GRUP  SPONTANICZNY LUB ZAMIERZONY  Z INICJATYWY JEDNEJ OSOBY LUB PEWNEGO ZGROMADZENIA  DOBROWOLNIE LUB Z NAKAZU  DLA ZASPOKOJENIA POTRZEB INDYWIDUALNYCH SWOICH UCZESTNIKÓW LUB POTRZEBY SPOŁECZNEJ NAJCZĘŚCIEJ MAMY DO CZYNIENIA ZE SPLOTEM WYMIENIONYCH OKOLICZNOŚCI
 • 20. RODZAJE GRUP GRUPY SKUPIAJĄCE LUDZI ZDYSKWALIFIKOWANYCH PRZEZ SPOŁECZEŃSTWO JAKO „NORMALNYCH” np.: alkoholicy, byli skazani, narkomani, homoseksualiści, psychicznie upośledzeni. GRUPY OSÓB ŻYJĄCYCH Z LUDŹMI „NAZNACZONYMI” I CIERPIĄCYCH KONSEKWENCJĘ TEGO PIĘTNA np.: małżonkowie, dzieci alkoholików, chorych psychicznie, więźniów. GRUPY LUDZI Z PROBLEMAMI NIEPOWODUJĄCYMI „NAZNACZENIA” SPOŁECZNEGO, ALE PRZYCZYNIAJĄCYCH SIĘ DO SPOŁECZNEJ IZOLACJI np.; wdowy, samotne matki lub ojcowie, rodzice dzieci nieuleczalnie chorych. GRUPY ETNICZNE, RELIGIJNE, RASOWE jako środek obrony przed dyskryminacją oraz w celu zachowania własnej tożsamości kulturowej.
 • 21. GRUPY PROMUJĄCE ZMIANY WYRÓŻNIAMY TRZY PODSTAWOWE RODZAJE GRUP, KTÓRE POWOŁYWANE SĄ PO TO, ŻEBY ZAINICJOWAĆ W CZŁOWIEKU JAKĄŚ PRZEMIANĘ I SĄ TO: GRUPYTRENINGOWE GRUPY TERAPEUTYCZNE GRUPY SAMOPOMOCOWE
 • 22. GRUPY TRENINGOWE SŁUŻĄ WYPOSAŻENIU CZŁOWIEKA W WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI, KTÓRYCH MU BRAKUJE, A KTÓRE CHCIAŁBY POSIADAĆ. W GRUPACH TEGO RODZAJU ZDOBYWA SIĘ UMIEJĘTNOŚCI ZWIĄZANE Z KOMUNIKACJĄ, SŁUCHANIEM, PODEJMOWANIEM DECYZJI, ROZWIĄZYWANIEM KONFLIKTÓW. MOGĄ ONE RÓWNIEŻ ZAJMOWAĆ SIĘ ROZWIĄZYWANIEM PROBLEMÓW ŻYCIOWYCH np.: jak wychowywać dzieci, gospodarować budżetem. PRACA TAKIEJ GRUPY JEST ZBLIŻONA DO ZAJĘĆ SZKOLNYCH, ZAŚ GRUPY SĄ POWOŁYWANE NA OKREŚLONY CZAS NIEZBĘDNY DO ZDOBYCIA WIEDZY LUB UMIEJĘTNOŚCI Z DANEGO ZAKRESU. LIDER ROŻNI SIĘ OD POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW GRUPY TYLKO TYM, ŻE JEST SPECJALISTĄ W DZIEDZINIE (nie musi jednak posiadać z tego zakresu dyplomów wyższych uczelni), KTÓRĄ OBEJMUJE TRENING.
 • 23. GRUPY TERAPEUTYCZNE MAJĄ ZA ZADANIE UŁATWIĆ LUDZIOM ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW, WOBEC KTÓRYCH SĄ BEZRADNI I POTRZEBUJĄ FACHOWEJ POMOCY, ABY OSIĄGNĄĆ ZMIANĘ. GRUPY TEGO RODZAJU MUSZĄ BYĆ PROWADZONE PRZEZ WYKWALIFIKOWANYCH TERAPEUTÓW (NAJCZĘŚCIEJ TWORZONE W PLACÓWKACH LECZNICTWA PSYCHIATRYCZNEGO). SPOTKANIA GRUP TERAPEUTYCZNYCH WINNY ODBYWAĆ SIĘ REGULARNIE.
 • 24. GRUPY SAMOPOMOCOWE TO GRUPY ZŁOŻONE Z OSÓB, KTÓRE BORYKAJĄ SIĘ Z PODOBNYMI PROBLEMAMI I SĄ NASTAWIONE NA WZAJEMNĄ POMOC. KŁADĄ ONE NACISK NA WZAJEMNE ODDZIAŁYWANIE TWARZĄ W TWARZ I NA OSOBISTĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKÓW. NIE SĄ ONE PROWADZONE PRZEZ WYKWALIFIKOWANYCH TERAPEUTÓW, CHOCIAŻ CZĘSTO Z TAKIMI OSOBAMI UTRZYMUJE SIĘ KONTAKT I KORZYSTA Z ICH POMOCY W SYTUACJACH TRUDNYCH. LIDEREM GRUPY JEST NAJCZĘŚCIEJ OSOBA, KTÓRA JEST DOTKNIĘTA TYM SAMYM PROBLEMEM CO POZOSTALI CZŁONKOWIE.
 • 25. GRUPY WSPARCIA PRZYKŁADEM GRUPY SAMOPOMOCOWEJ MOŻE BYĆ GRUPA WSPARCIA DOSTARCZAJĄCA POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ, WZMACNIAJĄCA W DĄŻENIU DO POKONANIA TRUDNOŚCI, NIOSĄCA POMOC W ODZYSKANIU WIARY W SIEBIE I POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI. SKUPIA ONA LUDZI O PODOBNYCH PROBLEMACH ŻYCIOWYCH DOT. ICH SAMYCH LUB ICH BLISKICH, KTÓRYCH CELEM JEST WZAJEMNE ZAPEWNIENIE POMOCY I OPARCIA W RADZENIU SOBIE Z WŁASNYMI PROBLEMAMI, W DOSKONALENIU SWOJEGO PSYCHOLOGICZNEGO FUNKCJONOWANIA ORAZ ZWIĘKSZONEJ SKUTECZNOŚCI WŁASNYCH DZIAŁAŃ – NIE JESTEM SAM, RAZEM ŁATWIEJ. ŹRÓDŁEM POMOCY JEST TU WZAJEMNY WYSIŁEK, UMIEJĘTNOŚCI I WIEDZA CZŁONKÓW. GRUPY WSPARCIA MOGĄ BYĆ TWORZONE I PROWADZONE WYŁĄCZNIE PRZEZ SAMYCH ZAINTERESOWANYCH, ALE TEŻ ICH CZŁONKAMI MOGĄ BYĆ PROFESJONALIŚCI Z RÓŻNYCH DZIEDZIN: PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI itp.. GRUPĘ TAKĄ OKREŚLAMY JAKO PROFESJONALNĄ GRUPĘ WSPARCIA.
 • 26. GRUPY SAMOPOMOCOWE MOGĄ KONCENTROWAĆ SIĘ NA PROBLEMACH, KTÓRE:  GDY RAZ DOTKNĄ CZŁOWIEKA, TRAPIĄ GO DO KOŃCA ŻYCIA I SKAZUJĄ OSOBY NIM DOTKNIĘTE NA CIĄGŁĄ WALKĘ np.: uzależnienie od alkoholu, hazardu,  MAJĄ CHARAKTER CZASOWY I ICH CZŁONKOWIE SPOTYKAJĄ SIĘ TYLKO DO CHWILI DOPÓKI POTRZEBUJĄ WZAJEMNEJ POMOCY I WSPARCIA, np.: osoby, które straciły bliskiego członka rodziny, matki samotnie wychowujące dzieci.
 • 27. IDEA SAMOPOMOCY IDEA SAMOPOMOCY TKWI W WYZWALANIU UŚPIONYCH SIŁ WEWNĘTRZNYCH I MOCNYCH STRON JEDNOSTKI SAMOPOMOCOWEJ, KTÓRĄ MOŻE BYĆ ZARÓWNO POJEDYNCZY CZŁOWIEK, JAK I GRUPA ORAZ SPOŁECZNOŚCI W ODPOWIEDZI NA POJAWIAJĄCE SIĘ POTRZEBY I PROBLEMY.
 • 28. IDEA SAMOPOMOCY W SAMOPOMOCY NACISK POŁOŻONY JEST NA SAMOSTANOWIENIE, POLEGANIE NA SAMYM SOBIE, PRZEJĘCIE KONTROLI NAD WŁASNYM ŻYCIEM, TWÓRCZOŚĆ WŁASNĄ I KONIECZNOŚĆ WYKORZYSTYWANIA WŁASNYCH ZASOBÓW W CELU PRZECIWDZIAŁANIA NIEKORZYSTNYM SYTUACJOM.
 • 29. IDEA SAMOPOMOCY DOŚWIADCZENIA SAMOPOMOCY SPRZYJAJĄ ROZWOJOWI KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI, CO Z KOLEI POZWALA NA TWORZENIE NOWYCH, POZA BIUROKRATYCZNYCH SPOSOBÓW ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW I RADZENIA SOBIE CORAZ SKUTECZNIEJ Z BIUROKRATYCZNYMI STRUKTURAMI. DLA SAMOPOMOCY NIEZWYKLE ISTOTNE JEST ZNACZENIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ, SĄSIEDZTWA, WARTOŚCI DUCHOWYCH I SAMOWYSTARCZALNOŚCI.
 • 30. POTRZEBA SAMOPOMOCY WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE  POCZUCIE BEZRADNOŚCI I OSAMOTNIENIA  BRAK WPŁYWU NA ŻYCIE POLITYCZNE  ZANIK WIĘZI SĄSIEDZKICH, RODZINNYCH (życzliwych kontaktów)  ZWIĘKSZAJĄCY SIĘ INDYWIDUALIZM  POCZUCIE IZOLACJI WE WŁASNYM ŚRODOWISKU
 • 31. GŁÓWNE WARTOŚCI SAMOPOMOCY  PARTYCYPACJA  PARTNERSTWO (każdy jest tak samo ważny)  PODMIOTOWOŚĆ (empowerment)  BEZPOŚREDNIOŚĆ  NIEFORMALNOŚĆ  WYMIANA (branie-dawanie)
 • 32. WYMIARY SAMOPOMOCY  INDYWIDUALNY PRZEZWYCIĘŻENIE PROBLEMU BAZUJĄC NA SILNEJ WOLI  GRUPOWY WZAJEMNA POMOC CZŁONÓW GRUPY W CELU ROZWIĄZANIA PROBLEMU  WSPÓLNOTOWY WYKORZYSTANIE ZASOBÓW WSPÓLNOTY LOKALNEJ DLA ROZWIĄZANIA PROBLEMÓW
 • 33. FORMY SAMOPOMOCY SAMOPOMOC W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB I WARUNKÓW MOŻE PRZYBIERAĆ RÓŻNE FORMY NP.: POMOC WZAJEMNĄ, SAMOOPIEKĘ, SAMOPOMOC POPRZEZ LEKTURY CZY TEŻ PROGRAMY KOMPUTEROWE, PROGRAMY WSPOMAGANE PRZEZ PROFESJONALISTÓW.
 • 34. POTENCJAŁ GRUP SAMOPOMOCOWYCH TKWI W:  PODSTAWOWYCH ZASADACH, DO KTÓRYCH ZALICZAMY: SAMOSTANOWIENIE, TERAPEUTYCZNY WPŁYW POMAGANIA NA POMAGAJĄCEGO, FAKT ŻE KONSUMENT JEST JEDNOCZEŚNIE PRODUCENTEM,  WZROŚCIE ZASOBÓW,  UPODMIOTOWIENIU,  RESTRUKTURYZACJI POMOCY,  POCZUCIU WSPÓLNOTY,  MECHANIZMACH DECYDUJĄCYCH O ICH SKUTECZNOŚCI – WYMIANA I OTWARTOŚĆ,  NIEZALEŻNOŚCI.
 • 35. KORZYŚCI Z PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY DLA POJEDYNCZEGO CZŁOWIEKA  SAMODOSKONALENIE  SAMOAKCEPTACJA  AKCEPTACJA PRZEZ INNYCH  POKONANIE NIEŚMIAŁOŚCI I ZAHAMOWAŃ W KONTAKTACH Z INNYMI  ZWIĘKSZENIE LUB WYKSZTAŁCENIE UMIEJĘTNOŚCI WYRAŻANIA UCZUĆ I MYŚLI  PRZEŁAMYWANIE SAMOTNOŚCI I IZOLACJI  WYDOBYCIE ZE STANU PRZYGNĘBIENIA  UKSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI POMAGANIA  ZAINTERESOWANIE SPRAWAMI INNYCH  ROZWIJANIE ŻYCIOWEJ ZARADNOŚCI  OBUDZENIE NADZIEI
 • 36. FUNKCJE GRUP SAMOPOMOCOWYCH ZWIĄZANE Z ZASPAKAJANIEM POTRZEB I ASPIRACJI CZŁONKÓW GRUPY  FUNKCJA AFILIACJI jest odpowiedzią na potrzebę przynależności, jej zaspokojenie warunkuje równowagę psychiczną.  FUNKCJA EKSPRESYJNA umożliwia jednostce samorealizację, poprzez rozwijanie zainteresowań, pogłębienie wiedzy.  FUNKCJA POMOCOWA jest związana z niesieniem bezpośredniej pomocy swoim członkom w chwili gdy znajdą się oni w potrzebie.
 • 37. FUNKCJE GRUP SAMOPOMOCOWYCH ZWIĄZANE Z ZASPAKAJANIEM POTRZEB SZERSZEJ SPOŁECZNOŚCI  FUNKCJA INTEGRACYJNA – polega na udziale w tworzeniu lub odbudowaniu więzi społecznych, doprowadzenia do zbliżanie się do siebie przedstawicieli danej społeczności.  FUNKCJA WYCHOWAWCZA polega, w szczególności na przyczynianiu się do swoistego wychowania społeczeństwa, uczenia tolerancji i akceptacji dla osób niepełnosprawnych czy upośledzonych, wrażliwości na los drugiego człowieka.  FUNKCJA REPREZENTACJI – przedstawianie interesów grup, negocjacji z sektorem publicznym – jest to funkcja grupy nacisku.
 • 38. ETAPY TWORZENIA GRUPY ROZPOZNANIE PROBLEMU OPRACOWANIE PROJEKTU REALIZACJA PROJEKTU
 • 39. ROZPOZNANIE PROBLEMU ROZPOZNANIE PROBLEMU – DIAGNOZA TO ETAP POLEGAJĄCY NA: USTALENIU POTRZEB, PROBLEMÓW DANEJ POPULACJI ORAZ DOKONANIE ICH OCENY:  KOGO DOTYCZĄ (ilość osób, ich cechy społeczno – demograficzne),  JAKIEGO SĄ RODZAJU?  NA JAKIM TERENIE WYSTĘPUJE?  JAK SIĘ OBJAWIĄ?  JAKIE SĄ ICH PRZYCZYNY?  JAKIE SKUTKI ZA SOBĄ NIOSĄ?  JAK SĄ ODCZUWANE PRZEZ POSZCZEGÓLNE GRUPY? (bezpośrednio zainteresowane problemem, czyli ocena sił wewnętrznych – motywacji i zainteresowania osób oraz innych osób ze środowiska, czyli presji społecznej).
 • 40. ANALIZA PRZYCZYNOWO – SKUTKOWA PROBLEMÓW FRUSTRACJE ESKALACJA ZANIEDBYWANIE ODEBRANIE ZŁE WZORCE PROBLEMÓW DZIECI DZIECI DLA DZIECI NIEZASPOKOJONE ALKOHOLIZM UZALEŻNIENIE DZIECI: POTRZEBY OD POMOCY PROBLEMY W NAUCE BRAK OSÓB, PROBLEMY UZALEŻNIENIA Z KTÓRYMI MOŻNA WYCHOWAWCZE UCIECZKI TRUDNA SYTUACJA POROZMAWIAĆ MATERIALNA SAMOTNE MACIERZYŃSTWO ŚMIERĆ PARTNERA ROZPAD ZWIĄZKU WYBÓR „PRZYPADEK” NIEZGODNOŚĆ CHOROBA CHĘĆ POSIADANIA CHARAKTERÓW PRZEMOC DZIECKA WYPADEK ALKOHOLIZM ZDRADA ZŁE WZORCE BRAK UŚWIADOMIENIA
 • 41. OPRACOWANIE PROJEKTU W PROJEKCIE NALEŻY OKREŚLIĆ: CELE TWORZENIA GRUPY  JEJ SKŁAD  RODZAJ CZŁONKOSTWA  SPOSOBY DZIAŁANIA I ŚRODKI DO JEGO REALIZACJI  HARMONOGRAM DZIAŁAŃ  SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROJEKTU
 • 42. REALIZACJA PROJEKTU  ROZMOWY Z POTENCJALNYMI KANDYDATAMI NA CZŁONKÓW GRUPY (w przypadku osób, które są znane osobie inicjującej grupę – przed spotkaniem, w przypadku osób nieznanych taką rozmowę należy przeprowadzić podczas pierwszego spotkania)  PRZYGOTOWANIE SYTUACJI (określenie miejsca spotkania – kameralna sala, przygotowanie scenariusza)  ZAPROSZENIE ZAINTERESOWANYCH (w przypadku grupy samopomocowej najlepsze są zaproszenia imienne, ale dopuszczalne są też inne formy: ogłoszenia, ulotki, itp.) PRZEPROWADZENIE SPOTKANIA   WSPÓLNE USTALENIE HARMONOGRAMU DZIAŁAŃ GRUPY  REALIZACJA USTALONYCH ZADAŃ
 • 43. PODSTAWOWE ZMIENNE MAJĄCE WPŁYW NA FUNKCJONOWANIE GRUPY  CELE ANIMATORA W PRACY Z GRUPĄ  SKŁAD GRUPY  UDZIAŁ I OBECNOŚĆ CZŁONKÓW GRUPY
 • 44. CELE PRACY Z GRUPĄ CELE MOŻNA ROZPATRYWAĆ W DWÓCH PŁASZCZYZNACH:  NIESIENIA POMOCY POSZCZEGÓLNYM CZŁONKOM GRUPY W ROZWIĄZANIU ICH PROBLEMÓW  NOŚNIKA ZMIAN SPOŁECZNYCH
 • 45. CELE PRACY Z GRUPĄ W PRZYPADKU GRUPY MAMY DO CZYNIENIA Z TRZEMA RODZAJAMI CELÓW:  ANIMATORA  INDYWIDUALNYCH KAŻDEGO Z UCZESTNIKÓW GRUPY  GRUPY JAKO CAŁOŚCI
 • 46. SKŁAD GRUPY OD SKŁADU GRUPY ZALEŻY CZY ZAINICJOWANA GRUPA BĘDZIE MIAŁA WZGLĘDNIE TRWAŁĄ STRUKTURĘ ORAZ TO JAK BĘDZIE SIĘ ROZWIJAŁA. ZASTANAWIAJĄC SIĘ NAD SKŁADEM GRUPY NALEŻY UWZGLĘDNIĆ DWA CZYNNIKI: WIELKOŚĆ GRUPY JEDNORODNOŚĆ GRUPY
 • 47. WIELKOŚĆ GRUPY NIE MA ŚCISŁYCH WYTYCZNYCH, JAKA LICZNA POWINNA BYĆ GRUPY, NALEŻY JEDNAK PAMIĘTAĆ, ŻE WINNA LICZYĆ TYLE OSÓB, ŻEBY MOŻLIWE BYŁO WZAJEMNE KOMUNIKOWANIE SIĘ. W PRZYPADKU GRUPY SAMOPOMOCOWEJ LICZBA UCZESTNIKÓW NIE POWINNA PRZEKRACZAĆ 15 – 20 OSÓB
 • 48. JEDNORODNOŚĆ GRUPY DLA ZACHOWANIA SPÓJNOŚCI I STABILNOŚCI GRUPY GRUPA WINNA BYĆ W MIARĘ JEDNORODNA, CHOĆ OCZYWIŚCIE STOPIEŃ TEJ JEDNORODNOŚCI ZALEŻY OD CELÓW, JAKIE PRZED SOBĄ STAWIA. O JEDNORODNOŚCI DECYDUJE PRZEDE WSZYSTKIM WSPÓLNY PROBLEM LUB POTRZEBA. WŚRÓD INNYCH WSKAŹNIKÓW JEDNORODNOŚCI NALEŻY WYMIENIĆ np.: wiek, płeć, wykształcenie, zawód, status społeczny, itp. DO WSKAŹNIKÓW NALEŻY PODCHODZIĆ ZE ZDROWYM ROZSĄDKIEM, NIE UNIKAJĄC TEŻ PEWNYCH NIEJEDNORODNOŚCI, KTÓRE MOGĄ CO PRAWDA STAĆ SIĘ PRZYCZYNĄ KONFLIKTÓW, ALE TEŻ MOGĄ POZYTYWNIE WPŁYWAĆ NA JEJ ROZWÓJ I DYNAMIKĘ. WAŻNE JEDNAK JEST, ŻEBY RÓŻNICE NIE BYŁY ZBYT DUŻE, PONIEWAŻ UNIEMOŻLIWIAJĄ INTEGRACJĘ I WZAJEMNE KOMUNIKOWANIE.
 • 49. UDZIAŁ I OBECNOŚĆ CZŁONKÓW GRUPY CHODZI O OKREŚLENIE, CZY:  UCZESTNICTWO W GRUPIE MA BYĆ DOBROWOLNE CZY OBOWIĄZKOWE  GRUPA MA MIEĆ CHARAKTER OTWARTY CZY ZAMKNIĘTY OTWARTOŚĆ OZNACZA, ŻE DOPUSZCZALNE SĄ ZMIANY, IŻ CZŁONKOWIE GRUPY MOGĄ PRZYCHODZIĆ I ODCHODZIĆ, TAKIE MOGĄ BYĆ np.: grupy edukacyjne lub zainteresowań. GRUPY ZAMKNIĘTE - PO ZAWIĄZANIU SIĘ NIE DOPUSZCZAJĄ DO SIEBIE NOWYCH UCZESTNIKÓW. TAKI WŁAŚNIE CHARAKTER WINNY MIEĆ GRUPY, KTÓRYCH CELEM JEST WSPOMAGANIE W ROZWIĄZYWANIU OSOBISTYCH PROBLEMÓW, STAŁE ZMIANY UCZESTNIKÓW UNIEMOŻLIWIĄ REALIZACJĘ TEGO ZADANIA.
 • 50. PRZYGOTOWANIE SPOTKANIA GRUPY SAMOPOMOCOWEJ  DOBÓR MIEJSCA SPOTKANIA I ODPOWIEDNI JEGO WYSTRÓJ  USTALENIE CZASU SPOTKANIA  PRZYGOTOWANIE SCENARIUSZA SPOTKANIA  OKREŚLENIE REZULTATU, JAKIM MA SIĘ ZAKOŃCZYĆ SPOTKANIE  ZADBANIE O DOBRĄ ATMOSFERĘ
 • 51. PIERWSZE SPOTKANIE GRUPY SAMOPOMOCOWEJ PIERWSZE SPOTKANIE GRUPY SAMOPOMOCOWEJ MA CHARAKTER ORGANIZACYJNY. DAJE ONO UCZESTNIKOM MOŻLIWOŚĆ OTWARTEGO WYRAŻENIE SWOICH PROBLEMÓW I OCZEKIWAŃ ZWIĄZANYCH Z UCZESTNICTWEM W GRUPIE. W JEGO TRAKCIE LUDZIE WZAJEMNIE SIĘ POZNAJĄ, USTALAJĄ ZASADY, JAKIE BĘDĄ OBOWIĄZYWAŁY PODCZAS KOLEJNYCH SPOTKAŃ ORAZ OKREŚLAJĄ INNE WAŻNE DLA GRUPY SPRAWY.
 • 52. PRZEBIEG PIERWSZEGO SPOTKANIA WZAJEMNE POZNANIE Osoby biorące udział w spotkaniu przedstawiają się pozostałym uczestnikom oraz mówią, jakie są ich problemy i oczekiwania związane z uczestnictwem w grupie. SPRAWY ORGANIZACYJNE  częstotliwość spotkań – ważne, żeby przynajmniej na początku funkcjonowania grupy samopomocowej spotkania odbywały się regularnie i często np.: 1 na tydzień lub 2 tygodnie, w określone dni, o stałej porze. Czas trwania spotkania – 1,5 – 2 godziny  lista uczestników – dobrze jest na 1 lub 2 spotkaniu sporządzić listę uczestników (imię, nazwisko, adres, telefon)  grupa otwarta czy zamknięta  osoba kontaktowa – wybranie jednej lub dwóch osób, które przejmą funkcje osób kontaktowych  osoba prowadząca spotkanie - aby spotkanie przebiegało sprawnie powinna być osoba, które je prowadzi. W przypadku grupy samopomocowej za każdym razem prowadzącym może być inna osoba. WYPRACOWANIE ZASAD Wypracowanie zasad jest niezwykle istotne, albowiem ułatwia funkcjonowanie grupy, pozwala na przełamanie oporów mówienia o trudnych, czasem wstydliwych sprawach. PODSUMOWANIE Pod koniec spotkania każdy z uczestników winien wyrazić swoją opinię o spotkaniu oraz określić czy ma zamiar przyjść na następne spotkanie.
 • 53. ETAPY ROZWOJU GRUPY ETAP FORMOWANIA ETAP KONFLIKTU ETAP NORMATYWNY ETAP DZIAŁANIA ETAP ZAKOŃCZENIA DZIAŁANIA
 • 54. ETAP FORMOWANIA JEST TO ETAP, NA KTÓRYM ROZPOCZYNA SIĘ ŻYCIE GRUPY, KIEDY UCZESTNICY WZAJEMNIE SIĘ POZNAJĄ, ZDOBYWAJĄ INFORMACJE NA TEMAT CELÓW GRUPY, SZUKAJĄ SWOJEGO W NIEJ MIEJSCA, itp. ETAPOWI TEMU TOWARZYSZY NIEPOKÓJ I NIEPEWNOŚĆ CO DO ZADAŃ I SYTUACJI.
 • 55. ETAP KONFLIKTU WZAJEMNE POZNAWANIE UCZESTNIKÓW, CELÓW; PODZIAŁ ZADAŃ, RÓL, itp., PRZYCZYNIA SIĘ DO POJAWIENIA RÓŻNIC, CO SPRZYJA POJAWIENIU SIĘ MNIEJ LUB BARDZIEJ POWAŻNYCH KONFLIKTÓW, KTÓRE JEŚLI NIE ZOSTANĄ ROZWIĄZANE MOGĄ STAĆ SIĘ PRZYCZYNĄ ROZPADU GRUPY.
 • 56. ETAP NORMATYWNY PODCZAS TEGO ETAPU DOOKREŚLANE SĄ NORMY, KTÓRE BĘDĄ OBOWIĄZYWAĆ WSZYSTKICH CZŁONKÓW.
 • 57. NORMY GRUPOWE NORMA GRUPOWA OZNACZA PRZEPIS, ZASADĘ OKREŚLAJĄCĄ, W JAKI SPOSÓB POWINIEN LUB NIE POWINIEN ZACHOWAĆ SIĘ CZŁONEK DANEJ GRUPY, PEŁNIĄCY OKREŚLONĄ ROLĘ I ZAJMUJĄCY OKREŚLONĄ POZYCJĘ SPOŁECZNĄ. NORMY REGULUJĄ ZWYCZAJE GRUPY, WPŁYWAJĄ NA WYTWORZENIE SIĘ POCZUCIA WIĘZI WŚRÓD CZŁONKÓW GRUPY ORAZ WZROSTU ICH IDENTYFIKACJI Z GRUPĄ. NORMY GRUPOWE PEŁNIĄ DWIE PODSTAWOWE FUNKCJE:  PRZYCZYNIAJĄ SIĘ DO OSIĄGNIĘCIA CELÓW GRUPOWYCH  ZAPEWNIAJĄ TRWANIE GRUPY, CZYLI POZWALAJĄ NA ZACHOWANIE TOŻSAMOŚCI, SAMOIDENTYFIKACJI GRUPY
 • 58. NORMY GRUPOWE NORMY NAJCZĘŚCIEJ ODNOSZĄ SIĘ DO:  działań, czyli wskazują jak pracować, jak się miedzy sobą komunikować,  wyglądu, czyli określają sposób ubierania w celu zaznaczenia identyfikacji z grupą,  nieformalnych układów społecznych,  alokacji dóbr, czyli określenie komu i jakie zyski mają przypaść w udziale. ISTNIENIE NORM:  umożliwia kontrolowanie zachowań członków grup, co może mieć wpływ na przetrwanie grupy,  sprawia, że kontakty społeczne są bardziej efektywne, a ich przebieg można przewidzieć,  zmniejsza niepewność i zakłopotanie członków grupy w sytuacjach nietypowych. NORMY SĄ MECHANIZMEM KONTROLI, ZA ICH NIEPRZESTRZEGANIE MOŻNA ZOSTAĆ WYKLUCZONYM Z GRUPY.
 • 59. PODSTAWOWE NORMY GRUPOWE  NORMA WZAJEMNEGO WSPOMAGANIA  NORMA SOLIDARNOŚCI GRUPOWEJ  NORMY ZWIANE Z LOJALNOŚCIĄ WOBEC ZESPOŁU  ODPOWIEDZIALNOŚĆ I WSPÓŁODPOWIEDZIALNOŚĆ  RZETELNOŚĆ I TERMINOWOŚĆ  DĄŻENIE DO PROFESJONALIZMU  SZACUNEK I WZAJEMNA AKCEPTACJA  OTWARTA KOMUNIKACJA  NORMY ZWIĄZANE ZE SPOSOBEM ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW
 • 60. ETAP DZIAŁANIA POLEGA NA REALIZACJI ZADAŃ, KTÓRE MAJĄ UCZESTNIKÓW DOPROWADZIĆ DO ZAŁOŻONEGO CELU.
 • 61. DWA ASPEKTY FUNKCJONOWANIA GRUPY OSOBA PROWADZĄCA GRUPĘ WINNA ZWRACAĆ UWAGĘ NA DWA ASPEKTY JEJ FUNKCJONOWANIA:  TREŚCI czyli to co się dzieje w grupie: fakty, pomysły, propozycje, opinie odnoszą się do podejmowanych przez grupę działań, bieżących zadań, czyli do tego co się dzieje. Są to te elementy, na których skupia się uwaga uczestników.  PROCESU czyli jak to się odbywa: czyli odczucia, postawy, relacje, emocje, niezgodności, a zatem to co może nam powiedzieć – jak się dzieje. Są to wszystkie elementy odnoszące się do tego, co rozgrywa się między uczestnikami podczas wspólnej pracy, czyli takich zjawisk jak – próba sił, różnice w stylu pracy, ukryte cele, nie wypowiedziane odczucia, „niepisane reguły”, jakimi kieruje się grupa.
 • 62. UDANA GRUPA  ROZUMIE SWOJE CELE I ZADANIA.  ELASTYCZNIE DOSTOSOWUJE SPOSÓB DZIAŁANIA DO PRZYJĘTYCH CELÓW.  CHARAKTERYZUJE SIĘ WYSOKIM STOPNIEM KOMUNIKACJI I ZROZUMIENIA MIEDZY SWOIMI CZŁONKAMI. INDYWIDUALNE ODCZUCIA, STANOWISKA I POGLĄDY WSZYSTKICH JEJ CZŁONKÓW SĄ PRZEKAZYWANE W SPOSÓB BEZPOŚREDNI I OTWARTY.  POTRAFI PODJĄĆ I DOPROWADZIĆ DO KOŃCA PROCES PODEJMOWANIA DECYZJI. ZAPEWNIA WSZYSTKIM CZŁONKOM UDZIAŁ W PODEJMOWANIU WSZELKICH WAŻNYCH DECYZJI.  OSIĄGA RÓWNOWAGĘ POMIĘDZY SKUTECZNOŚCIĄ DZIAŁAŃ ZESPOŁOWYCH A REALIZACJĄ POTRZEB INDYWIDUALNYCH.  ZAPEWNIA DZIELENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEZ WSZYSTKICH SWOICH CZŁONKÓW. WSZYSCY MOGĄ PRZEDSTAWIĆ WŁASNE POMYSŁY, ROZWIJAĆ I OPRACOWYWAĆ PROJEKTY INNYCH, OPINIOWAĆ, SPRAWDZAĆ WYKONALNOŚĆ POTENCJALNYCH DECYZJI, A TAKŻE W INNY SPOSÓB PRZYCZYNIAĆ SIĘ DO OSIĄGNIĘCIA CELÓW PRZYJĘTYCH PRZEZ GRUPĘ I WŁAŚCIWEGO JEJ FUNKCJONOWANIA.  JEST ZWARTA, ALE NIE OGRANICZA NIEZALEŻNOŚCI SWOICH CZŁONKÓW.  WŁAŚCIWIE WYKORZYSTUJE UMIEJĘTNOŚCI CZŁONKÓW.  NIE JEST ZDOMINOWANA PRZEZ PRZYWÓDCĘ ANI ŻADNEGO Z CZŁONKÓW.  JEST OBIEKTYWNA W OCENIANIU SAMEJ SIEBIE. NIE UCIEKA OD WŁASNYCH PROBLEMÓW I JEST ZDOLNA DO MODYFIKOWANIA SWOICH DZIAŁAŃ.  UTRZYMUJE RÓWNOWAGĘ MIEDZY EMOCJAMI I ROZSĄDKIEM ORAZ TWÓRCZO WYKORZYSTUJE EMOCJE, KTÓRE PRZEŻYWAJĄ JEJ CZŁONKOWIE.
 • 63. SKUTECZNOŚĆ GRUPY SKUTECZNOŚĆ DZIAŁANIA GRUPY ZALEŻY NIE TYLKO OD OSIĄGANYCH REZULTATÓW, ALE RÓWNIEŻ OD JEJ WEWNĘTRZNEGO FUNKCJONOWANIA, KTÓRE JEST PRAWIDŁOWE JEŚLI CZŁONKOWIE GRUPY:  mają poczucie przynależności do grupy i odczuwają pozytywne nastawienie innych członków grupy do siebie,  wiedzą czego grupa od nich oczekuje i na czym ma polegać ich aktywne uczestnictwo oraz czują, że ich wysiłek jest doceniany,  mają wpływ na ustalanie reguł, celów i planowanie sposobów ich realizacji oraz podejmowanie decyzji. BUDOWANIU DOBREJ WSPÓŁPRACY I MIŁEJ ATMOSFERY PODCZAS SPOTKAŃ SŁUŻY BLIŻSZE POZNANIE SIĘ CZŁONKÓW GRUPY, CO POMAGA RÓWNIEŻ W BUDOWANIU ZAUFANIA, KTÓRE JEST NIEZBĘDNE DO SKUTECZNEGO DZIAŁANIA.
 • 64. ROLA FACILITATORA W GRUPIE POZYTYWNY WPŁYW NA FUNKCJONOWANIE GRUPY MA TO, GDY WSZYSCY JEJ CZŁONKOWIE CZUJĄ SIĘ ODPOWIEDZIALNI ZA KIEROWANIE NIĄ. WSKAZANE JEST ZATEM UMOŻLIWIENIE TEGO KAŻDEMU Z NICH. SZANSĘ TAKĄ STWARZA ROLA FACILITATORA, KTÓRĄ ZA KAŻDYM RAZEM MOŻE PEŁNIĆ INNA OSOBA, CO POZWOLI JEJ SPRAWDZIĆ SIĘ W TEJ ROLI I LEPIEJ ZROZUMIEĆ GRUPĘ I JEJ CELE. FACILITATOR, CZYLI OSOBA USPRAWNIAJĄCA DZIAŁANIE, NIE JEST LIDEREM, LECZ KIMŚ, KTO PROWADZI SPOTKANIE, MODERUJE DYSKUSJE, UŁATWIA PODEJMOWANIE DECYZJI I KONKRETNYCH DZIAŁAŃ. JEGO ZADANIEM JEST ZACHĘCANIE WSZYSTKICH DO WYPOWIEDZI NA DANY TEMAT, MOŻE RÓWNIEŻ SAM PROPONOWAĆ SPOSOBY ROZWIĄZANIA.
 • 65. LIDER W GRUPIE POJAWIENIE SIĘ W GRUPIE FACILITATORA NIE PRZESZKADZA, ANI NIE ZAGRAŻA LIDEROWI, JEŚLI TAKI W GRUPIE SIĘ POTRZEBNY. JEGO ROLA POWINNA RACZEJ POLEGAĆ NA REPREZENTOWANIU INTERESÓW GRUPY NA ZEWNĘTRZ, A NIE PROWADZENIU SPOTKAŃ. LIDER, PRZYWÓDCA TO OSOBA WYZNACZONA LUB WYBRANA PRZEZ CZŁONKÓW GRUPY DO KIEROWANIA NIĄ. O LEGALNYM PRZYWÓDZTWIE MÓWIMY WÓWCZAS, GDY WŁADZA ZOSTAŁA DANEJ OSOBIE PRZEKAZANA PRZEZ GRUPĘ, GDY NATOMIAST WŁADZĘ ZDOBYWA ONA SAMA MAMY DO CZYNIENIA Z PRZYWÓDZTWEM SAMOZWAŃCZYM.
 • 66. CECHY I UMIEJĘTNOŚCI LIDERA LIDERA JAKO OSOBĘ ZNACZĄCĄ DLA GRUPY WINNY CHARAKTERYZOWAĆ OKREŚLONE CECHY I UMIEJĘTNOŚCI, DO KTÓRYCH NALEŻY ZALICZYĆ m.in.:  umiejętność rozwiązywania problemów,  łatwość nawiązywania kontaktów i wzbudzania zaufania,  inicjatywa,  elastyczność, racjonalność. PONADTO PONIEWAŻ CELEM PRZYWÓDCY JEST WPŁYWANIA NA ZACHOWANIE INNYCH WINIEN ON RÓWNIEŻ STANOWIĆ PEWIEN WZÓR DO NAŚLADOWANIA.
 • 67. STYLE PRZYWÓDZTWA SUKCES GRUPY JEST UZALEŻNIONY OD WYBORU WŁAŚCIWEGO STYLU PRZYWÓDZTWA, WŚRÓD KTÓRYCH WYRÓŻNIAMY CZTERY PODSTAWOWE:  DYREKTYWNY,  ZORIENTOWANY NA OSIĄGNIĘCIA,  UDZIELAJĄCY WSPARCIA,  UCZESTNICZĄCY. DWA PIERWSZE ZORIENTOWANE SĄ NA ZADANIA I STRUKTURĘ, NATOMIAST TRZECI I CZWARTY NA RELACJE INTERPERSONALNE. STOSOWANIE POSZCZEGÓLNYCH STYLÓW KIEROWANIA WINNO BYĆ DOSTOSOWANE DO BIEŻĄCEJ SYTUACJI.
 • 68. PODEJMOWANIE DECYZJI AUTORYTARNE PODEJMOWANIE DECYZJI polega na arbitralnym podejmowaniu decyzji przez jednostki silne, autorytarne, posiadające przewagę w zespole i nieliczące się ze zdaniem ogółu. DEMOKRATYCZNE PODEJMOWANIE DECYZJI polega na podejmowaniu decyzji w drodze głosowania. METODA CONSENSUSU wypracowanie wspólnego stanowiska zespołu w oparciu o wzajemne przekonywanie się, wymianę argumentów, wyrażanie poglądów przez wszystkich członków.
 • 69. ETAP ZAKOŃCZENIE DZIAŁANIA TO ETAP, W KTÓRYM NASTĘPUJE ROZWIĄZANIE GRUPY. MA TO NAJCZĘŚCIEJ MIEJSCE PO OSIĄGNIĘCIU CELU.
 • 70. PORÓWNANIE MODELU PROFESJONALNEGO Z MODELEM POMOCY WZAJEMNEJ MODEL PROFESJONALNY MODEL POMOCY WZAJEMNEJ Samopomoc stanowi formę Profesjonalista wie najlepiej. autoterapii. Diagnoza i rozwiązanie każdego Skuteczna pomoc płynie z problemu wymaga interwencji wewnątrz, bo tylko sam człowiek, eksperta. którego dany problem dotyczy Leczenie samemu jest wie, czego potrzebuje i co mu nieskuteczne, a nawet pomaga. niebezpieczne. Ktoś z zewnątrz może jedynie pobudzić wewnętrzny mechanizm samoleczenia.
 • 71. PORÓWNANIE MODELU PROFESJONALNEGO Z MODELEM POMOCY WZAJEMNEJ MODEL PROFESJONALNY MODEL POMOCY WZAJEMNEJ Podstawą świadczenia pomocy jest posiadanie formalnych kwalifikacji i Nie ma specjalnych warunków wykształcenia. przyjęcia – każdy może przyjść i Tylko profesjonalista ma wnieść swój wkład, bez względu na wystarczającą wiedzę i wnikliwość, to kim jest i jakie ma wykształcenie. by zrozumieć i rozwiązać problem. Nikt nie ma obowiązku słuchać Kto nie przeszedł specjalnego innych, jeśli ich rady wydają mu się szkolenia nie może pomagać nietrafne. innym Biegłym jest ten, kto ma większe Do świadczenia pomocy powołane doświadczenie, czy też jest są specjalne instytucje wzorcem do naśladowania. zatrudniające profesjonalistów.
 • 72. PORÓWNANIE MODELU PROFESJONALNEGO Z MODELEM POMOCY WZAJEMNEJ MODEL PROFESJONALNY MODEL POMOCY WZAJEMNEJ Władza w relacji profesjonalista – Każdy ma swój udział we władzy. klient jest zawsze w rękach tego Grupą kieruje się zamiennie lub po pierwszego. kolei. Nie ma charyzmatycznych Wszystko co się dzieje w tych przywódców. relacjach ma charakter hierarchiczny. Pomaganie innym jest aktem dobrowolnym lub środkiem Pomoc jest towarem. samorealizacji. Profesjonalista za swój czas i wiedzę otrzymuje wynagrodzenie. Nie pobierane są żadne opłaty, ani nie wypłacane honoraria.
 • 73. PORÓWNANIE MODELU PROFESJONALNEGO Z MODELEM POMOCY WZAJEMNEJ MODEL PROFESJONALNY MODEL POMOCY WZAJEMNEJ Udzielenie pomocy jest Udzielanie pomocy jest traktowane jako służba na rzecz postrzegane wyłącznie w społeczności, dobry uczynek, kategoriach pracy lub zawodu. działanie wyzwalające energię, niekończący się obowiązek. Ważna jest forma podejścia do Ważne są relacje subiektywne i rozwiązania problemu. spontaniczne. Ceniony jest tu Profesjonalista stara się być zdrowy rozsądek, intuicję, obiektywny. Świadczenie pomocy mądrości ludowe i bezpośrednie oparte jest na wynikach badań, doświadczenie. obserwacji, uznanych teoriach.
 • 74. PORÓWNANIE MODELU PROFESJONALNEGO Z MODELEM POMOCY WZAJEMNEJ MODEL PROFESJONALNY MODEL POMOCY WZAJEMNEJ Uznaje się prawo do wzajemnej krytyki i otwartej konfrontacji. Profesjonalista wystrzega się Konflikty interpersonalne są oceny i konfrontacji. dopuszczalne, a nawet wskazane. Rady są udzielane, nawet gdy nikt o nie nie prosi. Uczestników zachęca się do Niewskazane jest zaprzyjaźnienie się i utrzymywania kontaktów towarzyskich utrzymywanie kontaktów towarzyskich i udzielania sobie pomocy także poza między profesjonalistą a członkiem grupą. grupy. Spotkania odbywają się w dowolnym Spotkanie odbywają się w miejscach miejscu prywatnym lub publicznym, oficjalnych – ops, szkoła. które odpowiada uczestnikom.
 • 75. BIBLIOGRAFIA  Andrzej W. Lipiński - Podstawy socjologii – wybrane teksty socjologiczne” tom 2 –Radom 1996  Bob Biagi - „Pracując razem” – podręcznik pomagający grupom w efektywniejszej pracy  Bożena Kowalczyk i Paweł Jordan – „Budowanie zespołu” –BORIS Warszawa 2001  Carol K. Oyster „Grupy” – Poznań 2002  Carole Sutton – „Psychologia dla pracowników socjalnych” – Gdańsk 2004  Cristina de Robertis, Henri Pascal „Postępowanie metodyczne w pracy socjalnej z grupami i ze społecznościami”– Katowice 1999  Charles D. Garvin, Brett A. Seabury – „Działania interpersonalne w pracy socjalnej” – Katowice 1998  Danuta Walczak – Duraj – „Podstawy socjologii” – Łódź 1998  Elliot Aronson, Timothy D. Wilson, Robin M. Alert – „Psychologia społeczna” –Poznań 1997  Ewa Stanisławek redakcja – „Wybrane problemy psychologii społecznej” – Warszawa 2004  Hanna Hamer – „Rozwój umiejętności społecznych” – przewodnik dla nauczycieli - Warszawa 1999  Jan Szczepański – „Elementarne pojęcia socjologii” – Warszawa 1970  Jan Turowski – „Socjologia. Małe struktury społeczne” – Lublin 2001  Janusz Reykowski – „Z zagadnień psychologii motywacji” – Warszawa 1970  Jerzy Szmagalski - „Przewodzenie małym grupom” –Warszawa 1998  Maria Przetacznik – Gierowska i Grażyna Makiełło – Jarża – Podstawy psychologii ogólnej” – Warszawa 1989  Marianne Schneider Corey, Gerard Corey – „Grupy. Zasady i techniki grupowej pomocy psychologicznej” - Warszawa 1995  Michale Doyle, Dawid Straus – „Sposób na dobre zebranie” – Warszawa 1997  Małgorzata Załuska, Jerzy Boczoń i inni – „Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim” – Katowice 1998  Paweł Jordan i Bohdan Skrzypaczak - „Centrum Aktywności Lokalnej jako metoda rozwoju społeczności lokalnej” – Warszawa 2002  Philip G. Zimbardo – „Psychologia i życie” – Warszawa 1999  Piotr Sztopmka – „Socjologia” – Kraków 2003  Tadeusz Pilch, Irena Lepalczyk i inni – „Pedagogika społeczna” - Warszawa 1995  Wilhelmina Wosińska – „Psychologia życia społecznego” – Gdańsk 2004  „Jak żyć z ludźmi” – program profilaktyczny młodzieży. Ćwiczenia grupowe – MEN, Warszawa 1999  Materiały Stowarzyszenie BORIS wypracowane podczas szkolenia na temat tworzenie KISS