ครีเอทีฟคอมมอนส
   Creative Commons


โดยเครือขายครีเอทีฟคอมมอนสประเทศไทย | cc.in.th
ความรู ความคิดสรางสรรค  เปน

สมบัติสาธารณะ ?
- หรือ -
ทรัพยสินสวนบุคคล ?
ป 1687

โลกรูจักใชประโยชนจากกฏแรง
โนมถวง เพราะ Newton
ไมไดจด สิทธิบัตรสูตรแรงโนมถ
วง
และไมไดสงวนลิขสิทธิ์ หนัง...
ป 1981

ทุกบานมีคอมพิวเตอรใชเพราะ
IBM
ไมไดหาม ผูผลิตรายอื่นเลียนแบ
บ IBM PC
                 ...
ป 1993

เว็บเปลี่ยนโฉมหนาการเผยแพรแ
ละแลกเปลี่ยนขอมูล เพราะ
CERN
อนุญาต ใหใครก็ไดใชเทคโนโล
ยี World Wide Web โดยเสรี
แตโลกของความคิดสร
างสรรคไมไดมีใบเดียว
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537

มาตรา 27
การกระทําอยางใดอยางหนึ่งแกงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
โดยไมไดรับอน...
โลกที่ตองเลือกระหวาง:

สงวนสิทธิ์ ทั้งหมด
- กับ -
สละสิทธิ์ ทั้งหมด
All Rights Reserved
             - หรือ -
         No Rights Reserved
              ...
Some Rights Reserved
                   ทรัพยสินทางปญญา
ทรัพยสินสาธารณ
             ...
ป 2001

Lawrence Lessig
สรางสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอม
มอนส

ทําใหเจาของเนื้อหาไมจําเปน ตอ
งเลือกระหวาง สงวนสิทธิ์ ทั...
ครีเอทีฟคอมมอนส
           Creative Commons


                       nd (no derivatives...
ผูใชสามารถเลือกผสมสิทธิ์ได 6
แบบ
      CC-by    ใหเผยแพร ดัดแปลง โดยตองระบุที่มา

      CC-by-sa  ให...
อยากใช CC ทําอยางไร?

  บล็อก เว็บของตนเอง
  1. ไปที่ creativecommons.
    org
  2. กด License Your Work
  3. ...
อยากใช CC ทําอยางไร?

  เว็บฝากภาพ ฝากวิดีโอ
  หรือเว็บที่ใหผูใชสรางเนื้อหา
  1. สรางเนื้อหาในเว็บ
  2. เลือก...
ใครใช CC บาง?
ใครกําลังจะใช CC ?

  pantip.com
  exteen.com
  mthai.com
  vcharkarn.com
  dek-d.com
  สํานักงานกองทุนสนับสน...
ครีเอทีฟคอมมอนส

- คือ -

การสงวนสิทธิ์ที่สมเหตุสมผล
การสงเสริมใหคนเคารพสิทธิ์มากขึ้น
การคืนความรู ความคิดสรางสรรค
ส...
Introduction to Creative Commons
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Introduction to Creative Commons

3,959 views

Published on

Introduction to the concept and usage of Creative Commons licenses, in Thai.

Published in: Technology
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,959
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2,300
Actions
Shares
0
Downloads
41
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Introduction to Creative Commons

 1. 1. ครีเอทีฟคอมมอนส Creative Commons โดยเครือขายครีเอทีฟคอมมอนสประเทศไทย | cc.in.th
 2. 2. ความรู ความคิดสรางสรรค เปน สมบัติสาธารณะ ? - หรือ - ทรัพยสินสวนบุคคล ?
 3. 3. ป 1687 โลกรูจักใชประโยชนจากกฏแรง โนมถวง เพราะ Newton ไมไดจด สิทธิบัตรสูตรแรงโนมถ วง และไมไดสงวนลิขสิทธิ์ หนังสือ Principia CC work by http://flickr.com/photos/dailypic/3121774659/
 4. 4. ป 1981 ทุกบานมีคอมพิวเตอรใชเพราะ IBM ไมไดหาม ผูผลิตรายอื่นเลียนแบ บ IBM PC GFDL work from http://en.wikipedia. org/wiki/File:IBM_PC_5150.jpg
 5. 5. ป 1993 เว็บเปลี่ยนโฉมหนาการเผยแพรแ ละแลกเปลี่ยนขอมูล เพราะ CERN อนุญาต ใหใครก็ไดใชเทคโนโล ยี World Wide Web โดยเสรี
 6. 6. แตโลกของความคิดสร างสรรคไมไดมีใบเดียว
 7. 7. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มาตรา 27 การกระทําอยางใดอยางหนึ่งแกงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ โดยไมไดรับอนุญาตตามมาตรา ๑๕ (๕) ใหถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ ถาไดกระทําดังตอไปนี้ (๑) ทําซํ้าหรือดัดแปลง (๒) เผยแพรตอสาธารณชน มาตรา 69 ผูใดกระทําการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงตามมาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ หรือมาตรา ๕๒ ตองระวางโทษปรับ ตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําเพื่อการคา ผูกระทําตองระวางโทษจําคุก ตั้งแตหกเดือนถึงสี่ป หรือปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงแปดแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
 8. 8. โลกที่ตองเลือกระหวาง: สงวนสิทธิ์ ทั้งหมด - กับ - สละสิทธิ์ ทั้งหมด
 9. 9. All Rights Reserved - หรือ - No Rights Reserved ทรัพยสินทางปญญา ทรัพยสินสาธารณ Copyright ะ Public Domain
 10. 10. Some Rights Reserved ทรัพยสินทางปญญา ทรัพยสินสาธารณ Copyright ะ ครีเอทีฟคอมมอนส Public Domain Creative Commons
 11. 11. ป 2001 Lawrence Lessig สรางสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอม มอนส ทําใหเจาของเนื้อหาไมจําเปน ตอ งเลือกระหวาง สงวนสิทธิ์ ทั้งหมด เพราะ CC อนุญาตใหเจาของเนื้อหา  กับ สละสิทธิ์ ทั้งหมด อีกตอไป... สงวนสิทธิ์ บางประการ - และ - มอบสิทธิ์ บางประการ
 12. 12. ครีเอทีฟคอมมอนส Creative Commons nd (no derivatives) by (attribution) หามดัดแปลง ตองอางที่มา sa (share alike) ตองใชสัญญาอนุญาต nc (noncommercial) ชนิดเดียวกันกับงาน หามใชเพื่อการคา ดัดแปลงตอยอด
 13. 13. ผูใชสามารถเลือกผสมสิทธิ์ได 6 แบบ CC-by ใหเผยแพร ดัดแปลง โดยตองระบุที่มา CC-by-sa ใหเผยแพร ดัดแปลง โดยตองระบุที่มา  และตองเผยแพรงานดัดแปลงโดยใชสัญญาอนุญาตเดียวกัน CC-by-nd ใหเผยแพร โดยตองระบุที่มา แตหามดัดแปลง CC-by-nc ใหเผยแพร ดัดแปลง โดยตองระบุที่มา แตหามใชเพื่อการคา CC-by-nc-sa ใหเผยแพร ดัดแปลง โดยตองระบุที่มา แตหามใชเพื่อการคา และตองเผยแพรงานดัดแปลงโดยใชสัญญาอนุญาตชนิดเดียวกั น CC-by-nc-nd ใหเผยแพร โดยตองระบุที่มา แตหามดัดแปลง และหามใชเพื่อการคา
 14. 14. อยากใช CC ทําอยางไร? บล็อก เว็บของตนเอง 1. ไปที่ creativecommons. org 2. กด License Your Work 3. เลือกเงื่อนไขสิทธิ์ที่ตองการ เลือกประเทศไทย และใสขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เนื้อหา 4. นําโคดไปแปะที่หนาเว็บ เชนตรง Footer
 15. 15. อยากใช CC ทําอยางไร? เว็บฝากภาพ ฝากวิดีโอ หรือเว็บที่ใหผูใชสรางเนื้อหา 1. สรางเนื้อหาในเว็บ 2. เลือกสัญญาอนุญาตที่ตองกา ร
 16. 16. ใครใช CC บาง?
 17. 17. ใครกําลังจะใช CC ? pantip.com exteen.com mthai.com vcharkarn.com dek-d.com สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร และบล็อกเกอร ผูใชอินเทอรเน็ตทั่วไปมากมาย
 18. 18. ครีเอทีฟคอมมอนส - คือ - การสงวนสิทธิ์ที่สมเหตุสมผล การสงเสริมใหคนเคารพสิทธิ์มากขึ้น การคืนความรู ความคิดสรางสรรค สูสาธารณะ การทําบุญยุคใหม รากฐานของวัฒนธรรมเสรี

×