Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ledarskap På TväRen Gunnar Westling

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ledarskap På TväRen Gunnar Westling

 1. 1. Ledarskap
på
tvären
 •  Varför
hamnar
dagens
verksamhetsutmaningar
 och
problem
i
organisaBoner
allt
oCare
”mellan
 stolarna”?
 •  Hur
ser
eF
ledarskap
ut
som
går
på
tvären
genom
 organisaBoner
och
nätverk
och
som
inte
kan
vila
 på
chefskapets
formella
befogenheter?

 Gunnar
Westling,
Ek
dr.
Center
for
Advanced
Studies
in
Leadership
 vid
Handelshögskolan
i
Stockholm

 2. 2. Utmaningar
på
den
”gamla
goda
Bden”
 ”I
believe
that
this
na5on
 should
commit
itself
to
 achieving
the
goal,
before
 this
decade
is
out,
of
 landing
a
man
on
the
 ÅGa
år
senare
 Moon
and
returning
him
 safely
to
the
Earth”
 President
John
F.
Kennedy's
A
Special
Address
 to
Congress
On
The
Importance
of
Space
 May
25,
1961 
 


 3. 3. Många
vid
NASA
börjar
känna
aG
det
var
 läGare
aG
åka
5ll
månen,
än
aG
bygga
en
 rymdsta5on
med
15
andra
na5oner.

 “In
some
ways
it
was,
because
we
had
total
control,”
 Cabana
(Astronaut)
said.

 “We
didn’t
have
to
ask,
’What
is
your
opinion
on
this?
 How
do
you
want
to
do
it?
You
know,
we
just
dictated
 to
ourselves
how
we
are
going
to
do
it.’
But
those
 days
are
gone.
(O’Brien,
M.
“Earthly
Woes
Mount
for
InternaBonal
Space
 StaBon”
CNN.com,
May
29,
2000.)
  I
den
nya
eran
av
rymduLorskning
finns
den
största
 utmaningen
på
marken
snarare
än
i
rymden

 4. 4. Slutsats:
Ledarskapets
utmaning
 •  De
verkligt
centrala
 verksamhetsutmaningarna
återfinns
oCa
 i
gränslandet
mellan
aktörer
och
 organisaBoner
(snarare
än
inom
 organisatoriska
enheter).
 •  Det
blir
därför
lika
vikBgt
(eller
vikBgare)
 aF
förstå
och
hantera
frågors
sociala
 komplexitet
som
aF
lösa
operaBva
eller
 tekniska
problem.

 5. 5. “VerBkalt
ledarskap”
 Leder
grupp,
enhet,
funkBon
 Definierat
ansvar
‐
befogenheter
 Tilldelade
resurser
 Ru(ner
+
processer
+
problemlösning
 “Ledarskap
på
tvären”
 Leder
uppgiC
på
tvärsen
genom
organisaBonen
 OCa
uppgiCer
av
stor
betydelse
‐
oklart
vem
som
är
ansvarig
 ResursBlldelning
bygger
på
andras
medgivande
 Meningsskapande
+
nätverk
+
prototyper

 6. 6. Problemens
karaktär
 •  Angelägna
 •  ”Finns
ej”
i
formell
mening
 •  HiFas
mellan
”lådorna”
 •  Fragmenterade
och
”elaka”
Bll
sin
karaktär
 •  OCa
många
intressenter
inblandande
med
olika
 åsikter
i
frågan
 •  Svårt
aF
enas
om
gemensam
målbild
när
 personer
som
representerar
intressenterna
oCa
 byts
ut

 7. 7. Ledarskap
på
tvären:

 Samverkan
och
ledarskap
över
(interna
och
externa)
 organisaBonsgränser
 •  Den
sammantagna
forskningen
inom
området
 rekommenderar:
 ”Don’t
do
it,
unless
 you
have
to”
 (Huxham
och
Vangen,
2005)

 8. 8. MyrperspekBvet

 När
vi
blir
helt
uppslukade
av
utmaning


 9. 9. Lösning
1
 Höj
perspekBv

 10. 10. Lösning
2
 Byt
perspekBv

 11. 11. Lösning
3
 VariaBon

 12. 12. Fler
”elaka”
problem?
 Typ
av
problem
 •  Problemet
framstår
som
fragmenterat
 ”Elaka”
 •  Problemet
kan
inte
förstås
innan
lösningar
börjar
formuleras
 Eng.
Wicked
 •  Problemet
kan
aldrig
slutgilBgt
lösas.
”Elaka”
problem
har
ingen
”stopp‐regel”.

 •  Intressenter
har
väldigt
skilda
åsikter
och
säF
aF
förstå
problemet
 ”Tama”
 •  Lösningar
kan
analyseras
fram
 •  Orsak
och
verkar
hänger
samman
 •  Organisering
kring
problemet
är
möjligt
 •  Snabbt
Bllföra
extraresurser
för
aF
”avhjälpa,
skydda
och
linda
effekter”

 Akuta
 Extraordinär
 händelse

 13. 13. Linjär
problemlösning
”Tama”

 Lösning
av
”elaka”
problem
 Samla
fakta
 Problem‐
 förståelse
 Analysera
fakta
 Formulera
lösning
 Lösning
 implementera
lösning
 Tid

 14. 14. När
blir
individer
”supportrar”?
 Antal
 ”supportrar”
 Vanligtvis

 förväntad
 Vanligtvis

 upplevd
 (S‐kurva)
 Tid
 Källa:
Bresman

 15. 15. Slutsats:
Hur
leder
man
utmaningar
på
 tvären?
 1.  Tillräckligt
stor
vision
eller
idé
och
samBdigt
så
 fokuserad
aF
den
skapar
handling
 2.  Förstå
kopplingen
Bll
den
egna
organisaBonens
 uppdrag
och
konkurrenskraC
 3.  Noggrant
kartlägga
och
förstå
aktörerna
och
deras
 intressen
 4.  Sponsor
(försäkring
i
dåliga
Bder)
 5.  Ta
intryck
är
den
bästa
metoden
för
aF
åstadkomma
 påverkan.
Stora
krav
på
aF
den
som
leder
kan
släppa
 sin
ingångsbild
av
uppdraget
och
starta
om

 6.  VariaBon,
innovaBon
och
”språkspel”
 7.  RespekLullt
samspel
i
små
konstellaBoner
(akBvt
skapa
 partnerskap/fellowship).
Utveckla
ärlighet
och
 självrespekt
om
egna
upplevelser
och
Bllit
Bll
andras
 upplevelser
 8.  Tidiga,
konkreta
prototyper!
 9.  Våga
konfrontera
 10.  Uthållighet
(”S‐kurvan”)

 16. 16. Ledarskap
på
tvären
 Gunnar.westling@hhs.se
 070‐717
47
82
 Gunnar
Westling,
Ek
dr.
Center
for
Advanced
Studies
in
Leadership
 vid
Handelshögskolan
i
Stockholm

 17. 17. Läs
mer
om
programmet
EDGE
–
Utmanande
ledarskap
på
 www.ifl.se
 EDGE
‐
 Utmanande
 Ledarskap
 Gunnar
Westling,
Ek
dr.
Centre
for
Advanced
Studies
in
Leadership


×