Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ledarskap, Gränser och utmaningar Föredrag strålsäkerhetsmyndigheten 20100205

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Ledarskap, Gränser och utmaningar Föredrag strålsäkerhetsmyndigheten 20100205

 1. 1. Ledarskap,
gränser
 och
utmaningar
 •  Varför
hamnar
dagens
verksamhetsutmaningar
 och
problem
i
organisaFoner
allt
oGare
”mellan
 stolarna”?
 •  Hur
ser
eJ
ledarskap
ut
som
går
på
tvären
genom
 organisaFoner
och
nätverk
och
som
inte
kan
vila
 på
chefskapets
formella
befogenheter?

 5
februari
2010
 Gunnar
Westling,
Ek
dr.
Center
for
Advanced
Studies
in
Leadership
 vid
Handelshögskolan
i
Stockholm

 2. 2. Utmaningar
på
den
”gamla
goda
Fden”
 ”I
believe
that
this
na:on
 should
commit
itself
to
 achieving
the
goal,
before
 this
decade
is
out,
of
 landing
a
man
on
the
 ÅFa
år
senare
 Moon
and
returning
him
 safely
to
the
Earth”
 President
John
F.
Kennedy's
A
Special
Address
 to
Congress
On
The
Importance
of
Space
 May
25,
1961 
 


 3. 3. Många
vid
NASA
börjar
känna
aF
det
var
 läFare
aF
åka
:ll
månen,
än
aF
bygga
en
 rymdsta:on
med
15
andra
na:oner.

 “In
some
ways
it
was,
because
we
had
total
control,”
 Cabana
(Astronaut)
said.

 “We
didn’t
have
to
ask,
’What
is
your
opinion
on
this?
 How
do
you
want
to
do
it?
You
know,
we
just
dictated
 to
ourselves
how
we
are
going
to
do
it.’
But
those
 days
are
gone.
(O’Brien,
M.
“Earthly
Woes
Mount
for
InternaFonal
Space
 StaFon”
CNN.com,
May
29,
2000.)
  I
den
nya
eran
av
rymduPorskning
finns
den
största
 utmaningen
på
marken
snarare
än
i
rymden

 4. 4. Slutsats:
Ledarskapets
utmaning
 •  De
verkligt
centrala
 verksamhetsutmaningarna
återfinns
oGa
 i
gränslandet
mellan
aktörer
och
 organisaFoner
(snarare
än
inom
 organisatoriska
enheter).
 •  Det
blir
därför
lika
vikFgt
(eller
vikFgare)
 aJ
förstå
och
hantera
frågors
sociala
 komplexitet
som
aJ
lösa
operaFva
eller
 tekniska
problem.

 5. 5. “VerFkalt
ledarskap”
 Leder
grupp,
enhet,
funkFon
 Definierat
ansvar
‐
befogenheter
 Tilldelade
resurser
 Ru(ner
+
processer
+
problemlösning
 “Ledarskap
på
tvären”
 Leder
uppgiG
på
tvärsen
genom
organisaFonen
 OGa
uppgiGer
av
stor
betydelse
‐
oklart
vem
som
är
ansvarig
 ResursFlldelning
bygger
på
andras
medgivande
 Meningsskapande
+
nätverk
+
prototyper

 6. 6. Problemens
karaktär
 •  Angelägna
 •  ”Finns
ej”
i
formell
mening
 •  HiJas
mellan
”lådorna”
 •  Fragmenterade
och
”elaka”
Fll
sin
karaktär
 •  OGa
många
intressenter
inblandande
med
olika
 åsikter
i
frågan
 •  Svårt
aJ
enas
om
gemensam
målbild
när
 personer
som
representerar
intressenterna
oGa
 byts
ut

 7. 7. Ledarskap
på
tvären:

 Samverkan
och
ledarskap
över
(interna
och
externa)
 organisaFonsgränser
 •  Den
sammantagna
forskningen
inom
området
 rekommenderar:
 ”Don’t
do
it,
unless
 you
have
to”
 (Huxham
och
Vangen,
2005)

 8. 8. MyrperspekFvet

 När
vi
blir
helt
uppslukade
av
utmaning


 9. 9. Lösning
1
 Höj
perspekFv

 10. 10. Lösning
2
 Byt
perspekFv

 11. 11. Lösning
3
 VariaFon

 12. 12. Fler
”elaka”
problem?
 Typ
av
problem
 •  Problemet
framstår
som
fragmenterat
 ”Elaka”
 •  Problemet
kan
inte
förstås
innan
lösningar
börjar
formuleras
 Eng.
Wicked
 •  Problemet
kan
aldrig
slutgilFgt
lösas.
”Elaka”
problem
har
ingen
”stopp‐regel”.

 •  Intressenter
har
väldigt
skilda
åsikter
och
säJ
aJ
förstå
problemet
 ”Tama”
 •  Lösningar
kan
analyseras
fram
 •  Orsak
och
verkar
hänger
samman
 •  Organisering
kring
problemet
är
möjligt
 •  Snabbt
Fllföra
extraresurser
för
aJ
”avhjälpa,
skydda
och
linda
effekter”

 Akuta
 Extraordinär
 händelse

 13. 13. Linjär
problemlösning
”Tama”

 Lösning
av
”elaka”
problem
 Samla
fakta
 Problem‐
 förståelse
 Analysera
fakta
 Formulera
lösning
 Lösning
 implementera
lösning
 Tid

 14. 14. När
blir
individer
”supportrar”?
 Antal
 ”supportrar”
 Vanligtvis

 förväntad
 Vanligtvis

 upplevd
 (S‐kurva)
 Tid
 Källa:
Bresman

 15. 15. Slutsats:
Hur
leder
man
utmaningar
på
 tvären?
 1.  Personligt
engagerad
 2.  Tillräckligt
stor
vision
eller
idé
och
samFdigt
så
 fokuserad
aJ
den
skapar
handling
 3.  Förstå
kopplingen
Fll
den
egna
organisaFonens
 uppdrag
och
konkurrenskraG
 4.  Noggrant
kartlägga
och
förstå
aktörerna
och
deras
 intressen
 5.  Sponsor
(försäkring
i
dåliga
Fder)
 6.  Ta
intryck
är
den
bästa
metoden
för
aJ
åstadkomma
 påverkan.
Stora
krav
på
aJ
den
som
leder
kan
släppa
 sin
ingångsbild
av
uppdraget
och
starta
om

 7.  VariaFon,
innovaFon
och
”språkspel”
 8.  RespekPullt
samspel
i
små
konstellaFoner
(akFvt
skapa
 partnerskap/fellowship).
Utveckla
ärlighet
och
 självrespekt
om
egna
upplevelser
och
Fllit
Fll
andras
 upplevelser
 9.  Tidiga,
konkreta
prototyper!
 10.  Våga
konfrontera
 11.  Uthållighet/ihärdighet
(”S‐kurvan”)

 16. 16. Ledarskap
vid
 utmaningar
 Gunnar.westling@hhs.se
 070‐717
47
82
 Gunnar
Westling,
Ek
dr.
Center
for
Advanced
Studies
in
Leadership
 vid
Handelshögskolan
i
Stockholm


×