Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Gunnar westling ledarskap i tjänsteföretag ifl20111115

1,418 views

Published on

Bilder visade på seminariet Ledarskap i tjänsteföretag 20111115

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Gunnar westling ledarskap i tjänsteföretag ifl20111115

 1. 1. Ledarskap  i  tjänsteföretag  Utmaningar,  förutsä6ningar  och  möjligheter  för  bä6re  ledarskap       Handelshögskolan  15  nov  2011   Center for Advanced Studies in Leadership Gunnar Westling
 2. 2. •  En  chef  är  en  person  som  leder  en  grupp  eller  en  verksamhet.   Chefskapet  kan  innefa6a  beslutsfa6ande,  förmedling  och   inhämtning  av  informaEon,  styrning,  uppföljning,  lönesä6ning   och  budgetarbete.  Chefen  företräder  arbetsgivaren  i  det   dagliga  arbetet  och  gentemot  arbetstagarna.  Men  chefen  är   själv  arbetstagare  gentemot  sin  högre  chef.  Chefen  ska  se  Ell   a6  det  löpande  arbetet  sköts.  I  de6a  ligger  även   arbetsmiljöarbetet  och  det  är  arbetsgivaren  som  har  ansvar   för  arbetsmiljön.     (ur  arbetsmiljölagen)     Center for Advanced Studies in Leadership Gunnar Westling
 3. 3. ”Vem  är  du?”    1.  ”Jag  ser  mig  själv  i  huvudsak  som  ledare/chef.  Det  råkar   vara  i  e6  företag  med  många  experter/professionals  men   skulle  kunna  varit  någon  annan  stans”    2.  ”Jag  ser  mig  huvudsak  expert  inom  e6  kunskaps/ färdighetsområde.  Jag  leder  andra  ibland,  men  det  är  inte   huvudsaken”    3.  ”Jag  ser  mig  själv  både  som  expert  och  som  ledare”    4.  ”Annan  idenEtet”   Center for Advanced Studies in Leadership Gunnar Westling
 4. 4. Vanliga  dilemman  i  ledarrollen  i   tjänsteföretaget  Balansera  systemet  •  Orka  tänka  långt  –  balansera  kort  och  lång  sikt  •  Omställning  vid  stora  förändringar  –  vi  är  ”här  och  nu”  •  Balansera  flöde  med  styrning  •  Balansera  frihet  med  riktning  •  Få  individualister  a6  stödja  varandra  och  skapa  gemensamt  engagemang  kring  kunden/klienten  och  dess  sammanhang  •  Tidsmässigt  kombinera  rollen  chef/expert/konsult  Våga  hålla  sig  3ll  strategin,  trots  upp-­‐  och  nedgångar  •  A6  våga  hålla  sig  Ell  strategin,  och  inte  börja  sälja  ut  sig  Ell  ”anything  goes”  när  den  valda  vägen  inte  omedelbart   visar  resultat    Driva  3llväxt  •  Organisera  för  Ellväxt  –  varför  bidra  som  medarbetare,  förvaltning  ökar  etc?  •  Hur  göra  strukturkapital  av  innovaEoner?  Behålla  och  utveckla  medarbetare  •  Hur  behålla  nyckelkompetens?  •  Hur  göra  med  dem  som  drar  in  pengar  med  inte  ställer  upp  på  värderingar?  Undvika  aA  tjänsteföretaget  imploderar  inifrån  •  ”We  see  firms  run  into  trouble  when  the  managing  partner  doesn’t  take  the  Eme  to  get  other  partners  onboard   regarding  strategic  decisions”  (DeLong,  2010)  Orka  driva  utveckling  av  kärn-­‐  och  stödprocesser  få  aA  uppnå  effek3vitet  leverans  och  resultat         (workshop  18  mars  2011,  Boyle  2010,  DeLong  2010)   Center for Advanced Studies in Leadership Gunnar Westling
 5. 5. Chefen  och  innova,oner  –  två  exempel     •  “I have had a meeting with one of my •  Leder, koordinerar •  Industriell logik region managers. We discussed how och fördelar she could prioritize her engagement innovationsarbetet between different kind of corporate development projects” (Manager, firm 3) •  ”Currently I am working with a strategy for the xx-design approach. My plan is •  Gör innovation •  ”Hantverkslogik” to focus on certain areas like legislation, education, screening methods, and energy efficiency, green IT, etc. I continue to work on this the coming weeks.” (Manager, firm 1) Center for Advanced Studies in Leadership 5   Gunnar Westling2011-­‐11-­‐15  
 6. 6. Center for Advanced Studies in Leadership Gunnar Westling
 7. 7. Utgångpunkter  •  Antalet  serviceföretag  ökar  •  Sveriges  Ellväxt  sker  i  stor  omfa6ning  genom  serviceföretag    •  Kunskapen  om  den  roll  som  arbetsorganisaEon  och  ledarskap  har   för  a6  bidra  Ell  utveckling,  innovaEon  och  förnyelse  vilar  Ell  stora   delar  på  erfarenheter  från  stora  industriföretag  •  Själva  utvecklingsarbetet  i  industriföretag  är  idag  såväl   välorganiserat  som  välbeforskat  •  Kunskap  om  utvecklingsarbete  inom  servicenäringen  saknas  Ell   stora  delar  och  verkar  odare  ske  oorganiserat,  dolt  eller  som  en   ”ad-­‐hoc  happening”  •  Hur  kan  servicearbete  ledas  och  organiseras  för  a6  främja   utveckling  och  innovaEoner?     Center for Advanced Studies in Leadership Gunnar Westling
 8. 8. Li6eratur  •  Leadership  professional  services:  446  träffar  (2011)  •  Stark  utveckling  Edigt  90-­‐tal  (Sveiby  m  fl)  •  1993                        2011   Center for Advanced Studies in Leadership Gunnar Westling
 9. 9. Vad  har  de6a  gemensamt?   Center for Advanced Studies in Leadership Gunnar Westling
 10. 10. Tjänster  –  en  residual?  •  Inom  staEsEk  gällande  arbetsmarknaden  har   den  fungerat  som  en  residual  –  en  rest  –  som   blir  över  när  jordbruk,  Ellverkning,  gruvnäring,   etc.  •  Residualen  har  kallats  tjänster  •  Denna  definiEon  blir  särskilt  märklig  när   residualen  ”tjänster”  utgör  en  majoritet  av   både  BNP  och  antalet  anställda  i  de  flesta   utvecklade  länder   Center for Advanced Studies in Leadership Gunnar Westling
 11. 11. Vad  är  service?  •  “Things  you  can  buy  or  sell,  but   can’t  drop  it  on  your  foot”   Center for Advanced Studies in Leadership Gunnar Westling
 12. 12. Servicesektorn  dominerar  antalet  anställda   Sweden Netherlands UK USA Germany Japan Ireland France90 Share of Employment in Services8070605040302010 0 Manchester  InsEtute  of   InnovaEon  Research   Gunnar Westling 1920 1950 1970 1975 1980 1985 Center for Advanced Studies in Leadership 1990 1995 2000
 13. 13. Om  tjänster  inte  bara  är  en  ”rest”  vad   kan  det  då  vara?      Tjänster  är  med  processer  där  kunderna  står  för  dominerande  del  av  input  (Sampson  &  Froehle,  2006)   Center for Advanced Studies in Leadership Gunnar Westling
 14. 14. Personalintensivitet  (PK/AT)   Olika  typer  av  tjänsteföretag   Tjänstefabrik     Tjänsteverkstad     Låg   Eng.  service  factory   Eng.  service  shop   (flygföretag,  hotell  och   (sjukhus,  reparaEonsverkstäder  )   busstransporter)   Masstjänster     Tjänstespecialister   Eng.  Mass  service   Eng.  Professional  service   Hög   (återförsäljare,  skolor,  kafé)   (managementkonsulter,   advokamirmor  eller  specialistvård)     Låg   Hög   Grad  av  samspel  och  kundanpassning   Schmenner,  1986   Center for Advanced Studies in Leadership Gunnar Westling Page 14
 15. 15. Ledningens  roll  i  tjänste-­‐   fokuserade  företag.     “PROCESSKONSUMTION”Produktionsprocess Ledning? Konsumtion Hur  skall  ledningen  skapa  värde?   Tjänstens kärnprocess: Krock  mellan  ledning  och  de  som  är  inne  i   tjänsteleveransen?   Kan  man  alls  vara  relevant  som  ledning  utan   Den traditionella ledningen aA  själv  vara  en  del  av  tjänsteleveransen?   Center for Advanced Studies in Leadership Gunnar Westling
 16. 16. Ledarbeteenden  som  skapar  värde  i  tjänsteföretag  Ha  eA  personligt  fokus     Skapa  mening/anda   Bidra  med  riktning  ”Följarskap”   ”Ledarskap”  Skapa  förutsä6ning  a6  kunna  verka   Sä6a  arbetsuppgiderna  i  e6  större   Tydlighet  kring  mål,  visioner  och  ramar   sammanhang  Möta  dem  där  de  är  -­‐  variera  styrning   Engagemang  och  delakEghet   Bygga  värderingar  eder  person  Balansera  trygghet  med  utmaning   SEmulans   Organisera  experter  så  vi  blir  skalbara  Skapa  trivsel   KommunikaEon   Tydliggöra  affären  Uppska6a  professionaliteten   Bygga  idenEtet  och  kultur   Rikta  företaget  mot  ”rä6”  kunder  Se  och  gör  medarbetarna  synliga   Affärsutveckling   Ifrågasä6a  vår  affär  Finnas  Ellhands   Organisera  arenor  för  erfarenhetsutbyte   Matcha  individ  och  projekt  Ordna  så  a6  folk  kan  träffas   Feedback  Ge  ansvar   Skapa  samarbetsklimat  Coacha  –  lyssna   Diskutera  det  gemensamma  sydet  Myskoja   Komma  överens  om  chefsrollen  Hantera  samarbete/konkurrens   Stanna  upp   (workshop  18  mars  2011)  Fråga:  vad  behöver  du  en  ledare  Ell?   Se  sammanhanget   Gunnar Westling   Center for Advanced Studies in Leadership
 17. 17. Maureen  Broderick,  2011  Center for Advanced Studies in Leadership Gunnar Westling
 18. 18. VikEga  ledarfrågor  i  olika     typer  av  tjänsteföretag  Personalintensivitet  (PK/AT)   Tjänstefabrik     Tjänsteverkstad     Låg   Eng.  service  factory   Eng.  service  shop   (Fokus  på  personer  som  styr   (Internt  samspel)   nyckelresurser)   Masstjänster     Tjänstespecialister   Eng.  Mass  service   Eng.  Professional  service   Hög   (hålla  sig  Ell  affärsmodell)   (Följarskap,  involvering)     Låg   Hög   Grad  av  samspel  och  kundanpassning   Schmenner,  1986   Center for Advanced Studies in Leadership Gunnar Westling Page 18
 19. 19.    The three essential elements of intrinsic motivation1. Autonomy –  The urge to direct our own lives.2. Mastery –  The desire to get better and better at something that matters.3. Purpose –  The yearning to do something that we do in the service of something larger than ourselves.            (Daniel  Pink,  2009)   Center for Advanced Studies in Leadership Gunnar Westling
 20. 20. Profession  •  Profession  -­‐  en  beteckning  på  en  yrkesgrupp  med   vissa  gemensamma  drag.    •  Avgränsning  mot  andra  yrkesgrupper,  förfogande   över  särskild  kunskap,  arbetsuppgider  som   innehåller  unika  eller  varierande  moment,   självständighet  i  yrkesutövningen  och  en  särskild   yrkeskodex.    •  I  början  av  1900-­‐talet  användes  "profession"  i   stort  se6  för  de  tre  lärda  professionerna:   teologer,  jurister  och  fysiker,  ibland  med  Ellägg   av  det  militära  yrket.     Center for Advanced Studies in Leadership Gunnar Westling
 21. 21. •  Skapar sjukhus mer värde genom att doktorerna blir kunnigare?•  Skapar revisionsföretagen mer värde genom att revisorerna blir noggrannare?•  Bidrar R&D enheten mer till företaget när ingenjörerna får gå på djupet? Center for Advanced Studies in Leadership Gunnar Westling
 22. 22. Krockar  allEd  professionslogik  med  affärslogik?   Finns  det  sä6  a6  förena?  Balansera?   Center for Advanced Studies in Leadership Gunnar Westling
 23. 23. •  Tips för er som vill växa med integritetCenter for Advanced Studies in Leadership Gunnar Westling
 24. 24. Tips  kring  Tjänster  •  Grönroos, Christian: Service management och marknadsföring. Kundorienterat ledarskap i servicekonkurrens. Malmö: Liber, 2008•  Grönroos, Christian: Service management and marketing. Customer management in service competition. Chichester: John Wiley & Co, 2007 Center for Advanced Studies in Leadership Gunnar Westling
 25. 25. Tips  från  Marie  Froment   Center for Advanced Studies in Leadership Gunnar Westling

×