Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ict asean presentation

1,151 views

Published on

Ict asean presentation

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ict asean presentation

 1. 1. การสัมมนาส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ CIO ภาครัฐ 6 พฤศจิกายน 2557
 2. 2. • ICT กลไกสา คัญของการพัฒนาประชาคมอาเซียน • แนวนโยบาย ICT ของไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน • บทบาทด้าน ICT ของไทยในประชาคมอาเซียน • อนาคต ICT ของไทยภายหลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 3. 3. ประชาคมการเมือง และ ความมัน่คง APSC รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน รัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน รัฐมนตรีอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ รัฐมนตรีอาเซียนด้านกฎหมาย ประชาคมเศรษฐกิจ AEC รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน คณะกรรมการเขตการค้าเสรีอาเซียน คณะกรรมาธิการเขตการลงทุนอาเซียน รัฐมนตรีด้านการคลังอาเซียน รัฐมนตรีด้านการเกษตร และป่าไม้อาเซียน รัฐมนตรีด้านพลังงานอาเซียน รัฐมนตรีอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี รัฐมนตรีอาเซียนด้าน ICT รัฐมนตรีด้านการขนส่งอาเซียน รัฐมนตรีด้านการท่องเที่ยวอาเซียน ประชาคมสังคม และ วัฒนธรรม ASCC รัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน รัฐมนตรีอาเซียนด้านวัฒนธรรมและศิลปะ รัฐมนตรีอาเซียนด้านการศึกษา รัฐมนตรีด้านภัยพิบัติอาเซียน รัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม รัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน
 4. 4. ASEAN Political – Security Community Blueprint (APSC Blueprint) B4: Non-Traditional Security Issues ประเด็นความมัน่คงรูปแบบใหม่ เพื่อการตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงทีโดย สอดคล้องกับหลักการด้านความมัน่คงที่ครอบคลุมทุกมิติ จากภัยคุกคามในทุกรูป แบบ อาชญากรรมข้ามชาติ และความท้าทายข้ามแดน ทัง้นี้ ประเด็นความมัน่คงรูปแบบใหม่จะรวมถึง อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ (Cyber Crime)
 5. 5. ASEAN Economic Community Blueprint (AEC Blueprint) A2: Free flow of services ลดข้อจากัดต่อการค้าบริการสาขาคอมพิวเตอร์และบริการที่เกี่ยวเนื่อง และบริการ โทรคมนาคม โดยไม่มีข้อจา กัด สา หรับการค้าบริการข้ามพรมแดน และการบริโภคข้ามพรมแดน อนุญาตการถือหุ้นของคนสัญชาติอาเซียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 51 ในปี 2008 และร้อยละ 70 ในปี 2010 B4: Infrastructure Development ในประเด็น Information Infrastructure อานวยความสะดวกให้เกิดการเชื่อมต่อความเร็วสูงระหว่างโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ แห่งชาติ ภายในปี 2010 เสริมสร้างขีดความสามารถและการฝึกอบรมสาหรับศูนย์ประสานงาน ความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เพื่อเพมิ่ศักยภาพด้านความมัน่คงปลอดภัยบนโครงข่าย (cyber-security network) และขยายการดาเนินการทดสอบการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินต่อ ความมัน่คงบนเครือข่ายและสารสนเทศ (ASEAN CERT Incident Drills) ให้ครอบคลุมประเทศ คู่เจรจาของอาเซียนภายในปี 2007
 6. 6. ASEAN Economic Community Blueprint (AEC Blueprint) B4: Infrastructure Development ในประเด็น Information Infrastructure (ต่อ) ส่งเสริมให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง (ประชาชน ชุมชน ธุรกิจ และหน่วยงานภาครัฐ) มีส่วนร่วมในการ พัฒนาและนาเทคโนโลยีสารสนเทศและบริการมาใช้งานบนโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศของ ภูมิภาค สนับสนุนสาขาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายให้นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพ เช่น ศุลกากร โลจิสติกส์ขนส่ง เพิ่มจานวนประเทศสมาชิกในการตกลงยอมรับร่วมกันของอาเซียนสาหรับอุปกรณ์ด้าน โทรคมนาคม พัฒนากรอบนโยบายด้านการกากับดูแลในเชิงลึกเพื่อรองรับโอกาสและความท้า ทายทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโครงข่ายยุคหน้า
 7. 7. ASEAN Economic Community Blueprint (AEC Blueprint) B6: E-Commerce การยอมรับแนวปฏิบัติที่ดีมาใช้ดา เนินนโยบายการแข่งขันด้านโทรคมนาคมและเตรียมความ พร้อมของกฎระเบียบ/กฎหมาย ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ภายในประเทศ ทาให้เกิดความ สอดคล้องด้านโครงสร้างพื้นฐานทางกฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการทาสัญญาทาง อิเล็กทรอนิกส์และการระงับข้อพิพาท พัฒนาและดาเนินการเพื่อให้ได้แนวปฏิบัติที่ดีด้านการทา สัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์ หลักการ สาหรับการระงับข้อพิพาทและกรอบการยอมรับร่วมกันของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในภูมิภาค อาเซียน อานวยความสะดวกเรื่องการยอมรับร่วมกันของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในภูมิภาค อาเซียน ศึกษาและสนับสนุนการยอมรับแนวปฏิบัติที่ดีและแนวทางของกฎระเบียบ และ/หรือ มาตรฐานที่มีอยู่บนพื้นฐานของกรอบความตกลงร่วม และ จัดตั้งเครือข่ายระหว่างภาคธุรกิจใน ภูมิภาคอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา เพื่อเป็นเวทีสา หรับส่งเสริมด้านการค้าและการลงทุน
 8. 8. ASEAN Socio – Cultural Community Blueprint (ASCC Blueprint) A4: Promoting Information and Communication Technology เพมิ่พูนความรู้ด้านไอซีทีในอาเซียนโดยเฉพาะในกลุ่มสตรี เด็ก ผู้สูงวัย และผู้พิการ ส่งเสริม การใช้ไอซีทีในเชิงบวก โดยเฉพาะการใช้อินเทอร์เน็ต สนับสนุนการใช้ไอซีทีในทุกระดับ การศึกษา ริเรมิ่การเรมิ่ใช้ไอซีทีในโรงเรียนประถมให้เร็วขึ้น ส่งเสริมการใช้ไอซีทีเพื่อสนับสนุน การเรียนรู้ทางอินเทอร์เน็ต พัฒนาผู้ใช้แรงงานและกาลังคนเพื่อการมีวิชาชีพและความชานาญ ทางด้านไอซีที B7: Building Disaster Resilient National and Safer Communities เสริมสร้างกลไกให้มีประสิทธิภาพและสามารถป้องกันและลดการสูญเสียชีวิต และทรพัย์สิน ทางสังคม เศรษฐกิจและสงิ่แวดล้อมของรัฐสมาชิกอาเซียนอันเกิดจากการภัยพิบัติ และร่วมมือกัน จัดการกับภัยพิบัติฉุกเฉินโดยใช้ความพยายามของรัฐบาล และความร่วมมือในระดับภูมิภาคและ ระหว่างประเทศ
 9. 9. Vision “Towards an Empowering and Transformational ICT: Creating an Inclusive, Vibrant and Integrated ASEAN” “สู่เทคโนโลยีไอซีทีเพือ่การสร้างศักยภาพประชาชน และการเปลีย่นแปลงเศรษฐกิจและสังคม ก่อให้เกิด อาเซียนที่มีความเท่าเทียม มีความเจริญมัง่คัง่ และมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน”
 10. 10. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2558 กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT 2020 พ.ศ. 2554 - 2563 2553 แผนแม่บท ICT แห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 - 2556 2563 แผนแม่บท ICT แห่งชาติ(ฉบับที่ 3) กรอบนโยบาย IT2010 2558 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติ นโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)
 11. 11. “ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่ม ขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง ซึ่งจะทา ให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลก และสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ ซึ่งหมายรวมถึงการผลิต และการค้า ผลิตภัณฑ์ดิจิทัลโดยตรง และการใช้ดิจิทัล รองรับการให้บริการของ ภาคธุรกิจการเงินและธุรกิจบริการอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาคสื่อสาร และบันเทิง ตลอดจนการใช้ดิจิทัลรองรับการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม และ การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์” ทีม่า: คา แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยทุธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันศุกร์ที่18 กันยายน 2557
 12. 12. เศรษฐกิจและสังคมที่ใช้ ICT เป็นกลไกสา คัญ ในการขับเคลื่อนการปฏิรูป กระบวนการผลิต การดาเนินธุรกิจ การค้า การบริการ การศึกษา การ สาธารณสุข การบริหาราชการแผ่นดิน รวมทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และ สังคมอื่นๆ ส่งผลต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ คนในสังคม และการจ้างงานที่เพิ่มมากขึ้น
 13. 13. “เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ในภูมิภาคอาเซียน และ ขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยใช้ประโยชน์จากโครงข่าย คมนาคมขนส่ง และโทรคมนาคมที่เชื่อมโยงระหว่างกันของอาเซียน ระบบการออก ใบรับรอง/ใบอนุญาตผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ การทา ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกันใน อาเซียน” “พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับ โดยสอดคล้องกับ ข้อตกลงในการเคลื่อนย้ายในด้านสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ และปัจจัยการ ผลิตต่างๆ ที่เปิดเสรีมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย ให้สามารถแข่งขันได้ รวมทั้งสามารถดา เนินธุรกิจร่วมกับผู้ประกอบการในประเทศ สมาชิกอาเซียน เพื่อนาไปสู่ความเชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทานตลาดโลกได้”
 14. 14. “พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนทัง้แรงงาน วิชาชีพ แรงงานมีทักษะ และแรงงานไม่มีทักษะ โดยการเร่งรัดและขยายผลการใช้ระบบ คุณวุฒิวิชาชีพให้เกิดผลในทางปฏิบัติ โดยคานึงถึงความเป็นเอกภาพกับระบบ มาตรฐานฝีมือแรงงาน และมาตรฐานวิชาชีพ” ทีม่า: คา แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันศุกร์ที่18 กันยายน 2557
 15. 15. พัฒนาโครงสร้างพ้นืฐาน ICT ที่เป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอย่างทัว่ถึง พัฒนาทุนมนุษย์ด้าน ICT ให้มีคุณภาพและมีปริมาณเพียงพอ ยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรม ICT ใช้ ICT สร้างนวัตกรรมการบริการของภาครัฐ พัฒนาและประยุกต์ ICT เพื่อภาคการผลิต พัฒนาและประยุกต์ ICT เพื่อลดความเหลื่อมล้า ทางเศรษฐกิจและสังคม พัฒนาและประยุกต์ ICT เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 16. 16. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การมีส่วนร่วมของประชาชน และการสร้างศักยภาพให้แก่ประชาชน ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างนวัตกรรม ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทุนมนุษย์ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การลดช่องว่างทางด้านดิจิทัล
 17. 17. • Software Development • ICT Project Management • Enterprise Architecture Design • Network and System Administration • Information System and Network Security • Cloud Computing • Mobile Computing
 18. 18. วิสัยทัศน์ e-Government เป็นปัจ จัยหลักในการส่งเสริมการอา นวยความสะดวกด้านการลงทุนในภูมิภาคอาเซียน และการเพมิ่ขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจอย่างยัง่ยืน เพื่อรองรับการเติบโต และการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน ยุทธศาสตร์การพัฒนา กาหนดแผนการ พัฒนา e-Government พัฒนาองค์ประกอบ บริการออนไลน์ การสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน ICT ให้เข็มแข็ง ข้อเสนอแนะการพัฒนา ส่งเสริมกฎหมาย และกฎระเบียบเพื่อ สนับสนุนการพัฒนา e-Government การพัฒนาทุนมนุษย์ ด้าน ICT
 19. 19. http://www.asean-eclass.org/
 20. 20. http://www.asean4all.org/
 21. 21. “เปลีย่นจุดเน้นการพัฒนาจากการเตรียมความพร้อมประเทศ ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ไปสู่การพัฒนาโดยใช้โอกาสจากประชาคมอาเซียน ให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย” มุ่งเน้น 3 ประเด็นยุทธศาสตร์หลัก • การพัฒนา ICT ในภาพรวมของประเทศ ทัง้ในมิติด้านทุนมนุษย์ โครงสร้างพื้นฐาน และการส่งเสริม ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม และผู้ประกอบด้าน ICT • การพัฒนา ICT ที่สนับสนุน และเอื้ออา นวยต่อการดา เนินงานพัฒนา (ICT – enabled) และการสร้าง ศักยภาพของประเทศในธุรกิจ อุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การศึกษา การแพทย์ การค้าการลงทุน การท่องเที่ยว ฯลฯ • การส่งเสริม และประสานความร่วมมือด้าน ICT ในประชาคมอาเซียน

×