Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Karaciğer tümörleri

5,503 views

Published on

Karaciğer tümörleri anlatılmaktadır

Published in: Health & Medicine
 • Sex in your area is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2F90ZZC ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2F90ZZC ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Karaciğer tümörleri

 1. 1. Karaciğer Tümörleri <ul><li>Prof. Dr. Gülüm Altaca
 2. 2. Florence Nightingale Hastaneleri (Şişli-Kadıköy)
 3. 3. www.gulumaltaca.com </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Karaciğer kistleri
 5. 5. Benign karaciğer tümörleri
 6. 6. Primer karaciğer malign tümörleri
 7. 7. Metastatik karaciğer tümörleri
 8. 8. Granülomlar </li></ul>
 9. 9. Karaciğer Kistleri <ul><li>Basit kistler: Genellikle tesadüfen ultrasonla bulunur. Klinik önemi yoktur. Asemptomatiktir. Nadir olarak polikistik karaciğer görülebilir (tüm karaciğer kaplayan kistler), bunlar genellikle polikistik böbrek hastalığıyla birliktedir.
 10. 10. Hydatik kistler: Echinococcosis
 11. 11. Caroli hastalığı: Nadir görülür, otozomal resesif geçişlidir, intrahepatik safra yollarında segmental genişlemeler vardır. Bazen semptomatik olabilir, safra stazı, safra taşı ve enfeksiyonlar gelişebilir, kolanjiokarsinoma gelişebilir.
 12. 12. Gerçek kistik tümörler (kistadenoma, kistadenokarsinoma) ender </li></ul>
 13. 13. Karaciğer Kist hidatiği
 14. 15. Benign Tümörler <ul><li>Sık görülür
 15. 16. Çoğu asemptomatiktir, bazen sağ üst kadran ağrısı, hepatomegali veya intraabdominal kanama görülebilir
 16. 17. KCFT genellikle N veya hafif bozulmuştur
 17. 18. Görüntüleme yöntemleriyle tanı konulabilir, bazen biyopsi gerekebilir.
 18. 19. Çok nadir durumlarda tedavi gerekebilir. </li></ul>
 19. 20. Benign Tümörler-Tipleri <ul><li>Adenom (hepatosellüler adenom)
 20. 21. Fokal nodüler hiperplazi (FNH)
 21. 22. Hemanjiom
 22. 23. Diğer benign tümörler (lipom, fibrom) </li></ul>
 23. 24. Adenom <ul><li>Genellikle kadınlarda , doğurganlık çağında görülür.
 24. 25. Oral kontraseptif kullanımı ile ilişkilidir, muhtemel östrojen etkisiyle oluşur
 25. 26. Çoğunlukla asemptomatiktir, büyük olanlarda sağ üst kadran ağrısı olabilir
 26. 27. Çok ender olarak karın içine kanamaya yol açabilir, akut karın ve hemorajik şok görülebilir
 27. 28. Çok ender olarak karsinom gelişebilir
 28. 29. Tanı: ultrason ve BT ile tanı genellikle konulur, sintigrafiyle FNH'den ayırılabilir, bazen biyopsi gerekebilir
 29. 30. Asemptomatik de olsa cerrahi önerilir, çünkü premalign'dir. </li></ul>
 30. 31. Fokal Nodüler Hiperplazi <ul><li>Lokalize hemartomdur
 31. 32. Biyopside sirozdaki nodüllere benzer
 32. 33. BT veya MR la genellikle tanı konulur, nadiren biyopsi gerekir
 33. 34. Tedavi çok nadiren gerekir </li></ul>
 34. 35. Hemanjiomlar <ul><li>Karaciğerin en sık görülen benign tümörüdür.
 35. 36. Kapiller hemanjiom ve kavernöz hemanjiom olarak iki alt türü bulunur
 36. 37. Küçük kapiller hemajiomlara ultrasonda tanı konulabilir
 37. 38. > 4 cm: dev hemanjiom
 38. 39. Kavernöz hemanjiomlarda BT ve MR görüntüsü spesifiktir.
 39. 40. Genellikle tedavi gerekmez. Çok büyük olduğunda, ağrı ve safra yollarına bası ya da tümör içi kanamaya yol açtığında eksizyon gerekebilir
 40. 41. Karın içi kanama (tümör ruptürü) çok nadirdir. </li></ul>
 41. 45. Primer Karaciğer Malign Tümörleri <ul><li>Hepatosellüler kanser (HCC)
 42. 46. Kolanjiokarsinoma (KolanjioCa)
 43. 47. Hepatoblastoma
 44. 48. Anjiosarkoma
 45. 49. Hemanjioentotelioma </li></ul>
 46. 50. Hepatosellüler Karsinoma (HCC) <ul><li>Yavaş gelişen, tanıda gecikmeler yaşanabilen, pek semptom vermeyen bir tümördür (halsizlik, siroz belirtileri, nadiren karın ağrısı, kanlı asit)
 47. 51. Genellikle sirozlu hastalarda ve hepatit B ve C'li hastalarda gelişir.
 48. 52. Hepatit B' de HCC oluşma riski diğer popülasyona göre 100 kat fazladır
 49. 53. Diğer siroz tiplerinde de görülür </li><ul><li>hepatit C
 50. 54. alkolik siroz
 51. 55. hemokromatozis
 52. 56. diğer sirozlar </li></ul><li>Çevresel karsinojenler: Aflatoksin HCC riskini artırır </li></ul>
 53. 57. HCC tanı <ul><li>AFP (Alfa fetoprotein): Normalden yüksek, %40-65 hastada yüksektir (> 400 μg/L). Dediferansiyasyonu belirtir.
 54. 58. Görüntüleme yöntemleri: US, BT, MR </li><ul><li>AFP yüksekse
 55. 59. Hepatit-siroz varsa
 56. 60. BT/MR spesifikse tanı konlabilir, biyopsi gerekmez ve yapılmaması gerekir!
 57. 61. AFP yüksek değilse, hepatit ya da siroz yoksa, görüntüleme spesifik değilse biyopsi gerekebilir. </li></ul></ul>
 58. 62. HCC- evreleme <ul><li>Akciğer BT
 59. 63. Kemik sintigrafisi
 60. 64. Abdomen BT/MR/anjiografide portal ven, Lenf nodu ve diğer hepatik hilus oluşumlarının tutulup tutulmadığı
 61. 65. Tarama: Siroz hastalarına 6 ayda bir US ve AFP
 62. 66. Uzun süreli hepatitlerde >15 yıl, AFP ve US kontrol </li></ul>tarama
 63. 67. HCC tedavi <ul><li>Siroz varlığına ve tümörlerin sayı ve büyüklüğüne göre tedavi değişir
 64. 68. Siroz yoksa rezeksiyon yapılabilir
 65. 69. Siroz mevcutsa tedavi transplantasyondur
 66. 70. Transplant endikasyonları: </li><ul><li>Tek tümör < 5 cm veya
 67. 71. ≤3 tumor ≤ 3 cm
 68. 72. bu iki kriterden biri varsa, transplantasyonda diğer nedenlerle yapılan nakillerle aynı sonuçlar </li></ul><li>Tümör çapı ve sayısı arttıkça, portal ven, LAP tutulumunda prognoz kötüleşir, transplantasyonla bile rekürrens sıktır. </li></ul>
 69. 73. Ablatif tedaviler <ul><li>Lezyonun cerrahi dışı çeşitli yöntemlerle yok edilmesi/etkisizleştirilmesi </li><ul><li>Hepatik arteriyel kemoembolizasyon
 70. 74. Radyofrekans ablasyon
 71. 75. İntratümöral etanol enjeksiyonu
 72. 76. Cryoablasyon </li></ul><li>Genellikle tamamen ortadan kaldırmaz, rekürrens oranı yüksektir. Transplantasyona kadar zaman kazandırır </li></ul>
 73. 77. Kemo-radyoterapi <ul><li>Yeni gelişen bazı kemoterapötikler denenmekte
 74. 78. Radyoterapi etkisiz </li></ul>
 75. 79. Fibrolamellar Karsinom <ul><li>HCC'nin alt tipi, son zamanlarda ayrı bir tümör olarak kabul ediliyor
 76. 80. Prognoz iyi
 77. 81. Gençlerde daha sık
 78. 82. Hepatit ve siroz olmayanlarda daha sık
 79. 83. AFP düzeyi nadiren yüksektir </li></ul>
 80. 84. HCC-önleme <ul><li>Hepatit B aşısı </li></ul>
 81. 85. Kolanjiokarsinoma <ul><li>Biliyer epitel kaynaklı
 82. 86. Uzak doğuda daha yaygın
 83. 87. Diğer bölgelerde HCC'ye göre nadir
 84. 88. Primer sklerozan kolanjit ve Caroli hastalığında sıklık artar
 85. 89. Yerleşimi ve görüntüleme yöntemleriyle genellikle HCC'den ayırd edilebilir, bazen biyopsi gerekir
 86. 90. Sağ ve sol ana safra kanallarının birleşim yerine tutan kolanjioCa'lara Klatskin tümörü adı verilir.
 87. 91. Tedavi: Cerrahi </li></ul>
 88. 92. Hepatoblastoma <ul><li>Çocukluk çağında (infantlarda) en sık görülen karaciğer tümörlerindendir.
 89. 93. Daha büyük çocuklarda da görülebilir
 90. 94. Bazı spesiifik karsinojenlerle ilişkilidir: endüstriyel vinil klorid gibi </li></ul>Anjiosarkom Hepatoblastoma
 91. 95. Metastatik Karaciğer Kanserleri <ul><li>Karaciğerin en sık görülen tümörü metastazdır.
 92. 96. Birçok kanserde karaciğer metastazı yaygındır. En sık görülenler: </li><ul><li>GI traktus
 93. 97. Meme
 94. 98. Akciğer
 95. 99. Pankreas </li></ul></ul>
 96. 100. Semptom <ul><li>Bazen ilk semptom metastazla ortaya çıkar (primer tümör daha tanı konulamamıştır)
 97. 101. Senkron metastaz (primer tümörle birlikte)
 98. 102. Metakron metastaz (primer tümörden bir süre sonra ortaya çıkan)
 99. 103. Semptomlar: </li><ul><li>Halsizlik, iştahsızlık, kilo kaybı
 100. 104. Sağ üst kadran ağrısı
 101. 105. Erken doyma
 102. 106. Sarılık
 103. 107. Ateş </li></ul></ul>
 104. 108. Fizik inceleme-Lab-Görüntüleme <ul><li>Fizik incelemede karaciğer büyümüş, hassas olarak ele gelebilir. Masif hepatomegali ve palpabl nodüller ileri evreyi gösterir.
 105. 109. Assit oluşabilir (peritoneal tümör yayılımıyla)
 106. 110. İlerleyen sarılık, hepatik ensefalopati
 107. 111. KCFT ve bilirübin yükselir, LDH, hemoglobin düşer (anemi)
 108. 112. Tümör markerları (CEA, CA 19-9, primer tümörün spesifik markerı)
 109. 113. Görüntüleme ile tanı konulur: US, BT/MR
 110. 114. Bazen biyopsi gerekebilir </li></ul>
 111. 115. Metastatik Tümörlerde Tedavi <ul><li>Tümörün çapı ve sayısıyla
 112. 116. Primer tümörün cinsiyle
 113. 117. Başka yerde metastaz olup olmamasıyla
 114. 118. Hastanın genel durumu ile ilgili olarak değişir. </li></ul>
 115. 119. Kolorektal kanser metastazları <ul><li>Karaciğer metastazlarında cerrahi tedavi en etkin olan tümör
 116. 120. Kolorektal tümörlerde tanı konulduğunda %15-25 hastada karaciğer metastazı vardır (senkron tm)
 117. 121. % 25 hastada da 3 yıl içinde karaciğer metastazı gelişir (metakron tm)
 118. 122. Karaciğer metastatik tümörlerinin %80'e yakını kolorektal tümör metastazıdır
 119. 123. Kolorektal tümör karaciğer metastazında rezeksiyon ile 5 yıllık sağkalım % 33 (ortalama) </li><ul><li>Tek, soliter tümör ile, rezeksiyon sınırlarında tümör olmaması ve extrahepatik metastaz olmaması ile sağkalım artar </li></ul></ul>
 120. 124. Nonkolorektal metastazlarda cerrahi <ul><li>Nöroendokrin tümörlerde kür olabilir (karaciğer dışı metastaz yoksa)
 121. 125. Böbrek tümörü ve Wilms tümörlerinde kür olabilir
 122. 126. Bunların dışında tüm tümörlerde hasta tek tek değerlendirilmeli </li></ul>
 123. 127. Cerrahi tedavi Ne zaman, hangi ölçütlerle <ul><li>Primer tümörün rezeksiyonu?
 124. 128. Karaciğerdeki tümörlerin tümünün çıkartılıp çıkartılamayacağı (rezeksiyon) (geride kalan karaciğer volümünün ve fonksiyonunun hesaplanması)
 125. 129. Kemoterapiden yarar görüp görmeyeceği (tümörü küçültmek ya da ortadan kaldırmak üzere)
 126. 130. Bazı karaciğer metastazlarında tümörün tamamı çıkartılamasa da, küçültülmesi sağkalımı uzatır (sitoredüktif cerrahi, debulking): Nöroendokrin tm, ovarian tm, melanomlar </li></ul>
 127. 131. Tümör küçültücü kemoterapi ve cerrahi
 128. 133. Hematolojik Maligniteler ve Karaciğer <ul><li>Lösemi, lenfoma ve diğer hematolojik tümörlerde karaciğer tutulumu görülebilir
 129. 134. Bazen biyopsi gerekebilir
 130. 135. Tedavi primer hastalığa yöneliktir </li></ul>
 131. 136. Granülomlar <ul><li>Tanım: Kronik inflammatuar hücrelerden oluşan tümör benzeri lezyon
 132. 137. Etioloji </li><ul><li>İlaç (allopürinol), infeksiyon (tbc, şistozomiazis), siroz, sistemik hastalıklar (sarkoidoz, amiloidoz) </li></ul><li>Tanı (diğer tümörlerle aynı)
 133. 138. Tedavi </li><ul><li>Nedene yönelik
 134. 139. Bazen cerrahi tedavi gerekebilir (tıkanma sarılığı) </li></ul></ul>
 135. 140. Tarihçe <ul><li>Karaciğer tümörü için A.B.D.'de ilk başarılı karaciğer rezeksiyonu 1890'da Tiffany tarafından yapılmış
 136. 141. 1897'de Elliot bir makalesinde </li><ul><li>Karaciğer hemen parçalanır (friable), kanar, damarlarla doludur, dikiş koymak hemen hemen imkansızdır </li></ul><li>Coinaud 1954'te hepatobiliyer anatomiyi ortaya koyar </li><ul><li>Segmental anatomi (I-VIII) </li></ul><li>Cerrahi teknik
 137. 142. Ekipman (CUSA-Cavitron Ultrasonic Surgical Aspirator) </li></ul>
 138. 145. <ul><li>Prof. Dr. Gülüm Altaca
 139. 146. Florence Nightingale Hastaneleri (Şişli-Kadıköy)
 140. 147. www.gulumaltaca.com </li></ul>

×