Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Най-простите въпроси    са най-дълбоки:    Къде си роден?   Къде е твоят дом?   Накъде отиваш?   Какво прави...
Министър                   Сергей Игнатов:                 „На добър час!”    Кое е н...
Кои са непосредствените приоритети на министерството в рамки-те на този мандат в областта на началното училищно образовани...
Да разберем       задачите на възрастта...    Според популярния психолог Ерик Ериксън развитието на всеки човек ...
Социалното качество, което трябва да се изгради през периода научилищната възраст, е „трудолюбие”– стремеж към усвояване н...
Заедно в първи клас             Подготовката за училище не е         досадно бреме – тя е прозорец на...
3. Авторитет № 1 не е училището – авторитет № 1 сте вие! Семейната атмосфера е тази, която създава и формира отговорни,пъ...
предизвикали комплекси за малоценност. Още по-краен случай предста-   влява „нереализиралият се родител”. Той е готов на...
Дневният       режим Първи клас е най-голямото предизвикателство за децата. Налага им седа свикнат със съвсем нов ...
през седмицата (и ежедневните, и специфичните – тези,          които извършва веднъж или два пъти седмично).  ...
Тефтерчето или успешен начин на        комуникация Още на първата родителска среща ви казват, че е задължително да...
Занималнята          През 2010 г. на много места беше въве-         дено целодневно обучение за първи к...
Храненето Със сигурност всеки родител си задава въпроса с какво се храни де-тето му в училище? Ако в детската градина нез...
Във всички училища има бюфети. Според изискванията на Наредба    № 37/21. 07. 2009 г. на МЗ за здравословно хранене на ...
Тоалетните       70% от българските деца "стискат" в училище Това е тема, за която всички избягваме да мислим. Прие...
Часовете по физическо     От първи до четвърти клас часовете по физкултура са по три пъти    седмично и все още има...
Учебниците Учебниците за първи клас са безплатни. Дететоще получи от учителката си Буквар, Читанка, Мате-матика, Роден кр...
Учителко любима...     Макар да избрахме това поетично заглавие, ще си позволим да бъдем    доста прагматични в пос...
Факт номер 1 Учителят също е човек, не само професионалист, които ще работис детето ви. Разбирайте го и му партнирайте та...
Топ 10 на нещата, които учителите        очакват от родителите    1. Помагайте! Участието на родителите при под...
ЧетенетоДа се научат да четат, е едно отнай-важните неща за децата в учи-лище. Но четенето се учи колкото вучилище, толков...
Овладяната математика     Усвояването на математиката е абсолютно необходимо за бъдещото    развитие в училище и по...
Изкуството –                възможност за полет                Безспорно изкуството е една...
Да ги научим да учат     Ученето не идва от само себе си. Необходимо е да помогнем на де-    цата да се научат да ...
(можете да се обърнете към училищния психолог, например). Отделетемалко от собственото си време, за да научите нещо повече...
Добрата самооценка е ключът към         развитието на детето     Най-ценният дар, който можете да дадете на св...
Училището е за всички Асоциация Родители винаги е подкрепяла интегрираното образованиеза децата със специални образовател...
се научим да разбираме и използваме позитивно емоциите е да бъдем в   среда, която ги поражда.    Трябва да разбираме...
Как се прави клас? Може би първо трябва да ви кажем какво наричаме успешен клас –това е здравословната среда за нашите дец...
познавате всички или почти всички. Възможно е също така, макар де-    цата ви да прекарват много часове заедно, да не з...
Nar
Nar
Nar
Nar
Nar
Nar
Nar
Nar
Nar
Nar
Nar
Nar
Nar
Nar
Nar
Nar
Nar
Nar
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Nar

1,100 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Nar

 1. 1. Най-простите въпроси са най-дълбоки: Къде си роден? Къде е твоят дом? Накъде отиваш? Какво правиш?... Спомняйте си за това от време на време и наблюдавайте как отговорите се променят. Ричард Бах Скъпи майки и татковци, Тази книжка е нашето писмо към вас по случай постъпването ви в пър-ви клас. Тръгването на училище е много специален момент в личната нивръзка с нашите деца. Това е моментът, в който малкият човек поемасвоя голям път на откривател – навън към света и навътре към самиясебе си. Ние, в Асоциация Родители, разбираме радостната тръпка, вълне-нията и надеждите, страховете и тъгата, които съпътстват този един-ствен 15-и септември. Опитахме се да си спомним най-важните въпроси,които са ни вълнували като родители на първокласници и да потърсимотговорите, помогнали ни да се чувстваме по-способни да се справямес предизвикателствата. В тази малка книжка говорим за различни неща– от класната стая до училищните тоалетни, от спорта и езиците доизкуството и домашните. И все пак, ако трябва да формулираме: Голямата ни отговорност е да създадем условия детето да расте въз-можно най-здраво – в смисъла на определението на СЗО за здравето катофизическо, психичесно и социално благополучие. Главната ни задача е да помогнем на детето да се чувства ценено и давярва в способностите си. Основното ни предизвикателство е да изградим качествени човешкиотношения между нас, възрастните, между възрастните и децата и меж-ду самите деца. Най-силното ни оръжие е безусловната обич. Накрая или може би в началото бихме искали да ви кажем нещо многоважно. Никога, никога не се съмнявайте, че сте най-добрият родител завашето дете, защото само вашето сърце бие тъй лудо, когато всякагодина пламъците на свещичките върху тортата подскачат леко в без-надежден опит да се противопоставят на решителния порив на малкиячовек да порасне и угасват с възхищение пред неговата вяра, че Утре щебъде по-хубаво от Днес. С приятелски поздрав, Асоциация Родители 1
 2. 2. Министър Сергей Игнатов: „На добър час!” Кое е най-важното, което трябва да знаят родителите на първоклас- ниците, пристъпвайки прага на училището? Родителите на бъдещите първокласници трябва да бъдат спокойни за здравето и безопасността на своите деца. Необходимо е да знаят как ще бъде организирано обучението и какви ще бъдат задълженията им – контрол на домашните работи, спазване на дневния режим, проверка на ученическата чанта за утрешния ден. Родителите трябва да създадат позитивна нагласа у детето, че то ще бъде подпомагано - да се развива, да учи и да играе. Добре би било да са запознати с възможностите за задължително и допълнително обучение, предлагано от училището. Трябва да си изяснят дали да подадат молба за целодневна организация, дали се предлага сто- лово хранене, т.е. да са наясно с условията в училището. Кои са силните страни на българското училище и какво трябва да се промени? Благодарни сме за непресъхващия възрожденски дух на повечето бъл- гарски учители – те изпълняват призванието си с любов към децата. Имаме добри традиции и в подготовката на даровитите деца. Добра е традицията и в междуетническата толерантност. Какво трябва още да променяме? Нужно е да се осъвременят учебните програми и учебното съдържание, което да доведе и до качествена промяна на учебниците. Това, което ще изучават децата, да бъде поднесено по-интересно и в по-голяма степен да е свързано с реалния живот. Необходимо е акцентът на обучение да се измести от подготовката на енциклопедични към подготовката на адаптивни личности, способни да се справят с предизвикателствата в бързо променящата се среда. Да бъде осъвременена квалификацията на учителите, за да могат и те заедно с учениците да се справят с новите изисквания на съвремието. Специално внимание да се обърне на уменията на учителите да се справят с агресията и с други негативни форми на поведение. Учителите трябва да се превърнат от хора, които дават готови зна- ния, в медиатори на знанието. Необходимо е и по-голямо участие на обществените структури в жи- вота на училището чрез засилване ролята на родителите и училищното самоуправление. Искаме да се преодолее бележкарството и чувствително да се намали мащабът на частните уроци.2 
 3. 3. Кои са непосредствените приоритети на министерството в рамки-те на този мандат в областта на началното училищно образование? Приоритетите ни са следните: Въвеждане на целодневното обучение в начален курс. Премахване на оценките от 1-ви до 3-ти клас и повтарянето накласа в целия начален курс. Засилване на мерките по превенция на отпадането от училище. Работа по развитието на нагласи и умения за четене, осмисляне,интерпретиране и анализиране. Полагане на грижи за децата със специални образователни потреб-ности и за изоставащите ученици. Външното оценяване да служи за анализ на прилагането на държав-ните образователни изисквания и по този начин да се осъществяватоптимизиране и осъвременяване на учебното съдържание. Как министерството ще насърчи пълноценното партньорство междуучилището и семейството? МОМН подкрепя и насърчава засилването на автономията на учили-щето – става дума за автономия и партньорство от нов тип. Важни-те решения няма да са единствено от компетенцията на педагогиче-ските съвети и директора, а във вземането на тези решения активноще участват и самите родители. От друга страна, МОМН вече популяризира най-добрите практики засъвместна работа на училището и родителите. Как ще се преборим с непосилно тежката училищна раница, дупкатав пода, която се прави на тоалетна, и липсата на пълноценни часове пофизическо възпитание и спорт, толкова важни за здравето на децата? С въвеждане на целодневното обучение подготовката на децата сепредвижда да става само в училище. Препоръчително е училищата даосигурят шкафчета, в които децата да си оставят учебниците и учеб-ните помагала, спортните екипи. От друга страна, МОМН обмисля иварианти за възлагане на издателствата учебниците за начален курсда бъдат отпечатани на части, създаване на интерактивни електрон-ни учебници. Възможност за повече часове по спорт дават извънкласните и из-вънучилищните дейности. МОМН, съвместно с общините, насърчава иподпомага участието на училищата в различни проекти, свързани сучастие на децата в спортни прояви. Какво е Вашето послание към първокласниците и техните родители? На първокласниците ще пожелая на добър час в голямото и инте-ресно пътешествие, наречено УЧИЛИЩЕ, а на родителите – да бъдатактивни партньори на педагозите при изграждането на личността исветогледа на нашите наследници. 3
 4. 4. Да разберем задачите на възрастта... Според популярния психолог Ерик Ериксън развитието на всеки човек преминава през универсални стадии, водещи до изграждане на цялостна идентичност. Всеки стадий поставя определени жизнени задачи и из- исквания към човека. Ериксън разглежда израстването на човека като преминаване през кризи, които са стимулът за промяна и развитие. Ус- пешното преминаване през различните стадии е решаващо за психично- то здраве на всеки човек. Ще ви обърнем внимание на някои основни моменти от периода на училищната възраст (6-12 години), които са ключови за развитието на детето и способстват за изграждането му като личност с адаптивни социални умения. Социалното качество, което трябва да се изгради през детството, е „инициативност”. Типично през този период е увеличаването на соци- алните контакти. Появяват се нови отговорности за себе си и околни- те, развива се способността да се планира и осъществява определено поведение. Децата започват да се „идентифицират” с хората, чието поведение, характер и поведение са в състояние да разберат. Те все по-енергично се обучават, изграждат планове, т.е. ориентират се към някаква цел. Чувството за идентичност приема формата на израза „Аз съм това, което ще стана”. Много ва- жен момент е родителите да успяват да подкре- пят и поощрят самостоятелността на детето. В случай на ограничаване на стремежа му към автономност детето развива чувството за „вина” и става неинициативно, зависимо от околните, липсва му целеустременост за по- ставяне и постигане на реални цели.4 
 5. 5. Социалното качество, което трябва да се изгради през периода научилищната възраст, е „трудолюбие”– стремеж към усвояване на новинавици и постигане на успех в опозиция на чувството за „непълноцен-ност”. “Трудолюбието” се изгражда в училище, когато децата започ-нат да усвояват социалната култура на своето общество, знанията иправилата, върху основата на които по-късно ще усвоят нови видовеповедение и умения. Чувството за идентичност приема формата наизраза „Аз съм това, което съм научил”. Важно е децата да разберат, че тяхната значимост за околните сеформира от усвоените знания и поведение, а не от качествата, няма-щи нищо общо със знанията (например раса, пол, религия, социално по-ложение). Ако това не стане, има реална опасност да развият чувствоза „непълноценност”. За да не звучим съвсем теоретично – замислете се в каква степенвашето дете умее: Да поздравява, да се представя, да говори ясно и разбираемо, дагледа в очите. Да участва в обща дейност или разговор с връстници, да инициираигра, да дели, да предлага и оказва помощ, да приема чуждо мнение, даследва наложени правила или задачи. Да изисква внимание по правилен начин, да прекъсва нежелан разго-вор, да отказва предложения и идеи, които не му харесват. Да разпознава основните емоции и да се съобразява с емоционал-ното състояние на другите, да изразява адекватно своите емоции, дасе извинява. Ако вашето дете умее дори едно оттези неща, то вече е напреднало потрудния път на развитието! Пома-гайте му да се адаптира в училище,като работите всекидневно по раз-виването на основните социалниумения, и не забравяйте да при-знавате успеха му всеки ден слюбов и внимание! 5
 6. 6. Заедно в първи клас Подготовката за училище не е досадно бреме – тя е прозорец на възможност. Възможност за изграждане на по-дълбоко чувство за отговорност. Възможност за създаване на умения за по-пълноценно общуване. Възможност за формиране на способности за учене през целия живот. 1. Емоционалното състояние на детето е по-важно от вкоп- чването в детайлите. Децата са емоционални същества. Те безпогрешно разпознават и най-малката нотка на безпокойство, колебание или напрежение в по- ведението на своите родители. В еуфорията, неизменно съпътстваща тръгването на училище, ние сме изкушени да се впуснем до такава сте- пен в детайлите и практическите подробности, че можем да пропуснем най-важното – емоционалното състояние на детето. Много родители подсигуряват на децата си пълния реквизит от материали, помагала и учебници, но не забравяйте да осигурите най-важното – времето, гри- жата и емоционалната подкрепа. 2. Знанията не са целта – създаването на умения за усвоя- ване на знания е целта. Основната цел е детето да си изгради навици за учене през останала- та част от живота, а не просто да ходи на училище и да мисли, че това е само по задължение. Ползата, която най-вече училището носи, не е в самите знания, а в развиването на навици за усвояването им.6 
 7. 7. 3. Авторитет № 1 не е училището – авторитет № 1 сте вие! Семейната атмосфера е тази, която създава и формира отговорни,пълноценни и щастливи хора. Вие не сте партньор на училището – учи-лището е ваш партньор! Дори и етимологията на думата „родител”доказва, че вие сте на кормилото. Рarentis е латинската дума, лежащав корена на английската дума parent, и означава някой, който защитаваи се грижи. Ти си този, който защитава. Този, който се грижи. Този, който бди и пази. Със започването на училище авторитетите се променят. Мнениетови на родител има значение, но учителят също придобива важна роля вживота на детето ви. Старайте се да не конфронтирате мненията си ида не обезценявате авторитета му пред детето. Ако все пак с нещо несте съгласни, намерете верния и спокоен тон да поговорите и с дететоси, и с учителя. Не забравяйте, че вие като родители носите отговор-ността да поддържате връзка с учителите и директора на училищетои да изисквате информация за състоянието, поведението и развитиетона детето си. Що се отнася до децата, вие сте тези, които определят правилатана играта! Вашето мнение има значение. Никога не е излишно да се стре-мите да получавате колкото се може повече информация и да поддържа-те постоянен контакт с учителите – във взаимоотношенията с тях секрие тайната на пълноценното детско развитие. 4. Отговорността е нещо различно от амбицията. Някои родители развиват синдрома на джедая Йода – опияняват се отнепреодолимото желание и амбиция да отгледат малък гений, чиито спо-собности граничат със свръхестественото. Ако развиете този синдром,бъдещият ученик ще гледа на училището като на най-скучното нещовъв Вселената. Все пак в желанието да осигурите блестящо бъдеще надетето няма нищо лошо, но зад родителската амбиция, задушаваща ин-дивидуалните особености на детето, често се крие желание за контроли доминиране. Родителите развиват чувство за притежаниеи контрол на детето най-вероятно в резултат нанеразрешени психологични проблеми в своетособствено детство – трагедия, страх,малтретиране, преживяно отхвърлянеот родителите или връстниците, 7
 8. 8. предизвикали комплекси за малоценност. Още по-краен случай предста- влява „нереализиралият се родител”. Той е готов на всичко само и само да види покоряването на заветния хълм – своята непостигната мечта и детето си, разхождащо се из коридорите на парламента. Научете се да отличавате отговорността от амбицията и това ще ви спести без- брой безсънни нощи и напълно излишни стомашно-чревни преживявания. Не забравяйте, че здравето на детето ви в голяма степен зависи от разумното натоварване със задачи и отговорности. И накрая ето пет основни ключа, гарантиращи успешната подготовка на детето за постъпването му в първи клас: 1. Създайте умения за общуване с връстниците. Об- щувайте свободно с детето, за да общува и то сво- бодно със своите връстници. 2. Подгответе детето за разрешаване на кон- фликтни ситуации. Информирайте го за възможните проблеми, преди да са се случили. Помогнете му да разбере, че конфликти ще има, докато има и хора, и че конфликтите не бива да се избягват, а да се преодоляват. 3. Насърчете детето да отстоява своето мне- ние в училище. Предпазете го от натиска постоян- но да се съобразява с общоприетото мнение, както и от опасностите на конформизма. 4. Организирайте подходяща среда и набавете нужните пособия за учене. Осигурете достатъчно пространство в жилището за тази цел и създай- те адекватна и привлекателна атмосфера. 5. Подкрепайте го и бъдете до него – това е най-важното нещо, което може да му дадете. Желаем ви по-малко напрежение и повече от- ворени прозорци на възможности, докато заедно с детето (не знаем защо все така се случва) тръгвате на училище!8 
 9. 9. Дневният режим Първи клас е най-голямото предизвикателство за децата. Налага им седа свикнат със съвсем нов режим, среда, колектив, задължения. Трябвада полагат усилия за усвояване на учебния материал, който за нас, въз-растните, е елементарен и лесен, но за детето е непознат и труден.Очевидно е, че и ние, родителите, трябва да положим усилия, за да под-крепим детето, да му покажем как да учи, да планира времето си и даподготвя необходимите материали за следващия ден. Правилният дневенрежим има изключително голямо значение за физическото и психичнотоздраве на децата в тази възраст. Създайте ритъм На пръв поглед ритъмът и повторяемостта могат да изглеждат ед-нообразни и скучни за съвременния човек, но имат своя дълбок и особенсмисъл за децата. Ритмите на деня, седмицата и годината създават утях усещане за сигурност и защитеност, развиват чувство за довериев живота – това е умение, което ще му помага и в по-късната възраст. Как да управляваме времето? Времето е най-ценният ресурс, а навиците, свързани с управлениетому, остават за цял живот. Ефективната организация на времето е въз-можна само когато има ясно поставени приоритети, а в първи клас тесъс сигурност са различни. Ето и нашата препоръка: Направете списък с колкото се може повече неща, които детето пра-ви по принцип през деня - включете всички дейности, които извършва 9
 10. 10. през седмицата (и ежедневните, и специфичните – тези, които извършва веднъж или два пъти седмично). Задължително ги запишете на лист хартия. Отбележете дейностите, които са най-важни и бихте искали детето да им обръща повече внимание. Задайте им точно определено време, маркирайте ги с различен цвят. Нанесете ги в седмичната програма Отделете време за обсъждане с партньора си, разпреде- лете отговорностите между възрастните. Важно е всеки да поеме личен ангажимент във връзка с активното управление на времето на детето. Основните задачи Водене и вземане от училище – воденето трябва да е 15 минути преди началото на първия учебен час. Вземането от училище да е навре- ме. Това е важно не само за учителите, а и за детето ви. То ще остане с усещането, че е значимо за вас, а не забравяно или пренебрегвано от най-важните за него хора – ВИЕ, родителите му. А също така – вземай- ки го навреме – вие изграждате у него умението за точност и отговор- ност към поетия ангажимент. Ако все пак ви се наложи да закъснеете, можете да намерите начин да го уведомите предварително. Извънкласни занимания (език, спорт, изкуство и т.н.) – принципът, който ви препоръчваме, е „По-малко е повече”. Започнете учебната го- дина с по-ниска натовареност по отношение на извънкласните дейности и достатъчно време за игра. Не включвайте повече от две дейности, едната от които задължително да е спорт. Подготовка на домашните – правилото е следното: „Известна помощ – да, повече помощ – не, продължителна помощ – никога!” Не бива да забравяме, че все пак става дума за помощ. Никога не подготвяй- те домашните вместо децата. В противен случай оценките в училище ще са ваши, а детето никога няма да се научи да се справя само. Фиксиране на времето за лягане – веднъж залегнало в дневното разписание, то трябва да бъде отстоявано с непоколебима решител- ност. Не се поддавайте на емоционално изнудване. Пълноценният сън и достатъчното време за почивка са изключително важни за здравослов- ния начин на живот, а здравето на детето е ваша отговорност. Не допускайте да имате чувство за вина и не водете преговори. Кажете категорично: „Времето за лягане е в девет.” Започването на учебната година не е повод да освободите детето от всички домашни задължения, като изхвърлянето на боклука, разхождане- то на кучето и най-вече оправянето на стаята. Всички те трябва да имат своето място в седмичната програма.10  
 11. 11. Тефтерчето или успешен начин на комуникация Още на първата родителска среща ви казват, че е задължително даобсъдите начина, по който ще общувате помежду си през останалитепоне четири години. Дори да не ви се вярва, комуникацията е в основатана изграждането на отношение на доверие и споделеност - нещо, откоето децата имат нужда, за да се чувстват сигурни. Има няколко варианта: Единият е тефтерчето. Учителят ви казва, че трябва да го купи-те и сложите в чантата на детето си. Предполага се че той ще запис-ва в него информацията, която трябва да стигне до вас – домашнотоза следващия ден, материалите, необходими за час по рисуване, търже-ството, в което детето ви ще участва, родителската среща и т.н....Бъдете готови обаче, че тефтерчето няма да е попълнено всеки ден иима опасност да забравяте да го проверявате. Така ще се окаже, че стеизпуснали родителска среща или някое събитие на класа. Друга възможност е да комуники-рате по мейла. Още на първата роди-телска среща всички родители и учителида разменят електронните си адреси. Ос-вен че спестява на учителя писането в30 тефтерчета, този вариант ви дававъзможност за бърза и лесна връзкас останалите родители, а и вероят-ността съобщението да се загуби,е по-малка. Така ще можете да сиспестите някоя сутрин, точно предида излезете за училище, детето дави залее с порой от сълзи, защототоку-що се е сетило, че трябва дазанесе картинка на заек. 11
 12. 12. Занималнята През 2010 г. на много места беше въве- дено целодневно обучение за първи клас с тенденция постепенно да бъдат оси- гурени условия то да стане задължител- но. За съжаление все още малко училища предлагат истинско целодневно обучение, в което усвояването на знания се редува с игри, спорт и творчески занятия в съответ- ствие с изискванията за здравословен начин на живот. На повечето места първокласници- те просто остават след училище на занималня, където да се подготвят за следващия ден. Ако във вашето училище нещата са организи- рани така, че трябва вие да изберете дали дете- то ви да остане на занималня, ето няколко думи за нея: Предимствата на занималнята децата са на сигурно място; учат се да учат; приготвят си уроците по програмата за след- ващия ден и вечер не е необходимо да се пишат домашни; общуват и играят сред приятели, а родители- те им могат да работят спокойно. Всичко щеше да е наред, ако я нямаше и... Другата гледна точка цял ден детето е зад чина, затворено в клас; не се учи на самостоятелност; понякога не е успяло да се подготви за след- ващия ден и се налага да доучва вечер вкъщи. Препоръчваме ви да се срещнете с възпитате- ля в занималнята, да придобиете представа за неговата личност и професионална подготовка, да разберете правилата и условията, в които ще се подготвя детето ви. Важно е да постигнете съгласие относно това, какво можете да очаква- те от работата в занималнята и какви са ваши- те отговорности.12  
 13. 13. Храненето Със сигурност всеки родител си задава въпроса с какво се храни де-тето му в училище? Ако в детската градина независимо от това, дали харесвахте храна-та или не, знаехте, че със сигурност детето ще бъде нахранено. Сеганещата не стоят съвсем така. За да организирате храненето, трябвада сте наясно с няколко неща. В повечето училища има стол. В него се предлага обяд на децата,който задължително включва първо, второ и трето. Столът работи порецептурници, изготвени от МЗ за детско и ученическо хранене. Всекистол има различна организация за продаване на купони. Общото е, чечаст от цената на храната се поема от общината. Като родител вие имате право да посетите стола и да се информи-рате за фирмата арендатор, да поискате техните лицензи и разреши-телни, както и да получавате постоянна информация за всекидневнотоменю. Важно е да попитате: какви са цените на купоните, кой и кога щеводи детето в стола, къде се продават купоните и на какъв период отвреме, къде можете да се информирате за дневното меню и кога можетеда посетите стола. Някои столове предлагат на първолаците закуска в 10 часа. Тя включватопла напитка (чай или мляко) и някаква тестена закуска (обикновеноприготвена в самия стол). Винаги имате възможност да сложи-те в раницата на детето кутия с нарязан плод или зелен-чук, които то да изяде в голямото междучасие. 13
 14. 14. Във всички училища има бюфети. Според изискванията на Наредба № 37/21. 07. 2009 г. на МЗ за здравословно хранене на учениците в тях задължително трябва да се предлагат вода, чай, топъл шоколад, плодо- ви напитки, различни видове млека, плодове и зеленчуци, но е забранено да има всякакви пържени, зърнени и картофени изделия, всички видове снаксове, чипсове, пържени ядки, шоколадови изделия, сладкиши с високо съдържание на захар и мазнини, както и сухи супи и бульони. Хубаво е да посетите бюфета на училището и да разгледате какво продават. Също така да поговорите с детето си за какво ще използва парите, които е получило от вас. От тази година в България стартира горещ телефон към Българската агенция по безопасност на храните 0700 122 99. Телефонът работи от 08.00 до 21.00 ч. На него можете да сигнализирате за всякакви нередности, свързани с храната в училищните столове или бюфети. Водата Пиенето на достатъчно количество вода всеки ден е жизненоважно за подраства- щия организъм. Затова не за- бравяйте шишето с вода. Да, ама не. Децата мислят, че мама ще го сложи в чантата, мама мисли, че детето си го е взело. Може би е най-добре детето да отговаря за взема- нето на шишето, а мама да проверява дали е сложено в раницата вечер преди лягане. Шишето с вода в чантата ще предпази детето и от изку- шението да си купи газирана или подсладена напитка, кога- то е жадно, или да пие вода от чешмите в училищните тоалетни, където невинаги условията са най-добри.14  
 15. 15. Тоалетните 70% от българските деца "стискат" в училище Това е тема, за която всички избягваме да мислим. Приели сме я катодаденост и подобно на щраус упорито крием главата си в пясъка. Недопускайте детето да започне учебната година, без да сте посетилитоалетната заедно. Бъдете сигурни, че тоалетната ще е в много по-добро състояние, отколкото в средата на първия срок. Не оставяйтедетето да се справя с това предизвикателство само. Много първоклас-ници в училище виждат за първи път в живота си тоалетна с дупка. Замалките дечица това е сериозен стрес. Повечето родители си мислят,че тоалетните с клекала са по-хигиенични. Безсмислено е да спорим далие така, но не бива да забравяме колко е трудно да ги използваш, без данапръскаш краката си до коленете. Важно е да помогнете на децатада преодолеят стреса на тема тоалетна. Научете ги задължително даизмиват ръцете си след ползването на тоалетната, както и да ползватмокри кърпички. Заведете ги в училищната тоалетна, помогнете им дая използват и най-вече – успокойте ги. Стискането, или въздържането от ходене до тоалетна, може да пре-дизвика редица проблеми: хроничен запек, дехидратация (защото децатасе въздържат да пият вода в училище), психологичен дискомфорт и др. Национална мрежа за децата проведе проучване сред над 800 ученициотносно мнението им за тоалетните в училище. Оказва се, че повече от2/3 от тях се въздържат да ползват училищните санитарни възли – неза друго, а защото в тях няма вода, тоалетна хартия, сапун, вратитене се затварят, а хигиената е... под въпрос. Затова пък в тоалетните може да се правят всички онези забранениот училищния правилник неща, тъй като учителите нямат никакво же-лание да влизат в тях (често те си имат собствени тоалетни,в които нещата изглеждат малко по-различно). Национална мрежа за децата започна работа с МОМН, МЗ,директори на училища и много други, от които зависят про-мените. В момента се очаква наредба от РИОКОЗ, в коятоима подробно описани стандарти за училищните тоалетни;сайтът www.mnenieotznachenie.com е превърнат в ре-сурсен сайт за директори на училища, в който те могатда видят как да променят нещата. На този сайт можеда влезе и всеки родител, който иска да направи нещо,за да промени статуквото. 15
 16. 16. Часовете по физическо От първи до четвърти клас часовете по физкултура са по три пъти седмично и все още има училища, в които се водят от класния ръково- дител, а не от специалист по физическо възпитание. Съществува мне- ние, че часовете по физическо са по-малко важни от останалите и ако родителят трябва да заведе някъде детето си, би го освободил от час по физическо. Понякога и класните използват тези часове не по предназ- начение, а за допълнителни упражнения по български или математика. Важно е да се разбере, че часовете по физическо са от изключителна важност поне по няколко причини: Осигуряват превенция на все по-сериозния процент на затлъстяване сред децата, както и на риска от гръбначни изкривявания и други забо- лявания. Дават възможност да бъдат открити заложби и способности на де- тето към определен спорт. Създават пространство, в което децата да се запознаят с различни видове спорт и да имат шанс да изберат своя. Осигуряват идеалното място, в което децата ни по един непосред- ствен начин имат възможността да се научат да спазват правилата и границите. Предоставят възможност на класа да се опознае, да работи в екип, да се научи на толерантност и партниране. Осигуряват жизненоважната възможност за движение, сваляне на напрежението, вентилиране на емоциите и повишават работоспособ- ността на децата.16  
 17. 17. Учебниците Учебниците за първи клас са безплатни. Дететоще получи от учителката си Буквар, Читанка, Мате-матика, Роден край, Музика, Изобразително изкуство,Домашен бит и техника и задължителните учебнитетрадки към тях. Освен учебниците учителите из-ползват за подготовката на децата допълнителнипомагала, които се купуват от родителите. Добре еда договорите с учителите броя на тези помагала иреда за използването им да е такъв, че да не се налагадетето да носи по 5-6 различни учебници, тетрадки,сборници, речници, справочници за един учебен час. Ученическите раници Изборът на раница е от голямо значение за здравето и правилноторазвитие на детето ви. Тя трябва да отговаря на следните изисквания: Тегло - раницата заедно със съдържанието не бива да превишава 10%от теглото на детето, т.е. ако вашият първокласник тежи 25 кг, рани-цата с всичко в нея не бива да надхвърля 2.5 кг. Ширина - не бива да превишава ширината на раменете на детето.Препоръчително е височината на чантата да е не повече от 30-40 см,така че да не достига краката на детето, когато е на гърба му. Ремъци - трябва да имат възможност за регулиране, за да може чан-тата да се носи и когато детето е облечено само по блузка, и когато ес дебело зимно яке, без това да създава дискомфорт. Гръб - препоръчително е да е с твърд гръб. Цвят - за безопасността на детето по улиците е добре раницата дабъде в ярки, сигнални цветове. За да не се стига до гръбначни изкривявания или травми, научетедетето да поставя раницата на масата или чина, преди да я сложи нагърба си. Създайте му навик всеки ден да я изпразва напълно и да слагав нея само необходимите неща. Договорете с учителката частот пособията да остават в училище, така че децата да неносят излишна тежест. Ако се налага, включете останалитеродители от класа, за да осигурите шкафчета, в които децатада оставят принадлежностите си през седмицата. 17
 18. 18. Учителко любима... Макар да избрахме това поетично заглавие, ще си позволим да бъдем доста прагматични в посланията си. Вероятността да ви се падне до- бър класен ръководител е доста голяма. Дали ще успеете да изградите партньорски отношения с този човек, в голяма степен зависи от собст- вения ви подход. Все пак искаме да ви припомним някои полезни факти:18  
 19. 19. Факт номер 1 Учителят също е човек, не само професионалист, които ще работис детето ви. Разбирайте го и му партнирайте така, както и вие очак-вате от него. Факт номер 2 Учителят иска детето ви да успее, което по дефиниция ви прави съ-мишленици. Има и малък нюанс – учителят иска всички деца да успеят.Ако обаче се замислите по-сериозно, вие също искате всички деца дауспяват, защото така детето ви ще се наслаждава на стимулиращаи творческа среда и няма да се бори с липсата на мотивация за учене. Факт номер 3 Учителят страда от хроничен недостиг на ресурси. Не си мислете,че ви говорим за заплатата. Всъщност първият недостатъчен ресурссе нарича време. Програмата е доста натоварена, а в резултат на фи-нансовата реформа и делегираните бюджети – класовете са препълне-ни. Нека сметнем. Един учебен час в първи клас продължава 35 минути.Разделете минутите на броя на децата във вашия клас и ще разберетепо колко минути на час се падат на всяко дете за личен контакт с учи-теля. И все пак той някак успява. Всеки родител сам избира как да гради отношения с учителите насвоето дете. Част от този избор е свързан с представи от собстве-ното му детство и винаги е повлиян от обществените нагласи. Всепак, когато общуваме с учителя, трябва винаги да помним, че сме нанегова страна и да му го показваме. Ние искаме той да успее, защототова е най-доброто за нашето дете. Трябва да сме готови да го под-крепяме и да се учим от него. Понякога той няма да има отговоритена въпросите, които ни вълнуват, но това не го прави некомпетентен.Просто трябва да открием отговорите заедно. Днес, във времето намасовите комуникации, често ставаме експерти по интернет. Влюбва-ме се в готови рецепти и намразваме всеки, който дръзне да ги оспори.За детето ни обаче е много важно да успеем да изградим качествениотношения с учителя – така то няма да бъде поставено в ситуация даизбира между два авторитета, ще бъде спокойно и уверено. Колкото ида ни се струва, че знаем, трябва да приемем, че само учителят може.Защото той се изправя сам, единствен възрастен, в класната стая.Той трябва да събуди заспалите, да успокои развълнуваните, да утеширазплаканите и да окуражи любопитните. Всички ние имаме нужда от учител – някого, когото да почитаме иуважаваме. 19
 20. 20. Топ 10 на нещата, които учителите очакват от родителите 1. Помагайте! Участието на родителите при подготовката за училище е в помощ както на учителите, така и на детето. 2. Не вършете нещата вместо детето. Целта не е перфектно изпъл- неното домашно, а уменията, които детето ще усвои, докато подгот- вя домашното. 3. Осигурявайте материали и условия за учене вкъщи – лична библио- тека, място за самоподготовка. 4. Давайте добър пример! Покажете със собствените си действия, че четенето е приятно и полезно. Четете всеки ден с детето. Контроли- райте гледането на телевизия, видео и компютърни игри. 5. Окуражавайте детето да дава най-доброто от себе си в училище. Покажете му, че обучението е важно и ценно и че очаквате от него да се справя добре. 6. Използвайте положителен натиск. Насърчавайте детето да даде най-доброто от себе си, но не го притискайте с твърде високи цели или с много активности. 7. Разпознавайте негативните фактори, които оказват влияние върху детето. Работете с него, за да му помогнете да се научи да се справя с тях. 8. Подкрепяйте училищните правила и цели. Внимавайте да не подко- павате училищните норми, дисциплина и цели чрез обидни изказвания, пренебрежително отношение или следване на противоположни правила вкъщи. 9. Споделяйте с учителя, ако мислите, че има проблем, докато все още има време за разрешаването му. Не чакайте учителят да ви потърси пръв. 10. Приемайте отговорността си като родител. Не очаквайте, че училището или учителят ще изземат ролята и задълженията ви на родител. Учете децата на самодисциплина и уважение към другите вкъ- щи. Не прехвърляйте отговорността за усвояването на тези основни навици върху учителя и училището.20  
 21. 21. ЧетенетоДа се научат да четат, е едно отнай-важните неща за децата в учи-лище. Но четенето се учи колкото вучилище, толкова и вкъщи. Учените садоказали, че децата стават запаленичитатели, ако родителите им: четат вкъщи и им подаряват книжки зарождени дни и други празници; редовно им прочитат приказка за лека нощ; водят ги в библиотеки; окуражават ги да разговарят и обсъждат.Как да помогнем на детето да подобри четенетоси? Някои идеи за забавно четене:1. Четене на приказки в стихове. Римите и ритъмът помагатна детето да запомни текста и лесно да го следи с поглед.2. Четене по двойки. Родителят и детето се редуват да че-тат интересна история, разказ, приказка.3. Табели за четене. По време на път децата и родителитеоткриват надписи по табели, билбордове, интересни пътнизнаци.4. По-добре от телевизия. Заменете вечерната телевизияс прочитането на една добра екшън история, приключенскиразказ, а защо не и комикс.5. Надписи, надписи, надписи. Надпишете предметите в дет-ската стая, така децата научават, че написаните думи сасвързани с реалните предмети.6. Четене на готварска рецепта. Когато готвите, помолетевашето дете да ви помага, като чете рецептата. Стъпка постъпка – инструкциите, съставките и мерките, всичко товае част от света на думите.7. Пазаруване и четене. Четете табелките и етикетите вмагазина. Върнете се вкъщи и докато подреждате покупките,си направете игра за четене на етикетите. 21
 22. 22. Овладяната математика Усвояването на математиката е абсолютно необходимо за бъдещото развитие в училище и по-късно в живота. Нашите деца се нуждаят от стабилни знания по този предмет, за да успеят в по-горните класове, после в университета и да имат повече възможности за избор на кари- ера. Ето няколко съвета как да им помогнем да развият математическите си способности: 1. Убедете се, че вашето дете разбира същността на математика- та. Накарайте го да играе с предмети, за да разбере основната идея на математиката (от конкретното към абстрактното). Може да струпа например 1, 2 или повече кубчета на купчина и после да ви каже колко са всичките. 2. Помогнете му да разбере основните положения в математиката. Това означава детето да отговори бързо (за 3 секунди) на елементарна задача. Редовното упражняване е условие за бърз отговор. Всичко това може да се направи под формата на игра. 3. Научете го да пише четливо числата. 25% от всички грешки в ре- шаването на математически задачи се дължат на нечетливо написани числа. 4. Помогнете на детето, щом има нужда 5. Покажете му как да се справи с домашното си. Писането на до- машно доразвива знанията, които детето получава в клас. Учете го да започва всяко домашно с четене на урока в учебника или примерите от учебната си тетрадка. 6. Окуражавайте детето да се упражнява. 7. Обяснете му как да решава задачи. Създайте на детето навик да прочита условието на задачата няколко пъти. Научете го и в най-слож- ната задача да разпознава отделните части, с които може да се справи стъпка по стъпка. 8. Помогнете на вашето дете да научи понятията в математиката. Без да разбере понятията, езика на математиката, детето никога няма да я почувства или да напредне. Проверявайте дали вашият малък ученик научава нови термини. Ако не успява, използвайте прости моделчета и лесни задачи, за да му покажете как се използват термините. 9. Научете го как да решава задачи наум. Решаването на задачи наум помага на детето да автоматизира някои действия и подходи и по-лесно да разпознава и прилага вече усвоени модели. 10. Направете математиката част от всекидневния живот на дете- то. Окуражавайте детето да използва математиката в практиката: например да направи сметките или да засее нови растения на определе- но равно разстояние едно от друго... Така то започва да разбира смисъла от усвояването на математическите знания.22  
 23. 23. Изкуството – възможност за полет Безспорно изкуството е една от посо- ките към повече хармония, към по-голяма осъзнатост на собственото „аз“. Изку- ството обогатява и възпитава личност- та. Ето защо е добре да запознаем дете- то не само със света около него, но и със света вътре в него. Това ще му помогне да изразява себе си, като преосмисля, откри- ва, създава и няма да му позволи да падне в бездната на бездействието, безразличието и агресията. Наше задължение като родители е първи да вдъхнем у детето интерес към книгата, музиката, театъра... Това е начинът, по който можем да му помогнем да подреди ценностите си, да повярва, че животът не е само скъпи маратонки и пържоли... Четете заедно с децата си, посещавайте изложби, ходете на теа-тър и... не спирайте да общувате, да обсъждате, да се забавлявате.Духовните навици също имат нужда от изграждане. Спомнете сиколко време ви отне, докато научите малкото дете да се хранисамо, да се облича, да се мие... Така че не бързайте със за-ключението „не обича да чете книги“, „не обича да ходина театър“... Всяко дете обича да твори. Дайте мувъзможност. Напътствайте малчугана,но преди всичко се вслушвайте в не-говите желания. Не си представяйтеведнага, че дъщеря ви след годинитрябва да се превърне в новия мю-зик айдъл или пък синът ви да сеокаже прероденият Пикасо. Ва-жното е детето да има своятаангажираност и отговорност.Изкуството ще развие негова-та концентрация, интелект,въображение, вкус, ще му по-могне да се разтовари от на-трупваното в ежедневиетонапрежения и да осъществисвоя полет на духа. 23
 24. 24. Да ги научим да учат Ученето не идва от само себе си. Необходимо е да помогнем на де- цата да се научат да учат. Между другото това е една от основните задачи на началното училище – да създаде ефективни навици за учене. Помните ли как децата ви обичаха да си играят на училище, когато бяха 4-5-годишни? Е, 10 години по-късно те дори не искат да чуят за него. Работата е там, че през цялото време искаме от тях резултати, без да им обясним пътя за постигането им. Когато детето тръгне на училище, е време да създадете навик за самостоятелно учене. Това означава всеки ден да има поне един час, в който то да се занимава с учебна работа, която да организира и плани- ра само. Дори в дните, в които няма домашни, не отменяйте този час. Предложете му някакви други игри, които подпомагат развитието на уменията му за учене. Важното е да разбере, че това е часът за учене, а не за гледане на телевизия, видео, компютърни игри или излизане навън. По този начин децата по-рядко „забравят” да си напишат домашните. Свикнали са всеки ден да имат подобен час и тъй като така или иначе ще се занимават с учене, защо да не си напишат и домашното. Хубаво е този „час за учене” да се провежда постоянно, като постепенно увели- чавате времетраенето му с порастването на детето. Най-важното нещо е да осъзнаете, че хората имат различни стилове на учене. Мнозина са убедени, че най-добрият начин за учене са тиха стая с бюро, добро осветление и без хора наоколо. Други обаче са на противоположната крайност. Те имат нужда от движение. Няколко минути здраво тичане или един бърз баскетбол са в състояние да сторят чудеса със способността им за концентрация. За такива деца е направо противопоказано да учат, седнали в тиха стая, на добре осветено бюро. Трети имат силно развити визуални способности. Те учат най-добре, когато могат да виждат. За тях прочитането на урока по география и разглеждането на няколко подходящи карти са напълно достатъчни, за да се подготвят. А има и такива, които се нуждаят от публика, за да могат да го на- правят. Те се справят чудесно с всяка информация, която чуват или възпроизвеждат на глас. За да сте сигурни към коя група принадлежи детето, потърсете съ- действие от училището, за да установите какъв е стилът му на учене24  
 25. 25. (можете да се обърнете към училищния психолог, например). Отделетемалко от собственото си време, за да научите нещо повече за различ-ните типове учене. Най-хубаво е да го направите заедно с детето. Такато хем ще разбере какъв е стилът му на учене, хем ще осъзнае и нещодруго – ученето е нещо важно. Дори и двамата да познавате много добре стила на учене, понякогахлапето ще се натъква на неща, с които не може да се справя. Разяс-нете му, че човек не може да се справя лесно с всичко. Опитайте се давнушите на детето, че ученето продължава през целия живот, незави-симо с какво се занимава, и че това, което научава днес, е само поло-вината от онова, което му е необходимо, за да порасне. Другата многоважна половина е да се научи да учи постоянно, независимо кога и къде. Можем да ви препоръчаме някои сайтове, в които да намерите образо-вателни игри, занимателни задачи и текстове, които да ви помогнат вприобщаването на детето към света на знанието: Дечица – забавен детски сайт – математика http://matematika.dechica.com/ – букви http://www.dechica.com/bukvi_sam.htm/ Крокотак – сайт за развиващи игриhttp://krokotak.com/2010/11/dumitchki-na-sritchki/ 25
 26. 26. Добрата самооценка е ключът към развитието на детето Най-ценният дар, който можете да дадете на своето дете, е добрата самооценка. Успехът спохожда хората, които харесват себе си. Помог- нете на детето си да се почувства ценено – общувайте с него, играй- те заедно, четете или просто го слушайте. Също толкова важно е да научим децата да се справят с неуспеха, загубата, срама, трудности- те и поражението. Когато усещат, че са достатъчно силни, за да се справят с емоциите си, децата добиват вътрешната сила да приемат света около себе си. Самооценката в началната училищна възраст се формира до голяма степен и под влияние на учителя. Поговорете с него. И накрая - не забравяйте, че ефективността на учебния процес зависи както от системата на добре усвоени знания, така и от изградената самооценка на детето. Някои основни правила за изграждане на добра самооценка Хвалете. Детето научава повече, ако се поощрява за постижения- та, отколкото, ако се санкционира за неуспехите. Поощрявайте детето веднага след като е направило/казало нещо хубаво. Вярвайте в детето. Когато то вижда, че родителите са убедени в способността му да овладее някое умение, то също вярва, че може да успее. Поставяйте ясни граници. Не давайте награди, за да прекратите лошо поведение. Това е подкуп. Детето се научава, че за да престане да се държи зле, трябва да получи награда. Не губете търпение. Ако детето напредва бавно или има връщане назад в овладяването на умения- та, не му се карайте, не го наказвайте, а му на- помняйте колко добре се е чувствало, когато се е справяло. Избягвайте капана на съвършенството. Помогнете на детето да изгради кураж да прави грешки, да ги поправя и да върви напред.26  
 27. 27. Училището е за всички Асоциация Родители винаги е подкрепяла интегрираното образованиеза децата със специални образователни потребности. Истината е, чеспециализираните училища са доста по-евтин вариант да се осигурятна едно място всички необходими технически помагала и средства заобучение на децата със специални нужди. И все пак ние вярваме, че Бъл-гария трябва да си постави за цел да осигури достатъчно добри условия,истинска подкрепяща среда за специалните деца в масовото училище иедин ресурсен учител за това не е достатъчен. Много проучвания показват, че основната пречка пред интегриранетона деца със специални образователни потребности в масовото училищесме точно ние, родителите на т.нар. нормални деца. Ето част от най-често срещаните ни страхове: Децата със специални образователни потребности ще забавят тем-пото на учене на целия клас. Другите деца ще започнат да ги имитират и така самите те щеимат проблеми. Другите деца ще се разстройват от гледката. Ние нямаме за цел да оборваме тези страхове. Бихме искалисамо да си помогнем да видим безценните ползи за нас и наше-то дете от общуването с различните деца. Съвременнитепроучвания показват, че основата на успеха в животаднес не лежи нито в академичните знания, нито в коефи-циента на интелигентност, а в двадруги вида интелигент-ност – социалнатаи емоционална-та. Единстве-ният начин да 27
 28. 28. се научим да разбираме и използваме позитивно емоциите е да бъдем в среда, която ги поражда. Трябва да разбираме нуждите на другия и да умеем да се поставяме на негово място. Какъв по-добър учител от детето в инвалидна количка или от съученика с образователни затруднения? Битките, които те водят ежедневно, обезсмислят всякакви оправдания от наша страна и ни напом- нят, че трябва да сме благодарни и отговорни към собствения си живот. Има какво да научим от родителите на деца с увреждания. Те са длъж- ни да приемат, че детето им никога няма да може да прави определени неща, а успехът му в живота зависи не от това, което не може, а от това, което може. Всеки ден битката е днес да може малко повече от вчера. Колко смешни изглеждаме ние с нашите деца, чиито кусури посто- янно търсим! Важно е да отчитаме различието на всяко дете и да работим с него според нуждите му. Понякога „проблемът“ може да има лесно решение, като при леворъчието например. Насилствената смяна на водещата ръка може да има неблагоприятни последствия върху хармоничното развитие на личността, тъй като леворъчието се определя на ниво мозък. Но ако просто позволим на детето да пише с лявата ръка, без да го научим как да го прави, възможно е то да започне да пише по ненужно неудобен, неефективен и объркан начин. Има три важни правила, които могат да помогнат на малкия ученик: Да държи ръката си перпендикулярно на долния край на страницата. Да пише с изправена китка и да поставя ръката си под линията на писане (да не е нужно да извива китката, за да вижда написаното). Да държи химикалката на разстояние 2-3 см от писеца. В други случаи обучителните затруднения - лошо четене, писане, пра- вопис, математика или слаба координация, неспособност за концентра- ция на вниманието на детето - се дължат на неразпозната дислексия. Редица уникални хора са страдали от дислексия – Айнщайн, Едисон, Ле- онардо да Винчи, Андерсен... Такива затруднения имат и някои известни актьори, като Том Круз и Силвестър Сталоун. Приемането на диагноза- та „дислексия”, целенасоченото следване на конкретен план за справяне с проблемите, които тя предизвиква, успехите в обучението и в общува- нето са ключови фактори за нормалното развитие на човек с дислексия. Ако имате съмнение, че детето ви има проблем с усвояването на чете- нето, писането, смятането, не се колебайте да потърсите помощ от логопед или се консултирайте на безплатната гореща телефонна линия за информация по дислексия, осигурена от: VIVACOM 0 800 1 DSLX (0 800 1 37 59).28
 29. 29. Как се прави клас? Може би първо трябва да ви кажем какво наричаме успешен клас –това е здравословната среда за нашите деца, която може да се раз-познае по няколко основни индикатора: деца с положителна самооценка, малка разлика между най-високите и най-ниските резултати, високо доверие между родителите и децата, спонтанно желание за прекарване на съществена част от свободно-то време заедно, липса на враждуващи групички, висока степен на включване на всички деца. И така рецептата! Стъпка първа: да се опознаем! Може и да не ви се вярва, но е напълнореалистично децата ви да станат чет-върти клас и вие все още да не можетеда изредите повече от 2-3 имена народители, макар по физиономия да ? 29
 30. 30. познавате всички или почти всички. Възможно е също така, макар де- цата ви да прекарват много часове заедно, да не знаят много едно за друго. Как да избегнем това? Няколко идеи: 1. Поне на първите родителски срещи си слагайте етикетчета с име- ната (така, както бихте искали да ви наричат другите). Става най- лесно на широко хартиено тиксо, от което всеки си къса колкото иска и си пише името с маркер. 2. Опитвайте се винаги, когато се обръщате към друг родител, да споменавате името му. Ако сте го забравили – признайте си и го помо- лете да ви го каже отново. 3. Още на първата родителска среща направете списък на родители- те в класа, който съдържа: име и фамилия на родителя, име на детето, мобилен телефон на родителя, домашен телефон, родителски e-mail. Раз- множете списъка и го дайте на всеки родител. 4. Направете си e-mail група – така лесно ще общувате помежду си и с класния ръководител. Стъпка втора: да изградим доверие! Опознаването обикновено допринася за доверието. Но е добре да не разчитаме на времето, а да се стремим активно да градим доверипомежду си – с другите родители, с учителите и най-вече с класния ръководител и с децата.30  

×