Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
:I  ."                 BiLGi ALMA TUTANAGI     iFADENiN ALINDIGI YER      : TERORLE MDCADELE ~...
rYll.(                                             ... i/GizL! TANIK KISKA<;:I...
GizLi TANIT( KISKA<;IN iFADE TUTANAGI                   3 Ziya HALiS, yegeni PKK militam Ali§er kod Yuc...
GizLi TANIK KISKA<;:IN iFADE TUTANAGI                         4AKTA~m arkada~l ve akrabasldlr. So...
GizL! TANIK KISKAt;IN ifADE TUTANAGl                     5olarak bilir ve selam verirlerdi. AItmda Bo...
GIZLI TANIK KISKA<;IN ifADE TUTANAGI                       6                    ...
GizL! TANII( KISKACIN WADE TUTANAGI                         7         12.12.1994 tarihind...
GizLt TANIK KISKA<;:IN ifADE TUTANAGI                       8TOP<;AM iki askeri ara<;;la kaye geldi,...
GizLi TANIK KISKA<;IN iFADE TUTANAGI                       9NAMDARl orada kurii/una dizerler. Daha s...
GizLt TANIK KISKA<;IN iFADE TUTANAGI                       10Mustafa AKTA~ ve teroristler senin ne ...
GIzLi TANII( KISKAl;:IN iFADE TUTANAGI                     11diyordu halbuki bu bilgiyi ben MITe verm...
GizLt TANIK KISKAQIN iFADE TUTANAGI                        12AKTA~m  yardlmcl 01aCa~Ill bildirdigi...
GIZL1 TANlK KlSlCA<;IN !FADE TUTANAGl                     13§ekIiyle ilgili gere;;ekIeri dillendirrne...
GizLi TANIK KISKA<;IN iFADE TUTANAGI                    14Alaattin QAKICInm adamidir. Alaattin QAKICIn...
GizL! TANIK KISKA<;IN iFADE TUTANAGI                     15    Osman GORBOZun adamlan olduklanlll...
GizLi TANIK KISKA<;IN iFADE TUTANAGI                    16olayml gen;:ekle~tirdigini soyledi. Silopi i...
GiZLt TANIK KISKA<;:IN iFADE TUTANAGI    Kardel/irnin kaza ge<;:irmesinden dolayr Antalyaya gittigimde merakedip tekrar...
GizL! TANIK KISKA<;IN iFADE TUTANAGI                       18     Oktay YILDIRIM beni aradl, "V...
" 1~t-GizLt TANIK KISKAC;;IN iFADE TUTANAGI                     19ailesiyle telefonda konw;:un da, te...
GIZLI TANIK IFADE TUTANACHIFADENIN ALINDIGI YER       Istanbul Terorle Mucadele 9ube MiidiirliiguIFADENIN TARIHI  ...
6grendigim (Veli KU~UK) kahve renkli deri montlu :;;i:;;man bir adam oturuyordu.Bana bu :;;ahSl komutanl olarak tanlttl ve...
(onbinmark) 1 bO!juna ml veriyor, ondan uzak duro Benim babam oldugu halde ben ondan uzak duruyorum. Getirdiginiz koyunla...
Cem ERSEVER Ie Klzlltepe de gorul?ti.igumuz donemlerde 47 FM de  (Radyo Binasl) nda da bulul?urduk. Radyonun sahibi Arif ...
,JoS-   Mahmut YILDIR!M silrekli olarak Diyarbalur, Batman, Mardin, Van, MUI;i ve   Ankara arasmda mekik dokuyordu. ...
soma Diyarbalur Saraykapl ya gittirn. Orada tamdlgllll itiraf<;llarla sohbet ettirn.  "ERSEVER in olayl711 ogrenmek istiy...
bildigi soyledim. Eger ismim ge<;;meyecekse tUm aynntJlan anlatacaglml soyledim. o gece benimde katJldlglm operasyonda 3 l...
yazlSI yazmaktaydl. ~iilisa bir ild damla kullamldlgmda 10-15 dakika soma etkisini gosterip :;Iahsl sersemletiyordu ve :;I...
musadenle birligime gidip leatzlaylm gee; lealdlm" dedim. Bana "nerede asleersin"dedi bende "3. Er Egitim Tugayzn dd dedim...
Gi̇zli̇ tanik i̇fadeleri̇
Gi̇zli̇ tanik i̇fadeleri̇
Gi̇zli̇ tanik i̇fadeleri̇
Gi̇zli̇ tanik i̇fadeleri̇
Gi̇zli̇ tanik i̇fadeleri̇
Gi̇zli̇ tanik i̇fadeleri̇
Gi̇zli̇ tanik i̇fadeleri̇
Gi̇zli̇ tanik i̇fadeleri̇
Gi̇zli̇ tanik i̇fadeleri̇
Gi̇zli̇ tanik i̇fadeleri̇
Gi̇zli̇ tanik i̇fadeleri̇
Gi̇zli̇ tanik i̇fadeleri̇
Gi̇zli̇ tanik i̇fadeleri̇
Gi̇zli̇ tanik i̇fadeleri̇
Gi̇zli̇ tanik i̇fadeleri̇
Gi̇zli̇ tanik i̇fadeleri̇
Gi̇zli̇ tanik i̇fadeleri̇
Gi̇zli̇ tanik i̇fadeleri̇
Gi̇zli̇ tanik i̇fadeleri̇
Gi̇zli̇ tanik i̇fadeleri̇
Gi̇zli̇ tanik i̇fadeleri̇
Gi̇zli̇ tanik i̇fadeleri̇
Gi̇zli̇ tanik i̇fadeleri̇
Gi̇zli̇ tanik i̇fadeleri̇
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Gi̇zli̇ tanik i̇fadeleri̇

4,432 views

Published on

 • Be the first to comment

Gi̇zli̇ tanik i̇fadeleri̇

 1. 1. :I ." BiLGi ALMA TUTANAGI iFADENiN ALINDIGI YER : TERORLE MDCADELE ~UBE MDDDRLDGD iFADENiN TARiH SAATi : 30.11.2008 BiLGi VERENiN NUFDs CDZDANINA GORE KIMLiGi T.C. KIMLiK NO ADI VE SOYADI KISKAc; BABA-ANA ADI DOGUM YERi VE TARiHi CiNSiYETi MEDENi HALi NUF.KAY.OL.YER EV ADRESi 30.11.2008 tarihinde kendiliginden ge1erek ERGENEKON ter6r orgiitu hakkmda biIgi vermek istedigini beyan eden, ancak orgiitiin hedefi. durumuna geImemesi ic;in kimIik biIgiIerinin sakh kalmasmI isteyen kiflinin KISKA<;: mahlaslyla kimlik biIgileri tespit ediIdi. SORULDU I Dogdugum ve buyiidugum yer itibariyle ter6r olaylannm yo gun olarak yaflandIi?;I bir cografyada, kiic;uklugumden beri ter6r 6rgiitlerinin icinde oldum. Alevi-Kurt k6kenli oldugumdan ter6r 6rgiitu mensuplanyla birlikteligim fluphe uyandIrmIyordu ve ben b6ylelikle e1de ettigim bilgileri devletin giivenlik giic;leriyle paylaflIyordum. Jandarma istihbarat e1emanI olarak calIfltIm. Birc;ok bilgiyi paylaflmam gereken kiflHerle hem s6zlu hem yazlh olarak paylafltIm. Jandarma komutanlarmdan Veli KD<;:DKle baglantIh alar! rutbelilerin teror orgiitlerine bitirici operasyonlar yapmayarak adeta rahat bir flekiIde 6rgiitlenmelerine g6z yumduklarml bizzat yaflayarak g6rdum. YaptIrdli?;Im operasyonlarla birlikte, bilgi vermeme rai?;Inen gerc;eklefltirilmeyen operasyonlar da oldu. PKI( ve DHKP I C ter6r 6rgiitlerinin eylem birlikteligi yaptIgl d6nemde 250 kiflilik PKK ve DHKP/C grubunun yerini nokta olarak s6ylememe rai?;Inen Ve1i KD<;:DKle baglantIh rutbe1ilerin operasyonu planlanillgl gibi gerc;eklefltirmemeleri uzerine kamuoyunda YlldlZ Hemflire olarak bilinen YlldlZ NAMDARm efli Astsubay Murat NAMDAR ve Erzurumlu befl gencin flehit edilmesi olay! oldu. Bu eylemlerin gerc;ekleflerek ~ehitler vermemiz ve 250 kiflilik PKI( ve DHKP IC ter6r 6rgiitii militanmm g6z gore g6re ellerini kollarml sallayarak kac;malarl beni verdigim bilgileri kimlere veriyorum diye dUflunmeye itti. Terqr faaliyetlerinin oldugu b61gelere hep Veli KD<;:DKle irtibat1l rutbelilerin atanlyor olmasI, SABANCI SUiKASTI gibi gen;;ekleflmeden 6nce olacagml bildirdigim eylemlerle ilgili verdigim istihbaratlarm degerlendirilmeyerek eylemlerin ollnasma seyirci kalmmasl, bende, ter6rle
 2. 2. rYll.( ... i/GizL! TANIK KISKA<;:IN iFADE TUTANAGI 2beslenenler ile ter6rle mucadele edenlerin birbirlerinden aynlmasl gerektigifikrini uyandirdlo Ter6rle mueadele edenlerin nasl1 ya:;:adl~m e;ok iyi biliyorum. Birisibenim komutanlilldl, ellerimde :;:ehit oldu. Geride brrakt1gI e;oeuklanm nasl1bir geleeek bekliyor diye hie; du:;:unmedi. <;atl:;:malarda hep 6n saflardaydl,ordusunun ba:;:mdaydl. Gere;ekten mueadele verenIer topraga du:;:tUler, bui:;:in edebiyatlm yapanlar ise memur maa:;:lyla villalarda ya:;:lyorlar. Kimisiparanm pe:;:inde ko:;:tu, kimisi de vatanm. Ama para pe:;:inde ko:;:anlara~zlannda vatan kelimesini ta:;:ldl1ar. Kalbinde vatam ta:;:lYanlar sadeeei:;:lerini yaptl ama nutuk atmadl1ar, ya:;:anan olaylar kar:;:lsmda ie;lerine dogruagladl1ar. Para pe:;:inde olanlar kirli i:;:lere girdi, cinayet i:;:ledi, bomba attl,sokaklarda boy g6sterdi ve yaptlklan katliamlar bir :;:ekilde ya ba:;:kalanmnuzerine atlldl yada faili mee;hul kaldl. Ya:;:adl~m ve bizzat tanlk oldugumolaylarl Ergenekon Ter6r Orgiltu Soru:;:turmasma katklsi olur du:;:uneesiylepayla:;:mak istedim. Veli KO<;OKi.in Koeaeli il Jandarma Alay Komutanh~ yaptlgI d6nemdeSapanea-Hendek-Duzee ue;geninde i:;:lenen faili mee;hul einayet eylemlerinde6ldurulen silah ve uyu:;:turueu kae;ake;lsl BEH<;ET CANTORK (Beeo) ile EnisKARADUMAN Bahe;elievler Omur sokaktaki Eni:;:tem ve Dogan KiRMANmortak e;all:;:tIrdlklan Kafe Dogana gelip giderlerdi. Aym kafeye Dundar KILI<;,Alaattin <;aklelnm karde:;:i Sava:;: <;AKICI, Diyarbaklrh Memduh ... , Mu:;:luGuven ... isimli ki:;:iler de gelirlerdi. Ben orada garsonluk yaplyordum.Piyasadaki kabadap ve mafya tipli insanIar bu kafeye gelirlerdi. Geee 24.00itibariyle bu kafe kapanir bu :;:ahislarl Ordu Caddesindeki Merit Otelinaltmdaki Orner Lutfi TOPALa ait Emperyal Gazinosuna g6tUrurdum. Ben buyerde e;ah:;:lrken garip bir :;:eye tanik oldum; PKKh uyu:;:turueu kae;ake;l1arlylaOIWell mafya diye kendilerini tabir eden ki:;:iler aym masada e;anakoynarlardl. Bir araya gehneleri du:;:unUlemeyeeek bu ki:;:ileri aym ortamdabulu:;:turan :;:ey sadece para ve rant mIydl? Hapr. istanbul OIW OeaklanBa:;:kanhgIlll yapml:;: olan Levent TEMiZle i:;:e;i Partisi lideri DoguPERiN<;:EKin oglu Mehmet PERiN<;EKi aym eylemde bulu:;:turan gile;,aslmda ba:;:tan beri bu gruplan kontrol eden gile;tur. Bu ki:;:iler kirli tezgahtak6§e ba:;:larma oturtturulan g6rev adamlandrr. Okudugum okulda simf arkada:;:larlIDdan birisi PKK militani Cafer KodTurabi ERDOGAN, ablaSl Dilan Kod TUrkan ERDOGAN (Amet eyaletsorumlusu-Diclede 6lduruldu) ve onlann abisi Rlza ERDOGAN ilebirlikteydik. Deniz GEZMif;li evinde bir hafta barmdrran DHKP/Celeba:;:l1armdan Hasan YILDIZ ile DHKP/C militani Mustafa AKTAf;l ile aynik6ydendik. Bu k6y ve e;evre k6ylerden hem PKK hem de DHKP/C ter6riirgiltlerine katllim e;ok oluyordu. Oyle ki 100 haneli k6yden 35 ki:;:iaranlYordu. Bire;oguyla akraba oldugumdan ne tur faaliyetler ie;erisindebulunduklanm biliyordum. Maps 1993 yUma kadar Jandarma istihbaratelemani olarak e;all:;:tlm ve b6lgede olup bitenleri JiTEMle payla:;:tlID. Bulundugum b6lge 380 k6yden olu:;:ur ve b6lgenin adl Koe;giri olaraky6re diline gee;mi:;:tir. 1991 yIh see;imlerinde CHPden milletvekili adayl olan
 3. 3. GizLi TANIT( KISKA<;IN iFADE TUTANAGI 3 Ziya HALiS, yegeni PKK militam Ali§er kod Yucel HALisi yanma alarak b61gedese;im 9all§malarl yapu. Ali§er kod Yucel HALlS, se;im ;all§malarmda amcasmm kendisine tahsis ettigi Reno9 marka ara9 ile CHPnin propagandasml yaplp amcasma destek olurken, aym zamanda PKKya eleman toplayarak bizi PKKya uye yapmak istedi. Kurt milliyet;isi olmamlz i;in biz gen;leri etkilemeye ;all§U. PKK militanl Ali§er K09giri Kod Yucel Halis, 1991 sonlarmda SuriyeBekada egitim almaya gitti ve beraberindeki ERMENi MiLiTANLARLA birlikte1993 yilmda Sivas alanma gelerek PKKnm K09giri Bolge Sorumlusu oldu.PKK teror orgliIDnun, Ermeni teror orgliID ASALA ile i§birligi yaparakASALAdan hemen sonra ulkemizin ba§ma bela edildigi herkesgebilirlmektedir. Ali§er Ko;giri Kod Yucel HALis, Metropoller, koyler ve§ehirlerden kaulan militanlara <;engelli da~nda -ki bu dag stratejik bironeme sahiptir, askeri ve siyasi egitim veriyordu. Aralarmda mutabakatolmamasma ra~en 90gu birbirleriyle akraba oldugu i;in DHKPjCmilitanlan da 0 donem PKK11 teroristlerce egitiliyordu ve birlikte eylemlerekauhyorlardl. 0 tarihlerde Dilan Kod TUrkan ERDOGAN PKK militam oldu,daha soma 1993 ph Ekim aymda Amed eyalet komutanl olarak Diyarbakrr-Diclede 9au§mada iildu. 1993 plmda Turabi ERDOGAN, ben ve Serdar ... isimli arkada§lmbirlikte askere gitmeye karar verdik. Askere teslim ohnaya giderken TurabiErdoganm abisi Rlza Erdogan telefon a;arak karde§ine teslim olmamasmlsoyluyor ;unkU ablasl TUrkan ERDOGAN PKK militanl olarak dagdabulunmaktadrr. Turabi Erdogan askere gitmeyerek PKKya kauldl. Ben askere gittim, da~t1Ill iznine geldigimde Sivas olaylarl oldu; Buolaylar olmadan once teror orglitleri eleman bulmada zorlanlyorlardl. Bolgehalk! teror iirglitlerine yardlmcl olmuyordu. PKK ve DHKP j C teror orglitlerihareket edemez durumdaydl1ar. Ne zaman ki Sivas provokasyonu meydanageldi, bolge halk! teror orglitlerine kucak a9u, teror orglitlerirle kat1hmlarbirden ruzlandl. 1995 yl1mda Gazi Mahallesinde yapl1an provokasyon neidiyse, 1993 phnda Sivasta yapl1anda oydu. Otele vurulan ate§le ashndabitme a§amasma gelen teror yeniden alevlendirildi. 02.07.1993 tarihinde Pir Sultan Abdal $enlikleri slrasmda MadlmakOtelinin yakllmasl olap planlanml§ bir provokasyondur. Alevi-Sunni halk!nbirlikte karde§;e ya§adl~ Sivas ilinin bilin9li olarak se9ildigi ve birkarga§anm ba§latl1mak istendigi ;ok belliydi. Sivasm dl§mdan Sivasholmayan bir;ok ki§i olaylarm meydana gelecegi yere p~lml§u. Ateist yazarAziz NESiNin halk!n inan9lanm tahkir edici konu§ma yapmasl olaylarlba:?latan etkendir. Buyiimesinin sebebi ise bazl basm organlarmm k!§k!ruclyaym yaparak "§eriat9llar ayaklandl" diye haber yapmasldlr. Ya§ananolaylan siyasi ranta diinu§tUrmek isteyenler 2 Temmuzu se;imdonemlerinde a~zlarma saklz yapular, ortallgl karl§urmak isteyenlere flrsatdogdu, sonu;ta olan yine halka oldu, 30 ki§inin uzerinde insan oldu ve 60ayakm ki§i de yaralandl. Olenlerden birisinin ismi Hasret GULTEKiNdi, bu§ahlS Sivas-imranh-Han koyii nufusuna kaptlldlr ve DHKPjCli Mustafa
 4. 4. GizLi TANIK KISKA<;:IN iFADE TUTANAGI 4AKTA~m arkada~l ve akrabasldlr. Sol teri:ir i:irgiitleri Tunceli tarafmda egitimgorur intikal ederek Sivas a gelirlerdi. Sivas olaylarmm duyulmasl uzerineMustafa AKTA~m ir;;inde bulundugu DHKP/Cli teri:iristler veberaberlerindeki PKKh grup 5 Temmuz 1993de Ba~baglar ki:iyline gidereksur;;suz giinahslZ 33 vatanda~lffilZm katledilmesi eylemini gerr;;ekle?tirdiler.Sivas olaylarmm hemen ardmdan yapl1an bu eylemle amar;;lanan ~ey Alevi-Sunni r;;ah?maSI meydana getirmekti. 1980 i:incesi ya~anan gerginliklerintekrar ya?anmaSI, yani aym ilr;;edeki Alevi Kurt toplumu ile Sunni TUrktoplumu arasmda bir kutupla~ma olmasl bi:iylelikle teri:ire militankazandlrl1masl amar;;lanill. 1993 Ylh bu rur karanhk provokasyonlarm yogun ya?andl~ bir Ylldlr.PKK teri:ir i:irgiiru ve eleba~lslyla ilgili farkll ar;;lklamalarda bulunan UgurMUMCU 1993 Yllmm ba~larmda i:ilduruldu, cenazesi laik-anti laik mitinginedonu~ruruldu. Org. E~ref BiTLis suikash yine bu J1hn ba~larmdagerr;;ekle~tirildi. 8.Cumhurba~kanlmlZ Turgut OZAL yine aym yl1 ~upheli bir?ekilde i:ildu. Bu yl1lar, PKK teri:ir i:irgiirunun bitirilmesi i<;:in r;;i:izlim arananyillardl. Tam bu di:inemde daglhma giden SilahSIZ, korumaslz 33 askerimizin~ehit edilmesi olay! meydana geldi ve PKK teri:ir i:irgiirunun r;;i:izlihnesine yolac;;abilecek af kararnamesi ortadan kaldrrl1dl. Ba~baglar katliaml somaSI operasyonlar bu bi:ilgeye yi:inlendirilinceMustafa AKTA~ ve grubu c;engelli da~ ACldere vadisini ger;;erek Dereki:iyistikametine gelerek erzaklanm allp, Ki:iseda~a gec;;i~ yapl1an bi:ilgedeSakaltutan Mevki Eski Ke~lik Ki:iyline yakm bi:ilgede karayolunu 5-6 saat birzaman keserek iki ESADA~ otobusunun yo1cularml indirerek otobusleriate~e verdiler. Yo1cularm ziynet e~ya1arl ve paralarml alarak, otobustebulunan bir ba~r;;avu~un ismini si:iyleyerek "~u numaradaki Ba~r;;avu~ ayaglkalksm" deyip onu ~ehit ettiler. Sivastan hastaneden di:inen Gullli iLGUNisimli bizim ki:iylu kadm olayrn magdurlarmdandl. Eylem yerinde TurabiERDOGAN ve Mustafa AKTA~1 gi:iruyor, ne yaphklarml sordugu ir;;in onunparalanna dokunmuyorlar, gi:irgii ~ahidi olarak bu iki teri:iristi te~his etti. Bueylemle teri:iristler ESADA~ turizme bir daha bu yoldan gec;;meyeceksinizdiyerek Erzurum-Erzincan otobuslerinin bi:ilgeden ger;;i~lerini engelleyip,kendilerine yarillm eden MUNZIR Turizme rant sagladllar. Daglhm iznim biterek askere gittim. Askerligimi komando olarakyaplyordum. Tabur komutanl Kfutr;;e bilen bir posta araml?, kendi istegimlegiderek Jandarma kldemli Binba~l Mahmut ~AHiNin postasl oldum. Elimdebir adet ter6rist telsizi vardl, dinleyerek tercumesini yaplyordum. DiyarbakIr-Bingi:il-Tunceli-Elazrg krrsahnda operasyonlarda teri:irist konu~malanmde?ifre ediyordum. Binamlzm yanmda bulunan JiTEM Grup komutanhgmabilgileri veriyordum. Ahmet Cem ERSEVER bu binadaydl. Kurtc;;esi r;;ok iyiohnadlgrndan bazl konulan bana sorardl. PICK itiraf<;:l1arml JiTEM kullanryordu. Hepsinin eline birer kale?verilmi1 ve bu ki~ilerden YlldlZ Timleri kurulmu~tu. Ye~il kod MahmutYlLDIRlM bu timlerden sorumluydu. itirafr;;l1ar Mahmut YILDIRlM1 ye~ilolarak tanlrdl, Jandarma Komando subaylar-astsubaylar Ye~i1i Yuzba~l . .J1V JJAC-:-_~
 5. 5. GizL! TANIK KISKAt;IN ifADE TUTANAGl 5olarak bilir ve selam verirlerdi. AItmda Bordo Kartal marka arabasl vardl. 1.Harput Caddesi uzerinde bulunan iki kuyumcu devamll Yei?iIin yanma gelirgiderdi. Eiazlg-PalO uYUi?turucunun merkezlerinden birisidir. JandarmaKomando Birlikleri teriiristlerle ugrai?lrken yani sadece teriirist pei?indekOi?arken,.. Yei?iI Kod Mahmut YlLDIRIMla birlikte hareket eden itirafplaruYUi?turucu ekim ii?ini yapanlarla ortak hareket ediyor ve paranm pei?indekOi?uyorlardl. Veli KO<;OKiln smu arkadai?1 olan ve I;ok samimi oiduguJandarma AIay Komutani Teoman BARUT<;U, Yl1dlZ Tirnleriyle uYUi?turucukal;akl;lllgI yapardl. JiTEMin 0 diinem yaptlgI i?eyi k!saca siiyleyeyim; ikikii?iyi giizaltma allp ii?kenceden gel;irdikten soma birisini iildurup digerinserbest brrakarak, bu olaym konui?ulmasmi biiylece biiIge halklnm devletedUi?man olmasmi sagiaYlP teriire katllulll kiiruklemek. Elazlg jandarma Komando taburu olarak girdigirniz bir operasyondaBingiiI-Genl; Karacehennem biiIgesi Hore dere mevkiinde 11 i?ehit vermii?tik.Bu operasyoniarl yaptlran kii?i daha sonradan ismini duydugumuzkomutanimiz olan 8. Kolordo Hareket Bai?kani Kurmay AIbay Mehmet FikriKARADAGdl. "Kelle aIm fotograf I;ektirelim" diye ii?in magazin boyutuylailgilenirken, hil; oimayacak yerde 11 i?ehit vermii?tik. Yei?il kod Mahmut YlLDIRIM orada giirev yapmaktaydl. AIbay TeomanBARUTt;Uya baghydl. Yakalanan teriiristlerin ifade1eri ahtnrken Kurtl;ebildigim il;in benden faydalanrrlardl. Teriirle mucadele edenler arasmdai?iddet uygulayarak teriiru bitirmek isteyenlerle, halk! kazanarak I;iizlimegitmeyi dUi?unenler vardi. BAHTiYAR AYDIN pai?a teriirle mucade1ede i?iddetekari?1 olan birisiydi. Ben Eiazig Jandarma Komando taburuna gittikten bir aysonra BAHTiYAR AYDIN pai?aya suikast gerl;eklei?ti. PKK teriir iirgiitunekari?1 I;aph bir operasyon gerl;eklei?ecekti. Operasyona gitmeden iince EiceKomando Biilugunun iinunde beklerken UH;;lI tipi helikopterle JandarmaAsayii? BiiIge Komutani ve ilk kez giirdugum Tuggeneral Bahtiyar AYDINhe1ikopterden inerek, iince tabur komutaniarmi seiamiadl sonra LiceJandarma Biiluk komutanllgIm arkasma alarak bize kari?1 kUrsude konui?mayaptigi esnada sag giizlinden vurularak i?ehit edildi. Mermi arkadaki duvannil;ine 15 santim girmii?ti. Sag dizinin uzerine I;iikerek yUzUstU dUi?tU. Busuikastm yapilabilmesi il;in pai?anm oraya ge1eeeginin iineeden bilinmesigerekir. Teoman BARUT<;U ve Fikri KARADAG pai?anm geleeeginibiliyorlardl. Konui?ma esnasmda pai?a vuruldu, yapl1an c;:alIi?ma sonueuKanas marka suikast Silahl bulundu. Silahm bulundugu yere gittim, 700metre uzaktaydl. TabuI Komutanimiz Mahmut ;;lAHiN, "bu teriirist ii?i degil"dedi ve olay yerinden tUfegi alarak bana verdi, ben de tufegi JandarmaYarbaya teslirn ettirn. Tiifegi teslirn ettigim Jandarma Yarbay mermininsapiandlgt yeri te1evizyondan giisteren rutbeliydi. Daha sonra bu tufeginkayboldugu siiylendi. Bu suikastl gerl;eklei?tirenler Ul; i?eyi birden yaptilar;birincisi teriirun I;iizlimunu halk! yanma almada giiren pai?aYl ortadankaldirdilar, ikincisi bu suikast somaSI askerin saga sol atei? etmesiyle biiIgehalkmdan iilumlerin oimasl sonraSI teriire destegi artlrdilar, ul;uncusu iseParmaksiz Zeki kod ;;lemdin SAKlKm bai?mda bulundugu PKK grubu tamslkli?tlniarak teriirun kiikU kazlnaeakken PKKl1 teriiristlerin kal;masmisagiadilar.(
 6. 6. GIZLI TANIK KISKA<;IN ifADE TUTANAGI 6 1JO JITEMciler e;ok liiks ya:;nyorlardl. Krzrltepe-Nusaybin-Silopu biilgesi petrol, silah ve uYUi;!turucu kae;ake;ulgl rantmm dondiigu yerdi. Orduda iki e;ei;!it insan gordiim, birincisi e;rkarlarmm pei;!inde kOi;!anlar, ikinci grup ise gere;ekten vatan ai;!lgJ. olanlar. Ben Mardinin her tarafml gezdim. Teror orgiitlerince Mardin gee;ii;! biilgesi olarak kullanlhr. Teroriin oldugu yerde------rant-vardrr-.t995-yJ.1rnda--suikasta-lruI1:Jan-gid~Il-Mardin-ILJand=a-Alay~ _ Komutanl Albay Rrdvan OZDEN, edindigim bilgiye gore halkla araSl e;ok iyi olan birisidir. "Filistin askrsl" tabiri nereden gelir, Israilden. israil, PKK teror orgiitiiniin en biiyiik desteke;isidir. TUrkiyeyi PKK teror orgiitiine kari;!l sert ve radikal adnnlar atmaya tei;!vik eden de israildir. Terore kari;!l uygulanan i;!iddet, en e;ok terorii kullananlarm ii;!ine yanyor. Halkr kazanmaYl diii;!iinerek SlCak ilii;!kiler kurmaya e;alli;!anlar ise hep suikastlarla ortadan kaldmlryor. PKK teror orgiitiiniin nasl1 sHah temin ettigini e;ozdiigu soylenen Ei;!ref BiTLis pai;!anm ue;agJ.nm muamma bir kazayla diii;!iiriilerek 6ldiiriihnesirri protesto ederek askerlikten istifa eden CEM ERSEVER, "Giineydogu Anadoludaki olaylarm gere;ekleri TUrk milletinden gizleniyor" dedikten birkae; ay sonra faili mee;hul bir cinayete kurban gitti. Bu gizemli olaylardan birini ben bizzat yai;!adlm. 1993 ylh Ekim aYlnda Yorese dagmda, PKK teror orgiitii mensuplannca 1;lehit 1;lirvan kampl olarak bilinen yerde 70 terorist slkri;!Unhnli;!u. Kobra helikopterler iist taraftan dagl dovdiikten sonra Elazrg Polis Ozel Harekiit Timleri tam slCak temas bolgesine girmeyi bekledikleri bir zamanda Alay Komutanl Teoman BARUT<;Unun emriyle Polis Ozel Harekiiun iizerine Elazlg Jandarma Komando taburu olarak atei;! ae;uk. Polis Ozel Harekiit bulundugu yeri terk etlnek zorunda kaldl. Hem teroristlerin atei;! ae;ugJ. hem de Jandarmanm taradlgJ. Polis Ozel Harekiitln bolgeye e;lkmasl bazl riitbeliler istemiyordu. Boylece SOOi;!Unhnli;! 70 PKKh terorist bu kui;!atlnadan kurtuldu. 1993 Ylh sonlannda PKK militanl Alii;!er Kod Yiicel Ha).is grubu tarafmdan Sivas Polis Hareket 1;lube Miidiirii Bai;!komiser Fetih Akyiiz i;!ehit edildi. Uzaktan tek kuri;!unla kanalsa vurularak i;!ehit edildi. Daha sonra Bolucan Jandarma karakoluna A1ii;!er Kod Yiicel Halis komutasmdaki PKKh teroristler roketli saldlnda bulundular. 1994 Yllmda Fikri KARADAGm emriyle girdigimiz bir e;atli;!mada tabur komutanlmlz yanlmda i;!ehit diii;!tii. Operasyonlarda havan aUi;!larl yapllarak dag d6viildiikten sonra biz bolgeye girerdik ancak bu sefer sadece bizim girecegimiz bolge harie; diger taraflar havan ve helikopterlerle doviildii. Biz neden havan abi;!l gehniyor diye beklerken KomutanlmlZ yanlmlzda i;!ehit oldu. Beypmar K6yii Muhtan, 1994 Yllmda CHPli Ziya HALiSle A1ii;!er Kod Yiicel HALiSin goriii;!tiiklerini Zara Jandarmaya haber veriyor, ihbar eden Idi;!inin IDuhtar oldugu k6yliilere soylenince tehditler ahyor ve Muhtar istanbula kae;mak zorunda kahyor. Ben bu olaYl daylmdan duydum. Daha sonra bu muhtar Istanbulda bir belediye otobiisiinde kuri;!una dizildi.
 7. 7. GizL! TANII( KISKACIN WADE TUTANAGI 7 12.12.1994 tarihinde Elazlg J andarma Komando taburundan teskeremi alarak memleketime geri dondum. Geri dondugumde askere gitmeden onceki imranlI yoktu artlk, Sivas olaylanndan dolayI a:;?In sag ve a:;?ln sol w;; olarak aynlml:;?lardl. Alevi kesim kendisini DHKP/C ve PKKya----------dayaml:;?tl;--Halk-evleri-a<?l.1ml:;?,eski-€i8-ku:;?agmdan_insan1aLha1kl__oJ:gjjJleyi1L~~ ~_ daga ~akarmaya 9alI:;?lyorlardl. Alay Komutanl Muzaffer AK<;AM, ilge Jandarma Boluk Komutanl Tegmen Menderes GU<;LOydu. OrmanlIkalanda 90banhk yaparken DHKP/C teror orglitU mensubu 18 teroristle kar:;?lla:;?tlm. Bunlar igerisinde Mustafa AKTA1;l, Songlil Ko<;yidiT isimli ki:;?iler de vardl. Ben bu olayI hemen ihbar ettim. Veli KO<;UKle devamh telefonla garu:;?en Tegmen Menderes GU<;LO resmi ara9la ge1erek beni kay yerinden alIp karakola gotUrdu. Koy yerinde birisini ajanhkla sU9lamak isterseniz alarak karakola gaturmeniz yeterlidir. Bana "nereden biliyorsun bu teraristleri, sen hayal garuyorsun, unut bu olanlan, boyle bir :;?ey garmedin, ya:;?amadm" dedi. Menderes GO<;LOnun yanmdaki <;avu:;? bizim kaylu klZ1 seviyordu. Klzla aralanru yapaca~l sayleyerek merak ettigim bazl konularl ona soruyordum. Daha soma bu klzla evlendi. <;avu:;? bana ilge jandarmaya gidecek askeri e1biselerin teraristlere verildigini sayledi. Vine bu 9avu:;?tan Menderes GO<;LUnun benim Mustafa AKTAWl ihbar ettigimi kaylulere sayledigini agrendim. Abimin kahvesi oldugundan bOlgede olup bitenler hakklnda anhk istihbarat allyordum. Bir gUn pazarda all:;?veri:;? yaparken bana ajan i:;?birlik9i diyerek kay halkl sald1rdl. Menderes GO<;LOye giderek beni sen de:;?ifre ettin dedim, benimle alay ederek karakoldan attlrdl. Bu olay ya:;?andlktan sonra baglantlml kestim, bilgileri kendime sak1Iyordum. Daha sonra DHKP / C militanl Mustafa AKTA1;lm babasl Ali AKTA1;llakavgamlz oldu, Menderes GO<;LU beni Ali AKTA1;lla barl:;?tlrdl. Sivas Alay Komutanl Muzaffer AK<;AMm yanma giderek bildiklerimi soyledim. Saylediklerimin i9inde Sabanclyl vuracaklan bilgisi de vardl. Ben bu bilgiyi MayIs 1995 yl1mda verdim. Muzaffer AK<;AM yardlmclsl Ertugrul KETENCiyi 9aj?;lrdl, kendisinin Ve1i KO<;UKle 90k samimi oldugunu soyleyerek gerekeni yapacaj?;lm soyledi. Bir90k kez ihbarda bulundum ancak ihbarlarlm degerlendirilmedi. Verdigim bilgilerin degerlendirilmedigini gordugumden Temmuz ayI igerisinde Erzincana 3. Ordu KomutanlIj?;lna gittim. Ordu komutanma 250 ki:;?ilik teroristin Kose daj?;lnda oldugunu soyledim. Beni askeri ara9la imranhya brraktlrdl. Seninle irtibat kuracak ki:;?inin ismi 4. ZlrhlI Tugay komutam Tuggeneral1;lemsettin DEMiRAL dedi. Ben yine Muzaffer AK<;AMa bilgi vermeye devam ediyorum fakat 3. Orduya gittigimi kimseye soylemedim. Bir glin Erzincandan Sivas Zaraya dogru giden askeri birlikler gordum. Operasyon yapllacagml anladlID. Aldlj?;lm bilgileri toparladlm, ilgeye gitmemeye 9all:;?1Yorum, 01 Eylul glinu Ali AKTA1;l ve gevresiyle tartl:;?tlm kavga C;;lktl. KaylUler benim ihbarcl oldugumu Ostegmen Menderes GO<;LUden agrenmi:;?ler. Kavga 9lklnca jandarmaya telefon ettim. Niyazi
 8. 8. GizLt TANIK KISKA<;:IN ifADE TUTANAGI 8TOP<;AM iki askeri ara<;;la kaye geldi, kavgaya kaTl~an ki~ileri topladllar, bizikarakola gotiirdUler. Karakoldan soma devlet hastanesine gotCuuldiik.Donii~e ge<;;tigimizde yolda alh sivil ara<;; i<;;erisinde 20 ki~ilik DHKPjC ve PKKsempatizanl, askeri aracm oniinii kestiler. Askerler hi<;; olaya miidahaleetmedi, bu ~ahlslar beni aralarma alarak dovdUler. Daha sonra postasmdan6grendigime gore Menderes GU<;LU telsizle "bIrak ana bir dels versinler" diyeba~<;;avu~a talimat vermi~. Karakola gittik, ~ah1slan nezarete aldIlar, CHPmilletvekili Ziya HALis karakolu aradl ve Ustegmen Menderes GU<;LUylegorii~tii. Bu gorii~meden sonra Hiiseyin DUMLUPINAR isimli ki~i 12.000 DMparay! rii~vet olarak Menderes GU<;LUye veriyor. Kar~1 taraf ifadesi bilealmmadan serbest bIralaldl. AldIi?;1m darbelerden dolay! oliim tehlikesiya~adlgrmdan hastaneye gotiirdUler ve gece ge<;; saatte beni eve brraktllar. Birka<;; giln sonra Alay Komutani Muzaffer AK<;AMm yanma gittim,orgiltten ka<;;an bir DHKP j C militanlyia oturuyordu, itiraf<;;1 yapml~lardl,Muzaffer AK<;AM bu itiraf<;;lyla a~k ya~lyordu. 3. Ordu Komutanhgma verdigim bilgilerden dolay! operasyon kararlalmml~h. Tuggeneral 1;lemsettin DEMiRAL beni Zara il<;;esine <;;agrrm.Kendisine· "bir<;;ok bilgi vermeme ragmen Menderes GU<;LUniin hi<;;operasyon yapmadlgrm" soyledim. "Menderes GU<;LUyii <;;agrrm bir haftai<;;eri atm" dedi. Bir hafta Sivas askeri cezaevinde kaldl. Bana "sana telefonedecegiz geleceksin" dedi. Menderes GU<;LU cezaevinden <;;1ktl. 4. Zlrhh Tugay Komutani askeriara<;;la beni aldirth, haritalan oniime koydular, teroristlerin bulunduguyerleri ve ka<;;l~ gilzergahlanru konu~tuk. Operasyonun harita iizerindeki~ekil1endirmesini yaphk. Karadeniz tarafmdan KOSE DAGINA girilmesinisoyledim. Bolgeyi <;;ok iyi bildigimden tam pres operasyonu olacakh. Giri~yerlerini ve tlkama noktalanm belirledik. 1995 ylll EylUl aymda buoperasyon ba~ladl, gece iki civarlarmda beni ev telefonumdan Binba~1Ertugrul KETENCi operasyona <;;agrrdl. Ben alandan istihbarat toplayacai?;1mdiyerek koyde kaldIm. Birinci giin ge<;;ti, ikinci giin ge<;;ti <;;atl~ma <;;lkmadl,ben <;;ah~manm her an <;;1kacagml beklerken, tlkama b1ilgesini tutacak alanMenderes GU<;LU tlkama yerinde sadece goriintii yapIp ii<;; boliigu 12 kmgeri <;;ekiyor. il<;;enin i<;;inde yol uyguiamasl yapmaya ba~hyor. YIldlZ Hem~ireolarak bilinen YIldlZ NAMDAR ve e~i Astsubay Murat NAMDAR yoldage<;;erken Menderes GU<;LU tarafmdan durduruluyor, kimlikleri soruluyor vegonderiliyorlar. 12 km ileride Sakaltutan mevkiine geldiklerinde, MenderesGU<;LUnun postasmdan bizzat duydugum, telsizle 0 bolgede bulunanterorist grupla irtibat kurarak bir astsubay sizin istikametinize geliyor adlMurat NAMDAR diye anons etmi~. Yolu kesen terorist grup bu arada be~ saggorii~lii Erzurumlu genci indirip kur~una dizmi~ler. Daha oncedenJandarmaya verilmeyen elbiseler teroristlerin uzerindedir, 1;lahin marka ara<;;ge<;;erken Astsubay Murat NAMDAR asker olduklarml zannederek durur.Teroristler giydikleri elbiselerden asker zannedilirler. Mustafa AKTA1;l isimliDHKPjC militanl "Astsubay Murat NAMDAR ara<;;tan in" der. E~i "benimkocami nereye gotiiriiyorsunuz" der, biitiin yalvarl~larma ragmen Murat
 9. 9. GizLi TANIK KISKA<;IN iFADE TUTANAGI 9NAMDARl orada kurii/una dizerler. Daha soma bu 250 kiii/ilik terorist grupka<;;ar. 250 kiii/ilik terorist grubun ka<;;masma imkan verenler yrllar sonrayaii/arlacaklar dUii/unilldugiinde baii/ka nelere frrsat vermiii/ oluyorlarm. Ka<;;angrubun elebaii/l1arl arasmda Aliii/er Kod Yucel HALiS de bulunmaktadlr. iii/inilgin<;; tarafl Aliii/er Kod Yucel HALis yl1lar soma yani Ekim 2007 tarihindeGabarda Bolu Komando Tugayri:lln pusuya dUii/uriilerek 13 askerimizin ii/ehitedilrnesi ve Daghca Smrr taburunun basl1arak 13 ii/ehit ve 301m uzerindeyarah, 8 erin rehin ahndlgr eylemi ger<;;ekleii/tirir. Bu eylemler somaSl TUrkSilahh Kuvvetlerine smrr otesi operasyon yetkisi verilir. Yine 2008 yrlmdaSmlrotesi operasyon i<;;in goriiii/illecek olan tezkere oncesi yapl1an AktiitunKarakolu baskmmda da Aliii/er Kod Yucel HALiS vardlr. ~ehitler Sivas-imranh Devlet Hastanesine gotiiriildu. ikinci giln beniZaraya <;;agrrdl1ar. Tugay Komutanl ~emsettin DEMiRAL tarafmdan ii/ehitverdigimiz olay yerine intikal ettik. Muzaffer AK<;AM ve Ertugrul KETENCidevardl. Taruii/maya baii/ladlk, ben teroristlerin ge<;;iii/ gilzergahmm ii/ehitverdigimiz yer oldugunu daha once soyleyerek tlkamanm burada yapl1maslgerektigini soylemiii/tim ve yapllan planlamada da bu noktada tlkamayapllmasma karar verilmiii/ti, ama tlkama yapllmam1ii/u. Menderes GO<;LO u<;;bolugu 12 km geri <;;ekmiii/ti. Yol uygulamasl yapurmlii/ ve gelen AstsubayMurat NAMDARl devletin verdigi telsizle degil, teroristlerin kullandlgr Yuasumarka telsizle anons ederek geldigini duyurmuii/tu. ~emsettin DEMiRAL paii/at;;ok bozuldu ancak yapacagl bir ii/ey yoktu. "Teroristler ii/imdi nerededir" diyebana sordu, ben de bir grubun DERE KOYDE oldugunu, diger grubunSincan bolgesine ka<;;tIgiTI1 soyledim. Ertugrul KETENCi, "biz koyii aradlk"dedi, ben de aramadmlz dedim. Koyii aramadlklan halde aradlk diyordu."Koyii aramadmlz yanmdan ge<;;tiniz" dedim. Bunun uzerine ~emsettinDEMiRAL paii/a telsizi eline alarak "bana bagh birlilder geri donun kayegiriyoruz" dedi ve koyde <;;auii/ma <;;lktl. 20nin uzerinde PKKh teroristkoydeydi ve baii/lanndaki ~oreii/ Kod adh Ermeni aSllh terorist <;;auii/mada oluolarak ele ge<;;irildi. Havanm kararmasml flrsat bilen teroristler ka<;;ular.gemsettirr DEMiRAL paii/a <;;ok sinirlenmiii/ti, bana "buraya ne yapmak lazlm"dedi, ben de tepeye tank koyahm dedim, 7 yrl 0 tepede tank bekledi. Daha once olup bitenlerle ilgili detayh bilgi vermeme ragmen hi<;;bir ii/eyyapllmayan b61gede, ~emsettin DEMiRAL paii/aya bildiklerimi tekrarsoylemem uzerine Kose dag b6lgesindeki butun slgrnaklar ve depolar elege<;;irildi. Eyliil 1995te il<;;eye indigimde butiin sol g6ruii/lu kiii/iler banadUii/manca balayordu. Mustafa AKTA~ ve grubunu ihbar ettigimi il<;;eJandarma Karakol Komutanl Menderes GO<;LO k6ylillere soylemiii/. AliAKTA~ ve akrabalarl uzerime yiiriiduler, kavga <;;lku, kavgada bir vatandaii/darp sonucu 6ldu. Beni karakola goturduler. Vatandaii/l 6lduren bende gildim, 150 kiii/ilik kay birbirine girmiii/ ve birisi taii/ yaraswla kankaybmdan olmuii/tu. Sivas JiTEM grup komutanl olan ve kendisini Muratdiye tanltan kiii/i, alkol almlii/ bana, "Menderes GO<;LOyii neden ihbar ettin,
 10. 10. GizLt TANIK KISKA<;IN iFADE TUTANAGI 10Mustafa AKTA~ ve teroristler senin ne iistiine lazIm, niye kan:;/1Yorsun. Bubolgedeld teroristler senin ne iistiine lazlm. Cinayet de senin iizerine kaldl,bundan sonra nereyi karl:;/tlracaksm" diye benimle alayll alayll konu:;/tu. Bukonw;;masl <;;ok agnma gitmi:;/ti. Teroristleri devlete bildirmekten dolayJ. azari:;/itmekle kalmayacak aym zamanda i:;/lemedigim bir cinayetten dolaYlcezaevine girecek ve 5 yl1 3 ay 3 giin cezaevinde kalacakhm. 1995 YI1l sonunda ceiaevine girdigimde; Menderes GU<;LlJye, MuzafferAK<;AMa, Genelkurmay Ba:;/kanhiP-na, Jandarma Gene! KomutanhiP-nahararetli mektuplar yazd1m. Mektuplarm i<;;eriginde, Giineydoguda askerlikyapbgun donemde terore kar:;/l miicadelede samimi bir ortam gordiigumdenbu ili:;/kiyi Sivasta ger<;;ekle:;/tirerek vatan hainlerine darbe vurabilecegimidii:;/iiniirken ne yazlk ki birilerinin terorii yokmu:;/ gibi gosterip, teroristlerinyerlerini soylememe raiP-nen iizerlerine gitmeyerek bolgede varhklarml devamettirdiklerini, teroristleri ihbar ettigimden dolaYl cezaevine girdigimi ve kar:;/ltarafm av:ukathiP-m CHP il Ba:;/kanl Metin KARADENiZin yaptliP-m be!irtiranlatlmlarda bulundum. Yine daha once suikast olacaiP-m soylememeragmen gerekeni yapmadlklarmdan 09.01.1996 tarihinde Sabancl Cinayetigen;:ekle:;/ince Ertugrul KETENCi cezaevine ziyaretime ge!di. SabanclSuikasbm bildirdigim halde neden gerekeni yapmadmlz, ben bunu hertarafa yazacaiP-m dedim. Ertugrul KETENCi, "sen sus, hi<;;bir :;/ey soyleme,biz senin mahkemene yazI yazarak seni cezaevinden <;;1karacaiP-z" dedi. Yinebana "sen gii<;;lii istihbarat allyorsun, bu teroristlerin yerlerirri bize soyle"dedi. Ben. de soylerim ama berri kurtarm dedim. Teroristlerin k1:;/1 ger;:irmekuzere Hafik il<;;esi Yukan Asarclk koyiinde olduklarml soyledim. Bu bilgiyi28.01.1996 tarihinde verdim, 29 Ocak ak:;/aml operasyon hazlrlliP- yaplldl, 30Ocakta teroristler oldiiriildii. DHKP/ C teror orgiitii ir;:erisinde iist diizeysorumluluklarda bulunmu:;/ olan teroristlerden Mete Nezihi ALTINAY,Mustafa AKTA~, Comert 6ZEN toplam 7 terorist olii olarak ele ge<;;irildi.Muzaffer AK<;AM, yargllandlglm mahkemeye benimle ilgili olarak kendileriner;:all:;/tliP-ml belirtir GiZLI ibareli bir yM! yazdl. Bu yazlyl mahkememdentemin edebilirsiniz. DHKP / C teror orgiitii militanlarl SabanCl Center Suikastmdan once a<;;geziyorlardl, bu eylem olduktan soma orgiit para yiizU gordii. Cezaevinde mektup okuma komisyonuna getirildim. Teroristlerinbirbirlerine yazdlklan yazl:;/malarl okuyarak de:;/ifre ediyordum. SabanclSuikastl faili Fehriye ERDALm, PKK teror orgiitii mensubu Cafer Kod TurabiERDOGANm abisi olan Rlza ERDOGAN tarafmdan Almanyanm Frankfurt::1ehrinde tutuldugunu, kaldliP- apartmanm Tiirkan ERDOGAN apartmanloldugunu tespit ettim. Fehriye ERDALm kald@ yerin ar;:lk adresiniverecegimi belirtmem uzerine Savcl beyin aracilliP-yla cezaevine ge!en MiTmensubu olduklanm soyleyen ki:;/ilerle gorii:;/erek Fehriye ERDALm a<;;1kadresini verdim. Sabancl Suikastl faili Fehriye ERDALm a<;;1k adresini MiTmensuplarma verdikten 15 giin sonra Aydm DOGANm televizyonu KanalDde Arena Programmda verdigim adresten r;:lkarken Fehriye ERDAL ileyanmda Musa A~OGLUnu gosterdiler. Aydm DOGANm te!evizyonu bugiiriintiileri gosterirken, "polis bulmadl, MiT bulmadl ama biz bulduk"
 11. 11. GIzLi TANII( KISKAl;:IN iFADE TUTANAGI 11diyordu halbuki bu bilgiyi ben MITe vermi:;;tim. Fehriye ERDALm kaldl~yeri devlet iigrenmi:;;ti ama Aydm DOGAN bu yeri de:;;ifre ederek SabanclSuikastmm failinin ka~maslm sagladl. Kendilerine Fehriye ERDALm adresini verdigim MIT giirevlileri tekrargelerek giirii:;;mek istediklerinde ben Cumhuriyet SaVClsma "bunlar bilgilerisabyorlar" dedim, 0 da bir daha giirii:;;meyelim dedi ve bir daha MITIegiirii:;;medim. Bu arada :;;unu siiyleyeyim, 1999 ylimda tam a~lkcezaevindeyken izinli olarak Istanbula gelerek Sabancl Centerde toplanbyakatl1dlm. Oradan Kanal Dye gee;;tik, Arena Programmda Ugur Dundarmyardlmclsl Kemal Bey; "Fehriye ERDALm kaldl~ yerle ilgili bilgileri MiTden15.000 dalar kar:;;ili~nda sabn aldlklarlm" bize siiyledi. Cezaevinde bulundugum slrada Sedat PEKERin Sivas OlaylarmdandalaYI yatmakta olan ki:;;i1ere para giinderdigine :;;ahit oldum. Posta ile gelenpara ka~tlar1ll1 giiriiyordum, kime ne kadar para geldigi ve kimden geldigihakkmda bilgim oluyordu. Sivas olaylanndan dolaYI cezaevinde bulunanki:;;ilerden Mevlut ATALAY, Ahmet Turan KILI<;, Faruk SARIKAYA, ErolSARIKAYA, Kenan KALE, Zafer YELOK, Yunis KARATA~, Orner Faruk GEZ,Ali KURT, Erkan <;ETiNTA~, Faruk CEYLAN isimli ki:;;ilere Sedat PEKERpara giindermekteydi. Sedat PEKER Nigde cezaevinde bulundugu diinemdebu ki:;;ilerle mekrupla:;;lyordu. Cezaevlerinde Sedat PEKERin a~rhi?;1 vardlr.Sedat PEKER adma sue;; i:;;leyen paraslZ pulsuz ki:;;ilere cezaevlerinde parayardlml gelirdi. Bu ki:;;iler tahliye olduklannda da Sedat PEKERin siiziindene;;1kmazlar. Sedat PEKERe haslffi olarak cezaevine du:;;un bir ki:;;inin ya:;;ama:;;anSl yokrur. Vine Nev:;;ehir cezaevinde bulunan uyu:;;turucu kae;;ak~lsl Urfil;:ETiNKAYA, Sivas olaylarmdan dolaYl cezaevinde yatmakta alan SedatPEKERin adamlarma para giinderirdi. 1996 Yllmda Veli KO<;OK Giresun Jandarma Biilge Kamutanl olarakbolgeye geldi. Menderes GO<;LOyu yanma alarak ~ebin Karahisar iIe;;eJandarma Komutanl yapb. PKK teriir iirgiitU ile DHKPjC teriir iirgiitUnunKaradenize ae;;llmalarl bu yl1 ger~ekle:;;ti. Maltepe Kiiyii klrsalmda PKKll teriiristlerin oldugunun haberini aldlm.Bu bilgiyi polisle payla:;;bm. Benim verdigim bilgiyle Ekim 1996 YIlmda PolisOzal Harekat bir e;;ab:;;maya girdi ve hi~ :;;ehit vermeden 42 teriirist oIU olarakele gee;;irildi. Ruhat Kod Sezai DOGANm da aralarmda bulundugu PKK11militanlar iilduriilunce teriir Karadeniz tarafma dogru kaydl. Giresun-Orduve Gumu:;;hane klrsall yani Veli KO<;OKun Sorumluluk alanmdaki biilgelerteriiriin yuvasl oldu. 1998 Yllma kadar Sivas E-Tipi Kapall Cezaevinde kaldlm. Bu aradamektup akuma komisyonunda iirgiite;;Ulerin :;;ifreli yazl:;;malarml de:;;ifreediyorum. GUIer OTAl;: isimli PKK militanmm canh bomba oldugunu veSivas olaylarl sanlklarml ziyarete gelen grubun ie;;erisine girerek cezaevioniinde kendisini patlataca~m bildirdim. Polis iinlem almca bu eylemigere;;ekle:;;tiremedi. Bu sefer 29 Ekimde kendisini patlatacagml siiyledim.Kimlerin yardlmcl olacai?;1m da bildirdim. Menderes GU<;LUnun adaml Ali
 12. 12. GizLt TANIK KISKAQIN iFADE TUTANAGI 12AKTA~m yardlmcl 01aCa~Ill bildirdigimden Ali AKTA~ giizaltma almdl, 2 gUnsonra serbest bmikJJdl. 3. giin yani 29 Ekim 1996 giinii GUIer OTAQkendisini patlattl ve u<;; polisimiz ~ehit oldu. 1999 Yllmda tahliye oldum. 2000 Yll1nda Antalyada bir ote!e gittim. Otel sahibiy1e sohbet ederken Toyota Avansis marka ara<;;la iki ~ah1s geldi.Bu ki~iler Antalya Varsak kasabasmda bulunan JiTEM mensuplarlydl, ote!sahibini aldlIar, 110.000 Mark bor<;;landrrdllar ve oteline e! koydular. VeliKu<;;uk pa~anm Kocaelili tanl(ilklan ile Albay Hasan Atilla UOUR otele e!koydular. Ablam bu otelde <;;al1~lyordu, ben otelciyle konu~tum. Otelinikaptlrma dedim, meger ajanlan oteldeymi~ ve benim otelciden tarafkonu~malarlml bildirmi~ler. JiTEM Grup Komutan yardlmclsl HakanBa~<;;avu~· ve onun yardlrnclsl Karadeniz ~iveli ~ahin isimli ki~iler ote!egelerek JiTEM kimIiklerini giisterip "bizimle geliyorsun" diyerek benigiizaltma aldllar. Ben JiTEM binasmdayken QALKAYA Belediye Ba~kanlSuleyman YILMAZl getirdiler. Be!ediye Ba~kamndan "arsalarl bizevereceksin" diyerek toprak istediler. "Karm e!imizde, karlm ormanagoturl1rG.z, <;;ocugun elimizde" gibi bir surG. tehditlerde bulunarak "arsalarlverirsen serbestsin" dediler. Be!ediye Ba~kanl vermem deyince Ali PURdenilen ki~i ge!erek devreye girdi "ver kurtul" dedi. JiTEMin ba~mdaki ki~iise Ho~gin lakaph Kadir Yl1zba~lydl. Be!ediye Ba~kanmdan bir surG. paraaldilar. JiTEMin araClSl olan Ali PUR aslen Sivas-imranl1-Karacaiiren koyiidogumludur, DHKP/Cli Mustafa AKTA~m akrabasldlr. SUIeymanDEMiRELin eski korumasldlr, Orhan TA~ANLARm yakm arkada~l, ismetSEZGiNin kirvesidir. Ali PUR araCl oldugu i<;;in bu olayda yo1unu buldu. Benim kimligime el koyarak "Hi<;;bir yere te!efon a<;;madan, gitAntalyadaki teriiristleri tespit et gel" dediler. Ben birka<;; yere te!efon a<;;tlm,ak~am tekrar bern alarak, "sana gUvenecektik ancak ~uraYl ~urayI aradm"diyerek tekrar giizaltlna aldllar. Aradlklarlffi i<;;inde Ali Osman SALIK isimlibir binba~l vardl. Onu aradlklarmda "her konuda kefilim" demesi uzerine"Artlk bize <;;all~acaksm" dediler. Orada Hakan Ba~<;;avu~la samimi oldum,birlikte otururken Ho~gin lakaph Kadir Yuzba~l gelerek "Ali Osman arayagirmeseydi, giitUrl1n kafasma Slkm diyecektim" dedi. "Bundan sonra benimle<;;al1:;;acaksm" dedi. Ba~<;;avu~HAKANla bir gUn JiTEM binasmm iinunde otururken konuSusurluktan a<;;lldl. "ButUn uyu~turucu babalanm Abdullah QATLIya bizvurdurduk, sonra 0 kendi <;;lkarlarl igin <;;all~maya ba~ladl. Her ~eyin birsonunun gelecegini bilmeliydi. Zannediyor musun bu bir trafIk kazasl, bizdekaYltIarl var. Ara<;; <;;arptlktan soma Abdullah QATLI sagdl. Sag kolukmIml~tl, yarallydl. Araba sag on taraftan <;;arpml~, Abdullah QATLI arkasolda oturuyordu. Kolunu buktUk, kopek gibi yalvanyordu. TrafIkkazasmdan degil, darptan iildu. Abdullah QATLIYl odunla iildurduk" dedi.JiTEM olarak Susurluk OlaYllll ba~tan sona kayda aldlklarml siiyledi.Oburiinu niye oldfumediniz dedim. "Antepten tut Silopiye kadar olanboll1mde bir gUzergah var, bu gUzergah her a<;;ldan iinemli, bu adamm 14 binsilahh adaml var, bu giizergahl kaybetmek istemiyoruz" dedi. Sonra,Ba~bakanhk Tefti~ Kurulu Ba~kanl Osman Nuri ODUNCUnun kazanm olu~
 13. 13. GIZL1 TANlK KlSlCA<;IN !FADE TUTANAGl 13§ekIiyle ilgili gere;;ekIeri dillendirrneye e;;ah§tliP-m ancak onu kirnsenindinlernedigini soyledi. Susurlukta rneydana gelen kazaYl kendilerininayarladl!P-nl, aracm arkasmdan JiTEM rnensuplanmn takip ettigini, OsmanGo-REUZun takip eden arae;;ta oldugunu soyledi. Osman GUREUZ, VeliKD<;UKiin adarnldrr. Bize e;;ah§, sana kirnlik e;;lkarahrn, dokunuhnazhiP-nolsun dediler. JiTEM terorle rnucadele ie;;in kurulrnu§ bir birirn ohnasmaragmen teror harie;; her turlu harae;; ve koparrna i§leriyle ugra§lyordular.Aritalyadaki butiin otelciler bunlardan korkuyordu. Ben bu ki§ilerle e;;a1l§rnaYl kabul etrnedinl. istanbula gittirn, aym seneAntalyaya gittigirnde JiTiM grup kornutan yardlInClSl ~ahinle tesadufenkar§lla~tlk. Bana kale ie;;indeki Sevil ote!e gehnerni soyledi. ~ahinin akrabaslSevil otelin i§letrneciligini satIn alrnl~. Alaattin <;AKICInm karde§i Sava§<;AKICl Sevil otelde kallyordu, onu korurnak ie;;in JiTEM rnensuplarml otelinetrafma dikrni§lerdi. Sava~ <;AKICl, istanbul ve Bodrumdaki Dedikodulurneyhanenin sahibidir. ~ahin bana toplu tabancasITll gostererek tehdit etti,"benirn hak1arnda sagda solda konu~uyorrnu§sun" dedi. Ben bu otele birhafta boyunca giderek otelin sahibiyle konu~turn. Otele JiTEM el kOYlllu~tu.Ali PUR devarnh bu otele gelip gidiyordu. Beni tehdit ettikleri ie;;in ElazJ.gdantanldliP-rn Antalya iI Jandarrna Alay Kornutanl Kldernli Albay Nihat CELEPinyanma giderek konuyu kendisine anlaturn; "Ben ernekIi oluyorurn, senburalan terk et, uzak dur bunlardan" dedi. Sava~ <;AKlCl bir uyu~turucukae;;ake;;lsldrr, otel ve barlarda uyu~turucu pazarlar, JiTEM bu uyu~turucu.trafigini kontrol ederek ranum alrr. Sonue;; itibariyle Ergenekon teror orgl1tU,bir ayagmda rnafya diger ayaiP-nda teror orgl1tleri bulunan bir ihanetyurnaiP-dlr. 1996 ylimda patlak veren Susurluk olaYl oncesi Orner Lutfi TOPALcinayeti rneydana geldi. Ernlak Bankasl Gene! Mudurli. Engin CIvANdan 250rnilyon dolar harae;; istenrnesi sonraSl, verrnedigi ie;;in silahla yaralanrnaslolaYlndan tutukIanarak cezaevine du~en Davut YlLDIZ benirn kogu§urnageldi. Dundar KILl<; tarafmdan olduruhnekten korktugunu soyledigi ie;;ingUvenli kogu~ olarak benirn yanlrna verilrni~ti. Cezaevinde birlikte kald1glrnDavut YlLDIZ vasltaslyla Adnan CiCEKIe tanl§urn. Cezaevinde ve tahliyesomaSl Adnan CiCEKIe bire;;ok gorli.§rnern oldu. Orner Lutfi TOPALcinayetiyle ilgili bazJ. bilgiler edindirn. Orner Lutfi TOPAL oldurli.lrneden onceHilal ALTINTA~tan iki oglu dunyaya gelir. Amerikan hastanesinde e§iniziyaret ederek e;;lkuktan sonra Sarlyerdeki evine giderken kur~una dizilir. ikiadet KIe§nikov rnarka silah olay yerine blrakllrnl§ur. Adnan Ci<;EK bana bueylernin JiTEM tarafmdan gere;;ekle~tirildigini soyledi. Ancak bir gUn somayapllan ihbar neticesinde bazl polisler gozaltma allmrlar. Bu polisleric;;erisinden Ayhan <;ARKIN, Ziya BANDIRMALIOGLU, Oguz YORULMAZ,Ayhan AKCA isirnli ki§iler vardlr. Bir ay soma Adnan CiCEK ve ekibiBebekte bulunan Deniz Kafeye baskm yaparak Nurullah Tevfik AGANSOY veyanmdakileri oldurli.rler. Nurullah Tevflk AGANSOY ihbarcl oldugugereke;;esiyle 6ldurulur. Saldmda eylerne giden Adnan Ci<;EKin abisinin ogluRecep CiCEK de olur. Bu ki§ileri Alaattin CAKIClya ihbar eden ki§i Sele;;ukURAUdlr ve kendisi denize atlayarak kae;;ar. Sele;;uk URALm klZl daha sonraAlaattin CAKICl ile birlikte Fransada a~k ya§arken yakalandl. Davut YlLDIZ, r
 14. 14. GizLi TANIK KISKA<;IN iFADE TUTANAGI 14Alaattin QAKICInm adamidir. Alaattin QAKICInm arkasmda silahh giigolarak JiTEM vardir. Ben Adnan QiQEKin referanslyla AnkaraBahgelievlerde bulunan MiT binasma giderek Kal?if KOZiNOGLU ileg6riil?tUm. Ter6r 6rgiitlerinden tehditler aldlgrm igin yurtdIl?ma grkmakistedigimi kendisine s6yledim. Alaattin QAKICIdan bahsederken Reis diyekonul?uyordu. Alaattin QAKICInm kardel?i Saval? QAKICI ise AntalyaJiTEMle ilil?kili olan kil?idir. 200.3 yrlmda Osman GURBUZ isimli bir l?ahistan tehdit telefonlanalmaya bal?ladlffi. Kim oldugunu aral?tIrdlgrmda; HaCI lakabllll kullandlglm,Nurettin ELiBOL sahte kimligini kullandlgrm, eski Gene! Kurmay Bal?kaniOrgeneral Dogan GURE~in Hasdal kIl?lasmda zehirlenmeye gah:;/rlmasl olayrsonraSI emekli edilen Emekli Tuggeneral Habil KUQUK ile TaksimSiraselvilerde ortak bir buro agtIgrm 6grendim. Osman GURBUZii HabilKUQUKle VELi KUQUKun tanll?tIrdlgrnl, Veli KUQUKiin il Jandarma AlayKomutam oldugu d6nemde Osman GURBUZun polisle gatIl?maya girerek birpolis memurunun l?ehit edilmesi eylemini gergeklel?tirdigini 6grendim.Osman GURBUZun burosuna 0 d6nem Korkut EKEN, Veli KUQUK, ZiyaBANDIRMALIOGLU, Kurl?at YILMAZ, Sedat PEKER gelip gitmektedirler. Osman GURBUZ, abisini 6ldurmek, uYUl?turucu kagakgIhgr, polis6ldurmek, bel? kil?inin 6lumune sebebiyet vermek, Sangazide liseli bir kIzatecaviiz etmek suglarl gibi Agrr CezalIk suglardan arandigi d6nemde 1997iyrhNisan aymda Mehmet AYPAKi tehdit etmekten yakalandr. Yakalandigi yerdebirgok silah ve muhimmat bulundu. Silahlarm bulundugu yerdebirgokkil?iyi il?kenceli sorgulardan gegirmil?tir. Arandlgr ve il?ledigi suglar AgrrCezalik suglar olmasma ragmen Agrr cezada degil Beyoglu Asliye Cezadayargrlandl ve 12 yrl8 ay ceza ald!. 2001 yilinda Rahl?an afflyla tahliye edildi. Osman GURBUZ, tahliye olduktan sonra bir sure ortalIktan kaybolur.2002 yrlmda Ankarada bir general tarafmdan Antalyaya g6nderilir. VelireUQUK aracIhgIyla Antalya JiTEMle tanll?tInhr. Antalyada Semih KOKEN ilebirlikte AYI~IGI Gazetesini kurarlar. Bu gazetenin isminin AYI~IGI oimaslgerektigini Albay Hasan Atilla UGUR s6ylemil?, ben bu bilgiyi SemihreOKENden 6grendim. Bu arada birgok il? adammm tehdit edilmesiolaylarma kanl?lr. 2002 yrlmda HABLEMiTOGLU cinayeti somaSI servetiartar. Osman GURBUZ tekrar istanbula ge!diginde OViT Te!ekom sahibiHuseyin ve eski istihbarat Yuzbal?ISI Nejat QAGLAK tarafmdan GazetecilerSitesinde kendisine daire kiralanir. 2003 yrlma kadar burada oturur. Osman GURBUZiin tehditleri devam edince Bayrampa::la TaburKomutani olan 6nceden tanldlgrm kil?inin yanma giderek konuyu aniattim.rearl?llannda askeri bulunca gekindiler. Bu arada telefonlarla karl?lhkllsatal?malanmiz devam ediyordu. Bu konularla ilgili defalarca ihbarlardabulundum.
 15. 15. GizL! TANIK KISKA<;IN iFADE TUTANAGI 15 Osman GORBOZun adamlan olduklanlll s6yleyen Huseyin ve Nejat t;AGLAK isimli iki ki:;;i ile 1;lirinevlerde gorii:;;ilim. Cherokee marka jeeple geldiler, uzerlerinde uzun deri eeket ve uzun palto vardl. ikisinde de akrep marka makineli silah vardl. Bana "Abiden ne istiyorsun, onun bizim gibi 2000 tane silahh adaml var" dediler. 2006 yilinda bir arefe giinu Merter Me Donaldsda bulu:;;ma verdiler.Me Donaldsa giderik beklemeye ba:;;ladlm. Seat araba, Hundai minibus, Cherokee Jeep, Reno CllO araglar geldi ve son olarak da Ladn Cruiser markaarag geldi. Adamlarl ko:;;arak geldiler ve "Abi geliyor" dediler. OsmanGORBOZ gelerek yukarl <;J.ktJ.. AdamlaTlllln hepsinin uzerinde silah varm.Kar:;;lma oturdu ve konu:;;maya ba:;;ladlk. 0 giin saat geee 12.30 dan sabah06.00 ya kadar konu:;;tuk. Beni polis mudurii olarak tanlyormu:;;.Ajandalarml glkardl, g6rii:;;iligu generalleri g6sterdi. istihbarat Daire Ba:;;kanlLevent ERSOZ, Takip Daire Ba:;;kanl Hasan Atilla UGUR, Jandarma OrganizeSuglar 1;lube Mudurii Albay Aziz ERGEN ile :;;u an ismini hatrrlayamadl~mJandarma Genel Komutanh~ Denetleme Daire Ba::?kanl ile irtibatlloldugunu, Kendisinin MiT tarafmdan yeti::?tirildigini s6yledi. TUrkiyede ikiki:;;ide bulunan P02 Kimligi ta:;;lyormu:;;. Bu kimlikten :;;imdiye kadar birkendisi bir de Abdullah t;ATLInm aldl~m soyledi. Cizre-Silopi veDiyarbaklrl <;ok iyi bildigini anladlm. Devam eden konu:;;mamlZda,"Ankarada Jandarma Genel Komutanh~na elini kolunu sallayarak girdigini,birgok ki:;;iyi sorguladl~lll, Ye:;;il kod Mahmut YILDIRIMla seneleree berabergah:;;tl~lll, Ye:;;ilden bahsederken "0 :;;erefsiz benim yanlma diz g6kerekgelirdi, gegen oglu ge1di, ana bir surii vaatlerde bulundum" dedigini, Ye:;;ilKod Mahmut YILDIRIMm :;;imdi Yunanistanda Ermenilere ajanhk yaptl~lll,Korkut EKENe Antalya Varsakta ev aldl~, Ali PURun kendisinin yanmadiz g6kerek geldigini, 15 Milyon Dolar parasmm oldugunu, Tansu t;iLLERebagrrarak konu:;;tugunu ve kendisine yall getesi dedigini, Mehmet AGARlagak samimi oldugunu, yUzleree adammm oldugunu, baglantllarmmoldugunu, dukkanlannm oldugunu" s6yledi. 2003-2004 yl1larmda benim iizerime kaylth Avea hatll numaramlara:;;1:lrarak adresimi vermesi igin Hasan Atilla UGURla g6rii:;;tiigunii, dahasanra Levent ERSOZe giderek Hasan Atilla UGURu benim adresimibulamadl~ igin :;;ikayet ettigini s6yledi. Osman GORBOZ benim polisoldugumu zannederek bu ki:;;ilere s6yledigi igin onlar da "0 devlet memuruoldugu igin biz bu i:;;e kan:;;amay1Z" diyorlar. Bu konu:;;mamlzda sarho:;; oldugu igin bana aglldl. Hemen hemenbirgok :;;eyi benimle payla:;;tl. Bu konu:;;mamlz Me Donalsm kameralanndakaylthdlr. Eu konu:;;malanmlZda bana 15 Milyon dolara yakm parasl oldugunus6yledi. Osman GORBOZ eezaevinden glktlgmda be:;; parasl olmayanbirisiyken nasl1 olur da klsa siirede boyle yiiksek miktarda bir servet e1deedebilir. Kendisine sordugumda, eezaevinden glktlktan sonra Levent ERSOZtarafmdan kendisinin Cizre ve Silopi b6lgesine g6nderildigini, b6lgedekaldlgml, sorgulamalara katlldlgml, bu arada iki HADEPlinin kaybolmasl
 16. 16. GizLi TANIK KISKA<;IN iFADE TUTANAGI 16olayml gen;:ekle~tirdigini soyledi. Silopi ilc;:esinde HADEPll Serdar TANI~ veEbubekir DENiZin bilinc;:li bir ~ekilde IIc;:e Jandarmaya girdiklerinin bOlgehalkI tarafmdan goriilmesi somaSl kaybedilmelerinin amaCl ne olabilir. Buolay en c;:ok PKK teror orgiitii.niin i~ine yaraml~tIr. 30 senedir terorii.n buiilkede bitInediginin ac;:rk nedeni budur. Ne zaman teror orgiitleri elemanbulmakta zorlansa hemen bir provokasyonla terorden beslenenler imdadayeti~iyor ve halkI ayaklandmyorlar. Terore gorii.niir destek olarak silah-para-maddi yardlm sayrlabilir ama en onemlisi· gorii.nmez destektir. Goriinmezdestek ise zaman zaman yapI1an bu tilr provoke eylemlerdir. 30 yrllrk terorlemiicadelemizde teroristlerin ekmegme yag sUren bu tfu birc;:ok provokasyonvardlr. Soma ne oldu, Osman GURBUZ Antalyaya geldiginde PKKh otelsahipleriyle uyu~turucu kac;:akC;:lhgl yaparak servetine servet kattI. Osman GURBUZun ortagr alan Semih KOKENle gorii.~tiim. OsmanGURBUZiin karanhk ve pis i~lerini bildigini, gozleri oniinde otel sahibi ikiki~iyi oldiirerek ormana gomdiigunii soyledi. Semih KOKENle samimi olduk.2006 yIlmda Antalyaya gittigimde bana Osman GURBUZun biirosunug6sterdi, iizerinde Zorbey YatIrmr yazryordu. Semih KOKEN bana, Bayrampa~ada peynir firmasl bulunan TiirkogluPeynirciligin sahibi olan Faruk TURKOGLUnun Bayrampa~a KIzllaydaOsman GURBUZii estetik ameliyat yaptIrrugml ve yiiziinii degi~tirdiginisoyledi. .I I Faruk TURKOGLUnun. yanma gittim ve g6rii.~mek istedim. Oncebenimle gorii.~mek istemedi. Soma Sekreterine Osman GURBUZun isminiverdim. Hemen odayr bo~alttIrarak beni ic;:eri ald!. Osman GURBUZe nedenestetik ameliyat yaptIruz dedim. Osman GURBUZu kendisine MiiteahhitMurat GZTURKiin getirdigini, Murat OZTURKe ihaleleri aldlgml, Cezaeviin~aat ihalesini Osman GURBUZun araya girmesiyle Murat OZTURKunaldlgrm soyledi. Daha soma Osman GURBUZun Murat OZTURK vekendisini kemere gotiirdiigunii, misafrr ettigini, ilgilendigini ve uyardlgrmsoyleyerek "ben de estetik ameliyat yaptIrdlm" dedi. Bu ameliyattan kac;: paraaldlmz dedigimde para almadlk dedi. Murat OZDEMIRkendisinin kullandlgr34 CAT 3.2 plakah Zlrhh Mercedes marka otoyu Osman GURBUZe hediyeetmi~. Ayrlca Osman GURBUZ 34 DK 4050 plakall Nissan Primera markaaraCl e~inin iistiine satm alml~. Semih KOKENle gorii.~memizde bana Sebo~ Dayrdan bahsetti. OsmanGURBUZle birlikte kuliip i~leten SEBO~ Dayr lakaph ki~iyi Bagcllar GoztepeMahallesinde buldum. "Osman Giirbiiziin silahlan sendeymi~ ne yaptm"dedim. "Bu aralar aramlZ ac;:rk gorii.~miiyoruz" dedi. Tekrar silahlarl soruncabana "yegenim 0 konulan kapat" dedi. Osman GURBUZle devam eden davam ic;:in Ali PUR devreye girdi.Bana "ne gerekiyorsa yapallffi, Osman GURBUZ c;:ok giic;:lii bir adamdlr,Savcllarla Kayrnakamlarla oturup kalkar" diyerek ~ikayetimi geri almamlistedi.
 17. 17. GiZLt TANIK KISKA<;:IN iFADE TUTANAGI Kardel/irnin kaza ge<;:irmesinden dolayr Antalyaya gittigimde merakedip tekrar Osman GURBUZGn burosuna bakugunda Kuvayr Milliyebayraklarl ve tabelalan oldugunu gordum. internetten aral/t1rarakMersindeki Genel Merkezinin telefonunu buldum. AradIgImda karl/Ima Bekir6ZTURK (;aktl. Osman GURBUZU sordugumda bana kendisinin Mersindeikamet ettigini, Osman GURBUZU t=adlgIm soyledi ve "onlar bilir"diyerek beni Oktay YILDIRIMa yonlendirdi. Bana Oktay YILDIRIMm ceptelefonu numarasmi verdi. Oktay YILDIRIMla goriif;1tUgumde OsmanGURBUZun Fikri KARADAGm bal/karn oldugu dernekten oldugunu, FikriKARADAGa da emekli Kurmay Albay Aziz ERGEN vasitaslyla ulal/abilecegimisoyledi. Aziz ERGENi arad=. Askerligimi yapugIm donemde kucagunda l/ehitolan komutarnm Mahmut ~AHiNin arkadal/I oldugunu goriil/memizdeogrendim ve bana bu yUzden yardimci olacagIm soyledi. Aym gUn geri donul/yaparak Fikri KARADAGm telefon numaraSlm verdi. Cepten aradIgImdacevap vermeyince dernekten arad= ve Huseyin GORUMle goriil/tUm, banasonu 15 16 ile biten bir numara verdi. Fikri KARADAGI aradlgImda dahaonceden soylenmil/ olacak ki "sen l/ehit binbal/I Mahmut ~AHtNin postaslsm,seni tanIdIm" dedi. Ben de kendisine Osman GURBUZun bem tehdit ettiginive bu yUzden kendisini mahkemeye verdigimi soyledirn. Osman GURBUZiinpis il/ler yapan birisi oldugunu anlatt=. Kendisini yaklal/Ik iki saat sonraaradlgImda Osman GURBUZ ile Mersinde bir toplantlda olduklarmi vebenden dolayr tarul/uklanm soyledi. Fikri KARADAG bana istanbula gelecegini, kendisini Sabiha Gok<;:enHavalimanmdan karl/ilamami soyledi. 2007 yIh Nisan ayrnda kendisinihavaalanmdan aracimla aldim. Ben kendisine hemen Osman GURBUZUsoyledim. "Osman GURBUZii benimle Ali PUR tanll/t1rdl" dedi. "Antalyadasenden dolaYI tartll/ugImlZda senin ismini duyunca siktirdi gitti" dedi."Bende 13 bin kil/ilik hain listesi var" dedi. "OrtallgI birilerine blrakacagImlZlmi sanlYorlar, benim elimde giineydoguda saval/mil/ bir surii emekli askervar, bizim bir gUn elimize silahlarl alarak meclisi basacagImIzdan dolaYItlrslyorlar" dedi. Kendisinin ihtilalci subay oldugunu soyledi. Mersinde neif;1iniz vardl diye sordugumda "Mersinde karargahimiz var" dedi. Yine Bekir OZTURK ve Neriman AYDIN birlikte benim il/yerime geldiler.Bekir OZTURKle daha onceden telefonla tanil/mil/hgim var, Neriman AYDIN!Kuvvayi Milliye genel koordinatorii olarak tanittl. Bekin 6ZTURK saghk<;:1oldugunu soyleyince kendisine neden Emekli Kurmay Albay Aziz ERGENdegil de sen Genel bal/kansm diye sordum. Bana Aziz ERGENle birlikteKuvvayi Milliyeyi kurduklarmi soyledi. NaSl1 tanil/bmz dedigimde, "bizibUyUklerimiz" tanil/trrdl dedi. Parasal slklnblarmm oldugunu soylediler.Mersinde Bayrak mitingi yapuk1arlm soylediler. Madem parasal soonbmzvar, Osman GURBUZde orada diyerek TEMPO dergisinde <;:Ikan haberigosterdim. Daha sonra Osman GURBUZUn tehditlerinden bahsedince "onlarVeli KUc;UKun adamlan, Oktay YILDIRIM bu olayl <;:ozer" dedi. r
 18. 18. GizL! TANIK KISKA<;IN iFADE TUTANAGI 18 Oktay YILDIRIM beni aradl, "Veli pa:;;a gelecek, seninle gorii:;;ecek"diyerek beni yamhca Klz Lisesine c;;agrrdl. Okula gittigimde Oktay YILDIRIMbeni kar:;;llayarak Veli KU<;UKun yanma gotiirdu. Veli KUyUKle <;amhca KlzLisesinin bir odasmda gorii:;;tiik. Veli KUyUK bana; "Osman GURBUZ birvatanseverdir, bizim adamlmlzdrr, davandan vazgec;;eceksin yoksa senin ic;;iniyi olmaz" dedi. Ben davadan vazgec;;meyecegimi soyleyince "sana paraverelun, bir milyon dolar verelim davadan vazgec;;" dedi. Ben kendisine"Osman GURBUZe kar:;;i nasl1 bir boYllll egriligin varki onun iC;;in bana buparaYl teklif ediyorsun" dedim. Veli KUyUK beni ozel hareketc;;i biliyordu.Osman GURBUZiin yapugl pislik1eri tek tek saydlm, polis cinayeti, adamoIdurme, tecaviiz, uyu:;;turucu kac;;akc;;ilij?;l gibi birc;;ok olaya kan:;;an birisininasl1 olurda vatansever olarak goriirsun dedinl. Yakla:;;lk iki saat konu:;;tuk,bir :;;ekilde beni davadan vazgec;;irmeye c;;ah:;;lyordu. Bana gozdaj?;l vermek iC;;in"seni vurdurturum" dedi ancak ben tum tehditlere ragmen davamdanvazgec;;medim. Veli KUyUKun beni davamdan vazgec;;irmek istemesininsebebi Osman GURBUZiin 23,5 yl1 ceza infazmm olmasmdandrr. Benimac;;t1glm davadan dolaYl 3 ay hapis cezaSl aldl, bu dosya Yargltaycaonaylandl ve Osman GURBUZun infaz:t yandl. 2007 Nisan aYlnda yamhca Iill Lisesine gittigimde okulun bahc;;esindeBekir OZTURI<:, Oktay YILDIRIM, Aziz ERGEN, Birol BAi;lARAN, AhmetCEYHAN, Ay:;;e Asuman OZDEMiR, Ergiin POYRAZ, Giiler KOMURCU,Kuddisi OKKIR, Neriman AYDIN ve kalabahk bir grup toplanu yaplyorlardl.Oktay YIi.DIRIM kalaballga kar:;;l hararetli konu:;;uyordu. Hrant DiNKdavasmdan bahsediyor ve kavga ettigini kafasmm go:ziinun krrl1dlj?;lmsoyluyordu. Bu kalabahj?;l gordum i:;;im bir ho:;; oldu diyordu. Bu toplanudaaskeri ogrenciler de vardl. Askeri ogrencilere Kuvvayi Milliye rozeti takular.Bekir OZTURK, "Resmi elbiselerinizde bu rozetler oldugu halde sakm okulagirmeyin" diye ogrencileri uyardl. Vatan elden gidiyor diye konu:;;uyor ve bizbu yola CanlIDlZ1 koyduk diyorlardl. ic;;lerinden Ahmet CEYHAN "gerekirsetetik c;;ekeriz" dedi. Aziz ERGEN bOyle aC;;lktan tetik c;;ekme konu:;;malannmolmasmdan rahatslZ oIdugunu soyledi. Benim bu Kuvvayi Milliye toplanularmda gordugum :;;ey, bunlarkendilerin acmdlrarak masum milliyetc;;i rollerine giriyorlardl. ParamlZ yok,kendi imkanlarlIDlZla bir :;;eyler yaplYoruz, su ve elektrik paramlZ1 bileodeyemiyoruz diyorlardl. Hatta Aziz ERGEN ben bir kitap yazdlm parasmlKuvvayi Milliyeye veriyorum diyordu. Vine Cumhuriyet Mitinglerine kaullIDlte:;;vik ediyor, CHPye destek olun ve oy verin diyorlardl. Guneydoguda askerlik yapui?;1m yerlerde tabur binasmm giri:;;indetabutlanmlz hazlr bekliyordu. Bina ic;;erisinde tavana kadar dizilmi:;; hazlrtabutlar vardl. 5 ay gibi klsa surede 50ye yakm tabut :;,;ehitlerimizle birliktevatanlmlzm degi:;;ik bolgelerine gonderiliyordu. 50nin uzerinde aj?;lrc;;au:;;malara girdim, birc;;ok :;;ehit gordum. Parc;;alanml:;; bedenleri ellerimletopladlm. Arkada:;,;larlmm aileleri telefonla aradlklarmda :;;ehit du:;;tuklerinisoyleyemedim. Hemen hemen her :;;ehit verdigimizde 0 askerin ailesi mutlakaarar ve kotii riiya gordugunu soyleyerek yavrusuyla gorii:;;mek isterdi. TaburKomutanlmlzm postasl oldugumdan bu telefonlara ben bakardlm. i;lehidin
 19. 19. " 1~t-GizLt TANIK KISKAC;;IN iFADE TUTANAGI 19ailesiyle telefonda konw;:un da, teriiriin ne aCl bir ate:;: oldugunu 0 zamananlaym. Teriir Anadolu insanmm yiiregini daglaml:;:tlr. Geride giizli ya:;:hanalar, dul kalan e:;:ler, iiksuz evlatlar brrakrm:;:tlr. Biz bunca canl ne admakaybettik, bu teriir nasl1 olurda 30 yllda bitirilemez. Teriirii bitirecek ustduzey KomutanlarlffilZa neden suikastlar duzenlenmi:;:tir. HaIkl devlete kar:;:lki:;:kirtanlar, teriir yarasl ne zaman kapanmaya ba:;:lasa ellerine aldlklan birne:;:terle yarayt daha da derine indirdiler. Anadolu insanmm giizlinden ya:;:yerine - kan aktl. Daha sonra ERGENEKON operasyonlan ba:;:ladr. Buki:;:ilerin ne kadar karanhk ki:;:iliklerinin oldugu, ulke menfaatlerini ellerinintersiyle itecek kadar giizlerinin diinmu:;: oldugu, yaptlklan cinayetler ve teriiriirgiitleriyle kurduklan ili:;:kilerden ortaya c;.aktl. TUrkiyenin neden 30 ylldrrteriirle mucadele ettigi ama bir sonuca varamadlgmm cevabl ERGENEKONteriir iirgiitu c;:iizlildugunde daha net anla:;:l1acaktlr. Kimlik bilgilerirnin tespit edildigi tutanakta vermi:;: oldugum telefonnumaralan ile Oktay YILDIRIM, Aziz ERGEN, Fikri KARADAG, Ali PUR,Osman GURBUZ, Bekir OZTURK, Huseyin GORUM, Semih KOKEN, RasirnGORUM gibi birc;:ok ki:;:iyle giirii:;:melerim oldu. Benim bu konu hakkmdasiiyleyeceklerim bunlardan ibaret dedi, aIrnan ifadesi okunduktan veokutulduktan soma altl birlikte irnzalandr. 30.11.2008 I TEM.f?B.MUD. BiLGi SAHiBi pOLis MEMURU KISKA<;: "?-S~~"S~ ~ -I
 20. 20. GIZLI TANIK IFADE TUTANACHIFADENIN ALINDIGI YER Istanbul Terorle Mucadele 9ube MiidiirliiguIFADENIN TARIHI 27/10/2008GIZLI TANII( AYDOS . . 08/07/2008 ve 11/06/2008 tarihlermde Istanbul C. Ba~savcthgma -(CMK250 SMY) hitaben yazml~ oldugunuz mektuplarda Ergenekon Terororgiitiiniin yapllanmasl ile ilgili bilgiler verdiginiz ve sizinIe gorii~illmesihalinde daha ayrmtth bilgiler vereceginizi ifade ettiginiz anIa~1lmaktadu.Mektupta gec;:en konularla ilgili bildiklerinizi ayrmtth olarak anIatlmz. 1989 }lhnda 0 anld riitbesi Yuzba:;a olan Cem ERSEVER ile bizim dukkanda tan1§tlm. Cem ERSEVER tan1§t1i?;1m donemde Guney Cudi Giivenlik Komutan1 idi. Bizim dukkana yanmda 3-4 memurla sivil olarak, Iacivert renkli Renault-12 TL marka araba ile gelirdi. Biz dukkanda ba§ ba§a otururken digerleri arabada veya d1§anda olurlardl. Bizimle ilgilenirdi, herhangi bir ihtiyac1mlZ oldugunda kendisine soylememizi isterdi ve bOylece kendisi ile samimiyetimiz arttl, arkada§ gibi oiduk. Biz emniyet ve askeriyeden yaptli?;1m1z i:;;in kar§lhgmda gonullu olarak para almworduk, ancal{ Cem ERSEVER bize her zaman fazlaswla para verirdi. 1990dan soma Cem ERSEVER Ie daha slk goril§meye ba§lad1k ve yine kendisi benim silahlara olan merak1mdan dola}l bana Bel~ika yap1m1 141ii Browning marka tabanca hediye etti. Hatlrlad1g1m kadarwla bu silahl daha soma babamm borcundan dolay1 satrm§tlm. Ben bu tarihten itibaren SilahS1z olarak gezmedim. Surekli olarak yan1mda kendi paramla ald1g1m Kala§nikof tiifegim ve Cekoslavak l611S1 bulunurdu (tabancam1,daha iyisini buldugumda iizerine para ekleyerek degi§tirirdim). Evimde degUvenlik kuvvetlerinden veya slgmaklardan ~lkan El Bombalan bulunurdu. CemERSEVER bana "Arlcada§lanndan 6rgilte katzlacak alan alursa benim mutlalm habenrh alsun" dedi. Ben de bu teklifini kabul ettim. 0 donemden soma kendi,beni dukkan1mlZdan al1rd1 kimsenin bizi goremeyecegi yerlerde gorii§iirdiik. Benboylece Cem ERSEVER e bilgi vermeye ba§lad1m. brnegin; dukkanumzm listcaddesinde bulunan SobaCllar Car§lsl Caddesi, Devran Pastanesi ve Il~eJandarmanm giri§in de ba§ ba§a gorii§urduk. Duruma gore en fazla 15 gUni~inde irtibata ge~erdilc Genelde arkada§ ~evremde olup bitenleri ozellikle PKKteror orgutune sempati duyanlar1 anlatlrd1m. 1991 e kadar bu boyle devam etti.1991 de babamm i§Ieri kotuye gitti, faizle para alml§tl Odeyemedi ve baUl.Babama faizli para veren Halli (o donem de 40-45 ya§larmda olan "FaizciHalil" olarak tanman) isimli §Rh1S yanmda 4 §ah1sla dukkamm1za geldi. Babam1diikkanm arka tarafma ~ektiler, "biz partiden (PKK) geliyaruz, Halilin paraszmvereceksin ve bu saatten sanra da bir tek emniyet ve asker araczm senindr1kktlmmn onr1nde gormeyecegiz, yaksa sana ne yapacagzmzZl biliyarsun" dediler.Bende bunlarm hepsini Cem ERSEVER e anlattlm. Kendisi bana bu konuylailgilenip halledecegini soyledi ve mahallemizde olan Olcasoz ailesini taldp etmemisoyledi, bende kabul ettim. Babam1 slk1§tlranlar i~in biraz sabretmemi istedi. Birka~ giin sonra Cem ERSEVER yan1mlZa gelince bana "bir r1st sokakta yr1rr1 bizseni alzm dedi, beni biri ust sokaktan araba ile ald1lar ve beraber Mardin IIJandarma Komutanhg1na gittik. iId (2) kath binaya zemin kattan girdik vemerdivenlerden 2. kata ~1kt1k. I~eri girdigimiz andan itibaren i~erdeki tum sivillerCem ERSEVERi goriince toparland1lar. Daha sonra koridorun sonundakiodadan i~eri girerken bana biraz d1§ar1da beklememi soyledi, yakla§lk 5 daldkasoma bana "gel oglum" dedi. Iyeride koltukta yalda§lk 7-8 ay sonra adlll1 d~~ Ii I ~~~~~. d- /r-"1~i~ . ,~~ "".~ 1M%;llm~x~~
 21. 21. 6grendigim (Veli KU~UK) kahve renkli deri montlu :;;i:;;man bir adam oturuyordu.Bana bu :;;ahSl komutanl olarak tanlttl ve benim rahat olmaml, her :;;eyi bukomutana da anlatmaml istedi. Ben de Cem ERSEVER e anlattlglm her :;;eyi bukomutana da anlattlm. Bunlarl anlattlktan sonra bana oturmaml s6yledi. Benitirafe;:l olmadlglm ie;:in komutanlar bana a:;;m deger verip beni e;:ok seviyorlardl.Olcasozler ailesinin gene;:leri kandlrarak daga g6nderdigini s6yledi ve aymzamanda mahallemizde ikamet eden f?erif TUNc;( hakkmda, "ozellikle goziln onuniistilnde olsun ve kimlere gidip geldigi hakJanda Cern ERSEVER e bilgi veT" dedi.Aynca "ne kadar benim gibi devlete sempati duyan ar1cada§ln varsa Cernkomutanla tam§tzT dedi. Daha sonra beni tekrar aldlklan yere blraktllar. 0d6nemde yakla:;;lk 7-8 ay bu :;;ekilde devam ettik. (Cem ERSEVER 1993 ytlmdaAnkarada vurulduktan 3-4 ay sonra Mardin Ernniyet Istihbaratlna f?erif TUNc;(hakkmda PKK Teror Orgiltu ile birlikte e;:ah:;;tlgt haldrrnda bilgi verdim.Hatlrladlglm kadarlyla 1994 ytlmm ba:;;larmda Emniyet, f?erif TUNc;( un evinibastl ve tuvaletinde cephanelik ele gee;:irdi. Bu malzemelerden dolayt f?erif TUNc;(11-12 sene cezaevinde yattl.) Cem ERSEVER, 15-20 gilnde bir dukkana ugrar kendisi ile dukkanm arkatarafmda otururduk. <;lkarken bana para verir giderdi. Babam 1992nin ba:;;mdaiyice bore;: batagma battl. I:;;imiz e;:ok k6tuye gidiyordu. Elimizdeki her :;;eyi Halileveriyorduk. Parasmm faizine kar:;;lllk babam evi 45 Milyona sattl, onu da Halileverdi. Fakat bore;: hala kapanmaml:;;tl. Daha soma 1992nin sonunda Izmireta:;;mdlk. izmirin Ye:;;ilyurt semtine yerle:;;tik. Ancak burada gee;:imimizi saglayamadlk. Ailemden habersiz otobuse binip Mardine geldim. Cem ERSEVERi sordum. Diyarbaklrda Saraykapl da oldugunu ogrendim ve yamna gittim. Benig6runce sanldl, benimle ilgilendi ve durumu ona anlattlm. Bana "ne yap et aileniMardine geri getiT dedi. Bana yakla:;;lk 3500$ (ue;:binbe:;;yilzdolar) para verdi. Bende Izmire geldim ve ailemi Mardine geri getirdim. Klzlltepede bir ev kiraladlk veoturmaya ba:;;ladlk. Bu arada alacaklliar d6ndugumuzu 6grenince bizdenparalanm istediler, bizde zaman istedik. Cem ERSEVER in yanma gittim. Benartlk ona "amca" diye hitap ediyordum. Bana yine yilklu miktarda para verdi vedukkanum tekrar ae;:maml s6yledi. Bende Ktzlltepede dukkan kiraladlm ve kendiuzerime fakat vergi levhasl babamm uzerine olan Lastik Tamiri ve Kullanllml:;;Lastik Ahm Satlm dilld{anl ae;:tlm. Bu slralarda ERSEVER daha slk yanlma gidipgelmeye ba:;;ladl. "Sen benim oglumsun" diyordu. Cem ERSEVER dukkanage1digindc bana benim adlma duzenlenmi:;; ilzerinde Jandarma GenelKomutanhgl JITEM Istihbarat G6revlisi yazlh alan A4 kagldmm 1/3 ubilyQklilgunde bir beige verdi. 6 ayda bir yenilenen bu belgeyi, vurulana kadarCern ERSEVER (2 defa) sonrasmda ise 1996 ytlma kadar da Jandarma Istihbarat~ube Muduru Binba~l Muhammet DEMiREL verdi. Ben bu beige ile her yererahathkla girip e;:lkabiliyordum. Yolda kolluk kuvvetlerince yapllan uygulama vec,;evirmelerde bu belgeyi gosterdigim zaman hie;:bir zorlukla kar:;;lla:;;madangec,;ebiliyor ve istedigim silahl da ta:;;1yabiliyordum. 1996 ytlmda KtzlltepedenAbdulkadir EROL isimli Korucu bu belgeye sahip oldugum ie;:in Batmandankamyonla "koyun" getirmemi istedi. Her sefer ie;:in ben bu i:;;ten 1O.000DM(onbinmark) para aldlm. 3 (ue;:) kez koyun getirdim ve uc,;uncusunde yakalandllu.Son i:;;te, yakalanmadan once bizim evde Abdulkadir EROL un oglu HaHmEROL la yemek yerken kendisine babasmm "boyle basit bir i§ ic;in bmw neden bukadar para verdigini" sordugumda bana "oglum Abdul/cadir EROL lO.OOODM .,~~ 2
 22. 22. (onbinmark) 1 bO!juna ml veriyor, ondan uzak duro Benim babam oldugu halde ben ondan uzak duruyorum. Getirdiginiz koyunlann neden araba yana!jtl{jlnda alii olanlanm aldl{jlm samyorsun. Olillerin iqerisine mal(Eroin) koyuyorlar dedi. Ogrendigim kadanyla sistem :;;u :;;ekilde i:;;liyordu: Vandan Batmana gelen erain burada karmlan bo:;;alulan koyunlarm i<;erisine yerle:;;tiriliyor. Daha sonra karmlarl dikilen koyunlar otomobilin bagajma konuluyordu. Bu arada kamyona da can11 hayvanlar yUkleniyordu. Batman <;1k1:;;mda 6lil alan koyunlar kamyondald can11 alan koyunlanna arasma aulmca yola <;1k1yorduk. Klzlltepe de evimin civarma park ettigim kamyondan kendileri yine otomobille gelerek olil alan koyunlarm allYorlardl. Zaten son sevk1yatta da ara<; evin 200 (ikiyUz) metre ilerisinde park halinde dururken, polisleri aracm etrafmda gordilm. Bende aracm yamna gittim. "Araba benim, buyurun: dedigimde bana "Seninle Emniyete kadar gidelim" dediler. Beraber emniyete gittigimizde bana "bu koyunlar neyin nesf diye sordular ben de "koyunlan Batmandan getirdigimiz1." soyledim. Tahkikatyaphklarmda koyunlarm <;almtl oldugunu ogrendiler. Bana sorduklarmda ben de"koyunlann qalmtl olduklanm bilmedigimi ve sadece lcamyonun !joforil oldugumu" soyledim. Aynca koyunlarm Abdiilkadir EROL a alt oldugunu soyledim. PolislerAbdiilkadir EROL u da emniyete getirdiler. Abdiilkadir EROL la irtibath Ferhan...... Hamit.... .... Gozaltma almdl. Benim ilzerimde bulunan JITEM belgesinibenden aldllar ve dosyama eklediler. Bizi Batman 11 Ernniyet Mildilrlilgu Asayi:;;$ubeye teslim ettiler. Burada yapllan sorgulamada bana "neden bu i!ji yaptl{jlmisorduklarmda bende "lcoyunlann qalmtl oldugunu bilmiyorum. Paraya ihtiyaClmoldugundan arabamn !joforlilgunii yaplyorum." dedim. Koyunlarl aramalarda nasllge<;irdigimi sorduklannda bende "bana verilen JITEM belgesi ile aramalardanrahatlllcla geqtigimi" soyledim. Belgemi de dosyama ekleyip beni ve diger :;;ahlslarl(Abdillkadir EROL, Ferhan..... ve HamiL .....) savCl11ga sevk ettiler ve <;lkarlldlgllll1Zmahkeme de "hlrslzhk" su<;undan bizi tutukladl. 5 ay Batman cezaevindeyathktan sonra tutuksuz yargllanmak ilzere serbest kaldlk. DavamlZ 2 yll sonracezaSI tecil edilerek sonw;:landl. Abdiilkadir EROL ve oglu Halim EROL isimli:;;ahlslar 1992-1996 Ylllarmda Kiirsat kod ad11 Binba~l Hasan Atilla UGURunkay koruculugunu yaptl. 1996 Ylh;;da Hasan Atilla UGURun Ankaraya tayini<;lkmca bu i:;;i blraktilar ve Abdillkadir EROL ve Halim EROL :;;uan bildigimkadarlYla Kizl!tepe de silah a11m sahm i:;;iyle ugra:;;lr. Ben Diyarbaklra Cem ERSEVER in yanma gidip gelirken yanmda c;:all:;;an itiraf<;llarl tanldlm. Abdulhakim GWEN, Recep TiRiL, JI..li OZONSOY, AlaattinKANAT, Adil TiMURTAl! ve Abdillkadir AYGAN hepsini Cem ERSEVER inyanmda tanldlm. Bu :;;ahlslar Cern ERSEVER in sabit kadrosu olup yamndagorev yaplYorlardl. Bu :;;ahlslar PKK da ilst dilzey kadra da gorev yapml:;;:;;ahlslardl. Cern ERSEVER in yanmda gorev yapan bu :;;ahlslardan PKK da ilstdilzeyde gorev alan itiraf<;l Mustafa DENIZ sorumluydu. Bu :;;ahlslardan :;;uanhatlrladlglm; Adil TiMURTAl? 2 sene once Diyarbaklr DTP iL Ba:;;kanlm tehditedip ka<;lrmaya te:;;ebbils ettiginde yakalanlp tutuklandl. 1999 Yllmda OzelKuvvetler tarafmdan kendisine "Osten Ba:;;arl Belgesi" verildi. Ali OZANSOY isimliitiraf<;l da akrabasl olan Emniyet Mildilril Hanefi AVC! nm vasltasIyla Emniyetkadrosunda <;all:;;maya ba:;;ladl. Abdulkadir AYGAN m tekrar PKK saflannakaularak Avrupaya ka<;tlgml biliyorum. Mustafa DENiZin 0 donemde CemERSEVER ile birlikte Ankarada oldilrilldilgilnil biliyorum. Diger :;;ahlslarhakkmda bilgim yoktur. 3
 23. 23. Cem ERSEVER Ie Klzlltepe de gorul?ti.igumuz donemlerde 47 FM de (Radyo Binasl) nda da bulul?urduk. Radyonun sahibi Arif kod isimli Mehmet EMiN idi. Bu l?ahlS itiraf;wdl ve Klzlltepeliydi. 1992 yllmda Emniyetin PKKya karl?l yaptJgJ bir operasyonda evlerini bastlgmda ;lkan ;atl§mada annesi babasl olmu§tu. Arif in karde§i Fuat Kod adh (PKKh) Batman bolgesinde kJrsal kesimde terorist idi. Cem ERSEVERle her goru§memizde "Komutanm sana selamI vaT" diyordu. Ben bu komutanm Vell KUC;::UK oldugunu 1993te Mehmet Ali YAPRAK m ka;mlmasmdan sonra anladlffi. 1993 yrlmda meslekten istifa etmeden 1 yada 1,5 ay once Cem ERSEVER KIzlltepe de dukkii.nlffia Hogu kod isimli I?ahlsla gelerek bana hazlr1anmaml ve 2 gUn i§imizin oldugunu soyledi fakat nereye gidecegimizi soylemedi. Bende uzerimi giyinerek evden kala§nikof tufegimi alaral, arabaya yanlarma geldim. Cem ERSEVER, Hogu kod isimli itiraf;l ve ben birlikte arabada Pozantl (ADANA) ya geldik ve Cem ERSEVER burada bulunan yol kenanndaki I?algamcllann oradan Mehmet Ali YAPRAK 1 aradl. Mehmet Ali YAPRAK yanmda bir §ahlsla beraber geldi. Mehmet Ali YAPRAK m sol eli hep sarlh idi. Hogu onlarm arabasma bindi. Ankaraya kadar iki araba beraber gittik. Ankarada Kazlm Karabekir Caddesinde GAP Otele girdik. Otelde 2. kata ;lktlk ve asansorle ;lkarak 303 numarah odanm onune geldik. Mehmet Ali YAPRAK ve Cem ERSEVER odadan i;eri girdiler. Ben, Hogu ve orada bulunan 2 sivil koruma kapmm onunde yak:1a§lk 5 daldka bekledik. Daha soma Cem ERSEVER kaplyr a;aral{ Hogu ve beni ;aglrdl. keri bizi aldlklan zaman i;eride Sakalb kod Mahmut YILDIRIM (Susurluk olayr olana kadar biz kendisini Sakalh, Ahmet Hoca olarak tamrdlk sonrasmda ise bu §ahls Ye!;jil Kod adl olarak bilindi) ve Vell KUC;:UK vardl. Mehmet Ali YAPRAKm onlarl gorunce eli ayagl titremeye ba§ladlgml fark ettim. Sakalh onu surekli azar!lyordu. Vell KUC;:UK, Sakal!lya gore daha sakindi ve "Senin yerinde dolar YAPRAK" diyordu. Sakalh onu azarlarken Cem ERSEVER bize donerek "hadi r;r.kahm" dedi. Oradan aynldJk. Ankara Ulusta yemek yedik daha sonra benim Mardine donmemi soyledi ve bana 80.000DM (seksenbinmark) para verdi. Bende Mardine geri dondum. (Mehmet Ali YAPRAK 0 donemde 40-45 ya§lannda, Captagon isimli uyu§turucu hap ile ugra§an ve hatta Turkiye ve Ortadogunun bu i§i yapan bir numarall adarmydl. Hap uzerinde yapral, i§areti bu §ahlsm soyadmdan gelmektedir. Sol elinin sargrh ohnasmm sebebi uyu§turucu madde yaparken elini asit ya]{ml§tl ve §eker hastallgl sebebiyle yaralarl kapanmryordu. 2004 yrlmda da Kartal Cezaevinde benim yanlmda $eker Komasmda 6ldu. $uan bu i§i ogullarl Turgut, Ahmet vc avukat olan karde§i Mustafa YAPRAK yapmaktadlr.) Daha soma bu olayla ilgili Cem ERSEVER ile konu§urken kendisine te§eklrur eUim. Verdigi para sayesinde tum slkJntJlanmdan kurtuldugumu siiyledim. 0 da bana "oglum ::jerefsize kesilen ceza 3.000.000DM (iir;milyonmarlc) ama ben sizinle aym paraYI aldIm" dedi bende kendisine "Mardine geri donecelc misin" diye sordugumda bana cevaben "Bende bilmiyorum oglum. ::;luanda kendimi IcullallllmI::j bir orospu gibi goriiyorum" dedi. <;unkii anladlglm kadarlyla Cem ERSEVER, ORAL b6lgesinden almmayr hazmedemiyordu ve kabullenemiyordu. Onun yoklugunda da Sakalli. kod ad!l Mahmut YILDIRIM Diyarbalur Saraykapl da, Jandarma da istedigi gibi drit atlyordu. Kendisine hediye edilen beyaz renkli Range Rover jeep ile yukarldaki itiraf;llarl istedigi gibi kullanlyordu. Cem ERSEVER, Mahmutr:diyomo. Flli<at M"=.t 7. YILDIRIM 1 her konuda kendisine muhalefet oldugundan ve talundlgl komutan havalarl yUzunden sevmezdi. Mahmut YILDIRIM i;in "Gnu adam eden benim" a ,jay komutam bil h"ap ::a:::~OdU,
 24. 24. ,JoS- Mahmut YILDIR!M silrekli olarak Diyarbalur, Batman, Mardin, Van, MUI;i ve Ankara arasmda mekik dokuyordu. Aynca OHAL valisi Unal ERKAN ile arasmdan su sizimyordu. Silrekli olaralc giirul;iilyorlard!. KlZlltepede bulunan Doganh kiiyil. tamamen PKKya sempatizandilar ve 60- 70 gen<;;leri iirglite katIldllar. Doganh Kiiyil.nun ve aym zamanda Maiiliti al;iiretinin lideri Musa KURGA nm oglu Fesih ... benim dukkammdan arabalanna lastik ahrd!. Her zaman, parasl olmadli?;! zamanda onun istedigi lastikleri verirdim. Parasml sonra alrrdlm ve biiylece dost olduk. Bu Fesihle 0 diinemde Fesihe altI buyil.k kamyon lastigi verdim. Fesih bana birka<;; gun ugramadl, bende onlarm kiiyil.ne gittim. Fesihle babasl Musa KURGA gece misaiir olmam i<;;in lsrar ettiler. Onlarla kaldli?;!m gece Fesihi Jandarma ald!. Fesihi Jandarma aldlktan sonra bende Klzlltepeye diindum daha soma kiiyu PKK bast!. Fesihin annesini iildurduler. Fesih uzun bir sure sorguda kald!. Bende ERSEVER in yanma gittim. Komutana Fesihin benimle <;;all:;;masml siiyledim ve serbest blralcmasml istedim. Oda tamam git ama blralillsam 3-4 glin onlara ugrama dedi. Fesih serbest kald!. Diirt gun soma kiiylerine gittim. Akrabalarl da kiiyu terk edip gittiler. Sadece Fesihin agabeyi karde:;;leri ve iki amcaoglu kald!. Gnlarl da Kiirl!jad olarak bilinen Klzlltepe il<;;e Jandarma komutanl Yuzba:;;1 Hasan Atilla UGUR slkI:;;tInnaya ba:;;lad!. Kiiye korucu olacaksmlz ya da bu yerden gideceksiniz diye 11 ki:;;i korucu oldular. Ama Fesih iirgutle olan ili:;;kisi nedeni ile ve annesinin iirglit taraimdan iildurulmesinden dolay! <;;eli:;;kide idi 0 diinem FesihIe epey ilgilendim ve PKK He slcak temasa ginneleri i<;;in elimden geleni yaptIm. Fesili korucularla Giyarie Sergo biilgesinde Fesihin sayesinde onlarm (PKK) yerine ula:;;tIlc <;;ok slgmak Yard!. Her a<;;t1glmlZ slgmaga el bombasl atIyorduk. Ondan soma slgmagm i<;;erisine giriyorduk. En son a<;;tIglmlz slgmaga el bombasl attIk. El bombasl patladlktan sonra etraflmlza sorduk kimsede el feneri var ml diye koruculardan bir tanesi Mamet KORGA cebinden ufak bir ayna pkardl, aynanm kapai?;Im a<;;lp gline:;;i yansltarak magaranm <;;ini giirmeye <;;all:;;tIlc Slgmai?;!n agzma egilince bu :;;ahsa slgmagm i<;;inden ate:;; a<;;lld!. Mamet KORGA sli?;!nagm agzma dii:;;ti.l. Bizlerde daglldlk bu <;;atl:;;ma i.l<;; glin si.lrdu. Sli?;!nak kayahk bir biilgede oldugu i<;;in slgmagm i.lst tarailm Jandarmanm getirdigi dimnitle patlattIk, herhangi bir :;;ey olmad!. O<;;i.lnci.l gi.lni.ln sonunda bunlardan bir ki:;;i slgmaktan <;;Ikaralc teslim olacagml siiyledi. Fesih ona iyi davrandl slgmalda ilgili bilgi aldl, sli?;!nakta i.l<;; ki:;;i oldugunu iigrendi. Bombay! i<;;eri atmamlZla beraber Selman Kod Mardin Derikli Ali Temel iilmi.l:;;ti.l. Dl:;;arl <;:lkanll1 dl:;;lnda i.l<;: ki:;;i daha Yard!. DI§Qn <;;Ikan tekrar slgmaga girdi ancak i<;;erden ate:;; a<;;lp bu :;;ahslda iildi.lrdUler. Soma bunlarl u<;: ki:;;iyi sag olarak teslim aldlk. Klzlltepenin giri:;;inde Ki.lrt<;;e adl Deimi kiiyi.lnun yanma getirdik. Yiizba:;;1 Hasan Atilla UGUR onlarl sorguladl ve u<;:unun de kaiasll1a slkt!. Oradan ge<;;en sari Ford kamyonu durdurduk. Kamyonun :;;ofiiri.lnun g6zlerini baglay!p kasaya (Kamyonun arkasl) koyduk ve oradaki iiluleri de onun yanma atarak Klzlltepe Devlet Hastanesine blralctlk. Sonra di.lkkamll1a Cem ERSEVER geldi yanmda itiraf<;;lSl Mustafa DENiz Yard!. Onlara klsa bir sureligine buradan gidiyorum dedi Mart 1993te Daha soma bazl ki:;;ilerden istifa ettigini iigrendim ve Jandarma ile ili:;;kisini kesmi:;;. Gnu en son 1993 i.ln Temll1uz veya Agustosunda giirdi.lm. Konu:;;mamlZda Amca neden aynldm dedim. Ben Ankarada Karargahta <;;all:;;acalcc bi ,ure oncado onun " it7 sUbay degilim dedi. Uzun bir si.lreligine benle giiru:;;emeyecegini ve bir sorunum olursa Veli KUc;UK i.l bulmaml siiyledi ve Sakalh ya dikkat etll1emi siiyledi. Klsa BOZ un 61du,illdugunu 6..,ndi~~,ah:
 25. 25. soma Diyarbalur Saraykapl ya gittirn. Orada tamdlgllll itiraf<;llarla sohbet ettirn. "ERSEVER in olayl711 ogrenmek istiyorum" dedirn. Oniarda "Jrurcalama" dediler ve uzak durmaml soylediler. Abdulkadir AYGAN ile konn lizerinde sohbet ederken kapldan beyaz renidi Range Rover marka araelJIa Mahmut YILDIRIM girdi. Yanmda arabadan 3 tane agrr silahlaria itiraf<;l indio Gozlin de glinel? gozliigli vardl ve yliziinlin sag tarafl morank ve l?il?ti. Abdulkadir AYGAN a buna ne olmul? diye sordugumda bana Ankara da Emniyet ve Mit gorevIileri ihbar lizerine yanhl?hkIa oteiden almll?lar Mahmut YILDIRIM da kendisine almaya gelen gorevlilere mukavemet gosterinee tartll?mll?lar ve bu esnada ylizlinlin morardlglm, daha sonra jandarma gorevlilerinin onu oradan kurtardlgml soyledi. Cern ERSEVER teror konularma <;ok hakim iyi bir subaydl. Kendisi Diyarbalm jitem grup komutanlJdl ve Mardin ona baghydl. Gittigi her yerde kendisine her tlirlli hlirmet gosterilirdi. <;ok iyi silah kuIlanrrdl. Esasen Jitem in Mardin sorumlusu Fatih kod adh bir tegmendi fakat bolgedeki ger<;ek sorumiu Cem ERSEVER idi. Kendisiyle en son 1993 ph Temmuz ya da Agustos apnda Klzlltepede bulunan Kiraz restoranda glindliz vakti oturup yemek yedik. Bana Mersinde yasal bir l?irket kuraeagmdan bu l?irket adl altmda PKK ile mlieadele edeeeginden bu mlieadelede de ne kadar yetil?tirdigi itiraf<;l ve ordudan aynlmll? subay varsa yer alaeagmdan PKK a ya anIadlgz dilden eevap vereeeginden bahsetti. Bende kendisine bu olul?umda yer alaeagzm sozlinli verdim. En son aynhrken de bana l?uan ortallgm eehennem gibi oldugundan, ozellikle sakalhdan uzak durmam gerektigini ve aynea sakalhyia goriil?tugumii duyarsa beni <;ok kOtii yapaeagml soyledi. 1993 yllmda Cern. ERSEVER in 6ldurnImesinden soma Mardin Emniyet istihbaratl ile baglantlya ge<;tim. Bu baglantlyl Klzlltepe istihbarata <;alll?811 Seyid kod adh emniyet gorevlisi sayesinde ger<;eklel?tirdim. Aym zamanda Mardin Emniyet istihbaratm da <;alll?an kod adian San, Muhammed ve Orhan alan l?ahlslar ile gorul?iiyordum. Bunlarm amirleri Teoman kod Giirsel YILDIZ isimli l?ahiS idi. Daha oneeki pIlarda da Emniyet istihbaratl benimle <;alll?mak istemil?ti fakat ben Cem ERSEVER ile <;alll?t1gzm i<;in ret etmil?tim. Emniyet istihbaratma PKKnm Mardin yapllanmasl ile ilgili ve ozelliklede Klzlltepe Lisesi ve Klzl1tepe Meslek Lisesi haklunda bilgi veriyordum. Bunun karl?lhgmda herhangi bir maddi gelir elde etmedim. Emniyet istihbaratma bilgi al{tarlml devam ederken Fesili. KORGA vasltaslyia 1994 pIlarl bal?larmda tekrar Hasan Atilla UGUR un bal?mda bulundugu K1zlltepe il<;e Jandarma Komutanhgzna bilgi aktarmaya bal?ladlm. Hasan Atilla UGUR, kendisiyIe <;alll?an korueu, itiraf<;llarm ve jarJdarmayla sivil <;alll?an ~ahlslarlll Emniyetin Terorle Miieadele ve istihbarat g6revlileriyle gorul?mesini istemiyor ve gorul?tiigunii duydugu ~ahlslara da yapmadlgml blralumyordu. Hatta il?kenee bile yaptlgl oluyordu. Ben onlarla <;al1l?maya ba§ladlgllllda Fesih KORGA nm abisi DoganlI Koyiinden Apo Ialmph korueu bal?I Abdurrahman KORGA, Atillanm bir numarall adaml olmul?tu. Bolgede PKKmn korkulu ruyasl haline gelmil?ti. 1992 yl1mda Mardin-Klzlltepe de HizbuIlah m oldiirdiigu l-IEP Partisi il<;e Bal?kanl l?ehdavut YAL<;fINKAYA ve Halim YAL<;fINKAYA nm oldiiriilmesiyle ilgili Klzlltepe Emniyetinden Terore bakan Kenan Bal?komiser olaym kendi mmtlkasmda oimasl nedeniyIe benden bilgi istedi. Bende kendisine Jandarmanm Haberi oimayaeal{sa olup biteni anlataeaglml soyledim. Beni akl?am vakti allP Emniyete gotiirdiiler. Kenan Bal?komiser ve Mehmet AKILLI isimli savel benimle;tUtll P b"" b",," konUtul~7n t=d®= ve nnl=n nmde,,"!!U,,,n:
 26. 26. bildigi soyledim. Eger ismim ge<;;meyecekse tUm aynntJlan anlatacaglml soyledim. o gece benimde katJldlglm operasyonda 3 ld:;;i evlerinden almdl ve 2 si tutuldandl birisi serbest kald!. Bir sonrald gece beni Mardin e sorguya goturdUler. 0 gece orada Adil Serdar SAc;(AN 1 ve Ahmet iHTiYAROGLU nu tanldlm. Yakalannda Polis Gunu takIlan rozet gibi kaglttan bir §ey yard!. Bana olay! anlattJrdllar vete§his yaptJrdllar. Daha sonra tek.sar evime blraktllar. (Adil Serdar SAc;(AlTIstanbul Organize Mudurlugunu yaptlgI esnada Mehmet SAYLAG isimli §ahsmlGZ karde§i ile i1i§ldsi yard!. Murat SiNCAR m yanmda her zaman dola§an vegayri resmi i§lerinde kullandlgl Mehmet SAYLAG isimli §ahsm kIz karde§iBalmkoy de bir butige sahiptir. Adil Serdar SAc;(AN ile gonUl ili§ldsi ya§lyordu.Murat SiNCAR bu ili§ldyi ogrenince 0 kadmm sayesinde Adil Serdar SAc;(AN aula§abilecegini birka<;; sohbetinde bize yapt!. Murat SiNCAR 1 Adil SerdarSAc;(AN tutuldadlgl i<;;in 0 nu hi<;; sevmezdi. Biz ise emniyet<;;i oldugu i<;;in uzakdurduk. Aym zamanda Ayhan TOKCAN isimli esld Emniyet Amiri Ali Fevzi BiRi ka<;;lrdlktan sonra Adil Serdar SAc;(AN yUzunden gorevden almdlgml ve AdilSerdar SAc;(AN yuzunden cezaevine atI1dlgml oturdugumuz her sohbette 0 numutlal{a oldurecegini veyahut oldurtecegini dile getiriyordu. VeH KUc;(UK isimli§ahlsta Adil Serdar SAc;(AN 1 sevmezdi ve 0 ndan konu a<;;lldlgInda sablrh olunher §eyin bir zamanl var derdi. ~i.inku Adil Serdar SAc;(AN, VeH KUc;(UK unhimayesindeld herkese saldmyor ve tutulduyordu. VeH KUc;(UK yine birsohbetinde Adil Serdar SAc;(AN benimle ilgili dosyalar hazlrhyor demi§ti.) 1994-1996 YIllan arasmda adml sonradan ogrendigim Osman GURBUZsureldi Hasan Atilla UGURun yanmda bulunurdu. Her zaman de sivil olarakgezer ve silah tai]lrd!. Biz kendisinin MiT gorevlisi oldugunu dUi]unurduk. OnunhakkInda ldmse hi<;;bir §ey bilmezdi. Altmdi~ kod Mehmet Emin KORGA mnHasan Atilla UGUR a hediye ettigi Kubi diye tabir edilen <;;ift kabzeli, kIsa boylu,namlunun uzeri delikli sac kaph Kala§nikof marka tufegi kendisi de OsmanGURBUZ e hediye etti. Hasan Atilla UGUR Kutahyada Alay Komutanl ikenOsman GURBUZ yine yanmdayd!. 0 YIllarda Mardin de birka<;; kere uyu§turucuile Abdurrahman KORGA yal{alandlgmda onu kurtarmaya Hasan Atilla UGURgelmi§ti. Hasan Atilla UGUR un Mardin de gorev yaptJgl slrada 0 bolgede en iyiadamlan ve tetik<;;ileri; PKK tarafmdan oldurUlen Cemil KANDEMiR in karde§iismet KANDEMiR, Zoro kod isimli korucuba§l, Mehmet Emin KORGA,Abdurrahman KORGA ve izzettin GUMU~ duo Aym donemde KlZlltepe ile UrfaViran§ehir arasmda bulunan (Mardin slmrlarl i<;;erisinde bulunan) AkaryalGt veEglence Tesisinde, Abdurrahman KORGA, izzettin GUMUW un karde§i irfankod isimli itiraf<;;l, korucu ve itiraf<;;llardan olu§an yalda§lk 18 ki§ilik grup gen<;; birl=a tecavuz etti. l(Izm ailesinin §ikayeti uzerine olaya karl§an AbdurrahmanKORGA ve irfan kod adh §ahlS gozaltma almdlklannda, Hasan Atilla UGUREmniyete gelerek bu §ahlslarl aldl ve <;;lkt!. Bir kadm, evine surekli olarak gelenGozliiklii ~ehmuz kod adh eleba§l ve diger 3 PKKh terorist i<;;in Hasan AtillaUGUR dan yardlm istedi. ~ahlslann kendisinin evinde yemek yedigini veGozliiklii ~ehmuz kod adh §ahsm kendisiyle zorla ili§kiye girdiginden bahsetti.Gozliiklii ~ehmuz kod adh §ahls kalm gozlukleri vardl ve gozlugunu lastiklebaglard!. Hasan Atilla UGUR da yemelderine koymasl i<;;in kadma ila<;;(damlahalinde uyu§turucu) verdi. (Damla halindeki uyu§turucunun ilk olarak bu olaydakUllanlldlgml gordum. Bu uyu§turucuyu Jandarma kendi ozel i§lerindekullanmal{tayd!. Bu uyu§turuv-CU §i§e i<;;inde olmaktayd!. Dzeri~2e,~:che ki.i<;;uk~ .2 ., 7 ;,C
 27. 27. yazlSI yazmaktaydl. ~iilisa bir ild damla kullamldlgmda 10-15 dakika soma etkisini gosterip :;Iahsl sersemletiyordu ve :;IahlS en az ild gUn kendisine gelemiyordu. Daha soma bu damlaYI eczanelere sordugumda bu ilacm yasaklI oldugunu bulamayacagll111 soylediler). Kadm soyledigini yaptI ve teroristlerin yemeklerine uYU:;lturucuyu eldedi. Kadmm evinden c;;Ikan teroristleri takip eden Hasan Atilla UGUR, ba:;l korucu Abdurrahman KORGA ve Zoro kod adlI :;IahlS, asker ve ba:;l koruculara bagh olan korucular arazide halsiz dii:;len teroristleri yakaladl. Yiiziine tiikiiren Gozliiklii ~ehmuz kod adlI teroristi Hasan Atilla UGUR, Baretta marka tabancasIYla orada kafasma slkarak oldiirdii. Diger 3 teriirist, Abdurrahman KORGA ve Zoro kod adlI :;IahlS askeri araca, Hasan Atilla UGUR ise zlrhh olan Range Rover marka araca binip gittiler. Bu 3 teroristten bir daha haber ahnamadl. Aym diinemlerde Gurs-Erikli kiiyiinde ya:;layan kiiyiinimammm kIzl bir giin Hasan Atilla UGUR un yanma geldi. Kendilerinin birkac;;defa yakalamak ic;;in geldiklerinde bulamadIklarl teroristleri babasmm camininaltmdaki slgmakta saldadlgml siiyledi. Aynca teroristlerin ba:;ll olan Yasin kodadlI :;Iah!sm, babasma 2 adet kamyon aldlgrm ve bu kamyonda da iki abisinin:;Iofiirliik yaptlgrm ve bu kamyonlarla Iraktan teroristlere miihimmat ve bilgigetirdigini soyledi. Teroristlerin kiiye geldilderinde babasmm adamlarlyla birliktekoy c;;evresinde tertibat aldIgml siiyledi. Bu Yasin kod adlI :;Iahlsm kendisiyle degoniil ili:;lkisi oldugunu ve babasl c;;evrede giivenlik tedbiri aldlgmda bu :;Iahlslaili:;lldye girdigini; son olarak yine geldiklerinde :;Iahlsla ili:;lkiden soma uykudanuyandlgrnda yanmda bulamaymca evin ba:;lka odasmda yengesiyle (abisinine:;liyle) ili:;lkiye girdigini goriince Yasin kod adh :;Iahsa kIzdlglm evdekilere yalansoyleyip evden pkarak bunlan anlatmaya karar verip Hasan Atilla UGUR unya-mna geldi. Bunun iizerine Hasan Atilla UGUR, Gurs-Erikli koyiine gelerekkoyiin etrafml c;;evirdi ve terorist grubu canlI olarak aldl. Yasin kod adlI :;Iahlsmkafasma slkarak koyiin ortasmda oldiirdii. Diger teroristleri ise yanma alarakKlzlltepe ilc;;e Jandarmaya gitti. Hasan Atilla UGUR genelde grubun en soz sahibi:;Iahsml 6ldiiriir digerlerini de bUlbul gibi konu:;ltururdu. 1996 YIlmdaki koyunlarla ilgili hlrslzlIk suc;;undan gozaltma almlp cezaevinde yattlktan sonra KlZlltepe ilc;;e Askerlik ~ubesine giderek askere gitmek ic;;in ba:;lvuru yaptIm. Bu arada onlarla olan ili:;lkimi kestim. 1996 YIlmm 8. aym 30unda 1996/3 tertip olarak Antalya 3. Piyade Er Egitim TugaYIna teslim oldum. Antalyada iken 10. ayda yemin tiireninden sonra c;;ar:;ll iznine C;;lkacal<:tIk. Kaplya c;;lktlglmda itirafC;;llardan Adil TiMURTA~, Fesih KORGA yl kapldagordiigumde "ne i9iniz var burada" diye sordum. Bana "seni gonneye geldik!dediler. Beraber KalekapIsl nda bulunan Rent a Car ofisine geldik ve buradaniistii aC;;lk bir jeep kiraladlk. Bana birini gostereceklerini soyleyip Antalya-Belekegittik. Burada Abdwrrahman KORGA ve Mehmet Emin KORGA nmkaymbiraderi Abdwrrahim Sezar Otelinin kaplsmda Tofa:;; marka Tempramodel aracm yanmda duruyorlardl. Onlarla selamla:;ltIk. Otelin bahc;;esine gec;;tik.Burada sohbet ederken bana Mahmut YILDIRIM m da burada oldugunusoylediler. "burada ne yaplYo!" diye sordugumda bana "Diinya jnterpol toplantIsl var ve bir 9ahsl korumak iqin buraya geldilC dediler. Mahmut YILDIRIM miseartIk Antalya da kaldlgml ve Karpuzkaldlran Ordu Tesislerinde kaldlglm soyledi.Ak:;lam Fesihle birlikte Ufo Otelinin yanmda bulunan Omer Liitfi TOPAL a aitolan Emperyal Gazinosuna gittik. Burada Mahmut YILDIRIM m da birkac;;:;;ahlsla ba:;lka bir masada oturdugunu gordum. Gece 1 slralarmda oradanaynlmadan once Mahmut YILDIRIM beni gordiigii ic;;in masalarma giderek"merhaba abf dedim. Bana "otursana, ne yaplyorsun" dedi. Bende "askerim abi~ ~ 8
 28. 28. musadenle birligime gidip leatzlaylm gee; lealdlm" dedim. Bana "nerede asleersin"dedi bende "3. Er Egitim Tugayzn dd dedim. Bana kendisinin de Antalya daoldugcmu ve bir ihtiyacm oldugunda beni KarpuzkaldIran Ordu Tesislerindebulabilecegimi siiyledi. Bende milsaade isteyerek masadan ve oradan aynldIm. BeniFesih birligirne bIraktl. Birligime diindugumde yatakhaneme gidip yattlm. Somadanbenim ger; gelecegimi biiluk komutanlma haber vermi§ olduklanm iigrendim. 1996yl1rnrn 10. aymda acemiligimi tamamlayarak 10 gilnluk dai?;1tIm izninde MardinK1zl1tepeye diindum ve somadan Usta birligine Gaziantep 5. Zrrhh TugaYlndaba§ladIm. Burada 1 hafta kadar kaldlktan soma Mazeret iznine ayrl1dllU ve birdaha diinmedirn. Acemi birliginde iken Antalya da tanl§tli?;1m babamm halasrnlk:tzmm kom§usu alan isimli bayanl kar;lrarak KIzIltepeye geldim. Buradak:tzm ailesinin nzasml alarak 18 ya§mdan kur;uk alan Ie nikahlandIm. Birdaha birligime diinmedim. 1997 yllmda K1zl1tepe Emniyeti beni askeri firar sur;undan evimden aldl veGaziantep e birligime teslim ettiler. Beni Askeri Cezaevine attllar. 13.05.1997Yllmda Cezaevinden tahliye oldum ve izinli olaral~ Mardin e geldim. 21.05.1997Yllmda oglum Dogan dunyaya geldi. Ben tekrar birligime geri diinmedim. 1998 Yllmda e§im ve r;ocugumla birlikte istanbula yerle§meye karar verdim. Gaziosmanpa§a da ikamet eden kaymbiraderimin yanma geldim ve Ta§htarlamahallesinde ev kiraladIm. Aym yllm 4. apmn ilk haftasmda 2.r;ocugumuza harnilealan e§imi ve oglumu KIzIltepeye ailemin yanma bIralup ben istanbula diindum.istanbul da KlzIltepeden Ziya isimli arkada§lmla kar§lla§tlm. Ziya bana, Teomankod adh Giirsel YILDIZ la giirii§meye devam ettiklerini ve Gebze Emniyetistihbaratmda giirev yaptlgml siiyledi (Ben Ziyayl K1zlltepe Meslek Lisesindeokudugu diinemde Giirsel YILDIZ ile tanl§tlrml§tlm). Ben Ziyaya 1996 Yllmdaaskere geldikten sonra Giirsel YILDIZ la ve tum guvenlik giirevlileriyle irtibatlmlkestigimi siiyledirn. Bende kendisine mutlaka Giirsel YILDIZ I ziyaret edecegirnisiiyleyerek yanandan ayrIldIm. Yalda§lk 1 ay sonra Gebze Merkez Karakolunun 3.katmda bulunan istihbarat ~ubesine giderek Giirsel YILDIZ I ziyaret ettirn. Bana,Ahmet KONAG m izmit Teriirle Mucadele ~ube Miidurii oldugunu siiyledi (GiirselYILDIZ Mardin de istihbarat ~ube Amiri iken Ahmet KONAG istihbarat ~ubeMUdUnlydu.) Ahmet KONAG la Mardinden tanl§1yorduk. Kendisi bana birkar; defaPKK teriir iirgutu uyesi §ahlslar ile ilgili ara§tlrma yapmaml istemi§ti. Bende banaverdigi i§leri yerine getirdim. Kendisi beni severdi. Bende kendisine saygl duyardIm.Giirsel YILDIZ la a giln dl§anda restaurant da yemek yedik. Maddi ve maneviolaral.;: herhangi bir ihtiyaCllTI olup olmadlgml sordu. Bende kcndisine te§ckkurettim. Yemekten soma yanmdan ayr1ldlm. Yalda§lk 15 giln sonra izmit TeriirleMucadele ~ubesine giderek Ahmet KONAG Mudiiru ziyaret ettim. Sohbetimizesnasmda benimle r;ok ilgilendi. Bana herhangi bir ihtiyaCllTI olup olmadlgml sordu.Bana "gel sana buradan bir ev tutalzm. Kendine bir i§ /cur ve elemegini helal alarakleazan. Bizde sana bu leanuda yardlmCl alalzm" dedi. Bende kendisine te§ekkurettim. Sohbetimizin devammda kendisine "Giirsel r7LDIZ I Gebzeye vermi§siniz,sen burada abi bizim Mardin ekibini buraya ml getirdiniZ dedigim de bana "$arlctangelenlerin bin;agu izmit, jstanbul illerine dagzllyarlar" dedi ve "hatta Veli KUC;;UK unde 1996 !Jllma leadar Kacaelinde Alay Kamutam aldugunu ve Tuggeneral rutbesinialdl1ctan sanra eme1cliye a!Jlrdllar" dedi. Biraz daha sohbet ettikten somakendisinden musaade isteyerek yanmdan aynlmal( istedim. 0 da 9

×