Twittereducation1

1,209 views

Published on

เป็นสไลด์เกี่ยวกับการทำทวิตเตอร์นะครับ.ลองเอาไปศึกษาดูนะครับ

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Twittereducation1

 1. 1. Twitter เพืื่อการศึึกษา T i อภศลป ตรุงกานนท ิศิ ป www.macroart.net facebook.com/macroart facebook com/macroart twitter.com/macroart apisilp@gmail com apisilp@gmail.com 1
 2. 2. Twitter ื T itt คออะไร? ไ ? 2
 3. 3. จานวนขอความตอวน ํ   ั 50 ลานขอความตอวัน 600 ขอความตอวินาที 22 กุมภาพันธ 2553 http://blog.twitter.com/2010/02/measuring-tweets.html 3
 4. 4. ผูใช ่ั ไปใช T itt ทาอะไร? ชทวไปใช Twitter ํ ไ ? ติดตามขาวสาร บอกคนอนวาเขากาลงทาอะไร หรอมเหตุการณอะไรเกดขน บอกคนอืนวาเขากําลังทําอะไร หรือมีเหตการณอะไรเกิดขึน ่ ้ แบงปนเว็บไซตที่นาสนใจที่พบเจอมา  ถามคํําถามทีตองการประสบการณจากผูอืน ี่  ป  ่ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รายงานเหตุการณในอีเวนตตางๆ ตดตามและรวมรายงานสภาพอากาศและสภาพจราจร ติดตามและรวมรายงานสภาพอากาศและสภาพจราจร Twitter เปนเครื่องมือฆาเวลาทีดีมาก ่ 4
 5. 5. สมครใชงาน T itt ส ั ใช Twitter https://twitter.com/signup p g p • สั้น • สะกดงาย สะกดงาย • จํางาย • ใชตัวอักษรพิมพเล็กหมดจะ ดีกวา (แตไมบังคับ) ( • เปลี่ยนชื่อทีหลังได • (ดูตัวอยางชื่อในสไลดถัดไป) 5
 6. 6. เทคนคการตงชอ ิ ั้ ชื่ ชือเปนเสมือนแบรนดของคุณ ่ ชอทดควรสะกดงายและจดจาไดงาย ชือทีดควรสะกดงายและจดจําไดงาย ่ ่ ี หลีกเลี่ยงการใชตัวเลขหลายตัวในชือ ่ ชื่อสวย ชื่อไมสวย macroart sugree pawoot ElinorO1986 TrffcStmp wanchat siwat viganda EYBlx6 hxO185 JyzE4b pariwat nuishow pari at n isho malimali ChrisDodd53 Loana675 jamsai seefah jetboat hunt nior2insect Jacobbzxsszx patsonic hohoteam awadealqalq IM49IN33I2 6
 7. 7. เรมทวตขอความแรกไดเลย! ิ่ ี  ไ  ! 7
 8. 8. หนาแรก T itt ของคุณ  Twitter Following (Friend): จํานวนคนที่คุณติดตาม Followers (Fan): จํํานวนคนทีติดตามคุณ F ll (F ) ี่ คลกดูขอความ ิ ที่อางอิงถึงคุณ Timeline – ขอความ จากคนที่คุณติดตามอยู คลกดูขอความสวนตว คลิกดขอความสวนตัว ที่เพื่อนสงถึงคุณ คลิกดูวาใ ใครทําซ้้ํา ขอความของคุณบาง ลิิสตผูใช T itt Twitter ที่คุณสรางขึ้น หัวขอสนทนาที่กําลัง เปนประเด็นรอน 8
 9. 9. หนา T itt Profile ของคุณ  Twitter P fil @macroart = http://twitter com/macroart http://twitter.com/macroart One Line Bio O Li Bi แนะนํํา ตัวเองวาเปนใคร 9
 10. 10. Settings > Account S tti A t Timezone – เขตเวลา Tweet Location - ระบุพิกัดทาง ภูมศาสตรใหขอความเพื่อบอกให ภมิศาสตรใหขอความเพอบอกให เพื่อนรูวาเราทวีตจากที่ไหน Tweet Privacy – เฉพาะ Follower ที่เราอนุญาตเทานั้นที่ สามารถอานขอความของเราได สามารถอานขอความของเราได 10
 11. 11. Settings > Profile S tti P fil Picture – รูปภาพ ประจําตัว (Avatar) Name - ชื่อที่ทําให คนอื่นรูจกคุณ ั Location - ที่อยู ปจจุบัน Web - เว็บไซตหรือ บล็อกของคุณ ุ Bio – แนะนําตัวดวยขอความ ยาวไมเกิน 160 ตัวอักษร 11
 12. 12. การเขยน O Line Bi ี One Li Bio ความยาวไมเกิน 160 ตััวอัักษร ไ  ควรใสคียเวิรดที่สาคัญไว เพื่อชวยในการคนหา  ํ @DellOutlet ◦ Refurbished Dell™ computers, electronics. Question/comment? Contact Stefanie Nelson at @StefanieAtDell. More Dell Twitter accounts at www.Dell.com/Twitter t t D ll /T itt @Starbucks ◦ Freshly brewed tweets from Brad at Starbucks in Seattle, WA. y , @gthchannel ◦ A film Studio In thailand contact us 92/11 Soi Sukhumvit 31(Sawasdee) Sukhumvit Rd Klongtonnue BKK 10110 tel Rd. 026623404 @jamsai ◦ สํํานัักพิมพนิยายหลากหลายแนว อยากอานแนวไหนสอบถามไดคะ จะแนะนํา ิ  ไ ไ  ํ เรื่องที่เหมาะกับคุณใหอานนะคะ 12
 13. 13. Settings > Design S tti D i 13
 14. 14. พนหลงของหนา T itt Profile ื้ ั  Twitter P fil 763 px 14
 15. 15. พนหลงขายได! ื้ ั ไ ! 15
 16. 16. Follower (Fan) & Following (Friend) F ll (F ) F ll i (F i d) จํานวน Follower ยิ่งมาก = พูดอะไรแลวมีคนฟงมาก จานวน จํานวน Following ยิ่งมาก = ไดฟงและเรียนรสงดๆ จากคน ยงมาก ไดฟงและเรยนรู ิ่งดีๆ อื่นมาก 16
 17. 17. Twitter ั ั T itt กบนกการตลาดในยุคสื่ ใ  ใ สอใหม Best Buy ประกาศรับสมัครพนักงานในตําแหนง “The Emerging Media Marketing Manager” หนึงใน g g g g ่ คุณสมบัตของผูที่สมัครในตําแหนงนี้คอตองมีจํานวน ิ  ื Follower บน Twitter ไมต่ํากวา 250 คน ไมตากวา 17
 18. 18. Twitter T itt ของวทยากร ิ @macroart – คุณอภิศิลป ตรุงกานนท @iwhale – คณปรเมศวร มินศิริ คุณปรเมศวร มนศร @tri333 – คุณชีพธรรม คําวิเศษณ @nytonkla @ t kl – คุณกลา ตังสุวรรณ ั้ @kengdotcom – คุณกติกา สายเสนีย @hohoteam - คุณณัฐวัฒน ปาลกะวงษ ณ อยุธยา @TonAwe – คณพรทิพย กองชน คุณพรทพย กองชุน 18
 19. 19. Follow F ll 19
 20. 20. ผูใช T itt ช ไ ( ช Twitter ชาวไทย (ดารา/ศลปน) /ศิ ป ) @amy_klinpratoom – เอมีี่ กลิ่นป ประ @janesudaparnto – เจนสุดา ป โ ปานโต ทุม @janiethien – เจนี่ เทียนโพธิสุวรรณ ์ @AeSasikarn – เอะ ศศิกานต @JamesRuangsak – เจมส เรืองศักดิ์ @aoffypong – ออฟ ปองศัักดิ์ ฟป @jarinporn – เตย จรินทรพร @aomnavadee – ออม นวดี @JeabWattana – เจี๊ยบ วัฒนา @bayfridoy – บอย ตรัย ภูมิรัตน @JJetrin – เจ เจตริน วรรธนะสน เจตรน วรรธนะสิน @BelleGB – เบลล Girly Berry @joeybangkokboy – โจอี้บอย @boydtui – บอย โกสิยพงษ @joysirilak – จอย ศิริลักษณ ผองโชค @c a @charming CHARM – ชาม โอ g_C @Jenny__Jennifer เจนนเฟอร โปล @Jenny Jennifer – เจนนิเฟอร โปลิ สถานนท ตานนท @crishorwang – คริส หอวัง @kejmanee – ปน เก็จมณี @ o epa o a @Domepakornlam – โดม ปกรณ ลัม @khunjirayut – โจ จรายุส จิรายส @FilmRattapoom – ฟลม รัฐภูมิ @kohmrsaxman – โก Mr. Saxman @gamthestar – แกม เดอะสตาร @lydiaforever – ลิเดีย @GiftzaGB – กิ๊ฟซา Girly Berry กฟซา @maisarasas – ไหม วสา สารสาส วิสา @GybzyGB – กิ๊บซี่ Girly Berry @MayPitchy – เมย พิชนาฏ 20
 21. 21. ผูใช T itt ช ไ ( ช Twitter ชาวไทย (ดารา/ศลปน) /ศิ ป ) @modernpod – ปอด โมเดิรนด็อก โ  ็ @Pim181 – พิม ซอนยา คูลลิ่ง @montonnjira – เจ มณฑล จิรา @pindum – วิชุดา พินดั้ม @mospatiparn – มอส ปฏิภาณ @ploylit – พลอย ลิตเติลวอยซ @namcha_tea – น้าชา ชีรณัฐ ํ @popareeya – ปอบ อารียา @nannieGB – แนนนี่ Girly Berry @poundhydra – ปอนด ธนา ลวสุต @nikkitheriault – นิโคล เทรโอ นโคล เทริโอ @RyBeNANA – นานา ไรบีนาไรบนา @NingPanita – หนิง ปณิตา @taewnattaporn – แตว ณฐพร @noksikrin – นก ศิขรินธาร พลายเถื่อน @tapitta – พิตตา ณ พัทลุง @NokSinjai – นก สินจัย สนจย @Tatayoung1 – ทาทา ยัง ยง @Noom_Kanchai – หนุม กรรชัย @thisismomay – โมเม นภัสสร @nopnobody – นพ พรชํานิ @Ungsumalynn – แพตตี้ อังศุมาลิน @oak_smith หมอโอค @oak smith – หมอโอค @woranune – นน วรนุช นุ วรนช @paloyhorwang – พลอย หอวัง @yarinda – ญารินดา @pangornjira – แปง อรจิรา @yayaying_yaya – ญาญา ญิ๋ง @ @patcharida – แหมม พััชริิดา h id @Yi Ri i – หญิิง สุกัญญา ไรวินท @YingRiwin ไ ิ @paulataylor – พอลลา เทเลอร @Zom_Ammara – สม อมรา 21
 22. 22. ผูใช T itt ช ไ (สื่ ส ช Twitter ชาวไทย (สอสารมวลชน) ช ) @adisaklive – อดิศักดิ์ ลิมปรุงพัฒนกิจ ป ั @ninanaka – นิหนา สุฐิตา เรืืองรองหิรัญญา @AmmSarocha – สโรชา พรอุดมศักดิ์ @ning_saisawan – สายสวรรค ขยันยิ่ง @andrewbiggs – Andrew Biggs @noppatjak – นภพัฒนจักษ อัตตนนท @AORsasina – ศศินา วิมตตานนท ศศนา วมุตตานนท @panraphee – ปานระพี ระพิพันธ ปานระพ ระพพนธุ @djmamgreenwave – ดีเจเจแหมม @puipimonwan – ปุย พิมลวรรณ @DJPoom – ดีเจภูมิ @sresuda – ศรีสดา วินิจสุวรรณ ุ @johnwinyu – จอหน วิญ จอหน วญู @somkiatonwimon – ดร สมเกียรติ ออนวิมล ดร.สมเกยรต ออนวมล @jomquan – จอมขวัญ หลาวเพ็ชร @suthichai – สุทธิชัย หยุน @kalamare – กาละแมร พัชรศรี เบญจมาศ @tanarakorn – ตะ นารากร ติยายน @ @KhunPleum – ม.ล.ณัฐกรณ เทวกุุล @ @ted6104 – ปาเตด ยุทธนา บุญออม ุ ุ @kuk_krittika – กุก กฤติกา @toyaigner – ตอย แอคเนอร @MJBank – แบงค พชร @veenarat – วีณารัตน เลาหภคกุล @mktmag – อ.ธันยวัชร ไชยตระกูลชัย @wongthanong – วงศทนง ชัยณรงคสิงห @nantakwang – นันทขวาง @ ั @woodytalk – วูดดีี้ เกิิดมาคุย @ @Nattha_tvthai – ณัฏฐา โกมลวาทิน @yoware – พีรพล อนุตรโสตถิ์ 22
 23. 23. ผูใช Twitter ชาวไทย (ผูบริหาร/เซเลบ/บคคล ( ุ ผูมชื่อเสียง) ี @BunditUngrangse – บััณฑิต อึึ้งรังษีี ั @CHARLOTTE2500 – ชาลอต โทณวณิก @Charoen_online – เจริิญ วรรธนะสิน @Ch li ิ @Dungtrin – ดังตฤณ @HereHorRS – เฮียฮอ RS เฮยฮอ @KongKaroon – กอง กรุณ @oak_ptt โอค พานทองแท @oak ptt – โอค พานทองแท @Patee122 – พาที สารสิน @Prachya – ปรัชญา ปนแกว ปรชญา ปนแกว @prypansang – ปราย พันแสง @vajiramedhi - ทาน ว.วชิรเมธี @ j @yingmann – หญิงแมน 23
 24. 24. ผูใช T itt ช ไ ( ั ช Twitter ชาวไทย (นกการเมอง) ื ) @Aoodda – จุรินทร ลัักษณวิศิษฎ @apirak_bangkok – อภิรักษ โกษะโยธิน @bangkokgoverner – หมอมราชวงศ สขมพันธ บริพัตร หมอมราชวงศ สุขมพนธ บรพตร ุ @chaturon – จาตุรนต ฉายแสง @imjob – อิสรา สุนทรวฒน อสรา สนทรวัฒน @korbsak – กอรปศักดิ์ สภาวสุ @KornDemocrat – กรณ จาติกวณิช @Panitan_W – ปณิธาน วัฒนายากร @PM_abhisit – อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ @Rachada_DP รชดา ธนาดิ รก @Rachada DP – รัชดา ธนาดเรก @SatitTrang – สาธิต วงศหนองเตย @suranand – สรนันท เวชชาชีวะ สุรนนท เวชชาชวะ @Thaksinlive – ทักษิณ ชินวัตร 24
 25. 25. ผูใช T itt ช ไ ( ช Twitter ชาวไทย (องคกรธุรกจ)  ิ ) @7namecard – รัับพิมพนามบัตร  ั @NetdesignGroup – สถาบััน Net Design @abookpublishing – สํานักพิมพ a book @NissanThailand - นิสสัน @AIS_Privilege – AIS @personalbutler – AIS @banluesarn - สํานักพิมพบรรลือสาสน @piyavate – โรงพยาบาลปยะเวท @biothai @bi th i – ผลไมอบแหง ไ   @PropertyPerfect – P @P t P f t Property Perfect t P f t @BlissPublishing – Bliss Publishing @QSNCC – ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ์ @Centralnews – หางสรรพสินคาเซ็นทรัล @RCSkinClinic – ราชเทวีคลินิก @Chang_beer – เบียรชาง  @sansiriplc – แสนสิริ @Chulabook – ศนยหนังสือจฬา ศูนยหนงสอจุฬา @scb_thailand ธนาคารไทยพาณชย @scb thailand – ธนาคารไทยพาณิชย @dmgbooks – สํานักพิมพ DMG @SecretRecipeTh – รานอาหาร Secret Recipe @doichaangcoffee – กาแฟดอยชาง @Singhaclub – เบียรสงห ิ @Dtac_callcenter – DTAC Callcenter @Singha_Beer – เบียรสงห ิ @dtag3g – DTAC 3G @skinhospital – Skin Hospital @dtac_feelgoood – DTAC @ThaiDentalSmile – Bangkok Smile Dental @Federbrau_Beer – เบียรเฟดเดอรบรอย @thaifranchise – Thai Franchise Center @futurepark - ฟวเจอรพารค @thailife1 – ไทยประกันชีวติ @greenwave1065 – กรีนเวฟ FM 106 5 กรนเวฟ 106.5 @tkocomics – สํานักพิมพการตน TKO Comics สานกพมพการตู @GSMadvance_Fan – AIS GSM Advance @TOHKAI – ภัตตาคาร TOHKAI @gthchannel – GTH @trocgroup – Trocadero Group @INET_th – Internet Thailand @Trueconvergence – True Convergence @jamsai – สํานักพิมพแจมใส @ja sa @TVDirectNews – TV Direct @ ec e s ec @LHHome – Land & Houses @virginradioth – Virgin Radio Thailand @KBank_Live – ธนาคารกสิกรไทย @WELOVEFUJI – ภัตตาคารฟูจิ @modeling22thai – โมเดลลิ่ง ทเวนตี้ทู 25
 26. 26. ขาวสารขอมูลบน T itt  ส  Twitter @ASTVmanager – หนัังสือพิมพ ASTV ผูจดการ ื ั @BangkokPost – หนังสือพิมพ Bangkok Post @blognone – ขาวไอที @ch7 – ขาวลาสดจากชอง 7 ขาวลาสุดจากชอง @edtguide – แนะนําที่กิน ดืม เที่ยว ่ @Kom_chad_luek – หนังสือพิมพคมชัดลึก @MarketingOops – ความรดานการตลาดออนไลน ความรู านการตลาดออนไลน  @mcotdotnet – รายการ MCOT DOT NET @NationNews – หนังสือพิมพ The Nation @p p @paipibat – แจงขาวภัยพิบติั @positioningmag – นิตยสาร Positioning @PostToday – หนังสือพิมพโพสตทูเดย @prachatai – ประชาไท @tcdcconnect – ขาวสารจาก TCDC @ C C @Thairath_News – หนังสือพิมพไทยรัฐ @ThaiShortNews – ขาวสั้นจากทุกแหลงขาว @thaitimeclock – บอกเวลาทกหนึ่งชั่วโมง บอกเวลาทุกหนงชวโมง @WiseKnow – ความรูดานการตลาด  @zickr – ขาวลาสุดจาก Zickr 26
 27. 27. Twitter Di t T itt Directory http://wefollow.com/ 27
 28. 28. Thai T itt Di t Th i Twitter Directory http://thaifollow.com/ 28
 29. 29. การปฏสมพนธกบคนอน ป สั ั  ั ิ ื่ Reply ใชเพื่อพูดคุยหรือตอบคําถามกับอีกคน ขอความจะ แสดงบน Timeline เฉพาะคนที่ follow ทั้งเราและคนที่เรา คุยดวย Mention ใชเมื่อตองการกลาวถึงคนอื่น ใชเมอตองการกลาวถงคนอน Retweet (RT) ใชเมื่อพบขอความทีนาสนใจและอยาก ่  เผยแพรตอ เพืื่อใ  F ll  ให Follower ทัั้งหมดของเราเห็็นขอความนีี้  ดวย Direct Message (DM) ใชเพื่อสงขอความลับที่รูกันเฉพาะ สองฝาย เชน เบอรโทรศัพท จะสง DM หาอีกคนไดก็ตอเมื่อ  เขา follow เราอยู 29
 30. 30. Reply R l พิมพ “@[username] ขอความ” 30
 31. 31. คนทเหนขอความ R l ี่ ็  Reply @minkiko 31
 32. 32. Reply R l แบบอางถงขอความกอนหนา  ึ    32
 33. 33. Mention M ti 33
 34. 34. Retweet (RT) R t t Tweet RT 34
 35. 35. Retweet (RT) R t t คลิกลิงก Retweet หรือพิมพ “RT @[username] ขอความตนฉบับ” 35
 36. 36. Retweet + C R t t Comment (Quote) t (Q t ) 36
 37. 37. วฒนธรรมการ R t ั Retweet t Tweet Retweet 37
 38. 38. retweetist.com t ti t 38
 39. 39. Direct Message (DM) Di t M พิมพ “d [username] ขอความ” 39
 40. 40. Tagging T i พิมพ #[keyword] ในขอความของคุณ 40
 41. 41. ตวอยางของ H ht ั  Hashtags #sleeplate #WeLoveKing #สาวหมวย #bts #b #dek #vmpire #iHear #eHear #mkttwit #wawee #รวมฮิตtwitter #twittbkk #รวมฮตtwitter #happytoday #คารก #คํารัก #คาพระ #คําพระ #คาปาย #คําปาย #codefail #dtac3g g #twtcon 41
 42. 42. #hashtags #h ht http://hashtags.org/ 42
 43. 43. Favorite F it 43
 44. 44. List Li t 44
 45. 45. สราง List ส  Li t 45
 46. 46. Widget Wid t http://twitter.com/goodies/widget_profile 46
 47. 47. Twitter S T itt Search h http://search.twitter.com/ 47
 48. 48. โพสตรู ึ้ Twitter โ ส  ปขน T itt http://twitpic.com/ 48
 49. 49. ยอลงก  ิ http://bit.ly/ 49
 50. 50. Seesmic D kt S i Desktop http://www.seesmic.com/seesmic_desktop/ 50
 51. 51. Echofon Twitter E t E h f – T itt Extension on Firefox i Fi f http://echofon.com/ 51
 52. 52. Mobile Twitter M bil T itt http://m.twitter.com/ 52
 53. 53. Echofon Twitter A E h f – T itt App on iPh iPhone 53
 54. 54. UberTwitter Twitter A Ub T itt – T itt App on BlackBerry Bl kB 54
 55. 55. PockeTwit Twitter Cli t P k T it – T itt Client on P k tPC PocketPC http://code.google.com/p/pocketwit/ 55
 56. 56. jibjib – T itt Client on Mobile Phone Twitter Cli t M bil Ph http://jibjib.org/ 56
 57. 57. Twitter F d Feed T itt Feed – F d your bl t T itt blog to Twitter http://twitterfeed.com/ 57
 58. 58. ทาโพลบน T itt ํ โ Twitter http://twtpoll.com/ 58
 59. 59. เปรยบเทยบการเตบโตของจานวน F ll ป ี ี ิ โ ํ Follower http://twittercounter.com/ 59
 60. 60. ดูสถตการเพม/ลดของจานวน F ll ิ ิ ิ่ / ํ Follower http://twitterless.com/ 60
 61. 61. ดูสถตการใช T itt ิ ิ ใช Twitter http://tweetstats.com/ 61
 62. 62. วเคราะหการใช T itt ิ  ใช Twitter http://twitteranalyzer.com/ 62
 63. 63. วเคราะหการใช T itt ิ  ใช Twitter http://twitalyzer.com/ 63
 64. 64. ทาอยางไรใหมี F ll ํ  ไ ใ  Follower มาก? ? ตกแตง Profile ใ เรียบรอยกอน ให ทวีตขอความที่เปนประโยชนแก Follower มีปฏิสัมพันธกบผูใช Twitter คนอื่นๆ ั ใชสอทตวเองมอยู หเปนประโยชน เชน เว็บไซต บลอก ใชสอทีตัวเองมีอยใหเปนประโยชน เชน เวบไซต บล็อก ื่ ่ หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน ฯลฯ เรม เริ่ม follow คนที่เปนลกคาอยแลว คนทเปนลูกคาอยู ลว แนะนําตัวเองใน Twitter Directory ◦ www wefollow com www.wefollow.com ◦ www.thaifollow.com เขารวมงาน Social Event ตางๆ เพื่อแนะนําตัว เขารวมงาน ตางๆ เพอแนะนาตว ใชแคมเปญรวมสนุก 64
 65. 65. ทาอยางไรให F ll ํ  ไ ใ Follower หน? ? ี ทวีตถี่เกินไปดวยขอความที่ไมนาสนใจ ทวตลงกเดมๆ บอยเกินไป ทวีตลิงกเดิมๆ บอยเกนไป Mention หาคนอืนดวยเจตนาจะโปรโมทเพื่อผลประโยชน ่ ของตวเอง ของตัวเอง Direct Message หาคนอืนในเรื่องที่ไมสําคัญ ่ 65
 66. 66. @andrewbiggs @ d bi 66
 67. 67. @krupnan @k 67
 68. 68. @vajiramedhi @ ji dhi 68
 69. 69. @Ajbomb @Ajb b 69
 70. 70. 70

×