Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Administracio electronica

671 views

Published on

Alta Ribagorça

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Administracio electronica

 1. 1. LADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA Una visió més propera de la vessant electrònica de les administracions n te rn etI setembre 2011 - www.pirineuweb.com
 2. 2. LADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA Una visió més propera de la vessant electrònica de les administracions n te rn etI n formació i recursos dir a fonts di municac ióAcce nals de co Nous ca e recursos i edició d Creació munitat s co tir i crear Compar setembre 2011 - www.pirineuweb.com
 3. 3. LADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA Una visió més propera de la vessant electrònica de les administracions Tràm it en líni a setembre 2011 - www.pirineuweb.com
 4. 4. LADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA Una visió més propera de la vessant electrònica de les administracions Tràm it en líni a setembre 2011 - www.pirineuweb.com
 5. 5. LADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA Una visió més propera de la vessant electrònica de les administracionsJa hem fet Bitllets davió Allotjaments Entrades Banca online què més ? Compres setembre 2011 - www.pirineuweb.com
 6. 6. LADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA Una visió més propera de la vessant electrònica de les administracions A vega des.. . No cal identificar-nos Dalt res... Ens hem didentificar Webs segures setembre 2011 - www.pirineuweb.com
 7. 7. LADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA Una visió més propera de la vessant electrònica de les administracionsQuan comp rem. .. Nom dusuari Ens identifiquem contrassenya Webs segures ! setembre 2011 - www.pirineuweb.com
 8. 8. LADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA Una visió més propera de la vessant electrònica de les administracionsSi dema nem hora al metg e... setembre 2011 - www.pirineuweb.com
 9. 9. LADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA Una visió més propera de la vessant electrònica de les administracionsA lad minis traci ó ... Certificats digitals setembre 2011 - www.pirineuweb.com
 10. 10. LADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA Una visió més propera de la vessant electrònica de les administracionsQuè és un certi ficat digit al ?És un document digital mitjançant el qual un tercer de confiança (entitat de certificació)garanteix la vinculació entre la identitat dun subjecte o entitat i la seva identitat digital. setembre 2011 - www.pirineuweb.com
 11. 11. LADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA Una visió més propera de la vessant electrònica de les administracionsQuè és una signa tura digita l?Dades annexades a un document electrònic que permet al receptor identificar al signatarii protegir-les duna falsificació posterior. Nom URL Data i hora setembre 2011 - www.pirineuweb.com
 12. 12. LADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA Una visió més propera de la vessant electrònica de les administracionsLa signa tura digita l apor ta... Identitat Poder reconèixer el signatari Integritat Detectar modificacions del document Garantir possessió i vigència delConfidencialitat certificat digital setembre 2011 - www.pirineuweb.com
 13. 13. LADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA Una visió més propera de la vessant electrònica de les administracionsEl certi ficat idCAT Certificat digital personal Certificat reconegut Té una vigència de 4 anys Emès per lAgència Catalana de Certificació setembre 2011 - www.pirineuweb.com
 14. 14. LADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA Una visió més propera de la vessant electrònica de les administracionsUsos de li dCAT Per identificar-nos per mitjans telemàtics Per signar documents electrònicament amb reconeixement legal. setembre 2011 - www.pirineuweb.com
 15. 15. LADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA Una visió més propera de la vessant electrònica de les administracionsGuard ar lidC AT En una memòria USB En un arxiu electrònic que pot estar a la carpeta de certificats del sistema operatiu o en fitxer. setembre 2011 - www.pirineuweb.com
 16. 16. LADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA Una visió més propera de la vessant electrònica de les administracionsAvant atge s de lidC AT Seguretat PIN dutilització Portabilitat El podem portar sempre a sobre Facilitat dús No calen lectors si el tenim en un USB Compatibilitat SO (Windows, Linux i MAC) Navegadors (Internet Explorer, Firefox) setembre 2011 - www.pirineuweb.com
 17. 17. LADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA Una visió més propera de la vessant electrònica de les administracionsOn puc acon segui r lidC AT? Telecentre Alta Ribagorça Crta. N-230, Entrada SUD del Pont de Suert 25520 Pont de Suert Dinamitzadors: Tel.: 973 69 05 50 Carles Roca Fax: 973 69 08 18 Estefania del Río telecentre.ar@ccar.ddl.net setembre 2011 - www.pirineuweb.com
 18. 18. LADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA Una visió més propera de la vessant electrònica de les administracionsDocum enta ció Nec ess el D ari NI Telecentre Alta Ribagorça Crta. N-230, Entrada SUD del Pont de Suert 25520 Pont de Suert Dinamitzadors: Tel.: 973 69 05 50 Carles Roca Fax: 973 69 08 18 Estefania del Río telecentre.ar@ccar.ddl.net setembre 2011 - www.pirineuweb.com
 19. 19. LADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA Una visió més propera de la vessant electrònica de les administracionsEl eDNI Identifica la persona (dades i nacionalitat) Xip integrat Clau privada Emès per la Direcció General de Policia setembre 2011 - www.pirineuweb.com
 20. 20. LADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA Una visió més propera de la vessant electrònica de les administracionsEl eDNI sempre De tant en tant setembre 2011 - www.pirineuweb.com
 21. 21. LADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA Una visió més propera de la vessant electrònica de les administracionsCome ncem a ladm inistr ació? setembre 2011 - www.pirineuweb.com
 22. 22. LADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA Una visió més propera de la vessant electrònica de les administracionsGesti ons i tràm its en línia Resoldre a distància les gestions No cal anar a les oficines 24 hores al dia, 7 dies a la setmana Simplificació dels tràmits Més ràpids i àgils Afavoriment laccés i inclusió tothom setembre 2011 - www.pirineuweb.com
 23. 23. LADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA Una visió més propera de la vessant electrònica de les administracionsOficin a Virtu al de Tràm its Consultar informació Cercar tràmits Gestionar els nostres procediments Carpeta ciutadana Necessari el certificat digital setembre 2011 - www.pirineuweb.com
 24. 24. LADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA Una visió més propera de la vessant electrònica de les administracionsOVT: Carp eta ciuta dana Personalitzar les dades personals Tramitar consultes o queixes Consultar lestat dels nostres tràmits Concertar cites amb els organismes Gestionar notificacions i avisos setembre 2011 - www.pirineuweb.com
 25. 25. LADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA Una visió més propera de la vessant electrònica de les administracionsOVT: Carp eta ciuta dana Agricultura, ramaderia i pesca (215) Associacionisme i Participació (5) Comerç i consum (36) Cultura (83) Economia (49) Educació i Formació (8) Indústria i energia (145) Llengua i comunicació (44) Emergències i Seguretat (13) Habitatge (31) Medi ambient (78), Mobilitat i Transports (51) Salut (29) Serveis socials (6) Societat, ciutadania i famílies (2), Tecnologia, recerca i innovació (53) Territori i paisatge, urbanisme (23) Treball (72) Turisme (14) setembre 2011 - www.pirineuweb.com
 26. 26. LADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA Una visió més propera de la vessant electrònica de les administracions Perfils de e-TRACC e-TRAM e-FACT contractantConsellComarcal Alta 5 1RibagorçaAjuntament 1Pont de SuertAjuntament 18VilallerAjuntament 21 1 1Vall de Boí setembre 2011 - www.pirineuweb.com
 27. 27. LADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA Una visió més propera de la vessant electrònica de les administracionsConse ll Comar cal Alta Ribago rça E-TRAC sol·licituds i tràmits online La teva administració Instància genèrica Queixes i suggeriments Cita amb càrrec electe Peticions a loficina del consumidor Tributs i sancions Sol·licitud de correcció de dades fiscals http://www.altaribagorça.cat setembre 2011 - www.pirineuweb.com
 28. 28. LADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA Una visió més propera de la vessant electrònica de les administracionsConse ll Comar cal Alta Ribago rça Perfil del Contractant Licitacions, adjudicacions provisionals i adjudicacions definitives dels expedients de contractació dels ajuntaments i el Consell Comarcal de lAlta Ribagorça. http://www.altaribagorça.cat setembre 2011 - www.pirineuweb.com
 29. 29. LADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA Una visió més propera de la vessant electrònica de les administracionsAjunta ment del Pont de Suert Perfil del contractant Perfil del contractant Licitacions Adjudicacions i formalitzacions http://www.elpontdesuert.cat setembre 2011 - www.pirineuweb.com
 30. 30. LADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA Una visió més propera de la vessant electrònica de les administracionsAjunta ment de Vilall er La teva administració (3) Documents personals (8) Habitatge i via pública (4) Tributs i sancions (1) Cultura, esport i lleure (2) http://www.ajuntamentdevilaller.cat setembre 2011 - www.pirineuweb.com
 31. 31. LADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA Una visió més propera de la vessant electrònica de les administracionsAjunta ment de la Vall de Boí La teva administració (3) e-FACT Documents personals (5) Família i serveis socials (2) Factura entre Habitatge i via pública (5) proveïdors i Tributs i sancions (4) administració Cultura, esport i lleure (1) Entitats (1) http://www.valldeboi.cat setembre 2011 - www.pirineuweb.com
 32. 32. LADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA Una visió més propera de la vessant electrònica de les administracionse-FAC TPer als proveïdors:Intercanvi de la informació sense error entre lAdministració i proveïdors (les dades originalsarriben a destí per mitjans electrònics sense cap tipus dentrada manual).Registre dentrada de les factures electròniques per part de las administracions en un terminimàxim de 24h des del seu lliurament, així com la reducció dels temps de tramitació.Com a proveïdors disposareu de totes les garanties en la recepció i registre de les factures i podreu ´agilitzar linici de còmput dels terminis de cobrament.Estalvi de costos en la generació i emissió de factures en format electrònic enlloc de la factura enpaper. setembre 2011 - www.pirineuweb.com
 33. 33. LADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA Una visió més propera de la vessant electrònica de les administracionse-FAC TPer a les administracions públiques:La reducció dels temps de tramitació interna en cada administració.Lanticipació dels seus plans de Tresoreria ja que les obligacions de pagament poden veures de formaanticipada i automatitzada a partir del moment en el que sefectuen els serveis o es lliuren elssubministraments.La major eficiència en la gestió, auditoria i inspecció.Lestalvi despai i gestió més efectiva de larxiu. Eliminació de lobligatorietat dimprimir les factures enpaper. setembre 2011 - www.pirineuweb.com
 34. 34. LADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA Una visió més propera de la vessant electrònica de les administracions setembre 2011 - www.pirineuweb.com
 35. 35. LADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA Una visió més propera de la vessant electrònica de les administracions Gràcies Olga Cuevas i Melis Alta Ribagorça, setembre 2011Imatges extretes de: (per ordre daparició) http://www.watblog.com http://www.apartmenttherapy.com http://clipdepelicula.com http://www.tke.org/files/img/ready-set-go.jpg http://www.mavalerio.com.br/es/imagens/onde-comprar.jpg http://4.bp.blogspot.com/_BxE4j396s4Y/TIk1qg9umQI/AAAAAAAACog/VESdW1nSABM/s1600/Identidad+Digital.jpg http://www.elitetranslingo.com/css/css/images/doc.png setembre 2011 - www.pirineuweb.com

×