Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Introduccio Als Mapes Conceptuals

Introducció als mapes conceptuals exemples de mapes fets amb Inspiration

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Introduccio Als Mapes Conceptuals

  1. 1. Introducció al mapes conceptuals El primer programa que farem servir és la versió Web 2.0 de Inspiration: Webspiration (http://www.mywebspiration.com) El programa és d’ús senzill: pots veure-ho al vídeo de Youtube que tens al curs!. Pots veure’n un exemple. Fixat en els tres productes que es mostren Inspiration Si vols treballar amb la versió del programa Inspiration que no és Web 2.0 la pots obtenir de prova a Inspiration. Ilustración 1: Creació de documents amb Inspiration Fixa’t que hi ha quatre possibilitats: 1. Diagrama (possible mapa conceptual si té paraules nexe) 2. Esquema 3. Mapa mental 4. Ús de plantilles.
  2. 2. Exemple 1 Ilustración 2. Piratas(!!) Observa les possibilitats gràfiques del programa‼
  3. 3. Exemple 2 Ilustración 3 Podem fer moltes coses!! Exemple 3 Ilustración 4: Mapa mental amb Inspiration
  4. 4. Atenció Encara que sovint es fa servir Inspiration sense posar paraules nexe, cal tenir en compte que llavors el que es crearà és un mapa, a mig camí entre mental i conceptual!

×