Serveis socials amadipesment

1,250 views

Published on

Document interactiu que explica quin serveis social dona amadip.esment a les persones amb discapacitat intel·lectual i les seves families

Published in: Education, Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Serveis socials amadipesment

 1. 1. Qui som Quiénes somosamadip.esment és una entitat no lucrativa, amadip.esment es una entidad no lucrativa,declarada d’utilitat pública i constituïda el 1962, per declarada de utilidad publica y constituida en 1962,familiars de persones amb discapacitat intel·lectual. por familiares de personas con discapacidad intelectual.El nostre teixit social el formen persones amb Nuestro tejido social lo forman personas condiscapacitat intel·lectual i les seves famílies, discapacidad intelectual y sus familias, trabajadores,treballadors, voluntaris i socis. voluntarios y socios.Hem fundat dues entitats en què participem: el Hemos fundado otras dos entidades en las queConsorci APROP, responsable dels centres de Son participamos: el Consorcio APROP, responsable deTugores i Son LLebre (residències i centres de dia los centros de Son Tugores y Son LLebre (residenciasper a persones amb discapacitat intel·lectual i gran y centros de día para personas con discapacidaddependència) i la Fundació Tutelar de Mallorca (ofereix intelectual y gran dependencia) y la Fundacióntutela legal a persones amb discapacitat òrfenes o Tutelar de Mallorca (ofrece tutela legal a personas consense tutor reconegut). discapacidad huérfanas o sin tutor reconocido).
 2. 2. Compromís ètic Compromiso éticoMISSIÓ MISIÓNQue les persones amb discapacitat intel·lectual i les Que las personas con discapacidad intelectual y susseves famílies disfrutin i millorin la seva qualitat de familias disfruten y mejoren su calidad de vida yvida i disposin de les mateixes oportunitats que tots dispongan de las mismas oportunidades que todos losels ciutadans ciudadanosVISIÓ VISIÓNUna organització millor per a tots, que generi Una organización mejor para todos, que genereconfiança, satisfacció i il·lusió en les persones confianza, satisfacción e ilusión en las personas conamb discapacitat intel·lectual i les seves famílies, discapacidad intelectual y sus familias, en los clientes,en els clients, en els treballadors i voluntaris, en en los trabajadores y voluntarios, en la administraciónl’administració pública i en la societat. pública y en la sociedad.VALORS VALORESDefensa dels drets Defensa de los derechosRespecte a la dignitat i imatge de les persones Respeto a la dignidad e imagen de las personasDret a rebre els suports segons les seves necessitats Derecho a recibir los apoyos según sus necesidadesProximitat i personalització Proximidad y personalizaciónDret a escollir Derecho a elegirSense ànim de lucre Sin ánimo de lucroHonestedat i equitat Honestidad y equidadInnovació, autoexigència i millora Innovación, autoexigencia y mejoraIntegrar i compartir Integrar y compartirIndependència i estabilitat Independencia y estabilidad
 3. 3. Índex de serveis Índice de serviciosVALORACIÓ, ORIENTACIÓ, SUPORT SOCIAL I PSICOLÒGIC ................... 4 VALORACIÓN, ORIENTACIÓN, APOyO SOCIAL y PSICOLÓGICO ................ 20Valoració i orientació ............................................................... 4 Valoración y orientación...........................................................20Suport social .......................................................................... 5 Apoyo social ...........................................................................21Suport psicològic .................................................................... 6 Apoyo psicológico ...................................................................22INSECIÓ SOCIOLAbORAL .................................................................. 7 INSECIÓN SOCIOLAbORAL ................................................................ 23Trànsit de l’educació a l’ocupació ............................................. 7 Tránsito de la educación al empleo ...........................................23Formació ............................................................................... 8 Formación..............................................................................24Servei ocupacional .................................................................. 9 Servicio ocupacional ...............................................................25Centre especial de treball ...................................................... 10 Centro especial de empleo .......................................................26Ocupació en empreses ordinàries ........................................... 11 Empleo en empresas ordinarias ................................................27CENTRE dE dIA I RESIdèNCIA ........................................................ 12 CENTRO dE díA y RESIdENCIA ......................................................... 28Centre de dia ....................................................................... 12 Centro de día .........................................................................28Residència ........................................................................... 13 Residencia .............................................................................29hAbITATGE ................................................................................... 14 VIVENdA......................................................................................... 30Habitatge tutelat .................................................................. 14 Vivienda tutelada ....................................................................30Habitatge autònom ............................................................... 15 Vivienda autónoma..................................................................31OCI, ESPORT I PARTICIPACIÓ SOCIAL .............................................. 16 OCIO, dEPORTE y PARTICIPACIÓN SOCIAL ......................................... 32SERVEIS A LA fAmíLIA .................................................................. 17 SERVICIOS A LA fAmILIA ................................................................. 33fUNdACIÓ TUTELAR ...................................................................... 18 fUNdACIÓN TUTELAR ...................................................................... 34CONSORCI APROP ......................................................................... 19 CONSORCIO APROP ......................................................................... 35
 4. 4. Valoració, orientació, suport social i psicològic VALORACIÓ I ORIENTACIÓ Dirigit a Persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies. Què feim • Valoració de la situació social i familiar (recursos i suports reben, expectatives, situació familiar, econòmica...) • Valoració de la intensitat de suports en els diferents àmbits: vida a la llar, vida a la comunitat, aprenentatge al llarg de la vida, ocupació, salut i seguretat, i relacions socials • Orientació cap als recursos més adequats Com ho feim Mitjançant un equip de psicòlegs i treballadors socials especialitzats en la discapacitat intel·lectual.Valoram desitjos i necessitats de suport de cada persona ambdiscapacitat intel·lectual i la seva família per planificar suportsorientats a la seva qualitat de vida.www.amadipesment.org ÍNDEX 4
 5. 5. Valoració, orientació, suport social i psicològic SUPORT SOCIAL Dirigit a Persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies. Què feim Donam suport a la persona amb discapacitat intel·lectual i la seva família en la gestió dels recursos de la comunitat: tramitació de pensions, ajuts econòmics, serveis assistencials (ajuda a domicili), ajudes tècniques (pròtesis, audiòfons, cadires de rodes...), adaptacions (a la llar, transport adaptat...), tramitació d’expedients a les administracions (certificats de discapacitat, incapacitats...), etc. Com ho feim La treballadora social fa tutories d’assessorament, cerca els recursos necessaris, fa d’intermediària entre la persona amb discapacitat i l’Administració pública i, si cal, acompanya i ofereix suport en les tramitacions necessàries.www.amadipesment.org ÍNDEX 5
 6. 6. Valoració, orientació, suport social i psicològic SUPORT PSICOLÒGIC Dirigit a Persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies. Què feim Intervenir davant situacions de problemes de comportament o adaptació, o qualsevol altra que requereixi una avaluació psicològica: • Problemes d’adaptació en qualsevol àmbit (llar familiar, habitatge tutelat, escola, servei de dia...). Canvis significatius en l’estat d’ànim (tristesa, inactivitat...). Afrontament de situacions de crisi emocional (dol, separació conjugal, canvi d’entorn...) • Necessitat de formació o assessorament sobre com intervenir amb la persona (a petició de la família, l’escola o el servei de dia) • Necessitat d’un informe psicològic (accés a un servei concertat, recurs al certificat de discapacitat, informe pericial...) Pot sol·licitar el servei la mateixa persona amb discapacitat, la seva família o un altre servei. Com ho feim El servei és prestat per una psicòloga especialitzada de tres formes possibles: • en reunions de coordinació amb els serveis de dia • mitjançant sessions de valoració i assessorament a la persona i la seva família • a través de sessions de formació a les famílies o al personal dels serveis Després de l’avaluació s’estableixen les actuacions amb la persona al seu pla individual.www.amadipesment.org ÍNDEX 6
 7. 7. inserció sociolaboral TRÀNSIT DE L’EDUCACIÓ A L’OCUPACIÓ Dirigit a Joves amb discapacitat intel·lectual que finalitzen l’educació secundària obligatòria o realitzen una formació professional a centres de la Comunitat. Què feim • Valoració de necessitats de suport i orientació a joves i les seves famílies • Acompanyament als recursos de formació i ocupació • Assessorament als equips docents i orientadors dels centres • Programes de qualificació professional inicial (PQPI) Com ho feim Mitjançant un equip de psicòlegs i treballadors socials especialitzats en la discapacitat intel·lectual. Utilitzam tecnologia avançada en valoració i planificació individual. Prestam el servei als instituts i centres d’educació secundària.Després de l’escolarització, orientam la persona i la família sobreles diverses modalitats i les activitats de formació i ocupació mésadequades als seus interessos i a les seves necessitats.www.amadipesment.org ÍNDEX 7
 8. 8. inserció sociolaboral FORMACIÓ Dirigit a Persones amb discapacitat intel·lectual majors de 16 anys que necessiten millorar les seves competències per accedir o millorar en l’ocupació. Què feim • Formació laboral bàsica • Mòduls específics de preparació per a llocs de feina (restaurants, cuina, impremta i manipulats, jardineria, manteniment d’espais...) per aconseguir el certificat de professionalitat • Suport a les persones que realitzen cursos a la comunitat Com ho feim Amb professionals especialistes en formació de persones amb discapacitat intel·lectual. Instal·lacions homologades pel Govern de les Illes Balears a Palma, Son Ferriol i Palmanova. Mitjans informàtics, audiovisuals i interactius. Adaptam els mòduls formatius al perfil de cada alumne/na.Després de l’escolarització, orientam la persona i la família sobreles diverses modalitats i les activitats de formació i ocupació mésadequades als seus interessos i a les seves necessitats.www.amadipesment.org ÍNDEX 8
 9. 9. inserció sociolaboral SERVEI OCUPACIONAL Dirigit a Persones amb discapacitat intel·lectual majors de 18 anys que necessiten millorar les seves competències socials, personals i laborals. Què feim • Oferim alternatives d’ocupació a les persones amb més dificultats per treballar • Fomentam l’autonomia personal i social • Desenvolupam les capacitats individuals • Potenciam la integració a la comunitat • Entrenam en els hàbits bàsics i en les oportunitats de formació i accés a la feina Com ho feim Amb personal tècnic especialitzat que s’adapta a les necessitats de cada persona, a través d’entorns laborals (agricultura, cuina, manipulats...) i de la comunitat. Disposam d’instal·lacions a Son Ferriol, Palma i Palmanova, totes connectades amb les diverses activitats laborals, ocupacionals i formatives.Després de l’escolarització, orientam la persona i la família sobreles diverses modalitats i les activitats de formació i ocupació mésadequades als seus interessos i a les seves necessitats.www.amadipesment.org ÍNDEX 9
 10. 10. inserció sociolaboral CENTRE ESPECIAL DE TREBALL Dirigit a Persones amb discapacitat intel·lectual que volen accedir a una feina estable i necessiten adaptacions o suports específics. Sovint és un pont per a la preparació i l’accés a l’ocupació ordinària. Què feim • Generam ocupació i donam suport a les persones en l’accés i el manteniment del lloc de feina • Desenvolupam 6 activitats laborals diferents: - Impremta i manipulats - Jardineria - Manteniment d’espais i equipaments - Agricultura ecològica - Alimentació/restauració (sala, cuina i botiga) • Prestam un servei d’ajustament personal i social perquè les persones millorin la seva autonomia en els diversos àmbits de la seva vida Com ho feim A través d’entorns laborals normalitzats i a la comunitat. Mitjançant professionals de suport directe a les persones amb discapacitat intel·lectual. El servei d’ajustament personal i social està compost per psicòlegs i treballadors socials.Després de l’escolarització, orientam la persona i la família sobreles diverses modalitats i les activitats de formació i ocupació mésadequades als seus interessos i a les seves necessitats.www.amadipesment.org ÍNDEX 10
 11. 11. inserció sociolaboral OCUPACIÓ EN EMPRESES ORDINÀRIES Dirigit a Persones amb discapacitat intel·lectual preparades per accedir a una feina ordinària amb els suports adequats. Què feim • Donam el suport necessari per a la recerca, la incorporació, l’adaptació i el manteniment d’un lloc de feina adequat a la formació i les preferències de cada persona • Suports a l’àmbit personal i social del treballador • Servei d’assessorament i d’informació a l’empresa Com ho feim A través de tècnics d’inserció que faciliten els processos de cerca i adaptació al lloc de feina. Mitjançant la metodologia del Treball amb Suport, facilitam que els mateixos companys del treballador amb discapacitat es converteixin en els seus principals proveïdors de suports.Després de l’escolarització, orientam la persona i la família sobreles diverses modalitats i les activitats de formació i ocupació mésadequades als seus interessos i a les seves necessitats.www.amadipesment.org ÍNDEX 11
 12. 12. centre de dia i residència CENTRE DE DIA Dirigit a Persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitats de suport extens o generalitzat, majors de 16 anys. Què feim • Atenció diürna (de 9 a 17 h, de dilluns a divendres) perquè les persones siguin més autònomes a la seva vida diària, a les relacions, a l’oci i a la comunitat • Serveis assistencials adequats a les necessitats de cada persona (alimentació, neteja, supervisió sanitària, rehabilitació...) Com ho feim Mitjançant cuidadors i tècnics especialitzats planificam millores en la qualitat de vida de la persona amb discapacitat i proveïm dels suports necessaris en qualsevol àmbit. El nostre centre del Pla de na Tesa es compon d’instal·lacions àmplies, modernes i confortables, en un entorn rural i mediterrani. El centre disposa de zones de descans, aules, sales de rehabilitació i espais enjardinats, i pot atendre fins a 60 persones. També oferim el servei de centre de dia a l’Espai Weyler (Son Ferriol) per a joves amb necessitats de suport extens.www.amadipesment.org ÍNDEX 12
 13. 13. centre de dia i residència RESIDÈNCIA Dirigit a Persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitats de suport extens o generalitzat i en situació d’envelliment. Les persones usuàries del servei residencial també ho són del centre de dia. Què feim • Atenció els 365 dies de l’any, combinat amb altres serveis (ocupacional o centre de dia) • Allotjament • Suports necessaris per a totes les activitats de la vida diària (neteja i alimentació, salut i seguretat, vida a la llar i oci…) • Suport a d’altres situacions (relacions, ús de la comunitat, família, necessitats socials…) • Supervisió de la salut i rehabilitació Com ho feim “Les Cases d’Es Pla” són 6 cases al Pla de na Tesa que es complementen amb els espais en què es presta l’atenció diürna. Compten amb les ajudes tècniques i adaptacions necessàries. Es varen inaugurar el 2008 i transmeten un entorn amigable, dotat d’espais individuals i exteriors enjardinats, en els quals es respecta la privacitat alhora que es fomenten les relacions. Té capacitat per a 42 places residencials.www.amadipesment.org ÍNDEX 13
 14. 14. habitatge HABITATGE TUTELAT Dirigit a Persones amb discapacitat intel·lectual majors de 18 anys (i menors en casos excepcionals) que necessiten un lloc on viure a la comunitat amb els suports adequats. Què feim • Allotjament i suport en una llar funcional substitutiva de la llar familiar • Treballam els aspectes de la vida diària i relacionals: alimentació, salut i higiene, tasques de la llar, amistats, família, lleure, ús de la comunitat... Com ho feim A través de monitors, tècnics i responsables de grup. Totes les persones i les seves famílies tenen un monitor referent, que és el responsable de dur a la pràctica cada pla individual. El servei està orientat a garantir la cura de la persona en tots els àmbits (salut, oci, habitatge...) al mateix temps que es fomenta la seva autodeterminació. Els habitatges tutelats d’amadip.esment varen ser el 1992 els primers a les Balears. Els nostres habitatges estan ubicats a diversos barris de Palma: el Rafal, la Gerreria, Verge de Lluc, el Pla de na Tesa, Son Espanyolet, Llevant i el Coll d’en Rabassa.www.amadipesment.org ÍNDEX 14
 15. 15. habitatge HABITATGE AUTÒNOM Dirigit a Persones amb discapacitat intel·lectual majors de 18 anys que volen viure sols o en parella, al seu propi habitatge. Què feim • Ajudam les persones a dirigir la seva vida, amb el suport que necessiten per aprendre a realitzar les tasques habituals de la vida diària: administració de l’economia personal, tasques de la llar, alimentació i higiene, oci i relacions, salut, etc. • Intervenim de forma complementària en els serveis d’inserció laboral, per afavorir el màxim equilibri emocional i la inclusió social És un servei clarament orientat a la promoció de l’autonomia i a la integració com a ciutadans. Com ho feim Un equip d’educadors dóna suport a les persones amb discapacitat al seu propi domicili. Es treballa en parelles perquè s’afermi la relació de les persones amb els seus educadors i que sempre hi hagi una persona de referència disponible.www.amadipesment.org ÍNDEX 15
 16. 16. oci, esport i participació social Dirigit a Qualsevol persona amb discapacitat intel·lectual a partir de 16 anys, que vulgui gaudir del seu temps lliure realitzant activitats d’oci en companyia d’altres. Què feim Facilitam que la persona amb discapacitat L’oferta d’activitats es realitza de dilluns a intel·lectual pugui gaudir del seu oci en els divendres, l’horabaixa, els caps de setmana i a les recursos de la comunitat. El servei genera vacances de Setmana Santa i estiu. oportunitats per relacionar-se, fer amics i A més de les activitats d’esport que es puguin passar-s’ho bé. realitzar als serveis d’oci, disposam d’un club Ofereix els següents programes: esportiu amb el qual participam en diferents esdeveniments organitzats per nosaltres mateixos • Recreació o entitats esportives (AEDIM, Special Olympics, • Cultural FEBED...). • Esport Des de 2003 també desenvolupam el programa d’autogestors, perquè les persones amb • Vacances discapacitat que hi participen millorin les seves possibilitats de decidir per si mateixos i aprenguin a ser més autònoms. Com ho feim A través de monitors i voluntaris. Tots els voluntaris reben una completa formació inicial, que inclou valors i discapacitat. El programa d’autogestors es realitza a través de grups de reunió amb el suport d’un facilitador. Està promogut per FEAPS (Confederació Espanyola d’Entitats per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual).www.amadipesment.org ÍNDEX 16
 17. 17. serveis a la família Dirigit a Qualsevol familiar d’una persona amb discapacitat intel·lectual. Què feim Valoram les necessitats de suport de cada família per millorar la seva qualitat de vida. Ajudam la família en la conciliació de la vida personal i familiar quant a l’atenció de la persona amb discapacitat. Com ho feim Disposam d’un equip de treballadores socials i una psicòloga. A més, els coordinadors dels serveis participen en la detecció de necessitats familiars, i sovint s’hi respon des del mateix servei. Actuam a través de: • Tutories d’assessorament Orientació sobre necessitats de la família pel que fa a la persona amb discapacitat. Per exemple: incapacitat i tutela, habitatge, ajudes econòmiques o socials, etc. • Formació Anualment feim seminaris de formació per part d’experts en diversos temes d’interès per a les famílies. Alguns dels temes tractats els darrers anys han estat: incapacitat i tutela, envelliment, relació entre pares i professionals, sexualitat, etc. • Respir familiar El respir facilita un habitatge transitori a la persona amb discapacitat (en un habitatge tutelat o en un hotel) perquè la família pugui disposar de temps lliure o atendre una urgència (viatge, hospitalització, etc.). Es pot demanar per a unes hores o per a diversos dies.www.amadipesment.org ÍNDEX 17
 18. 18. fundació tutelar Dirigit a Persones amb discapacitat intel·lectual legalment incapacitades, la tutela de les quals ha estat atorgada a la Fundació per part de l’autoritat judicial competent. També assessoram persones i famílies que encara no han iniciat els tràmits d’incapacitació (o bé estan en procés), i que necessiten informació i suport. Què feim El servei dóna tranquil·litat i suport afectiu a la persona davant l’absència dels pares per diversos motius (defunció, incapacitat...). Oferim: • Informació, orientació i formació a famílies • Suport a la gestió de l’incapacitat • Suport a la gestió de la tutela (valoració, tràmits legals, assignació de delegat tutelar, etc.) • Atenció personal al tutelat • Representació legal i administració dels béns Com ho feim A través d’un petit equip de professionals (un expert legal i dos professionals de l’atenció personal) i una xarxa de delegats tutelars voluntaris. Al voltant de 80 persones amb discapacitat intel·lectual estan tutelades per la Fundació.El Servei de Tutela es presta a través de la Fundació Tutelaramadip.esment, entitat en què participa l’Associació, peròjurídicament independent. És la primera que es va constituir a lesBalears per a les persones amb discapacitat intel·lectual, i una deles primeres a Espanya.www.amadipesment.org ÍNDEX 18
 19. 19. Consorci ApropL’any 1988 vàrem promoure el primer centre residencial de lesIlles Balears especialitzat en l’atenció a persones amb necessitats Dirigit ade suport generalitzat i/o alteracions de la conducta (centre Persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitats de suport extens o generalitzat. Des de faLluerna). El servei, a partir de 1992 va canviar la seva ubicació anys el Consorci Aprop atén persones amb alteracions de conducta i amb major necessitat de suport.i es va transformar en el Centre Son Tugores, promogut pelConsorci Aprop (Govern de les Illes Balears, consells insulars deMallorca i Menorca, Ajuntament de Palma i amadip.esment). Què feimActualment el Consorci gestiona les residències Son Tugores iSon Llebre. • Atenció els 365 dies de l’any, combinada amb altres serveis (centre de dia) • Allotjament • Suports necessaris per a totes les activitats de la vida diària (neteja i alimentació, salut i seguretat, vida a la llar i oci) • Suport a altres situacions (relacions, ús de la comunitat, família, necessitats socials...) • Atenció sanitària i rehabilitació Com ho feim Son Tugores és una residència que consta de 4 cases de 18 usuaris cadascuna, que es complementa amb els espais en què es presta l’atenció diürna. Compta amb les ajudes tècniques i les adaptacions necessàries. S’hi atenen persones amb gran nivell de dependència i amb alteracions de conducta. Té capacitat per a 72 places residencials i 22 de centre de dia. Actualment, el Consorci planeja la reestructuració de Son Tugores per atendre menys persones en un entorn més agradable. Son Llebre és una residència per a usuaris amb necessitats de suport generalitzat. Consta de 3 cases amb una capacitat per a 15 persones cadascuna, espais per a activitats i zones de passeig i enjardinades.www.amadipesment.org ÍNDEX 19
 20. 20. Valoración, orientación, apoyo social y psicológico VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN Dirigido a Personas con discapacidad intelectual con sus familias. Qué hacemos • Valoración de la situación social y familiar (recursos y apoyos que reciben, expectativas, situación familiar, económica…) • Valoración de la intensidad de apoyos en los distintos ámbitos: vida en el hogar, vida en la comunidad, aprendizaje a lo largo de la vida, empleo, salud y seguridad y relaciones sociales • Orientación hacia los recursos más adecuados • Valoración psicológica Cómo lo hacemos Mediante un equipo de psicólogos y trabajadores sociales especializados en la discapacidad intelectual.Valoramos las necesidades de cada persona con discapacidadintelectual y su familia para planificar los apoyos hacia igualdadde oportunidades y una buena calidad de vida.www.amadipesment.org ÍNDICE 20
 21. 21. Valoración, orientación, apoyo social y psicológico APOYO SOCIAL Dirigido a Personas con discapacidad intelectual con sus familias. Qué hacemos Apoyamos a la persona con discapacidad intelectual y a su familia en la gestión de los recursos de la comunidad: tramitación de pensiones, ayudas económicas, servicios asistenciales (ayuda a domicilio), ayudas técnicas (prótesis, audífonos, sillas de ruedas...), adaptaciones (adaptaciones en el hogar, transporte adaptado,...), tramitación de expedientes en las administraciones (certificados de discapacidad, incapacidades...)… Cómo lo hacemos La trabajadora social realiza tutorías de asesoramiento, la búsqueda de los recursos necesarios, la intermediación entre la persona con discapacidad y la administración pública, y si es necesario, el acompañamiento y apoyo en las tramitaciones necesarias.www.amadipesment.org ÍNDICE 21
 22. 22. Valoración, orientación, apoyo social y psicológico APOYO PSICOLÓGICO Dirigido a Personas con discapacidad intelectual con sus familias. Qué hacemos Intervenir ante situaciones de problemas de comportamiento o adaptación, o cualquier otra situación que requiera una evaluación psicológica: • Problemas de adaptación en cualquier ámbito (hogar familiar, vivienda tutelada, escuela, servicio de día...). Cambios significativos en el estado de ánimo (tristeza, inactividad...). Afrontamiento de situaciones de crisis emocional (situaciones de duelo, separación conyugal, cambio de entornos...) • Necesidad de formación o asesoramiento sobre cómo intervenir con la persona (a petición de la familia, la escuela o el servicio de día) • Necesidad de un informe psicológico (acceso a un servicio concertado, recurso al certificado de discapacidad, informe pericial...) • Derivación a especialistas en salud mental en caso necesario El servicio puede solicitarlo la propia persona con discapacidad, su familia u otro servicio. Cómo lo hacemos El servicio se presta por una psicóloga especializada de tres formas posibles: • en reuniones de coordinación con los servicios de día • mediante sesiones de valoración y asesoramiento a la persona y su familia • a través de sesiones de formación a las familias o al personal de los servicios Tras la evaluación se establecen las actuaciones con la persona en su plan individual.www.amadipesment.org ÍNDICE 22
 23. 23. inserción socio-laboral TRÁNSITO DE EDUCACIÓN A EMPLEO Dirigido a Jóvenes con discapacidad intelectual que están finalizando la educación secundaria obligatoria o bien realizando una formación profesional en centros de la comunidad. Qué hacemos • Valoración de necesidades de apoyo y orientación a jóvenes y sus familias • Acompañamiento a los recursos de formación y empleo • Asesoramiento a los equipos docentes y orientadores de los centros • Programas de cualificación profesional inicial (PQPI) Cómo lo hacemos Mediante un equipo de psicólogos y trabajadores sociales especializados en la discapacidad intelectual. Utilizamos tecnología avanzada en valoración y planificación individual. Prestamos el servicio en los institutos y centros de educación secundaria.Al final de la escolarización, orientamos a la persona y la familiasobre las diversas modalidades y actividades de formación,ocupación y empleo, más adecuadas a sus deseos y necesidades.www.amadipesment.org ÍNDICE 23
 24. 24. inserción socio-laboral FORMACIÓN Dirigido a Personas con discapacidad intelectual mayores de 16 años que necesitan mejorar sus competencias para acceder o mejorar en el empleo. Qué hacemos • Formación laboral básica • Módulos específicos de preparación para puestos de trabajo (restaurantes, cocina, imprenta y manipulados, jardinería, mantenimiento de espacios…) para conseguir certificado de profesionalidad • Apoyo a las personas que realizan cursos en la comunidad Cómo lo hacemos Profesionales especialistas en formación a personas con discapacidad intelectual. Instalaciones homologadas por el Govern Balear en Palma, Son Ferriol y Palmanova. Medios informáticos, audiovisuales e interactivos. Adaptamos los módulos formativos al perfil de cada alumno.Al final de la escolarización, orientamos a la persona y la familiasobre las diversas modalidades y actividades de formación,ocupación y empleo, más adecuadas a sus deseos y necesidades.www.amadipesment.org ÍNDICE 24
 25. 25. inserción socio-laboral SERVICIO OCUPACIONAL Dirigido a Personas con discapacidad intelectual mayores de 18 años que necesitan mejorar sus competencias sociales, personales y laborales Qué hacemos • Oferta de alternativas de ocupación a las personas con más dificultades para el empleo • Fomento de la autonomía personal y social • Desarrollo de las capacidades individuales • Potenciación de la integración en la comunidad • Entrenamiento de los hábitos básicos y oportunidades de formación y acceso al trabajo Cómo lo hacemos Personal técnico especializado que se adapta a la necesidad de cada persona, a través de entornos laborales (agricultura, cocina, manipulados...) y de la comunidad. Disponemos de instalaciones en Son Ferriol, Palma y Palmanova. Todas ellas conectadas con las diversas actividades laborales, ocupacionales y formativas.Al final de la escolarización, orientamos a la persona y la familiasobre las diversas modalidades y actividades de formación,ocupación y empleo, más adecuadas a sus deseos y necesidades.www.amadipesment.org ÍNDICE 25
 26. 26. inserción socio-laboral CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO Dirigido a Personas con discapacidad intelectual que desean acceder a un empleo estable y necesitan adaptaciones o apoyos específicos. A menudo es un puente para la preparación y acceso al empleo ordinario. Qué hacemos • Generamos empleo y apoyamos a las personas en el acceso y mantenimiento del puesto • Desarrollamos 6 actividades laborales diferentes: - Imprenta y manipulados - Jardinería - Mantenimiento de espacios y equipamientos - Agricultura ecológica - Alimentación/Restauración (sala, cocina y tienda) • Prestamos un servicio de ajuste personal y social para que las personas mejoren su autonomía en los diversos ámbitos de su vida Cómo lo hacemos A través de entornos laborales normalizados y en la comunidad. Mediante profesionales de apoyo directo a las personas con discapacidad intelectual. El servicio de ajuste personal y social está compuesto por psicólogos y trabajadores sociales.Al final de la escolarización, orientamos a la persona y la familiasobre las diversas modalidades y actividades de formación,ocupación y empleo, más adecuadas a sus deseos y necesidades.www.amadipesment.org ÍNDICE 26
 27. 27. inserción socio-laboral EMPLEO EN EMPRESAS ORDINARIAS Dirigido a Personas con discapacidad intelectual que están preparadas para acceder a un empleo ordinario con los apoyos adecuados. Qué hacemos • Apoyo necesario para la búsqueda, incorporación, adaptación y mantenimiento de un puesto de trabajo adecuado a la formación y preferencias de cada persona • Apoyos en el ámbito personal y social del trabajador • Servicio de asesoramiento e información a la empresa Cómo lo hacemos A través de técnicos de inserción que facilitan los procesos de búsqueda y adaptación al puesto de trabajo. Mediante la metodología del Empleo con Apoyo, facilitamos que los propios compañeros del trabajador con discapacidad se conviertan en sus principales proveedores de apoyos.Al final de la escolarización, orientamos a la persona y la familiasobre las diversas modalidades y actividades de formación,ocupación y empleo, más adecuadas a sus deseos y necesidades.www.amadipesment.org ÍNDICE 27
 28. 28. centro de día y residencia CENTRO DE DÍA Dirigido a Personas con discapacidad intelectual con necesidades de apoyo extenso o generalizado, mayores de 16 años. Qué hacemos • Atención diurna (de 9:00 a 17:00 h, de lunes a viernes) para que las personas sean más autónomas en su vida diaria, en las relaciones, el ocio y en la comunidad • Servicios asistenciales adecuados a las necesidades de cada persona (alimentación, aseo, asistencia sanitaria, rehabilitación…) Cómo lo hacemos Mediante cuidadores y técnicos especializados planificamos mejoras en la calidad de vida de la persona con discapacidad y proveemos los apoyos necesarios en cualquier ámbito. Nuestro centro en Es Pla de Na Tesa se compone de instalaciones amplias, modernas y confortables, en un entorno rural y mediterráneo. El centro dispone de zonas de descanso, aulas, salas de rehabilitación y espacios ajardinados, y puede atender hasta 60 personas. También ofrecemos el servicio de Centro de Día en el Espai Weyler (Son Ferriol) para jóvenes con necesidades de apoyo extenso.www.amadipesment.org ÍNDICE 28
 29. 29. centro de día y residencia RESIDENCIA Dirigido a Personas con discapacidad intelectual con necesidades de apoyo extenso o generalizado y en situación de envejecimiento. Las personas usuarias del servicio residencial también lo son del centro de día. Qué hacemos • Atención los 365 días del año, combinado con otros servicios (ocupacional o centro de día) • Alojamiento • Apoyos necesarios para todas las actividades de la vida diaria (aseo y alimentación, salud y seguridad, vida en el hogar y ocio…) • Apoyo a otras situaciones (relaciones, uso de la comunidad, familia, necesidades sociales...) • Supervisión de la salud y rehabilitación Cómo lo hacemos “Les Cases d’Es Pla” son 6 casas en Es Pla de Na Tesa, que se complementan con los espacios en los que se presta la atención diurna. Cuenta con las ayudas técnicas y adaptaciones necesarias. Se inauguró en 2008 y transmite un entorno amigable, dotado de espacios individuales y exteriores ajardinados, en los que se respeta la privacidad a la vez que se fomentan las relaciones. Tiene capacidad para hasta 42 plazas residenciales.www.amadipesment.org ÍNDICE 29
 30. 30. vivienda VIVIENDA TUTELADA Dirigido a Personas con discapacidad intelectual mayores de 18 años (y menores en casos excepcionales) que necesitan un lugar donde vivir en la comunidad con los apoyos adecuados. Qué hacemos • Alojamiento y apoyo en un hogar funcional sustitutivo del hogar familiar • Trabajamos los aspectos de la vida diaria y relacionales: alimentación, salud e higiene, tareas del hogar, amistades, familia, ocio, uso de la comunidad... Cómo lo hacemos A través de monitores, técnicos y responsables de grupo. Todas las personas y sus familias tienen un monitor referente, que es el responsable de llevar a la práctica cada plan individual. El servicio está orientado a garantizar el cuidado de la persona en todos los ámbitos (salud, ocio, vivienda...) al mismo tiempo que se fomenta su autodeterminación. Las viviendas tuteladas de amadip.esment fueron en 1992 las primeras en Baleares. Nuestras viviendas están ubicadas en diferentes barrios de Palma: Es Rafal, Sa Gerreria, Verge de Lluch, Pla de Na Tesa, Son Españolet, Levante y Es Coll d’en Rabassa.www.amadipesment.org ÍNDICE 30
 31. 31. vivienda VIVIENDA AUTÓNOMA Dirigido a Personas con discapacidad intelectual mayores de 18 años que quieren vivir solos o en pareja, en su propia vivienda. Qué hacemos • Ayudamos a las personas a dirigir su vida, recibiendo el apoyo que necesitan para aprender a realizar las tareas habituales de la vida diaria : administración de la economía personal, tareas del hogar, alimentación e higiene, ocio y relaciones, salud, etc. • Intervenimos de forma complementaria a los servicios de inserción laboral, para favorecer el máximo equilibrio emocional e inclusión social Es un servicio claramente orientado a la promoción de la autonomía y a la integración como ciudadanos Cómo lo hacemos Un equipo de educadores apoyan a las personas con discapacidad en su propio domicilio. Se trabaja en parejas para se afiance la relación de las personas con sus educadores y siempre haya una persona de referencia disponible.www.amadipesment.org ÍNDICE 31
 32. 32. ocio, deporte y participación social Dirigido a Cualquier persona con discapacidad intelectual a partir de 16 años, que desee disfrutar de su tiempo libre realizando actividades de ocio en compañía de otros. Qué hacemos Facilitamos que la persona con discapacidad La oferta de actividades se realiza de lunes intelectual pueda disfrutar de su ocio en los a viernes por la tarde, fines de semana y recursos de la comunidad. El servicio genera vacaciones de Semana Santa y verano. oportunidades para relacionarse, hacer amigos y Además de las actividades de deporte que pasarlo bien. se puedan realizar en el servicios de ocio, Ofrece los siguientes programas: disponemos de un club deportivo con el que participamos en diferentes eventos organizados • Recreación por nosotros mismos o entidades deportivas • Cultural (AEDIM, Special Olympics, FEBED…). • Deporte Desde 2003 también desarrollamos el programa de Autogestores, para que las personas con • Vacaciones discapacidad que participan mejoren sus posibilidades de decidir por sí mismos y aprendan a ser más autónomos en su propia vida. Cómo lo hacemos Prestamos el servicio a través de monitores y voluntarios. Todos los voluntarios reciben una completa formación inicial, incluyendo una formación en valores y discapacidad. El programa de autogestores se realiza a través de grupos de reunión con el apoyo de un facilitador. Está promovido por FEAPS (Confederación española de entidades para personas con discapacidad intelectual).www.amadipesment.org ÍNDICE 32
 33. 33. servicios a la familia Dirigido a Cualquier familiar de una persona con discapacidad intelectual. Qué hacemos Valoramos las necesidades de apoyo de cada familia para mejorar su calidad de vida. Ayudamos a la familia en la conciliación de la vida personal y familiar con la atención a la persona con discapacidad. Cómo lo hacemos Disponemos de un equipo de dos trabajadoras sociales y una psicóloga. Además, los coordinadores de los servicios participan en la detección de necesidades familiares, y a menudo se responde a las mismas desde el propio servicio. Actuamos a través de: • Tutorías de asesoramiento Orientación sobre necesidades de la familia en relación a la persona con discapacidad. Por ejemplo: incapacidad y tutela, vivienda, ayudas económicas o sociales… • Formación Anualmente realizamos seminarios de formación por expertos en diversos temas de interés para las familias. Algunos de los temas tratados los últimos años han sido: incapacidad y tutela, envejecimiento, relación entre padres y profesionales, sexualidad... • Respiro familiar El Respiro facilita una vivienda transitoria a la persona con discapacidad (en una vivienda tutelada o en un hotel) para que la familia pueda disponer de tiempo libre o atender una urgencia (viaje, hospitalización…). Puede solicitarse para unas horas o por varios días.www.amadipesment.org ÍNDICE 33
 34. 34. fundación tutelar Dirigido a Personas con discapacidad intelectual legalmente incapacitadas cuya tutela ha sido otorgada a la fundación por la autoridad judicial competente. También asesoramos a personas y familias que aún no han iniciado los trámites de incapacitación (o bien están en proceso), y que necesitan información y apoyo. Qué hacemos El servicio da tranquilidad y apoyo afectivo a la persona ante la ausencia de los padres por diversos motivos (fallecimiento, incapacidad...). Ofrecemos: • Información, orientación y formación a familias • Apoyo a la gestión de la incapacidad • Apoyo a la gestión de la tutela (valoración, trámites legales, asignación de delegado tutelar…) • Atención personal al tutelado • Representación legal y administración de los bienes Cómo lo hacemos El servicio lo prestan un pequeño equipo de profesionales (un experto legal y dos profesionales de la atención personal) y una red de delegados tutelares voluntarios. En torno a 80 personas con discapacidad intelectual están tuteladas por la fundación.El servicio de tutela se presta a través de la Fundación Tutelaramadip.esment, entidad participada por la Asociación, perojurídicamente independiente. Es la primera que se constituyó enBaleares para las personas con discapacidad intelectual, y una delas primeras en España.www.amadipesment.org ÍNDICE 34
 35. 35. Consorcio ApropEn el año 1988 promovimos el primer centro residencial delas Illes Balears especializado en la atención a personas con Dirigido anecesidades de apoyo generalizado y/o alteraciones de la conducta Personas con discapacidad intelectual con necesidades de apoyo extenso o generalizado. Desde hace(centre Lluerna). El servicio, a partir de 1992 cambió su ubicación años el Consorcio Aprop atiende a personas con alteraciones de conducta y con mayor necesidad dey se transformó en el Centro Son Tugores, promovido por el apoyo.Consorcio Aprop (Govern de les Illes Balears, Consells Insulars deMallorca y Menorca, Ajuntament de Palma y amadip.esment).Actualmente el Consorcio gestiona las residencias Son Tugores y Qué hacemosSon Llebre. • Atención los 365 días del año, combinado con otros servicios (centro de día) • Alojamiento • Apoyos necesarios para todas las actividades de la vida diaria (aseo y alimentación, salud y seguridad, vida en el hogar y ocio) • Apoyo a otras situaciones (relaciones, uso de la comunidad, familia, necesidades sociales...) • Atención sanitaria y rehabilitación Cómo lo hacemos Son Tugores es una residencia que consta de 4 casas de 18 usuarios cada una, que se complementa con los espacios en los que se presta la atención diurna. Cuenta con las ayudas técnicas y adaptaciones necesarias. Se atiende a personas con gran nivel de dependencia y personas con alteraciones de conducta. Tiene capacidad para hasta 72 plazas residenciales y 22 de centro de día. Actualmente el Consorcio está planeando la reestructuración de Son Tugores con el fin de atender menos personas en un entorno más amigable. Son LLebre es una residencia para usuarios con necesidades de soporte generalizado. Consta de 3 casas con una capacidad para 15 personas cada una, espacios para actividades y zonas de paseo y ajardinadas.www.amadipesment.org ÍNDICE 35
 36. 36. ENTITATS COL·LABORADORES àrea socialSEU CENTRAL TALLERS/COMERCIAL CENTRE PALMA NOVA Carrer d’en Bosc, 1 Av. del Cid, Km. 1,1 (Finca Son Roca) · Son Ferriol Crta. Palma-Andratx s/n. Salida 13. amadip@amadipesment.org07002 Palma 07198 Palma Pàrquing entrada Palmanova.Autopista Andratx www.amadipesment.orgTel. 971 711 627 · Fax 971 722 332 Tel. 971 717 773 · Fax 971 427 367 07181 · Palmanova · Calvià Tel. 971 597 300

×