‫آﻣﻮزش ﻧﺼﺐ ‪phpBB‬‬

                                                   ...
‫ﺗﻮﺟﻪ :‬
   ‫اﺧﻴﺮا ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﺑﺮﺧﻲ ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎ، ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﻲ ﺗﺠﺮﺑﮕﻲ ﻳﺎ ﺑﻲ دﻗﺘﻲ ﻣﺪﻳﺮان ﻣﺤﺘﺮﻣﺸﺎن، ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎي ﻗﺪﻳﻤﻲ‬
‫‪ phpBB‬ﺗﺤﺖ...
‫صفحه | ٣‬
‫در اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮ زﺑﺎن،از ﻣﻨﻮي ﻛﺮﻛﺮه اي ﺑﺎﻻ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ زﺑﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﻧﺘﺨﺎب و ﺳﭙﺲ‬
    ...
‫صفحه | ٤‬
                 ‫ﺑﺮاي ﺷﺮوع ﻧﺼﺐ روي ﺳﺮﺑﺮگ ﻧﺼﺐ )ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ ﺑﺎﻻ( ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ.‬
  ‫در اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ...
‫صفحه | ٥‬
‫در ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﭘﺎﻳﮕﺎه داده اي ﻛﻪ ﻗﺒﻼ درﺳﺖ ﻛﺮدﻳﺪ را وارد ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ :‬
                   ...
‫ﻳﻌﻨﻲ در ﻟﻮﻛﺎل ﻫﺎﺳﺖ ﻓﺮﻣﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ زﻳﺮ ﺧﻮاﻫﻴﺪ داﺷﺖ :‬
                                  ...
‫درﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ را ﺻﺤﻴﺢ وارد ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺻﻔﺤﻪ زﻳﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ اﻋﻼم ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ‪phpBB‬‬
               ...
‫ﺗﻜﺮار ﻛﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر ﻣﻮﺳﺲ : 654321‬
                 ‫آدرس اﻳﻤﻴﻞ ارﺗﺒﺎﻃﻲ : ‪phpBB@Maghsad.com‬‬

       ...
‫در ﺻﻔﺤﻪ زﻳﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮي را اﻋﻤﺎل ﻛﻨﻴﺪ.‬
                            ...
‫صفحه | ١١‬
‫در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻋﻼم ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﻴﺒﻞ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺷﻤﺎ در دﻳﺘﺎﺑﻴﺲ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﻧﺼﺐ ‪ phpBB‬ﻋﻤﻼ ﺑﻪ‬
    ...
‫ﺣﺎل ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ روي دﻛﻤﻪ "ورود ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و اﺗﻤﺎم ﻧﺼﺐ" در ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ.‬


                  ...
‫ﻛﺘﺎب آﻣﻮزش ﺟﺎﻣﻊ ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم و ﺗﺼﻮﻳﺮي ‪: phpBB‬‬

 ‫ﺗﺎ اﻳﻨﺠﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻧﺼﺐ 3 ‪ phpBB‬ﺷﺪﻳﺪ. اﻣﺎ 3 ‪ phpBB‬دﻧﻴﺎي ﮔﺴﺘﺮده اي...
‫ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻛﺘﺎب :‬
                                           ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Install_phpBB

630 views

Published on

Published in: Education, Technology, Design
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Install_phpBB

 1. 1. ‫آﻣﻮزش ﻧﺼﺐ ‪phpBB‬‬ ‫صفحه | ١‬ ‫ﻧﺎم ﻛﺎﻣﻞ ﻛﺘﺎب : آﻣﻮزش ﺗﺼﻮﻳﺮي و ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﻧﺼﺐ ‪phpBB‬‬ ‫ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه : آرش ﻳﻮﺳﻒ دوﺳﺖ‬ ‫ﻧﺎﺷﺮ : ‪www.phpBB.Maghsad.com‬‬ ‫ﺷﻴﻮه ﻧﺸﺮ : ﻧﺴﺨﻪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ )‪(PDF‬‬ ‫ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت : 41‬ ‫ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ اﻧﺘﺸﺎر : 62 ﻣﺮداد 7831‬ ‫ﺧﻼﺻﻪ ﻣﺤﺘﻮا : آﻣﻮزش ﺗﺼﻮﻳﺮي و ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﻧﺼﺐ ﻓﺮوم ﺳﺎز 3 ‪phpBB‬‬ ‫در ﺳﻪ ﻛﺘﺎب ﻗﺒﻠﻲ ﺑﺎ ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﻴﻜﺮه ﺑﻨﺪي ‪ phpBB‬روي راﻳﺎﻧﻪ ﺷﺨﺼﻲ)‪ (Local Host‬و‬ ‫ﺳﺮور آﺷﻨﺎ ﺷﺪﻳﺪ.اﻛﻨﻮن ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻧﺼﺐ اﺳﻜﺮﻳﭗ 3 ‪ phpBB‬ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.‬ ‫)درﻳﺎﻓﺖ 3 ﻛﺘﺎب دﻳﮕﺮ : 6984=‪( http://www.maghsad.com/index/viewtopic.php?f=74&t‬‬ ‫ﭼﻪ ﺑﺮ روي راﻳﺎﻧﻪ ﺷﺨﺼﻲ ﺷﻤﺎ )‪ (Local host‬ﭼﻪ روي ﺷﺒﻜﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ، ﻧﺼﺐ ‪ phpBB‬ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺖ :‬ ‫1- ﺗﻬﻴﻪ ﻓﺎﻳﻞ ﻫﺎ و آﭘﻠﻮد آﻧﻬﺎ‬ ‫2- ﭘﻴﻜﺮه ﺑﻨﺪي ﻓﺎﻳﻞ ﻫﺎ روي ﺳﺮور ﻳﺎ ‪Local Host‬‬ ‫3- ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده‬ ‫4- ﻧﺼﺐ‬ ‫ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ، ﻫﻤﻴﺸﻪ از آﺧﺮﻳﻦ ﻧﺴﺨﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه ‪ phpBB‬اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ ﭼﺮا ﻛﻪ در ﻫﺮ ﻧﮕﺎرش ﺟﺪﻳﺪ،‬ ‫ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻮﺟﻮد و ﺿﻌﻒ ﻫﺎي اﻣﻨﻴﺘﻲ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ ﺑﺮﻃﺮف ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺟﺪﻳﺪي ﻫﻢ ﺑﻪ آن‬ ‫اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد.‬
 2. 2. ‫ﺗﻮﺟﻪ :‬ ‫اﺧﻴﺮا ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﺑﺮﺧﻲ ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎ، ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﻲ ﺗﺠﺮﺑﮕﻲ ﻳﺎ ﺑﻲ دﻗﺘﻲ ﻣﺪﻳﺮان ﻣﺤﺘﺮﻣﺸﺎن، ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎي ﻗﺪﻳﻤﻲ‬ ‫‪ phpBB‬ﺗﺤﺖ اﺧﺘﻴﺎر ﻛﺎرﺑﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮﺧﻲ اﻓﺮاد ﺷﻴﺎد اﻗﺪام ﺑﻪ راه اﻧﺪازي ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ‬ ‫در آن ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎي ﻗﺪﻳﻤﻲ و ﺧﺎرج از رده ‪ phpBB‬ﻣﺎﻧﻨﺪ 2.0.3 ﻳﺎ ﺣﺘﻲ 1.0.3 ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺼﻮﻟﺸﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه.‬ ‫صفحه | ٢‬ ‫ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻧﺼﺐ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎي ﻗﺪﻳﻤﻲ ‪ phpBB‬ﻛﺎري ﺧﻄﺮﻧﺎك و اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ و دﻳﺮ ﻳﺎ زود ﺷﻤﺎ را درﮔﻴﺮ‬ ‫ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﻜﻼت ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد.‬ ‫در اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻛﺘﺎب، ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ‪ phpBB‬آﺳﺎن ﻧﺼﺐ ﻣﻘﺼﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺎﻣﻼ‬ ‫راﻳﮕﺎن از ﻧﺸﺎﻧﻲ ‪ www.phpBB.Maghsad.com‬ﻗﺎﺑﻞ درﻳﺎﻓﺖ و اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ. ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ اﻳﻦ ﺑﺴﺘﻪ‬ ‫وﺟﻮد ﻫﺴﺘﻪ ﻓﺎرﺳﻲ ﺳﺎز ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ، ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﻤﺴﻲ و ﻣﻴﻼدي و ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎي ﻓﺎرﺳﻲ و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﺘﺮ ﺑﻪ روز ﺑﻮدن و اراﺋﻪ‬ ‫آﺧﺮﻳﻦ ﻧﺴﺨﻪ ‪ phpBB‬ﺑﺼﻮرت ﻛﺎﻣﻼ ﻓﺎرﺳﻲ اﺳﺖ.‬ ‫ﭼﻪ در ‪ Local host‬ﭼﻪ در ﺳﺮور ‪ phpBB‬ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺼﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.‬ ‫اﻛﻨﻮن وﻗﺖ آن رﺳﻴﺪه ﻛﻪ وارد ﻧﺼﺐ ‪ phpBB‬ﺷﻮﻳﺪ؛ اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﺎ وارد ﻛﺮدن ﻧﺸﺎﻧﻲ ‪ http://localhost‬ﻳﺎ‬ ‫1.0.0.721//:‪ http‬در ﻧﻮار آدرس ﻣﺮورﮔﺮ ﺷﻤﺎ در ﺣﺎﻟﺖ ‪) Local Host‬ﻧﺼﺐ روي راﻳﺎﻧﻪ ﺷﺨﺼﻲ( اﻧﺠﺎم ﻣﻲ‬ ‫ﺷﻮد.‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺼﺐ روي ﺳﺮور، ﻛﺎﻓﻴﺴﺖ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺳﺎﻳﺖ ﺧﻮد وﻣﺴﻴﺮ ﻓﺎﻳﻞ ﻫﺎي ‪ phpBB‬را در ﻧﻮار آدرس‬ ‫ﻣﺮورﮔﺮ ﺧﻮد وارد ﻛﻨﻴﺪ. )ﻣﺜﻼ ‪(http://www.Maghsad.com/forum‬‬ ‫در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺮورﮔﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺴﻴﺮي ﻛﻪ ﻓﺎﻳﻞ ﻫﺎي ‪ phpBB‬در آن ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﻨﻴﺪ،ﺻﻔﺤﻪ زﻳﺮ را‬ ‫ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻛﺮد:‬
 3. 3. ‫صفحه | ٣‬ ‫در اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮ زﺑﺎن،از ﻣﻨﻮي ﻛﺮﻛﺮه اي ﺑﺎﻻ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ زﺑﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﻧﺘﺨﺎب و ﺳﭙﺲ‬ ‫روي دﻛﻤﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ. )در اﻳﻨﺠﺎ ﭼﻮن زﺑﺎن ﭘﻴﺶ ﻓﺮض ﻓﺎرﺳﻲ اﺳﺖ آن را دﺳﺖ ﻧﻤﻲ زﻧﻴﻢ(‬
 4. 4. ‫صفحه | ٤‬ ‫ﺑﺮاي ﺷﺮوع ﻧﺼﺐ روي ﺳﺮﺑﺮگ ﻧﺼﺐ )ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ ﺑﺎﻻ( ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ.‬ ‫در اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ درﻣﻮرد دﻳﺘﺎﺑﻴﺲ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ در ‪ phpBB‬داده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺮاي اداﻣﻪ‬ ‫روي دﻛﻤﻪ اداﻣﻪ ﻧﺼﺐ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ.‬ ‫در ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ ‪ phpBB‬در ﻣﻮرد ﺳﺎزﮔﺎري ﺳﺮور ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﻮارد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺧﻮاﻫﺪ داد. ﺑﺮﺧﻲ از‬ ‫اﻳﻦ ﻣﻮارد اﺧﺘﻴﺎري ﺑﻮده و ﺑﺮﺧﻲ اﺟﺒﺎري ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﻮارد اﺟﺒﺎري ﺷﻤﺎ ﻧﺨﻮاﻫﻴﺪ‬ ‫ﺗﻮاﻧﺴﺖ ‪ phpBB‬را روي ﺳﺮور ﺧﻮد ﻧﺼﺐ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﮔﺮ ﻣﻮارد اﺧﺘﻴﺎري در ﺳﺮور ﺷﻤﺎ ﻣﻮﺟﻮد‬ ‫ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﺸﻜﻠﻲ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ‪ phpBB‬ﻧﺨﻮاﻫﻴﺪ داﺷﺖ اﻣﺎ وﺟﻮد آن ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد در‬ ‫ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.‬ ‫ﻣﻮاردي ﻛﻪ در ﺳﻮر ﺷﻤﺎ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﺑﺎ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ و ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺎ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﻣﻲ‬ ‫ﺷﻮﻧﺪ.‬ ‫اﮔﺮ ﺳﺮور ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻮارد اﺟﺒﺎري را دارد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ روي دﻛﻤﻪ "ﺷﺮوع ﻧﺼﺐ" در ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ:‬
 5. 5. ‫صفحه | ٥‬
 6. 6. ‫در ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﭘﺎﻳﮕﺎه داده اي ﻛﻪ ﻗﺒﻼ درﺳﺖ ﻛﺮدﻳﺪ را وارد ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ :‬ ‫صفحه | ٦‬ ‫ﻛﻪ در ‪ localhost‬ﻣﻮارد ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه در ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :‬ ‫1- ﻧﺎم دﻳﺘﺎﺑﻴﺴﻲ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﺳﺎﺧﺘﻴﺪ )در ﻣﺜﺎل اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻛﻠﻤﻪ ‪ maghsad‬اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻮد(‬ ‫2- ﻧﺎم ﻛﺎرﺑﺮي دﻳﺘﺎﺑﻴﺲ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﭘﻴﺶ ﻓﺮض ‪ root‬اﺳﺖ.‬ ‫3- ﻛﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر دﻳﺘﺎﺑﻴﺲ : در ﻧﺼﺐ ﻟﻮﻛﺎل ﻫﺎﺳﺖ اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ را ﺧﺎﻟﻲ ﺑﮕﺬارﻳﺪ‬ ‫4- ﭘﺸﻮﻳﻨﺪ ﺟﺪاول دﻳﺘﺎﺑﻴﺲ : ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺑﺮوز ﻣﺸﻜﻼت اﺗﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﺮاﻣﻮﺷﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻜﻨﺪ.‬ ‫اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﭘﻴﺸﻮﻧﺪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻳﺎﻓﺘﻦ از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺎﻳﻞ ‪ config.php‬ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ در ﻣﻮاردي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺼﺐ ﻣﻮد‬ ‫ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﻲ اﺻﻼح آن دردﺳﺎز ﮔﺮدد.‬
 7. 7. ‫ﻳﻌﻨﻲ در ﻟﻮﻛﺎل ﻫﺎﺳﺖ ﻓﺮﻣﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ زﻳﺮ ﺧﻮاﻫﻴﺪ داﺷﺖ :‬ ‫صفحه | ٧‬ ‫ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﻳﺘﻴﺐ در ﺳﺮور ﻧﻴﺰ ﻓﻴﻠﺪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ، ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ در ﺳﺮور ﻛﺎرﺑﺮ‬ ‫دﻳﺘﺎﺑﻴﺲ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪﭘﺴﻮرد )ﻛﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر( ﻧﻴﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.‬ ‫ﭘﺲ ﻣﻮارد ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه در ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻋﺒﺎرت ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد از :‬ ‫1- ﻧﺎم دﻳﺘﺎﺑﻴﺴﻲ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﺳﺎﺧﺘﻴﺪ )در ﻣﺜﺎل اﻳﻦ ﻛﺘﺎب 3‪ maghsad_phpbb‬اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻮد(‬ ‫2- ﻧﺎم ﻛﺎرﺑﺮي دﻳﺘﺎﺑﻴﺲ : ﻛﻪ ﻣﺎ آن را ‪ maghsad_user‬در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻴﻢ.‬ ‫3- ﻛﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر دﻳﺘﺎﺑﻴﺲ : ﻛﻪ آن را 654321 ﻗﺮار دادﻳﻢ.‬ ‫4- ﭘﺸﻮﻳﻨﺪ ﺟﺪاول دﻳﺘﺎﺑﻴﺲ : ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺑﺮوز ﻣﺸﻜﻼت اﺗﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﺮاﻣﻮﺷﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻜﻨﺪ.‬ ‫اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﭘﻴﺸﻮﻧﺪ ﻫﻤﻴﺸﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺎﻳﻞ ‪ config.php‬ﻗﺎﺑﻞ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑﻪ ﻓﺼﻞ 1+21( وﻟﻲ‬ ‫در ﻣﻮاردي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺼﺐ ﻣﻮد ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﻲ اﺻﻼح آن دردﺳﺎز ﮔﺮدد.‬ ‫ﭘﺲ از ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻮارد ﻓﻮق روي دﻛﻤﻪ "اداﻣﻪ ﻧﺼﺐ" در ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ.‬
 8. 8. ‫درﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ را ﺻﺤﻴﺢ وارد ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺻﻔﺤﻪ زﻳﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ اﻋﻼم ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ‪phpBB‬‬ ‫ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﻪ دﻳﺘﺎﺑﻴﺲ ﺷﻤﺎ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه :‬ ‫صفحه | ٨‬ ‫ﺑﺮ روي دﻛﻤﻪ اداﻣﻪ ﻧﺼﺐ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ ﻫﺪاﻳﺖ ﺷﻮﻳﺪ.‬ ‫در اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ زﺑﺎن ﭘﻴﺶ ﻓﺮض اﻧﺠﻤﻦ،ﻧﺎم ﻛﺎرﺑﺮي ﻣﻮﺳﺲ )ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻞ(، ﻛﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر ﻣﻮﺳﺲ و اﻳﻤﻴﻞ ارﺗﺒﺎﻃﻲ‬ ‫ﺧﻮد را وارد ﻛﻨﻴﺪ.‬ ‫ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل :‬ ‫ﻧﺎم ﻛﺎرﺑﺮي ﻣﻮﺳﺲ )ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻞ( : ‪Maghsad‬‬ ‫ﻛﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر ﻣﻮﺳﺲ : 654321‬
 9. 9. ‫ﺗﻜﺮار ﻛﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر ﻣﻮﺳﺲ : 654321‬ ‫آدرس اﻳﻤﻴﻞ ارﺗﺒﺎﻃﻲ : ‪phpBB@Maghsad.com‬‬ ‫ﭘﺲ از ﺗﻜﻤﻴﻞ اﻳﻦ ﻣﻮارد روي دﻛﻤﻪ "اداﻣﻪ ﻧﺼﺐ" ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ.‬ ‫صفحه | ٩‬ ‫اﮔﺮ ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد را ﺻﺤﻴﺢ وارد ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺻﻔﺤﻪ زﻳﺮ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ :‬ ‫روي دﻛﻤﻪ "اداﻣﻪ ﻧﺼﺐ" ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ.‬ ‫روي دﻛﻤﻪ "اداﻣﻪ ﻧﺼﺐ" ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ.‬
 10. 10. ‫در ﺻﻔﺤﻪ زﻳﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮي را اﻋﻤﺎل ﻛﻨﻴﺪ.‬ ‫صفحه | ٠١‬ ‫ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ اﻳﻦ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت را ﺑﻌﺪا از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ.‬ ‫روي دﻛﻤﻪ "اداﻣﻪ ﻧﺼﺐ" ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ.‬
 11. 11. ‫صفحه | ١١‬ ‫در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻋﻼم ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﻴﺒﻞ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺷﻤﺎ در دﻳﺘﺎﺑﻴﺲ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﻧﺼﺐ ‪ phpBB‬ﻋﻤﻼ ﺑﻪ‬ ‫ﭘﺎﻳﺎن رﺳﻴﺪه.‬ ‫روي دﻛﻤﻪ "اداﻣﻪ ﻧﺼﺐ" ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ.‬ ‫ﺗﺒﺮﻳﻚ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻴﻢ ! ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ‪ phpBB‬را ﻧﺼﺐ ﻛﺮدﻳﺪ !‬ ‫ﺑﺮاي اﺗﻤﺎم ﻧﺼﺐ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺎﻳﻞ ‪ Install‬را از ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ‪ phpBB‬ﭘﺎك ﻳﺎ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻛﻨﻴﺪ و ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎم دﻫﻴﺪ.‬
 12. 12. ‫ﺣﺎل ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ روي دﻛﻤﻪ "ورود ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و اﺗﻤﺎم ﻧﺼﺐ" در ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ.‬ ‫ﺗﻮﺟﻪ :‬ ‫صفحه | ٢١‬ ‫درﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﭘﻮﺷﻪ ‪ Install‬را از ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ‪ phpBB‬ﭘﺎك ﻳﺎ ﺟﺎﺑﺠﺎ ،ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎم ﻧﺪاده ﺑﺎﺷﻴﺪ،در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺸﺎﻫﺪه‬ ‫اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺎ ﭘﻴﺎم زﻳﺮ روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺷﺪ :‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﻴﺰ ﺧﻄﺎي زﻳﺮ را درﻳﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻛﺮد :‬
 13. 13. ‫ﻛﺘﺎب آﻣﻮزش ﺟﺎﻣﻊ ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم و ﺗﺼﻮﻳﺮي ‪: phpBB‬‬ ‫ﺗﺎ اﻳﻨﺠﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻧﺼﺐ 3 ‪ phpBB‬ﺷﺪﻳﺪ. اﻣﺎ 3 ‪ phpBB‬دﻧﻴﺎي ﮔﺴﺘﺮده اي اﺳﺖ ﻛﻪ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ آن ﭘﺲ از‬ ‫ﻧﺼﺐ آﻏﺎز ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ از ﻛﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎي ﺗﺼﻮﻳﺮي و ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم "راﻫﻨﻤﺎي ﻃﺮاﺣﻲ،‬ ‫صفحه | ٣١‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺳﺎﺧﺖ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺠﺎزي ﺗﻮﺳﻂ 3 ‪ "phpBB‬اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ.‬ ‫اﻳﻦ ﻛﺘﺎب درﺣﻘﻴﻘﺖ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ و ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﺑﺮاي ﻛﺎرﺑﺮان 3 ‪ phpBB‬ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺜﻲ‬ ‫ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﺰاﻳﺶ اﻣﻨﻴﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ، ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن ﮔﻴﺮي از ‪ phpMyAdmin‬و ... ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.‬ ‫ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺘﺎب ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺘﺎب ﻓﺮوﺷﻲ ﻫﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﺸﻮر ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ.‬ ‫ﻧﺸﺎﻧﻲ اﻧﺘﺸﺎرات ﻛﻴﺎن راﻳﺎﻧﻪ : ﺗﻬﺮان - ﻣﻴﺪان اﻧﻘﻼب - ﺧﻴﺎﺑﺎن 21 ﻓﺮوردﻳﻦ - ﻛﻮﭼﻪ ﻧﻮروز - ﭘﻼك 72 - ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻮم‬ ‫)ﻣﺮﻛﺰ ﭘﺨﺶ ﻛﺘﺎب ﻫﺎي ﻧﺎﻗﻮس(‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ : 120 - 51711466 و 4860466 و 64461466‬
 14. 14. ‫ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻛﺘﺎب :‬ ‫صفحه | ٤١‬ ‫ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ اراﺋﻪ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺑﺼﻮرت ﺗﺼﻮﻳﺮي ،ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم و ﺑﻪ آﺳﺎن ﺗﺮﻳﻦ و ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ روش ﻣﻤﻜﻦ‬ ‫اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻫﺪف اﺻﻠﻲ ﻛﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮﺟﻊ 3 ‪ phpBB‬ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﺎرﺑﺮان ﻓﺎرﺳﻲ زﺑﺎن )از‬ ‫ﻣﺒﺘﺪي ﺗﺎ ﺣﺮﻓﻬﺎي( ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﺰدﻳﻚ ﺗﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.‬ ‫ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻛﺘﺎب :‬ ‫- آﻣﻮزش ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اوﻟﻴﻪ ﻃﺮاﺣﻲ وﺑﺴﺎﻳﺖ ﻫﺎي داﻳﻨﺎﻣﻴﻚ) ﭘﻮﻳﺎ(‬ ‫- آﻣﻮزش اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﺳﺮور ﺧﺎﻧﮕﻲ ) ﻧﺼﺐ ‪ Apache‬و ‪ ، MySQL‬اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ و ...(‬ ‫- آﻣﻮزش ﻧﺼﺐ ‪ phpBB‬در ‪) localhost‬ﺳﺮور ﺧﺎﻧﮕﻲ(‬ ‫- آﻣﻮزش ﻧﺼﺐ ‪ phpBB‬در ﺳﺮور )ﺷﺒﻜﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ(‬ ‫- آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ‪phpBB‬‬ ‫- ﺗﻌﺮﻳﻒ و ﺳﺎﺧﺖ اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎ )ﺑﻪ زﺑﺎن ﻛﺎﻣﻼ ﺳﺎده( در ‪phpBB‬‬ ‫- ﭘﻴﻜﺮه ﺑﻨﺪي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ‪phpBB‬‬ ‫- ﻛﺎر در اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎي ‪ phpBB‬و ﻧﺤﻮه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آن‬ ‫- آﻣﻮزش ﻛﺎﻣﻞ و ﺗﺼﻮﻳﺮي ﻧﺼﺐ ‪) MOD‬ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻮد ﺗﺸﻜﺮ از ﻛﺎرﺑﺮ(‬ ‫- ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﻲ و ﻧﺼﺐ آﭘﺪﻳﺖ ﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﺧﻮدﻛﺎر‬ ‫- روش ﻫﺎي اﻓﺰاﻳﺶ اﻣﻨﻴﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ‬ ‫- ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺳﺎﻳﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﻳﺎ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎي ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺗﺮ ﺑﻪ 3 ‪phpBB‬‬ ‫-ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺳﺎﻳﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ ‪phpBB‬‬ ‫- اﻣﻮزش ﻛﺎر ﺑﺎ ‪FTP‬‬ ‫- و ....‬

×