Marathi Bestseller On Superliving Dr. Shriniwas Kashalikar

159 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
159
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Marathi Bestseller On Superliving Dr. Shriniwas Kashalikar

 1. 1. [e@. ÞeerefveJeeme peveeo&ve keÀMeeUerkeÀj ³eeb®eer Keeueerue HegmlekesÀ www.superliving.net Jej ceesHeÀle [eTveuees[meeþer GHeueyOe Deensle. 1. ®ewlev³emeeOevee 2. keÀecepeerJeve ë (%eeve DeeefCe meceeOeeve) 3. met³e&MeesOe 4. YeesJeje 5. DecesefjkeÀveeb®³ee Deblejbieele 6. menm$eves$e 7. mebHetCe& Deejesi³eemeeþer veecemcejCe 8. Deejesi³ee®ee Deejmee 9. LekeÀJee IeeueJee - mHe=Àleea efceUJee 10. JewÐekeÀer³e J³eJemee³e - J³eJenej Je O³es³e 11. veecemcejCe 12. ceesmeceer Deepeej 13. mec³ekeÀ JewÐekeÀ 14. MeebYeJeer 15. leCeeJecegkeÌleermeeþer GHe³egkeÌle uesKe 16. mebHetCe& leCeeJecegkeÌleer Je mecem³eeHetleea 17. efnleiegpe 18. Deejesi³emcejCe 19. ³eMeeso³e 20. veJeûenmlees$e 21. Deejesi³eoerHe 22. Deejesi³e keÀe jepeceeie& (efnboer HegmlekeÀ) F& - yegkeÌmed - DeeveboMeesOe, Deevebojnm³e, DeeveboÒe®eerleer, Superliving . DVD - mebHetCe& leCeeJecegkeÌleer ke=Àleer DeeefCe DevegYeJe mebHeke&À ë- [e@. megneme cns$es cees.ë- 9821637213 www.superliving.net
 2. 2. ~~ Þeer ~~ ieg©ye´&ïee ieg©efJe&<Cegë ieg©oxJees censéejë ieg©ë mee#eeled Hejye´ïe lemcew Þeer iegjJes veceë ye´ïee efJe<Cet DeeefCe censMe (iegCecee³ee) ns GHeebeflece DeeefCe Hejye´ïe cnCepes Debleerce mel³e DeMee ieg©bvee ceePes meeäebie vecemkeÀej megHejefueeqJnbbie ìesìue mì^sme ce@vespeceWì (ìer. Sme. Sce.) - mebHetCe& leCeeJecegkeÌleer [e@. ÞeerefveJeeme peveeo&ve keÀMeeUerkeÀj Sce. yeer. yeer. Sme., Sce. [er., SHeÀ. Dee³e. meer. peer., SHeÀ. SHeÀ. SHeÀ. yeer. Sce. Sme. (DecesjerkeÀe), [er. Smed. meer. (Dees. Dee³e. ³eg. meer Sce.) Ye´ceCeOJeveer ¬eÀ. ë 9967913301 www.superliving.net ns HegmlekeÀ efJe¬eÀermeeþer vemetve kesÀJeU meÒesce DeeefCe meefo®íe Yesì osC³eemeeþer Deens. lemes®e l³eeleerue cepeketÀj DeebOeȳee efJeéeemeeves Jee DeebOeȳee DeefJeéeemeeves Jee®eC³eemeeþer vemetve cece&ûeener DeY³eeme, Òe³eesie Je mJeevegYetleermeeþer DeeefCe l³eebÜejs meecegefnkeÀ meJe¥keÀ<e keÀu³eeCe meeOeC³eemeeþer Deens. ³ee HegmlekeÀeleu³ee Je Dev³e mebkeÀuHevee DeeefCe leb$es (HeodOeleer) Jeke&ÀMee@Hmed (keÀe³e&MeeUe) ceO³es, Flej HegmlekeÀebceO³es Je uesKeeble meefJemlej Je Òeel³eef#ekeÀebmen mecepeeJeuesu³ee Demetve, HegmlekesÀ Je uesKe www.superliving.net Jej ceesHeÀle (ÖeÀer [eTveuees[) GHeueyOe Deensle. (1)
 3. 3. C [e@. ÞeerefveJeeme peveeo&ve keÀMeeUerkeÀj 101, S -24, n@Heer Jn@ueer, efìkegÀpeerveer Jee[er jes[, þeCes (He.) efHevekeÀes[ - 400610 Ye´ ë 9967913301 F&-cesue :drshriniwaskashalikar@gmail.com uesKekeÀe®eer yengleskeÀ HegmlekesÀ Je uesKe ceesHeÀle [eTveuees[ keÀjC³eemeeþer JesyemeeF&ì Je efuebkeÀ ë www.superliving.net mene³³e Je mebHeke&À ë- [e@. megneme veeceosJe cns$es 2/33, efJepe³e SvekeÌuesJn, JeeIeyeerU veekeÀe, Iees[yeboj jes[, þeCes (He.) efHevekeÀes[ - 400607 Ye´.- 9821637213 / 9869326089 F&-cesue - drsuperliving@gmail.com kewÀJeu³e, kesÀ³egjséej DeeefCe meew.veefcelee kegÀuekeÀCeea Ye´.- 9869485927 (2)
 4. 4. megHejefueeqJnbie (ìer.Sme.Sce.) cnCepes mJele뮳ee Je Flejeb®³ee keÀu³eeCee®eer ®ewlev³ece³e ceesnerce! megHejefueeqJnbie (mebHetCe& leCeeJecegkeÌleer) cnCepes yeer,meer, [er Je F ûes[®³ee #egê megKeogëKeebHeemetve cegkeÌleer®eer Je S ûes[®³ee HejceeveboÒeeHleer®eer efJepe³eer ceesnerce! mebJesovee (%eeve), DeebleefjkeÀ yeoue (YeeJevee) DeeefCe Òeefleef¬eÀ³ee (JeeieCetkeÀ) ³ee mJe©Hee®eer; J³eeqkeÌle Je JeeleeJejCeeojc³eeve®eer HejmHej Òeef¬eÀ³ee cnCepes leCeeJe. ner meeJe&ef$ekeÀ mJe©Hee®eer Òeef¬eÀ³ee efJekeÀefmele nesCes cnCepes megHejefueeqJnbie Jee ìer. Sme. Sce.. Hejbleg megHejefueeqJnbie; Deieoer ieYee&JemLesle, PeesHesle Je yesMegOoerlener ®eeuet Demeu³eeves yengleskeÀJesUe DeeHeu³eeuee peeCeJele veener. DeeefCe l³eecegUs®e DeeHeCe mJe³ebmHetÀleeaves les; DeY³eemee³euee nJeb DeeefCe jespe®³ee J³eJenejele DeeCee³euee nJeb; Deved les osKeerue meJeex®®e ÒeeOeev³e osTve! leCeeJee®eer ue#eCes, leCeeJeemebyebOeer®³ee ÒeMveeJeu³ee, ®eebieuee Je JeeF&ì leCeeJe, leCeeJee®eer keÀejCes, leCeeJee®es og<HeefjCeece, leCeeJee®eer ³eb$eCee, DeeOeej ieì DeeefCe DeMee DeveskeÀ ÒeMveeb®eer ®e®ee& Je meceeOeeve ceeP³ee Flej HegmlekeÀeble Je uesKeeble Deens. HeCe meO³ee l³eele iegjHeÀìtve ve yemelee DeeHeCe mebHetCe& leCeeJecegkeÌleer cnCepes®e megHejefueeqJnbie (ìer. Sme. Sce.) uee ueies®e meg©Jeele®e keÀ©³ee DeeefCe efJepe³eer nesT³ee! veecemcejCe; mekeÀeUer Gþu³eeJej DeeefCe je$eer PeesHeleevee keÀjC³eeuee meJee&efOekeÀ cenÊJe Deens. l³eecegUs DeeHeCe MeejerefjkeÀ Je J³eeJeneefjkeÀ DeMee mebkegÀef®ele DeelceIe=Cesletve Jee IeceW[erletve cegkeÌle neslees DeeefCe DeeHeu³ee mJele뮳ee JeweféekeÀ Gpee&ñeessleeMeer pees[ues peelees Je l³ee ®ewlev³ee®eer HegveÒe&®eerleer Ieslees. DevegueesceefJeueesce, keÀHeeueYeeleer Je GodieerLe ns ÒeeCee³eece efjkeÀeceer Heesìer DeeefCe efoJemeeletve efkeÀceeve DeOee&leeme kesÀues lej Flej HeÀe³eÐeebyejesyej®e veecemcejCeeleerue Glmeen Je DeelceÒe®eerleer®ee Deevebo MeleiegefCele nesleele. ceeefmekeÀ HeeUer, peKecee, iejesojHeCee, ÒeJeeme (3)
 5. 5. Fl³eeoer HeefjefmLeleerle keÀHeeueYeeleer keÀjlee ³esle veener Je efve³ece ®egkeÀlees HeCe l³eecegUs efnjcees[ nesC³ee®es keÀejCe veener. veecemcejCeeves DeeHeCe meJe& HeefjefmLeleerle efJepe³eer®e jenlees. G<eëHeeve cnCepes®e mekeÀeUer Gþu³eeJej HeeCeer efHeC³eeves DeeHeueer He®evemebmLee ®esleJeueer peeles Je DeeHeueer peeCeerJe leuueKe yeveles. HeeC³eeves ceueêJ³eeb®ee efve®eje; Deele[er DeeefCe cet$eefHeb[eletve megueYeHeCes neslees. Mejerjeleerue jemee³eefvekeÀ Òeef¬eÀ³eeb®e ceeO³ece HeeCeer Deens. l³ee®eer ìb®eeF& menpe peeCeJele veener. Hejbleg DeMeer ìb®eeF& megHle ceveeleerue leCeeJeecegUs efvecee&Ce nesT MekeÀles. HeeCeer H³eeu³eeves ner ìb®eeF& otj nesles DeeefCe Mejerjebleie&le Òeef¬eÀ³ee me#eceHeCes keÀe³e&jle nesleele. Meg× Je mJe®í HeeCeer meJee¥vee; meJe& efþkeÀeCeer DeeefCe meJe& keÀeUer GHeueyOe Jne³euee nJeb. efMeJee³e Jee@ìj ketÀueme& yebo keÀ©ve Deejesi³e DeeefCe kegbÀYeejeb®ee J³eJemee³e ³eeb®eer peHeCetkeÀ Jne³euee nJeer. efnj[îee, ìeUe Je peerYe Ieemeu³eeves ¿ee YeeieebMeer mebyebefOele ceWot®es Yeeie ®esleJeues peeleele. ³eecegUs DeeHeues ®ewlev³e ÒemHegÀefjle nesles. lemes®e jkeÌleHegjJeþe Jee{u³eeves Je mLeeefvekeÀ vemee ®esleJeu³eeves mee³evemesme, ueeU ûebLeer, efnj[îee, peerYe, oele Fl³eeoer Yeeieeletve ceueêJ³eeb®ee efve®eje nesTve Deejesi³e megOeejles. DeebIeesUercegUs mekeÀeUer Gþu³eeyejesyej DemeCeejer megmleer Je megVelee peeTve ef#eleerpeeHeueerkeÀ[s Yejejer IesC³eemeeþer ceveeuee ÒekeÀeMeHebKe ÒeeHle nesleele! DeebIeesUercegUs kesÀJeU lJe®ee mJe®í nesle veener; lej MejerjeJej®es %eeveleblet Je HesMeer ®esleJeu³ee peeTve GÊece jkeÌleeefYemejCe cnCepes®e mebpeerJeve nesles! meeceev³eleë mekeÀeUer Leb[ mveeveeves Deoc³e Glmeen lej mee³ebkeÀeUer iejce mveeveeves ÞeceHeefjnej meeO³e neslees! ³eesi³e MeejerefjkeÀ J³ee³eeceeÜejs MeejerefjkeÀ Gpee&; GÊece ÒeJe=Êeer, YeeJevee, efJe®eej Je ke=ÀleerÜejs melkeÀejCeer ueeJelee ³esles. (4)
 6. 6. kesÀJeU Mejerj meewÿJe DeeefCe MeeqkeÌleÒeoMe&ve ns J³ee³eecee®es og³³ece Hewuet Deensle, cetU O³es³es veJnsle! l³eeb®³eeceeies HeÀjHeìCes Je YejkeÀìtve Jes[s J³ee³eece keÀjCes mJele뮳ee Je Flejeb®³ee efnlee®es veener. ³eesi³e J³ee³eeceemeeþer meeceev³e efve³ece cnCepes - 1) [esU, ®esnje, s ceeve, Keebos ob[, nele, yeesìs, Heeþ, Heesì, ceeb[îee, Hee³e, HeeJeues, iegoÜej DeMee meJe& Yeeieebvee J³ee³eece osCes. 2) DeeHeuee J³eJemee³e, jespe®ee ÒeJeeme, Je³e, iejesojHeCee, Òemetleer Fl³eeoer yeeyeeR®ee efJe®eej keÀjCes. 3) lees®elees®eHeCee ìeUC³eemeeþer J³ee³eeceele yeoue keÀjCes, J³ee³eece keÀjleevee JesU®³ee DeefOekeÀ s meogHe³eesieemeeþer veecemcejCe keÀjCes efkebÀJee jbpeveemeeþer ìer. Jner. HeenCes. 4) cevee®es Je Mejerje®es Òeot<eCe ìeUC³eemeeþer efueHeÌì ìeUCes. (efpeves ®e{C³eeves Jeerpe Jee®eles, JesU Jee®elees DeeefCe veecemcejCe Je ceewve meeO³e nesleele. Meke̳e lesJe{s ®eeueu³eevesner ns HeÀe³eos nesleele.) ®eeueC³eemeeþer yeeiee, jmles Je Hee®e efoJemeeb®ee DeeþJe[e ³eeb®eer mees³e Peeu³eeme; neue®eeueer®³ee DeYeeJeecegUs / DeHegN³ee neue®eeueercegUs ³esCeeje leCeeJe ìUsue Je GHejeskeÌle HeÀe³eosner Jee{leerue. cemeepe kesÀu³eeves ceppee Je mvee³etmebmLeebÒeceeCes ceveeueener Òescee®eer Gye Je ÒemeVelee efceUles. cevee®³ee mJemLelescegUs DeefJe®eejer ke=Àleer Je mebkeÀìs ìUt MekeÀleele. cemeepe kesÀu³eeves jkeÌleeefYemejCe Je ÒeeCeJee³eg®ee HegjJeþe Jee{lees. meebOes megOeejleele. Hee³ee®³ee cemeepecegUs leUHee³ee®es DeveskeÀ efJekeÀej ìUleele efkebÀJee yejs nesT MekeÀleele. ceOegcesnebrvee Hee³ee®ee cemeepe efJeMes<e HeÀe³eosMeerj Deens. MeejerefjkeÀ efmLeleer (Posture) ³eesi³e þsJeu³eeves HeeþogKeer, ceeveogKeer, [eskesÀogKeer ìUleele efkebÀJee keÀceer nesleele. lemes®e leeþ yemeu³eeves Jee GYes jeefnu³eeves ceveeuee GYeejer ³esles DeeefCe DeveskeÀ ceeveefmekeÀ ogKeCeer keÀceer nesleele! HeefjCeeceer Jesoveeb®ee $eemener keÀceer neslees. (5)
 7. 7. ces©ob[ Je ceppeejppet ³eeb®es Deejesi³e DeelceefJekeÀemeeueener HetjkeÀ Demeles. Keeleevee, Jee®eleevee, yeesueleevee, SskeÀleevee, ®eeueleevee, ÒeJeeme keÀjleevee, ÒeeLe&vee keÀjleevee leeþ yemee³euee nJeb. ce=l³et®eer Yeerleer Je peerJevee®es DeesPes menpe pejer veener lejer nUtnUt keÀceer nesT MekeÀleele. DeeHeue Mejerj ns efKe[keÀer Demetve DeeHeCe (DeeHeues ®ewlev³e) ns met³ee&ÒeceeCes Deenesle Je Mejerj veä HeeJeues lejer DeeHeCe (®ewlev³e) DeefJeveeMeer Deenesle ner OeejCee ©pee³euee nJeer. meceepe DeeefCe DeLee&le Mejerje®³ee ceeO³eceeletve®e ne mee#eelkeÀej nesle Demeu³eeves DeeHeues Mejerj DeeefCe meceepe ³eeb®es mJeemL³e peHeCes Je peesHeemeCes cenÊJee®es Deens. l³eemeeþer veecemcejCee®³ee mebpeerJeveerves jmejmeuesues Demes GlHeeokeÀ Je me=peveMeerue efMe#eCe IesCes DeeefCe meJee¥meeþer GHeueyOe keÀjCes cenlJee®es Deens. YetkeÀ ner menpeÒeJe=Êeer ÒeeC³eebceO³es peieC³eemeeþer®e DeeJeM³ekeÀ Demeueer lejer DeeHeu³eeuee #egOeeMeebleerletve peerJevee®³ee meeLe&keÀleskeÀ[sner peelee ³esle! l³eemeeþer; Meke̳e lesJne; DeVee®eer Òele, opee&, ÒeceeCe, mJe³ebHeekeÀer, mJe³ebHeekeÀe®eer peeiee Je DeVeHeoeLee¥®ee HegjJeþe keÀjCeeje ns meJe& keÀener DeeHeues ceve GVele, peeie=le, meceleesue, ÒesceU, Deeveboer Je efJeMeeue yeveJeCeejs Deensle keÀe; ³ee®ee efJe®eej keÀ©ve DeVee®eer efveJe[ keÀje³euee nJeer. kesÀJeU ®eJe, ceebmeenejer Je=Êeer, JeKeJeKe, megiebOe, ¢efämegKe efkebÀJee Mejerj meewÿJe, lJe®es®es meeQo³e& efkebÀJee peeefnjeleeRceO³es JeCe&ve kesÀuesues ves$eoerHekeÀ ³eMe Fl³eeoer YeesUmeì, Ye´ecekeÀ Je YegkeÌkeÀ[ yeeyeeR®³ee Deenejer peeTve DeVee®eer efveJe[ Je ûenCe keÀ© ve³es. meeceev³eleë Iejer Òesceeveb yeveJeuesueb; efnjJ³ee HeeuesYeep³ee, HeÀUs, cees[ Deeuesueer Oeev³es DebleYet&le Demeuesueb pesJeCe GÊece. otOe, oner, leekeÀ, ueesCeer, letHe Fl³eeoer HeoeLe& iee³eer®es DemeeJesle. SkeÀe®e ÒekeÀej®eb Oeev³e, lesue Jee pesJeCe Meke̳elees ìeUeJeb. cevee®³ee GVe³eveemeeþer ceve ÒemeVe Demeleevee ûenCe kesÀuesueb (6)
 8. 8. DeVe cnCepes ³e%e! mvesnYeespeve Demeb nJeb! HeCe ns meeO³e keÀjC³eemeeþer; mebyebefOele #es$eeleerue keÀe³eos, ³eespevee, efve³ece, ÒeLee, ¢efäkeÀesve, JeeleeJejCe DeeefCe DeeHeueer O³es³eb Deved ÒeeOeev³e¬eÀce Hees<ekeÀ Deensle keÀe? les lemes keÀmes yeveJelee ³esleerue; ³ee®ee efJe®eej keÀje³euee nJee. ueQefiekeÀlesMeer mebyebefOele DeMee; HeeuekeÀlJe, keÀewìgbefyekeÀ veeleer, meeceeefpekeÀ peyeeyeoeN³ee, DeeefLe&keÀ HeefjefmLeleer, ceeveefmekeÀ DeeOeej, HejmHej Deeoj, Jew³eeqkeÌlekeÀ cenÊJeekeÀeb#ee, JewJeeefnkeÀ mebyebOe Fl³eeoer yeeyeeR®eb ³eLeeLe& DeekeÀueve Peeueb lej meJee¥®³ee keÀu³eeCee®eer ¢äer efJekeÀefmele nesles. meJe¥keÀ<e keÀu³eeCee®³ee o=<ìerletve Ëo³ebiece Me=bieejeuee Hees<ekeÀ keÀe³eos, efve³ece, Jee*ce³e, mebkesÀle, keÀueeke=Àleer DeeefCe ceeO³eceeb®es keÀe³e& Òeieì nesles! l³eeletve®e DeeHeu³eeleu³ee HeeMeJeer Je #egê Jeemevee DeeefCe yeepeejyegCeiesHeCee, ³eebvee; Òeiee{ DeebleefjkeÀ Dees{, Me=ieej DeeefCe JeweéekeÀ ÒesceeceO³es ©Heebleefjle keÀjCeejs b f JeeleeJejCe le³eej nesles. yeeuemebieesHevee®eer ÒeJe=Êeer DeeefCe Dees{ ³eeb®eer efJenbiece HegveÒe&®eerleer Iesleueer lej #egê megKee®ee nJ³eeme DeeefCe l³eeletve nesCeejer Yeer<eCe DeelceJeb®evee ìUt MekeÀles. yeeuekeÀeb®eer nsUmeeb[ Leebyet MekeÀles. ceelee Je yeeuekeÀe®³ee mec³ekedÀ efJekeÀemeemeeþer mleveHeeve Del³eeJeM³ekeÀ Deens Je l³eemeeþer ®eebieueer Je megjef#ele mees³e nJeer. JeeleeJejCe DeeefCe mecetn ³eeb®³eeMeer Demeuesu³ee Deletì veel³eeletve efceUCeeje DeeOeej DeeefCe Tpee& peesHeemee³euee nJ³eele. l³eemeeþer pevcemLeeveer GHepeerJeerkesÀ®eer (veeskeÀjer-J³eJemee³ee®eer) mebOeer GHeueyOe Jne³euee nJeer. HeCe lemes nesFHe³e¥le DeeHeCe megHejefueeeqJnbie ceO³es mecejmetve peeT MekeÀlees DeeefCe & ³eeleerue mebpeerJekeÀ ®ewlev³eeceO³es Flejebvee menYeeieer keÀjle efJekeÀemee®³ee JeeìsJej DeeiesketÀ®e keÀª MekeÀlees. DeHegjsHeCee®³ee YeeJevesHeesìer DeeHeCe meceepe, efce$e, menkeÀejer, veelesJeeF&keÀ, J³eJemee³e, Hewmee, Peieceieeì, meÊee, íbo, efJe®eejÒeCeeueer, (7)
 9. 9. lelJe%eeves, DeO³eeeqlcekeÀ mebÒeoe³e ³eeb®³ee Deenejer peelees. v³etvelJe Je SkeÀekeÀerHeCeeJej ceele keÀ© Heenlees. ns iewj veJns HeCe les Hegjsner He[le veener. Heg{s DeeHeCe mec³ekedÀ Deejesi³e, mec³ekedÀ efMe#eCe, mec³ekedÀ JewÐekeÀ DeMee mekebÀuHevee Deelcemeele keÀª ueeielees DeeefCe efJeefJeOe ceeO³eceebletve mec³ekedÀ keÀu³eeCee®ee Òe³elve keÀ© ueeielees. Hejbleg lejerner DeeMee-efvejeMes®es le[eKes yemeleele®e. ceie ceve ceeskeÀUs keÀjC³eemeeþer J³emeves DeeefCe J³emeveer ³eeb®eer cew$eer DeeHeu³eeuee keÀJeìeUles DeeefCe nUtnUt keÀjkeÀ®etve DeeJeUt ueeieles! HeCe veecemcejCee®³ee mebpeerJeveerves ³eeletvener DeeHeCe efJepe³eer nesTve yeensj He[lees! keÀewìgefyebkeÀ keÀìglee veeJee®³ee MeeHeeletve yeensj He[e³e®es lej meceeve O³es³e nJes. HetJeea Oece&, peele, kegÀUe®eej ³eebveer ceeCemeb yeebOeuesueer Demee³e®eer. Jew³eeqkeÌlekeÀ cenÊJeekeÀeb#ee DeeefCe mJewje®eejeJej Meem$eeb®ee DebkegÀMe neslee. Deevebo SkeÀceskeÀeble Jeeìtve Jee{JeCeejs meCe Je ª{er; ogëKe Jeeìtve keÀceer keÀjerle. efkebÀyengvee ³ee Meem$ee®ejCeele peerJevee®eer meeLe&keÀlee ceeveueer pee³e®eer. HeCe Deelee ³ee yeeyeer DeHegN³ee He[le Deensle Jee Deceev³e nesle Deensle. mebkegÀef®ele ³eMe Je mebkegÀef®ele DeHe³eMe ³eele iegjHeÀìle, nesjHeUle Je keÀewìgbefyekeÀ keÀìglesle kegÀ{le peiee³e®es vemesue lej Jew³eeqkeÌlekeÀ Je meeceeefpekeÀ efJekeÀemee®³ee mebkeÀuHeveeb®eer mebpeerJeveer DeeHeu³ee megHejefueeeqJnbieceOetve meJe&$e yenje³euee nJeer. lej®e megHej He@Àefceueer ueeF&HeÀ efoceeKeele DevegYeJelee ³esF&ue. JewJeeefnkeÀ J³eLee Je J³eekegÀUlee ³eeb®³ee cegUeMeer DeeHeueer keÀesleer Je=Êeer Deens! efJeJeen cnCepes kesÀJeU ueweiebkeÀ megKe, Òepeveve DeeefCe J³eeJeneefjkeÀ f ³eMe Je l³ee®es ÒeoMe&ve; ner DeeHeueer mebkegÀef®ele OeejCee DeeefCe ceeveefmekeÀ ®eewkeÀì Deens. efJeJeene®ee Keje nslet; mebkegÀef®ele DenbkeÀejeletve Òeiele nesTve meecegefnkeÀ cegkeÌleer meeOeCes ne Deens. ns keÀUueb lej®e JewJeeefnkeÀ Je keÀewìgbefyekeÀ mebyebOeeleerue HeleerOece&, HelveerOece&, Heg$eOece& ³eeb®es cece&; DeeefCe (8)
 10. 10. l³eeie, menveMeeruelee, #eceeMeeruelee, mesJee ³eeb®es ®ewlev³eoe³eer meeceL³e& mecepet Je Gcepet MekesÀue. DeeHeu³ee Jeemevee, jeie, efnbmekeÀlee, leNnsJeeF&keÀHeCee, efJeke=Àleer DeeefCe leLeekeÀefLele Jew®eeefjkeÀ YetecekeÀe ³eeb®³ee efJe<eejer Je peerJeveeveboeuee f ceejkeÀ efJeUK³eeletve megìC³eemeeþer efJeJeeneleerue cegekeÌlecece& DeeHeCe mecepetve q I³ee³euee nJeb. Dev³eLee, Heleer-Helveer oesIeebveener HewMee®ee Òe®eb[ meesme Demeuee DeeefCe lees HetCe& osKeerue Peeuee lejerner meceeOeeve efceUt MekeÀle veener DeeefCe #egê megKee®es DeJe[byej Je ÒeoMe&ve keÀjC³ee®ee Òe³elvener kesÀefJeueJeeCee þjlees. megHejefueefJnbie cnCepes®e DeeeqlcekeÀ, DeebleefjkeÀ Je cnCetve®e JeweéekeÀ f Me=ieej ns®e JewJeeefnkeÀ peerJevee®eb cegekeÌlecece& DeeefCe efJeéekeÀu³eeCee®eb ÒescekeÀeJ³e b q Deens! ns veecemcejCeeves DevegYeJelee ³esles. menevegYetleer DeeefCe keÀ©Ceener Yeeye[sHeCeeHee³eer Demene³³e DeeefCe Deieef l ekeÀ þjleele! keÀejCe oeef j ê³e, ef v ej#ejlee, jes i ejeF& Fl³eeoereb Je<e³eer®³ee GoeÊe HeCe Yeeye[îee Je YeesUmeì menevegYetleerletve osCei³ee, f meyeefme[er, jeKeerJe peeiee Fl³eeoer leelHegjl³ee JesoveeMeecekeÀeb®eer GlHeÊeer nesles Je ÒeYeeJe Jee{lees. HeCe meeceeefpekeÀ J³eLeeb®es cetU ³ee GHee³eebveer veä nesle veener. Gueì; (ns GHee³e ueies®e yebo keÀjCes ³eesi³e vemeues lejer) l³eeletve nUtnUt yesHeJee&F&, uee®eejer, efve©lmeen, DeeUme, efveue&ppeHeCee, yeeb[iegUer Je=Êeer, celmej DeeefCe meeceeefpekeÀ efJeÜs<e Jeiewjs penjer DeHeÒeJe=Êeer efvecee&Ce nesT ueeieleele. l³eecegUs YeeJeefvekeÀ efvejeMee DeeefCe nleyeuelee ìeUe³e®eer Demesue lej menevegYetleer Je keÀ©Cee ³ee GoeÊe YeeJeveebvee GoeÊe MeneCeHeCeeceO³es ©Heebleefjle keÀje³euee nJeb! p³ee Mew#eefCekeÀ mebmLee; efJeÐeeLeea, efMe#ekeÀ Je HeeuekeÀebvee meJe¥keÀ<eHeCes me#ece yeveJeerle veenerle l³ee mebmLee yengleskeÀ meeceeefpekeÀ Je Jew³eeqkeÌlekeÀ J³eLeeb®es cetU Demetve ¢äerkeÀesve, yegodOeer, YeeJevee, Jeemevee, keÀueekeÀewMeu³e Je GlHeeokeÀlee ³eebvee peesHeemeCeejs Deelce%eevepev³e Je Deelce%eeveevegJeleea efMe#eCe osCeeN³ee mebmLee®e Jew³eeqkeÌlekeÀ Je meeceeefpekeÀ keÀu³eeCe meeOet (9)
 11. 11. MekeÀleele ns mecepeCes; cnCepes GoeÊe MeneCeHeCee! DeveglHeeokeÀ DeeefCe Demene³³e yeveJeCeeN³ee efMe#eCeecegUs efMe#eCemebmLee, efMe#ekeÀ, efJeÐeeLeea, HeeuekeÀ F. meJe&®e kebÀieeue nesleele. meenefpekeÀ®e MeeUs®eer HejJeeveieer, Devegoeve, peeiee, ÒeceeCeHe$e, efve³eceyee¿e vesceCegkeÀe Je Heieej, efve³eceeyee¿e osCei³ee Je yeskeÀe³eosMeerj keÀese®ebie keÌueemesme, f veJeerve yeeb[iegUer mebmLee keÀe{Ces DeMee DeveskeÀefJeOe keÀejCeebmeeþer Ye´äe®eej meg© neslees. HeCe ³ee Ye´äe®eejentvener Ye´ä yeeye cnCepes DeMee DeveglHeeokeÀ efMe#eCeecegUs efJeÐeeL³ee¥®eer ieUleer nesles. ner cegues®e yeeue keÀeceieej yevetve efpeJebleHeCeer cejCe DevegYeJeleele Je mecepee Heg{s efMekeÀueer lej megefMeef#ele (iegb[ Jee JewHeÀu³eûemle) yeskeÀej yeveleele. ³eeletve®e Heg{s GboerjmHeOee& DeeefCe peerJeIesC³ee keÀejJee³ee HeÀesHeÀeJeleele. ieefue®í jepekeÀejCeeuee Tle ³eslees. HeefjCeeceer meJe& mebyebefOeleeb®ee Glmeen, DeemLee DeefCe efveÿe mebHet ueeieleele DeeefCe meeceL³e&oe³eer efMe#eCe HejeYetle nesTve #egêlee DeeefCe Gvceeoer nervelee ³eeb®ee meeJe&ef$ekeÀ efJepe³e nesT ueeielees. IeeskebÀHeÆerJeeues DeY³eeme¬eÀce, yewþsHeCee®ee leCeeJe, HeeuekeÀebHeemetve ogjeJee, Jew³eeqkeÌlekeÀ DeemLeeHetJe&keÀ ceeie&oMe&vee®ee DeYeeJe, DevegYeJee®ee DeYeeJe, mebJeeoe®ee DeYeeJe ³eeveer meJe¥keÀ<e Nnemeele Yej He[les. HeCe mejkeÀejs keÀener keÀjesle Jee ve keÀjesle DeeHeCe meJe& mebyebeOeleeveer®e f vece´HeCee Je OeerìHeCee Deelcemeele keÀje³euee nJee. Òel³eskeÀ J³eJenejele keÀeUpeerHetJe&keÀ SskeÀCes, efJe®eej keÀjCes, ÒeMve efJe®eejCes, ®e®ee& keÀjCes, Òe³eesieebleer mJeerkeÀej efkebÀJee l³eeie keÀjCes F. yeeyeer Dee®ejCeele DeeCee³euee nJ³eele. Mes J eìer SkeÀ yeeye vekeÌ k eÀer Kejer Deens keÀer keÀener ef M e#eCemeb m Lee DeHeJeeoelcekeÀjerl³ee GÊece keÀece keÀjleele. l³eeb®es DeefYevebove DeeefCe l³eebvee ceveëHetJe&keÀ MegYes®íe! HeCe DeHeJeeoeves efve³ece efmeOo neslees ns osKeerue Kejs veener keÀe? Yeeye[sHeCee®es neue ìeUC³eemeeþer veeskeÀjer-J³eJemee³eeb®es osKeerue (10)
 12. 12. Kejs mJe©He DeeefCe DeeHeueer DeeJe[ Je #ecelee veerì peeCetve I³ee³euee nJeer. J³eJemee³eeYeesJeleer®³ee Peieceieeìe®eb Jeue³e Yesotve; l³ee J³eJemee³eele DebleYet&le Demeuesueb keÀece, OeeskesÀ, meceepeeJejerue Fä-Deefveä HeefjCeece peeCetve I³ee³euee nJes l e. lej®e DeeHeCe SKeeÐee vees k eÀjer J³eJemee³ee®³ee Deveeþe³eer DeekeÀ<e&CeeHeemetve otj jentve DeelceIeelekeÀer JewHeÀu³e Jee efJeke=Àle efJepe³ee®³ee GvceeoeHeemetve mJeleëuee Jee®eJet MekeÀlees. peeefnjele J³eeJemeeef³ekeÀebveer meg×e efnlekeÀejkeÀ mesJee, veeskeÀN³ee, J³eJemee³e DeeefCe GlHeeoveebvee Òeeslmeeefnle keÀ©ve; ueeYe IesCeeN³eebvee/ûeenkeÀebvee mene³³eYetle nesC³ee®ee HegC³e-J³eJenej keÀje³euee nJee. SkebÀojerle DeeHeu³ee J³eJemee³ee®eer meceepekeÀu³eeCekeÀejer yeepet Je JewefMeä³es DeekeÀueve Peeueer lej l³ee veeskeÀjer-J³eJemee³eele DeeHeCe mecejmelees. Dev³eLee nerveHeCee Je YeesUmeìHeCee DeeefCe Flej ÒeueesYeveebefJe<e³eer DeeMeeUYetleHeCee DeeefCe uee®eejHeCee Heojer ³esleele! J³eeJemeeef³ekeÀ meceeOeeve efceUC³eemeeþer; HejmHej meewneo&, GlmeJe, meceejbYe, Òeeslmeenve, ³eesi³e keÀecee®eer efJeYeeieCeer, GÊejoeef³elJe, efJeOee³ekeÀ met®eveeb®eer meg³eesi³e Je lelHej Debceue yepeeJeCeer DeeefCe ceeuekeÀ Je menkeÀejer ³eeb®³ee mec³ekedÀ keÀu³eeCee®e O³es³e Del³eeJeM³ekeÀ Deensle. De³eesi³e DeeefCe DeÒemlegle efJejkeÌleer®³ee Me=bKeuee NnemekeÀejkeÀ®e Demeleele. ``meg³eesi³e ceeiee&veb mece=odOeer'' ns O³es³e yeeUiee³euee®e nJes. ³eeletve®e DeeHeCe Jew³eeqkeÌlekeÀ Je meeceeefpekeÀ HeeleUerJejerue #egê O³es³e DeeefCe DeelceIeelekeÀer ¢äer, efJe®eej, YeeJevee Jee ke=Àleer ìeUt MekeÀlees. Lees[ke̳eele, megHejefueeqJnbie (ìer. Sme. Sce.) efkebÀJee mebHetCe& leCeeJecegkeÌleer cnCepes JesieJesieȳee efJe®eejmejC³ee, O³es³es, ®eUJeUer, efceMevme, ÞeodOee, mebkesÀle, HejbHeje, ©{er, Peieceieeì, ÒeueesYeves, nJ³eeme DeeefCe efJeke=ÀleeR®³ee osKeerue cegUeMeer Jee ieeY³eele peeCes DeeefCe mJele뮳ee mebHetCe& peerJevee®es meeLe&keÀ keÀjCes! megHejefueeqJnbie ner Oecee&oe³e efkebÀJee (11)
 13. 13. yeepeejyegCeieer yeeye veener. l³eecegUs menYeeieemeeþer meJee¥®es Deelceer³elesves mJeeiele nesles. Hejbleg osCei³ee cee$e vece´HeCes veekeÀeju³ee peeleele. lemes®e; megHejefueeqJnbieceO³es J³ekeÌleer®³ee iegCe-oes<eeb®ee Je efveûen- mKeueveMeerueles®ee v³ee³eefveJee[e kesÀuee peele veener. J³eeqkeÌleiele meJe³eer, Deenej, MeejerejkeÀ ueeYe, Jew³eefkeÌlekeÀ HeÀe³eos, veHeÀe-vegkeÀmeeve, HeL³e - DeHeL³e, LeesHeìCes f (Patting), efMeefLeueerkeÀjCe, keÀjceCetkeÀ, GlmeJe, Oeeefce&keÀ ª{er, HejbHeje, KesU, mebieerle, efmevescee, ve=l³e, meeQo³e& meeOeves, DeuebkeÀej, keÀuee, He@ÀMeve, keÀes[er DeMee megKeoe³eer Jee mene³³ekeÀejer HeCe og³³ece yeeyeeRyeÎue megHejefueeqJnbieceO³es DeJeepeJeer Je ÒeeOeev³e¬eÀceeves ®e®ee& kesÀueer peele veener. DeKesj; DeeHeu³ee DeY³eemeeve, Dee®ejCeeveb DeeefCe Flejebvee menYeeie keÀ©ve IesC³eeveb megHejefueeeqJnbie®ee pees Deevebo DevegYeJelee ³eslees, lees®e cenÊJee®ee Deens. Deecner ceesþeues oeJes keÀjCeb DeeefCe legcner HegmlekeÀeJeªve efveJJeU vepej efHeÀjJeCeb oesvnerner J³eLe& Deensle. cnCetve®e ÒeeOeev³e¬eÀceeves; DeY³eeme, Òe³eesie Je Flejebvee menYeeieer keÀjC³ee®eer ke=Àleer keÀjCes Je efle®ee Deevebo Hegvne Hegvne DevegYeJetve peerJeve meeLe&keÀer ueeJeCes cenÊJee®es Deens. keÀejCe, l³eeletve®e Jew³eeqkeÌlekeÀ Je JeweféekeÀ peerJeveeJejerue efJeke=Àleer®ee Heie[e keÀceer keÀceer nesle; Jew³eeqkeÌlekeÀ mJeeleb$³eeletve Deelcemee#eelkeÀej Je ueeskeÀMeenerletve efJeéekeÀu³eeCe meeO³e nesleerue. meJex YeJevleg megefKeveë Jew³eeqkeÌlekeÀ Je efJeéekeÀu³eeCee®eer ¢äer, efJe®eej, YeeJevee DeeefCe ke=Àleer ³eeÜejs, NnemekeÀejkeÀ GLeUHeCee DeeefCe #egê mebkegÀef®eleHeCee ³eeletve cegkeÌleer efceUtve meJe& peCe megKeer nesJeesle. (12)
 14. 14. Dr. Shriniwas Janardan Kashalikar FOLLOWING BOOKS ARE AVAILABLE FOR FREE DOWNLOAD ON Website - www.superliving.net

×