Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Killing Floor

195 views

Published on

Published in: Travel, Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Killing Floor

  1. 1. IGROVJE Killing Floor nacija prej na{tetih vrst sovragov. Temu primerno je trdovraten in ko ga pospravimo, je stopnja za- klju~ena. Naslov ima {e eno mehaniko, po kateri se razlikuje od L4D. Iz Call of Duty 4 si je izposodil sistem perkov oziroma izbolj{av, ki na robusten na~in nadome{~ajo poklice. Kadarkoli med igranjem si lahko izberemo perk, naj bo to medicinski, ostrostrelski ali tak za boj od blizu. Ko z izbrano izbolj{avo izpolnimo zahtevane pogoje (medicinski na primer ho~e, da soigralcem z S mo v zlati dobi gni- injekcijo povrnemo toliko in toliko zdravja), izkustve- lega mesa. Left 4 ni nivo zraste in dobimo bonuse, kot sta hitrost in Dead je komaj dob- mo~nej{e oro`je. @e viden, a zanimiv element, ki vda- ro iz{el in `e so na- ne`em opazno izbolj{a mo`nosti za pre`ivetje, neiz- povedali nadaljevanje, tu ku{ence pa spodbuja k nadaljnjemu igranju. so Resident Evil 5, Dead Z grafi~nega vidika Killing Floor ne razo~ara. Upora- Rising s sekvelom, Dead blja na mo~ zmodificiran pogon Unreal Engine 2.5, ki Island ter, da, Plants vs. dobro skriva leta in je primerljiv z modi, kot je Red Zombies. Eden od {pilov, Orchestra. Lahko se postavi ob bok celo nekaterim katerih smisel je uni~eva- 'polnovrednim' igram. Vendar {pil vsebuje tudi druge nje nemrtvih oziroma muti- mote~nosti. Najprej bi rad opozoril, da ga je dobro ranih je tudi Killing Floor. igrati v kraj{ih rafalih, saj dogajanje kljub dodatnim Simboli~na zgodba nas po- mehanikam ni zelo razgibano. Zmesti zna nestalna pelje v Anglijo, kjer zaradi mo~ oro`ja – dostikrat se mi je pripetilo, da sem bol- kli{ejskega zapleta s pos- nika ciljal v glavo z osnovno pi{tolo in mu brez prob- kusi kloniranja in genske lema odrobil glavo, medtem ko mu njena najmo~- manipulacije pride do ka- tastrofe v obliki ubegle hor- G In kaj vi kot pravnik menite o najnovej{i smrti? de mutiranih homo sapien- Aha. Baba je bila itak neuravnove{ena in vam se sov. Ti so se znanstvenikov kaj takega ne more zgoditi. `e nasitili, zaradi ~esar se spravijo nad nedol`ne prebivalce Londona in bli`nje u{esa, in velikanske gmote okolice. Vlada vpokli~e vojsko in jo razpo{lje po kri- mesa ter `elezja. Odkri`a- ti~nih conah, kjer naj bi zadr`ala ali celo zadu{ila inva- mo se jih lahko na mnogo- zijo. Igralec prevzame vlogo enega od soldatov, nakar tero na~inov – obglavljenje dru`no s kolegi polni nemrtve glave s svincem. Kljub s sekiro, ma~eto ali ~akijo, vdelanemu solerskemu modusu pa gre v osnovi za raztelesenje s {ibrovko, lu- ve~igralsko prvoosebno strelja~ino, osredoto~eno na knjanje z brzostrelko in sodelovanje do {estih soigralcev. [torijalno povezane pi{tolami, ~e{nja na sme- samotarske kampanje torej ni, tako kot ne na~ina z tani pa je raketomet, ki v medsebojnim pobijanjem (deathmatch). ~e`ano spremeni vse v do- Logi~na primerjava Killing Flora je Left 4 Dead (J185, lo~enem krogu od mesta 88). Res je, da oba naslova obravnavata zombijevsko zadetka. tematiko, ~eprav nimata ni tipi~nih hode~ih trupel. V Ko se sku{amo po{astkov Killing Floor mutanti ne letijo kot snete sekire, mar- ubraniti, lahko tavamo po G In kaj vi kot pravnik menite o najnovej{i smrti? Aha. Baba je bila itak neu- ve~ to nadomestijo s trdo`ivostjo. In medtem ko smo nivojih ali se z varilnikom ravnove{ena in vam se kaj takega ne vej{i smrti? Aha. Baba je bila itak neu- v kampanjskem na~inu L4D potovali do cilja, kar so zape~atimo v kako sobo in ravnove{ena in vam se kaj takega ne more zgoditi. nam zombiji sku{ali prepre~iti, je tu koncept dru- se branimo od tam. Pri tem ga~en, saj le sku{amo pre`iveti na dolo~eni lokaciji, {vas-aparat omogo~a nekaj takti~nih mo`nosti. Na{a nej{a izvedenka ~ebra zaprmej ni snela. To je v~asih denimo v zapu{~enem mestu, vili ali pisarnah. Imamo enota s helikopterjem recimo strmoglavi poleg za- usodno, saj napak oceni{ mo~ bli`ajo~ega se sovra- minuto, da se pripravimo, nakar za~no v vsaki~ ve~jih pu{~ene bajte, se zate~e vanjo in od treh vrat, ki vodi- ga. Tu so lesene animacije tako glavnih likov kot valovih uletavati sovragi. To so klasi~ni po~asni zom- jo iz nje, zavari dvoja. Posledica je, da bodo sovra`niki zombakljev. In obstaja prgi{~e hro{~ev ter napak v ni- biji, nevidni, hitri pajkasti, taki, ki s krikom parajo vdrli skozi nezavarovane duri (~e zape~atenih sproti vojih, ki jih folk pridno izkori{~a. ne popravljamo, se bodo Killing Floor torej ni brez napak, za samotarja je ver- s~asoma pre`ve~ili tudi jetno preve~ gol in ni tako dober kot Left 4 Dead. A s skoznje), ki jih la`e pokri- spodobno grafiko, nizko ceno (na Steamu ga dobite vamo kot tri. Na splo{no za 15 evrov, fizi~ne {katle ni) in solidno, mestoma ce- {pil bolj spodbuja to, da se lo odli~no internetno igralnostjo nudi celovit paket, s kolegi nekam zavle~emo vreden nakupa za ljubitelje co-op klav{~in. Zlasti v in se tam utrdimo, kot da poznani dru`bi. se solersko sprehajamo po nivoju, dokler nam mutanti ne odgriznejo frisa. Klju~na Gigenu sotrpini vnovi~ zavarijo vrata tik pred beseda je kooperacija! Ko nosom in ga prepustijo hordam mutantov. se val kon~a, sko~imo do 72 prodajalke, ki nam v za- odli~na sodelovalna izku{nja par meno za denar, prislu`en s naprednih mehanik poceni fa{iranjem mesa, proda vse v{e~na grafika ... ... toda {ibka mogo~e, od oro`ja prek streliva do neprebojnih jo- animacija ob~asna nerazgibanost nedodelan pi~ev. Ko uspe{no iztrebi- vmesnik hro{~i G In kaj vi kot pravnik menite o najnovej{i smrti? Aha. Baba je bila itak neu- mo vse gnilo`ivce, se poja- ravnove{ena in vam se kaj takega ne more zgoditi. vi {efovski patriarh, kombi- Tripwire Interactive / Valve julij 2009 36

×