ความเป็นมา ความสำคัญของภาพและการถ่ายภาพ
ประวัติการถ่ายภาพ <ul><li>อริสโตเติ้ล ได้บันทึกไว้เมื่อ 400 ปี ก่อนคริสต์กาลว่าถ้าเราปล่อยแสงผ่านเข้าไปในช่องเล็กๆ ในห้อ...
กล้องออบสคิวร่าโดย อธานาซิอุส ไคเซอร์ ชาวเยอรมัน ปี ค . ศ . 1646
 
 
 
 
 
 
 
 
ถ่ายภาพ <ul><li>วิชาถ่ายภาพได้มีการพัฒนาต่อเนื่องมากว่า 170 ปี </li></ul><ul><li>ศตวรรษที่ 19 มนุษย์ประสบความสำเร็จในก...
ประวัติการถ่ายภาพในเมืองไทย <ul><li>หนังสือเก่าชื่อ สยามประเภท ฉบับลงวันที่ 11 เมษายน พ . ศ . 2544 กล่าวว่า มีช่างถ่ายร...
ประวัติการถ่ายภาพในเมืองไทย
ประวัติการถ่ายภาพในเมืองไทย
ประวัติการถ่ายภาพในเมืองไทย <ul><li>ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ทรงสนพระทัยการถ่ายรูปเป็นอันม...
ประวัติการถ่ายภาพในเมืองไทย <ul><li>พ . ศ . 2546 สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 5 ใน...
ความหมายของการถ่ายภาพ <ul><li>Photography มีรากศัพท์มาจากภาษากรีก คือ </li></ul><ul><li>Phos – แสงสว่าง </li></ul><ul><l...
ประโยชน์การถ่ายภาพ <ul><li>ด้านการศึกษา </li></ul><ul><li>ด้านการสำรวจค้นคว้า </li></ul><ul><li>ด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์ </l...
วัฒนธรรม  <ul><li>&quot; สิ่งที่มนุษย์เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือผลิตสร้างขึ้น เพื่อความเจริญ </li></ul><ul><li>งอกงามในวิถ...
ประเภทของวัฒนธรรม  <ul><li>วัฒนธรรมทางวัตถุ คือ เครื่องมือ เครื่องใช้ ที่มนุษย์ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อความสุขทางกาย อันได...
วัฒนธรรมอยุธยา <ul><li>ศิลปกรรม  ประกอบด้วย                   1 .   สถาปัตยกรรม  ศิลปะการก่อสร้าง                   2 .  ...
วัฒนธรรมอยุธยา <ul><li>1 .   สถาปัตยกรรม นับตั้งแต่สมัยพระรามาธิบดีที่   1 ( อู่ทอง ) ทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี...
วัฒนธรรมอยุธยา
วัฒนธรรมอยุธยา <ul><li>ต่อมาภายหลังเมื่อสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเสด็จขึ้นไปเสวยราช ณ เมืองพิษณุโลก ได้รับแบบอย่างสถาปัตยกรรม...
วัฒนธรรมอยุธยา
วัฒนธรรมอยุธยา <ul><li>ในสมัยพระเจ้าปราสาททองทรงปราบได้กัมพูชามาขึ้นกับกรุงศรีอยุธยาอีกครั้ง จึงเกิดนิยมถ่ายแบบอย่างพระปรา...
วัฒนธรรมอยุธยา
วัฒนธรรมอยุธยา <ul><li>ในสมัยพระนารายณ์มหาราชมีชาวฝรั่งเศสเข้ามารับราชการในกรุงศรีอยุธยาจึงมีการสร้างตำหนักและอาคาร 2  ช...
วัฒนธรรมอยุธยา <ul><li>ในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศจนถึงเสียกรุงศรีอยุธยา  พ . ศ . 2310   การสร้างเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสองยังเ...
วัฒนธรรมอยุธยา <ul><li>2 . ประติมากรรม     สมัยอยุธยานิยมสร้างพระพุทธรูปแบบศิลปะอู่ทอง ซึ่งแพร่หลายอยู่ในบริเวณแถบนี้ก่อน...
วัฒนธรรมอยุธยา
วัฒนธรรมอยุธยา <ul><li>  ต่อมาภายหลังเมื่อสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถได้เสด็จไปเสวยราชย์ที่พิษณุโลก ทำให้ศิลปะแบบสุโขทัยแพร่หลาย...
วัฒนธรรมอยุธยา <ul><li>ในสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองและสมเด็จพระนารายณ์มหาราช   นิยมสลักพระพุทธรูปด้วยศิลา เชื่อกันว่าในสมั...
วัฒนธรรมอยุธยา <ul><li>พระพุทธรูปทรงเครื่อง นิยมสร้างกันมากในตอนปลายสมัยอยุธยา มี 2  แบบ คือ แบบทรงเครื่องใหญ่ และแบบทรง...
วัฒนธรรมอยุธยา <ul><li>3 .   จิตรกรรม                  จิตรกรรมในสมัยอยุธยาส่วนใหญ่จะเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา  ในระยะแ...
วัฒนธรรมอยุธยา <ul><li>ตั้งแต่สมัยสมเด็จพระเชษฐาธิราชจนสิ้นสุดสมัยอยุธยาจิตรกรรมอยุธยาแสดงให้เห็นถึงลักษณะของจิตรกรรมไทยบร...
วัฒนธรรมอยุธยา <ul><li>4 . ประณีตศิลป์  ตั้งแต่สมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 ( อู่ทอง ) ถึงสมัยสมเด็จ พระบรมไตรโลกนาถ ...
วัฒนธรรมอยุธยา <ul><li>นอกจากนี้วัตถุที่ขุดพบในพระเจดีย์หรือพระปรางค์ต่าง ๆ อาจจัดรวมอยู่ในประณีตศิลป์ได้ เช่น วัตถุที่...
วัฒนธรรมอยุธยา <ul><li>  ต่อมาสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนิยมศิลปะการตกแต่งด้วยการประดับมุก และนิยมสั่งเครื่องถ้วยชามมาจากจี...
วัฒนธรรมอยุธยา <ul><li>  5 . นาฏศิลป์ นับตั้งแต่สมัยพระรามาธิบดีที่ 1 ( อู่ทอง ) จนถึงสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม การแส...
วัฒนธรรมอยุธยา <ul><li>ตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นต้นมา ศิลปะการแสดงที่สำคัญของไทย คือ โขน ละคร และระบำ ซึ่งใช้ผ...
วัฒนธรรมอยุธยา <ul><li>  </li></ul>
วัฒนธรรมอยุธยา <ul><li>วรรณกรรม   ตั้งแต่สมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 ( อู่ทอง ) จนถึงสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมวรรณกรรม...
วัฒนธรรมอยุธยา <ul><li>วรรณกรรมในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช มีวรรณกรรมเกิดขึ้นหลายประเภท เช่น กาพย์ห่อโครง  นิราศ  กาพย์ขั...
วัฒนธรรมอยุธยา <ul><li>ในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ วรรณกรรมได้มีความเจริญสูงสุด   กวีสำคัญในสมัยนี้ คือ เจ้าฟ้าธรรมาธ...
วัฒนธรรมอยุธยา <ul><li>  </li></ul>
วัฒนธรรมอยุธยา <ul><li>ประเพณี ประเพณีสำคัญในสมัยอยุธยา ได้แก่ ประเพณีในราชสำนัก ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากแบบแผนประเพณีที่พร...
วัฒนธรรมอยุธยา <ul><li>นอกจากนี้ ก็ยังมีประเพณีพิธีกรรมต่าง ๆ ที่อยุธยาได้รับอิทธิพลมาจากสุโขทัย ซึ่งส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้...
วัฒนธรรมอยุธยา <ul><li>พระพุทธศาสนา  ในสมัยอยุธยา พระพุทธศาสนาได้มีความเจริญรุ่งเรืองเช่นเดียวกับสมัยสุโขทัยพระมหากษัตริ...
วัฒนธรรมอยุธยา <ul><li>            โปรดเกล้า ฯ ให้ประชุมนักปราชญ์ราชบัณฑิต เพื่อช่วยกันแต่งหนังสือ &quot; มหาชาติคำหลวง &...
วัฒนธรรมอยุธยา <ul><li>  สมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ พระองค์ได้ทรงบูรณปฏิสังขรณ์วัดต่าง ๆ ทั้งในเขตราชธานี และตามหัวเมื...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ความเป็นมา ความสำคัญของภาพและการถ่ายภาพวัฒนธรรม

7,181 views

Published on

Published in: Art & Photos, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
7,181
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
390
Actions
Shares
0
Downloads
28
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ความเป็นมา ความสำคัญของภาพและการถ่ายภาพวัฒนธรรม

 1. 1. ความเป็นมา ความสำคัญของภาพและการถ่ายภาพ
 2. 2. ประวัติการถ่ายภาพ <ul><li>อริสโตเติ้ล ได้บันทึกไว้เมื่อ 400 ปี ก่อนคริสต์กาลว่าถ้าเราปล่อยแสงผ่านเข้าไปในช่องเล็กๆ ในห้องมืด แล้วถือกระดาษขาวให้ห่างจากช่องรับแสงประมาณ 15 ซม . จะปรากฏภาพบนกระดาษมีลักษณะเป็นภาพจริงหัวกลับ แต่เป็นภาพที่ไม่ชัดเจนนัก </li></ul>
 3. 3. กล้องออบสคิวร่าโดย อธานาซิอุส ไคเซอร์ ชาวเยอรมัน ปี ค . ศ . 1646
 4. 12. ถ่ายภาพ <ul><li>วิชาถ่ายภาพได้มีการพัฒนาต่อเนื่องมากว่า 170 ปี </li></ul><ul><li>ศตวรรษที่ 19 มนุษย์ประสบความสำเร็จในการคิดค้น กระบวนการสร้างภาพจากผลการทดลองของนักวิทยาศาสตร์ 2 สาขาวิชาคือ </li></ul><ul><ul><li>สาขาฟิสิกส์ได้แก่เรื่องของแสงและกล้องถ่ายภาพ </li></ul></ul><ul><ul><li>สาขาเคมีในส่วนที่เกี่ยวกับฟิล์ม สารไวแสง และน้ำยาสร้างภาพ </li></ul></ul>
 5. 13. ประวัติการถ่ายภาพในเมืองไทย <ul><li>หนังสือเก่าชื่อ สยามประเภท ฉบับลงวันที่ 11 เมษายน พ . ศ . 2544 กล่าวว่า มีช่างถ่ายรูปครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 3 </li></ul>
 6. 14. ประวัติการถ่ายภาพในเมืองไทย
 7. 15. ประวัติการถ่ายภาพในเมืองไทย
 8. 16. ประวัติการถ่ายภาพในเมืองไทย <ul><li>ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ทรงสนพระทัยการถ่ายรูปเป็นอันมาก </li></ul>
 9. 17. ประวัติการถ่ายภาพในเมืองไทย <ul><li>พ . ศ . 2546 สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 5 ในฐานะ พระบิดาแห่งการถ่ายภาพไทย </li></ul><ul><li>11 มกราคม 2548 ถวายสมัญญาแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในฐานะ พระบิดาแหง่การถ่ายภาพไทย </li></ul><ul><li>กำหนดวันที่ 23 พฤศจิกายน เป็นวันนักถ่ายภาพไทย </li></ul>
 10. 18. ความหมายของการถ่ายภาพ <ul><li>Photography มีรากศัพท์มาจากภาษากรีก คือ </li></ul><ul><li>Phos – แสงสว่าง </li></ul><ul><li>Graphein – การเขียน </li></ul><ul><li>การเขียนด้วยแสงสว่าง </li></ul>
 11. 19. ประโยชน์การถ่ายภาพ <ul><li>ด้านการศึกษา </li></ul><ul><li>ด้านการสำรวจค้นคว้า </li></ul><ul><li>ด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์ </li></ul><ul><li>ด้านการสื่อความหมาย </li></ul><ul><li>สามารถบันทึกเหตุการณ์ต่างๆ เป็นช่วงได้ </li></ul><ul><li>ประกอบหลักฐานเอกสาร </li></ul><ul><li>ศิลปะ </li></ul><ul><li>สร้างความเพลิดเพลิน </li></ul>
 12. 20. วัฒนธรรม <ul><li>&quot; สิ่งที่มนุษย์เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือผลิตสร้างขึ้น เพื่อความเจริญ </li></ul><ul><li>งอกงามในวิถีแห่งชีวิตของส่วนรวม ถ่ายทอดกันได้ เอาอย่างกันได้ .......... คือผลิตผลของส่วนรวมที่มนุษย์ได้เรียนรู้มาจากคนแต่ก่อนสืบต่อเป็นประเพณีกันมา .......... คือความรู้สึก ความคิดเห็น ความประพฤติ และกิริยาอาการ หรือ </li></ul><ul><li>การกระทำใดๆ ของมนุษย์ใน ส่วนรวมลงรูปเป็นพิมพ์เดียวกัน และสำแดงออกมาให้ปรากฏเป็นภาษา . ศิลปะ ความเชื่อถือ ระเบียบประเพณี เป็นต้น .......... คือมรดกแห่งสังคม ซึ่งสังคมรับและรักษาไว้ให้เจริญงอกงาม </li></ul><ul><li>เป็นผลิตผลของส่วนรวมที่มนุษย์ได้เรียนรู้มาจากคนแต่ก่อนสืบต่อเป็นประเพณีกันมา ( พระยาอนุมานราชธน ) </li></ul>
 13. 21. ประเภทของวัฒนธรรม <ul><li>วัฒนธรรมทางวัตถุ คือ เครื่องมือ เครื่องใช้ ที่มนุษย์ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อความสุขทางกาย อันได้แก่ ยานพาหนะ ที่อยู่อาศัย ตลอดจนเครื่องป้องกันตัวให้รอดพ้นจากอันตรายทั้งปวง </li></ul><ul><li>วัฒนธรรมทางจิตใจ เป็นเรื่องเกี่ยวกับเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของมนุษย์ เพื่อให้เกิดปัญญาและมีจิตใจที่งดงาม อันได้แก่ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม คติธรรม ตลอดจน ศิลปะ วรรณคดี และระเบียบแบบแผนของขนบธรรมเนียม ประเพณี </li></ul>
 14. 22. วัฒนธรรมอยุธยา <ul><li>ศิลปกรรม  ประกอบด้วย                   1 .   สถาปัตยกรรม  ศิลปะการก่อสร้าง                   2 .   ประติมากรรม  ศิลปะการสร้างพระพุทะรูป                   3 .   จิตรกรรม  ศิลปะการวาดภาพ เขียนภาพ                 4 .   ประณีตศิลป์  ศิลปะที่ใช้ความละเอียด เรียบร้อย สวยงาม                 5 .   นาฏศิลป์    ศิลปะการแสดง </li></ul>
 15. 23. วัฒนธรรมอยุธยา <ul><li>1 .   สถาปัตยกรรม นับตั้งแต่สมัยพระรามาธิบดีที่   1 ( อู่ทอง ) ทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี  จนถึงแผ่นดินพระบรมไตรโลกนาถ  สถาปัตยกรรมนิยมสร้างแบบศิลปะลพบุรี หรืออู่ทอง  เช่น  พระปรางค์ที่วัดพุทไธศวรรย์   </li></ul><ul><li>วัดพระราม  วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ  วัดราชบูรณะ </li></ul>
 16. 24. วัฒนธรรมอยุธยา
 17. 25. วัฒนธรรมอยุธยา <ul><li>ต่อมาภายหลังเมื่อสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเสด็จขึ้นไปเสวยราช ณ เมืองพิษณุโลก ได้รับแบบอย่างสถาปัตยกรรมศิลปะสุโขทัยเข้ามาด้วย โดยมักสร้างพระสถูปอันเป็นหลักของพระอาราม เป็นเจดีย์แบบทรงลังกา มากกว่าการสร้างพระปรางค์อย่างตอนแรก เช่น เจดีย์ใหญ่ 3 องค์ ในวัดพระศรีสรรเพชญ พระเจดีย์ใหญ่วัดชัยมงคล </li></ul>
 18. 26. วัฒนธรรมอยุธยา
 19. 27. วัฒนธรรมอยุธยา <ul><li>ในสมัยพระเจ้าปราสาททองทรงปราบได้กัมพูชามาขึ้นกับกรุงศรีอยุธยาอีกครั้ง จึงเกิดนิยมถ่ายแบบอย่างพระปรางค์และสถาปัตยกรรมของขอมมาสร้างในอยุธยา เช่น พระปรางค์ใหญ่ที่วัดไชยวัฒนาราม และนิยมสร้างพระเจดีย์เหลี่ยมหรือเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสองขึ้นด้วย องค์ที่งดงามมาก เช่น ที่วัดชุมพลนิกายา </li></ul>
 20. 28. วัฒนธรรมอยุธยา
 21. 29. วัฒนธรรมอยุธยา <ul><li>ในสมัยพระนารายณ์มหาราชมีชาวฝรั่งเศสเข้ามารับราชการในกรุงศรีอยุธยาจึงมีการสร้างตำหนักและอาคาร 2 ชั้นที่ก่อด้วยอิฐ ซึ่งมีความมั่นคงและถาวรมากขึ้น ต่างจากเดิมที่เคยใช้อิฐหรือศิลาเฉพาะการสร้างศาสนสถานเท่านั้น </li></ul>
 22. 30. วัฒนธรรมอยุธยา <ul><li>ในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศจนถึงเสียกรุงศรีอยุธยา  พ . ศ . 2310   การสร้างเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสองยังเป็นที่นิยมกัน เช่น เจดีย์วัดภูเขาทอง    โบสถ์วิหารสมัยอยุธยาตอนปลายมักทำฐานและหลังคาเป็นเส้นอ่อนโค้ง   มักใช้เสากลมก่ออิฐสอปูน  ตรงหัวเสาจะมีบัวทำเป็นบัวตูม </li></ul>
 23. 31. วัฒนธรรมอยุธยา <ul><li>2 . ประติมากรรม     สมัยอยุธยานิยมสร้างพระพุทธรูปแบบศิลปะอู่ทอง ซึ่งแพร่หลายอยู่ในบริเวณแถบนี้ก่อนที่จะมีการสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี   ความนิยมนี้สืบต่อมาจนถึงสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ   ลักษณะของพระพุทธรูปแบบอู่ทอง คือ จะมีไรพระศกและชายจีวรปลายตัดเป็นเส้นตรง </li></ul>
 24. 32. วัฒนธรรมอยุธยา
 25. 33. วัฒนธรรมอยุธยา <ul><li>  ต่อมาภายหลังเมื่อสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถได้เสด็จไปเสวยราชย์ที่พิษณุโลก ทำให้ศิลปะแบบสุโขทัยแพร่หลายเข้ามายังอยุธยามากกว่าแต่ก่อน  จึงเกิดมีประติมากรรมที่มีลักษณะเป็นแบบอยุธยาอย่างแท้จริง แต่รุ่นแรกยังมีลักษณะของแบบอู่ทองปนอยู่บ้าง ส่วนมากไม่งามเท่าแบบสุโขทัย </li></ul>
 26. 34. วัฒนธรรมอยุธยา <ul><li>ในสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองและสมเด็จพระนารายณ์มหาราช   นิยมสลักพระพุทธรูปด้วยศิลา เชื่อกันว่าในสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองไทยปราบเขมรได้จึงนิยมใช้หิน ( ศิลา ) สลักพระพุทธรูปตามอย่างเขมรอยู่ระยะหนึ่ง ลักษณะเฉพาะคือมักมีพระเนตรและพระโอษฐ์เป็นขอบสองชั้น หรือมีพระมัสสุบาง ๆ อยู่เหนือพระโอษฐ์ </li></ul>
 27. 35. วัฒนธรรมอยุธยา <ul><li>พระพุทธรูปทรงเครื่อง นิยมสร้างกันมากในตอนปลายสมัยอยุธยา มี 2 แบบ คือ แบบทรงเครื่องใหญ่ และแบบทรงเครื่องน้อย เป็นลักษณะแบบอยุธยาอย่างแท้จริง </li></ul>
 28. 36. วัฒนธรรมอยุธยา <ul><li>3 .   จิตรกรรม                  จิตรกรรมในสมัยอยุธยาส่วนใหญ่จะเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา  ในระยะแรกได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะแบบลพบุรี   </li></ul><ul><li>สุโขทัย  และลังการวมอยู่ด้วย  โดยจะมีบางภาพที่มีลักษณะแข็งและหนัก  ใช้สีดำ  ขาว  และแดง  มีการปิดทองบนภาพบ้างเล็กน้อย </li></ul><ul><li>  เช่น  ภาพเขียนบนผนังในกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ  ซึ้งสร้างขึ้นสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่   2 ( เจ้าสามพระยา )    แต่ระยะหลังจิตรกรรม </li></ul><ul><li>ในสมัยอยุธยามักเป็นภาพวาดเกี่ยวกับเรื่องไตรภูมิ  ซึ่งมีภาพพุทธประวัติประกอบ </li></ul>
 29. 37. วัฒนธรรมอยุธยา <ul><li>ตั้งแต่สมัยสมเด็จพระเชษฐาธิราชจนสิ้นสุดสมัยอยุธยาจิตรกรรมอยุธยาแสดงให้เห็นถึงลักษณะของจิตรกรรมไทยบริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์ สีที่วาดนิยมใช้หลายสี นิยมปิดทองลงบนรูปและลวดลาย แต่การเขียนภาพต้นไม้ ภูเขา และน้ำ แสดงให้เห็นอิทธิพลของศิลปะจีนอยู่บ้าง </li></ul>
 30. 38. วัฒนธรรมอยุธยา <ul><li>4 . ประณีตศิลป์ ตั้งแต่สมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 ( อู่ทอง ) ถึงสมัยสมเด็จ พระบรมไตรโลกนาถ งานประณีตศิลป์แบบอยุธยาที่พบ ได้แก่ เครื่องไม้ เช่น ประตูจำหลัก ธรรมาสน์ ตู้หนังสือพระไตรปิฎก หีบใส่หนังสือสวดและหนังสือเทศน์ เครื่องไม้เหล่านี้มักทำฐานหรือหลังคาเป็นแบบอ่อนโค้ง </li></ul>
 31. 39. วัฒนธรรมอยุธยา <ul><li>นอกจากนี้วัตถุที่ขุดพบในพระเจดีย์หรือพระปรางค์ต่าง ๆ อาจจัดรวมอยู่ในประณีตศิลป์ได้ เช่น วัตถุที่ขุดพบที่พระปรางค์วัดราชบูรณะ </li></ul>
 32. 40. วัฒนธรรมอยุธยา <ul><li>  ต่อมาสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนิยมศิลปะการตกแต่งด้วยการประดับมุก และนิยมสั่งเครื่องถ้วยชามมาจากจีน โดยส่งลายไทยออกไปเป็นแบบอย่าง เรียกว่า “ เครื่องเบญจรงค์ ” ซึ่งสีภายในมักเป็นสีเขียว </li></ul>
 33. 41. วัฒนธรรมอยุธยา <ul><li>  5 . นาฏศิลป์ นับตั้งแต่สมัยพระรามาธิบดีที่ 1 ( อู่ทอง ) จนถึงสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม การแสดงแต่เดิมคงจะเป็นการละเล่นพื้นบ้าน ส่วนใหญ่เป็นการฟ้อนรำในพิธีกรรมต่าง ๆ ทั้งพระราชพิธีและพิธีของชาวบ้าน โดยศิลปะการแสดงเริ่มมีแบบแผนขึ้นในสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 ( เจ้าสามพระยา ) ซึ่งได้รับแบบอย่างมาจากละครหลวงของเขมร โดยโปรดเกล้า ฯ ให้มี “ การเล่นดึกดำบรรพ์ ” ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากเขมร ภายหลังได้พัฒนามาเป็นนาฏศิลป์ไทยประเภทหนึ่งที่เรียกว่า “ โขน ” </li></ul>
 34. 42. วัฒนธรรมอยุธยา <ul><li>ตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นต้นมา ศิลปะการแสดงที่สำคัญของไทย คือ โขน ละคร และระบำ ซึ่งใช้ผู้ชายเป็นผู้แสดง และมีการฟ้อนรำที่ผู้หญิงแสดงเป็นหมู่ ในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ พระองค์โปรดการเล่นละครมาก จึงได้มีการส่งเสริมการละครจนเจริญรุ่งเรืองสืบต่อมา สมัยนี้จะมีละคร 2 ประเภท คือ ละครใน ใช้ตัวละครเป็นหญิงทั้งหมด และละครนอกใช้ตัวละครเป็นผู้ชายทั้งหมด </li></ul><ul><li>   </li></ul>
 35. 43. วัฒนธรรมอยุธยา <ul><li>  </li></ul>
 36. 44. วัฒนธรรมอยุธยา <ul><li>วรรณกรรม ตั้งแต่สมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 ( อู่ทอง ) จนถึงสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมวรรณกรรมไทยเจริญรุ่งเรืองมาก โดยเฉพาะวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาและพระมหากษัตรย์ นิยมแต่งเป็นร้อยกรอง ส่วนใหญ่เป็นลิลิต มีคำภาษาบาลีสันสกฤต และเขมรเข้ามาปะปนอยู่มาก      วรรณกรรมที่สำคัญในสมัยอยุธยายุคต้น ๆ ได้แก่ ลิลิตโองการแช่น้ำในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 ( อู่ทอง ) </li></ul><ul><li>มหาชาติคำหลวง และ ลิลิตยวนพ่ายในสมัยพระบรมไตรโลกนาถ  กาพย์มหาชาติ ในสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม </li></ul>
 37. 45. วัฒนธรรมอยุธยา <ul><li>วรรณกรรมในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช มีวรรณกรรมเกิดขึ้นหลายประเภท เช่น กาพย์ห่อโครง  นิราศ  กาพย์ขับไม้  ฉันท์ที่แต่งเป็นเรื่องราว เป็นต้น ซึ่งมุ่งสร้างสรรค์ในทางพระพุทธศาสนาเป็นหลัก  นอกจากนี้ยังมีวรรณกรรมประเภทสดุดีอีกด้วยวรรณกรรมสมัยนี้ เช่น   - สมุทรโฆษคำฉันท์  พระราชนิพนธ์ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช        - เสือโคคำฉันท์ ประพันธ์โดย พระมหาราชครู - จินดามณี ประพันธ์โดยพระโหราธิบดีหนังสือแบบเรียนเล่มแรกของไทย - พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา  ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์ หลวงประเสริฐอักษรนิติ์ได้มาจากบ้านราษฎรแห่งหนึ่ง        - กำสรวลศรีปราชญ์ ผู้ประพันธ์ ศรีปราชญ์ </li></ul>
 38. 46. วัฒนธรรมอยุธยา <ul><li>ในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ วรรณกรรมได้มีความเจริญสูงสุด   กวีสำคัญในสมัยนี้ คือ เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร ( เจ้าฟ้ากุ้ง ) ในยุคนี้มีกวีเป็นสตรีอยู่ด้วย คือ เจ้าฟ้ากุณฑล และเจ้าฟ้ามงกุฎ รวมทั้งมีงานวรรณกรรมที่เกิดขึ้นใหม่อีกหลายประเภท เช่น ประเภทกลอนเพลง กลอนบทละคร กลบท และกาพย์เห่เรือ   จึงทำให้ได้ชื่อว่าเป็นยุคที่วรรณกรรมประเภทกาพย์เจริญรุ่งเรืองสูงสุด และมีความไพเราะมากที่สุด วรรณกรรมที่สำคัญ ในยุคนี้มีด้วยกันหลายเรื่อง เช่น ๑ . นันโทปนันทสูตรคำหลวง         ๒ . พระมาลัยคำหลวง         ๓ . กาพย์เห่เรือ พระนิพนธ์ของเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร ( เจ้าฟ้ากุ้ง ) </li></ul>
 39. 47. วัฒนธรรมอยุธยา <ul><li>  </li></ul>
 40. 48. วัฒนธรรมอยุธยา <ul><li>ประเพณี ประเพณีสำคัญในสมัยอยุธยา ได้แก่ ประเพณีในราชสำนัก ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากแบบแผนประเพณีที่พราหมณ์นำมาจากเขมร   พราหมณ์เหล่านี้มีส่วนสำคัญในการประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยา นอกจากนี้ยังมีพระราชพิธีอื่น ๆ อีกเช่น พระราชพิธีพิรุณศาสตร์ ( พิธีขอฝน ) พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ( พิธีทำขวัญพืชผล ) เป็นต้น </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 41. 49. วัฒนธรรมอยุธยา <ul><li>นอกจากนี้ ก็ยังมีประเพณีพิธีกรรมต่าง ๆ ที่อยุธยาได้รับอิทธิพลมาจากสุโขทัย ซึ่งส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทลัทธิลังกาวงศ์ เช่น ประเพณีการบวช การทอดกฐิน การเวียนเทียน เนื่องในวันสำคัญทางศาสนาตลอดจนคตินิยมในการสร้างวัด   เจดีย์ในเขตพระราชฐาน รวมทั้งยังได้รับอิทธิพลความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู ผ่านทางเขมร เข้ามาประยุกต์ใช้ด้วย  เช่น พิธีทำขวัญเดือน การโกนผมไฟของเด็กทารก พิธีโกนจุก พิธีสะเดาะเคราะห์ ทำบุญขึ้นบ้านใหม่  เป็นต้น  ซึ่งประเพณีบางอย่าง อยุธยาก็รับเอาคตินิยมทั้งของพุทธและพราหมณ์ผสมผสานกัน เช่น พิธีแต่งงาน การทำบุญวันเกิด เป็นต้น </li></ul>
 42. 50. วัฒนธรรมอยุธยา <ul><li>พระพุทธศาสนา ในสมัยอยุธยา พระพุทธศาสนาได้มีความเจริญรุ่งเรืองเช่นเดียวกับสมัยสุโขทัยพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงเป็นองค์อุปถัมภกพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดี มีการสร้างวัดวาอารามอย่างแพร่หลาย เช่น ในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ           ทรงอุทิศที่พระราชวังเดิมในกรุงศรีอยุธยามาสร้างเป็นวัดในเขตพระราชวัง ( วัดพระศรีสรรเพชญ ) เพื่อใช้ประกอบพิธีสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยเป็นวัดที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษา             </li></ul>
 43. 51. วัฒนธรรมอยุธยา <ul><li>            โปรดเกล้า ฯ ให้ประชุมนักปราชญ์ราชบัณฑิต เพื่อช่วยกันแต่งหนังสือ &quot; มหาชาติคำหลวง &quot; ซึ่งเป็นวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา            ทรงผนวชที่วัดจุฬามณี เมืองพิษณุโลก เมื่อ พ . ศ . 2008 นับเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของอาณาจักรอยุธยาที่ทรงออกผนวชขณะครองราชสมบัติ ทำให้มีเจ้านายและขุนนางตามเสด็จอุปสมบทเป็นจำนวนมาก มีผลให้เกิดความนิยมในหมู่ราษฎรชาวไทยที่จะออกบวชเพื่อศึกษาธรรมวินัยในเวลาต่อมา </li></ul>
 44. 52. วัฒนธรรมอยุธยา <ul><li>  สมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ พระองค์ได้ทรงบูรณปฏิสังขรณ์วัดต่าง ๆ ทั้งในเขตราชธานี และตามหัวเมืองต่าง ๆ ที่อยู่ห่างไกลออกไป โปรดเกล้า ฯ ให้มีการศึกษาพระไตรปิฎกอย่างกว้างขวางแก่บรรดากุลบุตรที่เข้าอุปสมบทในวัดต่าง ๆ ในสมัยนี้กษัตริย์แห่งลังกาได้แต่งราชทูตมาเจริญสัมพันธ์ไมตรีกับอยุธยาใน พ . ศ . 2296 และขอให้อยุธยาช่วยส่งคณะสงฆ์ไปสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาที่ลังกาด้วย เนื่องจากในช่วงเวลานั้น พระพุทธศาสนาที่ลังกาอยู่ในสภาพที่เสื่อมโทรม  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศจึงทรงนิมนต์พระอุบาลี และพระอริยมุนีเป็นหัวหน้าคณะสมณทูตเดินทางไปลังกาเพื่อทำพิธีอุปสมบทสให้กับกุลบุตรชาวลังกา พระพุทธศาสนาจากกรุงศรีอยุธยาจึงไปประดิษฐาน ณ อาณาจักรลังกา มีชื่อเรียกว่า “ นิกายสยามวงศ์ ” นับตั้งแต่นั้น   </li></ul>

×