Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Falke School

317 views

Published on

Published in: Technology, Travel
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Falke School

  1. 1. Marc de Bel
  2. 2. Geboorte, opleiding en werk <ul><li>geboorte : 7 mei 1954 te Kruishoutem </li></ul><ul><li>opleiding: leraarsopleiding Glorieux instituut </li></ul><ul><li> Oostakker </li></ul><ul><li>Werk : onderwijzer en fulltime schrijver en illustrator </li></ul>
  3. 3. Zijn gezinetje <ul><li>De vrouw: Mie </li></ul><ul><li>De kinder en: Elf, Aim, Ayan en Allen </li></ul><ul><li>De kleinkinderen: Musse, Wiebe, Pitte, Noon, Aylin </li></ul>
  4. 4. Dit boek moet je ook is lezen <ul><li>Blinker </li></ul><ul><li>En de bende van bork </li></ul>
  5. 5. Bijzonderheden en uitspraken <ul><li>Bijzonderheden: een eigen uitgeverij </li></ul><ul><li>Uitspraken: kinderen doen lachen </li></ul>
  6. 6. Ontvangen prijzen <ul><li>Kinder en jeugd jury </li></ul><ul><li>1988 Het ei van oom Trotter </li></ul><ul><li>1990 Blinker en de bakfietsbioscoop </li></ul><ul><li>1992 Nikki Nikkel </li></ul><ul><li>1994 Het web van een suikerspin </li></ul><ul><li>1994 De zusjes Kriegel </li></ul><ul><li>1997 De monsters van Frankenzwein </li></ul><ul><li>1997 De katten van Kruisem </li></ul><ul><li>1998 Marlus </li></ul><ul><li>1999 Fiks en Flora </li></ul>
  7. 7. doei

×