Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Irlanda Power Point

1,502 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Irlanda Power Point

 1. 1. IRLANDA Ferran Portet 5è Primària.
 2. 2. O N E S T R O B A IR L A N D A ?
 3. 3. IN T R O D U C C IÓ N o m o fic ia l: R e p ú b lic a d ’Ir la n d a S uperfíc ie: 7 0 .7 8 5 k m 2 P o bla c ió : 3 .6 4 7 .0 0 0 h a b . C a pita l: D u b lí n C iuta ts princ ipa ls : C o r k , L im e r ic k i G a lw a y M o neda : E u r o I dio m es o fic ia ls : Ir la n d è s i A n g lè s
 4. 4. S ÍM B O L S D ’IR L A N D A Bandera: Té tres ratlles verticals amb els colors següents: verd, blanc i taronja. Escut
 5. 5. G E O G R A F IA Irlanda es troba al nord d’Europa, i forma part de les illes britàniques.. És un illa que està envoltada de centenars d’illots. El seu relleu és molt planers i la costa irlandesa és més muntanyosa. A Irlanda hi ha molts llacs perquè plou molt.
 6. 6. CLIMA • El clima durant l’any és molt divers, està caracteritzat per les pluges. • Les temperatures a l’estiu no són gaire elevades, els estius són més haviat suaus. • Durant l’hivern gairebé no glaça, les temperatures també són suaus. Normalment a Irlanda plou uns 275 dies a l’any.
 7. 7. ESPORTS Fútbol G a èlic • É s la vers ió irla ndes a del P es c a fútbol, i es c a ra c teritza • L a pes c a és un a ltre per s er m és rà pid, ja que es port m olt pra c tic a t té una m es c la de rug by. deg ut a la qua ntita t de A I rla nda és m olt c oneg ut rius i lla c s que hi ha a l a ques t es port. L a pilota pa ís . A m és c om que és una m ic a m és petita plou dura nt tot l’a ny fa que la del futbol que es pug ui pes c a r tra dic iona l. m olt m és bé. C ic lis m e • A na r a m b bic ic leta per I rla nda és una bona a ventura per c onèix er lloc s m olt bonic s del pa ís . A ix ò fa que s ig ui un
 8. 8. CULTURA CULTURA • A Irlanda la música és molt important. Un dels primers instruments musicals més important d’aquest país va ser l’arpa. Però amb el temps va anar perdent importància i es feia servir molt una variant de la flauta, que era la gaita (uilleann pipe ). • La Dansa Irlandesa va sorgir a finals del 1.800 i actualment és molt reconeguda i valorada per la qualitat que té aquesta dansa i la música tradicional que l’acompanya. Algunes de les persones que han fet coneguda aquesta dansa han estat Enya, The Dubliners i The Chieftains.
 9. 9. M E N J A R T R A D IC IO N A L L a c uina irla ndes a c o m bina els m èto des tra dic io na ls fra nc es o s a m b la qua lita t del pro duc tes irla ndès pel que fa a to t tipus d’a lim ents . E s m enja m o lta c a rn, peix i pa ta tes . E l peix que m és es c o ns um eix és : el s a lm ó , les a ng uiles i les truites , ta nt de m a r c o m de riu.
 10. 10. TRANSPORTS A Ir la n d a e l m itjà d e tr a n s p o r t m é s h a b itu a l p e r r e c o r r e r e l p a í s é s e l c o tx e . P e r ò la b ic ile ta i e l tr e n ta m b é s ’u tilitz a fo r ç a . U n m itjà d e tr a n s p o r t m a r í tim m o lt im p o r ta n t é s e l v a ix e ll q u e s ’u tilitz a m o lt p e r la p e s c a d e p e ix i p e r tr a n s p o r ta r m e r c a d e r ie s c a p a Ir la n d a o c a p a a ltr e s p a ï s o s . L ’a v ió ig u a l q u e e l v a ix e ll é s m o lt im p o r ta n t p e r q u è s ó n le s ú n iq u e s fo r m e s d e tr a n s p o r t d e p e r s o n e s p e r a r r ib a r a l p a í s .
 11. 11. L L O C S P E R V IS IT A R A l c e n tr e d e la c iu ta t d e D u b lí n , h i h a d ife r e n ts e d ific is q u e s ó n fo r ç a in te r e s s a n ts p e r la s e v a a r q u ite c tu r a , c o m la s e u d e l p a r la m e n t i e l M u s e u d ’E s c r ip to r s d e D u b lí n . E l D u b lí n C a s tle , é s u n e d ific i d e l s e g le X III q u e e s tà c o n s id e r a t u n d e ls s í m b o ls d e la c iu ta t. M o lts d e ls tu r is te s q u e v is ite n e l p a í s e s d e d iq u e n a r e c ó r r e r la c o s ta ir la n d e s a i l’in te r io r d e l p a í s ja q u e e ls s e u s p a is a tg e s s ó n m o lt b o n ic s d e v e u r e p e r la v e r d ó q u e te n e n .

×