Successfully reported this slideshow.

Rapport zoutopdekaart

3,752 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Rapport zoutopdekaart

 1. 1. FND Delta Werken nr 2 Zout op de kaart
 2. 2. Inhoud Hoofdstuk 1 Zout op de kaart 4 Hoofdstuk 2 Zoutreductie: een veelvoud aan mogelijkheden 8 Hoofdstuk 3 Marketing van zoutreductie 24 Hoofdstuk 4 De organisatie van zoutreductie 26 Epiloog 28 Appendix I 30 Appendix II 32 Literatuurlijst 36
 3. 3. Zout op de kaart Maart 2010
 4. 4. Zout op de kaart Hoofdstuk 1 Zout in voeding is lange tijd onderbelicht geweest. Consumentenorganisaties, NGO’s, overheid en bedrijfsleven richtten zich vooral op (verzadigde en trans) vetten en, vanzelfsprekend, op de overgewichtstrend. Vandaar dat zout ook wordt aangeduid als de ‘silent De bevindingen onder de Indianenstam zijn killer’ [1], een ‘sluipmoordenaar’ die, laag op de in de tachtiger jaren ook meegenomen in een maatschappelijke agenda, ongemerkt (via verwerkte internationaal onderzoek (in 32 landen) met de voedingsmiddelen) het lichaam binnendringt. naam Intersalt [5], waarin de correlatie tussen Daarmee wordt concreet bedoeld dat een overmatige zoutconsumptie en een verhoogde bloeddruk werd zoutconsumptie - om precies te zijn de natriumcom- vastgesteld. Behalve studies over de relatie tussen ponent (zie kader Onmisbaar) - leidt tot een hogere zoutconsumptie en een verhoogde bloeddruk, zagen bloeddruk. Een hogere bloeddruk verhoogt in de loop der jaren ook studies het levenslicht op zijn beurt de kans op hart- en vaatziekten. waarin werd gesteld dat te veel zout kan leiden tot botontkalking [6], maagkanker [7] en obesitas onder Zoutarme Indianen kinderen (stimuleren van softdrinks-consumptie) [8]. Er zijn inmiddels tal van onderzoeken uitgevoerd waarin deze rol aan het licht is gekomen. Een van de Inmiddels is er zoveel (klinische) wetenschappelijke eerste studies, uitgevoerd in de jaren zeventig, liet bewijslast voor de relatie tussen natriuminname zien dat een Indianenstam in Brazilië (Yanomamo) en een verhoogde bloeddruk (zie ook de studies die geen zout gebruikte, geen last had van hoge van Cook [9] en He en McGregor [10]) dat politiek, bloeddruk [2]. Ook op hogere leeftijd trad geen bedrijfsleven en NGO’s zout hoger op de agenda noemenswaardige bloeddrukverhoging op. hebben gezet. WHO trekt aan de bel In 2003 publiceert de World Health Organisation Onmisbaar (WHO) haar Independent Expert Report on Diet en Natrium, in het Engels sodium genoemd, is een Chronic Disease [11]. In het rapport staat dat een dieet onmisbaar mineraal dat verschillende functies in dat weinig zout, verzadigd vet en suiker bevat, helpt het lichaam vervult . Samen met kalium zorgt [3] om chronische ziekten, zoals hart- en vaatziekten, natrium voor een evenwichtige vochtbalans aan te pakken. De last van chronische ziekten, die en voor het transport van voedingsstoffen en voor een belangrijk deel voedingsgerelateerd zijn, andere moleculen in en uit de cellen. Verder neemt volgens de WHO alleen maar toe. Momenteel speelt natrium een rol bij de overdracht van zijn niet-overdraagbare ziekten, zoals hart- en zenuwimpulsen en bij spiersamentrekkingen. vaatziekten en kanker, verantwoordelijk voor bijna Ten slotte helpt natrium bij het handhaven van 60 procent van de 57 miljoen doden per jaar wereld- het zuur-base-evenwicht in het lichaam. Er is geen wijd. De WHO stelt dat slechts een beperkt aantal eenduidige minimumnorm voor natriumintake. risicofactoren hiervoor verantwoordelijk is. Tot de De schattingen lopen uiteen van 1 gram keuken- ‘usual suspects’ behoren een hoog cholesterolgehalte zout (opgebouwd uit 400 mg natrium en 600 mg en een te hoge bloeddruk. chloride) tot 2,4 gram keukenzout [4] per dag. 4 ZOuT Op DE kAART
 5. 5. Hoofdstuk 1 Gezondheidsraad: beperk inname tot 6 gram ‘Zout is natuurlijk een aantrekkelijke grondstof voor In ons land gaf de Gezondheidsraad in 2006 het productontwikkelaars: het is goedkoop en het trekt startschot voor het offensief tegen zout. In de de smaak omhoog’, aldus kees den uijl, business Richtlijnen Goede Voeding deed de raad de aanbe- development manager bij Euroma en innovatiema- veling om per dag niet meer dan 6 gram keukenzout kelaar bij Food Nutrition Delta. (2,4 gram natrium) te gebruiken [12]. Toch zal het bedrijfsleven wel moeten. De toene- In de vorige Richtlijnen, die in 1986 werden gepubli- mende druk van overheid en partijen als de ceerd, lag het advies nog beduidend hoger, namelijk Consumentenbond [16] zorgt ervoor dat zout, of beter op 9 gram keukenzout (3,6 gram natrium). gezegd het zoutgehalte, een issue is waaraan de industrie zich niet kan en wil onttrekken, getuige de kijkend naar de zoutintake in ons land, is de initiatieven die in een recent verleden zijn opgezet zesgramsnorm behoorlijk ambitieus. De Consumen- door unilever, HAk en andere ondernemingen. tenbond becijferde dat de gemiddelde zoutinname ligt tussen de 10 en 12 gram keukenzout per persoon Brood, vleeswaren, soepen per dag. Marianne Geleijnse (Wageningen uR) schat Het spreekt vanzelf dat niet elke tak binnen de de zoutinname zo rond de tien gram per persoon per Nederlandse voedingsmiddelenindustrie dezelfde dag. inspanningen hoeft te verrichten. In de praktijk blijkt dat binnen productgroepen het zoutgehalte Een recente peiling van het RIVM in Doetinchem [13] per product aanzienlijk uiteen kan lopen. Het is onder 333 personen laat zien dat het gemiddelde op logisch dat vooral fabrikanten worden uitgedaagd die 8,8 gram ligt. Opvallend is wel dat de intake sterk voedingsmiddelen produceren die in belangrijke mate verschilt per doelgroep. Mannen in de leeftijdsgroep bijdragen aan de zoutintake. Brood, kaas, vleeswaren van 19 tot 49 jaar hebben een inname van 10,1 gram en soepen zijn samen alleen al verantwoordelijk voor per dag. Vrouwen in de leeftijdscategorie van 50 tot de helft van de zoutinname via verwerkte voeding 70 jaar nemen beduidend minder zout in, namelijk (Voedselconsumptiepeiling 1998). 7,5 gram. De beperking van de steekproef is wel dat de populatie in Doetinchem niet representatief Het is logisch dat een significante reductie van hoeft te zijn voor de gehele bevolking. Daarnaast is zout in deze productgroepen een aanzienlijke vanwege de peiling het bewustzijn omtrent zout gezondheidswinst op gaat leveren. Dat laat niet (consumptie) in Doetinchem waarschijnlijk hoger dan onverlet dat producenten van andere, minder zoute elders in Nederland. productgroepen (of die producten maken die minder vaak geconsumeerd worden) zich kunnen verschuilen Industrie uitgedaagd achter de ruggen van de eerstgenoemden. Met andere woorden, de zoutintake moet met minimaal 30 procent worden teruggedrongen. Omdat consumenten circa driekwart van de Zoutinname per productgroep dagelijkse zoutinname via processed foods binnen- Brood 28 % krijgen, speelt de industrie een doorslaggevende kaas 11 % rol. Inmiddels zijn er ook bedrijven, zoals unilever [14] Vlees(waren) 10 % en HAk [15], die bepaalde hoeveelheden zout uit hun producten hebben gehaald. Er moeten er echter nog Soepen 7% vele volgen. Omdat zout een goedkope grondstof Bron: Voedselconsumptiepeiling onder is, zal een overgang voor menig bedrijf niet altijd jongvolwassenen, 2003 gemakkelijk zijn. ZOuT Op DE kAART 5
 6. 6. Hoofdstuk 1 FNLI: sectorbrede inspanning De vraag rest: hoe kan de voedingsmiddelenindustrie Christine Grit van de Federatie Nederlandse het zoutprobleem aanpakken? In het rapport geven Levensmiddelen Industrie: ‘De sector als geheel moet we een overzicht van de verschillende vormen van het zout te lijf gaan. uiteindelijk moeten consumenten aanpak. In sommige gevallen volstaat simpelweg wennen aan een minder zoute smaak, waardoor deze een zoutreductie zonder hulpmiddelen. In de meeste de norm wordt. Dit proces werkt het beste als iedere gevallen, zeker als de reductie substantieel is, zal het producent meedoet.’ natrium moeten worden vervangen door allerhande hulpmiddelen. Duidelijk is wel dat de eerste stap, zeg de reductie tot 10 tot 15 procent, relatief gemakkelijk is. Het is meer de tweede stap die de nodige hoofdbrekens op zal leveren… 6 ZOuT Op DE kAART
 7. 7. ZOuT Op DE kAART 7
 8. 8. Zoutreductie: Hoofdstuk 2 een veelvoud aan mogelijkheden 2.1 De rol van zout Een vers product als brood gaat circa vier tot vijf Voordat de zoutvervangingsopties aan bod komen, is dagen mee. Dan is het niet per se bedorven, maar dan het handig om eerst (kort) in te gaan op de functies zijn de smaak en textuur zodanig dat het niet meer die zout vervult in een voedingsmiddel. ‘Het spreekt geconsumeerd kan worden. Zout speelt hier een vanzelf dat zout de smaak beïnvloedt’, aldus kees geringe rol in de houdbaarheid, maar een grote(re) den uijl. ‘Zout smaakt vanzelfsprekend zout, maar rol in de bakeigenschappen. het versterkt ook andere smaken [17] . Daarnaast onderdrukt het de bittere smaak .’ [18] Hordentechnologieën Zout bepaalt ook de textuur. Neem bijvoorbeeld ‘Zout speelt in de meeste levensmiddelen vlees- en vleeswaren. Verlaag je in een Frankfurter - uitzonderingen zijn bijvoorbeeld ansjovis worst [19] onder meer het zoutgehalte, dan verandert en Roquefort - toch een beperkte rol bij het de textuur. Zout heeft namelijk een bindende werking handhaven van de microbiële veiligheid en, in op de eiwitten. Doordat zout de eiwitten gemak- het verlengde daarvan, de houdbaarheid’, zegt kelijker met elkaar laat binden, heeft het product een Marcel Zwietering, hoogleraar bij de vakgroep bepaalde, karakteristieke bite. levensmiddelenmicrobiologie aan Wageningen uR. ‘Bij een reductie van bijvoorbeeld 30 procent Houdbaarheid minder een issue NaCl zal de houdbaarheid niet met factoren dalen, Houdbaarheid is eveneens een belangrijke functie maar ook in de procentrange uitgedrukt kunnen van zout in bepaalde productgroepen. Daarbij speelt worden. Dit is wel afhankelijk van de hoeveelheid vooral (de regulering van) de wateractiviteit een rol. zout die in het product zit en relevante micro- ‘In vleeswaren kun je niet zo maar zout reduceren organismen. Deze verlaging in houdbaarheid is en eenzelfde houdbaarheid realiseren’, stelt Den nog te compenseren door aan andere knoppen te uijl. ‘Het spreekt voor zich dat de houdbaarheid per draaien, zoals het verlagen van de pH-waarde, of product verschilt.’ aanpassing van de processingtemperatuur of de koeltemperatuur (vervoer, opslag, red.). Natuurlijk ‘In bijvoorbeeld beschuit, dat een relatief lage kunnen andere zouten de antimicrobiële rol van wateractiviteit heeft, is de invloed van zout op de NaCl overnemen. kaliumchloride is wel zwaarder houdbaarheid nihil’, vult peter Weegels, I&D-manager dan NaCl, dus je kunt niet volstaan door een van Sonneveld, aan. gewicht aan NaCl te vervangen door een gelijk gewicht kCl. Er zal verhoudingsgewijs meer kCl bij moeten, tenzij je dat compenseert met de andere hordes.’ Het verschil in molaire massa tussen kalium en natrium is circa 16 g/mol. 8 ZOuT Op DE kAART
 9. 9. Hoofdstuk 2 Proceshulpstof Tot slot de multisensorische aanpak. Deze staat Tot slot is zout ook een proceshulpstof bij fermen- nog in de kinderschoenen, maar lijkt nu al veel- tatie- en bakprocessen. Bij het fermentatieproces, belovende resultaten af te leveren. Bij de zoge- bijvoorbeeld van zuurkool, remt keukenzout de naamde crossmodale interactie worden andere groei van ongewenste bacteriën. In het bakproces zintuigen, behalve de smaak, ingeschakeld om de van brood zorgt keukenzout voor het intact houden zoutperceptie te verhogen. van de gluten. Gebeurt dit niet, dan wordt het deeg plakkerig. kortom, de bakker blijft zitten met een 2.3 Gewoon minder zout onverkoopbaar product. De eenvoudigste manier om natrium te verwijderen, is door simpelweg minder zout te gebruiken 2.2 Verschillende opties zonder dat dit ten koste gaat van smaak, textuur Er zijn verschillende manieren om het natriumgehalte en houdbaarheid. Dat deze optie een haalbare in voeding te verlagen. In dit hoofdstuk worden alle kaart moet zijn voor veel fabrikanten, blijkt wel uit opties op een rij gezet. recente meetresultaten van de Consumentenbond uit 2007 [20]. In deze meting komen binnen dezelfde In theorie zijn deze vormen van aanpak verschillend, productgroepen grote verschillen qua zoutgehalte in de praktijk worden deze methodes vaak gecombi- naar voren. Deze verschillen kunnen in sommige neerd. Het is gereedschap in een zoutreductietoolbox. gevallen, neem bijvoorbeeld witbrood, nasi/bami en De eenvoudigste methode is het verwijderen van doperwten, oplopen tot boven de vijftig procent (zie een bepaalde hoeveelheid natrium zonder deze te schema). vervangen. Er is hierbij een onderscheid tussen een radicale en een geleidelijke reductie. Bij de tweede methode wordt het natrium vervangen door ander- Product laagst hoogst verschil (g zout/ (g zout/ % lager soortige zouten, dan wel zoutblends. Een andere portie) portie) optie is het gebruik van kruiden of specerijen. Witbrood 0,29 0,6 -52 Smaakversterkers kaas 48+ 0,32 0,68 -53 Het gebruik van smaakversterkers is ook een optie. pizza * 2,93 9,16 -68 Deze smaken op zich niet zout, maar halen andere Nasi/bami 1,72 6 -71 smaken, waaronder zout, omhoog. Doperwten 0,3 1,05 -63 (blik/glas) Fysische distributie is een methode die berust op een Bron: Consumentenbond, 2007 (ongelijke) stimulering van de smaakreceptoren. Door * Onbekend of de pizzavariant dezelfde was. de intensiteit (in tijd en zoutkracht) te variëren, kan een hogere zoutperceptie worden gerealiseerd. Ook het verbeteren van de oplosbaarheid van zout, en Met andere woorden, er zijn nogal wat producten die in het verlengde daarvan de beschikbaarheid in de qua natriumgehalte omlaag kunnen. Daarbij moet wel mond, is een optie. de kanttekening worden gemaakt dat de bodem- waarden niet indicatief zijn. Met andere woorden, het zijn weliswaar producten uit dezelfde categorie, maar deze hebben wel verschillende recepturen. ZOuT Op DE kAART 9
 10. 10. Hoofdstuk 2 HAK hakt in zout Grijpen naar het zoutvaatje Inmiddels zijn er ettelijke producenten die het uit onderzoek [24] blijkt echter dat een redelijk zoutgehalte hebben teruggedrongen zonder dit te abrupte verlaging van natrium (met circa 50 procent) compenseren. Zo heeft HAk het afgelopen jaar in over een periode van dertien weken niet leidde tot één klap het zoutgehalte in haar groenteconserven overmatig gebruik van het zoutvaatje. met een kwart teruggedrongen [21]. ‘De reductie verschilt per groentesoort’, legt senior productma- Volgens Beauchamp compenseerden de elf proefper- nager Erik pijnenburg uit. sonen slechts 20 procent van het ‘tekort’ aan natrium die zij via bewerkte voeding binnenkregen. Enkele voorbeelden: de HAk Boerenkool bevat in de minder zoute variant 0,10 gram natrium, de witte Anderzijds kunnen fabrikanten zich niet permit- bonen 0,15 gram en de rode bieten 0,21 gram. teren om consumenten te verliezen door te snel op de zoutrem te gaan staan. uiteindelijk is het Over de methode is pijnenburg eerlijk. ‘We hebben de bedoeling dat consumenten vrijwel ongemerkt in de productontwikkelingsfase het zout- en dus ook gewennen aan een nieuwe, lagere zoutnorm. het natriumgehalte net zo lang verlaagd totdat de In Beauchamps’s onderzoek [22] blijkt dat ook te consumentenpanels de smaak als ideaal ervoeren.’ werken. Hieruit blijkt dat een geleidelijke verlaging Volgens pijnenburg vonden consumenten de minder van keukenzout leidt tot een andere zoutnorm. zoute varianten juist lekkerder, omdat ze meer De vraag is wel: hoe laag ligt deze norm dan? groenten proefden. ‘Dat kan ook wel kloppen. Zout is weliswaar een smaakmaker, maar het werkt Onderzoek uit Beauchamps groep laat ook zien dat ook nivellerend op de andere smaken.’ gewenning aan lagere zoutgehaltes productafhan- kelijk is. ‘Gewenning trad bijvoorbeeld wel op voor Langzaam versus radicaal de soep die in het onderzoek verlaagd werd in zout, Op zich is het opmerkelijk dat de consumentenpanels maar de voorkeur voor zout in andere producten HAk-groenten met minder zout smakelijker vonden veranderde niet’, zegt Jojanneke Busch, manager dan de oude varianten. De reden? Gewenning. Flavour, R&D unilever Vlaardingen. Volgens Beauchamp [22] speelt dit aspect een belangrijke rol in het bepalen van de ‘zoutnorm’. Trial and error Als consumenten gewend zijn aan een bepaald Het laatste is een kwestie van trail en error. zoutgehalte, zullen zij dit als ideaal ervaren. Het bepalen van een bodemnorm is afhankelijk van het specifieke product en het proces. Zoals HAk Verlagen fabrikanten het zoutgehalte te abrupt, al eerder heeft bewezen, is in groenteconserven dan kunnen consumenten zich afkeren van deze een (abrupte) reductie van 25 procent mogelijk. producten. Een ander gevaar, waarvoor onder meer Australische onderzoekers beweren dat een de Consumentenbond heeft gewaarschuwd [23] , is dat reductie van 25 procent in brood, gedurende een consumenten minder zout gaan compenseren met periode van zes weken, geen gevolgen heeft voor het zoutvaatje thuis. de consumentenacceptatie [25]. 10 ZOuT Op DE kAART
 11. 11. Hoofdstuk 2 Nog even voor de duidelijkheid: het gaat hierbij kalium (k) [26] is een mineraal dat van nature in het om een zoutreductie zonder substituut of andere lichaam voorkomt en onder andere een rol speelt bij hulpmiddelen. Het lijkt erop dat een reductie van een het reguleren van de hartfunctie en het regelen van kwart voor veel productgroepen te hoog gegrepen de bloeddruk. Het is het meest gebruikt alternatief is. Een kleine rondvraag langs experts en enkele voor zout in de voedingsmiddelenindustrie. Zowel een bedrijven (producenten en toeleveranciers) leert dat te hoge als een te lage concentratie kaliumchloride in de bandbreedte van reductie zonder compensatie het bloed (E508) kan gevaarlijk zijn (waarover later tussen de 10 en 15 procent ligt. Met andere woorden, meer). wil de industrie minimaal een derde aan keukenzout uit haar producten halen, dan schiet de aanpak kaliumsulfaat (k2SO4 ) [27] is een wit kristallijn poeder reductie-zonder-substitutie tekort. Fabrikanten met een bitterzoute smaak. Het is goed oplosbaar in moeten dieper in de trukendoos tasten. water. kaliumsulfaat (E515) wordt gesynthetiseerd Daarbij komt nog een probleem, namelijk dat zout door zwavelzuur te laten reageren met kaliumhy- ook in sommige producten, voornamelijk vaste, een droxide of andere kaliumzouten. Van nature aanwezig belangrijk aandeel levert in de droge stof. Hiervoor in bepaalde bronwaters. zal de industrie andere, vaak duurdere ingrediënten moeten gebruiken. Magnesiumsulfaat (MgSO3 en MgSO4) [28] is een natuurlijk zout opgebouwd uit zwavelzuur en magne- 2.4 Andere zouten en zoutblends siumzouten. Vaak wordt voor magnesiumsulfaat de Om de absolute natriumreductie naar een hoger naam bitterzout gebruikt. Magnesiumsulfaat (E518) plan te tillen, zijn er ettelijke zoutvervangers op wordt onder meer ook toegepast als structuurverbe- de markt. Ingrediëntenleveranciers uit binnen- en teraar bij verwerkte groenten en fruit. buitenland hebben kant-en-klare mixen, waarmee de industrie significante reducties (variërend van 25 tot Calciumcarbonaat (CaCO3) [29] komt in de natuur 50 procent) kan realiseren. Het aanbod is grofweg in zeer verbreid voor als het mineraal calciet. In het tweeën te verdelen. Er zijn mixen, waarbij een deel huishouden kent men calciumcarbonaat (E170) als nog steeds is opgebouwd uit natriumchloride en er ketelsteen (kalkafzetting op verwarmingselementen). zijn oplossingen die nul procent NaCl bevatten. In sommige kauwgoms wordt calciumcarbonaat als vulstof gebruikt. In de vleesindustrie wordt het zout Om te beginnen, is een korte uiteenzetting van de ook ingezet voor de witte ‘schimmel’ bij droge worst. meest gebruikte zouten op zijn plaats. Daaropvolgend zullen de voor- en nadelen van deze oplossingen Ammoniumchloride (NH4Cl) [30] is het ammoniumzout de revue passeren. Tot slot volgt een overzicht van van waterstofchloride. De stof (E510) is ook bekend wat de toeleveranciers te bieden hebben. Dit is geen onder de naam salmiak. Wit kristallijn poeder dat uitputtend relaas, gezien het grote aanbod. onder meer wordt toegepast als zuurteregelaar in bakproducten. Kaliumchloride Natriumchloride is vanzelfsprekend niet het enige zout op de markt. Er zijn verschillende verbindingen die, bij elkaar gevoegd, vrijwel dezelfde functies in voedingsmiddelen vervullen als natriumchloride. De keuze voor dit soort combinaties is afhankelijk van de productsoort en eisen, bijvoorbeeld aan voedselveiligheid, waaraan dit dient te voldoen. ZOuT Op DE kAART 11
 12. 12. Hoofdstuk 2 Bittere smaak Maskeren Het grootste nadeel van de bovenstaande zouten, Er zijn manieren om de bittere smaak te maskeren. bijvoorbeeld kaliumchloride, is de bittere smaak die Zo gebruikt een bepaalde leverancier L-lysine. deze met zich meebrengen. De gevoeligheid voor Dit aminozuur neutraliseert de bittere smaak en deze bittere smaak varieert wel van persoon tot verhoogt daardoor de kans dat consumenten het persoon. ‘Deze smaakafwijkingen kunnen ervoor product accepteren. zorgen dat consumenten deze producten niet meer kopen’, zegt Albert Zwijgers, innovatiemakelaar bij Een andere masking agent is trehalose. Dit is een Food Nutrition Delta. ‘Als vergelijkbare producten niet-reducerende suiker die, behalve als zoetstof, deze smaakafwijking niet hebben, dan kunnen ook als stabilisator en smaakversterker kan worden fabrikanten marktaandeel verliezen.’ ingezet. Trehalose, dat ook voorkomt in natuurlijke producten zoals kreeft en garnalen, wordt op de Toch zijn er onderzoeken uitgevoerd waarbij het Europese markt verkocht door Cargill onder de gebruik van onder meer kaliumchloride niet per se merknaam Ascend. leidde tot een verminderde consumentenacceptatie. Dat is niet alleen het geval bij minimale reducties, Tot slot zijn er ook flavourhuizen die aroma’s hebben maar ook bij significante verlagingen. ontwikkeld die de bittere smaak voor een deel Zo verlaagde een Zuid-Afrikaanse onderzoeksgroep maskeren. het natriumgehalte in bruin brood met 32,3 procent en verving dit door een blend van kaliumchloride, Textuur magnesiumchloride en calciumchloride . [31] Het lijkt erop dat de gevolgen van natriumsubsitutie Volgens de onderzoekers waren zowel de smaak voor de textuur minder zwaarwegend zijn. In het als de andere kwaliteitsparameters (o.a. textuur) Zuid-Afrikaanse onderzoek [31] werd geen verschil ‘acceptabel’. Het is daarbij de vraag of fabrikanten opgemerkt. Daarentegen constateerden de Duitse genoegen nemen met deze kwalificatie. onderzoekers zoals gezegd wel een verschil in textuur. In een ander onderzoek , waarin een zoutmix werd [32] gebruikt in een aantal vleesproducten, kwam wel Een ander onderzoek [33], waarbij cheddar onder de een verschil in waardering naar voren. De natrium- loep werd genomen, liet zien dat een gedeeltelijke reductie in deze producten varieerde van 35 procent vervanging van natrium door kalium geen gevolgen voor gehaktballen (kalkoenvlees) tot 50 procent voor heeft voor de textuur. gehakt en leverworst. Zout, zoals al eerder vermeld, speelt in de meeste In een vergelijkend onderzoek scoorden de producten geen doorslaggevende rol op gebied van producten, waarvan het NaCl-gehalte was geredu- microbiële veiligheid. Vleeswaren, kaas, margarines ceerd, op een schaal van nul tot vijf 0,4 procent punt en mayonaises vormen hierop een uitzondering. lager dan de controleproducten. Dat gold overigens Al met al zal per product moeten worden onderzocht niet alleen voor smaak, maar ook voor geur en in welke mate NaCl vervangen kan worden door textuur. kaliumchloride of andere zouten. De effecten op smaak, textuur en houdbaarheid zijn afhankelijk van verschillende productintrinsieke factoren, zoals de pH-waarde, toevoeging van andere conserveringsmiddelen en ga zo maar door. 12 ZOuT Op DE kAART
 13. 13. Hoofdstuk 2 Etikettering De markt Een ander nadeel van kaliumchloride en de andere Het is niet verbazingwekkend dat zoutleveranciers en zoutvervangers is dat deze additieven op het etiket andere aanbieders en masse zijn ingesprongen op de moeten worden vermeld als E-nummers. Daarnaast vraag naar oplossingen waarbij het natriumgehalte bestaat de mogelijkheid om deze vervangers niet wordt teruggedrongen. als additieven - en dus als E-nummer - te declareren. Zoals gezegd zijn er producten op de markt die Het nadeel is wel kaliumchloride op het etiket nog natrium bevatten en producten die natriumvrij zijn. altijd chemischer klinkt dan zout, keukenzout of Een voorbeeld van de laatste categorie is Alsosalt bakkerszout. van de gelijknamige Amerikaanse leverancier. Nu is de industrie juist meer geneigd om zoveel Alsosalt mogelijk E-nummers uit haar producten te verwij- Alsosalt, een mix van kalium en het aminozuur deren. Clean labelling is een trend [34] waarbij op L-Lysine, heeft volgens de leverancier geen bittere het etiket zoveel mogelijk ‘natuurlijke’ ingrediënten nasmaak vanwege het gepatenteerde productie- en additieven - zoals keukenzout! - staan. Het is proces [38]. Het product is verkrijgbaar als tafelzout en dan ook niet verwonderlijk dat de industrie, bij als zoutvervanger voor de industrie. Op haar website monde van de FNLI, in Brussel heeft gepleit [35] vermeldt de leverancier trots dat Heinz’s No Salt om de E-nummers van deze zouten te laten vallen. Added ketchup Alsosalt bevat. Een korte blik op het De branche-organisatie wordt daarbij gesteund door etiket leert dat de ketchup 125 milligram natrium de Consumentenbond. Vooralsnog moet de industrie (vijf milligram per portie) bevat. Op de website van nog steeds de zouten als E-nummers declareren. de leverancier staat niet vermeld tot welke hoogte AlsoSalt natrium kan reduceren. Gezondheidsissues kalium, dat met natrium in een bepaalde balans moet Duidelijk is wel dat Alsosalt niet in elk voedingsmiddel zijn in het lichaam, heeft een bloeddrukverlagende gebruikt kan worden. Bijvoorbeeld in brood en vlees- werking, zo heeft onderzoek aangetoond [36]. waren kan Alsosalt niet dezelfde functies op gebied Bekend is dat in Nederland de intake van kalium, van textuur en houdbaarheid vervullen. dat van nature voorkomt in producten als zuivel, groenten en fruit, relatief laag is. De kaliuminname Pansalt in Nederland is gemiddeld 3,6 gram per dag. uit de pansalt [39] is een product uit de koker van de Finse VCp 97/98 blijkt dat 45 procent van de Nederlandse professor karppanen en de Amerikaanse Dr. Mildred bevolking deze hoeveelheid niet eens haalt . [37] Seelig. pansalt, verkrijgbaar in de vorm van tafelzout en als industrieel zout, bestaat voor 56-57 procent Met andere woorden, vanuit een gezondheidsper- uit natriumchloride en voor 28 procent uit kalium- spectief zou kalium een positieve bijdrage kunnen chloride (rest is magnesiumsulfaat, lysine en jodium). leveren. Wel kunnen nadelige gezondheidseffecten Het potentieel voor reductie ligt ongeveer tussen de optreden in een kleine risicogroep (nierpatiënten). 40 en 45 procent. Bij deze groep kan hyperkaliëmie optreden, een conditie waarin de nieren het kalium niet snel genoeg Op de website van de producent, Oriola Oy, staat uit het lichaam kunnen krijgen. Het gevolg is ernstige vermeld dat het momenteel wordt gebruikt in Finland, spierzwakte, hartproblemen en nierfalen. Duitsland en de Filippijnen. Op de thuismarkt wordt pansalt al gebruikt in grote restaurants en alle De rol van kalium in zoutvervangers is echter McDonald’s filialen. Enkele productgroepen waarin gering vergeleken met andere kaliumbronnen, zoals pansalt is verwerkt, zijn snacks, zuivel, hamburgers groenten en fruit. en brood. ZOuT Op DE kAART 13
 14. 14. Hoofdstuk 2 Flavomare eruggebracht zonder dat aan de smaak concessies Eveneens uit Finland afkomstig is Flavomare [40], worden gedaan [42]. Overigens vermeldt Cargill in de een zoutblend die onder meer kaliumchloride en brochure dat ‘full parity liking’ (vergelijkbare smaak flavonoïden bevat. Volgens de producent Selako met volledig gezouten product) optreedt bij een is met Flavomare een natriumreductie van 25 tot natriumreductie van 33 procent. 50 procent mogelijk zonder dat off tastes optreden. Volgens het bedrijf heeft Flavomare bovendien De zoutvervanger kan worden gebruikt in onder meer additionele voordelen op gebied van houdbaarheid. diepvriesproducten, soepen, sauzen, dressings, vlees, De flavonoiden zorgen ervoor dat oxidatie (en daaruit kip en zoute snacks. volgend kwaliteitsverlies) gedurende de verwerking en opslag wordt gereduceerd. SaltPrint Deze zoutvervanger uit de stal van Firmenich bevat Ook claimt Selako dat het acrylamidegehalte in van origine geen natrium- en kaliumchloride. Is bepaalde producten, zoals chips, met 50 procent dus op de keper beschouwd geen zoutvervanger, wordt verminderd. Flavomare wordt onder meer maar een hulpmiddel om de bittere bijsmaak van gebruikt in vleeskruiden, vleesproducten, kant-en- kaliumchloride te maskeren. klaarmaaltijden, bouillons en dressings. Volgens de leverancier is Saltprint in verschillende Sub4Salt producten met wisselende NaCl en kCl-verhoudingen Sub4Salt van het Duitse Jungbunzlauer was te gebruiken. Saltprint versterkt zowel de zoutsmaak volgens het marktonderzoeksbureau Frost & als andere smaken, zo stelt de leverancier. percen- Sullivan ‘ingredient of the year 2008’ [41]. Volgens tages - met betrekking tot natriumreductie - worden de leverancier kan de industrie met dit product het niet gegeven. natriumgehalte verlagen met 25 tot 50 procent. Ter vergelijking: 1 gram natriumchloride bevat 0,4 Suprasel gram natrium, 1 gram Sub4Salt bevat 0,26 gram NaCl. Suprasel van AkzoNobel is een mix van NaCl en kCl in wisselende verhoudingen. Het bedrijf werkt Overigens verklapt Jungbunzlauer niet uit welke momenteel aan een mix, waarvan het beweert dat andere bestanddelen haar zoutvervanger is het een betere smaakbeleving geeft dan bestaande opgebouwd. Duidelijk is wel dat Frost & Sullivan producten. ‘Het product is gebaseerd op hetzelfde helemaal weg is van Sub4Salt. ‘Er is geen ander principe als bij gebruikelijke low sodium producten, product op de markt dat qua prijs en effectiviteit waarbij natrium deels wordt vervangen door andere kan concurreren met Sub4Salt. Het heeft geen elementen zoals bijvoorbeeld kalium. Dankzij de bittere, metaalachtige bijsmaak (zie neveneffect van nieuwe technologie kunnen wij dit echter realiseren kaliumchloride) en het heeft ook geen bouillonachtige met een significant betere smaak’, aldus een smaak die MSG en gistextracten met zich mee kunnen woordvoerder van de multinational. brengen’, aldus Frost & Sullivan-analiste Natasha Telles. AkzoNobel beweert dat, afhankelijk van het product, met de nieuwe mix NaCl-reducties tot 50 procent SaltWise mogelijk zijn. Busch zet bij deze claim (en claims van Relatief nieuwe zoutvervanger, in 2007 geïntrodu- andere aanbieders) wel een kanttekening: ‘De aanbe- ceerd door Cargill. Volgens de leverancier kan met velingen voor zoutreductie van fabrikanten voor SaltWise (receptuur onbekend) de hoeveelheid zout bovenstaande zoutvervangers ligt vaak veel hoger in producten met 25 tot 50 procent worden t dan daadwerkelijk realiseerbaar is in commerciële producten.’ 14 ZOuT Op DE kAART
 15. 15. Hoofdstuk 2 2.5 Smaakversterkers categorisatie. Gistextracten bevatten van nature Smaakversterkers hebben zelf geen zoute smaak, zowel nucleotiden als glutomaat, die de smaak maar ze leiden wel tot een intensere (zoute) smaak van de ingrediënten (zoals onder andere van zout, en geur. Het werkingsprincipe van smaakversterkers kaas, tomaat) versterken, waardoor de benodigde is gebaseerd op het stimuleren van de smaakre- hoeveelheid zout verminderd kan worden. ceptoren in de mond en de keel. Deze houden het De ‘niet-glutamaten’ beslaan de E-nummers E626 natriumkanaal als het ware langer open zodat de tot en met E637. In deze groep zitten onder meer zoutperceptie wordt verhoogd . [43] guanylzuur, kaliumguanylaat, inosinezuur en natriumribonucleotiden. Net als bij de zoutvervangers hebben smaakver- Zoute smaak sterkers ook hun voor- en nadelen. In dit hoofdstuk De zoute smaak wordt gegenereerd doordat zullen deze worden behandeld. Ook is er een natriumionen door het ionenkanaal van de niet-uitputtende opsomming van commerciële zoutreceptor gaan, waarna een signaal wordt smaakversterkers. afgegeven aan de hersenen. Verschillende zouten kunnen ook dezelfde weg afleggen. Harold Bult 2.5.1 Glutamaten van NIZO Food Research: ‘Met het toenemen van MSG is wellicht de bekendste smaakversterker op de de ionmassa van het betrokken metaal wordt de markt. In 2003 werd maar liefst anderhalf miljoen potentie van de stof om het natriumkanaal te ton geproduceerd, waarvan 80 procent voor de activeren kleiner. kalium lukt nog wel en wordt Aziatische markt [44]. ook gebruikt. kleiner is wel mogelijk (lithium) Mononatriumglutamaat (het mono-natriumzout van maar deze stof heeft ook een farmacologische glutaminezuur), ook wel bekend als ve-tsin, brengt werking en is daarom niet geschikt.’ de inmiddels bekende umamismaak met zich mee. Deze vijfde smaak, naast zout, zuur, zout en bitter, is vergelijkbaar met ‘onze’ hartige smaak, bijvoorbeeld Er zijn verschillende soorten smaakversterkers op van oude kaas. Ook wordt wel vermeld dat umami een de markt, waaronder gehydrolyseerd eiwit, MSG bouillonachtige smaak heeft. (mononatriumglutamaat)/ve-tsin, gistextracten en ribonucleïden. De commerciële synthese van natriumglutamaat Glutamaten en niet-glutamaten begon in 1909. Oorspronkelijk werd het gemaakt Grofweg is er een onderscheid tussen smaakver- door de hydrolyse van natuurlijke eiwitten uit sterkers die glutamaat (als voornaamste werkzame bijvoorbeeld tarwemeel en sojavlokken. Tegen- bestanddeel) bevatten, zoals MSG, en smaakver- woordig wordt natriumglutamaat gemaakt via sterkers die glutamaatvrij zijn, zoals guanylzuur, bacteriële fermentatie. De bacteriën (Corynebac- natriumguanylaat of calciuminosinaat. De glutamaten terium glutamicus) bevinden zich in een vloeibaar bestaan uit de volgende groep: glutaminezuur (E620), medium dat suikers, melasse of zetmeel bevat als natriumglutamaat/MSG (E621), kaliumglutamaat substraat. De bacteriën synthetiseren vervolgens (E622), calciumglutamaat (E623), ammoniumglu- het glutaminezuur en scheiden dit uit in het tamaat (E624) en magnesiumglutamaat (E625). medium. Na winning van het medium door filtratie en zuivering, wordt het glutaminezuur omgezet Daarnaast zijn er smaakversterkers, zoals natuurlijke in natriumglutamaat. Na additionele zuivering, gistextracten en HVp. Deze producten bevatten kristallisatie en drogen is het natriumglutamaat weliswaar glutamaat, maar dit is niet de belangrijkste poeder klaar voor gebruik. [45] zoutvervangende component, vandaar deze ZOuT Op DE kAART 15
 16. 16. Hoofdstuk 2 Glutamaat komt van nature in verschillende duur standhoudt of dat zelfs door gewenning de voedingsmiddelen voor, zoals tomaten, gefermen- concentratie zout nog verder verlaagd kan worden. teerde sojaproducten, oude kaas en gistextract. Het voordeel is bovendien dat de sojasaus in Natriumglutamaat wordt in toenemende mate poedervorm zowel in droge als in natte producten toegepast in vleesproducten (worst), in allerlei gebruikt kan worden. Enig nadeel is de bruine kleur. zoutjes, in drinkbouillons, et cetera. Meestal bedraagt In brood of op chips is dat geen probleem, maar een de concentratie natriumglutamaat 0,1 tot 0,8 procent dressing krijgt wel een donkere kleur, te vergelijken na bereiding . Hogere concentraties leiden niet tot [46] met balsamico-azijn.’ Inmiddels is kikkoman op de een meer intensieve smaak, maar zorgen eerder voor markt met een minder zoute sojasaus, kikkoman Less een verstoring van de smaakbalans. Salt genaamd. Kikkoman soy sauce Chinees syndroom Recent onderzoek [47] laat zien dat de zoutvervan- De reputatie van MSG is in het verleden wel aangetast gingspotentie van glutamaat, bijvoorbeeld in de door artikelen als zou het gezondheidsklachten, vorm van vers gebrouwen sojasaus, groot is. In het onder andere hoofdpijn, veroorzaken. Omdat deze onderzoek, dat samen met de Japanse producent klachten nogal eens optraden na een bezoek aan een kikkoman werd uitgevoerd, bleek dat sojasaus in Chinees restaurant, werden deze samengevat onder een poedervorm in verschillende voedingsmiddelen de noemer ‘Chinese restaurant syndrome’ [48]. effectief is, zonder dat de oorspronkelijke smaak wordt aangetast. Inmiddels is er een wetenschappelijke consensus [49] dat MSG in de hoeveelheden, zoals deze door de Jos Mojet van Wageningen uR was nauw betrokken industrie worden gebruikt, niet schadelijk is voor bij het onderzoek. ‘We hebben een saladedressing, de gezondheid. Er is dan ook geen limiet gesteld een soep en geroerbakt varkensvlees gekozen. aan de ADI (Acceptable Daily Intake). Dat wil echter In deze producten hebben niet zeggen dat MSG klakkeloos door consumenten we respectievelijk een wordt geaccepteerd. Er is een zekere analogie met NaCl-reductie van 50, 17 het aspartaamverhaal, een kunstmatige zoetstof die en 29 procent gerealiseerd.’ ondanks een wetenschappelijke consensus omstreden Bij deze waarden ervoeren de blijft. Ook omtrent MSG circuleren artikelen [50] proefpersonen geen onderscheid op internet die de smaakversterker in een kwaad op gebied van smaak, textuur en daglicht stellen. Daarentegen zijn er ook websites [51] geur ten opzichte van de gangbare die een meer genuanceerde mening ventileren over producten, zo stelt Mojet. ‘We MSG. hebben in dit onderzoek een methode ontwikkeld om de Wat betreft de etikettering, de vermelding van optimale uitwisseling van de aanwezigheid van MSG (als E-nummer (E621)) zout door bijvoorbeeld is verplicht. Dat geldt alleen bij voorverpakt een zoutvervanger te voedsel, maar niet voor voedsel dat in restaurants berekenen. Verder wordt geserveerd. En uiteraard ook niet voor die onderzoek met voedingsmiddelen en producten waar MSG in hoge herhaalde consumptie hoeveelheden van nature in voorkomt. moet aantonen of de acceptatie ook op den 16 ZOuT Op DE kAART
 17. 17. Hoofdstuk 2 2.5.2. Gistextracten/HVP HVp is tal van producten verwerkt zoals droge Gistextracten zijn rijk aan glutaminezuur, peptiden, soepen, bouillons, chips en kant-en-klaarmaaltijden. nucleotiden, glutathione, vitamine B, mineralen en HVp is al bijna 125 jaar oud. Julius Maggi (van het andere smaakstoffen. De smaak van gistextracten bekende merk (in handen van Nestlé)) ontdekte in varieert afhankelijk van welke van de bovenge- 1886 gehydrolyseerd eiwit [52]. noemde componenten zijn gebruikt. Marmite is een goed voorbeeld van de karakteristieke smaak van Net als MSG heeft HVp te maken gehad met bad gistextract. press. Zo zou het additief 3-MCpD (familie van chloropropanolen) bevatten. Daarnaast werkt gistextract als een zout- en smaak- versterker. Gistextract bevat van nature glutamaat en 3-MCPD nucleotiden, en is voornamelijk inzetbaar bij hartige Aanvankelijk werd bericht dat HVp een verhoudings- gerechten, zoals sauzen, kaas en soepen. Ook kan gewijs hoge doses van dit carcinogeen zou bevatten gistextract worden gebruikt om zout in brood te . Daar werd wel bij aangetekend dat andere [53] vervangen. De capaciteit van gistextract om NaCl voedingsmiddelen, zoals brood, of gerookte voeding te vervangen, is vrij hoog (40 tot 50 procent). ook 3-MCpD, zij het in lagere concentraties, bevatten. Momenteel is er in de Eu een maximumwaarde Gistextracten worden, net als de andere smaakver- vastgesteld van 0,02 mg/kg (checken detectiegrens) sterkers, in relatief geringe concentraties (0,25 tot voor 3-MCpD in voedingsmiddelen. Binnen de Codex 2 procent) gebruikt. Door de hoge oplosbaarheid Alimentarius loopt een discussie waarbij de grens en, zoals gezegd, de brede smaakrange, kunnen hoger (0,04 mg/kg) wordt gesteld [54]. Inmiddels gistextracten in een brede portfolio van producten hebben toeleveranciers methoden gevonden om dit worden gebruikt. Gistextract kan onder dezelfde bijproduct zoveel mogelijk te verwijderen. naam worden geëtiketteerd. Gistextract bevat weliswaar een bepaalde hoeveelheid aan natuurlijk 2.5.3. Niet-glutamaten glutamaat maar het bevat ook andere componenten. De tweede groep smaakversterkers, onder de De reputatie van gistextract is goed. Enkele consu- paraplunaam, bevatten zoals gezegd geen glutamaat. mentengroepen brengen gistextracten op een lijn met Deze additieven worden ook wel hoog-nucleotiden MSG en hebben hierdoor een negatieve perceptie van genoemd, omdat deze verhoudingsgewijs veel van gistextract. deze moleculen bevatten. Deze additieven hebben een synergetische werking met andere smaakver- Gehydrolyseerd eiwit (HVP) sterkers. Bijvoorbeeld in combinatie met MSG of met HVp (hydrolyzed vegetable protein) wordt verkregen gistextracten zorgen nucleotiden voor een voller door een chemisch of een enzymatisch proces. HVp, umamiprofiel. dat glutamaat bevat, brengt een licht vleesachtige smaak met zich mee. Daarnaast werkt het smaak- Het zou te ver voeren om alle typen niet-glutamaten versterkend. Het smaakprofiel van HVp kan variëren - het zijn er twaalf - te behandelen. Een tweetal afhankelijk van de mate van verkleuring, grondstof niet-glutamaten, maltol en ethylmaltol, is sowieso niet (soja, mais, tarwe, koolzaad), toegevoegde ingredi- relevant omdat het zoetstoffen zijn. De rest zijn wel enten, productie- en droogproces . [45] smaak- en/of zoutversterkers. ZOuT Op DE kAART 17
 18. 18. Hoofdstuk 2 Guanylzuur (E626) [56] Voordeel van Maxarome en Maxarite is dat een clean Witte kristallijne stof met smaakversterkende label additief is. Deze behoeven dus geen E-nummer eigenschappen die vele malen sterker zijn dan (zie al eerder de etikettering van gistextracten). van glutaminezuur. In vloeibaar voedsel wekt het Volgens DSM is met deze gistextracten een natrium- de indruk van een verhoogde viscositeit. Wordt reductie van circa 30 procent mogelijk. In combinatie onder meer gebruikt in geïmporteerde vleeswaren, met andere zouten kan 50 procent worden gehaald, visconserven, sauzen en groenteconserven. aldus de leverancier. Ook bij deze claims zet Busch (unilever) vraagtekens. Inosinezuur (E630) [56] Glasachtige kristallijne stof met een aangename zure HVP (Exter) smaak. De smaakwaarneming wordt honderdmaal Er zijn talrijke leveranciers van gehydrolyseerd eiwit. versterkt als een geringe hoeveelheid MSG wordt Er zijn vooral aanbieders uit China actief. In ons land toegevoegd. Wordt onder meer gebruikt in soep, is Exter (uit Zaandam) een leverancier van onder gekruid gehakt en vleeswaren. meer HVp. Volgens Exter, die begin 2009 de HVp-business overnam van Heinz, levert het bedrijf Calciuminosinaat, Calcium-5’-inosinaat (E633) [56] een eiwithydrolysaat dat allergie- en GMO-vrij is. Geurloze kristallijne stof met een karakteristieke smaak. Calciuminosinaat werkt synergetisch met Amplify (Conagra) zouten van glutaminezuur. Het wordt veel gebruikt Amplify is gepositioneerd als een zoutversterker in plaats van E632 (kaliuminosinaat) in producten als die werkt op basis van peptiden en een blend van soep, bouillonblokjes, vlees- en kippenbouillon, spijs- zoutversterkende ingrediënten, aldus SpiceTec, en soep- en strooiaroma. een dochter van het Amerikaanse Conagra. SpiceTec claimt dat Amplify het natriumgeghalte in producten 2.5.4 De markt als soep, vleeswaren en snacks met de helft of zelfs Net als bij de zoutblends zijn er verschillende meer kan verlagen. Amplify is bovendien stabiel aanbieders uit binnen- en buitenland die smaakver- onder hoge temperaturen en effectief in een brede sterkers leveren. Ook hier volgt een niet uitputtende pH-range. selectie. SymLife Umami (Symrise) Maxarome- en Maxariterange (DSM) Behalve SymLife Salt, een zoutvervanger, heeft DSM heeft met Maxarome en Maxarite twee opties, de Duitse smaakstoffenfabrikant Symrise ook een voor hartige- (Maxarome) en niet-hartige producten umami-variant. Dit additief bevat geen MSG, maar (Maxarite). Beide 5’-nucleotide gistextracten hebben heeft wel dezelfde eigenschappen op gebied van verschillende functionaliteiten. Behalve een smaak- mondgevoel en smaak. Voordeel is dat SymLife versterkende (en dus zoutreducerende) werking, niet als een E-nummer hoeft te worden gelabeld. zorgen ze ook voor een umamismaak en kunnen bepaalde varianten van de range zorgen voor een voller mondgevoel, bijvoorbeeld in low fat applicaties. 18 ZOuT Op DE kAART
 19. 19. Hoofdstuk 2 2.6 Fysische stimulatie van smaakreceptoren Boterhamworst Smaakreceptoren kunnen, behalve op een chemische Het percentage van 15 procent is slechts een indicatie manier, ook fysisch worden gestimuleerd. In de weten- van het vermogen om zout te reduceren zonder schappelijke literatuur [57, 58] is al eerder aangetoond noemenswaardig smaakverlies. Door zout bijvoor- dat alle zintuigen gericht zijn op contrasten. beeld ongelijk te verdelen in een vleesproduct kan ‘Een goede analogie is een knipperlicht’, stelt Gerrit rond de 25 procent minder NaCl worden gebruikt bij Smit, Director Flavour and Consumer Research bij een gelijkblijvende smaak, zo beweert Ronald klont, unilever. ‘Mensen zien eerder een knipperlicht dan R&D manager bij Vion Food Group. Het vleesver- een licht dat continu brandt. Hetzelfde geldt voor werkend bedrijf heeft inmiddels patent aangevraagd de smaakreceptoren. Als je pieken, bijvoorbeeld in voor het ongelijk verdelen van smaakstoffen in zoutconcentratie, afwisselt met dalen, dan zal een voedselproducten (i.e. zout, maar het werkt ook voor mens de piek intenser ervaren. Hierdoor kun je met zoetstoffen in andere producten). een geringere hoeveelheid zout toch een verge- lijkbare zoutperceptie bewerkstelligen.’ Het proof of concept van dit patent is bewezen via een speciale boterhamworst die twee procent zout Zoutpuls bevat [61]. Hierbij is het zout niet gelijkmatig aange- Een recent onderzoek [59] laat zien dat dit bracht maar in schijfjes van beurtelings 3,5 procent mechanisme ook werkt bij zout. Frequentie, de en 0,5 procent zout. ‘Mensen die deze worst proeven, timing en verschillen in concentratie zijn hierbij ervaren een minder zoutarme smaak dan bij de worst van doorslaggevend belang. Hoe korter en intenser met twee procent die gelijkmatig is verdeeld’, aldus de zoutpuls, des te groter het effect. ‘Belangrijk is klont. Het onderzoeksproject, waarin Vion werkt dat de grens tussen zoutpieken en de zoutdalen zo binnen het Top Institute for Food and Nutrition (TIFN), duidelijk mogelijk is afgebakend’, stelt Harold Bult. krijgt nog een vervolg. ‘Wij hebben het proof of ‘Dit houdt in dat deze methode het best werkt in concept geleverd voor vlees met boterhamworst. vaste voedingsmiddelen met een lage wateractiviteit. Hoe we dit verder commercieel toe gaan passen, zal Je wilt immers niet dat het zout in het product gaat nog via een applicatietraject verder uitontwikkeld migreren. Ook qua processing is het handiger om het moeten worden.’ zout in verschillende laagjes aan te brengen in het product.’ Minder zoute soep Een onderzoeksgroep heeft inmiddels wel gedemon- streerd [60] dat zoutdistributie in een vloeibare matrix (soep) ook kan leiden tot een verhoogde zoutperceptie. Hieruit bleek dat een soep, waarbij het zout was opgelost, minder zout smaakte als een soep waarbij het zout was aangebracht op stukjes kip. ‘Met deze methode hoeven we circa 15 procent minder zout te gebruiken’, zegt Busch. Volgens Busch ervoeren de testpersonen in de soep met extra zoute stukjes kip geen significante verschillen wat betreft textuur vergeleken met de gangbare soep. ZOuT Op DE kAART 19
 20. 20. Hoofdstuk 2 2.6.1 Kleinere kristallen Een andere mogelijkheid om de zoutperceptie op fysische wijze te verhogen, is door het formaat en de vorm van zoutkristallen aan te passen. Omdat zout alleen werkt in een oplossing, bijvoorbeeld speeksel, kan een verhoogde oplosbaarheid bijdragen aan een verhoogde zoutperceptie. Volgens Harold Bult verdwijnt circa 80 procent NaCl ongedetecteerd door smaakreceptoren in het menselijk lichaam. kun je dit percentage verkleinen, door een hogere beschik- baarheid, dan ben je spekkoper. Een kleiner formaat zou de oplosbaarheid ten goede kunnen komen [62]. Hetzelfde geldt voor de vorm van het kristal. Naarmate het kristal een groter oppervlak 2.7 Multisensory approach heeft, zal het sneller oplossen. In [45] wordt vermeld (crossmodale interactie) dat vacuum-gegranuleerd dendritisch zout, bestaand Deze aanpak is gebaseerd op de interactie tussen de uit macroporeuze kristallen, twee keer zo snel oplost verschillende zintuigen. Dit mechanisme is inmiddels als gangbare zoutkristallen. Dit principe is alleen aangetoond in verschillende publicaties, waaronder relevant voor ‘droge’ producttoepassingen, zoals die van Noble [63]. ‘Deze interacties treden elke keer chips, snacks en brood. op als een voedingsmiddel wordt geconsumeerd’, Symrise heeft met Saltesse een product op de markt zegt Marcus Stieger (Wageningen uR, TIFN). dat deels gebaseerd is op het bovenstaande principe. ‘Aroma en smaak worden tegelijkertijd gepercipieerd. Saltesse, verkrijgbaar als tafelzout en industrieel Daarbij spelen ook de andere sensorische aspecten zout, is een zoutvervanger waarbij op aardappel- als mondgevoel, geluid en zicht een rol.’ vlokjes minuscule zoutkristallen zijn geplakt. Volgens Matthias Hille, category manager bij Symrise, is Het mechanisme waarop cross-modale interacties zijn Saltesse in staat om de zoutintake met 50 procent gebaseerd, is dat van een aangeleerde associatie. uit te verlagen. onderzoek [64] blijkt dat expert panellists wel degelijk smaak en aroma van elkaar kunnen onderscheiden. Het grote voordeel van Saltesse is dat geen smaak- Ongetrainde panelleden kunnen dat blijkbaar niet. afwijkingen optreden die eventueel moeten worden gemaskeerd. Ook is de oplossing ‘E-nummervrij’. Congruente aroma’s Smaak-aroma interacties werken alleen bij zoge- Een nadeel van Saltesse is de beperkte toepas- naamde congruente aroma’s. Als consumenten baarheid. Het product werkt alleen in een bepaalde aroma’s, bijvoorbeeld bouillon, associëren zogenaamde ‘topical application’, waarbij het wordt met zoute producten, dan kan het principe werken. aangebracht op het product, zoals bij frites of zoute unilever heeft gebruikmakend van de juiste snacks. aroma’s aangetoond dat zout met circa 20 procent gereduceerd kan worden (met behoud van het totale smaakprofiel) in bouillons en soepen. Bovendien kon de reductie tot boven de 30 procent worden gebracht wanneer deze aroma’s gecombineerd werden met zoutvervangers, aldus Smit. 20 ZOuT Op DE kAART
 21. 21. Hoofdstuk 2 Op gebied van zoute smaak-aroma interacties is tot In het onderzoek koos Vion voor bacon als model- op heden nog vrij weinig onderzoek verricht, zeker product. Bacon is met 3,8 procent NaCl één van de vergeleken met interacties op gebied van zoet. Er meest zoute producten in de Vion-portfolio. NIZO zijn enkele onderzoeken [65, 66, 67] die het effect hebben heeft op basis van Vion’s bacon een ‘baconbouillion’ aangetoond in bijvoorbeeld kaas en sojasaus. gefabriceerd. Deze bouillon blijkt door de bacona- roma’s zouter te smaken dan een standaardoplossing Over de reducties in NaCl die met behulp van cross- waaraan de dezelfde hoeveelheid zout is toegevoegd. modale interacties kunnen worden behaald, is tot nu toe relatief weinig bekend. peter de kok, principal Milner scientist bij NIZO, geeft aan dat deze methode in In het traject voor FrieslandCampina wordt Milner- combinatie met andere tools (kCl, smaakversterkers kaas onder de loep genomen. Hierin wordt bekeken et cetra) kan leiden tot NaCl-reducties tot 50 procent. op welke wijzen de enzymactiviteit kan worden beïnvloed. Kruiden en specerijen Rijpingsenzymen zorgen ervoor dat eiwitten worden kruiden en specerijen als zoutvervangers worden afgebroken tot peptides en aminozuren. Deze worden in de wetenschappelijke literatuur niet vermeld. verder afgebroken tot aldehydes, zuren en zwavel- Toch worden deze wel degelijk gebruikt, al is componenten. Deze bepalen op hun beurt weer de het zoutvervangend effect gering. kees den smaak van de kaas. Door met procesparameters te uijl (Euroma) stelt dat in bepaalde vleeswaren, variëren, kan de enzymactiviteit worden beïnvloed zoals boterhamworst, nootmuskaat en peper en en, in het verlengde daarvan, aroma en smaak. andere specerijen NaCl voor een deel kunnen uiteindelijk moet verder onderzoek leiden tot het compenseren. bepalen van de key aroma compounds van Milner. HAk adviseert op zijn website consumenten om Het voordeel van het gebruik van producteigen bepaalde kruiden of specerijen te gebruiken, aroma’s is dat fabrikanten deze niet apart op het zoals nootmuskaat bij sperziebonen en spinazie etiket hoeven te declareren. of rozemarijn bij doperwtjes en tuinbonen. Een nadeel is dat het bepalen van producteigen ‘Dergelijke kruiden en specerijen kun je in plaats aroma’s die de zoutperceptie stimuleren, tijd (en dus van zout ook gebruiken om groenten op smaak te geld) kost. Wel zijn tools die rapid screening mogelijk brengen’, aldus HAk. maken. Zo heeft NIZO een apparaat ontwikkeld waarmee minikaasjes kunnen worden gemaakt en gescreend [69]. Vion’s boterhamworst NIZO voert momenteel samen met Vion en Friesland- Campina onderzoek uit naar de rol die producteigen aroma’s (top notes) hebben op de zoutperceptie [68]. Het onderzoek wordt deels gesubsidieerd door Food Nutrition Delta. ZOuT Op DE kAART 21
 22. 22. Hoofdstuk 2 Proson Taste proson Taste [70] van Sonneveld is een ingrediënt Smaakversterkers grootste potentieel dat gebaseerd is op cross-modale interactie. Smaakversterkers hebben met 50 procent NaCl- ‘proson bevat broodeigen aroma’s, aldehydes, die reductie het grootste potentieel, gevolgd door we hebben geëncapsuleerd in vet’, stelt I&D-manager zoutvervangers, het stimuleren van smaakrecep- peter Weegels. Door de encapsulatie vervliegen de toren en een reductie zonder substitutie. aldehydes minder snel tijdens het bakproces en de Veel wordt verwacht van zoutboosters, specifieke houdbaarheidsperiode, aldus Weegels. componenten die de zoutperceptie beïnvloeden. Het onderzoek naar deze boosters staat nog in Sonneveld stelt dat een toevoeging van één procent de kinderschoenen. proson Taste een zoutreductie van 50 procent faciliteert, zonder dat de smaak en textuur van het Omvang reductive, huidige reductie brood worden aangetast. ‘Alleen getrainde panelleden Benadering 0% 50% 100% kunnen het verschil proeven, de gemiddelde consument proeft geen verschil’, aldus Weegels. Aanpassing 15% Zoutvervangers (KCL, andere zoutvervangers) 25% Receptorstimulering optimaliseren 20% Zout boosters 50% Multisensorische principles (aroma, kruiden, specerijen) 20% Bron: unilever 22 ZOuT Op DE kAART
 23. 23. ZOuT Op DE kAART 23
 24. 24. Marketing van Hoofdstuk 3 zoutreductie Het vermarkten van zoutreductie is een moeizame aangelegenheid. Trekken claims als Minder Vet of Minder Suiker nog wel de aandacht van de consument, Minder zout lijkt vooralsnog een minder commerciële propositie. De meeste fabrikanten, zo mag men aannemen, verlagen het zoutgehalte ‘heimelijk’. De reductie van 12 procent in 2010, waaraan de FNLI zich heeft gecommitteerd, is in de meeste gevallen haalbaar door eenvoudigweg het NaCl-gehalte te verlagen. Nutrition Enhancement Programme 2009 in Europa laat zien dat het aantal product- unilever, met haar Nutrition Enhancement introducties met een lage zoutclaim fluctueert programme [71], heeft in de afgelopen jaren aanzien- rond de 1,5 procent. Dat is nogal een verschil met lijke hoeveelheden zout (en (verzadigd) vet en suiker) producten die de claim ‘geen additieven/conserve- uit haar productportfolio verwijderd. De multinational ringsmiddelen’ dragen. Deze categorie maakte in vermeldt dat niet expliciet richting consument. Wel vijf jaar tijd een forse groei door. In Nederland is het heeft de multinational de pers opgezocht om deze aantal productintroducties met een lage zoutclaim operatie nader toe te lichten. Daarnaast wordt tevens gestegen van 1,7% in 2007 tot 3,0% in 2009. gebruik gemaakt van het ‘Ik kies bewust’-logo om - meer impliciet - te communiceren over zoutreductie naar de consument. Productintroducties in Nederland: specifieke claims als percentage van totaal aantal introducties HAk heeft, zoals eerder vermeld, een website in het leven geroepen om consumenten te informeren over 15,00% haar zoutreductie in conservengroenten. Daarbij benadrukt de fabrikant wel de smaak (Minder zout, 11,25% pure smaak). 7,50% Toch zijn er wel fabrikanten die expliciet op het 3,75% etiket vermelden dat hun product minder zout bevat. FrieslandCampina heeft dat zelfs toegevoegd aan een 0% van haar merken. 2005 2006 2007 2008 2009 tot nu geen additieven/conserveringsmiddelen Milner Minder Zout weinig/geen/minder vet weinig/geen/minder zout In 2007 kwam de zuivelaar met Milner Minder Zout [72] op de markt. Deze licht gerijpte kaas bevat 30 procent Het aantal zoutclaims fluctueert in de tijd met een piek minder zout en smaakt volgens FrieslandCampina van 3% in 2007 en 2009. De algemene trend is opwaarts. ‘net zo lekker pittig als gewone Milner’. Bron: Innova Market Insights Toch behoort FrieslandCampina tot de minderheid. De data van Innova Market Insights van 2007 tot 24 ZOuT Op DE kAART
 25. 25. Hoofdstuk 3 In Nederland is het plaatje wat betreft producten met Zoutclaims minder zout-claims iets gunstiger. In 2005 was er Een andere, niet onbelangrijke reden is dat bijna nog geen product op de markt, in 2009 ligt het producten met zoutreductieclaims [74] aan bepaalde percentage iets boven de twee procent. voorwaarden moeten voldoen. ‘Zout hoger op de agenda’ De claim ‘laag natrium/zoutgehalte’ is alleen ‘Ondanks dat het nog steeds controversieel blijft, is toegestaan als het product maximaal 0,12 gram zoutreductie een belangrijk speerpunt voor over- natrium per 100 gram bevat. producten met een heidsbeleid. De industrie reageert hier ook op’, stelt ‘zeer laag natriumgehalte/zoutgehalte’ mogen niet analist Lu Ann Williams van Innova Market Insights. meer dan 0,04 gram natrium per 100 gram bevatten. ‘Wij kunnen veel productinnovaties met zoutreductie verwachten de komende maanden.’ Voor de volledigheid: ‘natriumvrij/zoutloos’ mag alleen op het etiket als het product niet meer dan 0,005 gram natrium per 100 gram bevat. Verge- Groei in de VS lijkende claims, zoals ‘lager dan een vergelijkbaar Blijft de groei van producten met zoutclaims in product’, zijn mogelijk, maar dan moet het verschil Europa nog achter bij producten met andere in zoutgehalte ten minste 25 procent zijn. claims, in de Verenigde Staten boomt deze categorie [73]. Een derde van alle producten met een zoutclaim bijgehouden door Innova Market Gezondheidslogo’s Insights in 2009, waren op de Amerikaanse markt Gezondheidslogo’s, om precies te zijn ‘Ik kies gelanceerd. Het bureau registreerde 714 nieuwe Bewust’ en Albert Heijn’s ‘Gezonde keuze producten in de VS met een ‘low sodium claim’ klavertje’, bevatten ook criteria met betrekking in 2009. Dat waren in 2008 603 producten en tot het natriumgehalte [75, 76]. Deze criteria, 364 in 2007. Er zijn 301 nieuwe minder-zoutpro- uitgedrukt in milligram per 100 gram of in ducten bijgehouden in Europa in 2009. Dit is een milligram per kcal, fluctueren per productgroep. kleine groei in vergelijking met de 291 producten Deze fluctuaties hangen onder meer samen in 2008. De grootste marktcategorieën voor met aspecten als functionaliteit (brood) en minder-zout waren kruiderijen (65), ontbijtgranen houdbaarheid (vleeswaren). (63), soep (31) en brood (27). In 2007 legde de Stichting Ik kies Bewust de ’zoutlat’ al hoger [77] voor sommige product- groepen, zoals soepen. Een verdere verlaging ‘Zoutreductie in een product gebeurt veel vaker dan voor andere productgroepen, zoals hoofdge- dat het gemeld wordt aan de consument’, volgens rechten en brood, ligt in het verschiet, zo blijkt Williams. ‘Veel consumenten associeren minder uit de normering. zout met minder smaak. Fabrikanten (onder andere unilever) brengen stapsgewijs het zoutgehalte van Het spreekt voor zich dat (strengere) natrium- hun producten naar beneden, zonder hierover teveel normen een incentive vormen voor A-merkfa- te berichten. Zo beperken zij het risico dat klanten brikanten en private label leveranciers om het naar een concurrerend merk overstappen.’ natriumgehalte in hun producten te verlagen. ZOuT Op DE kAART 25
 26. 26. De organisatie van Hoofdstuk 4 zoutreductie Minstens zo belangrijk, zo niet belangrijker dan de technologie van zoutreductie, is de aanpak. Een zoutprobleem los je immers niet op als het uitsluitend wordt overgelaten aan de private sector. ‘Bedrijven worden dan geremd door de angst dat concurrenten mogelijk niet het natriumgehalte in hun producten verlagen. Investeren in gezondere producten en marktaandeel verliezen, is natuurlijk geen mooie business case’, aldus Marianne Geleijnse (WUR). Kikkers uit de kruiwagen Geleijnse, die ook zitting heeft in WASH (World Action on Salt & Health), pleit dan ook voor een integrale Sectoraanpak aanpak die de kans verkleint dat er kikkers uit de Er zijn inmiddels verschillende sectoren die kruiwagen springen. Geleijnse: ‘Zoutverlaging, om branche-overkoepelende initiatieven op gebied precies te zijn een geleidelijke zoutverlaging waarbij van zoutreductie hebben gelanceerd. Zo heeft het NaCl-gehalte langzaam wordt teruggeschroefd, is TNO, in opdracht van het productschap voor Vee het meest effectief als iedere fabrikant dit doorvoert. en Vlees, onderzocht of het mogelijk is om het Zout is een aangeleerde smaak. Om consumenten zoutgehalte van bacon te verlagen. te laten wennen aan een minder zoute smaak, moet Dit jaar sloot TNO met de VBZ (Vereniging voor zoutreductie across the board plaatsvinden.’ de Bakkerij- en Zoetwarenindustrie) een contract af waarbij het onderzoeksinstituut de komende In ons land is er, ondanks aandringen van de twee jaar kennis en oplossingen gaat leveren voor Consumentenbond, geen convenant gekomen. VWS, zoutreductie in deze sector. bij monde van minister klink, heeft aangegeven dat Binnen de NZO, de Nederlandse Zuivel Organi- zoutreductie door de industrie gereguleerd moet satie, is een werkgroep actief die zoutverlaging worden . [78] in halfharde kazen onderzoekt. In de werkgroep zitten de belangrijkste Nederlandse kaasmakers. Actieplan FNLI Doel is een 15 procentsreductie in 2010. Daarna In ons land is het bovenstaande ook het geval. zal worden bekeken of een verdere reductie, in De Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie termen van houdbaarheid, textuur en smaak, heeft in 2008 een actieplan gepresenteerd, waarin haalbaar is. als target is opgesteld een zoutreductie van 12 procent (vergeleken met NEVO-tabel 2006) in 2010 [79]. Christine Grit (FNLI) verklaart dat een tussentijdse monitoring, die zal worden uitgevoerd door de betrokken branche-organisaties, nog moet plaatsvinden. Over de voortgang kan op dit moment dus nog niets worden gezegd. De resultaten worden naar verwachting in mei-juni gepresenteerd. 26 ZOuT Op DE kAART
 27. 27. Hoofdstuk 4 De Consumentenbond, die zich eerder had uitge- Finland koploper sproken voor een convenant, publiceerde in 2009 een Een blik over de landsgrenzen leert dat andere landen onderzoek waaruit bleek dat het zoutgehalte sinds verder zijn in hun aanpak. Finland is al sinds de jaren een meting in 2007 eerder was toe- dan afgenomen zeventig bezig om de natriumconsumptie terug te . Een kanttekening bij de bovenstaande exercitie is [80] dringen [81]. De regering koos daarbij voor een geïnte- dat de Consumentenbond in 2007 NaCl per 100 gram greerde aanpak, waarbij de overheid, bedrijfsleven en heeft gemeten en in 2009 NaCl per portie. Dat maakt de medische stand samenwerkten. een direct vergelijk, tenzij de portiegrootte in grammen is gedefinieerd, wel heel erg lastig. Sinds de jaren tachtig is de etikettering van natrium Volgens de Consumentenbond zijn beide metingen verplicht. Bevat een product meer natrium dan wel gelijkgetrokken zodat het beeld niet is vertekend. de vastgestelde limiet, dan moet op het etiket een waarschuwing worden gezet. Bevat het product Een herhaling van de RIVM-meting en de monitoring minder zout dan de limiet, dan mag op het etiket van de FNLI in samenwerking met de branche- ‘laag- of lichtgezouten’. uit onderzoek [82] blijkt dat organisaties, die in 2010 zullen plaatsvinden, zullen in de afgelopen dertig jaar de zoutinname in Finland uiteindelijk uitsluitsel moeten geven. met een derde is verminderd. Mede als gevolg hiervan is het sterftecijfer door hart- en vaatziekten Hoe het ook zij, VWS wil dat de industrie het met 75 tot 80 procent gedaald. probleem zelf oplost. In 2010 zal duidelijk worden of de industrie 12 procent zout uit haar voedingsmid- Op de website van WASH staat een overzicht van delen heeft gehaald. De FNLI heeft al aangegeven actieplannen per land. Het mag duidelijk zijn dat de dat het na 2010 de tweede fase in zal gaan, waarbij verschillen in aanpak uiteenlopen. het gemiddeld een reductie van 20 tot 30 procent wil realiseren. De deadline van deze tweede fase is nog Het is aanbevelingswaardig, met het oog op de niet bekend. Overigens zit in de genoemde target nog mondialisering van de voedingsmiddelenindustrie, om rek naar boven. Emmo Meijer, onder meer voorzitter tot een pan-Europese of zelfs een mondiale aanpak te van Stuurgroep Food Nutrition Delta, gaf in 2008 komen. aan dat 40 procent tot het rijk der mogelijkheden behoort. ZOuT Op DE kAART 27
 28. 28. Epiloog Epiloog De trend naar minder zout (met name natrium) in verwerkte voeding zal zich onverminderd doorzetten. In Nederland is gekozen voor een gematigde aanpak waarbij de industrie het probleem zelf moet aanpakken. Uiteindelijk zal de industrie minstens een derde van het toegevoegde zout uit haar voedingsmiddelen moeten halen. Niet duidelijk is op welke termijn dat zal moeten gebeuren. Bedrijven die afhankelijk zijn van export, zullen de ontwikkelingen in belangrijke exportlanden goed in de gaten moeten houden. Met name in het Verenigd koninkrijk staat zout hoog op de maatschappelijke agenda. Geduld Gelukkig zijn er verschillende hulpmiddelen waarmee fabrikanten het zoutgehalte kunnen verlagen. De eenvoudigste is: geleidelijk het NaCl-gehalte verlagen. Het nadeel is wel dat deze aanpak tijd kost en het is de vraag of consumentenorganisaties en de politiek dit geduld kunnen opbrengen. Andere zoutblends kunnen effectief zijn, maar leiden vaak tot smaakafwijkingen. Deze kunnen wel (deels) worden gecompenseerd door andere componenten. 28 ZOuT Op DE kAART
 29. 29. Epiloog Smaakversterkers hebben ook een zoutreducerend Ook speelt maatschappelijk verantwoord onder- potentieel. Het optreden van smaakafwijkingen nemen een rol. Dat geldt zeker voor grote bedrijven in deze groep is geringer, wel kleven er bepaalde die veelal het eerst onder de loep worden genomen nadelen aan, zoals een aangetaste reputatie (ook door NGO’s. Bedrijven zullen zichzelf moeten al hoeft dat niet op waarheid te berusten). afvragen hoe ze het zoutgehalte kunnen verlagen zodat hun producten een positieve bijdrage leveren Fysische stimulatie en een multisensorische aanpak aan de volksgezondheid. zijn interessante opties, voornamelijk omdat deze zich richten op algemeen geldende principes. Finland Bovendien maken deze opties geen gebruik van De organisatie van zoutreductie, ten slotte, vormt allerlei substituten die extra kosten of ‘bijwerkingen’ een kritische succesfactor in de strijd tegen het met zich meebrengen. zout. Elk land maakt hierin haar eigen keuzes. Finland heeft de meeste ervaring met het reduceren Marketing moeizaam van zoutinname. Het land heeft laten zien dat De vermarkting van zoutreductie blijft, zeker een integrale aanpak, waarbij overheid, industrie, vergeleken met andere proposities, een moeilijk gezondheidszorg en NGO’s de handen ineen slaan, verhaal. Zout staat momenteel niet hoog op de vruchten heeft afgeworpen. agenda van de consument. Bovendien is er een kans dat consumenten minder zout-claims associëren Dat wil overigens niet zeggen dat andere vormen van met een mindere, flauwe smaak. Daarnaast is aanpak minder effectief zouden zijn. Het ‘slechte’ zoutreductie duurder. Zout is zo goedkoop dat nieuws is dat zoutreductie een kwestie is van een elk alternatief, behalve gewoonweg minder zout lange adem, het goede nieuws is dat zout een aange- gebruiken, duurder is. leerde smaak is. Deze is dus ook weer af te leren. Gezondheidskeurmerken, zoals ‘Ik kies Bewust’ en het ‘Gezonde keuze klavertje’ van Albert Heijn, stellen wel bepaalde eisen aan het NaCl-gehalte. De verwachting is dat deze normen op den duur zullen worden aangescherpt. ZOuT Op DE kAART 29
 30. 30. Appendix I Appendix I Een bezoek aan de supermarkt Een steekproef bij een supermarkt, in dit geval een plus-filiaal in Wageningen, laat zien dat zout een thema is waarover vrijwel niet wordt gecommuni- ceerd. Dit wil overigens niet zeggen dat zoutreductie in het assortiment niet zou zijn doorgevoerd. Zoals al eerder aangegeven in het rapport, mag de industrie niet communiceren over deze initiatieven, tenzij een aanzienlijke reductie is gerealiseerd. Binnen vleeswaren is er geen enkel product waarbij over zoutreductie wordt gecommuniceerd. Wel wordt er veelvuldig gestrooid met termen als: ‘zonder kunstmatige geur en smaakstoffen’ en ‘zonder toegevoegde suikers’. Binnen kaas is er één variant minder zout in A-merk (Milner). De private labels kopiëren dit product. Wel is er aandacht voor zoutarme producten die verkrijgbaar zijn in het dieetschap. Het gaat om producten als peperkoek, stroopwafels en andere koeken, groentebouillon en kruidenzout. 30 ZOuT Op DE kAART
 31. 31. ZOuT Op DE kAART 31

×