Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

KRIIC mākslas izglītības modelis

969 views

Published on

Published in: Business, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

KRIIC mākslas izglītības modelis

 1. 1. Mākslas profesionālās ievirzes izglītības reforma krīzes laika Latvijā LR Kultūras ministrija Kultūras un radošās industrijas izglītības centrs 2009.gada oktobris
 2. 2. Kultūrizglītības mērķis: <ul><ul><li>saglabāt talantu – izcilību atlasi un sekmēt viņu profesionālo virzību un radošo izaugsmi ; </li></ul></ul><ul><ul><li>2) nodrošināt mūzikas un mākslas izglītības plašu pieejamību, lai sekmētu radošas personības veidošanos, veidotu nacionālas valsts identitāti un uzturētu Dziesmu svētku tradīcijas nepārtrauktību un kvalitāti. </li></ul></ul>
 3. 3. Reformas mērķi: <ul><li>nodrošināt kultūrizglītības mērķu sasniegšanu ierobežota un nestabila finansējuma apstākļos; </li></ul><ul><li>risināt problēmas mākslas profesionālās ievirzes saturā un pedagogu kvalifikācijā. </li></ul>
 4. 4. Finansējuma modelis <ul><li>Valsts profesionālās kultūrizglītības iestādes tiek finansētas no valsts budžeta. </li></ul><ul><li>Pašvaldību kultūrizglītības iestādes finansēšanas modelis: pašvaldība + valsts + vecāku līdzfinansējums. </li></ul>Kultūras un radošās industrijas izglītības centrs
 5. 5. Profesionālā kultūrizglītība Profesionālās ievirzes mākslas izglītības programmas (7-1 9 gadu vecumā) 7 728 audzēkņi jeb 3 % no bērnu skaita Latvijā 2008.gadā 2008.gada valsts finansējums mākslas programmām 5,3 milj. Ls Kultūras un radošās industrijas izglītības centrs
 6. 6. Reformas saturs <ul><li>Mācību plāna aprēķina metodika </li></ul>2008. gada kopējais finansējums 16,1 milj. 2010.gada kopējais finansējums 8 milj. Samazinājums 2,01 reizes Apmaksājamo stundu skaits uz vienu audzēkni nedēļā mūzikā Apmaksājamo stundu skaits uz vienu audzēkni nedēļā mākslā 2008.gads 3,423 1,365 2010.gads 3,423 : 2,01 = 1,70 1,365 : 2,01 = 0,67
 7. 7. <ul><li>Sistēmiskas problēmas: </li></ul><ul><li>atšķirīga izglītības kvalitāte mākslas skolās; </li></ul><ul><li>atšķirīgs audzēkņu iestāšanās vecums mākslas skolās; </li></ul><ul><li>liela slodze skolēniem 5-gadīgajās programmās; </li></ul><ul><li>nav saskaņotas mākslas skolu nobeiguma un mākslas vidusskolu iestājeksāmenu prasības. </li></ul><ul><li>Mācību satura problēmas: </li></ul><ul><li>kā/ kur mācību saturā iekļaut jaunas prasmes, pieeju u.c. </li></ul><ul><li>mācību priekšmeti, kuru saturs tiek izprasts atšķirīgi: </li></ul><ul><li>Mākslas valodas pamati, Kompozīcija, Darbs materiālā. </li></ul><ul><li>Metodikas problēmas </li></ul>
 8. 8. Reformas uzdevumi <ul><li>Izstrādāt jaunu/as izglītības programmu/as, kas nodrošina profesionālās ievirzes mākslas izglītības kvalitāti un pieejamību. </li></ul><ul><li>Izstrādāt atbilstošu 3-pusēju finansēšanas modeli. </li></ul><ul><li>2. Izstrādāt mācību priekšmetu programmu izveides Vadlīnijas. Vadlīnijās noteikt zināšanas un prasmes, kuras jāapgūst skolēnam, saskaņojot tās ar iestājeksāmenu prasībām vidusskolās. </li></ul>
 9. 9. Reformas saturs <ul><li>Orientieri jaunajam mācību saturam, kas īstenosies visos mācību priekšmetos: </li></ul><ul><li>1. Profesionālo zināšanu pamati; </li></ul><ul><li>2. Starpdisciplinaritāte un laikmetīgums ; </li></ul><ul><li>3. Radošums. </li></ul>
 10. 10. Radošums ir līdzsvars starp trīs dažādiem domāšanas veidiem: <ul><li>Spēja izdomāt jaunas idejas, rast jaunas kopsakarības starp lietām un idejām (diverģentā domāšana); </li></ul><ul><li>Spēja analizēt un izvērtēt idejas, domas un iespējamos risinājumus (konverģentā domāšana); </li></ul><ul><li>Spēja praktiski un racionāli domāt, īstenot idejas un izskaidrot tās. </li></ul><ul><li>( Roberts Sternbergs, Vendija Viljamsa </li></ul><ul><li>„ How to develop student creativity, 1996) </li></ul>
 11. 11. Reformas saturs. Finansējuma modeļi <ul><li>A modelis, apjoms 1460 stundas </li></ul><ul><li>Īsteno noteikto pamatprogrammu Tajā iekļauti 2-3 izvēles priekšmeti, kuru saturu izstrādā skola. Gala prasības un mācību saturu nosaka mācību priekšmetu Vadlīnijas. Mācību laiks 5- 9 gadi. </li></ul>Kas finansē Ko finansē Valsts Finansē algas. Pašvaldība Uzturēšanas izmaksas, materiāli tehniskais nodrošinājums. Vecāki Materiāli tehniskais nodrošinājums + maksa par papildus nodarbībām/ pasākumiem.
 12. 12. Reformas saturs. Finansējuma modeļi <ul><li>B modelis, apjoms 2205 stundas </li></ul><ul><li>Noteikta pamatprogramma ( 1460 stundas, 2/3 no stundu kopējā skaita). Gala prasības un mācību saturu nosaka mācību priekšmetu Vadlīnijas. 1/3 – izvēles priekšmeti (745 stundas), kuru saturu izstrādā skola . Mācību laiks 5 – 9 gadi. </li></ul>Kas finansē Ko finansē Valsts Algas, apmaksājot 1460 stundas. Pašvaldība + vecāki Algas, apmaksājot 745 stundas. Pašvaldība Uzturēšanas izmaksas, materiāli tehniskais nodrošinājums. Vecāki Materiāli tehniskais nodrošinājums.
 13. 13. Reformas saturs <ul><li>Priekšlikumi : </li></ul>Esošie mācību priekšmeti Iespējamās izmaiņas (nosaukums, saturs) Satura izstrāde Zīmēšana Zīmēšana Jau izstrādātas Vadlīnijas Gleznošana Gleznošana Jāizstrādā Vadlīnijas Kompozīcija Kompozīcija Jau izstrādātas Vadlīnijas Veidošana Veidošana Jau izstrādātas Vadlīnijas Darbs materiālā Radošā darbnīca Jāizstrādā Vadlīnijas Darbs materiālā Izvēles priekšmeti Skola izstrādā saturu Mākslas valodas pamati Mākslas valoda Jāizstrādā Vadlīnijas Prakse Prakse Skola izstrādā saturu
 14. 14. Reformas saturs _______________________________________________+ Izvēles priekšmeti A modelis 1460 stundas B modelis 2205 stundas Pamata priekšmeti Pamata priekšmeti Prakse Prakse Izvēles priekšmeti
 15. 15. <ul><li>Saskaņot programmu garumu (5-9 gadi) ar audzēkņu vecumu, skolu beidzot. </li></ul><ul><li>Priekšlikums: </li></ul><ul><li>izvēlēties programmas īstenošanas ilgumu, lai skolu beidzot audzēknim būtu vismaz 14 gadu. </li></ul>Reformas saturs
 16. 16. <ul><li>KRIIC organizē mācību priekšmetu programmu Vadlīniju un noslēguma prasību izstrādi, saskaņojot mākslas skolu nobeiguma un mākslas vidusskolu iestājeksāmenu prasības. </li></ul><ul><li>KRIIC organizē mācību priekšmetu metodisko materiālu izstrādi. </li></ul><ul><li>KRIIC organizē pedagogu tālākizglītību - jaunu mācību metožu apguvi, lai nodrošinātu profesionālās ievirzes mākslas izglītības sistēmas satura reformu. </li></ul>

×