Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sevgili Ar[1].

557 views

Published on

lll

Published in: Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sevgili Ar[1].

 1. 1. Bir varmış... U zun y ı llar önce tüm insani duygular ı n ya ş amakta oldu ğ u bir ada varm ış : iyimserlik, üzüntü, bilgi … ve diger duygular gibi sevgi de.
 2. 2. G ünlerden birgün duygulara adan ı n bataca ğı bildirilmi ş ... Bunun üzerine herkes gemisini haz ı rlay ı p aday ı terket miş . S adece sevgi son ana kadar beklemek istem iş . A da batmadan önce sevgi y ard ı m istemi ş ...
 3. 3. Y an ı ndan lüks bir gemiyle ge ç mekte olan zenginli ğ e sormu ş ... “ Ze nginlik beni de götürebilir misin?" "Yapamam. Gemim alt ı n ve gümü ş le dolu. Sana göre yer yok."
 4. 4. D aha sonra ş ahane bir gemiyle ge ç mekte olan gurura sormu ş , sevgi: “ G urur rica ediyorum, beni de götürür müsün?" G urur: " S eni götüremem . B urada her ş ey hatas ı z. Gemimi bozabilirsin " diye cevaplam ış .
 5. 5. So nra yan ı ndan ge ç mekte olan üzüntüye sormu ş , sevgi : "Üzüntü, lütfen beni de götür . " "Oh sevgi" demi ş üzüntü, "O kadar üzüntülüyüm ki, ya lnı z kalmal ıyım. "
 6. 6. N e şe de yan ı ndan ge ç mi ş. F akat halind e n o kadar memnunmu ş ki sevginin kendisine seslendi ğ ini dahi duymam ış ...
 7. 7. A niden bir ses: "Gel sevgi, seni götüreyim" demi ş . B u konuşan ya şlı bir zatm ış . S evgi o kadar mutlu ve müte şe kkir k alm ış ki, karaya gelince giden ihtiyara ismini dahi sormay ı unutmu ş .
 8. 8. Ona ne kadar bor ç lu oldu ğ unu farkeden sevgi, bilgiye sormu ş : "Bilgi bana kimin yard ı m etti ğ ini söyleyebilir misin?" "Zamand ı " diye cevaplam ış bilgi.
 9. 9. "Zaman?" diye sormu ş sevgi . “ N eden zaman bana yard ı m etti?" “ S adece zaman sevginin hayatta ne kadar önemli oldu ğ unu anlad ığı i ç in!" B unun üzerine bilgi ş öyle demi ş :
 10. 10. Tüm arkada ş lar ı na gönder. Göndermi ş olduklar ı na da gönder. Sana geri geldi ğ inde ç evrendeki arkada ş lar ı n ger ç ek arkada ş olduklar ı n ı anlars ı n. Bu sayfay ı arkada ş lar ı na gönder, gönder ki onlar ı n senin i ç in ne kadar önemi var anlas ı nlar..

×