Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2.4 Kihistumine

1,528 views

Published on

Published in: Business, Economy & Finance
  • Be the first to comment

2.4 Kihistumine

  1. 1. Mare Räis 2008.A
  2. 2. <ul><li>Kihistus mängib olulist rolli ühiskonna korrastamisel ja sidumisel, sest paigutab iga inimrühma kindlale positsioonile. </li></ul><ul><li>Kaasajal arengutempo kiire – kiirenenud kihistuse muutumine ehk suurenevb sotsiaalne mobiilsus st inimeste või tervete rühgmade liikumist ühest ühiskonnaklasist teise. </li></ul><ul><li>Horisontaalne ühest majandusharust teise </li></ul><ul><li>Vesrtikaalne – lihttöölisest spetsialistiks </li></ul>
  3. 3. <ul><li>Peegelldab ühiskonna avatust ja arenguvõimet: </li></ul><ul><li>Mõjutab: tugevate traditsioonidega ühiskond </li></ul><ul><li>Sotsiaalseid vapustsusi üle elenud ühiskond </li></ul><ul><li>Nüüdisühiskonnas räägitakse sotsiaalseest klassist, mille puhul omandisuhe pole nii määrav, vaid arvestatakse ka elustiili tunnuseid. </li></ul>
  4. 4. <ul><li>Vabameelsuse ja võrdsuse ulatuslik väärtustamine . Üldine inimeste sünnipärane võrdsustamine olenemata päritolust, nahavõrvist, soost ja rahvusest on muutnud klassipiirid ületatavaks ja tõstnud sotsiaalset mobiilsust. </li></ul><ul><li>Kasvanud on põlvkondadevaheline mobiilsus- lapsed valivad teised ametid ja väärtussüsteemid. </li></ul>
  5. 10. <ul><li>Staatus on inimeste poolt kujundatud ja hinnanguline. Omab tähendust vaid ühiskonnas ja inimestevahelises suhtlemises. </li></ul><ul><li>Omistatud staatus – kuningatütar on printsess </li></ul><ul><li>Saavutatud ehk omandatus staatus – teatavate valikute, teenete või pingutuste tulemus. </li></ul><ul><li>Kõik staatused ei ole võrdse kaaluga, peamine staatus tingib teisi karakteristikuid. </li></ul><ul><li>Nunn – naine, vallaline, ... </li></ul>
  6. 11. <ul><li>Varanduslikud </li></ul><ul><li>Regionaalsed </li></ul><ul><li>Rahvuslikud </li></ul><ul><li>Ideoloogilised sh usulised. </li></ul><ul><li>Mitmekesisus on positiinve. </li></ul><ul><li>Kui kattub mitu olulist karakteristikut? </li></ul><ul><li>Juudid- araablased </li></ul>
  7. 12. <ul><li>Uuri välja vanemate, vanavanemate: </li></ul><ul><li>Elupaik </li></ul><ul><li>Amet </li></ul><ul><li>Täitke ankeet ja rühmatöös üldistage andmed vertikaalse mobiilsuse (amet) ja horisontaalse mobiilsuse (elupaik) kohta viimase saja aasta jooksul. </li></ul>

×