Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Practicalppm

344 views

Published on

 • Be the first to comment

Practicalppm

 1. 1. ¾½º¿ ½º º º º ­¾¼¼½ º ºüº þ þ ü ÿ ü ÈÈÅ ÈÈÅ ¸ ¹ ´ µ º ï ½º þ ÈÈÅ ¸ º ´ µ ¹ º º ÈÈÅ ÈÈÅÁÁ ´ÈÈÅ Û Ø ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ ÁÒ Ö Ø Ò µº þ ï ¾ ¹ ÈÈÅ º þ ï ¿ ¹ ´ µ¸ ï ï º þ ï ¹ ÈÈÅÁÁ ¸ ¸ º ï ¾º º ü ÈÈÅ Å ¾ ÜÒ Ü½ ÜÒ ¸ Ü ¾ Ò º ü ¹ ´ µ ´ µ É ÜÒ ÜÒ ¾ Ò Ò ½¾ ¸ ´ µ ½ É Ü¼ É ÜÒ ´ µ ¾ ´ µ É ÜÒ ¸ Õ ÜÒ´ µ ¾ º ¹ ´  ÐÓ É´Ü µ · ¾µº ¾ Ò þ ÜÒ·½ ¾ ¹ × ÜÒ ÜÒ  ·½ ¾ ¸ ¹ º Ź º ´ µ Ù ½
 2. 2. ¸ Ùº Ù ¹ ÜÒ Ù´ µ¾Ü Ò Ü ¸ Ü  ½ Ü   Ù Ù º ¸ Õ ´ ×µ ÜÒ Ù º ´µ ´ Ü Ù Ò ´ µµ ´ Ùµ ÜÒ Ù ¸ ´µ ¹ ´Ù Ü µ ´Ùµ ´ Ùµ ¼ ´µ ´Ùµ Ò Ò Ò Ò ¸ ÑÒ Ù Ò º º ¸ ¹ Ü ´×µ Ò ¸ º þ ¸ ¸ ´×µº Ò ÈÈÅ ½ ´ µ ¹ ´ µ ׸ ´ µ º þ ÈÈÅ ¸ º × ¸ ÜÒ ÜÒ ½ ¹ ´µ ´ µ ¼ ´µ ´µ Ò × ¸ × × ´ ´ µ  ½µ Õ£ ´ ×µ ´ × ×µ Ò Ò ¸ £ ÕÒ ¸ ¾ ´×µ Ò Ò × Ò ´ × Ô µ¸ ´ ¸ µ º ÿ ÈÈÅ ÜÒ·½ ¾ ¾ ¿ ´ Õ ÜÒ·½ Ü Ò µ Õ£ ´ Ò × × µ £ ´ ÕÒ ÜÒ·½ × µ ´ × ÜÒ·½ µ ´½µ ·½ × ×´ µ¸ ´ ´Ü µÒ·½ ¸ ½µº ´ ×µ ØÌ´ ´××µµ ¾ £ ´×µ Õ£ ´ × ×µ Ø Ì ××µ×µ £ ÕÒ ´ ´ Ò Ò Ò Ò ´¾µ Ò Ò £ ´×µ ´×µ Ò ´×¼µ¸ ×¼ × ¸ Ø ´¡ ×µ Ü ´×µ Ì ´×µ Ò Ò Ò Ò Ò Ò º ¹ ¸ Ø´¡ ×µ Ø´¡ ×µ ´¡ ×µ · ´¡ ×µº ¸ ÈÈÅ ¾ Ò ´ ×µ ´ × ×µ ¼ ÈÈÅ ¿ ´ ×µ  ½ ¾ ´ × ×µ  Ñ´×µ ¾º ¸ ÈÈÅ ÈÈÅ ´ × ×µ  ´Ñ´×µ · ½ ¾µ ¾º þ Ò ¹ ¸ ´ Ü ÐÙ× ÓÒ×µº ý ¸ ¹ ¸ ¸ º ÜÒ·½ ´ ¹ µ × ¾ º ½ ¹ ¾ Ò ´ ÙÐÐ ÙÔ Ø ×µ¸ × Òº ¾ ´ÙÔ Ø Ü ÐÙ× ÓÒ×µ¸ ¾
 3. 3. × × ×´ µº þ º ×Ò ¹ Ò¸ ¸ ¸ ¹ º º ¸ ×Ò ¹ ¸ ×Ò º ý × ¸ Ñ × ´µ ½ ¹ ¸ º º Õ ´ ×µ ½   Õ´ × ×µº × ·½ × × ·½ × ¾ ¸ × × ·½ º ï ¿º þ º þ ¹ Ø ´ ×µ ؼ ´ ×µ· ƽ ´ × × ·½ µ· ƾ ´ ×  ½ × × ·½ µ ´¿µ × × ´ µ¸ ¸ × ´× ¾ µº ½» º ¹ × ´ µ ¸ Ø ´ ×µ ¿½º ¸ ¹ × ´Ø´ × µ ¼µº ½ · Ì ´Ø×´ µ × µØ´ ½ µ   ×   Ì × ´ µ ¼ ؼ ´ ×µ ´ µ Ì × ´ µ ¡ Ø´ × µ ´ µ ¼ Ì × ´ µ   Ø´ × µ · Ì ´× µ   Ñ´× µ Ì × Æ½ ´ × × ·½ µ ¿ × × ´ µ Ø´ × µ ¾ Ø´× µ ´ µ ½ × × ´ µ ´Ø´ × µ ¾ Ø´× µ µ ƽ × × ·½ ½¾ × ·½ × ´ µ Ø´ × µ ·½ ´ µ ¼ Ø × ´µ Ì × ´ µ ´Ñ´×µ · ½µº Æ ´ ×  × × µ ¾ ½ ·½ ÜÒ·½ ׸ × ¸ ¹ ´Ì ´× µ ¼ Ì ´× µ ¼ ·½ Ì × ´ µ ´ Ì ×  ½ µ Ô ´ ×µ Ô´ ×  ½ µµº þ ¿
 4. 4. ´ ×  ½ × × ·½ µ ´ µ Ì ×  ½ Ø´ ×  ½ µ   Ø´ × µ Ì ´× µ · Ì ´×   µ ƾ ´ µ ½ Ø´ ×  ½ µ Ø ´ ×  ½ µ Ì ´Ì ´× µ   Ø´ × µ µ ×   µ   Ø´ ×   ½ ½ º º þ ÈÈÅ º º ¸ ¸ ¹ º ÈÈÅ ¹ ¸ º ý ¹ º þ × ´Ì ´× µ ¼µ ¸ ¹ ´Ø ´ × µ ¼µ¸ × ×´ µº ý º ¸ ¸ ¹ ÈÈŹ ¸ º º ¸ º ¸ ¸ × ¸ ¸ ¸ ¸ × ¸ ¹ × º ¹ × ¸ × º × ´ ×µ ½ ؼ ص ½´ × Ø ´ ×µ ½·Ø ´ × ×µ Ì ´× µ   ½ · Ì ´ µ ¼ ¼ ¼ ½ Ñ´× µ Ì ´ µ   Ø´ × × µ   Ì × Ø¼ ´ Ò × µ ·½ Ò ½ Ì ¸ × ¸ ¹ ؼ ´ × ×µ º ü ¸ × ´ ׵ؼ Ø ´ × µ Ø ´ × µ · Ì ´× µ ´ µ·Ì ´ µ ¼ Ì ×
 5. 5. ¸ º ´ µ¸ ´ µ º ¸ ¸ º º  ½ ¸ ¸ ¹ × ¸ ؼ ´¡ × µº × Ì º Ì × ´ µ ¼ ´ × ×µ ؼ ÈÈÅ ÈÈÅ ´ ¹ ¹ µº Ø´ × × µ ؼ ´ ×µ ÈÈÅ º ´ µ¸ ´ µ ¹ Ø ´ × µ¸ ¼ ´ µº ´ µ ¸ ´ µ¸ ´ µ º ´ µ ¸ ؼ ´ ×µ ¹ × º ¸ × ¹ ×¼ ×¼ ´ µ × ¸ ؼ ´ ×µ × º º þ ÈÈŸ ¹ ¸ ¹ ¸ º ¹ ؼ ´ × µº ¹ º º ¸ ¹ º þ ¹ Ø ´ ×µ ×´ µ¸ ½»¾ ×  ½ × ´ ¿ ´ µµº ¹ ¸ º ¹ ¸ Ø ´ ×  ½ µ ×´µ º º º ¸ ¹ ´ Ì × ´ µµ¸ º þ ÈÈÅÁÁ ½ ¹ ¸ ´Ì ´× µ ´ Ì ×  ½ µµ ¹ ´Õ´ ½ × µ Õ ´ ½ ×  ½ µµº ؽ ´ ½ × µ ¹ Ø´ ½ ×  ½ µ ´ º ´ µµº ¹
 6. 6. ¸ ½ º ´ ´ × µ ¾µµ Ò ´Ø Ò ¹ ´ ´Ø´× µ µ¸ Ø´×µ Ì ´×µ ´Ñ´×µ·½µ ¹ ¸ µº ¿» ¸ ´ ½ ´ µµº ï º ü ¸ ´ º ï ¾µ¸ º º º ¸ ¼ ¼± º ¹ Õ ´ ×µ ½   Õ´ × ×µº º ¸ ¹ × Û × ´ µ ´Û ½ Û µ¸ º ¸ Ë ´× ÓÒ ÖÝ × Ô ×Ø Ñ Ø ÓÒµ ¸ Ë ¹ º Ë ¹ Õ ´ × Ûµ ½ Æ ´Û µ ´ µ Æ ´Û µ Æ Û ´ µ ½ Æ ½¸ ¹ ´ µ¸ Æ ¼ ¸ Æ Û ´ µ º ÈÈÅÁÁ ¹ º Æ Æ È Æ¼ ¸ ´½   ½ Æ µ ¼ º Ë Æ Æ Æ ´ Æ Ë Æ¼ µ¸ º º Ë ¡Ë Æ  Ë Æ º ¼ Ƽ º Û × ´µ Õ ´ × Ûµ º ¹ ¸ ÈÈÅÁÁ ´ µº ½µ þ ¹ × ¸ Ë ¹ ½¾ º ¾µ ü ÈÈÅ ¸ ¹ Ñ ×  ½ ´ µ ¸ ¸ × º ¹ ¸ ¸ Ë ¹ º
 7. 7. ¿µ ¸ º þ ¹ ¿ ¸ ¹ º ¸ Ë ¹ ¹ ¸ º µ Ä ¹ ¸ ¸ Ä ¸ ½»¾º þ ¸ ÈÈŹ Ä º ¸ Ë ¹ ´ µ¸ ¸ º µ ¸ º þ Ë ¹ ¹ º Ë ¹ ¹ Ë ¹ º Ë ¹ ¸ ¼¸ ¸ ½ º ü º Ë ¹ ¸ Ë ¹ º ¸ Ë ¹ ½¾ ¢ ¢ ¾ ¢ ¾ ¢ ½¿ Ë ¹ º Ë ¹ ¸ Ë ¹ ¸ º Ë ¹ º ´ ¹ µº ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ º ¹ ¸ ÈÈÅ º ý ¸ ¹ ¸ º º Õ ´ Ò × µ Ò ´½   µ Ò ¼½¾ ´½¼µ ¸ ¹ ¸ ؼ ´ × ×µ ¸ º ¹ ¸ º ´ Ø × × µ ¹
 8. 8. ¸ ¸ ÈÈÅ ¸ º ý ´ Ø × × µ ƽ ½¾ ¾Ñ´× µ ´ ´ µµ Ñ × ´½½µ Ñ × ´µ ׺ ¸ ƾ ½ Ø ´ ×µ ¼ ؼ ´ ×µ ½ ´½¾µ ´ Ø × × µ ؼ ´ × × µ · ´Æ ´× ×´ µµ · Æ ´ ½ ¾ × µµ ´½¿µ ؼ ´ × ×µ ¸ ¹ ¸ × ¸ ƽ ƾ ´½½µ ´½¾µ º ¹ º º ¸ Ë ¹ ¸ ¸ º ¹ ¸ ¸ ¹ º º ´ ¹ ¾ µº ¸ ¹ ¹ ¸ ¸ º Ë ¹ º Ë ¹ ´ µº ´µ Ø × Ì × ´ µ ´Ñ´×µ · ½µ¸ º º º º Ë ¹ ¾¢ ¢¾¢¾ ¾º ï º ÈÈÅÁÁ ïï ¿¸ ¸ º ¸ ¸ ¸ Ä ÏÌ º ¸ ï ¿¸ ¹ º
 9. 9. º ¹ ¸ ¹ ¸ ¹ ¸ º ¸ ´ × ´µ µ¸ ¹ ¸ ¸ º ¾ ½¼± º ´ï ¿µ ¹ ¸ º ´ µº ¹ Ë ¹ ¸ Ë ¹ º ¹ Ë ¹ ¸ ¸ ¸ ¸ ¹ º ¸ ¹ º º ½» ½» º ï º ÈÈÅÁÁ ¹ ·· º ¹ ÈÈÅÁÁ ÈÈÅÓÒ×ØÖº Ü ¸ ÈÈÅ º Ü º þ Ð ÖÝ ÓÖÔÙ× º º þ ¹ ÈÈÅÁÁ º þ º ½ ¹ ´ µ ÌÏ ´ ½¼ µ¸ ÿº ý ´ µ ½½ ¸ ºý ËÅ ¹ ½¾ ¸ ÈÈÅ ¾ º ý ½¿ º þ ÈÈÅÁÁ ¸ ½ º ¸ ÌÏ ¸ º ü ÈÈÅÁÁ ¸ ÓÓ ½¸ Ó ½ Ô º ÓÓ ½ ÌÏ ¸ º ¹ ¸ ¸ ¹ º ¹ ¸ Ó ½¸ Ð ÖÝ ÓÖÔÙ׺ þ Ô ½ ¸ ¸ ¹ ¸ ¸ º
 10. 10. ½ ÌÏ ËÅ ÈÈÅ ¾ ÈÈÅÁÁ ¹ ÈÈÅÁÁ ¹ ÈÈÅÁÁ ¹ ½ ½¸ ¾ ½¸ ¿ ½¸ ½¸ ½ ½¸ ¼ ½¸ ½ ½¸ ½¾ ÓÓ ½ ¾¸½ ¾¸¿½ ¾¸½ ¾¸½ ¾¸½ ½ ¾¸½ ¾¸½ ÓÓ ¾ ½¸ ½¸ ¿ ½¸ ¾ ½¸ ½¸ ½¸ ¾½ ½¸ ½ Ó ¸ ¼ ¸ ¸ ¸ ¸¿¿¾ ¸¿¾ ¸¿¾¾ Æ Û× ¾¸¿¾¾ ¾¸¿½ ¾¸¾ ¾¸¾¼ ¾¸¾ ¼ ¾¸½ ¾¸½ Ç ½ ¿¸ ½ ¿¸ ¿¸ ¿¸ ½ ¿¸ ¿¸ ¾ ¿¸ ¼ Ç ¾ ¾¸ ¿ ¾¸¾¼½ ¾¸¾ ¿ ¾¸¾ ½ ¾¸¾ ¾¸½ ¾¸½ ¼ È Ô Ö½ ¾¸¾ ¾¸¿ ¿ ¾¸¾ ¼ ¾¸¾½ ¾¸¾½½ ¾¸½ ¾¸½ ¿ È Ô Ö¾ ¾¸½ ¼ ¾¸¿¿ ¾¸¾½¿ ¾¸½ ¾¸½ ¾¸½ ½ ¾¸½ È ¼¸ ¼¼ ¼¸ ¼¸ ½ ¼¸ ½ ¼¸ ¼¸ ½ ¼¸ ÈÖÓ ¾¸¿¿¼ ¾¸¿¿¾ ¾¸¾ ½ ¾¸¾ ¾¸¾ ¾¸¾¼¿ ¾¸½ ÈÖÓ Ð ½¸ ½¸ ¼ ½¸ ½¸ ½¸ ½¸ ½ ½¸ ¾¿ ÈÖÓ Ô ½¸ ¿ ½¸ ¼¾ ½¸ ¿½ ½¸ ¼ ½¸ ¼ ½¸ ½ ½¸ ¿ ÌÖ Ò× ½¸¿ ½¸¾ ¿ ½¸¿¾ ½¸¾½ ½¸¿ ½¸¾ ¾ ½¸¾½¼ Ô ¾¸¾¿¼ ¾¸¾¼½ ¾¸½ ¾¸½ ¼ ¾¸½ ¾¸½¼ ¾¸¼ º þ ¹ ÈÈÅÁÁ ¹ ÈÈÅÁÁ Ä ´ ÁÈ ½ µ¸ ÏÌ ´ ÁȾ ½ µ¸ ÈÈŶ ´ÈÈÅ ¾ ½¿ µº ¾ ÈÈÅÁÁ ÈÈÅÁÁ Ô þ ¸ º Ô þ ¸ º ¾ ¾¸ ¿¸¾ ¼¸ ¾¸ ¿ ¸ ¼¸ ¿ ¾¸¿ ¿¸ ½¸¾ ¾¸¿ ¸¼ ½¸¿ ¾¸¾½ ¸ ¾¸¾ ¾¸¾¾½ ¸½ ¾¸¿ ¾¸½ ¸¿ ¸½ ¾¸½ ¸¿ ¸¾ ¾¸½ ¼ ¸¾ ¸ ¾¸½¾ ¸ ¼ ¸ ¾¸½¿ ¸ ½ ¸ ¾¸½¼ ½½¸ ¾ ½ ¸ ½¼ ¾¸½¾ ¸¼¼ ¿¿¸½ ¾¸¼ ½¾¸¼¾ ¿¿¸¾ ½ ¾¸½¾¿ ¶ ¿¸ ¾¸¼ ¶ ¿¸ ÁÈ ¹ ¾¸ ¸ ¿ ¼¸ ÁȾ ¹ ¾¸¿ ¸ ¸ ÈÈÅ ¾ ¾¸½ ¼ ¶ ½¼¼ ¶ ¹ º ½¼
 11. 11. þ ÈÈÅ ¾ ¹ ´ÁÒØ Ð Úº º¼µ º ¹ ÈÁÁ ¾¿¿ ´¾ ¾µ ÿ ý Ï Ò ÓÛ× Ì¿¾º ¸ ¸ º ´ µ¸ ´ µ ´ µ º ¾º ¸ ÈÈÅÁÁ º ´¾ ¿µ ¸ ÁÈ ÁȾ¸ ¸ ÁȾº ¹ ´ µ ¸ ÁȾº ¸ ½ ¹ ÈÈÅ ¾ ¸ º ÈÈÅÁÁ¸ ¸ ¹ ¸ º ´¾ µº ¸ ¸ Ë ¹ ¸ º ü º º º ½ Ð ÖÝ Âº º Ò Ï ØØ Ò ÁºÀº Ø ÓÑÔÖ ×× ÓÒ Í× Ò ÔØ Ú Ó Ò Ò È ÖØ Ð ËØÖ Ò Å Ø Ò ¸ »» Á ÌÖ Ò׺ ÓÑÑÙÒº ½ º κ ¿¾º í º Ⱥ ¿ ¼¾º ¾ ÅÓ Ø º ÁÑÔÐ Ñ ÒØ Ò Ø ÈÈÅ Ø ÓÑÔÖ ×× ÓÒ Ë Ñ ¸ »» Á ÌÖ Ò׺ ÓÑÑÙÒº ½ ¼º κ ¿ º í ½½º Ⱥ ½ ½ ½ ¾½º ¿ ÀÓÛ Ö Èº ºÌ × Ò Ò Ò ÐÝ× × Ó ÒØ ÐÓ××Ð ×× Ø ÓÑÔÖ ×× ÓÒ ×Ý×Ø Ñ׸ È Ø × ×º ÖÓÛÒ ÍÒ Ú Ö× Øݸ ½ ¿º Ö Âº¸ Ë Ø Ö ÓÚ ÙºÅº Ò ËÑ Ø× ºÂºÅº ÅÙÐØ ÐÔ Ø Ó Ò Û Ø × Ô Ö Ø ÐÔ Ø × Ö ÔØ ÓÒ¸ »» ÈÖÓ º Ó ÓÑÔÖ ×× ÓÒ Ò ÓÑÔÐ Ü ØÝ Ó Ë ÕÙ Ò × ¸ ÈÓ× Ø ÒÓ¸ Ë Ð ÖÒÓ¸ ÁØ Ðݸ Á ÓÑÔº ËÓ º ÈÖ ×׸ ½ º Ⱥ º ÐÓÓÑ º ËÓÐÚ Ò Ø ÈÖÓ Ð Ñ× Ó ÓÒØ ÜØ ÅÓ Ð Ò ¸ ½ º ÛÛÛº ÐÓÓѺ ÓÑ»Ô Ô Ö×»º Ë ÖÒ º ÈÈÅ ×Ø ÈÈÅ ÓÑÔÖ ××ÓÖ ÓÖ Ø ÜØÙ Ð Ø ¸ ¾¼¼¼º ØÔº Ð º×ØÙ º× »ÔÙ »Ô »Ô »ÔÔÑ ºÖ Öº ¹Ñ Ð × Ö Ò Ö×Ø ÐºÖÙ Ì Ð ÖÝ ÓÑÔÖ ×× ÓÒ ÓÖÔÙ׺ ØÔº Ô× ºÙ Ð Öݺ »ÔÙ »ÔÖÓ Ø×»Ø Üغ ÓÑÔÖ ×× ÓÒº ÓÖÔÙ×» ÎÓРȺ ºÂº Ì ÜØ ÓÑÔÖ ×× ÓÒ Ñ Ø Ó × × ÓÒ ÓÒØ ÜØ Û Ø Ò ¸ »» Ì Ò Ð Ö ÔÓÖغ ËØ Ò ÖÑ Ò× ÁÒ×Ø ØÙØ ¸ Ò ÓÚ Ò ÍÒ Ú Ö× ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý¸ ½ º ½½
 12. 12. Ï ÐÐ Ñ× º¸ Ë Ø Ö ÓÚ º Ò Ì Ð Ò× Ìº Ì ÓÒØ ÜعÌÖ Ï Ø Ò Å Ø Ó × ÈÖÓÔ ÖØ ×¸ »» Á ÌÖ Ò׺ ÁÒ ÓÖѺ Ì ÓÖݸ ½ º κ ½ í ¿º Ⱥ ¿ º ½¼ ÎÓРȺ ºÂ Ò Ï ÐÐ Ñ× ºÅºÂº ËÛ Ø Ò ØÛ Ò ØÛÓ ÙÒ Ú Ö× Ð ×ÓÙÖ Ó Ò Ð ÓÖ Ø Ñ׸ »» ÈÖÓ º Á Ø ÓÑÔÖ ×× ÓÒ ÓÒ º ½ º Ⱥ ½ ¼¼º ½½ ý ÿº ü ¸ »» ¸ ½ º í º º½¼ ¾¾º ½¾ ÙÒØÓÒ Ëº ÇÒ¹Ð Ò ×ØÓ ×Ø ÔÖÓ ×× × Ò Ø ÓÑÔÖ ×× ÓÒ¸ È Ø × ×¸ Ï × Ò ØÓÒ¸ ½ º ½¿ ÐÓÓÑ º ÈÈÅ ¾ À ÓÑÔÖ ×× ÓÒ Å Ö ÓÚ ÈÖ Ø Ú Ó Ö¸ ½ º ÛÛÛº ÐÓÓѺ ÓÑ»×Ö »º ½ ÁÒ Ó¹ ÁÈ ÖÓÙÔº Ô Úº¾º¿ ÓÑÔÖ ×× ÓÒ Ò Ð Ô Ò ÙØ Ð Øݸ ½ º ÛÛÛº ÖÓѺ ÓÑ»ÔÙ » Ò ÓÞ Ô»º ½ Ë Û Ö Âº Ô¾ Úº½º¼ ÐÓ ¹×ÓÖØ Ò Ð ÓÑÔÖ ××ÓÖ¸ ¾¼¼¼º ÛÛÛºÑÙÖ ÖÓ º ÑÓÒº ÓºÙ »º ½¾

×