สื่อการเรียนการสอน

6,813 views

Published on

ตัวกลางหรือช่องทางที่บรรจุเนื้อหาสาระ หรือสิ่งที่ผู้สอนต้องการถ่ายทอดไปยังผู้เรียน ช่วยทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

Published in: Education, Technology, Business
1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
6,813
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
36
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

สื่อการเรียนการสอน

 1. 1. สื่อการเรียนการสอน
 2. 2. สื่อการเรียนการสอน ความหมาย ไฮนิคส์   ( Heinich  )   และคณะ  ให้คำจำกัดความคำว่า " สื่อ " ไว้ดังนี้ " Media is a channel of communication ." ซึ่งสรุปความเป็นภาษาไทยได้ดังนี้ " สื่อ คือช่องทางในการติดต่อสื่อสาร " Heinich และคณะยังได้ขยายความเพิ่มเติมอีกว่า   สื่อ มีรากศัพท์มาจากภาษาลาติน มีความหมายว่า ระหว่าง ( between ) หมายถึง อะไรก็ตามซึ่งทำการบรรทุกหรือนำพาข้อมูลหรือสารสนเทศ สื่อเป็นสิ่งที่อยู่ระหว่างแหล่งกำเนิดสารกับผู้รับสาร                 A. J. Romiszowski   ให้คำจำกัดความคำว่า " สื่อ " ไว้ดังนี้   " the carriers of  messages, from some transmitting source ( which may be a human  being or an inanimate object ) to the receiver of the message  ( which in our case is the learner )" ซึ่งสรุปความเป็นภาษาไทยได้ดังนี้ " ตัวนำสารจากแหล่งกำเนิดของการสื่อสาร ( ซึ่งอาจจะเป็นมนุษย์ หรือวัตถุที่ไม่มีชีวิต ) ไปยังผู้รับสาร ( ซึ่งในกรณี ของการเรียนการสอนก็คือ ผู้เรียน )"           ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าสื่อ  ( Media ) หมายถึง    ตัวกลางหรือสิ่งที่นำเนื้อหาสาระ   หรือข้อมูลจากผู้ส่งไปยังผู้รับ   ในการสื่อความหมายนั้นสื่อเปรียบเหมือนพาหนะที่จะนำสาร ( Message ) จากผู้ส่งไปยังผู้รับ   ในทางการเรียนการสอนนั้น   เมื่อมีการนำสื่อมาใช้เป็นเครื่องช่วยการถ่ายทอดของผู้สอน    จึงเรียกสื่อนั้นว่า   " สื่อการสอน "   ( Instructional Media )              เกอร์ลัช และอีลี  ( Gerlach and Ely )   กล่าวว่า   " สื่อการสอน "   หมายถึง   บุคคล วัสดุหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่งทำให้นักเรียนได้รับความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ครู หนังสือ และสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนจัดเป็นสื่อการสอนทั้งสิ้น           กิดานันท์ มลิทอง     กล่าวว่า   " สื่อการสอน "   หมายถึง ตัวกลางที่ช่วยนำ   และถ่ายทอดข้อมูลความรู้จากครูผู้สอน   หรือจากแหล่งความรู้ไปยังผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบรรลุถึง วัตถุประสงค์การเรียนที่ตั้งไว้                   ชัยยงค์ พรหมวงศ์    ให้ความหมายของ " สื่อการสอน "   ว่า คือวัสดุ ( สิ้นเปลือง ) อุปกรณ์ ( เครื่องมือที่ใช้ไม่ผุพังง่าย ) วิธีการ ( กิจกรรม เกม การทดลอง ฯลฯ ) ที่ใช้สื่อกลางให้ผู้สอนสามารถส่ง หรือถ่ายทอดความรู้ เจตคติ ( อารมณ์ ความรู้สึก ความสนใจ ทัศนคติ และค่านิยม ) และ ทักษะไปยังผู้เรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ           ไชยยศ เรืองสุวรรณ     กล่าวว่า " สื่อการสอน "   หมายถึง สิ่งที่ช่วยให้การเรียนรู้ ซึ่งครูและนักเรียนเป็นผู้ใช้ เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น                  เปรื่อง กุมุท     กล่าวว่า   " สื่อการสอน "    หมายถึง  สิ่งต่างๆ ที่ใช้เป็นเครื่องมือ   หรือ   ช่องทางสำหรับทำให้การสอน ส่งไปถึงผู้เรียน   ทำให้ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ หรือจุดมุ่งหมายที่ผู้สอนวาดไว้ได้เป็นอย่างดี            ไฮนิช   (Heinich)   และคณะ     ได้ให้ความหมายของสื่อการสอนไว้ว่า    " สื่อการสอน "    หมายถึงสื่อหรือตัวกลางชนิดใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นเทปบันทึกเสียง สไลด์ วิทยุ โทรทัศน์ วิดีโอแผนภูมิ ภาพนิ่ง เป็นต้น ซึ่งบรรจุเนื้อหา ข้อความเกี่ยวกับการเรียนการสอน 
 3. 3. สื่อการเรียนการสอน ดังนั้นจึงพอสรุปได้ว่า   " สื่อการสอน " หมายถึงตัวกลางหรือช่องทางที่บรรจุเนื้อหาสาระ หรือสิ่งที่ผู้สอนต้องการถ่ายทอดไปยังผู้เรียน   ช่วยทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
 4. 4. ประเภทของสื่อการเรียนการสอน 1. สื่อไม่ใช้เครื่องฉาย ( nonprojected materials ) เป็นสื่อที่ใช้การทางทัศนะโดยไม่ต้องใช้เครื่องฉายร่วมด้วย แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่สื่อภาพ ( illustrative materials ) เป็นสื่อที่สามารถถ่ายทอดเนื้อหา เช่น ภาพกราฟิก กราฟ แผนที่ ของจริง ของจำลอง กระดานสาธิต ( demonstration boards ) ใช้ในการนำเสนอเนื้อหา เช่นกระดานชอล์ก กระดานนิเทศ กระดานแม่เหล็ก กระดานผ้าสำลี ฯลฯ และกิจกรรม ( activites )
 5. 5. ประเภทของสื่อการเรียนการสอน 2. สื่อเครื่องฉาย ( projected and equipment ) เป็นวัสดุและอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสื่อสารด้วยภาพหรือทั้งภาพทั้งเสียง อุปกรณ์มีทั้งแบบฉายตรงและฉายอ้อมเพื่อถ่ายทอดเนื้อหาจากวัสดุแต่ละประเภทที่ใช้เฉพาะอุปกรณ์นั้นเพื่อให้เป็นภาพปรากฏขึ้นบนจอเช่นเครื่องฉายข้ามศีรษะใช้กับแผ่นโปร่งใส เครื่องฉายสไลด์ ใช้กับแผ่นฟิล์มสไลด์ หรือให้ทั้งภาพและเสียง เช่น เครื่องฉายภาพยนตร์ฟิล์ม เครื่องเล่นดีวีดีใช้กับวีซีดีและดีวีดี เหล่านี้เป็นต้น นอกจากนี้ยังอาจรวมเครื่องถ่ายทอดสัญญาณ คือ เครื่องแอลซีดีที่ใช้ถ่ายทอดสัญญาณจากคอมพิวเตอร์หรือเครื่องเล่นวีซีดี เข้าไว้ในเครื่องด้วย เพื่อนำสัญญาณภาพจากอุปกรณ์เหล่านั้นขึ้นจอภาพ
 6. 6. ประเภทของสื่อการเรียนการสอน 3. สื่อเสียง ( audio materials and equipment ) เป็นวัสดุและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการสื่อสารด้วยเสียง อุปกรณ์เครื่องเสียงจะใช้ถ่ายทอดเนื้อหาจากวัสดุแต่ละประเภทที่ใช้เฉพาะกับอุปกรณ์นั้นเพื่อเป็นเสียงให้ได้ยิน เช่น เครื่องเล่นซีดีใช้กับแผ่นซีดี เครื่องเล่น / บันทึกเทปใช้กับเทปเสียง หรืออาจเป็นอุปกรณ์ในการถ่ายทอดสัญญาณเสียงดังเช่นวิทยุที่รับสัญญาณเสียงจากแหล่งส่งโดยไม่ต้องใช้วัสดุใดๆในการนำเสนอเสียง
 7. 7. ประเภทของสื่อการเรียนการสอน 4. สื่อประสมเชิงโต้ตอบ ( Interactive Multimedia) การใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับโปรแกรมประยุกต์ในการสื่อความหมายโดยการผสมผสานสื่อหลายชนิด เช่น ข้อความ กราฟิก ภาพเคลื่อนไหว เสียง และวีดิทัศน์ เป็นต้น ผู้ใช้สามารถที่จะควบคุมสื่อให้นำเสนอออกมาตามต้องการได้จะเรียกว่าสื่อประสมเชิงโต้ตอบ
 8. 8. คุณค่าของสื่อการเรียนการสอน สื่อกับผู้เรียน - เป็นสิ่งช่วยให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ - สื่อจะช่วยกระตุ้นและสร้างความเข้าใจให้กับผู้เรียน - การใช้สื่อจะทำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจตรงกัน - สื่อช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน - สร้างเสริมลักษณะที่ดีในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ - ช่วยแก้ปัญหาเรื่องของความแตกต่างระหว่างบุคคล
 9. 9. คุณค่าของสื่อการเรียนการสอน สื่อกับผู้สอน - การใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆประกอบการเรียนการสอน - ช่วยแบ่งเบาภาระของผู้สอนในด้านการเตรียมเนื้อหา - เป็นการกระตุ้นให้ผู้สอนตื่นตัวอยู่เสมอ
 10. 10. หลักการเลือกสื่อการสอน - สื่อนั้นต้องสัมพันธ์กับเนื้อหาบทเรียนและจุดมุ่งหมายที่จะสอน - เลือกสื่อที่มีเนื้อหาถูกต้อง ทันสมัย น่าสนใจ และเป็นสื่อที่ให้ผลต่อการเรียนการสอนมากที่สุด ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหานั้นได้ดีเป็นลำดับขั้นตอน - เป็นสื่อที่เหมาะสมกับวัย ระดับชั้น ความรู้ และประสบการณ์ของผู้เรียน - สื่อนั้นควรสะดวกในการใช้ มีวิธีใช้ไม่ซับซ้อนยุ่งยากจนเกินไป - ต้องเป็นสื่อที่มีคุณภาพ มีเทคนิคการผลิตที่ดี มีความชัดเจนและเป็นจริง - มีราคาไม่แพงจนเกินไป หรือถ้าจะผลิตเองควรคุ้มกับเวลาและการลงทุน
 11. 11. หลักการใช้สื่อการสอน <ul><ul><ul><li>ผู้สอนจำเป็นต้องมีหลักในการใช้สื่อการสอนตามลำดับนี้ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>- เตรียมตัวผู้สอน </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>เตรียมจัดสภาพแวดล้อม </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>เตรียมพร้อมผู้เรียน </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>การใช้สื่อ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>การประเมินติดตามผล </li></ul></ul></ul>
 12. 12. ขั้นตอนการใช้สื่อการสอน <ul><ul><li>การใช้สื่อการสอนนั้น อาจจะใช้เฉพาะขั้นตอนใดก็ได้ หรือจะใช้ทุกขั้นตอนก็ได้ </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>- ขั้นนำสู่บทเรียน </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>- ขั้นดำเนินการสอนหรือประกอบกิจกรรมการเรียน </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ขั้นวิเคราะห์และฝึกปฏิบัติ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>- ขั้นสรุปบทเรียน </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>- ขั้นประเมินผู้เรียน </li></ul></ul></ul>
 13. 13. ประเภทและคุณสมบัติ สื่อการเรียนการสอน
 14. 14. ?? Q &A

×