Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Danh SáCh HọC Sinh YếU Thi LạI NăM HọC 2008

378 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Danh SáCh HọC Sinh YếU Thi LạI NăM HọC 2008

  1. 1. DANH SÁCH HỌC SINH YẾU THI LẠI NĂM HỌC 2008-2009 Môn thi lại ĐTB TT Họ và chữ lót tên Lớp Ghi chú các Toán Lí Hoá Sinh Văn Sử Địa NN môn 3, 1 Phạm Tấn Khang 6/2 2 5,5 3, 3, 2 Dương Thị Mộng Lành 6/2 0 1 5,3 3, 3, 3 Ngô Văn Ngọc Lợi 6/2 2 0 5,1 2, 4 Đặng Văn Năm 6/2 9 5,3 3, 5 Đặng Hồng Phước 6/2 3 5,2 2, 6 Dương Ngọc Quây 6/2 7 5,6 3, 7 Hồ Hữu Tính 6/2 1 5,1 3, 8 Hồ Ngọc Trang 6/2 1 6,2 3, 9 Lê Trọng Hữu 6/3 4 5,3 3, 10 Nguyễn Thị Bích Kiều 6/3 1 5,9 3, 11 Nguyễn Gia Như 6/3 4 6,3 3, 12 Đỗ Đình Thắng 6/3 4 5,8 2, 13 Nguyễn Thị Kim Cương 6/4 6 6,0 3, 2, 14 Trần Thị Hoàng Lan 6/4 4 5 5,4 2, 15 Phạm Thanh Sơn 6/4 9 5,0 2, 16 Dương Đức Tài 6/4 2 5,5 4, 3, 2, 3, 18 Phạm Hoàng Anh 6/5 2 1 6 8 4,5 2, 3, 2, 2, 19 Trần Văn Dây 6/5 7 4 5 1 4,5 3, 3, 3, 2, 2, 20 Nguyễn Đức Hậu 6/5 4 2 3 8 5 4,2 4, 2, 3, 3, 21 Châu Thanh Hậu 6/5 1 7 6 2 4,5 2, 3, 3, 3, 2, 22 Diệp Văn Lễ 6/5 9 4 3 5 9 4,4 1 1 Cộng: - 8 - 5 5 3 0 - 2, 27 Lâm Hoài Phong 7/2 4,8 8 5,1 4, 28 Châu Thanh Phong 7/2 4,8 4 5,7 4, 2, 3, 29 Trương Bé Tâm 7/2 0 7 7 4,6
  2. 2. Môn thi lại ĐTB TT Họ và chữ lót tên Lớp Ghi chú các Toán Lí Hoá Sinh Văn Sử Địa NN môn 4, 31 Đặng Anh Nhựt 7/3 4,5 7 5,5 4, 32 Phạm Văn Thum 7/3 3,9 7 5,2 3, 3, 3, 33 Phạm Hữu Vinh 7/3 3,5 9 0 8 4,3 4, 34 Cao Văn Vinh 7/3 4,3 9 5,4 4, 42 Nguyễn Thị Chót 7/4 4,9 7 5,6 4, 2, 43 Hồ Quốc Đạt 7/4 3,5 9 5 5,0 3, 3, 44 Phạm Văn Phước Hưng 7/4 4,0 6 5 4,7 4, 45 Võ Ngọc Huy 7/4 3,8 0 5,1 4, 46 Nguyễn Văn Lý` 7/4 4,9 0 5,4 3, 3, 47 Phan Hoàng Phương 7/4 4,1 2 6 4,7 4, 48 Diệp Hữu Tâm 7/4 4,3 5 5,4 Cộng: 14 - - 2 15 3 2 - 3, 3, 49 Trần Phúc Lợi 8/4 2 1 4,9 3, 3, 3, 2, 50 Cao Văn Năm 8/4 3,6 5 4 3 5 4,1 3, 51 Đỗ Thị Bích Ngọc 8/4 3 5,7 Cộng: 1 1 2 - 1 2 1 - Bình Thành, ngày 27 tháng 05 năm 2009 HIỆU TRƯỞNG

×