Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

804501 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

804501 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์

 1. 1. การพัฒนาของ<br />โรงเรียน สตรีนครสวรรค์<br />
 2. 2. ในปัจจุบันนี้การทำธุรกิจเป็นเกมการแข่งขันที่มีความซับซ้อน และทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนของปัจจัยแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วมากขึ้นกว่าในอดีต ด้วยสาเหตุนี้องค์ของข้าพเจ้าจึงอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อตอบสนองต่อปัจจัยจากสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นให้ได้อย่างเหมาะสม และทันท่วงที<br />ปัญหาที่อยากจะพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพในองค์กรคือ ความสามัคคี หรือ การทำงานร่วมกันเป็นทีม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรเป็นระบบและเป็นรูปธรรมมากขึ้น<br />ขั้นตอนในการพัฒนานั้นโดยเริ่มจากกระบวนการพัฒนาองค์กร (OD Process) ซึ่งเป็นกระบวนการที่ต้องดำเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ดังนี้ <br />
 3. 3. 1. การวินิจฉัยองค์กร<br />2. การกำหนดกลยุทธ์ และวางแผน<br />4. การประเมินการพัฒนาองค์กร<br />3. การดำเนินงานพัฒนาองค์กร<br />
 4. 4. ขั้นตอนที่ 1 การวินิจฉัยองค์กร (Oraganization Diagnosis)<br /> หลังจากที่ผู้บริหารตระหนักถึงปัญหาที่องค์กรประสบอยู่ หรือมองเห็นโอกาสในการพัฒนาองค์กร ก็จะแต่งตั้งผู้มีอำนาจพัฒนาองค์ (OD Team) ให้ทำการศึกษา ทำความเข้าใจและอธิบายสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหา และเสนอแนะวิธีการพัฒนาองค์กรในอนาคต<br />ขั้นตอนที่ 2 การกำหนดกลยุทธ์และวางแผนพัฒนาองค์กร (Establish OD Strategy and Implementation Plan)<br /> ทีมงานพัฒนาองค์กรนำข้อมูลจากการวินิจฉัยองค์กร มากำหนดแผนพัฒนาองค์กรเลือกเทคโนโลยี และระกับในการพัฒนาองค์กรและร่างแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุผลตามเป้าหมายที่ต้องการซึ่งจะต้องดำเนินงานอย่างระบบ และเป็นขั้นตอน โดยพิจารณาภาพรวมขององค์กร เพื่อให้แผนปฏิบัติการสามารถบูรณาการเข้ากับกลยุทธ์ขององค์กร และสร้างผลงานที่สำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม<br />
 5. 5. ขั้นตอนที่ 3 การนำเสนอกลยุทธ์การพัฒนาองค์กรไปประยุกต์ (OD Intervention) หรือการแทรกแซงการพัฒนาองค์กร จัดเป็นขั้นที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จ หรือความล้มเหลวในการพัฒนาองค์กร โดยมีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการทำแผนการพัฒนาองค์กร ที่มีการวางแผนปฏิบัติงาน ตารางกิจกรรม กำหนดตารางเวลา และผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ตลอดจนมีการเตรียมพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาอยู่ตลอดเวลา โดยไม่ท้อถอยต่ออุปสรรคที่เกิดขึ้น<br />ขั้นตอนที่ 4 การประเมินการพัฒนาองค์กร (OD Evaluation) เป็นขั้นตอนสำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งในการพัฒนาองค์กรที่ช่วยในการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาองค์กรว่าสอดคล้องกับเป้าหมาย เกณฑ์ และมาตรฐานที่กำหนดไว้เพียงใด ตลอดจนจะต้องมีการแก้ไข และปรับปรุงอย่างไร เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ ขณะเดียวกันก็จะเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ของทีมครูในโรงเรียนเพื่อพัฒนาองคืกรที่จะได้รับข้อมูลย้อนกลับ<br />
 6. 6. ปัญหาที่พบมากที่สุด คือ การขาดความสามัคคีในองค์กร หัวหน้าสายงานเยอะเกินไปทำให้เกินการทำงานล่าช้า <br />น่าจะตัดหัวหน้าสายงาน ออกไป เพื่อจะได้สั่งการ ในการทำงานได้เร็วขึ้น โดยที่ไม่ต้องรอว่าจะต้องรับจากใครอีก<br />เรื่องความสามัคคี แนวทางการแก้ไข <br /> 1. ประชุม สัมมนา เกี่ยวกับเรื่องการทำงานเป็นทีมเพื่อความสำเร็จในงาน<br /> 2. จัดหาวิทยากรที่บรรยายเกี่ยวกับเรื่องความสามัคคีและการทำงานเป็นทีม<br /> 3. สร้างทัศนคติใหม่ในที่ทำงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น<br />
 7. 7. ปัญหาในการจ้างครู<br /> ในการรับบุคลากรเข้ามาทำหน้าที่สอนในวิชาต่างๆนั้นยังเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขกันมากเนื่องจากบุคคลที่รับเข้ามายังไม่เข้าใจถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองต่อการสอนและกิจกรรมภายในโรงเรียน<br />แนวทางแก้ไข<br />1 . ควรมีการระบุถึงหน้าที่รับผิดชอบให้ชัดเจนตั้งแต่การเปิดรับสมัครเข้ามาทำงานภายในโรงเรียน<br />2 . ควรมีการทดสอบถึงคุณสมบัติในการสอนหรือหน้าที่รับผิดชอบตั้งแต่แรกเพื่อทำให้ได้บุคคลากรตรงตามความต้องการของทางโรงเรียนได้และทำให้ได้บุคคลากรที่มีคุณภาพในการปฏิบัติงานอีกด้วย<br />
 8. 8. เรื่องของความรักต่อองค์กร<br /> ในเรื่องนี้คิดว่าที่บุคคลากรยังไม่ค่อยมีความรักต่อองค์กรเกี่ยวเนื่องมาการปัญหาในการขาดความสามัคคีกันของบุคคลภายในองค์กรจึงทำให้บุคคลภายในองค์กรนั้นทำงานแบบงานใครงานมัน จึงเป็นเหตุทำให้ประสิทธิภาพของการทำงานและผลของการทำงานออกมาไม่ดีมากนัก<br /> ซึ่งในเรื่องนี้แนวทางการแก้ไขค่อนข้างที่จะทำได้ยากจึงต้องมีการปลูกฝังทัศนคติที่ดีและยังรวมไปถึงการให้ผลประโยชน์ต่อบุคคลที่ทำงานในระดับต่างๆภายในโรงเรียนด้วยอย่างเช่น<br />1. การช่วยเหลือในเรื่องสวัสดิการ โดยอาจจะมีการจัดตั้งกองทุนภายในโรงเรียนเพื่อเพิ่มแนวทางแก้ไขในเรื่องของเงินเดือน<br />2. ในบุคคลากรที่มาทำงานจากต่างจังหวัดทางโรงเรียนอาจจะหาที่พักให้พักหรืออาจจะให้เช่าในราคาที่ถูกเพื่อลดภาระในส่วนนี้<br />
 9. 9. การประเมินการทำงาน<br /> ในการทำแบบประเมินของการทำงานนั้นควรให้มีการทำแบบประเมินแบบ 360 องศา โดยให้ทั้ง ตนเอง เพื่อนร่วมงาน ผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชา และหัวหน้าในกลุ่มสาระภายในโรงเรียนร่วมทำการประเมินการทำงานเพื่อให้ผลของการประเมินออกมาเป็นธรรมและในใบประเมินนั้นควรมีแบบประเมินที่เห็นผลที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน ทั้งในด้านของพฤติกรรมและการทำงาน<br /> ในการประเมินนั้นบุคคลที่มีอำนาจที่สุดในการประเมินขั้นตอนสุดท้ายควรมีความเป็นกลางไม่เข้าข้างหรือใช้ความรู้สึกส่วนตัวในการตัดสินการประเมินการทำงาน ซึ่งอาจส่งผลทำให้บุคคลนั้นเสียประวัติในการทำงาน<br />
 10. 10. โครงสร้างของเงินเดือน<br /> ในการจ้างงานให้บุคคลเพื่อทำหน้าที่ในการสอนโดยควรมีการทดลองงานก่อนทำงานบรรจุให้เป็นพนักงานราชการ โดยต้องมีการแจ้งให้แก่บุคคลที่จะมารับหน้าที่นี้ตั้งแต่ก่อนทำการรับเข้ามาทำงาน และควรมีการแจ้งของโครงสร้างเงินเดือนในผู้นั้นรู้ด้วยว่าการเพิ่มเงินเดือนจะมีขึ้นเมื่อใด ระดับของเงินเดือนอยู่ในช่วงใด และควรมีหนังสือในการแจ้งด้วย<br />
 11. 11. ผู้จัดทำ<br /> นางสาวน้ำฝน รักซ้อน 52101668<br /> นางสาวทัศนีย์ สกุลณี52101664<br /> นิสิตปริญญาโท สาขาการจัดการโลจิสติกส์<br />

×